Iliustruotasis KARYS

LIETUVOS TARYBA, 1918 M. VASARIO 16 D. VILNIUJE PASIRAŠIUSI NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTĄ

Iš kaires į dešinę: J. Vileišis, dr. J. šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. šaulys, Stp. Kairys ir J. Smilgevičius; stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Maalinauskas, kun. VI. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas ir Pr. Dovydaitis.

PASKUTINĖ VASARIO 16-OJI VILNIUJE 1940 M., PRIEŠ SOVIETINĘ OKUPACIJĄ

Garbės sargyba sutinka aukštuosius svečius. — Sargyba prie Jono Basanavičiaus kapo Rasų kapinėse. — Iškilmingas Vilniaus akademinio jaunimo susirinkimas karininkų ramovėje. — Studentų korporacijų atstovai su vėliavomis Vilniaus gatvėse.

KARIO KONCERTO PROGRAMOS DALYVIAI

Keturios sesutės dainininkės Blandytės. Antrojoj eilėj iš kairės į dešinę: J. Kelečius, J. Bražys, E. Krištonaitė, B. Pakštas ir dail. VI. Vijeikis, parengęs ir pravedęs visą koncerto programą.    V. Noreikos nuotr.

 

“DAINAVOS” ANSAMBLIS CHICAGOJE

CIVIC operoje, koncerto metu. Viduryje — dirigentas Stepas Šori e i k a (Balandžio 20 d. — ansamblio koncertas New Yorke, Carnegie Hall).

PIRMASIS KARIO KONCERTAS CHICAGOJE

Š. m. sausio 26 d. Chicagoje, Lietuvių auditorijos salėje, įvykęs mūsų koncertas praėjo gražiu pasisekimu. Erdvioje apypilnėje salėje, svečių tarpe, buvo gausu mūsų buvusiųjų ir esamų karių, senųjų KARIO bičiulių.

Programą sudarė margaspalvis, šiupinio pobūdžio koncertas: orkestras, dainos, šokiai, sodrus “televizinis” humoras.

“KARIO parengimas praėjo didžiuliu pasisekimu... Pati programa žiūrovams davė daug naujo ir nematyto Chicagoje ... Linksma nuotaika viešpatavo Lietuvių Auditorijoje iki pat baliaus pabaigos... — rašė NAUJIENOS.

DRAUGAS pastebėjo: “Gabiai redaguojamas ir puošniai leidžiamas KARYS yra susilaukęs plačių simpatijų, taigi buvo susidomėjimas ir to žurnalo pirmuoju koncertu Chicagoje”. Apžvelgęs koncerto programą, dienraštis pažymi, jog parengimą reikia laikyti gerai pavykusiu.

 

PAS MŪSŲ VYRUS VAKARŲ VOKIETIJOJE

Dešinėje: Vasario 16-sios minėjimas Vytauto Didžiojo sargybų kuopoje 1948 metais: — Mūsiškių būrys pasirengęs sargybom

Žemiau: Sargybų vyrai Bavarijos žiemos prieglobstyje. — Ramybės kertelė, kur lietuvis karys semiasi paguodos ir stiprybės. — Lietuvis atsakingam sargybos poste saugoja karinį turtą.

Ant. Krutulio nuotr.


MALONŪS MŪSŲ BIČIULIAI,

Šiuo mūsų žurnalo numeriu kukliai pradedame “Iliustruotojo KARIO’’ skyrių-priedą. Jame tilps istorinių, karinio, kultūrinio ir kitų gyvenimo sričių paveikslų. Metų būvyje susidarys gražus, vertingas albumas, išsegus ir surinkus krūvon “Iliustruotojo KARIO” lapus.

Kviečiame visus bendradarbiauti šiame skyriuje. Jūsų turimos istorinės, visuomeninės, gyvenimiškosios ar meniškosios foto nuotraukos, padaugintos tūkstančiais, pasieks viso pasaulio lietuvius.

Geras paveikslas dešimteriopai daugiau veikia skaitytoją, negu vien žodžiai. Nuoširdžia talka pasieksime tai, kad mūsų KARYS iš tikrųjų būtų visų laikų lietuvių gyvenimo, kovų ir darbo tikrasis veidrodis.

Redakcija

LIETUVIŲ SPORTO KLUBO FUTBOLININKAI

Iš kaires į dešinę (stovi) — vieneto treneris K. Brazauskas, J. Simona-vičius, A. Jokūbaitis, vieneto kapitonas V. Adomavičius, V. Saldaitis, V. Ka-lašinskas, Vyt. Kligys, A. Gražys. (Pirmoj eilėje) — V. Steponavičius, St. Modzeliauskas, St. Kligys, Ch. Simonavičius ir E. Jėgeris.

 

BROOKLYNO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS

LSK Brooklyne įsisteigė dar tik prieš nepilnus dvejus metus, tačiau futbolo vienuolikė jau spėjo gražiai pasirodyti taurės ir futbolo pirmenybėse. Dabar šio klubo dvi futbolo komandos priklauso DAFB Lygai. Pirmoji komanda 1950-51 metų pirmenybėse, A klasėje, užėmė pirmąją vietą, o šiais metais yra pakelta į aukštesnę Lygos klasę. Šioje klasėje iki šiol ji turi pirmaujančią vietą.

LSK pirmoji komanda dalyvauja “National Amateur Cup“ (taurės) varžybose, ši komanda jau yra New Yorko valstybės nugalėtojas minimos taurės varžybose. Netrukus jai teks susitikti su kitų JAV valstybių nugalėtojais, visos Amerikos mėgėjų meisterio vardui įgyti.

BROOKLYNO, N. Y. SIUVĖJŲ VADOVYBĖ, SURENGUSI LOKALO 50 METŲ GYVAVIMO SUKAKTIES MINĖJIMĄ.
 Iš kairės į dešinę: St. Jackus, J. Pitersonas, K. Kundrotą, V. Zaveckas (pirm.), V. Žukauskas, delegatas Vyt. Ubara, K. čerka, P. Kirius, M. Nazveckas, J. Bikulčius, V. Paulauskas, A. Bubnys, T. Yagella (sekr.), V. Michelsonas.