Knygų sąrašas

 Partizanų kovos Lietuvoje

Tai Juozo Daumanto, tikroji pavardė Juozas Lukša, atsiminimų knyga, trečiojo pataisyto ir papildyto leidimo, išleisto 1984 m. Čikagoje Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti, fotografuotinis variantas.

Partizanai: [memuarai].

Vilnius: Vaga, 1990. 574 pp. 3-iasis leidimas  

 

 

FIGHTERS FOR FREEDOM
Lithuanian Partisans Versus the U.S.S.R.
by Juozas Daumantas

Juozas Brazaitis

VIENŲ VIENI

Fotografuotinis leidimas

VILNIUS, 1990

 

 

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE
 

"MOKSLO" LEIDYKLA "ATGIMIMO" BENDROVĖ

 

NIJOLĖ GAŠKAITĖ

PASIPRIEŠINIMO ISTORIJA

1944-1953 METAI

 

Juozas Starkauskas

Čekistinė kariuomene Lietuvoje 1944-1953 metais

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS

VILNIUS 1998

 

KOVOJANTI LIETUVA 1944-1953

Spaudai parengė EUGENIJUS JAKIMAVIČIUS
 

VILNIUS 1996

PETRO OFSETAS

Kęstutis Kasparas

LIETUVOS KARAS

KAUNAS 1999 M.

Antroji Sovietų Sąjungos agresija.
Pasipriešinimas. Ofenzyvinės gynybos tarpsnis
1944 m. vasara-1946 m. pavasaris

 

  Nijolė GAŠKAITĖ
Dalia KUODYTĖ
ALGIS KAŠĖTA
Bonifacas ULEVIČIUS

Lietuvos partizanai 1944 1953m

Kaunas, 1996

Dalia Kuodytė,
Eugenijus Peikštenis,
Jonas Vaičenonis, Dalius Žygelis

UŽ LAISVĘ IR TĖVYNĘ

Vilnius 2004


 


  Nijolė GAŠKAITĖ
Algis KAŠĖTA
Juozas STARKAUSKAS

Lietuvos partizanų kovos ir jų slopinimas MVD - MGB dokumentuose 1944-1953 metais

KAUNAS 1996

Antanina Garmutė

MOTINĖLE, AUGINAI

Kaunas, 1993

     Publicistinėse  apybraižose  įamžinti beletrizuoti  pokario  rezistentu  paveikslai  iš  įvairių  Lietuvos  vietovių.  Knyga nėra istorinis veikalas nei kraštotyrinė studija, tačiau joje atsispindi autentiški skaudžios  mūsų  praeities  fragmentai.  Knygos stilius vaizdingas, pasakojimas lakoniškas, todėl ji lengvai skaitoma.

 

Juozas Starkauskas

Stribai

 
Ginkluotieji kolaborantai Lietuvoje partizaninio karo laikotarpiu (1944-1953)
LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS
VILNIUS 2001

POKARIO LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJAI

Sudarė Leonardas Kerulis

 

Pasaulio Lietuvių Archyvas

 

Chicago, 1988.

 

Robertas Patamsis

 

LIETUVIŲ PASIPRIEŠINIMAS

   

 

Partizanų kovos apygardose

Antanas Šimėnas

KOVOJE DĖL LIETUVOS LAISVĖS

Panevėžio-Algimanto-Vyčio apygardų partizanai

Kaunas 1998

Balys Juodzevičius

LAISVĖS KAINA

Knyga išleista LR Kultūros ministerijos lėšomis.

Nuotraukos Utenos kraštotyros muziejaus.

Bronislava Vinskienė
 
 
Dokumentinė apybraiža apie Jiezno apylinkių partizanus

DEJAVO ŽEMĖ IR ŽMONĖS

UTENOS APYLINKIŲ PARTIZANŲ IR RĖMĖJŲ ATSIMINIMAI

PARENGĖ BALYS JUODZEVIČIUS

NUOTRAUKOS UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS

Stanislovas Abromavičius Kęstutis Kasparas Rūta Trimonienė

DIDŽIOSIOS KOVOS APYGARDOS PARTIZANAI

Kaunas, 2007

Tai knyga apie Didžiosios Kovos apygardos partizanus. Medžiaga paremta archyviniais dokumentais, partizanų jų rėmėjų pasakojimais. Sudaryta plati svarbiausių DKA įvykių kronika, skelbiama vadovybės struktūra nuo bataliono iki apygardos vadų taip pat apie 4000 partizanų ir laisvės kovų dalyvių sąrašas su trumpais kovotojų biografiniais duomenimis. Pasakojama apie šiandieninį tų įvykių atminimo įamžinimą Ukmergės, Trakų, Kaišiadorių, Širvintų, Jonavos ir kitų rajonų teritorijose.

Jovitas Jankauskas Vytautas Simonavičius

Giedraičių
PARTIZANAI


Vilnius, 2006

AITVARAI

Adomas Druktenis  
Juozas Girdzijauskas (ats. redaktorius)
Antanas Pocius   
Zigmantas Pocius   Janina Šniurevičiūtė-Šiuipienė

KĘSTUČIO APYGARDOS PARTIZANAI

Kaunas 1998

 

LAISVĖS KOVOS Prisikėlimo apygardoje

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR
REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS

Sudarytoja   AURELIJA MALINAUSKAITĖ

ŠIAULIŲ „AUŠROS" MUZIEJUS
VILNIUS 19 9 9

 

LAISVĖS KOVŲ AUKOS PIETŲ ŽEMAITIJOJE

Sudarė ir spaudai parengė Vytautas Steponaitis

Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas

Kaunas 1998

STANISLOVAS ABROMAVIČIUS

DIDŽIOJI KOVA

KAUNAS 1999

Vytautas Slapšinskas

LAISVĖS VYTIS
LIETUVOS LAISVĖS ARMIJOS KARIAI VAKARŲ LIETUVOJE (Kęstučio apygarda)


Kaunas 1999 m.

Markuckytė, Elena, Pilkauskas, Donatas

Kovoję už brangią Tėvynę: Algimanto apygardos partizanų istorija
Panevėžys, 2008.
 Algimanto apygarda - žymiausia, bet trumpiausiai Aukštaitijoje gyvavusi (1947-1950 m.) Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities partizanų apygarda. Jos kovotojai pasižymėjo ypač aktyvia partizanine veikla. Išliekamąją istorinę vertę turinčiame albume skaitytojai supažindinami su apygardos struktūra ir žymesnių vadų biografijomis. Atskirus apygardos partizanų kovos ir jų atminimo įamžinimo epizodus iliustruoja privačių asmenų ir muziejų archyvuose išlikusios nuotraukos ir dokumentai.

 

Kęstutis Remeika (vyr. redaktorius),  Geistautas Gečiauskas, Vidas Grigoraitis,  prof. dr. Tomas Remeikis

Lietuvos archyvų departamentas

TIGRO RINKTINĖ

VILNIUS, 2003

 

ATMINTINĖ

SAU IR NE SAU

Sudarė Justinas Sajauskas

 

Stanislovas Abromavičius

ŽALIO VELNIO TAKAIS

Kaunas 1995

 
Anykštėnai kovoje dėl Lietuvos laisvės
 
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 
2006 m.
ANTANINA GARMUTĖ
 
 
DOKUMENTINĖS APYBRAIŽOS
 
Kaunas 1990 m.

Janina SEMAŠKAITĖ

 

VAIČĖNO  BŪRIO  ŽŪTIS

 

 

Dokumentinė apybraiža, atsiminimai, laiškai, archyvinė medžiaga
 
Vilnius 1994

SUVALKIJOS KOVŲ AIDAI

KAUNAS 1995 M.

 

Rinkinėlį apie ,,Tauro" apygardos partizanų kovas sudarė ir parengė spaudai

Lietuvos kaimo rašytojų Sąjungos narys VLADAS ŠEMETA

Dainavos partizanai: Šarūno rinktinė

Bronius Kašelionis

 

DAINAVOS PARTIZANAI

 

Šarūno rinktinė: dokumentai ir prisiminimai

Stasė KISIELIENĖ

KAIP NEPAMIRŠTI...

 

Aldona  VILUTIENĖ

 

TREČIOJI VĖLIAVOS  SPALVA

        
Prisiminimų   rinktinė
 
Vilnius 1996
 

AMŽINAI GYVI

 

Kėdainių krašto partizanai
ir jų kovos

   
 
   

 

Apie partizaną

Vida Uršulė Ruseckienė

Laisvės rūmų architektas
Istorinis romanas

KAUNAS, 2007 © Vida Uršulė Ruseckienė, 2007  © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2007

Ne  taip  paprasta iškilaus Laisvės Karžygio -  Juozo Lukšos - istoriją pateikti naujai,  kadangi manoma,  jog čia viskas žinoma. Jo talentingai parašyta  knyga „Partizanai", pasirodžiusi Atgimimo laiku,  apstulbino didingais laisvės kovos vaizdais ir ne vieną  ragino detaliau gilintis į tą erdvę, kurioje  gimė ir užaugo Juozas Lukša bei jo  garbingi broliai ir pažinti šeimą, kurios  tragiški aspektai atspindi  visos Lietuvos dalią.

 

JUOZAS LUKŠA-DAUMANTAS

LAIŠKAI MYLIMOSIOMS

Kaunas 1994

Ona VOVERIENĖ

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS KARŽYGYS VACLOVAS VOVERIS-ŽAIBAS

Vilnius

Algimantas Petrauskas

TĖVYNEI JO PLAKĖ ŠIRDIS
Partizanų vado Petro Bartkaus gyvenimui ir kovai atminti

Kaunas 2005

Janina Šyvokienė

Gyvenimą paaukojęs Tėvynei

Vilnius 2006
Leidinyje rašoma apie partizano Antano Kraujelio-Siaubūno (1928-1965) gyvenimą ir veiklą. Be to, knygoje atskleistas gausios Kraujelių šeimos likimas sovietinio genocido ir pasipriešinimo jam sąlygomis, įtraukti partizano artimųjų bei bendraamžių prisiminimai bei pateikta bibliografinė rodyklė apie paskutinį Aukštaitijos kovotoją, kuris iki gyvenimo pabaigos nepalūžo, nepasidavė, nepakluso raginimams legalizuotis.

Partizanų vadas generolas

Adolfas Ramanauskas- Vanagas

Kaunas, 2007

Albumo sudarytoja Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė

 

Viktoras Ašmenskas

GENEROLAS VĖTRA

VILNIUS 1997

Janina Semaškaitė

 

Priesaika

 

Jonas -Semaška-Liepa ir bendražygiai

 

Dokumentinis esė

 

 
Gen. P. Plechavičius virto mūsų kovų dėl laisvės, ryžtingumo, ištvermės ir karingumo simboliu. Ši knyga ir skiriama jam pagerbti.

 

 
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė
 
 
JONO ŽEMAIČIO BIOGRAFIJA
 
VILNIUS 1998
 

 

 

 

Partizanų maldos

 

Atiduok Tėvynei, ką privalai!

RŪPINTOJĖLIS

LLKS PARTIZANO maldos ir apmąstymai

Papildytas PRR leidinys

Išleido ŽEMAIČIŲ Apygarda Būstinė ......1953

 

PRR leidinys

Laimėt arba mirt pasiryžom!

Ženkime SU MALDA

LLKS partizano maldos ir apmąstymai

 

TIKIU DIEVĄ

M A L D Y N A S

PARENGĖ KUN. STASYS YLA

 

Atsiminimai

Adolfas Ramanauskas (Vanagas)

DAUGEL KRITO SŪNŲ...

Auksė Skokauskienė, 1991

Liongino Baliukevičiaus

PARTIZANO DZŪKO

dienoraštis

1948 m. birţelio 23 d.-1949 m. birţelio 6 d.

 

Marija Kinertaitė - Laugalienė

JAUNYSTĖ IR REZISTENCIJA

Ukmergė 1996

VYTAUTAS JUODSNUKIS

SUVALKIJOS PARTIZANŲ TAKAIS

Kaunas, 2000 m.

POVILAS PEČIULAITIS

ŠITĄ PAIMKITE GYVĄ

KAUNAS 1993

Justinas Lelešius-Grafas

Partizanų kapeliono DIENORAŠTIS

Kaunas 2006

Elena Juciūtė

Pėdos mirties zonoje

Išleido L.Š.S.T. Simo Kudirkos kuopos New Yorke

 

Vilutis Leonas

LIKIMO MOZAIKA

KAUNAS 1992Tai vieno aktyviausių rezistencijos pradininkų Žemaitijoje ir Rytų Lietuvoje prisiminimų knyga. Pirma jos dalis — vaikystės, jaunystės prisiminimai, o antra, pasak autoriaus,— metraštis išgyvenimų, kuriuos jis patyrė per dvylika metų „mušamas per tardymus, stumdomas po kalėjimus ir lagerius".

 

Bronius Antanaitis

ŽODŽIAI IŠ PRAGARO

Tipiškiausias šių dienų šėtono paveikslas - rusas komunistas
A.Jakštas

Valstybinis leidybos centras
Vilnius 1991

 

Viktoras Ašmenskas

KGB spąstuose

Vilnius, 2006

Tada, kai žuvom dėl Tėvynės.

 

 

 

(Partizanų Audrelės, Povo, Oželio, Valstiečio, Balandžio, Brūklio dienoraščiai)

 

Kaunas, 1996

 

Antanas Paulavičius 


KRAUJO UPELIAI TEKĖJO

Autorius, buvęs tremtinys, surinko  pokario rezistencijos įvykiu dalyvių pasakojimus, nutapė kai kurių žymesnių partizanų paveikslus, atvėrė baisias bolševizmo gelmes, kur žmonės dingdavo be pėdsakų.

 

 

 Kaunas, 1990

 
Irena
RUNAITĖ-BELICKIENĖ
 
 
KAUNAS 2010

Knygą sudaro dvi dalys, savaip pakartodamos dviejų žmonių - brolio Prano ir sesers Irenos Runų - gyvenimus: pirmoje dalyje sesuo Irena pasakoja apie brolio Prano, narsaus ir tauraus partizano, kovą su okupantais ir mirtį, antroje - per eilėraščius atsiskleidžia pačios autorės prabėgę dešimtmečiai.

 

Albinas Slavickas

KAPAI BE KRYŽIŲ, KRYŽIAI BE KAPŲ

Redaktorius Robertas Keturakis

 

Kaunas   2009

 
 
Utenos partizanų, rėmėjų ir ryšininkų atsiminimai
 
Parengė Balys Juodzevičius
 
Utena
2007
JUOZAS BARISA
 
 
Kaunas 1998 m.
 

Jonas Žičkus

 

Nueitas kelias

 

Kęstučio apygardos partizano atsiminimai

VILNIUS 1999

Algimantas Lisauskas

Iš pragaro angos

2006

 

Tai partizano ir politinio kalinio A. Lisausko prisiminimai, straipsniai ir kalbos.

STUDENTŲ BYLA

 

Knygoje spausdinami 1950-1955 m. Lietuvoje veikusios Vilniaus ir Kauno studentų pogrindinės organizacijos "VIENINGOJI DARBO SĄJUNGA" (VDS) veikėjų prisiminimai. 

 

Algirdas Jėčys

 

Sutryptos viltys

 

Dainavos apygardos partizanų vado Domininko Jėčio-Ąžuolio sūnaus prisiminimai

 

VILNIUS 2000

 

 

Monsinjoro Alfonso Svarinsko 

atsiminimai

   

Monsinjoro Alfonso Svarinsko 

atsiminimai

II Dalis

   

Atsiminimai apie
monsinjorą
ALFONSĄ SVARINSKĄ


I dalis

   

Atsiminimai apie
monsinjorą
ALFONSĄ SVARINSKĄ


II dalis

   

IŠ NEBŪTIES SUGRĮŽĘS

Aleksandras Juška

prisiminimai

   

Robertas Patamsis

Paskutinis iš Žemaičių legiono štabo

Biografinė istorinė apybraiža

 
Stasys Algimantas Būdas
 
Ką  atmintis IŠSAUGOJO
 
Klaipėda 2003
     

Jonas Kadžionis-Bėda

 

Per skausmo pelkes

   

Vyskupas Jonas Kauneckas

 

Prieš visus vėjus

     

 

Tautos atmintyje

sušaudytos dainos

DZŪKIJOS PARTIZANŲ DAINOS


VILNIUS 1990
Sudarė ir parengė VYTAUTAS LEDAS  
HENRIKAS RIMKUS
„Sušaudytos dainos" tai Lietuvos partizanų dainos, surinktos Dzūkijoje. Jose atsispindi pokario metų rezistencija, o ypač su ja susijusių žmonių jausmai ir svajonės. Dainų rinktinė sudaryta iš įvairių šaltinių: iš asmeninių dainininkų archyvų,  iš sodžiuose dainuojamų ir pastaruoju metu užrašytų dainų, taip pat perspausdinami pačių partizanų išleisti ir iki šiol išsaugoti dainų sąsiuviniai.

LAISVĖS KOVŲ DAINOS

REDAKTORIUS JONAS AISTIS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS
NEW YORKAS 1962

Sudarė NIJOLĖ GAŠKAITĖ-ŽEMAITIENĖ

PARTIZANAI APIE PASAULĮ, POLITIKĄ IR SAVE
1944-1956 m. partizanų spaudos publikacijos

 

VILNIUS 1998

 

 
Bernardas Gailius
 
 „Versus aureus“ leidykla, 2006

ALDONA VILUTIENĖ    JUSTINAS SAJAUSKAS

IŠTARK MANO VARDĄ
TAURO APYGARDOS PARTIZANŲ VARDYNAS

VILNIUS 1999

 
Keturiolikos autorių kūrybos fragmentai, atspindintys lietuvių gyvenimą, kovą okupacijos metais. Sudarytojas Vincas Gurskis
 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga 
“VARPAS”
2001
 

Išėjo ginti brangios Tėvynės...

Leipalingio Pūščios partizanų dainos

 

1954-1958 m. užrašė ir parengė spaudai JUOZAS KUCKAILIS


Marijampolė, 1999

 

Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė

 

PASKUTINIEJI

 

Kaunas 2000

MYKOLAS VILTIS
 
NEPARAŠYTI LAIŠKAI
 
EILĖRAŠČIAI

 

 

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ
EILĖS IR DAINOS

 

Sudarė Vaclovas SLIVINSKAS

 

   
JONAS MARCINKEVIČIUS
 
KRAŽIŲ SKERDYNĖS
 
ISTORINIS ROMANAS

I Dalis

II Dalis

 I
Dalis


II
Dalis


   

Robertas Grigas 

Benamės Svajos

poezija

 

   

Robertas Grigas

Dangus ir dykuma

Eikėraščiai   

Diana Glemžaitė

Mes mokėsim numirti

   

KOVOS

KELIU

ŽENGIANT

 

Šv. Onos naktį...

Genovaitės Janulytės-Karpavičienės

partizaniškų eilėraščių rinktinė

Sudarė ir parengė Robertas Patamsis

   

Broniaus Krivicko Raštai

 

Laisvės kovų aidai

   

 

 

Kodėl  buvo partizanai (okupacija)

Pulk. J. PETRUITIS

KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ

VALSTYBINĖ LEIDYKLA KAUNE

H. TAUTVAIŠIENĖ

TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TUNDROJE

New Yorkas 1962

KIPRAS BIELINIS

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA

New Yorkas 1963

LIETUVIU ARCHYVAS

BOLŠEVIZMO METAI


BROOKLYN, N. Y. 1952 METAI

LIETUVIŲ ARCHYVAS

BOLŠEVIZMO METAI

I

STUDIJŲ BIURO LEIDINYS

K A U N A S 1942

 

LIETUVIŲ ARCHYVAS

BOLŠEVIZMO METAI

II

STUDIJŲ BIURO LEIDINYS

K A U N A S 1942

 

LIETUVIŲ ARCHYVAS

BOLŠEVIZMO METAI

III

STUDIJŲ BIURO LEIDINYS

K A U N A S 1942

 

LIETUVIŲ ARCHYVAS
BOLŠEVIZMO METAI
IV

STUDIJŲ BIURO LEIDINYS
 Vilnius 1944

 

KAZYS ŠKIRPA

SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI

Vašingtonas 1973

 

ŽEMAIČIU KANKINIAI

RAINIŲ MIŠKELIO TRAGEDIJA 1941.VI. 24-25

HAMILTONO D*L* K. ALGIRDO
ŠAULIU KUOPA

RAINIŲ TRAGEDIJA

 

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2000

 

Juozas Tumas

Kelias į Červenę

Vilnius 1990

J. PADAUBIETIS
 
 
1 9 4 9
 

ADOLFAS DAMUŠIS

Lietuvos gyventojų aukos ir nuostoliai Antrojo pasaulinio karo ir pokario 1940 —1959 metais

 1939-45 metų Antrasis pasaulinis karas ir pokaris žmonijai kainavo 35 milijonus gyvybių. Tai yra pasibaisėtinas skaičius. Bet jis pasidaro mums dar baisesnis ir skaudesnis, kai dabar vis daugiau aiškėja, kad dviejų sovietinių okupacijų metais KGB "genocidu buvo sunaikinta apie pusė milijono, tai yra 473,175 Lietuvos gyventojų. Tas sudaro apie septyniasdešimtąją dalį visų pasaulyje karo metu žuvusiųjų ir 15,136% visų Lietuvos gyventojų. Prie to dar pridėjus 210.000 nacių okupacijos aukų, t. y. 6,81% visų Lietuvos gyventojų, Lietuvai atitenka penkiasdešimt ketvirtoji dalis visų karo aukų. Tie visi 683.175 žuvusiųjų sudaro 22,17% visų Lietuvos gyventojų.

Juozas Prunskis

LIETUVA BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOJE

Čikaga, 1979 m.

Viktoras Ašmenskas

DIDŽIOSIOS TAUTOS AUKOS

Vilnius 2009

ANTIKOMUNISTINIS  KONGRESAS IR

 

„Komunizmo nusikaltimų įvertinimas"
2000

Leidykla „Ramona", Vytauto g. 32,
LT-4520 Marijampolė

 

 

TARPTAUTINIO  VILNIAUS VISUOMENINIO TRIBUNOLO PROCESAS

„Komunizmo nusikaltimų įvertinimas"
2000

Leidykla „Ramona", Vytauto g. 32,
LT-4520 Marijampolė

 

"Kruvinos žemės. Europa tarp Hitlerio ir Stalino"

Timothy Snyder

Studijoje „Kruvinos žemės“ Timothy Snyderis pasakoja tris neatsiejamai susipynusias istorijas: apie Stalino terorą, Hitlerio holokaustą ir ne žydų tautybės žmonių bei karo belaisvių marinimą badu „kruvinose žemėse“. Žemės nuo Vidurio Lenkijos iki Vakarų Rusijos - Ukraina, Baltarusija ir Baltijos šalys -tapo siaubingų įvykių arena, neregėto istorijoje masinio smurto teritorija.

 

JUOZAS DAULIUS

KOMUNIZMAS LIETUVOJE

KAUNAS, 1937

J. DAULIUS

LAISVAMANYBĖ LIETUVOJE

KAS JI IR KO JI NORI?

K A U N A S    1 9 3 6

 

Igoris Buničius

Partijos AUKSAS

Istorinė kronika

„ V I L T I S "  V I L N I U S 1 9 9 4

 

IGNAS  J. Š E I N I U S

RAUDONASIS TVANAS

 

N E W YORK 1953

 

TERORIZUOJAMA IR NAIKINAMA LIETUVA 1938-1991.

J.P.KEDYS autorius-redaktorius 

 

1994

 
Sudarė Albina VENSKEVIČIENĖ
 
VILNIUS „VYTURYS" 1991

 

A Martinionis

LIETUVOS  KARIUOMENĖS

tragedija

V.: Mintis, 1993.

Jūratė

BIČIŪNAITĖ-

MASIULIENĖ

Jaunystė

prie Laptevų jūros


VILNIUS „MINTIS“ 1990

 

Pamirštas
SSRS
karo nusikaltimas

Rainiai 1941 06 24-25

Antras papildytas leidimas

Vilnius 2007

Gintaras Tautvytis
 
 
Komunistų propaganda ir tikrovė
 
Chicago, 1982

 

Ignas Končius 
 
 
(atsiminimai)
 
Kaunas 1993
 
 

Lietuviai Sibire
 

AMERIKOS LIETUVIŲ BIBLIOTEKOS LEIDYKLA 
LITHUANIAN LIBRARY PRESS, Inc.
Chicago, Illinois 1981
 
 
Redagavo:
A. Kerulis, Juozas Prunskis, M. Valiukėnas

 

 

MES KOVOJOME IR ŽUVOME,

KAD LIETUVA BŪTŲ LAISVA 

Aldona Matulkaitė

IGARKOS TREMTINIAI

 

Vilnius 1998

 

VILJO SARAJA

lŠPIRKTASIS KRAŠTAS

Suomijos karas su Sovietų Sąjunga 1939-1940 m. žiemą

   

Dalia Grinkevičiūtė

LIETUVIAI PRIE LAPTEVŲ JŪROS

 

Juozas Starkauskas

REPRESINIŲ STRUKTŪRŲ IR KOMUNISTŲ PARTIJOS BENDRADARBIAVIMAS ĮTVIRTINANT OKUPACINĮ REŽIMĄ LIETUVOJE 1944-1953 M.

     

JUODOJI KOMUNIZMO KNYGA

Nusikaltimai, teroras, represijos

   
DR. KOSTAS R. JURGĖLA 
 
   

 

Lietuvos dvasininkai: kovotojai ir aukos

MATAS RAIŠUPIS

DABARTIES KANKINIAI

LIETUVOS VYSKUPŲ, KUNIGŲ IR TIKINČIŲJŲ KRYŽIAUS KELIAS PIRMOJOJE IR ANTROJOJE SOVIETŲ OKUPACIJOJE

Aukštieji idealai,

vilkų įstatymais pasmerkti

KANKINYS KUN. S.RIMKUS

(1940 m. rugpjūčio 6 dienos auka)

Sudarė Paulius Petronis

 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA

LIETUVOS ISTORIJOS ŠALTINIAI

V tomas

LIETUVOS VYSKUPAI KANKINIAI

SOVIETINIAME TEISME

Sudarė ir parengė ARŪNAS STREIKUS

Nijolė Sadūnaitė
 
 
1989

 

Juozas Prunskis
 
 
CHICAGO, ILL 1942 m.
 

Vidas Spengla

BAŽNYČIA,
„KRONIKA“
IR
KGB VORATINKLIS

 

Adelė Dirsytė

Marija, gelbėki mus

     

 

Priedai

LIETUVOS RESPUBLIKOS

K O N S T I T U C I J A

 

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė

LAISVĖS DEKLARACIJA

ir jos signatarai

NAUJASIS LANKAS

 

LIETUVOS  ISTORIJA

RED. A. ŠAPОKА

ŠVIETIMO MINISTERIJOS KNYGŲ

LEIDIMO KOMISIJOS LEIDINYS

KAUNAS 1936 M.