Monsinjoro A.Svarinsko, jo bendražygių, Lietuvos Sąjūdžio straipsniai.

Monsinjoro A.Svarinsko straipsniai bei pamąstymai

Originalūs bendražygių - bendraminčių straipsniai--

Straipsniai, jau buvę publikuoti kituose šaltiniuose, bet savo aktualumu tinkami partizanai.org svetainei.

Kunigas Algimantas Keina gimė 1937 metų vasario 21 dieną Molikalnyje ir mirė 2013 metų sausio 16 dieną. Nuo 1980 metų priklausė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui, kuris buvo labai svarbus laisvės kovos įrankis sovietmečiu.

 

Knygų sąrašas, suskirstytas į grupes: Partizanų kovos Lietuvoje, Partizanų kovos apygardose, Apie partizaną, Partizanų maldos, Atsiminimai, Tautos atmintyje, Kodėl  buvo partizanai (okupacija), Lietuvos dvasininkai: kovotojai ir aukos, Priedai

Pratarmė, metrika. „RŪPINTOJĖLIO" LEIDĖJAI. PRO MEMORIA. ŽODIS DABARTIES SKAITYTOJUI. EPILOGAS. „RŪPINTOJĖLIO" AUTORIŲ, BENDRADARBIŲ IR RĖMĖJŲ VARDYNAS. ŠIOS KNYGOS RĖMĖJAI. TURINYS

Į skaitytojus. Rūpintojėlis.Gairės klystkeliuose. Marijos Pečkauskaitės kelias. Atsigręžkime į šventąjį Kazimierą. Prasmės ir beprasmybės aspektai.Ar mokslas paneigia religinės pasaulėžiūros pagrindus. Kaip iš tiesų buvo. Viešpatie, kodėl liepei man mylėti. Akademikas Vladimiras Fokas. Knyga apie Lurdo stebuklus. „Jokiam dalykui nesu pritaręs prieš savo sąžinę". Šiuolaikinė katalikiškoji filosofija. Religijos kilmė ir kitimas. 
 
Himnas Bažnyčiai. Ko iš mūsų reikalauja šių dienų gyvenimas. Gražus Tavo pasaulis.  Būk pagarbintas. Oskaras Milašius ir Lietuva. Ar Bažnyčia lenkino Lietuvą. Pakilimas virš kasdienybės. Rudeniški apmąstymai. Gyd. Viksva. XX amžius ir psichinės ligos. Vienuolių įnašas į atominę fiziką ir atominę spektroskopiją.Jonas Nepomucenas Noimanas.
Mašinos tiria Šventąjį Raštą. Pskovo įspūdžiai. Kodėl tapau tikinčiu. Religijos filosofija.

Didžiąją dabarties problemą apmąstant.Mintys iš pamokslo.Rožančiaus Karalienei.Sibiro triptikas.Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties 15 metų sukaktis.Oskaro Milašiaus kelias į metafiziką.Kančia, kuri yra meilės įrodymas.Himnas meilei.Jaunuolio malda.Tu ne viena, Danute!.Juo giliau, juo prie tiesos arčiau.Kosmosas ir antgamtis.Ar religija daro žmogų pasyvų? Jono Biliūno testamentas.Atkarpa iš mano lagerinio gyvenimo.Kristaus drobulė.Jaunimo ryžtas.Milžinas, didvyris, šventasis.Dievas šiandien.

Duonos ir sotumo dialektika.Restauratoriaus monologas. Religinis atgimimas mūsų laikais.Oskaro Milašiaus mistika.Meilė nepavydi.Irzlumas ir depresija.600 metų nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mirties. Iš kalinio laiškų.Inteligentiškos vizijos.Vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimas ir darbai.„Tiesos kelias". Nr. 4 ir 5.Mirė kun. Jonas Aleksa MIC.

Vasario 16-osios aktas.Didžiojo Ganytojo metai.Kun. Antano Mackevičiaus 150-ąsias gimimo metines minint.Rauda.Mokslo ir valstybės vyras [Tomas Moras].Moters paskirtis.Jie laikosi už rankų.Palaiminti skaisčios širdies.Kur blogybių šaknys.Ar galima tiesą pirkti melu.Filosofinis mąstymas veda prie Dievo.Vincas Čepinskis apie mokslo krizę ir religiją.Arkivyskupas Mečislovas Reinys.
 

Popiežių Paulių VI palydint.263-iasis Kristaus Vietininkas popiežius Jonas Paulius I.Katalikybės vaidmuo Lietuvoje.Knygų naikinimas Lietuvoje 1940-1950 m.Meilė neieško sau naudos.Malda.Asmenybės ugdymo problema.Vaikus auklėti krikščioniškai - šventa tėvų pareiga.Ką sako Lomonosovo eilėraštis.Iš dienoraščio.Atleisk.Palangos Lurdo grotos Marijos statulos atnaujinimo istorija.Aušros Vartų koplyčia Romoje.

Kalėdų tikrovė ir paslaptis.Išminčių žvaigždė.Kalėdų dovanos.Tyli naktis.Žakas Maritenas.Viešpatie, aš turiu laiko.Jaunimo sąjūdis, pastojęs kelią ateizmui Lietuvoje.Asmenybės ugdymo problema.Naujas Katalikų Bažnyčios vadovas.Oskaras Milašius ir Lietuva.Vinco Kudirkos gimimo 120 metų sukaktis.

Lietuvių tauta pašaukimo keliu.Karo sunaikinimų prasmės beieškant. Eucharistijos bičiuliai.Gėris plinta skleidžiamas. Jaunoji katalikų inteligentija kuria nepriklausomą Lietuvos valstybę. Ateina laikas. Tikėjimas ir asmenybė. Kalbos reikšmė.Lietuvos švietėjas kan. Feliksas Martišius.Ar darvinistinė evoliucijos teorija - paskutinis mokslo žodis.Gyvenimas po gyvenimo.

Aušo pirmosios dienos rytas. Bebaimis kovotojas (Kunigas Karolis Garuckas SJ). Meilė neįtari ir amžina. Kasdienė duona.Magdalenos Velykos.Džiaugsmo apraiškos. Siela, kuri kyla, kelia pasaulį (Elizabetė Leser).Mąstyti - mylėti - apaštalauti.Žodžio ir veiklos infliacija kaip nūdienė problema.Lenktis Dievui, kad nevergautum velniui.Ties gyvybės paslaptimi.Šventasis ketvirtadienis ir Didysis penktadienis.

Jaunimas.Skambės kaip aukso varpas.Krikščionis kolektyvizme.Dvasinės stiprybės požymiai.Jūs esate pašaukti laisvei.Vladimiro Solovjovo filosofija.Vieno dokumento sukaktis.Atėjo laikas.Būties analogija.Mano siela.Labiau kaip saulę šaukdama.Pasirinkimo situacija.Neišgirstas žydrynių šauksmas.Susimąstymas apie Tėvynę.75-metį nuo lietuviškos spaudos
draudimo panaikinimo minint.Spontaniškos atgimimo formos krikščionybėje.

Iš enciklikos „Redemptor hominis". Kas mums yra Kristus.Rūpintojėli! Pažanga dviem priešingomis kryptimis.Žmogaus didybės aspektai. De mysterio Mariae. Ateitininkų sąjūdis nepriklausomoje Lietuvoje. Religinė atributika Justino Marcinkevičiaus knygoje „Gyvenimo švelnus prisiglaudimas”. Išeinu. Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejus. Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas. Bažnyčios padėtis socialistinėse šalyse. GARBINGOS SUKAKTUVĖS.

Kristus - ne mitas. Tiems, kurie laukia savo Viešpaties. Vaikas tarp mūsų.Žmoniškumo aspektai.Kūdikėlio Jėzaus Teresė.Prisimenant juodąją gadynę.Knygnešių Lietuva.Vydūnas.O Dieve mano.Mano šventoji Tauta.Švenčių esmė ir papročiai.Bernardo Brazdžionio lyrika.Nobelio premija - Motinai Teresei.Ateistinės propagandos vingiai.Ar išsimiklinot būti prispausti?

Prisikėlimo varpai. Prisikėlimas.Kentėjimų dimensijos ir prasmė.Jurgio Matulaičio asmenybė. „Kasdinti šulinį vandenio tyrojo".Kunigą Virgilijų Jaugelį palydint.Lietuva.Rūpintojėlis ir Vytis - du lietuvio dvasios simboliai.Moksleivių ateitininkų organizaciją uždarius.Katalikų akcijos komitetas.Žmogus ir nemirtingumas.Katalikų veikimas pasaulyje.Aš iš savo dangaus.Virš ašarom pasruvusių smūtkelių.

Lietuvių tauta.Steigiamojo Seimo 60-metis.Tave aš tokią susikūriau.Ateitininkų sąjūdžio poveikis moksleivijai ir inteligentijai.Nelaisvės psalmai.Mykolas Krupavičius.Kunigas Karolis Garuckas.Iš kunigo Karolio Garucko minčių.Marijos garbinimas Lietuvoje.Sopulingajai Motinai.Juk Ir tasai buvo su Juo.Kalkutos angelas.Iš Motinos Teresės minčių.Iš dienoraščio.Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės.Keleivis.

Jaunimas ir mokytojas. Jaunuomenė ir gyvoji dvasia.Kai kurie asmenybės komponentai.Vyskupo Julijono Steponavičiaus kunigystės pilnybės sidabrinis jubiliejus.Vincas Mykolaitis-Putinas.Kunigas Jonas Bosko.Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana.Dar kelios mintys.

Pasauliui reikia krikščioniškosios vilties. Ir Žodis tapo Kūnu.Naujas gyvenimas.Ką aš tikiu.Mums gimė Kūdikis.Psalmė.Petras Kriaučiūnas -
lietuvių tautinio atgimimo pradininkas Sūduvoje.Raktai į šviesesnę ateitį.Dar vienas pavojus.Pasaulio Vyskupų Sinodas.
Kreipimasis į Šventąjį Tėvą.Mintys Eucharistinių metų saulėje ir rūkuose.Gyvenimo Duona.Kristaus ir mano programa
Eucharistijoje.Adoracijos valandai.Dėkojimas.Mintys dvasiniam atsinaujinimui.Palaimintasis Mykolas Giedraitis.Reikia būti skaisčiam. Apšlakstyk mane.Atleisk mums, Viešpatie.Iš Gemos laiškų.Birštono-Olšausko byla faktų ir teisės šviesoje.Apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą.
Žmogus negali gyventi be meilės. Saulės giesmė.Šventasis Pranciškus Asyžietis.Malda į šv. Pranciškų Asyžietį, Katalikų akcijos Globėją.Tu praėjai su Saulės giesme.Giesmė šventam Pranciškui.Šventasis, apie kurį verta mąstyti ir šiandien.Iš knygos „Saulės giesmė".Pranciškaus Asyžiečio 800 metų jubiliejui.Motina Teresė iš Kalkutos.Motinos Teresės dvasiniai tekstai.Iš meilės yra taika.Kas iš tikrųjų lemia žmoniškumą.
Kaip mes meldžiamės.KAS MAN YRA KRISTUS.

Atpirkimas - naujas sukūrimas.Atpirkėjui.Gerumo metai.Krikščionybės kelias Lietuvon.Krikščioniškasis turinys ir lietuviškoji forma.Didžiai krikščioniškos asmenybės bruožai(Arkivyskupas Jurgis Matulaitis).Žemaičių meilė savo bažnyčiai.Šiluvos akmuo Lietuvos pamatuose.Eucharistijos bičiuliai.Iš pamokslo.Keliai.

Lietuvos Ganytojų laiškas švenčiant Lietuvos bažnytinės provincijos 60-metį.Šio meto Lietuvos vyskupai ir ganytojai.Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje (Mykolas Krupavičius).Gyvosios dvasios reiškėjas (Stasys Šalkauskis).Kražių skerdynės.Rožančius. Meditacijos.Marijos kelias ir skaista.Marijos žemė.J.E. Vyskupui Julijonui.Testamentas (Prel. Mykolui Krupavičiui). Kunigo Ambraziejaus Jakavonio atminimui.Tu dar sugrįši (Kun. Juozo Zdebskio atminimui). Subrandink mus aukai.

Lietuvos vyskupų žodis tikintiesiems minint Krikšto jubiliejų.Krikšto jubiliejaus malda.Vysk. Antanas Vaičius -Kalėdinis laiškas.Kražių skerdynės.Pranas Dovydaitis.Ateitininkų himnas.Kryžiaus kelias.Meilė - ne tik žodis.

Dėl Bažnyčios padėties ir uždavinių šiandieninių permainų akivaizdoje.Žvelgiant į ateitį.Trakų Dievo Motinos šventovė.Meditacijos Marijos skausmų tema.Švč. Motina prie Sūnaus kryžiaus.Gyvenimiškas Švč. Mergelės Marijos garbinimas.Vyskupų Sinodo pranešimas Dievo tautai.Apie dieviškąją meilės dorybę.Žiupsnis prisiminimų iš kunigo Stanislovo Pupaleigio gyvenimo.Rūta.

Žodis prie Vilniaus Katedros durų.Neišduokime.Lietuva - tai ir negimusiųjų žemė.Kunigas Juozas Šalčius.Kun. Juozo Šalčiaus darbų bibliografinė apžvalga.Amžinoji laimė - regėti Dievą veidas į veidą.Kūčių prasmė.

Visa atnaujinti Kristuje.Ateitininkų federacijos atkūrimo Lietuvoje aktas.Arkivyskupas Mečislovas Reinys.Palaimintoji Edita Štein.Lietuvis ir vidinė šviesa.Lietuvių tautos religinio jausmo stacijos.Šv. Teresė Avilietė.Palaimintasis Jurgis Matulaitis.Laiškas iš lagerio.Užpoliarės kalinio svajonė.„Pasakykite tėvams - aš noriu gyventi".

Motinoms.Laiškai žmonai.Lietuvos Ganytojų žodis 1989 m. Velykoms. Komunijos dovana.Eucharistinis Kristus.Šimonys.Palaimintoji Edita Štein.Marija Kuraitytė-Varnienė.Marija Montesori ir jos idėjos.Moters išgyvenimas.Po baltu nuometu.

Kreipimasis į tautą.Meilė akivaizdi.Pagrindas, ant kurio stovime. Močiutė. Žodis savo primicijoms.„Leisk man, Viešpatie, sudegti kaip žvakei" Kazimierui Šapalui į Amžinybę iškeliavus.Pluoštelis atsiminimų apie mokytoją Kazimierą Šapalą.Tiesiai į tikslą.Iš Vynmedžio Šakelės poezijos.Palaimintoji Edita Štein.Pradėkime nuo mažo - pažinkime vaiką.Dvidešimt penki vaiko pageidavimai.

J. Būtėnas: Atsišaukimas į politinę sąžinę. Žilvinas: Partizanei. J. Brazaitis: Srovė ir uola. L. Prapuolenis: Atviromis akimis. R. Šomkaitė: Studentas — rezistentas. Dokumentų šviesoje: Demokratinio ir vadistinio principų tarpusavinė kova laisvinimo organizacijoje. Naujų žmonių fabrikas. Tikėdami Dievą — reiškiate nepasitikėjimą Sovietų Sąjunga. Europos LF bičiulių konferencija. Konferencijos žodis tėvynei. Pasikalbėjimas apie LF ir konferenciją. Iš Vliko veiklos. Kiti apie Vliką. Palyginus “T. Sargą” ir “Varpą”. “Varpas”. Veidrodžio šukelėje.

A. Maceina: Rezistencija prieš tremties dvasią. Kariūnas: Partizano dalia (iš partizanų poezijos). V. Vaitiekūnas: Pasipriešinimo sąjūdis. A. Musteikis: Tirpinimo katile. LFB Vis. Studijų Biuras: Į pilnutinę demokratiją. Dokumentų šviesoje: Demokratinio ir vadistinio principų tarpusavinė kova laisvinimo organizacijoje.

Juozas Brazaitis: Rezistencijos diena. Adolfas Damušis: Pasiruošta ir įvykdyta. Studijų Biuras: Žmogus ir ūkis. Kariūnas: Partizano kapas (iš partizanų poezijos). Vytautas Žvirzdys: Socializmas pradžioje. Pasaulyje: Europos Homo economicus (Dr. J. Kazickas). Tremtyje: Lietuvos Lenkijos Lenkijos santykiai. 

Juozas Brazaitis: Pavargimo grėsmė. Studijų Biuras: Žmogus ir ūkis. J. Daumantas: Kalniškių mūšis. Vilnis: Pavergtai Tėvynei (iš partizanų poezijos). Kęstutis Kudžma: Jaunimas Lietuvos laisvės kovoj. Kolchozai (L. Prapuolenis). Artėjame prie Rubikono (V. Grigas). Naujoji stabmeldybė (A. Maceinos pranešimo studijų savaitėje santrauka). Europos Lietuvių Fronto Bičiulių rezoliucijos.

Juozas Brazaitis: Koegzistencijos babelis. Jonas Grinius: Lietuva federacinėje Europoje.Studijų Biuras: Tauta tarp tautų. Antanas Sabaliauskas: Elektrifikacijos perspektyva. Rezistencijos vaizdai dabartinėje okupacijoje (Kęstutis Balčys). Amerikos Lietuvių Fronto Bičiulių rezoliucijos. Iš partizanų poezijos. Praėjusieji metai laisvinimo baruose (P. Juodvalkis) 

VYTAUTAS VAITIEKŪNAS: Kodėl į 1300 laiškų bendruomenes reikalu atsiliepė tik 5? JULIUS VIDZGIRIS: Į valdžią ateina technikas. SIMAS SUŽIEDĖLIS: Steigiamasis Seimas kūrė valstybę trejus metus. ZENONAS IVINSKIS: Kaip laikinoji vyriausybė išsilaikė šešias savaites. ALGIMANTAS ŠALČIUS: Kaip į tautines bendruomenes žiūri patys amerikiečiai

Juozas Brazaitis: Laiškas į Europą. Studijų Biuras: Valstybė ir šeima. Simas Sužiedėlis: Steigiamasis seimas. Adolfas Damušis: Svečiuose pas Kurmį. Pilypas Narutis: Neeilinis kovotojas. Antanas Musteikis: Jaunimas studijose. Europos Bičiulių studijų savaitė.

Redakcija: Dvasia ir interesas. Vis. Studijų Biuras: Valstybė ir demokratija. Zigmas Brinkis: Svarstymai dėl sveikatos reikalų tvarkymo. Rožė Šomkaitė: Kaip aš savo profesijoje galiu geriausiai prisidėti prie Lietuvos atstatymo. Antanas Mažiulis: Į Laisvę pirmas lapas. Antanas Pocius: Kapitonas Pranas Gužaitis ir pogrindis. A. Maceina:Pradžioje naujo amžiaus. J. Brazaitis: Trejų metų perspektyvoje.

Juozas Brazaitis: Rytai ir Vakarai mumyse. Zigmas Brinkis: Svarstymai dėl sveikatos reikalų tvarkymo. Antanas Kučas: Vilniaus seimas. Kazys Ambrozaitis: “Į Laisvę” pradeda rodytis iš pogrindžio. Kazys Brazauskas: Nuo pogrindžio iki Atlanto pylimo. Vincas Jonikas: Tautinės vertybės ir jauni žmonės. J. Eretas: Europiečio atsisveikinimas su Europa.

Redakcija: Ugniniai stulpai. Juozas Nemura: Pilietybės prasmė. Antanas Ramūnas: Europos ir Amerikos pedagoginiai idealai. Zenonas Ivinskis: Dešinėn ir Kairėn demokratinėje Lietuvoje. Kazys Ambrozaitis: Kovos ir vilties dienos. Antanas V. Dundzila: Skauto įnašas.

Martynas Anysas: A. a. Viktoras Gailius. Bernardas Brazdžionis: Valiūnas lanko milžinkapį. Vytautas Vygantas: Kartų bendravimo problema tremtyje. Juozas Brazaitis: Rezistencija 15 metų fone. Vaclovas Sidzikauskas: Pasaulio politika ir Lietuva. Antanas Maceina: Kovon su vakariečio iliuzijomis. Nikitos Chruščiovo strategija ir Lietuva (J. B.); Baltijos valstybių suverenumas gyvas (Vytautas Vaitiekūnas); Katalikai ir politika JAV (Vytautas Vardys);

Antanas Maceina: Trys europiečio iliuzijos komunizmo akivaizdoje. Zenonas Ivinskis: Lietuvos ir kitų baltų praeitis sovietų aiškinime. Jonas Grinius: Komunistinis menas Lietuvoje. Mečys Musteikis: Nuopuolis ir pasipriešinimas tremtyje. Domininkas Kenstavičius: Tėvynė Lietuva. Ričardas Bačkis: Laisvasis pasaulis "taikiosios koegzistencijos” perijode ir egzilų jaunimas. Bronius Sakalas: Vieno pogrindžio kronika. Sovietinamas lietuvių literatūros mokslas (J. Brazaitis)

Vytautas Vardys: Lietuviškosios politikos perspektyvos. Juozas Brazaitis: Vienybė, iliuzija, utopija. Dokumentų šviesoje: Pasitarimai dėl vieningos egzilinės politinės vadovybės. Antanas Musteikis: Intelektualai ir kasdienybė. Vytautas Vaitiekūnas: Lietuvos nepriklausomybė revoliucijos paunksmėje. Rusijos lietuvių seimo 40 m. sukaktį minint. A. V. D.: Ryšys, jaunosios rezistencijos vaizdai. Žilvinas: Karalaitė prie girnų (iš partizanų poezijos). Dar viena sovietinio režimo aukų rūšis (Pranas Jančauskas);

Andrius Baltinis: Jaunimas dviejų kultūrų kryžkelėje. Kęstutis Skrupskelis: Mano generacijos problemos. Bronius Vaškelis: Mūsų jaunimo perspektyvos yra mūsų pačių rankose. Aldona Krikščiūnaitė: Jaunimas ir šeima: mano šeima —lietuvybės pilis. Valdas V. Aamkavičius: Jaunimas visada buvo pirmose kovų eilėse. Kaune. Atsiminimai iš 1955-57. Pasauly: Nuo Ženevos iki sputniko (J. B.). Aliarmas Jungtinėse Valstybėse (Price). Dirbtiniai mėnuliai (A. Sabalis). Lietuva Sovietų statistikoje (A. Musteikis). Kultūriniai įvykiai per vieneris melus (M. Musteikis),

Antanas Maceina: 40 metų sukakties temomis. Juozas Brazaitis: Antanas Maceina — 50 metų sukaktis. Jonas Grinius: Išeivių veikla lietuviškos kultūros šviesoje. Simas Sužiedėlis: Rusijos bolševizmas atėjo kaip revoliucija prieš revoliuciją. XXX: KAUNE. Atsiminimai iš 1955—57.

Liudijimo žodžiai iš Sibiro.Adolfas Damušis:Technikiniai mokslai laipsniškai vedė į Lietuvos pažangią ateitį.Zenonas Ivinskis: Mokslai, iš kurių tavo sūnūs te stiprybę semia.Stasys Yla: Dėl dorinės religinės padėties Lietuvoje.Juozas Brazaitis: Trys liudytojai apie nepriklausomos Lietuvos gyvenimą ir kūrybą.Antanas Maceina: Baltų emigracijos europinis uždavinys.Iš Sibiro poezijos.Ar pasisekė sunaikinti nepriklausomybės idėją nūdienėje Lietuvoje (Julius Vidzgiris).Žvilgterėjus į dabartinės Lietuvos archeologijos darbus (Jonas Puzinas).Lietuvos fizinė geografija (Kazys Pakštas).Vienerių metų kultūrinis gyvenimas Lietuvoje (Mečys Musteikis).

Andrius Baltinis: Lietuvos laisvės kovos prasmė. Adolfas Damušis: Prof. J. Brazaičiui Į Laisvę Paliekant. Vytautas Vardys: Kersteno komitetas. J. Brazaitis, M, Mackevičius, V. Rastenis, V. Sidzikauuskas, A. Trimakas: Lietuvos laisvinimo problemos. A. Gečiauskas, V. Kavolis, T. Remeikas: Jaunosios kartos atstovai jaunimo ir politikos klausimu. Julius Vidzgiris: Okupacijos padariniai lietuvių visuomeninei raidai. Antanas Musteikis: Lietuvių kultūros pavidalai.

Vytautas Vardys: Vieno atsitikimo istorija. A. A. Juozas Lukša - Daumantas - Skrajūnas. A. A. Julijonas Būtėnas. Aloyzas Baronas: Rašytojas vergijoje. Kazys Ambrozaitis: Chruščiovas Amerikoje. Leonardas Valiukas: Lietuviai ir Respublikonų partija. Krikščionis žmogus komunizmo akivaizdoje.

Juozas Brazaitis: Žmonės ir idealai laiko tekėjime. Leonardas Dambriūnas: Mūsų visuomeninė veikla 15-kos metų perspektyvoje. Aloyzas Baronas: Rašytojas Vergijoje. Jonas Budrys: Lietuvos teisės į Klaipėdos kraštą. Julius Vidzgiris: Lietuviškas laisvojo pasaulio ir Sovietų propagandos dialogas. Lietuvos rūpesčiai ir laimėjimai Vatikane. Tesuplevėsuos trispalvė pakastiems partizanams. J. Diržys: Lietuvos miškai dabar.

Lietuvos vergijos dvidešimtmečiu: LFB Tarybos deklaracija. Idėjinė kova už Lietuvą. Lietuviškas laisvojo pasaulio ir Sovietų propagandos dialogas. Spausdintas žodis laisvės kovos tarnyboje. Vladas Šlaitas: Po gimtuoju dangum. Andrius Baltinis: Modernusis žmogus ir rezistencija. Juozas Meškauskas: Svajonės ir realybė. Vincas Natkus ir Ričardas Bačkis: Vakarų Europos socializmas.

 
Julius Vidzgiris: Lietuvių pasipriešinimas okupantams. Juozas Brazaitis: Kultūros kelias Nepriklausomoje Lietuvoje. Leonardas Žitkevičius: Artojo kraujas. Tremtinio daina. Vincas Natkus: Partizanas herojinėj ir realistinėj buity. Kazys Jurgaitis: Sveikinimas iš Tėvynės. Antanas Juška: Lietuviškų parapijų problema. Pranas Zunde: Antirelignė propaganda Lietuvoje.

Antano Maceinos laiškas Lietuvių Fronto Bičiuliams. Zenonas Ivinskis: Herojiškieji momentai Lietuvos istorijoj. Tomas Remeikis: Lietuviai ir Demokratų partija. Ignas Malėnas: Tautiškumo pergalė prieš kvislingą. Jaunos Amerikos jaunas Prezidentas. Bažnyčia ir Valstybė Amerikos žemyne.

Atsiminkime 1941 Birželio 23! Juozas Brazaitis: Partizanai antrosios Sovietų okupacijos metu. A. Tyruolis: Laisvės Elegija. A. Baronas: Vienas Vakaras. Andrius Baltinis: Knyga apie žymų mąstytoją. Kazys Jurgaitis: Ginkluotos rezistencijos žygiai laisvę ginant. Ar daug Lietuvoje bedievių ir kokios rūšies. Stalinizmas naujame rūbe. Kiek Žiugžda ir į jį panašūs yra pasiryžę nuvertinti mūsų tautą

Adolfas Damušis: Laisvės kovų pirmasis veiksmas. Leonas Prapuolenis: Tautos istorinio laimėjimo sukaktis. Vladas Būtėnas: Grįžimas į senus kovoslaukus. Pilypas Narutis: Pirmosios sukilimo aukos. Dvidešimečiui praėjus. Į Laisvę nueitas kelias. Pirmieji Į Laisvę skaitytojai. Zenonas Ivinskis: Rusifikacija — Rusų veržimosi į Vakarus pagrindinis veiksnys. Iš Vinco Ramono kūrybos. Kultūrinio gyvenimo apžvalga pavergtoje Lietuvoje.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė. K. Jurgaitis: Dabartinės jaunimo problemos Okupuotoj Lietuvoj. Zenonas Ivinskis: Rusifikacija — rusų veržimosi į Vakarus pagrindinis veiksnys. Aloyzas Baronas: Intelektualinė Poezija. Andrius Baltinis: Lietuvybės išlaikymo problema. Vytautas Mačernis: Sudie. Ištikimybė kaip kūrybinė atsakomybė už ateitį (iš dr. Juozo Girniaus knygos). Kolaborantų veidai Lietuvoje ir tarp lietuvių Vakaruose.

Kazys Škirpa: Gairės į Tautos sukilimą. Vladas Šlaitas: Nežinomas kareivis. Jonas Julius Bielskis: Informacija laisvinimo darbe. Jonas Grinius: Rezistencija lietuvių literatūroje. Aviac. kap. Albertas Švarplaitis. Vytautas Vaitiekūnas: Kaip Maskva apiplėšia Lietuvą. Antanas Musteikis: Ypatingi kaimynai. 1941 m. sukilimas Amerikos spaudos puslapiuose. J. Viekšnys: Periferijos žygis laisvinimo kovoje. Jonas Jasaitis: Lietuva enciklopedijose.

Andrius Baltinis: Kiek dar yra likę iš Nepriklausomos Lietuvos. Kazys Bradūnas: Skalbėjos. Gediminas Galva: Grėsmingoji sąvarta. Partizanų vadas Juozas Lukša-Daumantas. Lietuvos partizanų niekinimas plečiamas. Jonas Šoliūnas: Socialinis draudimas Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Karolis Drunga: Genocido užmiršimas — kvietimas jam atsikartoti. Pro memoria. Dr. Jonui Griniui 60 metų.

Kazimieras Baras: Žmogaus tragizmas. Zenonas Ivinskis: Lietuvių tautos rezistencijos reikšmingieji momentai. L. Žitkevičius: Partizano mirtis. Julijonas Būtėnas. Andrius Baltinis: Lietuviškosios asmenybės ugdymas lituanistiniame švietime. Jonas Šoliūnas: Žodžiai. Mečys Musteikis: Kult. gyvenimo apžvalga pavergtoje Lietuvoje. Julius Vidzgiris: Dvidešimtojo amžiaus gėda. Laisvės kovų nuvertinimas.

Vytautas Vaitiekūnas: Lietuva atviro rusinimo kelyje. Maironis: Didvyrių kapai. Okupuotos Lietuvos ūkio padėtis sovietiniam veidrody. Kova prieš religiją Okup. Lietuvoj. Antanas Musteikis: Realybė ir iliuzijos. Ark. Matulionis — tyliosios Bažnyčios žibintas. Jonas Šoliūnas: Žvilgsnis į save. Mečys Musteikis: Plataus masto studijų savaitė Vokietijoj. Prie mėlynų kalnų ir ežerų. Ar kova už rezoliucijas kongrese bus laimėta?. Laisvųjų ir pavergtųjų lietuvių susitikimas Helsinky. Madrido lietuviškasis balsas.

Jonas Grinius: Lietuvių rezistencija vokiečių akimis. A. Tyruolis: Gladiatorius. Kazys Gimbutis: Lietuvoje mokslas pakeičiamas melu. Kruvinas kelias per Romintos tiltų (ištrauka iš J. Daumanto Partizanų knygos). Kazys Jurgaitis: Pokarinės deportacijos pavergtoje Lietuvoje. Kovotojai ir mes (Bronės Jameikienės kalba). Vytautas Volertas: Vieninga politinio darbo vadovybė. Kultūros kongrese pasižvalgius. Mes neliksime nutildyti žmonės. Vladas Ramojus: “Kultūrinio bendradarbiavimo” pinklėse. Jonas Šoliūnas: ...be namų negerai. Balys Raugas: Vienybės problema.

Vytautas Vaitiekūnas: Lietuva okupacijoje. Julius Vidzgiris: Psichologinis karas. Leonas Galinis: Nuolatinis pančių traukymas. Mečys Musteikis: Kultūrinio gyvenimo apžvalga pavergtoje Lietuvoje (1962 m.). Vytautas Volertas: Reikalingas pasaulio lietuvių seimo žodis. Povilas Gaučys: Lietuvių bendruomenės Čikagoje pradžia. Kun. L. Jankus: Balfo praeitis ir ateitis.

1863 metų sukilimas. Ignas Andrašiūnas: Kremliaus propaganda statistinių duomenų šviesoje. Julius Vidzgiris: Knygos apie Lietuvą. Petras Janulis: Menas komunistinėj vergijoj. R. Spalis: Gimtosios kalbos vaidmuo ir vertė tautybei išlaikyti. Andrius Baltinis: Kultūrinė kūryba ir jos pavojai svetur. Mečys Musteikis: Studijų dienos.
 

A. Mažiulis: Juozas Brazaitis. Stasys Santvaras: Literatūros ir visuomenės žmogus. Juozas Brazaitis: Dvasinis lietuvio veidas Nepriklausomoj Lietuvoj. Faustas Kirša: Mano malda. Antanas Musteikis: Quo vadis, studentija ? Kazys Bradūnas: Tėvynė. Pavergtoje Lietuvoje. Užgęsę kovotojai. Jeronimas Kačinskas: K. V. Banaitis.

Ar utopija pavirs realybe. L. Prapuolenis: Prisitaikymo politikos apraiškos 1941. V. Vaitiekūnas: Sovietinės indoktrinacijos bruožai. Kultūrinio gyvenimo apžvalga Lietuvoje 1963 (Mečys Musteikis); Bendruomenės kelyje (Vt. Vt.); Lietuviai pasaulinėje mugėje (K. L. J. ir J. M.); Nuo problemos apie “ryšius su kraštu" prie problemos apie ryšius tarp generacijų; Smerš agentas Juozas Erelis ir kt. 

1964. Visiems Lietuviams. Antanas Musteikis: Akademinė laisvė. E. V. Žėrutis: Lietuviškosios rezistencijos organizacija užsienyje. Anapus: Kadrų mokyklos (M. iš B.); LFB simpoziumas (V. Tautas); Apsijungusio Vliko seimo pirmoji sesija (K. Astikas); Vatikano konsilija ir lietuviai; Lukša pas Smerš agentą Erelį;

Sukakties perspektyvoje. Žodis nebaigtos kovos sukakčiai. Algirdas Budreckis: 1941 metų tautinis sukilimas. Julius Vidzgiris: Sovietų koegzistencijos samprata. K. V. Garbutas: “Dialogas”. E. Čeginskienė: Baltijos valstybių istoriją “perrašinėja" ir Vakaruose. Winston Churchillis ir Lietuva. Lietuva sovietinės okupacijos 25-siais metais: V. Vaitiekūnas: Politinė padėtis. Mečys Musteikis: Okupuotos Lietuvos kultūrinis gyvenimas 1964. Vt. Vt.: Pastarųjų metų antireliginės pastangos. J. Kernius: Kas nauja Lietuvos mokyklos gyvenime. K. Digrys: Okupuotos Lietuvos ūkio sėkmės ir nesėkmės. K. V. Jonaitis: Sukolchozintas žemės ūkis. J. V.: Laisvės kovotojai sovietinėje propagandoje; 

Dr. Adolfas Damušis: Kartų ir grupių dialogo keliu. Aktyvieji frontininkai: — Stasys Barzdukas ir Dr. Antanas Razma. Juozas Kojelis: Didžioji Lietuvių Bendruomenės atsakomybė. Dr. Petras Pamataitis: Dialogas rezoliucijų tema. Kun. Kazimieras Pugevičius: Televizijos ir radijo panaudojimas kovoje dėl Lietuvos laisvės. Jurgis Gliauda: Dviejų kartų susidūrimas ties patriotinių mitų palikimu. Julius Vidzgiris: Keturi šių laikų Lietuvos didvyriai.

Laiko reikalavimai: — Kūrybingumo ir pasišventimo keliu (dr. Antanas Razma). Aktyvieji frontininkai: — dr. Petras Kisielius ir Romas Kezys. Paminėtini 1941 metų įvykiai: —- Sukilimas ir Laikinoji vyriausybė. Lietuva turi atgauti laisvę ir nepriklausomybę (LFB Vyr. Tarybos pareiškimas). “Tautininkai” ir “valstybininkai” (dr. Juozas Girnius). Lietuviškumas ir pliuralizmas (dr. Vytautas J. Bieliauskas). Lietuvybės išlaikymo paradoksas (Vilius Bražėnas). Lietuvių prisidėjimas prie pasaulio šviesesnės ateities ruošimo (Stasys Lozoraitis, Jr.). Tautos ištikimybė laisvės troškimui (dr. Pranas V. Raulinaitis). Pašalinės įtakos Lietuvos istorijos ir kalbotyros moksluose (dr. Antanas Klimas). Monagan rezoliucijos istorija (kun. Jonas C. Jutkevičius). Lietuviško reikalo išnešimas į kitataučių tarpą (pašnekesys su prof. Raphael Scaley) 

Laiko reikalavimai: — Lietuviškų bendruomenių išlikimas (Kun. V. Dabušis). Aktyvieji frontininkai: — Dr. K. G. Ambrozaitis ir Dr. J. P. Kazickas. Protestas dėl istorinės bei meninės vertės paminklų naikinimo Lietuvoje (LFB Vyr. Tarybos pareiškimas ir atsišaukimas). Tarp dviejų kraštutinumų (Vytautas Volertas). Aktualieji Lietuvos istorijos klausimai (Dr. Zenonas Ivinskis). Bendruomenė ir laikas (Stasys Barzdukas). Kova dėl Lietuvos, Europos ir laisvojo pasaulio (Dr. Antanas Ramūnas). LFB Vakarų Europos rezoliucija VLIK-o reikalu ir žodis į visus pasaulio lietuvius. Partizanų milžinkapių balsas: — Juozas Lukša-Daumantas ir jo testamentas. Partizanai prie Biržulio ežero (Vladas Ramojus). Revoliucionieriai prieš revoliuciją (Dr. Jonas Grinius). Pasaulio ir Lietuvos konsularinė tarnyba (Dr. Julius J. Bielskis). Visas dėmesys Lietuvos laisvinimo darbui (Pašnekesys su Antanu B. Mažeika, Jr.).

Laiko reikalavimai: — Laisvųjų dovana kenčiančiai Lietuvai (Dr. Zigmas Brinkis). Aktyvieji frontininkai: — Jurgis Gliauda ir dr. Vytautas Majauskas. Vasario 16-toji ano meto tarptautinių santykių fono (Dr. Zenonas Ivinskis). Bendruomenės klausimų ryškinant (Juozas Kojelis). Veiksniai ir kitų darbai (Dr. Petras Pamataitis). Kovojantiems nepavargti (Pašnekesys su kun. Jonu C. Jutkevičiumi). Gyvybiniai tautos reikalai: (Rašo: dr. Jonas Balys, Vilius Bražėnas, dr. Pranas V. Raulinaitis ir dr. Jonas Vainius). Fondai ir fondeliai (Dr. Kazys Ambrozaitis). Laisvojo pasaulio miskoncepcijos apie Sovietų Sąjungą. (Dr. Adolfas Damušis). Auganti sovietų problema — nerusiškas tautiškumas (Dr. Vytautas Vardys). Europa ant keturių vulkanų ir jų išsiveržimas Lietuvoje (Dr. Antanas Ramūnas). Pirmoji prisikėlimo viltis (Ištrauka iš Kazio Škirpos knygos).

Laiko reikalavimai: — Su idealu į jaunimo rūpesčius (kun. dr. V. Rimšelis, M.I.C.). Aktyvieji frontininkai: — dr. Zenonas Ivinskis ir dr. Vytautas Vardys. Amerikos lietuvio gimtadienis: — Šeima ir draugai pagerbia dr. Juozą Kazicką. Lietuvių lankymaisi į pavergtą kraštą ir jų nauda tautai (pašnekesys su dr. Antanu Maceina). Vakarų pasaulio sąmyšis ir kova dėl Lietuvos laisvės (Lyvia Garsienė). Didysis sukaktuvininkas (dr. A. Damušio 60-ties metų amžiaus sukaktį minint). Lietuvių Fondas pamiršo vieną iš savo tikslų (Petras Taujenis); Kritika ar pasmerkimas (D. Blažys); Jaunimą brandinanti aplinka (P. Narutis).

Lietuvių bendros atsakomybės žadinimas (kun. Gediminas Kijauskas, S.J.). Aktyvieji frontininkai: — dr. Jonas Grinius ir dr. Antanas Klimas. Prezidento Richard M. Nixon įsijungimas į kovą dėl Lietuvos laisvės. PLB pasirinko vidurio kelią (pašnekesys su Stasiu Barzduku, PLB Valdybos vykdomuoju vicepirmininku). Organizuotinas lietuvių fondas politiniams reikalams (dr. Antanas Razma); Karoso ir Adamkaus pralaimėjimo pamoka lietuviams (Algirdas Budreckis); Laisvųjų bendravimas su pavergtaisiais (V. Vaitiekūnas); Parapijų vaidmuo tautinės gyvybės išsaugojime (P. Narutis). Nepriklausomos Lietuvos politinio gyvenimo raida ir lūžiai (dr. Zenonas Ivinskis). Vilniaus katedros išpirkimas (dr. Jonas Grinius).

Nusivertinimo aistra (Vytautas Volertas). Aktyvieji frontininkai: Žibutė Brinkienė ir Balys Raugas. Didžiojo laureato (Jurgio Gliaudos) kūryba. Laisvojo lietuvio paskirtis (dr. Antanas Klimas). Mąstykime ir veikime iš naujo (Stasys Žymantas). Organizacinė laisvinimo veiksnių struktūra (dr. Petras Pamataitis). Aktyvus į laisvės kovą jaunimo įjungimas (dr. Jonas Žmuidzinas). Svetimųjų talka kovoje dėl Lietuvos laisvės (Leonardas Valiukas).

Pažinkime patys save (kun. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.). Aktyvieji frontininkai: — Juozas Ardys ir Aleksas Kulnys. Iškilioji lietuvių rašytoja — Alė Rūta. Iš namų (ištrauka iš Alės Rūtos naujo romano “Vieniši pasauliai”). Lietuvių organizacijos ir jų tikroji paskirtis (V. J. Dienys); Neišnaudojamos auksinės progos Lietuvos vardui garsinti (V. S. Germanus); BATUN-as ir jo tikslai (Vytautas Tumas); ir Susivienijimų saulėlydis (R. S. Rukuiža). Sovietų ir nacių byla dėl Užnemunės ruožo (dr. Jonas Balys). Suaktyvintina kova dėl Lietuvos laisvės (pašneksys su dr. Eliziejumi Draugeliu)

Vienybės linkme (dr. Justinas Pikūnas). Aktyvieji frontininkai: — Edmundas Arbas ir dr. Bronius Radzivanas. Lietuvių Bendruomenės Tarybos narių kvalifikacijos (K. Taujenis); Vasario 16-sios aukos (T. Reinys). Politika ir teologija (dr. Antanas Maceina). Konstruktyvūs ir destruktyvūs polinkiai mūsų visuomenėje (Juozas Kojelis). VLIK-o klystkeliai (Kazys Škirpa). Ideologiškai artimi veidai (Vytautas Volertas). Politika ir tautinė architektūra (Edmundas Arbas).

Leonardas Valiukas: Lietuvos bylos kėlimas ir gynimas laisvųjų tarpe. Pasikalbėjimas su LB darbuotojais: Tarp svajonių ir tikrovės. Rezoliucijų pravedimo žygis ir jo pirmieji laimėjimai (1. vlk.). K. Petkus: Lietuviško radijo problemos. Vladas Ramojus: Kazys Veverskis. Fab. Žirgulis: Laisvinimo veiksniuose. K. Baras: Aštuntasis Ateitininkų Federacijos kongresas. J. Grinius: Septynioliktoji lietuviškųjų studijų savaitė Vokietijoje. K. N. Vyduolis: Krauju rašyti puslapiai.

Zenonas Ivinskis: Lietuvos Steigiamasis Seimas. Bernardas Brazdžionis: Vaidila Valiūnas prie užgesusio švyturio. Bronius Nainys: Tauta ir išeivija laisvės kovoje. Rezoliucijoms Remti Komitetas laimi kovą ir JAV-bių Senate. Algimantas Gečys: Jėgų telkimas Lietuvos laisvei. Dr. Vyt. Lukša: Jaunimo darbuotojų paruošimas. Jurgis Gliauda: Epilogas. Dr. R. S. Daugvydas ir Dr. M. T. Milgaudas: Rusai nužudė lietuvį profesorių. Saulius Giedrys: Aukštosios matematikos kilpos. Fab. Žirgulis: Už laisvę verta mirti.

Antanas Maceina: Nuo ko mes bėgome?. Mykolas Naujokaitis: Tauta ruošiasi sukilti. Kazys Škirpa: 1941 metų sukilimo vadovietė Berlyne. Vytautas Vaitiekūnas: Krupavičius—bendruomenininkas. Solidarumas su tauta. Gaisras Vilniaus universiteto bibliotekoje. Kalbos tyrinėjimas politruko ir kalbininko akimis. Bažnyčia pavergtoje Lietuvoje griaunama smurtu. Simo Kudirkos šuolis.

Stasys Lozoraitis, jr.: 1941 metų sukilimas. Jurgis Gliauda: Tylioji rezistencija. Stasys Žymantas: Birželio testamentas. Vytautas Volertas: Lietuvių Bendruomenė Lietuvos laisvinimo darbe. K. Petkus: Informacijos problema Lietuvos laisvinime. Dr. Stephen Horn: Lietuvos septynių šimtmečių kova dėl laisvės. Anatolijus Kairys: Hosanna mano žemė. Solidarumas su tauta. Laisvinimo veiksniuose. Lietuvių Fronto Bičiulių gretose. Spauda, radijas, knygos.

Petras Daužvardis: Lietuva ir jos išlaisvinimas. Antanas Musteiklis: Bėgome nuo hibridų. Petras Kisielius: 1941 metų sukilimo prasmės ieškojimas dabartyje. Žuvusiems dėl Lietuvos prisiminti. Pranas Padalis: Lietuva, už tave mirštu. Vytautas Vaitiekūnas: Raudonoji Kinija naujame vaidmenyje. Aloyzas Baronas: Pravertas langas. Solidarumas su tauta.
 

Juozas Kojelis: Tezės, aksiomos ir pagundos lietuviškame dialoge. Zenonas Ivinskis: Veiksniai, apsprendę mano pasaulėžiūrą. Adolfas Damušis: Profesorius Zenonas Ivinskis. Antanas Klimas: Nesibaigiąs ginčas: baltų ir slavų kalbų santykiai. Dr. C. M.: Sovietinamas Lietuvos žmogus. Solidarumas su tauta. 

Vytautas Vardys: Lietuva Kauno įvykių metais. Kazys Škirpa: Vėliavnešio gelbėjimas. Vytautas Vaitiekūnas: Lietuvos bendrojo lavinimo mokykla okupacijoje. J. Vingrelis: Po bolševikų kaukėmis. Solidarumas su tauta.

 
Kęstutis Kazimieras Girnius: Išeivijos ateitis jaunimo perspektyvoje. Aloyzas Baronas: Talentai ir įsakymai. Mykolas Naujokaitis: Su Levu 113. Antanas Gintaras Razma: Pasaulio Lietuvių. Jaunimo kongresas — didysis bandymas. Juozas Kojelis: Poetas publicistikoje. Solidarumas su tauta.

Antanas Maceina: Tautos pakaitalas ar papildas? Stasys Žymantas: Didžioji pasipriešinimo drama. Solidarumas su tauta. Frontininkai Lietuvos laisvinimo darbe. Paskutinis birželis. Paminklas kankiniams.

Jurgis Gliauda: Tarybinės teorijos raida. V. Natkevičius: Lietuvių Frontui 30 metų. Petras Kisielius: Išeivijos misijos klausimą svarstant. Mykolas Naujokaitis: Buvo ištikimas Lietuvos idealams. Aloyzas Baronas: Abraomai, dėk sūnų ant laužo. Paskutinis pašnekesys su prof. St.Žymantu

Vyt. Bagdanavičius: Kultūrinės ir politinės problemos lietuvių visuomenėje. Adolfas Damušis: Žvėris lieka žvėrimi, ir ašaras liedamas. Kazys Škirpa: Apgailėtinų klaidų pamokos. Okupanto tarnyboje. Tautinės mažumos Lietuvoje. Akmenys pradės šaukti

Dviejų kultūrų sankirtis (dr. A. Maceina). 1973 metai Lietuvos laisvinimo veikloje (J. Kojelis). Išeivijos misija ir jos realizavimas (J. Gaila). Mokslo ir meno apraiškų prasmė išeivijoje (E. Arbas). Pilnas pasitikėjimas savimi ir pasiaukojijimas lietuvybės darbams (dr. A. Razma). Bendravimas ir bendradarbiavimas su komunistų pavergta Lietuva (A. Kairys). Lietuvių lankymasis į pavergtą kraštą ir jo nauda tautai (dr. A. Maceina). VLIK-as laisvinimo darbo derintojo misijoje (pašnekesys su dr. J.K.Valiūnu). “Naujųjų metų istorija” (ištrauka iš B. Pūkelevičiūtės romano). Idėja virsta realybe (Bern. Brazdžionis).
 

Dr. V. Vardys — Brežnevo tautybių politika ir Lietuva. Dr. A. Maceina — Busimoji mūsų veikla, jos kryptys, uždaviniai ir būdai. Kun. J. Grabys — Ateities valstybės vizija kultūrinėje - religinėje srityje. Dr. F. Palubinskas — Ateities Lietuvos ekonomija. J. Kojelis — Suvažiavimo užbaigiamasis posėdis ir sveikinimai. Dr. A. Musteikis — Literatūra ir visuomenė. V. Volertas — Gal pamiršote kai ką.

Stasys Barzdukas: Tarp lietuvių tautos istorinių stebuklų ir kasdienybės negalavimų. Vincas Maciūnas: Dvi knygos, kurių mums reikia. Vytautas Kamantas: Lietuvių Bendruomenės darbai ir žygiai. Dr. Henrikas Brazaitis: LB visuotinumas, demokratiškumas ir vadovybės sudarymas. Juozas Ardys: Didysis LB darbas šiandien ir ateity. Z. Prūsas: Po 25 metų. Regina Žymantaitė: Lietuvos reikalų išnešimas į plačiąsias amerikiečių mases. Marija Eivaitė: Kaip su savais? Antanas Razma: Jaunimas visuomenėje ir Lietuvos laisvės darbuose. Linas Sidrys: Lietuvos reikalai ir Amerikos universitetai. Kun. K. Pugevičius: Radijas ir televizija. Vyt. Jonaitis: Įspūdžiai iš LFB poilsio ir studijų savaitės Dainavoje. Silv. Subačius: LFB senosios centro valdybos darbai.

Kun. dr. V. Kazlauskas: Lietuvių viltys išlaisvinimo teologijos šviesoje. Aušra-Marija Jurašienė: Kūrybos problema dabartinėje Lietuvoje. Julius Vidzgiris: Marksistinis žmogaus samprotis ir žmoniškumo siekis. Dokumentų šviesoje: Jono Jurašo liudijimas. Tėvynėje: Lietuvos Bažnyčia šveicaro akimis (J. V./ELI); Ne Muravjovo laikai (A. S./ELI)); Lietuvos demografiniai rūpesčiai (Dr. J. V.). Išeivijoje: Veiksniai kryžkelėse (K. Nemura); Vasario 16-sios gimnazija (V. N.); Pasaulyje: Lietuviškos programos Laisvės radijuje (Dr. J. Gintautas/ELI); Nuo Vienos iki Helsinkio (Vytautas Vaitiekūnas); Petras Paulaitis — laisvės kovotojas, kurio negalime užmiršti.

Juozas Brazaitis: Laisvės veikėjų tipai. Stasys Raštikis: Juozas Brazaitis Laikinojoje Lietuvos vyriausybėje. Kazys Škirpa: Brazaičio politinė strategija. Vytautas Vaitiekūnas: Brazaitis Vlike. Adolfas Damušis: Juozas Brazaitis rezistencijoje. Kazys Ambrazaitis: Brazaičio gyvenimo mokykloje. Vytautas A. Dambrava: Juozas Brazaitis. Mykolas Naujokaitis: Susitikimai su prof. J. Ambrazevičiumi. Česlovas Grincevičius: Juozas Ambrazevičius-Brazaitis. Simas Sužiedėlis: Juozas Brazaitis — žurnalistas. Stasys Barzdukas: Maži didelio žmogaus prisiminimai. Vincas Kazlauskas: Esi herojus, tapk šventuoju. Kotryna Grigaitytė: Žydinti sala. Leonardas Valiukas: Paskutinis pašnekesys su prof. Juozu Brazaičiu. Vladas Kulbokas: Juozo Brazaičio kritika tremtyje. Rozalija Šomkaitė: Brazaitis ligoje. Vacius Prižgintas: Akademikas J. Ambrazevičius-Brazaitis. Brazaitis Kalifornijoje. Jurgis Gliauda: Rusiškasis disidentizmas ir Pabaltijo suverenumas. Vladas Juodeika: Ar rusai galėtų pasekti Šveicarijos pavyzdžiu?

Adolfas Damušis: Vertikaliniu žvilgiu. Prel. Jonas Balkūnas: Bendruomenės klausimais. Stasys Barzdukas: Bendruomenės ateities rūpesčiais. Dokumentų šviesoje: M. Krupavičiaus aplinkraštis LB klausimais. Jonas Jurašas: Sovietinės biurokratijos mįslė. Kaip sovietų okupacija veikia į lietuvių tautą arba sovietinio lietuvio paveikslas (prof. dr. V. Vardys). Pasaulio Lietuvių Jaunimo III-sis kongresas (Linas Kojelis). Pasaulyje: Jungtinės Tautos (A. S.); JAV pagalba sovietų žydam Izraelyje. Užmirštoji kultūrinė autonomija (V. Natkevičius);

Julijonas Būtėnas 1915 - 1951 - 1976. Julija Švabaitė: Gėlės Julijonui. Vytautas Vaitiekūnas: Baltijos valstybių suverenumo klausimu. Br. Bieliukas: Veiksnių sąranga ir susiklausymas. K. Ž. B.: Kasgi yra ta sovietinė demokratija? Disidentinis solidarumas lietuvių-rusų santykiuose (Dr. J. Labutis); Profesorius dr. Pranas Dovydaitis (Jonas Grinius). Lietuviškos programos “Laisvės” radijuje (Dr. J. Gintautas); Jungtinių Valstybių parama Izraeliui (A.O.)

Leonardas Dambriūnas: Dabartinė Lietuvos būklė ir kelias į ateitį. Vytautas Kutkus: Bendruomenės problemos ir jų priežastys. Stasys Žymantas: Susitikimai su Pranu Padaliu. Dailininkas Vladas Žilius apie padėtį okupuotoje Lietuvoje; Pogrindžio “Aušra” bendravimo klausimu; Sovietinė tvarka mokslo laipsniui okup. Lietuvoje (Š.).

Ričardas Bačkis: Vakarų Europa ir komunizmas. Donatas Skučas : Europos laisvė ir NATO. Stasys Žymantas: Susitikimai su Pranu Padaliu. Kronikos penkmetis (Dr. J.L.). Duokime laisvę Simui Kudirkai (Andrius Mironas); Lietuviai lenko tremtinio užrašuose (S. Suž.); Amerikos valdinė informacija užsieniui (A. Plukas); Komunistai pasaulyje.
 

Vincas Bartusevičius: Intelektualai, dešinė ir kairė. Vytautas Vaitiekūnas: Kas nauja naujoj sovietų konstitucijoj. Stasys Žymantas: Susitikimai su Pranu Padaliu. Lietuvos laisvinimo perspektyvos (R. Kudukis), Politinių studijų savaitgalis (J. Kojelis). Eurokomunizmas (J. P.).

Henrikas Nagys, Vytautas Vaitiekūnas, Stasys Barzdukas, Kęstutis Jokubynas, Tomas Venclova, dr. A. Štromas, Aušra Zerr-Mačiulaitytė, Raimundas Kudukis, Edmundas Arbas

Dr. Bronius Nemickas: Kelias į Lietuvos nepriklausomybę. Dr. Aleksandras Štromas: Politinė sąmonė Lietuvoje. Tomas Venclova: Dėl dr. A. Štromo paskaitos. P. A. Raulinaitis: Lietuviškas žvilgsnis į eurokomunizmą. Stasys Barzdukas: Kartu su Juozu Bačiūnu. Alė Rūta: Žydės gražesni žiedai. Leonardas Valiukas: Mums reikia konkrečių darbų. J. Pašilis ir K. Gimžauskas: 1977 metinis Vliko seimas. Jaunimo demonstracijos. Aleksandra Vaisiūnienė: Lietuviai Venecueloje.

Vytautas Vardys: Maskvos karas prieš LKB Kroniką. Juozas Brazaitis: Lietuvos žydų likimas ir Laikinoji Lietuvos vyriausybė. Leonardas Valiukas: Niekad nepulkim į neviltį. Antanas Musteikis: Naujasis sovietinis vaikas. Jurgis Gliauda: Palikimas jam. Stasys Lozoraitis: Lietuvių tauta — mūsų pasaulio centras. Nelietuvio mokslininko patirtis Lietuvoje.
 

Tomas Venclova: Dabartinė Lietuvos demografinė padėtis ir jos etnografinių ribų klausimas. Kęstutis K. Girnius: Maceinos socialinė filosofija. Lietuvių Fronto Bičiulių CREDO. Lietuviškoji vienybė. Tautos gelbėjimo rūpesčiai. Trys akcentai. Dr. J. Dietautas: Dvidešimtpenktoji - jubiliejinė. V. Rociūnas: Lietuvių Fronto Bičiuliai Dainavoje.

Aleksandras Štromas: Asmeninė atsakomybė ir totalitarinė visuomenė. Antanas Musteikis: Taisyklės ir išimtys. Antanas Saulaitis, SJ: Lietuviškos veiklos perspektyvos. Kova dėl laisvės visus įpareigoja. Dr. Jonas Grinius: Perdaug jaunimo organizacijų? Zenonas Prūsas: Pastabos dėl LFB Credo. P. Algis Raulinaitis: Vilkas sunkumuose.

Bernardas Brazdžionis: Tėvo Karolio Garucko pamokslas. Vytautas Vaitiekūnas: Vatikano rytų politika. Juo'tbė: Paslaptis nepalaidota. Z. V. Rekašius: Lietuvos perspektyvos. Vilius Bražėnas: Keistina politinės veiklos kryptis. Stasys Barzdukas: Iš atsiminimų ir mąstymų. Viktoras Nakas: Jaunimo organizacijų būklė. A. Šilainis: Mūsų priešo priešas — mūsų draugas. Jonas Butkus: Prašvis laisvės pavasaris. Vytautas Seirijis: Turinys, žmonės ir vasara.

Jurgis Gliauda: Rytojaus šaknys nūdienoje. Linas Kojelis: Jaunimo lietuviškas sąmoningumas. Vytautas Vaitiekūnas: Vatikano Rytų politika. “Atlikime Dievo skirtąją misiją”. Stasys Raštikis: Ateinantieji pakeičia išeinančius. J. Kj.: Pasiryžome nemirti. R.: Baimė pasitvirtino. Dr. S. R. Dautartas: Naujos rezoliucijos JAV Kongrese. Jonas Pabedinskas: Lietuvių Fronto Bičiulių CREDO.

Bernardas Brazdžionis: Archipelago gulage. Juozas Kojelis: Juozas Brazaitis. Jurgis Šarauskas: Neišnaudojamos galimybės Lietuvos laisvinimo veikloje. Alė Rūta: Mūsų širdys paliko Vilniuje. G. Giedra, J. Gliaudą ir J. Šarauskas: Trys žvilgsniai į Helsinkio susitarimus. D. Barauskaitė, A. Grakauskaitė, G. Grušas, D. Gudauskaitė ir R. Polikaitis: Jaunimo politinis sąmoningumas. Kunigas ir Lietuva neša kryžių. P. Algis Raulinaitis: Nei idėjų, nei planų. Vytautas Vardys: Konservatyvizmas ir ekstremizmas. P. Pamataitis: Šventas naivumas.
 

Antanas Maceina: Išeivio buvimas svetur. Rūta Kleva Vidžiūnienė: Jaunasis mūsų elitas Amerikoje. H. C. Kudreikis: Kaip bolševikai “vadavo” Lietuvą. Bronius Zumeris: Rusiško charakterio bruožai. Sovietai teisia tiesą. G. Gečytė, L. Kojelis, A. B. Mažeika: Jaunimas avangarde. Dr. K. R. Jurgėla, P. A. Raulinaitis, A. S. Gečys: Kai susikryžiuoja nuomonės. Leonardas Valiukas: Suaktyvinti laisvinimo veiklą. Aleksandra Vaisiūnienė: Šalame tropikuose.

Bernardas Brazdžionis: Via Dolorosa. Jurgis Gliauda: Rašytojas tėvynės meilės srovėje. Antanas Maceina: Išeivio buvimas svetur. Kazimieras Pugevičius: Lietuvos laisvinimas - ne laisvalaikio užsiėmimas. Aloyzas Baronas: Kad būtum našlė. Solidarumas su tauta. Juozas Kojelis: Bendruomenė darbuose ir rūpesčiuose. L. K.: Kalba teisiamieji. P. Daukantas: Laikinoji vyriausybė lieka. V. Račiūnas: Vėl buvome Dainavoje.

Balys Gaidžiūnas: Ką darėme Lietuvos nepriklausomybę smaugiant; Keturi dešimtmečiai jie šaukia (eil.); Keturi dešimtmečiai kartojam (eil.). Antanas Vaičiulaitis: Odė žuvusiems partizanams (eil.). Rimvydas Šliažas: Vliko seimas. Mūsų diplomatai apie PLB. Vienos knygos paraštėje. Dr. Viktoras Stankus: Kento universiteto Lituanistikos programa. V. R.: Tęsiamas LE leidimas. V. R.: Stasiui Barzdukui 75 metai. J. Kj.: Informacijos centras Kalifornijoje.

Dr. Augustinas Idzelis: JAV užsienio politika ir tautybių klausimas Sovietų Sąjungoje. Lietuvos žemės ūkio bėdos. Kęstas Lingaila: Užmirštas kovų žmogus (Jonas Virbickas okupacijų sūkuriuose). Linas Rimkus: Susirinkome pasimokyti ir mintimis pasidalinti. Poezija iš okupuotos Lietuvos. Jie nebijo aukos ir kančios. Vytautas Volertas: Spauda: ką turime, ko reikalaujame, kas galima. XX-jo amžiaus lietuvių tautos kančios kelias. I. Kaplanas: Lietuvių ir žydų santykiai praeity ir dabarty. Juozas Baužys: Informacija apie “Į Laisvę” fondą ir Lietuviškų studijų centrą.

Raimundas Kudukis: Vidurio Europa ir Reagano administracija. Alė Rūta: Apie Žmogų ir darbus. St. Lazdinis: Prūsai ir jų likimas. VT. VT.: Lietuviškumo kova Lietuvos kariuomenėje. Juozas Pažemėnas: Atsiliepimai į “Vienos knygos paraštėje vertinimus. Vliko seimas. Kęstas Lingaila: Užmirštas kovų žmogus. Gintė Damušytė, Bronius Nemickas ir Vytautas Vaitiekūnas: Juozo Pažemėno atsiliepimų papildant ir patikslinant. V. Rociūnas: 25-tą kartą.

A. Plukas: Baltijos valstybės ir Sovietų Sąjungos tautos Amerikos politikoje. Bernardas Brazdžionis: Tremtinio Lietuvai. Balys Gaidžiūnas: Bernardas Brazdžionis didžiųjų pasisakymuose. Dr. Jonas Balys: Lietuvos sienų problemos. Balys Raugas: Lietuvių Fronto bičiulių dėmesys Lietuvių Bendruomenei. Dr. Zenonas Prūsas: Apdūmojimai Vasario ŠeSšoliktajai. J. Kj.: Kelias į Baltų Laisvės lygą. Teofilius Balčiūnas: Keturioliktos politinės studijos prie Pacifiko. Juozas Kojelis: Du suvažiavimai.

Algimantas S. Gečys: Lietuvos laisvinimo veikla: Kaip yra ir kaip galėtų būti. Anatolijus Kairys: Rašytojų tyla. Dr. Bronius Nemickas: Apgaulės ir smurto sąmokslas. Prezidento Proklamacija. Balys Gaidžiūnas: Partizano mirtis. Vytautas Vaitiekūnas: Bendruomenė rinkimuose. Vytautas Volertas: Laiko rėžiai valdžioje ir žmonėse. Bronius Zumeris: Du lietuviai — du draugai, o Tėvynei tik vargai.

A. P. Bagdonas, Lietuvių Fondas. Vytautas Vaitiekūnas, Lietuvos vadavimo organizacija praeity. Vytautas Volertas, Vienišas būriuose. Juozo Kralikausko kūrybos vakaras. Juozas Kojelis, Metinis Vliko seimas. V. Rociūnas, Didysis rūpestis — lietuviškoji parapija. V. R., Mūsų dienos Dainavoje.

Antanas Butkus: Jėgų telkimas laisvinimo darbui. Juozas Kojelis: Idėjos prie Pacifiko. V. Akelaitis: Minties jėga ir dvasinė šviesa. Regina Stančikaitė, Linas Polikaitis, Ginta Palubinskaitė, Gintautas-Tadas Dabšys, Dalytė Trotmanaitė ir Gintaras Grušas: Jaunimas apie PLJ kongresą. Feliksas Palubinskas: Šios pastangos davė vaisių. Balys Gaidžiūnas: Jis per gyvenimą ėjo dideliu įžvalgumu. Gintė Damušytė: Lietuvos pogrindžio spauda. V. Rociūnas: Didysis rūpestis — lietuviška parapija. Dr. Kazys Eringis: Romo Kalantos aukos dešimtmetis.
 

Bronius Kviklys: “Aušros” genezė ir tikslai. Vincas Natkevičius: Naujais kultūrinės veiklos keliais. V. R.: Vokietijos lietuviai. Rūta Kleva Vidžiūnienė: Išeivijos politinio ir kultūrinio darbo derinimas. Romas Giedra: Išeivijos darbai tautos akimis. Dr. K. Ėringis: Romo Kalantos aukos dešimtmetis. Vacys Kęstutis Slotkus: Išeivijos jaunimas vienybėje su kovojančia tauta. Julius Vidzgiris: Lietuva po 100 metų nuo “Aušros” pasirodymo. Dr. Adolfas Damušis: Lietuvių pogrindis vokiečių saugumo dokumentuose.

Prof. dr. A. Štromas: Naujos tendencijos bei kryptys Sovietų Sąjungos politikoje. Juozas Kojelis: Nepalenkiami pečiai. Balys Gaidžiūnas: Susimezgę ryšiai šviesiu spinduliu tebešviečia. V. Rociūnas: “Kad daug dienų tave lydėtų ...” T. Brazaitis: Demonstracijos Lietuvos laisvei. Prezidento proklamacija. Pabaltiečiai Washingtone. Vliko sukaktuvinis seimas. V. Rociūnas: Studijų ir poilsio dienos Dainavoje. LFB konferencijos išvados. Prof. dr. V. J. Bieliauskas: Šeima Lietuvoje ir išeivijoje. Vytautas Volertas: Kad liktumėm teisiais laike.

A. Plukas: Bandymas iškelti Baltijos valstybių laisvės bylą Jungtinėse Tautose. Literatūros vakaras. Linas Kojelis: Istorijos ratas sukasi. Juozas Kojelis: Politinės studijos Amerikos Vakaruose. Antanas Maceina: Eilėraščiai ir padėkos žodis. Dr. Stasys Bačkis — Lietuvos diplomatijos šefas. JAV politika ir Baltijos valstybės. Lietuvių Fronto Bičiulių Atlanto pakraščio suvažiavimas. Prof. dr. Vytautas J. Bieliauskas: Šeima Lietuvoje ir išeivijoje. Dr. Adolfas Damušis: Kaunas Tautos sukilimo dienose. Jaunimo talka spaudai.

Vytautas Vaitiekūnas: Kritiškas žvilgsnis į save. Popietė su žurnalistais. Elliot Abrams: Paskutinis žodis netartas. Dr. Kazys Ambrozaitis: Rezistencijos palikimas. Dr. Vytautas A. Dambrava: Rezistento žvilgsnis iš Pietų į Šiaurę. Dr. Vytautas A. Dambrava. Baltijos Laisvės diena. Dr. Adolfas Damušis: Kaunas Tautos sukilimo dienomis. Posėdžiavo LFB taryba ir Centro valdyba. Julius Vidzgiris: Ištvermės simbolis.

Leonardas Valiukas: Tikroji tremties misija. Vytautas Volertas: Viliamės: Jaunimas reprezentuos gyvybę. Dr. Adolfas Damušis: Į penktąjį dešimtmetį. V. R.: Naująjį ganytoją asitinkant. Vytautą Vaitiekūną amžinybėn išlydėjus. Dr. Vytautas A. Dambrava: Rezistento žvilgsnis iš Pietų į šiaurę. Dr. Z. Prūsas: Lietuvybės išlaikymas ir TV. V. Rociūnas: Lietuvių Fronto bičiuliai Kennebunkporte. Juozas Bočys: Katalikybė ir inteligentija šiuolaikinėje Lietuvoje. Dr. Kazys Eringis: Lietuvos okupacinės "savivaldos” administracija.

Dr. Augustinas Idzelis: Krašto industrializacija ir rusifikacijos politika. Dr. Kazys Eringis: Lietuvos okupacinės “savivaldos” administracija. K. G.: Lietuvos Laisvės Armija. Juozas Keliuotis: Dangus nusidažo raudonai. Juozas Kojelis: Šv. Kazimieras ir Vasario Šešioliktoji. Ką kalbėjo Los Angeles jaunimas XVII politinių studijų savaitgaly. Ingrida Bublienė: Lietuviai JAV prezidento inauguracijoje. V. R.: Fondai, mecenatai, aukotojai. Juozas Kojelis: Ilsėkis svetimoj žemėj. Markus Frenklendas: Pabaltijo tautos — Europos partizanai. V. A. D.: Visi ryžkimės Lietuvai. Vienybietis: Priešnacinės veiklos iškarpa. K. K. G.: Katalikų Bažnyčios ir valstybės santykiai ok. Lietuvoje. Julius Vidzgiris: Stiprinanti dvasios pergalė.

Linas Kojelis: JAV užsienio politika, Lietuva ir Amerikos lietuviai. Dr. Kazys Ambrazaitis, Juozas Brazaitis — rezistentas ir visuomenininkas. Dr. Juozas Girnius, Juozas Brazaitis — literatūros mokslininkas. Balys Gaidžiūnas, Geras kaimynas ir darbštus Vliko narys. Adv. S. Povilas Žumbakis, Korupcija valdžioje. Amerikos balsas kalba į Lietuvą. Antanas Masionis, Vykdant lietuvio kunigo idealą. V. Rociūnas, “Į Laisvę” mūsų periodinėje spaudoje. Skaudi sukaktis. Europos bičiuliai susirinko Veronoje. Raudonieji bajorai ir klastojama istorija.

Kazys Bradūnas: Išeivijos kultūrinio kelio vingiai ir pakelės. Povilas Vaičekauskas: Kultūrinė rezistencija. Juozas Kojelis: Dr. Vytautas A. Dambrava: “Esu partizanas, remiu kiekvieną bičiulį kovotoją”. Jubiliejinis ateitininkų kongresas. V. Rociūnas: “Žvilgsnis į išeiviją”. Aloyzui Baronui prisiminti. H. C. Kudreikis: Neramūs laikai Lietuvos kariuomenėje. Dr. Kazys Ėringis: Politinės rezistencijos būtinybė išeivijoje.

Adolfas Damušis — 1941 metų sukilimo reikšmė. Algimantas P. Gureckas — Išryškintas JAV nusistatymas dėl Jaltos. P. Algis Raulinaitis — Didėjančios problemos ir mažėjantis pajėgumas. Kazys Ėringis — Politinės rezistencijos būtinybė išeivijoje. Juozas Kojelis — Dvigubas evidencijos dėsnis. Bronius Nainys — šventasis, kardinolas ir Vilniaus arkivyskupija. A. Lembergas — Vengro svajonė: „susuominti" Rytų Europą. Tadas G. Dabšys — Sužinokime, kodėl mes veikiame. Mykolas Naujokaitis — Ko siekti ir kam koncentruotis?. Aleksandras Mauragis — Ateities pasaulio kosmopolitizmas. 20 literatūros vakarų Los Angeles. Paulius Jurkus — Vakaro žiburėlis (eil.). Dainava ir Verona. N. Balčiūnienė — Žvilgsnis į LFB stovyklas. V Mokslo ir Kūrybos simpoziumas.

 
Prieš 45 metus — paskutinis Laikinosios vyriausybės posėdis. P. Algis Raulinaitis kalbasi su Į Laisvę redaktorium. Jonas Kavaliūnas — Lietuvos krikščionybės jubiliejui besiruošiant. Leonardas Valiukas — Išeivijos paskirtis (pašnekesys). Alina Skrupskelienė — Dvi sukaktys. 100 metų nuo Povilo Lukšio gimimo. Vytautas Kazlauskas — Bažnyčia ir pagrindinės žmogaus teisės. Daina Gudauskaitė-De Toreck — Mišrios šeimos ir lietuvybė. Gintaras L. Grušas — Lietuviškoji jaunimo misija. Zenonas Prūsas — Trys mitai. Elena Tumienė — Jurgis Gliauda, rašytojas ir asmuo. J. Vidzgiris — Visuomenininkės paslaptis (Alinai Grinienei 70).

Adolfas Damušis — Nepripažinta kraujo auka. Vytautas A. Dambrava — Tikroji nepriklausomybės šventės prasmė. Vytautas Vardys — Katalikai ir komisarai. Bronius Nainys — Tarp tautos ir valstybės. Vyskupo Pauliaus A. Baltakio laiško lietuviams ištrauka. Asė Zaksienė — Buvau slapto kagėbisto žmona. Vacys Rociūnas — Gyvąjį lietuvį — Stasį Barzduką prisimenant. J. Baužys — LFB konferencija ir laisvinimo veiksnių pokalbiai.

A.†A. profesorius Antanas Maceina. A. Jasmantas — eilėraštis. J. Vidzgiris — Jis savo tremtį įprasmino. Adolfas Damušis — Nepripažinta kraujo auka (II). Ingrida Bublienė — Kultūros ir politikos sąveika išeivijoje. Edis Sabas — Laisvė — aukščiausias tautos tikslas. Česlovas Grincevičius — Brazaitis vėl mums kalba. Vaclovas Kleiza — Lietuvos konsularinė tarnyba. Vyskupo Pauliaus A. Baltakio laiškas bičiuliams. Papartis — Dabartinė Lietuva turisto akimis. Dr. R. S. Tautkus — OSI: pasitamavimas teisingumui ar suplanuotas siaubingas žaidimas? Bronius Nemickas — Kokia išeivijos politinio ir kultūrinio darbo ateitis?. Kazys Bradūnas — Poezija ir Lietuva, Kraujo žiedai (eil.).

Gintė Damušytė — Kas daroma ir kas darytina Lietuvai? Vytautas Volertas — Klausimai sau patiems. Laurynas A. Vismanas — Lietuviška politinė galvosena ir metodai. Dr. Jonas Kunca — Reikia įeiti į svetimąją spaudą. Zenonas Prūsas — Ar Gorbačiovas yra „slaptas liberalas"? Apie „glasnost" kalba Juozas Kojelis, Gintė Damušytė ir Saulius Kondrotas. Gailė Radvenytė — Kongresas žada naujos ugnies. Paulius Viskanta — Kodėl Lietuvių jaunimo sąjunga? Aloyzas Baronas vėl mūsų tarpe. Dr. Gediminas K. Jokantas — Lietuviškos spaudos užduotis Lietuvos laisvinimo darbe. J. Vaičjurgis — Tada Irmija Zaksas, o dabar. J. Baužys — Visi keliai vedė į Romą.

Dr. Kazys Ambrazaitis — Ar einame politinės konsolidacijos kryptimi?  Skaitytojų žodis. Povilas Vaičekauskas — Vasario 16 ir lietuvių poezijos dienos Sibire. Dr. Juozas Kazickas — Nauji uždaviniai ir metodai. Vytautas Volertas — šimtas ir dar kiek. Dr. Antanas Musteikis — Dirbkime ir budėkime. Dr. Vytautas Vardys — Lenkijos įvykių atgarsiai Pabaltijy. Antanas Jasmantas — Lėlytė, Piršlys (eilėraščiai). Maceinos akademija Čikagoje. Antanas Sabalis — Maceina ir jo nepasaulėžiūrinės politikos samprata. Dr. Kazys Ambrazaitis — Lietuvių Fondo idėjai 25 metai. V. Akelaitis — Iš 600 metų perspektyvos. A. Lembergas — Estai nepasiduoda. 

Vytautas Skuodis — Lietuvių tautos politinė diferenciacija pavergtoje Lietuvoje. Julius Vidzgiris — Toliau būti srove ir uola! Česlovas Grincevičius — Maironis amžinai gyvas. Darius Sužiedėlis — Dvi Lietuvos. Juozas Kojelis — Lietuvos Laisvės Armija. Laurynas A. Vismanas — Supratome, ką reiškia būti tautos dalimi. K. Baltronis — Daugiaveidžio Keliuočio legenda. Henrikas Nagys — eilėraštis. Literatūros šventė su Henriku Nagiu. J. Kj. — Du dešimtmečiai lietuviškiems svarstymams. K. G. — Ar statomi tinkami klausimai? P. Narutis — Reikia daugiau pastangų susitarti. Julius Vaisiūnas — Ar yra tylos sąmokslas? Vytautas A. Dambrava — Ar įmanoma taika su sovietais? Politinės doktrinos reikalu. Gintė Damušytė — Kova be baimės.

Juozas Kazickas — Jų tikėjimas ir idealas tebėra gyvi. Vytautas Skuodis — Kultūriniai ryšiai ir Lietuvos laisvės problema. Gintautas Iešmantas — Šešios oktavos, Atvirumas (eil.). Henrikas Nagys — Apie „Žemę", Lietuvos balsą ir grįžimą į tėvynę. Juozas Kojelis — Lietuvos Laisvės Armija (II dalis). Zenonas Prūsas — Tautybių problema Sovietų Sąjungoje. Antanas Maceina — Savosios valstybės idealas. I. R. — Lietuviškai skautijai 70 metų.

Perestroika ir laisvės kova Stalinas nebuvo vienas. Riedantis akmuo ir rezistencinės dvasios stoka. Kardinolas kalba kunigams. Ingrida Bublienė — Gyvoji lietuvybė Lietuvos ir išeivijos atsinaujinimo ženkle. Vytautas A. Dambrava — Širdim į širdį (Prof. Stasys Žymantas gyvenime ir laiškuose). Liudas Dambrauskas — Gruodžio 20-ji diena. Pilypas Narutis — Kovojanti Lietuva iš laiko perspektyvos. Antanas Musteikis — Ant kultūros ir politikos laktų. Aleksandras Mauragis — Raudonarmiečių bylos ir Molotovo provokacijos. Žodžiai apie laisvę ir nelaisvę. J. Vd. — Persitvarkymas ir pasaulėžiūra. P. Algis Raulinaitis — Derliaus metai išeivijos veikloje. Siekiame valstybinės nepriklausomybės atstatymo (dr. A. Statkevičiaus laiškas). 
Kazys Račiūnas — Tik beraščiai laiškų nerašo.

Laisvės jėga ir geležiniai dantys. Idealų srityje kompromisų būti negali. Klaidinanti informacija. Kęstutis Girnius — Vasario 16 minėjimas Kaune. A. Vytis — Negęstanti viltis: gyventi laisvai ir nepriklausomai. Politinės veiklos išeivijoje programa (projektas). Vytautas A. Dambrava — Širdim į širdį (Prof. Stasys Žymantas gyvenime ir laiškuose, II dalis). Pasikalbėjimas su Kęstučiu Girniumi (Iš 'Kauno aido'). Antanas Butkus — Gorbačiovo ekonominės ir politinės reformos. A. Lembergas — „Dėdė Joe" ir Baltijos valstybės 1941. Aleksandras Mauragis — Kur eina mūsų civilizacija? XXIII literatūros vakaras. Edita Nazaraitė, Bernardas Brazdžionis (eil). K. G. — Nerimas ir rūpestis partijos plenumui praėjus.

Šviesesnės Lietuvos viltys. Puikybė prieš toleranciją. Kęstutis Girnius — Drama tebesitęsia. Vytautas Skuodis — Lietuvos pogrindis ir Molotovo-Ribbentropo slaptieji dokumentai. Ričardas Mikutavičius — Sąjūdžio išpažinimas. Algimantas Gureckas — Nepriklausoma Lietuva ir Karaliaučiaus sritis. Vytautas Volertas — Lietuva ir išeivija: konkretūs darbai ir projektai. Adolfas Ramanauskas-Vanagas — Partizanų gretose. Juozas Kojelis — Sugrįžimas. Zenonas Prūsas — Kodėl ukrainiečiai tyli? Einame teisingu keliu (pokalbis su Arvydu Juozaičiu). Baltijos kelias. Juozas Ardys — Išeivijos susitikimas su Lietuva. Juozas Baužys — Darbinga ir pozityvi LFB savaitė Dainavoje. JAV vyriausybė pagerbia dr. V. Dambravą.

Ką daryti? Reikia susiorientuoti. Pagalba šiandien, ne rytoj. Edita Nazaraitė, Lietuva ir didysis Rytų Europos drebėjimas. Bronius Nainys, Hitlerio-Stalino suokalbis ir okupacijos nepripažinimo politika. Vytautas Volertas, Idiotizmo siautulys. Paulius Jurkus, Prof. Juozas Brazaitis prie redaktoriaus stalo. Adolfas Damušis, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis archyvų dokumentuose. Povilas Pečiulaitis, Tiesa — viena. Vėjas Liulevičius, Lietuvių pėdsakai Rusijoje. Stasys Daunys, Wiurzburgo nebėra. Juozo Kojelio pokalbis su Julium Keleru. Arvydas Juozaitis, Laisvė arba ideologijos mirtis. Kajetonas Čeginskas, Likome ištikimi savo misijai.

Kęstutis Girnius, Ar galimi kompromisai ir derybos? Edita Nazaraitė, Žiurkės, sliekai ir Lietuva. Arvydas Juozaitis, Demokratija nesensta. Bronis Kaslas, Baisieji Lietuvos istorijos metai. Pokalbis su Jonu Antanaičiu, Lietuvos vardas — auksinėmis raidėmis. Aurimas M. Juozaitis, Lietuvos mokyklos keliu. Saulius Galadauskas, Kūrybinės minties atrofija — sovietizacijos vaisius. Henrikas Nagys, Poezija. Liudas Truska, Heroiškas ir tragiškas mūsų tautos istorijos puslapis. Antanina Garmutė, Auka ant nepriklausomybės aukuro. XXII politinės studijos. Auris Jarašūnas, Gytis Gasperaitis, Andrius Kulikauskas, Jaunoji karta Lietuvoje ir išeivijoje. Gintaras Laurinkus, Komunizmas — totalitarinė sistema. Nijolė Sadūnaitė, Kankinių kraujas davė gausių vaisių. Danas Šafranavičius, Dvi klasės Lietuvoje. Danguolė Navickienė, Andrius Tučkus, Vytautas Vardys, Visuomenės diferenciacijos kaita Lietuvoje ir išeivijoje. Politinių studijų išvados.

Ar ir vėl vienų vieni? Vardan Lietuvos. Edita Nazaraitė, Kultūros vizijos nepriklausomai Lietuvai. Marcelijus Martinaitis, Tiesos angelo globoje. Viktoras Makoveckas, Politinė diferenciacija ir politinė kultūra Lietuvoje. Vytautas Volertas, Aloyzas Baronas: rašto gausa ir sėkmė. Aloyzas Baronas, ištrauka iš romano „Mirti visada suspėsi". Viktoras Nakas, Tiesa tave išlaisvins. Julija Švabaitė, Sibiro kūdikis (poezija). Arūnas E. Gudaitis, Lietuvos valstybingumas teisės atžvilgiu. Zenonas Prūsas, Mūsų kaimynai gudai — sąjungininkai ar priešai? Vytautas Skuodis, Dar kartą apie Lietuvos pogrindį ir Molotovo - Ribbentropo slaptuosius dokumentus. Juozas Šaltinis, Lietuvos valstybės ekonominis atkūrimas. Lietuviškųjų studijų savaitė Dainavoje. Jonas Pabedinskas, Pilnutinė demokratija, socialinis teisingumas ir ekonominis progresas. Indrė Šemogienė, Lietuvos pramonės išvystymo galimybės. Ofelija Baršketytė, Žingsniai į tarptautinę prekybą.

Naujam pavojui Lietuvą ištikus. Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimas. Edita Nazaraitė, Reikia naujų sąjungininkų ir jėgų. Sovietų žurnalistai apie Sovietų Sąjungos ateitį. Nuo redaktoriaus stalo. Alfredas Smailys, Istorinė Lietuvos misija. Leoną Korkutienė, eilėraščiai. Pokalbis su Vidmantu Valiušaičiu. Juozas Kojelis, Auka ir kančia Lietuvai (Vladas Nasevičius). Algirdas Statkevičius, Žmonijos tikslas — kultūros kūrimas. Vidmantas Valiušaitis, Jonas Grinius — Lietuviškojo integralizmo pradininkas. Henrikas Kudreikis, Už Raseinių ant Dubysos saulė netekėjo. Juozas Šaltinis, Lietuvos valstybės ekonominis atkūrimas, II. Mintys ir projektai: Vidmantas Valiušaitis ir Arvydas Juozaitis apie pilnutinę ir pilietinę demokratiją. Juozas Kojelis, 25 metai lietuvių literatūrai Los Angeles.

Kaip pasukti sustojusį laisvės laikrodį? Prezidentas Landsbergis Amerikoje. Reikšmingos sukaktys. Adolfas Damušis, Rezistencijos siekis — valstybinis suverenumas. Mykolas Naujokaitis, 1941 sukilimui besiruošiant. Česlovas Grincevičius, Karas... Pirmosios sirenos Kaune. Vidmantas Valiušaitis, Demokratija kaip teisingumo ir socialinės taikos sąlyga. Į Laisvę Fondo filialo Lietuvoje veikla. Liudas Dambrauskas, Epilogas iš „Gyvenimo    akimirkų". Julius Keleras, Liudo Dambrausko „Gyvenimo akimirkos". Jaan Kaplinski, Baltijos kraštai — negyjanti žaizda sovietų imperijos kūne. Audrys Antanaitis, Keli lietuviškojo švietimo klausimai. Zenonas Prūsas, „Naujoji pasaulio tvarka" ir Lietuva. Meilutė Bartusevičienė, Lietuvos jaunimo lūkesčiai ir tikrovė. Juozas Šaltinis, Lietuvos valstybės ekonominis atkūrimas III. Politinių studijų savaitgalis: Stasys Kašauskas, Alė Rūta, Bernardas Brazdžionis, Dalia Navickaitė, Andrėja Giedraitytė, Jonas S. Žmuidzinas. Juozas Kojelis, Laimėjimas besitraukiant.

Pirmenybė kovojusiai tautai. Dar kartą: atiduok ką privalai Nuo redaktoriaus stalo: Į laisvę laisvėje. Julius Keleras, Ar vox populi — vox dei? Feliksas Jucevičius, Lietuva dvidešimtojo amžiaus paskutiniame dešimtmetyje. Vidmantas Valiušaitis, Ginti valstybę ir demokratiją. Vytautas A. Dambrava, Laisvės prošvaistė. Arūnas Bubnys, Lietuvių antinacinė rezistencija. Vytautas Volertas, Užslėpto Dievo liberalizmas. Povilas Žumbakis, Dėl Lietuvos konstitucijos projektų (paskaitos santrauka). Algirdas Statkevičius, Kokios konstitucijos reikia Lietuvai?. Prisimenant Daumantą (Juliaus Kelero pokalbis su Nijole Bražėnaite). Juozas Baužys, Optimizmas realybės šešėlyje. Iš partizanų poezijos. Mintys iš svarstybų Dainavoje.

Išeivijos rūpesčiai. Iustitia est fundamentum regnoram. Julius Keleras, Kovo Vienuoliktoji ištaisė istorijos klaidą. Laiškai iš Lietuvos — apie Lietuvą. Feliksas Jucevičius, Visu veidu į Vakarus! Lietuva, išeivija ir Lietuvių Bendruomenė (pokalbis). Birutė Jonelienė, Išėjo sūnūs keturi tėvynės ginti. Jonas Pabedinskas, Naujas uždavinys — formuoti krikščionišką politinę mintį. Vytautas Bagdanavičius, Nepasaulėžiūriškumas — ar tai kliūtis krikščioniškam frontui? Vaidotas Daunys, Gyventi iš naujo (Putino gimtadienio proga). Vaidotas Daunys, Iš „Paguodos kvartetų" (eilėraščiai). Vidmantas Valiušaitis, Lietuvos kultūra nelaisvės metais. Henrikas Kudreikis, Žvilgsnis į dabartinės Lietuvos spaudą. Zenonas Prūsas, Solženicino nacionalistinės idėjos ir Lietuva. J. Kj. Į antrą šimtmečio ketvirtį. Valentinas Markevičius, 20 metų be Zenono Ivinskio. Jaunosios kartos dvasinė transformacija. Vilius Bražėnas, Konstitucijos ir sąvokų klausimais.

Lietuvių Fronto Bičiulių kreipimasis į Lietuvą. Vedamasis — Mintys iš tolo — rinkimų į seimą belaukiant. Vidmantas Valiušaitis, Pilnutinė demokratija ir jos bičiuliai. Kazys G. Ambrozaitis, Vieningoje lietuviškos kultūros jungtyje. Julijonas Būtėnas, Atsišaukimas į politinę sąžinę. Eduardas Pašakinskas, Julijonas Būtėnas. Vladas Nasevičius, Profesorius Leonas Karsavinas paskutinėje savo gyvenimo stotyje. Melanija Stankaitienė, Gluosnių šakos linko. Jonas Algirdas Antanaitis, Kelio į socialinę demokratiją pagrindinės gairės. Vytautas Volertas, Šis ir anas krantas. Pilypas Narutis, Mokslininkas svetimoje aplinkoje. Jonas Pabedinskas, Žvilgsnis į politinę ir ekonominę Lietuvos transformaciją. Bronius Krivickas, Du sonetai (eilėraščiai). Česlovas Grincevičius, 40 metų nuo Broniaus Krivicko žuvimo. Liudas Dambrauskas, Praeities šauksmas. Juozas Baužys, Iš praeities šauksmo iškyla pilnutinė demokratija. Adolfas Damušis, ĮLF studijų savaitės Lietuvoje minčių susumavimas.

Nerimastis vietoj džiaugsmo. Sulaikykime atsirandantį tautos plyšį. Laiškai iš Lietuvos — apie Lietuvą. Arkadijus Beloborodovas, Kelias į laisvę. Valentinas Markevičius, Lietuvos Antigonė. Kazys Bradūnas, Gyvenimas be antraščių (poezija). ILF konkurso juri protokolas. Česlovas Grincevičius, Romano konkursas labai pasisekė. Vytautas Volertas, Nuo pramanų iki tikrovės. Zigmas Slibinas, Antroji Vasario šešioliktoji. Juozas Rygelis, Mūsų išeivija ir Lietuvių Bendruomenė ateities perspektyvoje. Česlovas Stankevičius, Vyriausybės pasikeitimas ir Lietuvos politinės raidos perspektyvos. Vidmantas Valiušaitis, Pasikalbėjimas su vysk.Sigitu Tamkevičium. Valdemaras Katkus, Kraštas, kuriame mažai tautai pavojinga gyventi. Zenonas Prūsas, Imperializmo tendencijos dabartinėje Rusijoje. Jonas Pabedinskas, Kairiosios minties vyravimas Lietuvos ekonomikoje. Juozas Baužys, Ir vėl savaitė Dainavoje. J. B., Nuostabus Domo Akstino darbas. Vilius Bražėnas, Demokratija neužtikrina laisvės.

Kelias į šviesesnę ateitį. Atviras dialogas pradėtas. Skaitytojų žodis. Laiškai iš Lietuvos — apie Lietuvą. Julius Keleras, Laisvės ir pagarbos laikai dar neatėjo. Vytautas Vardys, Lietuvos politinė kultūra ir laiko reikalavimai. Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė, Norėjau, kad jie gyventų žmonių atminty. Paulius Jurkus, Inguara, Klevai prie vartų (eilėraščiai). Zenonas Ivinskis, 1940 birželio dienoraščio ištrauka. Pilypas Narutis, Nacių smūgis Lietuvos Katalikų Bažnyčiai. Vladislovas Telksnys, Giltinės duobėje. Vytautas Bubnys, Miškas — mano apsisprendimas. Vidmantas Valiušaitis, Dėl nieko neatgailauju — sako generolas Eismuntas. J. B., Gintė Damušytė — iškiliausia metų moteris.

Popiežiaus apsilankymo Lietuvoje prasmė. Ar yra Lietuvoje valdžia? Trys stulpai išversti (Povilas Šilas, Juozas Laučka, Vytautas Vardys). Gintė Damušytė, Kelias į žmoniškumą ir demokratija. Vytautas Kubilius, Kultūra demokratinėje valstybėje. Vytautas Volertas, Bangos, bangelės į kultūros pakrantes. 40-toji Europos lietuviškų studijų savaitė. Vincas Bartusevičius, Socializmo liekanos Lietuvos žmonių santykiuose. Vilija Aleknaitė kalba. Eduardas Pašakinskas, Atsiminimų žiupsnelis apie Joną Virbicką. E. Šarūnas, Sudėtingas Lietuvos atstatymo kelias. Česlovas Stankevičius, Lietuva tarp Rusijos ir Europos. Jonas Pabedinskas, Sovietinės melodijos ir stagnacija Lietuvoje. Antanas Musteikis, Rusiškai sovietinė mąstyseną. Laimantas Jonušys, Į laisvę fondo studijų savaitė Birštone. Juozas Baužys, Žvilgsnis į Lietuvą iš Dainavos.

Kuo dabar rūpinsimės? Išdailintas trėmimų siaubas. Pranas Veverskis, kaip įamžinti Lietuvos partizanus? Algis P. Raulinaitis, Ne ko mes norime, bet ką darysime. Jonas Antanaitis, Lietuvos ateities vizijos belaukiant. Susitikimai su prof. dr. Vytautu Vardžiu. Romas Kaunietis, Kelio į laisvę pradžia. Vladas Strigūnas, Dviejų partizanų mirtis. Antanina Garmutė, Obelis. Jonas Mikelinskas, Ką jie iš mūsų padarė. Dr. VYTAUTAS DAMBRAVA, Vertybės, kurias lietuvių tauta turi ginti. Kun. Vincas Byla, Prof. S. Šalkauskio mirtis ir laidotuvės.

Skaldyk ir valdyk! Damoklo kardas dar tebekabo. Bronius Kuzmickas, Vieneri Lietuvos metai. Kęstutis Girnius, Konfrontacija dėl principų išsižadėjimo. Nijolė Gaškaitė, Nepriklausoma Lietuva: partizanų vizija ir tikrovė. Egidijus Vareikis, Valdžia ir opozicija Vakarų Europoje ir pokomunistinėse šalyse. Virgis Valentinavičius, Lietuviškosios opozicijos spektras. E. Šarūnas, Nepavėluokime į paskutinį traukinį! Liuda Rugienienė, Šaltasis karas dar nepasibaigė. Eduardas Pašakinskas, Povilas Malinauskas (1910-1957). Juozas Gražys, Prisiminimai apie pogrindinės „Į laisvę" leidimą. Kazimiero Palčiausko atsiminimai: vokiečių okupacija. Juozas Baužys, Trečioji Į laisvę fondo studijų savaitė Lietuvoje. Jonas Kairevičius, Žodis pradedant studijų savaitę. Juozas Baužys, Lietuviškosios problemos — žvilgsnis iš Dainavos.

Vytautas Kubilius, Ar ilgai tvers mūsų nepriklausomybė?. Vytautas Volertas, Nepriklausomybės atkūrimo penkmečiui. Česlovas Stankevičius, Demokratija Lietuvoje: keliai ir klystkeliai. Bernardas Brazdžionis, Iš „Vaidilos Valiūno" posmų. Juozas Girnius, Brazaitis kaip literatūros mokslininkas. Henrikas Kudreikis, Partizaniško likimo tragiką. Vincas Seliokas, Nepavykęs politinis debiutas. Paulius Jurkus, Sedos kautynes prisimenant. Vladas Telksnys, Rezistencijos pradžia, privedusi prie „Į laisvę" leidimo. Antanas Sabalis, Didžiųjų pasaulio galybių žlugimas. Juozo Lukšos-Daumanto Fondas. Juozas Kojelis, 27-tosios politinės studijos Los Angeles. Kazys Ambrazaitis, Studentiškas idealizmas atnešė nepriklausomybę 

Vilius Bražėnas, Laurų vainikas didvyriams. Bronius Kuzmickas, Dvasinis genocidas Lietuvoje. Gintė Damušytė, Pilnutinės demokratijos galimybės Lietuvoje. E. Šarūnas, Sėkmingo žygio seimo rinkimuose. Algirdas Čekys, Prisikėlimo ugnys. Antanina Garmutė, Šešupės vingiuose. Zita Paulauskaitė, Mirė partizanas. Žodis iš Lietuvos Lietuvių fronto bičiuliams. Juozas Kojelis, Praeitis įpareigoja. Kazys Ambrozaitis, Privalome dirbti ir toliau. Juozas Baužys, LFB konferencija Čikagoje

Ar moralu paneigti laisvę? Vytautas Kubilius - Menininkas istorijos lūžyje. Vincas Bartusevičius - 50 metų didžiajam lietuvių egzodui ir kas toliau. Antanas Sabalis - Vytautas Vaitiekūnas: žmogus ir jo palikimas. Petras Plumpa - Pilietinės visuomenės ir valstybės ugdymas. Danutė Čepytė-Andriušienė - Pajacai (eil.) Janina Semaškaitė - Gilūs vandenys tyliai teka. Algimantas Jankauskas - Organiškos valstybės koncepcija Lietuvoje. Juozas Vitėnas - Julijonas Būtėnas žuvo nuo bendražygio kulkos. Povilas Vaičekauskas - Mano Lietuvos ateities vizija. Juozas Baužys - 39-toji Lietuviškų studijų savaitė

Prof. Vytautas Landsbergis — Naujausiosios mūsų istorijos klausimais. Vytautas Volertas — Apie grįžimą. Ona Girniuvienė — Lietuva jam buvo visas gyvenimas. Dr. Algimantas Jankauskas — Organiškos valstybės koncepcija Lietuvoje, II d. E. Šarūnas — Ko sulaukėme ir ko sieksime? Jonas Kairevičius — Laisvė, teisė ir dorovė. Paulius Jurkus — Julijonai, kurgi tu buvai dingęs? Algirdas Čekys — Pasirinkimas ant peilio ašmenų. Eugenijus Ignatavičius — Ketvirtasis Lietuvos prezidentas. Liūda Rugienienė — Išeivijos rūpestis dėl Lietuvos ateities. Dr. Kazys Ambrozaitis — Žymaus partizano tragiška mirtis.

Dar plaka lietuvos širdis (iš mons. J. Kaunecko pamokslo). Eduardas Milius — Telydi mus ryžtas. Skaitytojų žodis. Vytautas Bieliauskas — Prarastos progos, blėstančios viltys ir ateitis. Jonas Kairevičius — Teisingumo paieškos. Arimantas Dragūnevičius — Lietuvos energetika: Kelias į Europą ar iš jos. Vladislovas Telksnys — Pirmasis ginklas buvo spauda. Pilypas Narutis —1941 m. sukilimą prisimenant. E. Šarūnas — Situacija ir viltys Lietuvoje. Vitalija Kazilionytė — Kryžiai prie bunkerio. Vidmantas Vitkauskas — Garliavos Juozo Lukšos gimnazija. 1996 metų Į laisvę fondo premija — Daliui Stancikui. Dr. Kazys Ambrazaitis — Tiesos ieškojimo keliai. Dalius Stancikas — Keliai ir kryžkelės. Lietuviškų studijų savaitė Telšiuose. Juozas Baužys — 40-toji lietuviškų studijų savaitė Dainavoje

Kun. dr. Andrius Baltinis - Modernusis žmogus ir rezistencija. Teklė Kulvinskienė - Partizanai Suvalkų krašte. Antanas Sabalis - LFB įnašas Seimo rinkimuose. Jonas Kairevičius - Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia šiandien. Janina Semaškaitė - Kam skambėjo Kudirkos varpas? Paulius Jurkus - Telšių vyskupą Vincentą Borisevičių prisiminus. Bunkeris, kur žuvo Julijonas Būtėnas. Henrikas Kudreikis - Lietuvos partizanai bolševikinėje literatūroje. Dr. Zenonas Prūsas - Prisiminimai apie 1941 metų sukilimą. Vidmantas Valiušaitis - Pažadėtosios žemės piligrimas (poetas Kęstutis Genys). Paminklas Juozui-Lukšai Daumantui. Juozo Kojelio knygos „Iš nakties į rytą" pristatymai.

Dr. Vytautas A. Dambrava, Politika ir moralė. Jonas Kairevičius, Lietuvos politinio gyvenimo tikrovės. Vidmantas Vitkauskas, Mokykla atsinaujinančioje visuomenėje. Arkiv. Sigitas Tamkevičius, LKB Kronikai 25 metai. Antanas Dundzila, Rezistentas Mykolas Naujokaitis sovietų dokumentuose. Vidmantas Valiušaitis, Bernardo Brazdžionio sukakties paraštėje. Janina Semaškaitė, Kur supasi žemė ir šlama šimtametės liepos. Zenonas Jaška, Praeities aidai dabartyje. Edmundas Arbas, Laisvės kovų pėdsakais per Suvalkiją. Juozas Baužys, 41-ji lietuviškų studijų savaitė Dainavoje. Juozas Baužys, Lietuva XXI amžiaus išvakarėse, Jurbarkas

Kazys Ambrozaitis, Istorija jau nesikartoja, tik keičiasi. Juozas Baužys, Darbas, kurį būtina tęsti. Vidmantas Vitkauskas, Mes gyvi, mes esame, mes būsime. Adolfas Darnušis, Jų siekiai mus įpareigoja. Valdas Adamkus, Jaunimas visada buvo pirmose kovų eilėse. Vytautas Volertas, Olimpinių įtampų politinės varžybos. Liliana Astra, Vertybės šiuolaikinėje lietuvių kultūroje. Živilė Makauskienė, Jo garbė neturėtų išblėsti. Antanina Garmutė, Angelo sparnai. Almantas Jurkus, švietimas - mūsų ateities laidas. Juozas Rygelis, Vieno žmogaus nuomonė. Juozas Kojelis, Leonardas Valiukas. Saulė Jautokaitė, Juk vėl pasimatysime (A.A Alinos Grinienės netekus). Lietuvos žemė priglaudė Aliną ir Joną Grinius. Henrikas Kudreikis, Lietuvių tautos kančių keliai. Antanas Dundzila, Apie priesagas ir kultūrą.
Kazys Ambrozaitis - Vėluoja Lietuvos laisvės laikrodis. Juozas Baužys - Kultūros skraiste pridengiama tikrovė. Vidmantas Valiušaitis - Tautos gairių ir vilčių atsinaujinimo šaltinis. Vytautas J. Bieliauskas - Užsienio lietuviai ir Lietuva. Liūda Rugienienė - Suvokime save ir savo paveldą! Vytautas Voveris - Mes mokėsim gyventi! Jonas Šalna - Partizanas (eil.) Janina Semaškaitė - Balto rūko skraistė. Vidmantas Valiušaitis - Į Laisvę fondas ir asmenybės raiška. Henrikas Kudreikis - Karvelis tarp vanagų. Daiva Karužaitė - Kosmopolitizmas ar tautiškumas lietuviškojo jaunimo kelyje? Juozas Baužys - Rezistencinės mintys Dainavoje. Algis P. Raulinaitis - "Į pilnutinę demokratiją". Antanas Musteikis - Lietuviškos šmėklos (ištrauka) Jonas Kairevičius - Demokratiją reikia kurti. Juozas Baužys - Septintoji ĮLF studijų savaitė Lietuvoje. Vytautas J. Bieliauskas - Vytautas Stasys Vardys. Antanas Dundzila - Herojus prieš okupantus ir..."katalikus" 
 

Kazys Ambrozaitis - Krislas iš ašarojančios akies. Juozas Baužys - Ką pasiimsime su savimi į naująjį tūkstantmetį? Vidmantas Valiušaitis - Surūdijęs peiliukas, vėliava ir istorinė sąmonė. P. Algis Raulinaitis - Laikinosios Vyriausybės vieta mūsų istorijoje. Vytautas A. Dambrava - Idealizmas ir oportunizmas Lietuvoje ir išeivijoje. Algirdas Saudargas - Lietuvos užsienio politika tarp kasdienos ir banalybės. Vytautas Volertas - Valdą ir valdomieji. Algirdas J. Stepaitis - Lietuva ir užsienio Lietuvija Nepriklausomybės kelyje. Aloyzas Vilkys - Ar labai sunku mylėti Tėvynę? Vytautas J. Šliūpas - Nacių vykdytas Lietuvos gyventojų genocidas. Icchokas Meras - Apie didvyriškumą. Henrikas Kudreikis - Iliuzijos ir realybė. Janina Jazdauskienė - Vienas iš tūkstančių. V. Šegždienė - Atiduok Tėvynei, ką privalai! Jonas Antanaitis -1941 m. sukilėliai siekia teisių pripažinimo. Zenonas Prūsas - Kodėl prezidentas Bush nepadėjo Lietuvai? Juozas Kojelis - Literatūros popietė su Ale Rūta. P. Algis Raulinaitis - Politinių studijų savaitgalis Los Angeles. Janina Semaškaitė - Ateities kartoms

Kazys Ambrazaitis - Naujo demokratijos bandymo viltis. Juozas Baužys - Pilietiškumas ar tautiškumas? Petras Zabitis - Baltijos kelias. Kreipimasis dėl Laikinosios Lietuvos vyriausybės. P. Algis Raulinaitis - LFB politinės komisijos pirmininko pranešimas. Valdas Striužas - Reikia taurios sielos tautiečių. Vytautas Bieliauskas - Politika ir moralė. Vytautas Volertas - šio amžiaus (o gal ir pasaulio) pabaiga. Vytautas A. Dambrava - Nesibaigianti rezistencija: 25 m. be Juozo Brazaičio. Jonas Pabedinskas - Apmokamas idealizmas, arba tautiečiuose pasiaukojimo beieškant. Viktoras Šniuolis - Kodėl mes palikome tokie? Janina Semaškaitė - Kelios ilgo gyvenimo akimirkos. Vidmantas Valiušaitis - VII-toji Į Laisvę Fondo studijų savaitė Anykščiuose. Juozas Baužys - Istorija ir dabartis Dainavoje. Vidmantas Valiušaitis - Prisimenant a.a. Vincą Natkevičių ir Vincą Bazilevičių. Kazys Ambrazaitis - Paminklas Daumantui

 

1944 m. pabaigoje – 1945 m. keli „Kario“ numeriai išleisti Vokietijoje. Nuo 1950 m. leistas kaip Pasaulio lietuvių karių veteranų mėnesinis iliustruotas žurnalas, ėjęs nuo 1950 m. lapkričio iki 1991 m. Niujorke (JAV) kaip atgaivintas Nepriklausomoje Lietuvoje leistas leidinys. 19501951 m. leido Simas Urbonas, nuo 1954 m. leido Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė“ Niujorko skyrius, turėjo Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje skyrių „Tremties trimitas“. Be karinių dalykų, daug spausdino istorinės tematikos straipsnių, grožinės literatūros kūrinių. Tiražas 1983 m. – 1650 egz. Žurnalo redakcija išleido karo istorijos ir kitokios tematikos knygų.

Redaktoriai

Šaltinis: Wikipedija

KARYS
yra artimas ir mielas bičiulis kiekvienam lietuviui, ginklu, darbu ar plunksna kovojančiam dėl laisvos, demokratinės Lietuvos atstatymo. Senimas ir jaunimas, tremtiniai ir čia jau seniai įsikūrusieji mūsų broliai lietuviai — jame visuomet ras sau tinkamos medžiagos, žinių ir vaizdų, bylojančių apie senosios Lietuvos praeitį, apie baisią mūsų Tėvynės dabartį ir apie tą kovą, kuri be jokios atodairos mūsų visų turi būti be perstogės tęsiama Tėvynės ir tautos ateičiai. Pagal išgales — visi į talką tremtyje atgijusiam KARIUI. Nelaukime pakvietimo ar prašymo! Šiandien visi esame Lietuvos laisvės kariai!
 

RYŽTO GALIA. TĖVYNĖS VAIKŲ TESTAMENTAS. COLLIER'S: PABALTIJO KRAŠTAI ŠIANDIEN VIRTO MILŽINIŠKO SOVIETŲ KALĖJIMO DALIMI... LIEPOS MĖNUO 1920 IR 1940 METAIS. SMURTAS, KLASTA IR MELAS... LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ 1944 M. PASAKA APIE EGLĘ

ATAKOJE * SIAUBINGASIS BIRŽELIS * 1830-31 METAI * LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ 1944 METAIS * Įvairios žinios * SOVIETŲ PULKININKAS AMERIKOJE * Iliustruotasis KARYS * KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS * Trys velniai * Margieji laiškeliai kariui

DVASIOS IR ŽODŽIO GINKLAS
1830-31 METAI
LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ 1944 M.
KAS GALĖTŲ GINTI STALINĄ?
LINKSMOS IK LIŪDNOS LIEPOS MĖN. SUKAKTYS
DIDIEJI LIETUVIAI
Iliustruotasis KARYS
MŪSŲ ŽUVUSIEJI IR MIRUSIEJI
Karinės ir kitokios žinios
VASARIO 16-JI - VALSTYBĖS ŠVENTĖ
KOVOS UŽ NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTĄ
1830-31 METAI
UŽGESUSIŲ KOVŲ VAIZDAI (eil.)
MŪSŲ ŽUVUSIEJI IR MIRUSIEJI
JIE ŽUVO, KAD MES GYVENTUME
MERGAITĖS GIMTADIENIUI (eil.)
Iliustruotasis KARYS
LEGIONIERIAI PAGERBĖ GENEROLĄ PLECHAVIČIŲ
PREZIDENTAS EISENHOWERIS VYKDO PAŽADUS
REIKIA MOKĖTI GINTI SAVO TEISES
KARIŲ GYVENIMAS
KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS
GYVENIMO ALELIUJA
VASARIO 16-SIOS SKAMBESYS LAISVAJAME PASAULYJE
LIETUVIAI KOVOJE UŽ PRANCŪZIJOS LAISVĘ
1830-31 METAI
JO NEPASIEKĖ TEISINGUMO RANKA
STALINAS IR JO PALIKIMAS
SULAIKYMO AR IŠLAISVINIMO POLITIKA
RAUDONŲJŲ IR NATO KARINIŲ JĖGŲ PALYGINIMAS
ŠIRDIS KALBĖJO LIETUVIŠKAI 
A.Sd., Palaikykim Amerikos lietuvių sukurtas organizacijas *
Dr. V. Sruogiene, Jonas Karolis Katkevičius ir laimėjimas ties Kirchholmu *
Plk. O. Urbonas, Artilerija Antrojo Pasaulinio Karo metu *
V. Jonikas, Pasimatymas (eilėraštis)  *
Teodoras Papartis, Ekskursija į jūrą *
H. Sienkievičius, Kryžiuočiai *
Dr. K. Jurgėla, Tadas Kosciuška ir Abraomas Linkolnas *
Pranys Alšėnas, Kario misija svetur *
B. B., Šaltasis karas siekia ir Pietų polių *
R. K Kerys, šv. Kazimieras Lietuvos dailėje *
V. Karečkaitė, Mūsų Karalalaitis (eil.) *
T. Žiūraitis, O. P., — Karys Velykų Rytą *
Dr. V. Sruogienė, — Jonas Karolis Katkevičius *
Plk. O. Urbonas, — Artilerija Antrojo Pas. Karo metu *
V. Jonikas, — Viktoras Rumbutis—Savanorio sūnus *
Posmai apie nerimą, — eilėraščiai *
V. Maželis, — Pavasarėjant Hudsono Pakrantėse, nuotr. *
H. Sienkievičius, — Kryžiuočiai *
A. Rėklaitis — Motina *
A. Rėklaitis — Vakarų Europos Gynyba *
Dr. V. Sruogienė — D. L. Kunigaikštystės ir Maskvos pasuntinybės 16 ir 17 amż. *
A. Jonikas — Vienas tarp tūkstančio lenkų *
J. Skaržinskas — Bertrand Russell pažiūros į karų priežastis *
H. Sienkievičius — Kryžiuočiai *
J. Vėgelis — Kriviečių kryžkelės *
Z. Raulinaitis — Birželio žiauriosios naktys  *
Kun. Dr. St. Valiušaitis — O graži buvo mūsų Lietuva  *
Vladas Mingėla — Kristijonas Donelaitis  *
A. Rėklaitis — Vakarų Europos gynyba  *
Dr. V. Sruogiene — Albrechtas Goštautas  *
Kpt. V. L. — Nuotykiai Lietuvos-SSR sieną nustatant  *
Matas K. — Birželio Tryliktoji prieš 15 metų  *
H. Sienkievičius — Kryžiuočiai  *
J. Skaržinskas — Bertrand Russell pažiūros į karų priežastis  *
B. Vrublevičius — Kartą Indokinijoj  *
Romualdas Kezys — Žvelkime pirmyn *
Paskutinis žuvusio Lakūno atvirukas *
St. Butkus — Dr. Kazys Grinius *
A. Žygimantas — Karas ir taika *
Dr. V. Sruogienė — D. L. K. Žygimantas ir Barbora Radvilaitė *
Teodoras Papartis — Rodos, taip    neseniai    buvo  *
V. Augustinas — Bėgimas į laisvę, nuotrauka *
H. Sienkevičiaus — Kryžiuočiai  *
Pranys Alšėnas — Anuos laikus prisiminus  *
Zigmas Rumša — L. S. Ramovė kryžkelėje  *
E. Bulaitis — Sportas JAV kariuomenėje *
J. Kiaunė — Būkime praktiški *
St. Butkus — Įdomu skaityti ir prisiminti *
Dr. V. Sruogienė — Lucko Suvažiavimas    *
M. Rėklaitis — J. A. V. Pėst. Bat. ir Kuopos Organizacija *
T.  Papartis    —    Išdavikas Gavo Rykščių *
O.  Urbonas    —    Lietuvos Kavalerija Senovėje *
V.  Mingėla    —    Žmonių Nuostoliai Karuose  *
V.  Maželis    —    Jogailis Paminklas (Nuotrauka) *
H. Sienkievičius    —    Kryžiuočiai *
Marių Žuvėdra — Pergalė be Karžygio *
J. L. — Tankai Atominiame Kare *
 
A. Sodaitis — Lietuvių tautos politinė kova  * 
Plk. O. Urbonas — Kardo vystymosi istorija  * 
J. Juodis — Kęstutis ir Birutė, pav.  * 
Dr. V. Sruogienė — Kunigaikščio Kęstučio šeima  * 
Pranys Alšėnas — Trisdešimt dienų lenkų tarpe  * 
H. Sienkievičius — Kryžiuočiai  * 
S. Sužiedėlis — Maskolių invazija 1655 metais  * 
E. Šulaitis — Dešimtmetis tremties sportui  * 
 
VI. Mingėla — Mūsų kariuomenė   *
Dr. V. Sruogienė — Konstantinas Ostrogiškis ir Oršos mūšis *
Nežinomas Dailininkas — Oršos Mūšis, paveikslas *
G. Butkus — Nuo dragūnų užsisklendė duris *
P. Alšėnas — Kariuomenė—mūsų Jaunimo mokykla *
A.    Žygimantas — Karo reiškinys gyvulių pasaulyje  *
H. Sienkievičius — Kryžiuočiai  *
J. Kęsgaila. — Tautinių vertybių bejieškant  *
J. L. — Amerikos Legionas  *
Karinės žinios *
Karinė spauda *
Kariai ir Jaunimas *
B.    Svalia — Įspūdžiai  *
Kuprinės pabiros *
 
P. Giedgaudas — Kodėl jis atėjo? *
J. Žilvinas — Tautos atgimimo ir laisvės kūrėjas *
A. Kasakaitis — Pietinės lietuvių kiltys *
A. Žygmantas — Karo reiškinys gyvulių pasaulyje *
V. Jonikas — Lai dzivo bralų tauta *
J. Žalgiriūnas — Sutinkame raudonąjį marą *
V. Jonikas — Žodžiai apie sielvartą *
Atsišaukimas į šaulius *
A. Varnas — Žiema Lietuvoje, paveikslas *
H. Sienkievičius — Kryžiuočiai *
K. Stalšans — Latvių laisvės kovos *
A .Griauzdė — Peršovė vienas kitą *
E. Šulaitis — Į kareiviškas dienas pažvelgus *
Kariai ir jaunimas *
Karinės žinios *
Kuprinės pabiros *
 
 
L. S. Ramovės Centro Valdyba — Sveikinimas *
Dr. V. Sruogienė — Kunigaikštis Jonušas Radvila *
M. Jūra — Darbo Karys *
Plk. inž. J. Vėbra — Lietuvos kario gairės ateičiai *
B. Klimas — Kpt. R. Marcinkaus mirtis nelaisvėje *
Z. Raulinaitis — Iš didelio rašto išėjo iš krašto *
V. Mingėla — Vladas Andriukaitis—Andrius Varguolis *
V. Andriukaitis — Svečias iš amžinybės *
Ksenofonas — 10.000 žygis *
V. Augustinas — Vėliavų paradas — nuotrauka *
Tremties Trimitas *
V. Jonikas — Ar Lietuva yra vaduojama? *
J. Rapšys — II-ją Karo Mokyklos laidą prisiminus *
J. Šarūnas — Užmirštas ištikimasis Kario draugas *
Dr. V. Sruogienė — Jonušas Radvila *
Kun. P. Veblaitis — Sąmokslas prieš lietuviškas pavardes *
V. Mingėla — Medinis Dievas, apysaka *
A. Galdikas — Partizano kapas, paveikslas *
St. Butkus — Nenaikinkime tautinių tradicijų *
Plk. O. Urbonas — Lietuvos senosios karinės vėliavos Švedijoj *
K. Bradūnas — Šventosios akimirkos *
R. Aukštaitis — Lietuvos kariuomenės štabo II sk. paskutinės dienos *
J. Šarūnas — Pirmasis paštas *
K. Stalšans — Latvių-Lietuvių vienybės veikla *
K. Pažėraitė — Vaidilos palikimas *
Pr. La. — Laisvasis pasaulis ir pavergtasis Pabaltijys *
Ksenofonas — 10.000 žygis *
V. Butautas — Mūsų Tautos Motina *
Dr. V. Sruogienė — Lietuvos sukilimas prieš maskolius 1794 m.  *
T. Papartis — Lietuvoje nesisekė bolševikų desantininkams  *
Tėv. L. Andriekus, O.F.M. — Mes ir Velykos *
A. Kasakaitis — Pamarėnai priklauso baltams *
Plk. O. Urbonas — Lietuvos senosios karines vėliavos *
R. Aukštaitis — Lietuvos kariuomenės štabo II skyrius *
V. Jonikas — Anapilis, Užkeikto žvilgsnio daina *
V. Maželis — Audėjėlės *
A. Žygmantas — Karo pėdsakai proistorėje, I  *
V. Kareiva — Peilis, novelė   *
Ksenofonas — 10.000 žygis  *
V. Augustinas — Kariūnai paraduoja, nuotrauka  *
Tremties Trimitas *
P. Bliumas — Lietuviai prie Baltijos Jūros  *
A. Musteikis — Mūsų politinis kelias  *
Kariai ir Jaunimas *
Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje *
Kuprinės pabiros *
 
A.  Musteikis — Tautinės vienybės kelias *
Dr. V. Sruogienė — Lietuvos sukilimas prieš maskolius 1794 m. *
Atsiminimai *
P. Alšėnas — Jie kovon eitų *
A. žygmantas — Karo pėdsakai Proistorėje  *
P. Būtėnas — Prūsai už Vyslos *
V. Jonikas — Mėlynos gėlės *
K. T. Dubysa — Penkiolika kančios metų *
P. Bliumas — Ten tyli slepiasi Lietuvos senovė *
K. Stalšans — Apie Aisčių tautą Galindus *
A. Kasakaitis — Lietuva Indoeuropiečių tėvynė *
Marių žuvėdra — Staugė vilkas kaip tūkstantis vilkų *
 
E. ČEKIENĖ — Tautinės šventės ir jų prasmė *
DR. V. SRUOGIENĖ — Vytautas Didysis — Čekijos Karalius *
J. RUOKIS — Visi norėjo į frontą *
K. PETRAUSKAS — Pasagos istorija *
J. MANTAUTAS — Lietuva ir jos karaliai *
A. VARNAS — Mindaugo Vainikavimas, pav. *
V. JONIKAS — Paparčių žydėjimas *
V. BUTAUTAS — Tauta jus įpareigoia *
P. BLIUMAS — Kaip rusų carai švietė ir kultūrino Lietuvos liaudį *
A. BERNOTAS — Kaip aš patekau į ‘‘Lietuvišką    Diviziją” *
V. PERMINAS — Eilėraščiai *
B. VRUBLEVIČIUS — Netekome pabūklų *
K. STALŠANS — Senieji baltai ir jų gyvenamas plotas *
J. SKARDIS — Vairuojamosios raketos ir taika *
S. ŠIRVYS — Gen. S. Raštikio atsiminimai *
N. MAZALAITĖ — Šaknys, novelė *
P. Plechavičius sveikina karius *
K. T. Dubysa — Karys ir laisvė *
P. L. — Blaiviai apsižvaigius *
P. Alšėnas — Apie kareivius *
Dr. V. Sruogienė — Lietuvos sukilėlė Emilija Platerytė *
J. Ruokis — Mūsų dienos Šiauliuose *
K. Kepalas — Apie graikų ir lietuvių kalbų panašumą *
J. A. Jūragis — Laisvei auštant *
Dr. V. Sruogienė — Lietuvos prekyba su Vakarais *
O. Urbonas — Dėl Katkevičiaus pergalės ties Salaspiliu *
V. Mingėla — Sovietų Rusija — tautų kalėjimas *
V. Jonikas — Vėlinės  *
 
J. Skardis—Krauju nusidažė mėlynasis Dunojus *
Dr. V. Sruogienė—Gediminaitės vestuvės Bavarijoje *
T. Papartis— Šis tas apie “Prezidento Smetonos” laivą *
O. Urbonas—Parakas ir jo išradimas *
A. Kasakaitis—Apie Rytprūsių mozūrus *
J. Bulika—Kaunas, nuotrauka *
Nelė Mazalaite—Kiškių lanka, novelė  *
E. Čekienė — Stiprinkime viltį ir ryžtą  *
P. Dirkis — Dvi reikšmingos sukaktys *
A. Bernotas — Kariai ir kariniai įvykiai pašto ženkluose ...
A. Rėklaitis — Sovietų strategija *
J. Bertulis — Žvilgsnis į netolimą praeitį *
V. Augustinas — Vasario 16 d. Kaune, nuotrauka *
J. Almis Jūragis — Vasario šešioliktoji *
J. Tumas — Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse *
K. Stalšans — Apie lietuvius ir latvius Polocko krašte *
B. Vrublevičius — Patekome į Prancūziją *
 
P. Alšėnas — Lietuvos kovotojų ryžtingumas *
O. S. — Esame taip arti tėvynės *
Dr. V. Sruogienė — Lietuva ir Vengrija *
A. Žygmantas — Kovos kirvio laikai *
Sibiro brolių gyvenimas, daina ir mirtis, eilėraščiai ir nuotraukos *
Augas — Taip buvo sulikviduota karinė spauda *
J. Tumas — Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse *
 
Kun. Dr. S. Valiušaitis — Mylėti ir kentėti *
Dr. V. Sruogienė — D. L. K. Algirdas ir Maskva *
C. Oman — Karinės istorijos reikalu *
J.  Tumas — Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse *
Mag. Hist. K. Stalšans — Latgalės praeitis A. Rupainio trilogijoj *
K.    Grigaitytė — Kelio viduryje, novelė *
Kostas Kalinauskas *
P. Alšėnas—Skambėjo anuomet daina Žaliakalny *
P. Bliumas — Rambyno kalnas *
A. Kasakaitis — Suvalkų Trikampis *
O. Urbonas—Šaltųjų ginklų dailinimas ir ženklinimas *
T. Papartis—Kaip žuvo Stasys Vaičiūnas *
K. Deveikis — Liepos, novelė *
P. Dirkis — Lietuvių jaunimas ir jo kongresas *
O. Urbonas — Lietuvių-lenkų karas su švedais 1600-1611 *
Z. Rumša — Padauguvį prisiminus *
J. Tumas — Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse *
B. Gražulis — Baladė apie poetą *
E. Šulaitis — Lietuvis JAV kariuomenėje, foto montažas *
J. Skardis — Kaip Sovietai išsunkia savo vergų smegenis *
P. Bliumas — Ar teisingos 1939 m. Vokietijos sienos? *
O. Žadvydas — L. K. M. IX laidos sukaktis *
E. Čekienė — Kova už laisvę yra šventa *
O. Urbonas — Lietuvių-lenkų karas su švedais (pabaiga)  *
B. Sruoga — Ištrauka iš dramos “Barbora Radvilaitė” ir Poeto minėjimas *
K. Ališauskas — Plk. O. Urbonui 65 metai *
L. Andriekus — Eilėraščiai: Dagilis ir Piligrimas *
Dr. V. Sruogienė — Atmintinos 400 metų sukaktys *
J. Budrys — Žodis kariuomenės šventės minėjime *
P. Būtėnas — Sūduviai—Jotvingai—Dainuviai *
V. Kareiva — Debesys, novelė *
J. Tumas—Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse *
P. Dirkis — Spaudos reikšmė ir KARYS *
J. Skardis — “Sputnikams” padanges raižant *
B. Vrublevičius — Kaip patekom į Prancūziją *
P. Bliumas — Tėvynėje *
Z. Rumša — Mūsų kaimynai ir Ukrainos daina *
A. Skopas — Vietinė Rinktinė Panevėžyje *
J.  Gudauskis — Karas, poema *
P. Alšėnas — Sriuba, kariška humoreska *
Z. Raulinaitis — Prieš keturiasdešimt metų *
A. Rėklaitis — Šaltojo karo perspektyvos 1958 metais *
V. Mingėla — Knygnešių karalius *
V. Petravičius — Istorija apie rūstų poną *
T. Papartis — Plėšikų amžius neilgas *
B. Balčiūnas — Žmogaus kelias į mėnulį *
A. Bernotas — Čypiškė, apysaka *
P. L-is — Geografija sovietų mokyklose *
O. Urbonas — Karolis XII ir kautynės ties Klišovu 1702 m. *
Lietuvos žemėlapis iš 1635 m. *
H. Apuokas — Mačiau žuvusį Amerikos ltn. S. J. Harris *
S. Jakštas — Stasys Butkus — Sukaktuvininkas *
A. Bernotas — Čypiškė — novelė *
P. Dirkis — Vienos sukakties akivaizdoje *
Poezija:  J. Aistis — Adagio, E. Tumienė — Himnas žemei *
K. Tautkus — Kryžius ir kalavijas *
V. Mingėla — Naujas daktaras T. Žiūraitis, O. P. *
E. Čekienė — Mūsų kūrėjai literatūros vakare *
P. DIRKIS — Prisiminkime motinas *
A. RĖKLAITIS — Sovietų naujoji doktrina *
A. IMPULEVIčIUS — Mus nuginklavo *
J. VĖGĖLIS — Pasikalbėjimai prie Dauguvos *
Z. R. — Lenkijos rytinė siena ir Lietuva *
DR. V. SRUOGIENĖ — Dėl str. “Lietuvių-Lenkų karas su švedais 1600-1611 m.” *
P. DIRKIS — Liūdnoji sukaktis *
A. ŽYGMANTAS — Varis ir karas, mitai ir istorija *
D. GRAŽULIS — Smarkuoliai *
V. Perms. — Erdvių Sakalai *
Dr. V. Sruogienė — Iš Panevėžio praeities *
J. Rūtenis — Ąžuolai prie Nemuno *
V. Augustinas — Kariuomenės ir Visuomenės diena Kaune, nuotr.*
A. Novaitis — Spalio Revoliucijos dienomis *
E. L. — Iš pavergtos Tėvynės *
P. Alšėnas — Pareigos *
K. Uoginius — Dar niekeno nepaminėtas “sukilimas” *
A. Eglitis — Aš nebuvau didvyris *
P. Plechavičius — Kariuomenės šventės proga *
B. R. V. — Lietuvių Apsaugos dalys  *
P. Dirkis — Lietuvos policijai 40 metų *
J. Vėgelis — Lietuvos Vietinės Rinktinės kūrimasis Šiauliuose *
Tremties Trimitas *
Šaulė tremtyje *
A. Rėklaitis — Lietuvių Veteranų Sąjunga RAMOVĖ *
RAMOVĖS skyrių kronika  *
E.  Šulaitis —    Mintys metų pabaigai *
J.  Skardis —    Ką galvoja rusų generolai *
B.  Auginas —    Po amžių dangum *
K.  Tallat-Keipša — Su Clevelando Ramove *
S.  Stasienė —    Birutietės nepamiršta savo  siekių *
K. S. Karpius    — Lietuvos Kar. Ramovės  Dovana *
P. J. Žiurys —  Antanas Smetona  *
B. Auginas —  Mūsų jėgos ir darbai — Tėvynės išlaisvinimui  *
Tremties Trimitas *
Poezija, sveikinimai *
 
Z. Raulinaitis — Kario kelias *
K. Tautkus — J. T. Tryliktosios metinės *
St. Dirmantas — Mums prikiša o patys... *
S. Butkus — Augino tėvas savanorį *
J. Mikuckis — Milžinkapio pasaka *
K. Širvinta — Raudonojo teroro naguose *
E. Čekienė — Ji vėl prisikels  *
D. Tvarkūnas — Iš Lietuvos Laisvės Kovų Invalidų Draugijos praeities *
V. Sruogienė — Pasvalys *
O. Urbonas — Senovės Lietuvos kariuomenės vėliavos *
B. Auginas — Lietuvos karžygio dvasia *
p. Dirkis — Prisiminkime karius kovotojus *
Tremties Trimitas, Veteranų veikla *
Šaulė Tremtyje *
E. Šulaitis — Jie turi tarnauti pavergėjams *
V. Mingėla — Klemensas Popeliučka  *
 
P. Bliumas — Kristus kėlės — mirtis krito *
M. Šimkus — Į praeitį pažvelgus  *
A. Bernotas — Proklamacijos *
Dr. V. Sruogienė — Antanas Vydas *
P. Alšėnas — Laiko ir darbo reikšmė *
A. Ringys — Žygiuojame Dauguvos link *
S. Dirmantas — Katras yra didesnis? *
A. G. — Gusaru pulke *
R. Kisielius — Naktis ant Nemuno *
J.Mac. — Nereikalingi popiergaliai *
S. Butkus — Augino tėvas savanorį *
Tremties Trimitas *
Šaulė Tremtyje *
Veteranų Veikla *
P. Dirkis — Karys ir mes *
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje
P. Dirkis — Gegužės 11 diena prieš 40 metų *
P. Bliumas —  Motinos Dienai *
T. Daukantas  — Modernus karas  *
P. Alšėnas — Vilnius ir rusai *
Jonas Budrys, Klaipėdos sukilimo vadas  *
E. Šulaitis — A. Smetona apie kariuomenę *
T. Daukantas — Modernaus karo archainė forma *
Z. R. — Klaipėdos atvaduotojui Jonui Budriui 70 metų *
J. Budrys — Klaipėdos miesto paėmimas *
Dr. K. R. Jurgėla — 1650 m. Puškino pasiuntinybė *
S. Butkus — Augino tėvas savanorį *
P. Dirkis — Pirmas Lietuvos Partizanas *
B. Brazdžionis — Šaukiu Aš Tautą 
Marių Žuvėdra — Šventasis Kazimieras 
K. M. J. Šarūnas — Antrąjį pasaulinį karą Prancūzija pralaimėjo 1936 m.
S. Butkus — Augino Tėvas Savanorį 
J. B. — Prieš 26 metus *
B. Tvarkūnas  — Didįjį Invalidų Globėją prisimenant 
K. Ališauskas  — Plk. K. Žuko “Žvilgsnis į Praeitį” 
S. Butkus — Šiemet KARIUI 40 metų 
P. Dirkis — Sibiro batalionui 40 metų 
V. Augustinas  — Sunk. kulkosvaidžiai žygyje (nuotrauka) 
A. Dapšys —  Nebuvo sutikęs lietuvį 17 metų 
TREMTIES TRIMITAS *
R.  Skipitis — Lietuvos Šaulių S-ga ir V. Putvinskis 
V. Putvinskis — Kelias į Nepriklausomybę 
A. Valatkaitis — V. Putvys iš arti 
P. Saladžius — Apie Lietuvos šauliškumą 
Šaulė Tremtyje 
S. Putvytė-Mantautienė — Šaulių moterų stovyklas Palangoje prisiminus 
 
A. Dimas — Jiems pagarba ir dėkingumas *
J.  Naugirda — Lietuvos kariuomenė žygiavo į Vilnių *
Deikis — Tauragė—Vilnius *
K. Ališauskas — Plk. K. Žuko “žvilgsnis į Praeitį” *
A. Žygimantas — Karališkojo žalvario amžius *
E. Čekienė — Dailininko Adomo Galdiko kūryba *
P. Dirkis — Mirusieji kariai *
E. Šulaitis — Kalėdos mūsų naujesnėje poezijoje *
A. Sodaitis — Gen. K. Skučas *
T. Daukantas — Moderniausioji karo forma *
S. Jakštas — Posmai apie gimtąją žemę  *
J. Juodis — šv. Juozapo sapnas *
P. Dirkis — Pirmasis karininkas žuvęs už Lietuvos laisvę *
V. M. Klausutis — Praeities kelias į ateitį *
Dr. V. Sruogienė — D. L. Kunigaikštienė Ona Vytautienė *
P. Genys — Atskiras lietuvių batalionas Rusijoje 1317-18 m.  *
V. Šventoraitis — Lakvėrės miškų vilkas *
B. Auginas — Lietuviškų tradicijų tęstinumo reikšmė *
J. Budrys — Lietuvos kavalerijos ekipa Įsrutyje *
V. Jonikas — Atsarginė tėvynė Britų Hondūre  *
Nepriklausomybės Saliutas  *
P. Dirkis — Karžygius prisimenant  *
K.  Kepalas — Kinmeno Operacija *
Tremties Trimitas 
     Veteranų Veikla
     Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje     
Šaulė Tremtyje *
T. Daukantas — Šaltasis karas 
E. Šulaitis — Ginklų instruktorius Kazimieras Semenavičius 
T. Papartis —Kaip žuvo J. Dagelis ir P. Meinorius 
J. Vėgėlis — Mogilionai 
Z. R. — Karaliaučiaus žlugimas 
A. Rėklaitis — L.V.S. Ramovė dešimtmečio proga 
J. Apyrubis — M. S. O. tarnybos daliniai 
Dr. V. Sruogienė — Archeologas T. Daugirdas 
Balys Sruoga — T. Daugirdui paminėti 
J. Rūtenis — Žalgiris 
P. Alšėnas — Gusaro atsiminimai 
V. Šventoraitis — Lakvėrės miškų vilkas 
Tremties Trimitas 
      Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
      Mūsų mirusieji
Šaulė Tremtyje 
Z. Raulinaitis — Žalgirio Mūšio sukaktis *
Dr. Kostas R. Jurgela — 1410. VII. 15 Mūšis Eglijos Girioje *
J. Rūtenis — Žalgiris *
K. Tautkus — Žalgirio Mūšio sukaktis *
E. Čekienė — Motinos rankose mūsų tautos ateitis *
P. Genys — Karininkas Juozapavičius *
Suvažiavimas Kaune, iš dalyvio užrašų *
A. Žygmantas — Žalvariniai ginklai *
V. Šventoraitis — Lakvėrės miškų vilkas *
Laiškai, kronika ir kt.
 
GENEROLUI POVILUI PLECHAVIČIUI 70 METŲ
M. Šimkus — V. Nagornoski ir Baltimores L.T.M. Draugystė
V. Šventoraitis — Lakvėrės miškų vilkas
J. Rūtenis — Žalgiris 
Ištraukos iš J. Dlugošo Žalgirio mūšio aprašymo 
P. Aišėnas — Atsargos kariai ir lietuvių sugyvenimas svetur 
A. Budreckis — Želigovskiada, 1920 m
V. M. Klausutis — Lenkai ir lietuviai
V. Šventoraitis — Komunistiniai partizanai 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Kronika 
P. Dirkis — Laisvė ir kariuomenė 
Z. Raulinaitis — Durbės mūšis
Atmintinos nuotraukos 
M. Šimkus — Vincas Nagarnoski 
P. Alšėnas — KARIO dešimtmečio Amerikoje proga 
V. Jonikas — Saga apie Arėjų Tautą 
A. Musteikis — Daktaras Živago 
Šaulė Tremtyje 
Kronika 
 
Gen. S. Dirmantas — Kalba atidengiant paminklą Kovotojams
Dr. J. Remeika — Generolas A. Gelgaudas ir 1831 m. sukilimas 
Gelgaudiškis 
J. Baublys — Geležinkelių Būrys Vilniaus  kryptimi 
V. Mantvydas — Sustiprink    priešpuolį 
J. Rūtenis — Ten kur vyrai    vėliavą iškėlė 
S. Dirmantas — 1860 metus    palydint 
P. Dirkis — Didžiosios dienos išvakarėse 
A. Budreckis — D. L. K. Algirdo žygiai Maskvon 
J. Baublys — Geležinkelių būrys Vilniaus kryptimi 
A. Dimas — Lietuvos Operai 40 metų  
V. Širvydas — Senovės Lietuva I 
J. Skardis — Dujos ir bakteriologiniai ginklai 
Šaulė Tremtyje 
S. Dirrmantas — Kodėl leidžiame K. Jurgėlos “Žalgirį” 
J. Vėgėlis — Pranašystės, karai ir gyvenimas 
Karinė spauda, kronika ir Veteranų veikla 
 
E. Čekienė — Nepriklausomybės sukakties minėjimų prasmė 
A. Žygmantas — Indijos užkariautojai arijai 
V. Mantvydas — Seniausi lietuvių pėdsakai Amerikoje 
J. Baublys — Geležinkelių būrys Vilniaus kryptimi 
V. Sirvydas — Senovės Lietuva II 
L. B. B. — Gen. Vlasovo armija 
Šaulė Tremtyje 
V. Liulevičius — Užsienio lietuvių kariniai daliniai 
Dr. J. Šliūpo paskutinis raštas 
A. Novaitis — 1920 m. kareivių sukilimas 
A. Valeška — Lietuvos kryžių kalnas (paveikslas) 
A. Bernotas — Šutuvas, novelė 
P. Dirkis — Praną Eimutį prisimenant 
Kronika, Veteranų veikla
 
B. Auginas — Lietuviško židinio Vaidilutė 
O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės Karo frontas Lietuvoje 
J. Baublys — Geležinkelių Būrys Vilniaus kryptimi 
V. Širvydas — Senovės Lietuva III,IV
Faustas Kirša — Šventieji akmenys 
A. Bernotas — Šautuvas 
V. Mantvydas — Lietuvos valstybės sienos 
Šaulė Tremtyje 
P. Dirkis — Baisusis Birželis 
B. Auginas — Prie išpustytų pelenų 
Gardinas XVIII amžiuje — raižinys 
V. Jonikas — Posmai Žaibo raštuose 
V. Kareiva — Pakalnė 
Kronika, įvykiai ir komentarai 
 
P. Alšėnas — Partizanų dvasios aidai 
Z. Raulinaitis — Aisčiai karinės istorijos šviesoje 
J. Vėgėlis — Lietuva buvo mintyse 
O. Urbonas — Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje 
V. Kareiva — Pakalnė 
J. Namikas — Pirmasis Lietuvos kariuomenės štabo viršininkas 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
K. M. J. Šarūnas — Sov. Sąj. Nervintojų padaliniai 
P. Dirkis — Lietuvos Karo Muzėjui 40 metų 
J. Vėgėlis — Daina apie Vilnių 
Ab. — Lietuvos Karo Mokyklos XVIII laidos suvažiavimas 
P. Bliumas —Tiltagalio kapinės ir koplyčia 
Z.Rauiinaitis — Aisčiai karinės istorijos šviesoje 
J. A. Skirka — Dievogalos miškų gėlė 
V. Mingėla —J. Juodžio 50 m. amžiaus sukaktis 
Šaulė Tremtyje 
E. Šulaitis — Sporto supratimas ir lietuviai 
L .B. B. — Kazokų korpas 
Kronika 
 
P. Alšėnas — Vėlinių mintys 
Dr. K. R. Jurgėla — Kpt. A. Bielaski - Beleckis 
Trimitas — Pirmas už Nepriklausomybę žuvo partizanas 
V. — Rooseveltas su Stalinu sunaikino Baltijos valst. nepriklausomybę 
J. A. Skirka — Dievogalos miškų gėlė 
B. Auginas — Baltuos Kalėdų Rimuos 
P. Alšėnas — Garbė Dievui Augštybėse 
O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės Karo frontas Lietuvoje
J. Mikštas — Nusišypsoki man, Mergaite 
V. Noreika — Lietuvos Pavilijonas Čikagoje 1961 m. (nuotrauka) 
S. Dirmantas — Ir taip kovojame!
Z. Raulinaitis — Aisčiai  karinės istorijos šviesoje
N. Cininas — Atkaklus kariūnas ir užsispyręs žirgas
Šaulė Tremtyje 
P. Jurgėla — Amerikos Lietuvių Legiono žygiai 
Kronika 
 
Z. Raulinaitis — Didvyrio kelias 
O. B. Audronė — Stasiui Butkui mirus 
P. Alšėnas  —  Prie įsikūnijusio kario kapo 
P. Tarvydas —  Karys 
Antanas P. — S. Butkų prisimenant tremt. stovyklose 
J. Trečiokas — Karys, kuris kovojo 
G. — Naujųjų Metų laimė 
Dr. V. Sruogienė — Karalius Notimeras 
A. Bernotas — Gyvatė — novelė 
P. Dirkis — J. Tysliavą palaidojus 
P. Alšėnas — Laisvė ir žodis 
P. Mačiulis — Pirmaisiais 2 pėst. pulko metais 
J. Almis Jūragis — Jūs nesate vieni 
S. Dirmantas — Narūnas—ne Vobanas 
V. Jonikas — Maironis ir mūsų skola 
A.Žygmantas — Pirmoji jūrų galybė—Kreta 
Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje 
Kronika 
 
V. Jonikas — Vardu žymėsime savu 
Širvintų kautynės
P. Mačiulis — Pirmaisiais 2 p.p. metais 
A. Žygmantas — Pirmoji jūrų galybė Kreta 
V. Kareiva — Kareiviai 
V. Mantvydas — Kova už Tautos dvasia 
P. Alšėnas — Ir vėl Velykos! 
K. Virškuvienė — Margučiai (nuotr.) 
A. Rėklaitis — Lietuvių Veteranų Sąjunga Ramovė 
J. Mikuckis — Vadas ir vaidila 
Petras Būtėnas — Baltų žemės falsifikatas 
A. Rėklaitis — L.V.S. Ramovės dešimtmetis 
Kronika 
 
P. Dirkis — Jubilėjiniai Maironio metai
A. J. Tallat-Kelpša — Tankas
B. Auginas — Paskutiniai žingsniai 
P. Mačiulis — Pirmaisiais 2 pėst. pulko metais 
V. Kareiva — Kareiviai (novelė) 
A. Žygmantas — Pirmoji jūrų galybė—Kreta 
P. L. — Prieš trisdešimt metų 
K. M. J. Šarūnas — Pirmavimas erdvėje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
E. Čekienė — Birželio prasmė lietuviui
J. Gražulienė — Paskutinis pasimatymas
Ramovės suvažiavimas
K. Uoginius — Prisimink raudonąjį birželį
P. Genys — Tarnybos Lietuvos kariuomenėje pradžia
Al. A. — Plk. O. Urbonui 70 metų
Kronika
 
P. Alšėnas — Gerbkime garbingą praeitį ir garbingus vadus 
J. Dainauskas — 1812 metai Vilniuje 
J.  Vėgėlis — Istorijos verpetuose Rytų Lietuvoje 
K.  Ališauskas — Ar buvo Itn. Balnui reikalingi komendantai? 
J. Juodis — O, vienok Lietuva... (paveikslas) 
V. Jonikas — Generolas Perkūnas (baladė) 
A. Žygmantas — Pirmoji Jūrų galybė Kreta 
P. Bliumas — Kas sukėlė du pirmuosius Pasaulinius  karus 
J. Vaičeliūnas — Lietuvos Karo Mokyklos XIV laida 
A. Bernotas — Pro Filatelisto akinius 
K.  Uoginius — Garbinga Lietuvos Policija 
P. Genys — Lietuvos Neprikl. karuose pasižymėjusios moterys 
Z. Raulinaitis — Galindai prieš Romą 
A. Diržys — Akimirka į dr. J. Girniaus knygą 
K. Algenis — Napoleonas šv. Elenos saloje 
Tremties Trimitas 
K. M. J. Šarūnas — Hitlerio - Stalino sutartis 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
 
P. Dirkis — Kovotojo Diena 
V. ŠI. — Lietuvos kariuomenės aprūpinimas Neprikl. kovų metu 
P. Genys — Radviliškio kautynės ir paimto turto evakuavimas
O. Žadvydas — Kretingos komendantūra 1944 m. 
A. Rėklaitis — Prof. St. Dirmantui 75 metai 
V. Jonikas — Prarastieji namai 
A. Budreckis — Gruodžio 17 d. perversmas 
P. Genys — Atsiminimai apie gruodžio 17 d.
S. Dirmantas — Plk. Antanas Krikščiūnas 
P. Žilys — Prošvaistės Širvintų kautynių prošvaistėse 
Z. Raulinaitis — Galindai prieš Romą 
Tremties Trimitas 
Kronika 
O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės karo frontas Lietuvoje, II 
M. Aukštaitė (vert.) — Mes, ir kare žuvusieji 
P.  Genys — Kepurė išgelbėjo nuo nelaisvės 
A. Rėklaitis — Kultūros kongresas 
A. Bernotas — Kaip atsirado Klaipėdos kraštas 
J. Gražulienė — Savanoriai 
J. Apyrubis — Ūkininkas, viršaitis ir dievdirbys 
V. Mantvydas — Lietuva ir lietuvybė 
S. Jakštas — Aušra 
V. M. Klausutis — Įsipareigokime darbui
P. Būtėnas — Paslaptingieji Sūduviai 
K. Bradūnas — Šviesus keleivio siluetas 
K. Leknickas — Prisiminimai iš Neprikl. Lietuvos kariuomenės 
J. Miškinis — Sumanus berniukas 
K. Uoginius — Pareiga ir pasiaukojimas 
Lietuviai kariai laisvajame pasauly 
Tremties Trimitas 
Kronika, spauda, komentarai 
J. Širvys — Būsimosios nepriklausomos Lietuvos gynyba 
B. Pupalaigis — Prisimintinas praeities lietuvybės žiburys
P. Dirkis — Paskolos ir misijos 
O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės karo frontas Lietuvoje, II 
V. Volertas — Žudąs atlaidumas — didelis nusikaltimas 
P. Žilys — Bekas apie ultimatumą Lietuvai 
Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje 
A. Žilvitis — Tuščias Velykų stalas ir mes alkani 
V. Jonikas — Sugrįžimo giesmė 
O. Žadvydas — Lietuviškosios divizijos žygiai 
P. Žilys — Apie generolą V. Vitkauską 
S. Griežė-Jurgelevičius — Lenkų raiteliai Nočioje 
V. Sirvydas — Lemtingas 1914 m. rugpjūtis
Tremties Trimitas
P. Žilys — Plk. P. Saladžiui 70 metų 
Kronika, spauda, komentarai 
 
P. Dirkis — Gegužės mėnuo — Motinų mėnuo 
P. Būtėnas — Lietuvos valstybės įsikūrimas 
V. Širvydas — Prosenių tikyba 
J. Miškinis — Iš partizano Dienoraščio 
P. Dirkis — Kun. B. Sugintas 
S. Baltrimas  — Arų žygis
K. Uoginis — Birželis ir kova dėl laisvės 
T. Papartis — Kovos ir kančios 
O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės karo frontas Lietuvoje, II 
V. Jonikas — Baladė apie Lietuvą 
J. Skardis — Pasikalbėjimai su Stalinu 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
V. Mingėla — Gen. Jonas Černius 
A. Diržys — Vaclovas Alksninis 
Kronika, spauda, komentarai 

 
Dr. V. Sruogienė — 1863 metų sukilimas 
Sukilimo vadai 
1863 m. svarbesnių kovų su rusais vietovės 
Nežinomieji ir užmirštieji sukilėliai 
1863 m. sukilimas ir J.A.Valstybės 
Augustas  Kenkelis 
Tremties  Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
P. Dirkis — Lietuvos Milicijos ir Policijos etapai 
O. Urbonas — D. Šiaurės Karo Frontas Lietuvoje 
A. Bernotas — Varviškių zonos pašto ženklai 
P. Žilys — Kiek Suomija turėjo kariuomenės? 
P. Alšėnas — Taigi, bus karas, ar nebus? 
]. Juodis — Deganti sodyba (paveikslas) 
P. Dirkis — Mjr. A. Ružancovui 70 metų 
J. Papartis — 40 m. žurnalistikos darbo baruose, V. Mingėlos sukaktis 
J. Skardis — Pasikalbėjimai su Stalinu 
Kronika 
 
Balys Auginas — Laisvės šauklys 
K. Ališauskas — Lietuvos kariuomenės pirmieji žygiai 
A. Budreckis — Lietuvos kariuomenės kūrimasis 
O. Urbonas — D. Šiaurės karo frontas Lietuvoje 
V. Jonikas — Baladė apie sukilimą
V. Jablonskis — “Nelaimė” 
A. Valeška — Mindaugo krikštas (pav.) 
Z. Raulinaitis — Hunų žygis į Prūsus 
J. Skardis — Pasikalbėjimai su Stalinu 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje 
Kronika 
 
P. Dirkis — Klaipėda ir 1923 m. Sausio 15 d. 
P. Būtėnas — Gal praverstų? 
V. Mantvydas — K. Donelaitis ir jo Lietuva 
K. Leknickas — 6 p.p. pasitraukimas iš Klaipėdos 
Kupstas — Ltn. Alekso Kemeklio žuvimas 
Kalpas Uoginius — Tik kovos keliu ateis Nepriklausoma Lietuva 
Balys Auginas —    Veterano širdis 
V. Šliogeris — Artilerija kovų už nepriklausomybę metu 
E. Čekienė — Spaudos reikšmė Lietuvos laisvinimo darbe 
P. Lelis — Panevėžio išvadavimas 1919 m.
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Vytenis — Trečiojo Reicho iškilimas ir jo žlugimas 
Kronika 
 
Vydūnas — Švento žiburio šviesa -
S. B. — Iš ginklavimo karininko atsiminimų 
A. Česonis — Priešo kulka nedrįso jo liesti 
J. Miškinis — Baltijos jūra padavimuose 
P. Būtėnas — Gal praverstų?! 
Teroras ir III pasaulinis karas
Vytenis — Trečiojo Reicho žlugimas
P. Žilys — Apie V. Putną
M. M. Partijos kariai
K. M. J. Šarūnas — Vadinamieji Rytai
Masonai
K. Č. — Asmenvertė, visuomeninė santvarka ir tautos interesai
P. Gudelis — Iš lietuvių karių veiklos Užkaukazyje
Dr. M. Anysas — Mūšis prie Vorsklos
P. Būtėnas — Lietuva ir jos kaimynai
Tremties Trimitas
Šaulė Tremtyje
Gen. K. Tallat-Kelpšos jubilėjus
Mjr. K. Liaudansko sukaktuvės
Kronika
 
F. Bočiūnas — Žodis Motinos Dienai 
O. Urbonas — D.L.K. Gvardijos gren. pulko kepurė
Z. Rumša — Dėl “nepaminėto sukilimo” 
Vytenis — Didžiojo Kario atsisveikinimas 
J. M. — Baisusis Birželis Lietuvoje 
Sovietų karinė okupacija Lietuvoje 
A. Žilvitis — Surandu Žaliakalny vežiką 
K. Uoginis — Vergijos naktis 
Z. Raulinaitis — Vaidevutis 
J. Strumskis — Birželio rytas 
P. Gudelis — Iš lietuvių karių veiklos Užkaukazyje 
Lietuviai Kariai Laisvajam Pasauly 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Kronika 
 
K. Ališauskas — Sovietų karinė Lietuvos okupacija 
P. Gudelis — Iš lietuvių karių veiklos Užkaukazyje 
S. Dirmantas — Atsisveikinimas su gen. konsulu Jonu Budriu 
Y. Šliogeris — Karo mokykla Kaune ir Vilniuje 1920 metais 
P. Būtėnas — Karas ir politika Kr. Donelaičio “Metuose” 
R. Kisielius — Lietuvių Diena Pasaulinėje parodoje (nuotr.) 
Z. Raulinaitis — Vaidevutis *
Šaulė Tremtyje *
Tremties Trimitas *
P. Jurgėla — A.A. Gen. št. plk. I. E. Kraunaitis  *
P. Dirkis — A.A. Gen. št. plk. ltn. J. Juknevičius 
Kronika *
 
J. Miškinis — 90 metų nuo A. Smetonos gimimo
P. Žilys — Vilniaus operacijos 1919 m. 
A. Budreckis — Dar kartą ties Vorksla 
K. Nikodemas — Nepasisekęs sukilimas prieš kar. Plechavičių
B. B. — Partizaninis karas
V. Mingėla — Degančiai svarbus reikalas 
K. Č. — Karai be pergalės 
J.  Vadopalas — 1863 m. sukilimas Žadeikių valsčiuje 
V. Jonikas — Simonas Daukantas 
S.  Dirmantas — Triguba sukaktis 
P. Alšėnas — ir aš buvau 1934 m. “sukilėlis” 
Z. Raulinaitis — Vaidevutis 
Tremties Trimitas
Šaulė Tremtyje 
P. Dirkis — Kariuomenės atkūrimų minėjimai 
Nekrologai ir kronika 
O. B. Audronė — Su vėliava 
J. Zalatorius — Tėvynės sargyboje 
K. Ališauskas — Salako paėmimas 
P. Būtėnas    — Nevertinę jūros 
J. Miškinis — Lietuviškumas 
V. Braziulis — Nepriklausomos Lietuvos karių teatras
P. Genys — Nepriklausomybės kare 
Tenbuvęs — Visaip žūdavo mūsų broliai 
A. Budreckis — 1345 m. Kryžiaus karas prieš Lietuvą 
J. Juodis — Kęstutis ir Birutė (paveikslas) 
P. Žilys — Suomių - Sovietų 1939-1940 m. karas 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
 
Dr. V. Gidžiūnas, O. F. M. — Vokiečių ordino politika ir jos priešai Pabaltijy 
B. Pupalaigis — Bėgu iš Vilniaus 
APIE "PARTIZANUS" IR "BANDITUS"
A. Budreckis — Lietuvių karinės formacijos Prancūzmetyje 
Plk. R. Liormonas — Atsiminimai 
V. Braziulis — Nepriklausomos Lietuvos karių teatras *
V. — Karo Mokyklos XVI laida 
P. Žilys — Suomių - Sovietų 1939-1940 m. karas *
Kareiviai be milinių
Tremties Trimitas *
Šaulė Tremtyje *
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje *
Kronika *
 
V. Kazokas — Kareivių motinos pas generolą 
A. Novickis — Gen. št. plk. K. Škirpa 
P. Dirkis — Vietinės Rinktinės sunaikinimas 
O. Žadvydas — Per degančius “Joninių laužus” į mirtį 
R. Liormonas — Atsiminimai 
Plk. K. Škirpos žodis aktualiais klausimais 
P. Būtėnas — Prūso tautovardžio amžius 
A. Žilvytis — 1 gusarų pulko paskutinės dienos 
V. Braziulis — Nepriklausomos    Lietuvos karių teatras 
P. Žilys — Suomių - Sovietų 1939-1940 m. karas 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
 
Dr. J. Remeika — Nepamirštamasis dailininkas Petras Rimša 
K. Ališauskas — Ukmergės operacija 
P. L. — Karo mokykloje 
Z. Raulinaitis — Anglai saksai ir aisčių Pabaltijys 
J. Miškinis — Vilnius poezijoje ir dainose 
E. Petrauskas — Žygis į Vilnių 
A. Vadopalas — Lietuviški kariai kalbotyros šviesoje 
P. Žilys — Suomių Sovietų 1939-40 m. karas 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje
Kronika
 
A. Rėklaitis — Lietuvos kariuomenė
A. Budreckis — Kosciuškos sukilimas Lietuvoje
R. Liormonas — Spalio 9-ji, 1920 m. Vilniuje
Butegeidietis — Iš Lietuvos nepriklausomybės kovų
K. Uoginius — Kalėdos
V. G. — Gyvenimas dabartinėje okupuotoje Lietuvoje
J. Miškinis — Vilniaus Didysis seimas
Butegeidietis Epizodas iš Nepriklausomybės kovų
I. Seliokas — Paskutinis Lietuvos karo aviacijos sportinis laimėjimas
P. Žilys — Suomių Sovietų karas
Tremties Trimitas
Šaulė Tremtyje
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje
Kronika 
 
P. Dirkis — Karys ir skaitytojai
P. Būtėnas — Vėl sienos
Kpt. R. Aleksiūnas — Lietuvis karys Vietname
J. Žilys — 12 metų Lietuvos karinės tarnybos
J. Jaskauskas — Tėvynės pašauktieji
J. Strumskis — Vasario Šešioliktoji
A. Budreckis — Priešmindauginė Lietuvos valstybė
P. Dirkis — Santarvės Misijos Lietuvoje
J. Žilys — Dvylika metų Lietuvos karinės tarnybos
J. Miškinis — Karas—žmonijos nelaimė
K. G. — Parazitai neskelbia karo
Tremties Trimitas
Šaulė Tremtyje
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje
Kronika 
V. Mingėla — Šv. Kazimieras—Lietuvos globėjas
V. Šliogeris — Artilerijos puskarininkių paruošimas 1922-1931 m.
P. Būtėnas — Priešmindauginė Lietuva
Z. Raulinaitis — Baltų kraštai švedų žygiams prasidėjus
A. Amalis — Pirmoji komunistinio teroro auka
J. Miškinis — Mes ir kultūra
Dr. V. Sruogienė — Karinis paruošimas Didž. Lietuvos kunigaikštijoje
E. Petrauskas — II Jubilėjinė Tautinė Skautų Stovykla
S. Dirmantas — Knygas bevartant
J. Žilys — Dvylika metų Lietuvos karinės tarnybos
Tremties Trimitas
Šaulė Tremtyje
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje
Kronika 
 
P. Orintaitė — Mamutės įdėlis 
Dr. A. Budreckis — Iš metraščio apie S. Batoro žygį
Z. Raulinaitis — Danai pradeda puldinėti Baltijos kraštus
J. Žilys — Dvylika metų Lietuvos karinės tarnybos
B. Auginas — Birželio Dvidešimtpenkmečio sukakčiai
J. Miškinis — Birželio naktys 
A. Budreckis — Žaibo karas Lietuvoje 
Žeimys — Tai buvo prieš 25 metus 
J. Puzinas — Ankstyvoji Amerikos lietuvių išeivija ir jų spauda 
J. Rūtenis — Ypatingoji P.L.P. Karo mokyklos laida 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje
Kronika 
 
K. Ališauskas — Joniškėlio partizanai Laisvės kovų metu 
J. Žilys — Dvylika metų Lietuvos karinės tarnybos 
V. Lagenpušas — Karo mokyklos VIII laidai 40 metų 
Karo mokyklos XVIII laidos suvažiavimas 
T. Papartis — Kovos ir kančių pabaiga 
P. Būtėnas — Premijuotina mūsų istorijos painiava 
New Yorko ramovėnų 15 m. sukakties minėjimas 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje
Kronika
P. Dirkis — Lietuvos kario deklaracija 
K. Ališauskas — Siekiame atsiimti Vilnių 
Z. Raulinaitis — Starkadas 
P. Gudelis — Atsargiau su mitais 
B. B. — Vietkongo partizanai 
N. Mazalaitė — Žodis 
V. Grudzinskas — Pažintis su bermontininkais 
Biržų pilis 
S. Baipšys — Lakūno ltn. P. Kvietinsko žuvimas
P. Dirkis — Lietuvos prezidentas dr. K. Grinius 
Tremties Trimitas 
Šaule Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje
Kronika
 
J. Strumskis — Mūsų pirmoji rikiuotė 
Poezija: Dainuojanti jaunystė
A. Grigaitis — Apie Varėnos poligono stovyklą 
P. Būtėnas — Tvirmedės pilis 
A. Beržinis — Apie “Žemaičių raudonarmiečių pulką” 
Gen. St. Dirmantas — Vasario 16 Dienos Aktas ir kariai
Dr. V. Gidžiūnas, O.F.M. — Veiksniai išugdžiusieji Lietuvos Kūrėjus - Savanorius
Dr. A. Budreckis — Daujotas—Gedimino karvedys 
P. Būtėnas — Velikorosų-rusų okupacijos įvardo reikalu 
B. Balčiūnas — Partizaninis karas 
Etnografinės ir saugios sienos
Sovietų raudonosios armijos dalinys Varniuose
J. Miškinis — Kumščio jėga yra laikina
J. Puzinas — Lietuvių laisvės kovos amžių bėgyje
P. Gudelis — Širvintų miesto ir apskr. Karo komendantūra 1,2,3
A. Grigaitis — Apie Varėnos poligono stovyklą 1941 m 1,2,3
R. Liormonas — Vietinės kariuomenės brigada 
Poezija: Komunistams
B. Balčiūnas — Sovietų pažiūros į politikos ir karo santykį
Kas kaltas dėl Pirčiupio žudynių?
Dėl ko nesiekiama pašalinti sovietinį infekcijos šaltinį?
V. M. Klausutis — Mūsų politika ir potencialas 
L. Vasiliūnas — Už ką aš kariavau 
Z. Raulinaitis — Bravalos mūšis 
V. Lagenpusas — Treji kursai 
S. Baipšys — Lakūno A. Skaržinsko sapnas 
B. B. — Branduoliniai ginklai 
K. Č. — Ar galimos derybos su komunistais? 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Karinės Žinios 
Kronika 
B. Baltys — Vainikų diena 
J. Audėnas — Lietuvos respublikos prezidentas dr. Kazys Grinius 
A. Budreckis — Pavyzdingas sukilėlis 
B. B. — Kinijos grėsmė 
Atominių ginklų taktikos ir strategijos tezės tebėra neišaiškintos
J. Vizbaras — Jų vardai niekados nebus pamiršti 
K. Plukas — Mums vis miela, brangi Lietuva 
*J. Vaičeliūnas — Lietuvos kariuomenėje 
B.B. — Mes atlikome savo    pareigą 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
 
A. Budreckis — Etnografinės Lietuvos rytinės ir pietinės sienos 
K. Ališauskas — Bendra fronto padėtis Lietuvoje 1919 m. vasario-kovo mėn. 
B.  B. — Karinis parengimas 
Dr. V. Gidžiūnas, O.F.M. — Pirmieji bandymai krikštyti Žemaičius
J. Miškinis — Vilnius ir lenkai 
V. Vytenietis — Sprogdintojų kursai 
J. Vaičeliūnas — Lietuvos kariuomenėje 
V. Č. Išdavimas 
K. Uoginius — Lietuvos policija 
A. Budreckis — Karys ne vien kardu gina tautos interesus 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
 
Marija Aukštaitė — Karys
K. Ališauskas — Kalkūnų kautynes
Z. Raulinaitis — Vikingų žygių pradžia
S. B. — “Priverstinas” tūpimas
J. Vaičeliūnas — Lietuvos kariuomenėje
B. B. — Šešių dienų karas
S. Lagerlocf — Kalėdinė legenda
A. Nevardauskas — Ir atėjo Šventoji naktis
A. Budreckis — Kariuomenės reikalingumas
V. Grudzinskas — KA.M. Intendantūros valgykla
A. Berzinis — Prašome susipažinti
B. Brazdžionis — Pasikalbėjimas su  Vietnamo karo didvyriu
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
J. Miškinis — Tėvynės meilės keliu 
S. Dirmantas — Žodis 
R. Liormonas — Klaipėdos krašto atvadavimo diena 
O. Žadvydas — Lietuvos Karo mokyklos IX laidos 40 m. sukaktis 
V. Č. — Nors ir pasidalinę
Dr. J. Puzinas — Vasario 16 Akto genezė 
P. Būtėnas — Lietuvos karalystė 
O. Žadvydas — Lietuvos Karo mokyklos IX laidos 40 metų sukaktis 
B. B. — Sovietų savanoriai  vokiečių kariuomenėje 
Tremties Trimitas
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje 
Karinės Žinios 
Kronika 
Dr. J. Puzinas — Vasario Šešioliktosios genezė 
V. Kiaunė — Traukiamės iš Lietuvos 
Z. Raulinaitis — Pabaltijys Vikingų žygiams prasidėjus 
J. Jaškauskas — Kraujo auka 
V. Bražėnas — “Pradžioje buvo žodis” 
J. Vašys — Lietuvos valstybinės sienos 
E. Petrauskas — Karo lauko paštas 
V. L. — Gyvenimo kaprizai 
Varnių Pilietis — Žemaičių krikštas 
B. B. — Sovietų pažiūros į tautų išlaisvinimo karus 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje  
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
Dr. A. Budreckis — Lietuviškoji ekspansija 
E. Bazėnas — Nelaisvė ir vėl — laisvė 
J. V asy s — Lietuvos valstybinės sienos 
A. Grigaitis — Įsakymas 1863 m. sukilėliams 
]. V. Sūduvas — Partizano priesaika 
V. Senulis — Neišnaudotos galimybės nepriklausomybei išlaikyti 
V. M. Klausutis — Mūsų ryžtas ir kova 
A. Budreckis — Lietuviškoji ekspansija 
E. Bazėnas — Nelaisvė ir vėl—laisvė 
A.    Beržinis — Šūviai, kurie nieko nepranašavo 
St. Dirmantas — Pasvarstykime apie tikrąją kovą 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
J. Miškinis — Tautos idealas—laisvė 
P. B. — Ar Lietuva, Latvija ir Estija laisva valia įsijungė į Sovietų vergų imperiją 
V. Lagenpusas — Artileristo dienos 
J.  Krimantėnas — Jotvingiai ir Lietuvos sienos 
K.  Uoginis — ALVUDAS  
V. Prižgintas — Jaunuoliai Laisvės kovų sūkuryje 
A. Budreckis — Lietuviškoji ekspansija 
Tigriukas — Okupanto valdžioje 
B. B. — Šveicarijos krašto gynyba 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Karinės Žinios 
Kronika 
K. Škirpa — Žodis 
K. Ališauskas — Lietuvos kariuomenės atkūrimas 
Kalpas Uoginius — Generolas Motiejus Pečiulionis 
K. Ališauskas — Bermontininkai Šiaurės Lietuvoje 
J.    V. Sūduvas — Kautynės prie Sedos
V. Č. — Rytų fronte 
K. U. — Rytų Lietuvos gyventojų sargyboje 
V. Ramojus — Lietuvos karininkai laisvės kovose 
Dr. P. Rėklaitis — M. Lietuvos dragūnai 
Gen. S. Dirmantas — Kautynės ties Klecku 
Kariuomenės atkūrimo 50-čio jubilėjus 
A. Novickis — Kariuomenės atkūrimo auksinis jubilėjus 
A. Budreckis — Lietuviškoji ekspansija 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
J. Miškinis — 25 metai nuo A. Smetonos mirties 
A. Žiedas — Klaipėdos krašto sukilimo 46 m. sukaktį minint 
A. Erdvilas — Pirmosios kautynės 
R. Liormonas — Karinės Misijos Lietuvoje 1919-1920 m.
J. Miškinis — Lietuvos savanorių keliai 
P. Matekūnas — Nepriklausomybes kovos Zarasų apskr. ribose 
A. Budreckis — Lietuviškoji ekspansija 
Z. Raulinaitis — Kovos su Danų varingais VII-IX a.
St. Baipšys — Aviacijos pusvalandis virš uošvyno 
B. B. — Šveicarijos nepriklausomybės išlaikymas 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
J. Petrėnas — Iškilaus redaktoriaus netekus 
V. Mingėla — Technikos kariuomenė ir jos biblioteka 
A. Nevardauskas — Šautuvo vamzdžio ašis 
B. B. — Čekoslovakija ir kas toliau 
J. Gediminėnas — Pasitraukti ar pasilikti? 
Bal. Brazdžionis — Šarvuočių rinktinėje 
A. Budreckis — Lietuviškoji ekspansija 
J. Strumskis — Kazokai Kandrėnų kaime 
A. Budreckis — Paskutinis patikrinimas 
J. Vasys — Tautos Šventę prisimenant 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje
Kronika
K. Uoginis — Prisiminkime motinas 
A. Budreckis — Lietuviškoji ekspansija 
K. U. — Bolševikų kalėjimuose 
J. V. Sūduvas — Drąsieji sakalai 
Saulius — Tryliktasis Saigono kelias šiaurėn 
Z. Raulinaitis — Kovos su danų varingais (II) 
B. K. T. — Jaunas žemaitis Vakarų ir Rytų fronte 
R. — Lietuva ir Ukraina 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Karinės Žinios 
Kronika 
V. Mingėla — Lietuvos vėliavą išnešus į jūras 
Gen. St. Dirmantas — Karybos skyrius Lietuvos Statute 
B. K. T. — Jaunas žemaitis Vakarų ir Rytų fronte 
B. B. — Įtvirtinimų reikšmė kare 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
J. Miškinis — Tautinis sąmoningumas 
TREMTIES TRIMITAS — Reikšmingos sukaktys 
]. Švoba — Už Nepriklausomą Lietuvą 
A. Smetona — Putvinskį prisiminus 
V. G. - Šmaizienė — Prie Didžiojo Mokytojo kojų 
V. Mingėla — Auksinio Jubilėjaus sulaukus 
V. Mingėla — 12 Inžinerijos Šaulių Būrį prisiminus 
V. Mantautas — Šaulių S-gos atkūrimą prisiminus 
V. Saurimas — Pirmoji šaulių Kultūrinė savaitė 
Kronika 
Veteranų Veikla 
J. Miškinis — Lietuvos kariuomenę prisiminus 
J. V. Sūduvas — 30 metų XX kadro laidai 
Bal. Brazdžionis — Ten kur mirtis gresia kiekvieną minutę 
Kalpas Uogintus — Spalio Antrosios proga 
B. K. Talkininkas — Jaunas žemaitis  Rytų ir Vakarų fronte 
L. Virbickas — Laisvės Varpas ir Mylimai Žemei 
D. Jasaitis — Sopulingą dabartį seka didinga ateitis 
K. Ališauskas — Kovos su bermontininkais 
B. Karo Talkininkas — Jaunas žemaitis Rytų ir Vakarų frontuose 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Kronika 
Balys Auginas — Amžiniems lietuviško pajūrio sūnums 
A. Budreckis — Jasinskis—Lietuvos Jakobinas 
R. Liormonas — Lietuviai kariai Vokietijos kariuomenėje 
K. Ališauskas — Pirmojo Atskiro Lietuvių Vytauto Didžiojo bataliono tragedija Sibire 
M. Karaša — Nepamirškime Karių-Kankinių 
O. Urbonas — Žmogus, kuris pradėjo II Pasaulinį karą 
B. B. — Europos gynyba 
J. Miškinis — Lietuviais esame mes gimę 
K. Uogintus — Nepriklausomybė ir savanoriai 
B. Brazdžionis — Mūsų žygis į Vilnių 
Z. Raulinaitis — Apuolės užpuolimas 
Lietuviai kariai Laisvajame Pasaulyje 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Karinės Žinios 
Kronika 
Z. Raulinaitis — Apuolės užpuolimas 
V. Mingėla — TRIMITO penkiasdešimtmetis 
S. Baipšys — Ansaldas suktuke 
J. Gediminėnas — Nenorėjau būti didvyriu 
P. Dirkis — Karių nuotaikos prieš 50 metų 
A. Budreckis — Daškevičius—Lietuvis Kazokas 
O. Žadvydas — Šarvuočių Rinktinė
J. Papečkys — Geležinkelių Kuopa 
J. V. Sūduvas — Paotow, R. Kinijos atominis centras 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Karinės Žinios 
Kronika 
K. Uoginius — Motinai 
A. Grigaitis — Zigmantas Sierakauskas 
T. Papartis — Pavėlavęs naujokas 
B.  B. — Kariuomenių organizacija 
A. Budreckis — Kosciuška tremtyje 
O. Žadvydas — Šarvuočių rinktinė 
P. Būtėnas — Paskutinis žodis 
Prūsų lietuvių pulkai 
K. Plūkas — Atsiminimų nuotrupos 
K. Uoginius — Fldm. Fon Kliugės tragedija 
B.  B. — Sovietų strateginės problemos 
Lietuviai Kariai Laisvajame  Pasaulyje 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Karinės Žinios 
Kronika 
J. Švoba — Aisčiai ir Baltijos pajūrys 
Ltn. Ramutis — Linkuva - Joniškėlis - Saločiai 
O. Žadvydas — Šarvuočių Rinktinė 
B. B. — Karai ir maištai 
A. Gustaitis — Kunigaikščio M. K. Radvilo žemėlapis 
O. Žadvydas — Šarvuočių Rinktinė 
K. Uoginius — Kovoje su nusikaltimais
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
J. Miškinis — Karžygiai 
A. Gustaitis — Radvilo Našlaitėlio žemėlapis 
P. Narvydas — Ruošėmės kariauti 
A. Skopas — Slaptoji spauda Viešintose 
B. B. — Sovietų klaida ties Berlynu? 
B. Raugas — Gyventi per mirtį 
K. Ališauskas — Žvilgsnis į lietuvių-lenkų karą 1920 m. 
K. K. Morkūnas — Paskutinėmis Nepriklausomybės dienomis Kybartuose 
B. B. — Revoliucija per koegzistenciją 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
J. Rūtenis — Intrada 
A. Budreckis — Lietuvos Didieji Etmonai 
Ltn. Ramutis — Per Latvių žemę 
B. Baltys — Tremtis ir pasiruošimas 
P. Jurkus — Šauksmas 
A. Nevardauskas — Vieno vyro patranka 
O. Žadvydas — Kaip A. Nevardauskas kūrė 
K. Uoginius —- Laisvės sukaktis 
K. Ališauskas — Želigovskiada 
Lietuvių pergalė ties Saule (iš Eil. Livonijos kronikos) 
V. Mingėla — Kun. Tumo linksmas nuotykis 
A. Budreckis — Lietuvos Didieji etmonai 
O. Žadvydas — Patikslinimai apie Šarvuočių Rinktinę 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Karinės Žinios 
Kronika 
R. Medelis — Lietuvos kario mitas 
A. Norimas — Krito šakelės 
K. U. — Nuotaikos Lietuvoje 
B. B. — Civilizacija ir karo eiga 
K. Škirpa — 5 p. DLK Kęstučio pulko kovos 
Z. Raulinaitis — Karinė veikla Pabaltijy 
V. Lagenpušas — Karinio topografo nuotykiai 
A. Budreckis — Lietuvos Didieji Etmonai 
B. B. — Rusų ginkluota persvara 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
K. S. Karpius — Lietuvos dalelė Clevelande 
K. Uoginius — Motina 
V. Šliogeris — Delegacija į Kybartus 
a.l. — Birželio 13-toji ir Lietuvos kariuomenė 
K. Škirpa — Vokiečių kariuomenės prasiveržimas 
A. Gustaitis — Draugiškumo sutartis 
P. Būtėnas — Karalius-Kuningas 
B. Pavabalys — Nuo graikų iki mūsų laikų 
K. Škirpa — 5 p. DLK Kęstučio pulko kovos 
J. Rapšys — Vokietijos karo aviacija 
Tremties Trimitas
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Karinės Žinios
Kronika 
Jonas Rūtenis — Antroji Intrada 
J. Miškinis — Rugsėjo Aštuntoji 
D. Stasiulis — Delegacija Kybartuose
J. Rapšys — Vokietijos 1939-1945 m. karo aviacija 
K. Škirpa — 5 DLK Kęstučio pulko kovos 
Kalpas Uoginius — Lietuvos policija okupacijos metu
TREMTIES TRIMITAS 
V.Tylonis — Ideologinės apraiškos 
J. Šepetys — Šaulių paskirtis tremtyje 
V. Mingėla — Amerikos lietuvių parama šauliams 
K. Daugvydas — Šauliai Nepriklausomybės kovose
J. Narūnė — Prasminga mūsų jaunystė 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Karinės Žinios 
Kronika 
R. Medelis — Trys rožės žiedai 
S. Baipšys — 50 metų nuo Lietuvos aviacijos įsikūrimo 
A. Gustaitis — Įspūdžiai iš Vietnamo 
K. U. — Nuotykiai amerikiečių nelaisvėje 
K. Uoginius — Ką man mažam, Kalėdų naktį, močiutė pasakojo 
V. Lagenpušas — Kariūno atsiminimai 
J. Matonis — Pakeltas į majoro laipsnį miške 
R. B. Soumar — Čekoslovakų legionas Rusijoje 
S. Baipšys — ANBO III ir puodų turgus 
Z. Szylejko — Audra virš Vilniaus 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Karinės Žinios 
Kronika 
K. Milkovaitis, Klaipėdos kraštas 
J. V. Sūduvas, Pabradės-Pažeimenės poligone 
A. Budreckis, Lietuviai aukštieji karininkai Napoleono 1812 m. žygyje 
K.    Uoginius — Nepriklausomybės paskelbimas 
Dr. B. Nemickas — Kariuomenė — Lietuvos valstybingumo ugdytoja 
Z. Raulinaitis — Žygis į Kuršą 
V. Mingėla — Staigiai skleidėsi tamsa 
A. Vadopalas — Lietuvnikai 
P. B. — Ko vertos Sovietų pasirašytos sutartys 
K. Ališauskas — Lenkai apie Lietuvos karius 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
B. B. — Pergalė ateities kare
"O, šventasis partizane, melskis už mus!"
Kronika
B. Auginas — Jaunimas protėvių pėdų paunksmėje 
D. Bruškytė — Ar Lietuva galėjo ginklu pasipriešinti 
J. Rūtenis — Mindaugas 
Z. Raulinaitis — Žygis į Kuršą (pabaiga) 
P. Matekūnas — Piliakalniai Zarasų apskr. ribose 
Stasė U. — Nuo Dubysos iki Dunojaus 
O. Urbonas — Lietuviai Sovietų konc. stovyklose
J. Gediminėnas — Ant rašomojo stalo besikrapštant 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Kronika 
J. Paužuolis — Paskutinė Rinktinė 
M. Gelžinis — Lietuvių tautos etninės sienos vakaruose 
V. L. — Karo aviacijos mokyklos laida 
O. Urbonas — Lietuviai sovietų koncentracijos stovyklose 
J. Gediminėnas — Ant rašomojo stalo besikrapštant (II) 
V. Abromaitis — Ar lietuvis buvo dvasiniai priaugęs ginti Lietuvos nepriklausomybę 
S. Šetkus — Paveikslas 
O. Urbonas — Lietuviai sovietų koncentracijos stovyklose 
B. B. — Trys dešimtmečiai 
B. Stasiulis — Kybartų įvykiai ir atsiminimai 
Tremties Trimitas 
Šaulė Tremtyje 
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Kronika 
J. Puzinas — Gardino pilys
V. Abromaitis — Ar lietuvis buvo dvasiniai priaugęs ginti Lietuvos nepriklausomybę?
J. Rapšys — Paskutinė Savanorio gyvenimo diena
O. Urbonas — Lietuviai sovietų koncentracijos stovyklose
L. Virbickas — Sargyboje
K.  Uoginius — Iš Nuovados viršininko užrašų
B. B. — Kovotojo parengimas
Tremties Trimitas
Šaulė Tremtyje
Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje
Karinės Žinios
Kronika

Dzūkų rinktinės archyvas. Lietuvos rezistencijos centralizacijos klausimu (tęsinys). J. Suraučius-Tauras. Žaliojoj rikiuotėj. Kap. Domininkas-Jėčys (1896—1947). A. Statkevičius. Okupantų ir kolaborantų valdomoje Lietuvoje. VRM archyvo dokumentai

Partizano Dzūko dienoraštis. Padėties Dainavos apygardoje analizė. K. Savičius. Tautos pašauktas. P. Šiupaila. Laisvės kovų verpetuose. V. Voronavičius. Konsulas apie žuvusį brolį. (1941 m. birželio sukilimas). Apie PL sr. štabo likvidavimą ir S. Staniškio-Lito žūtį. Pokalbis su K. Stanaičiu. J. Jakavonis. Žiupsnelis prisiminimų. A. Rupšienė. Štuthofo įkaitai. V. Kašauskienė. Lietuvių laisvės kovos okupantų dokumentuose. N. Gaškaitė. Lietuvos pasiuntinybė Maskvoje 1926—40 metais. Iš Dainavos ap. partizano Ikso užrašų knygelės.

Žemaičių ap. Kardo (Kardų) rinktinės apžvalga (dok. rink.). S. Karalius, K. Budginas. Rezistencija Žemaitijoje ir Klaipėdos krašte. D. Kuodytė. Lietuvos rezistencijos centralizacijos klausimu (pabaiga). Vyčių sąjunga (dok. rink.). J. Malūkaitė-Petkevičienė. Kardo rinktinės partizanai. R. Vaštokas. Žvilgsnis į genocidą iš visuotinės perspektyvos. A. Kliunka. Atmintis (V. Svilo netekus). „Kęstučio“ karinė organizacija. V. Gregoraitis. Iš VRM Informacinio centro archyvo. A. Anušauskas. Genocidas. MVD—MGB tardymo metodai. V. Ašmenskas. Lietuvos Tautinė Taryba ir jos veikėjai. Partizano St. Augusčio dienoraštis. V. Banienė. Komentarai „Kovų prisiminimams“

D. Kuodytė - Lietuvos Žalioji rinktinė. Visvaldas - LLKS Žaliosios rinktinės istorija 1944—1951. A. Malinauskaitė - Vytauto Didžiojo rinktinė. D. Kuodytė - KGB ir centrinės vadovybės kūrimosi pradinis etapas. V. Vyšniūnas-Aušrelė - Atsakinga užduotis. V. Pabikauskas - Raudonoji šmėkla. V. Telksnys - 16 lietuvių, pasmerktų lėtai mirčiai. Kas jie? V. Telksnys - Vienos Kauno rezistencinės spaudos grupės veikla sovietų ir vokiečių okupacijos metais. A. Bubnys - „Ginkluotos Kovos Sąjungos“ Kauno apgardėlės sukūrimas ir veikla 1940—1941. N. Gaškaitė - KGB veiklos metodai pokario metais

Dzūku grupės štabo veiklos dienoraštis. V.Vitkus. Karo inžinieriaus pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus biografija. E.Arbas-Arbačiauskas. Rezistentas - Kęstutėnų štabo viršininkas. J.Petraika. Kunigaikščio Vaidoto grupės kūrimosi pradžia. A.Suraučius-Tauras. Žaliojoj rikiuotėj. 1945 metų kovas-spalis. S. Katauskas. Tik prisipažink. V.Baranauskas. Pradžia. Lietuviai okupantų vokiečiu akimis. Gen. E.Justo parodymai. N.Gaškaitė. Dainavos štabo išdavystė (pagal KGB dokumentus). N.Gaškaitė, A.Kašėta. Adolfo Ramanausko - Vanago sekimo ir arešto detalės. N.Gaškaitė. Specpriemonės KGB praktikoje. Mykolo Bandonio laiškai iš fronto

G.Vaičiūnas. Vyties apygardos istorinė apžvalga. Vyties apygardos Briedžio rinktinės štabo dokumentų rinkinys. K.Kasparas. Laisvės kovų pradžia antrosios rusų okupacijos metu. /istorinės apžvalgos metmenys/. A.Paulavičius. Iš mirties ateinu.../pokalbis su partizanu B.Juospaičiu/. B.Kemeklis. Nesipriešinti prievartai negalėjom. A.Šiukščius. Nenugalimas /apybraiža apie partizaną A.Kraujelį/. Gen A.Justo parodymai /tęsinys/. A.Kašėta. Lietuvos gyventojų genocido vykdytojai. Linksma, kad pavasaris, skaudu, kad karas. /partizano B.Eglinsko-Sauliaus dienoraštis./

Dalia Kuodytė. Bendras Demokratinis Pasipriešinimo Sąjūdis 1946m. pabaigoje- 1948m. pradžioje. Nijolė Gaškaitė. Peslys. Kęstutis Kasparas. Laisvės kovų pradžia antrosios rusų okupacijos metu - 2 /istorinės apžvalgos metmenys/ Juozas Bogušauskas. Lietuvos Jaunimo Vyčių Sąjunga. Vincentas Seliokas. Ar galėjau likti abejingas? Kęstutis Lakickas. Spaudos platinimas. Juozas Starkauskas. Buvusio LTSR VSK Archyvo 18-ojo fondo dokumentų rinkinys. Skirmanto žūtis. Nijolė Gaškaitė. Žmonės be Dievo. NKVD agentai smogikai. Dalius Stancikas, Inga Bogomolovaitė. Vyskupo Vincento Borisevičiaus tardymas ir žūtis. Algis Kašėta. Dvasininkijos auka pokario metais. Ištakos. Kai kurie slapto ir viešo pasipriešinimo bruožai 1940-1942m. dokumentuose. Pokalbis su pulk. Kaziu Škirpa ("Lietuvių dienos"). Bonifacas Ulevičius. Tauro apygardos spauda.

Dalia Kuodytė. Jungtinės Kęstučio apygardos kūrimas. Kęstutis Kasparas. Laisvės kovų pradžia antrosios rusų okupacijos metu. Algis Kašėta, Dalia Kuodytė. Partizanų periodinė spauda. V.Rudienė. Tų rūmų lenkiamės. J.Žičkus-Širšė. Istorija, žmonės, likimai. Gaurės užpuolimas /užrašė V.Almonaitis/ N.Nausėdaitė-Rasa. Ne vien duona gyvi. Ištakos. Kai kurie slapto ir viešo Pasipriešinimo bruožai 1940-42m. dokumentuose. Nepalaužtas. Kazimiero Palčiausko atsiminimai iš vokiečių okupacijos laikų. Agentų smogikų grupių veiklos bruožai (dokumentų rinkinys, parengė J.Starkauskas). Nijolė Gaškaitė. MGB agentūra pokario Lietuvoje. Žemaitijos partizano dienoraštis. 

Dalia Kuodytė. Kęstučio apygardos kūrimasis. Kun. Robertas Grigas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Juozas Bagušauskas. Jaunimo organizacija "Laisvę Lietuvai". Juozas Bagušauskas. Partizanų antspaudai. Jonas Žičkus-Širšė. Ir vėl prisiminimų nuotrupos. Jonas Gaidauskas-Breivė. Batakių (Bijūno) valsčiaus OS vado prisiminimai. Įsiveržimas į Batakius (užrašė Vytenis Almonaitis). Algirdas Mocius. Kelias į Tėvynę. Joana Dijokaitė-Kerežienė. Dvasios palaužti nepajėgs. Nijolė Gaškaitė. Partizanų vadas Jonas Žemaitis. Nijolė Gaškaitė. Lietuvos okupacija: suėmimai ir tardymai. Juozas Starkauskas. Agentas Kirvis-Balandis. Algirdas Vokietaitis. Lietuviškoji rezistencija. Žemaitijos partizano dienoraštis.

Lietuvos Laisvės Armija ir jos reikšmė pokario pasipriešinimui. Lietuvos Laisvės Armijos dokumentų rinkinys. Pasipriešinimas sovietiniams okupantams Zarasų krašte 1944-1945m. Labanoro girios (Kiauneliškio) kautynės. Antisovietinio pasipriešinimo mastai Lietuvoje 1944-1953m. Iš 4-osios Vėtravo divizijos veiklos 1950 metais. Čekistų žvalgybininkų pažyma apie Lukiškių kalėjimą. Algirdas Vokietaitis. Lietuviškoji rezistencija. Juozas Kojelis. Leitenantas Adolfas Eidimtas. LLA Žemaičių legionas. Adolfo Kubiliaus grupė. Su Adolfo Kubiliaus parašiutininkais. Generolas leitenantas Motiejus Pečiulionis. Savisaugos batalionų karių laiškai.

Algis Kašėta. Antisovietinio ginkluoto pasipriešinimo ištakos Dzūkijoje. Lietuvos Laisvės Armijos dokumentų rinkinys (Parengė Dalia Kuodytė). Algis Kašėta. Kiek buvo suimtų ir įkalintų antisovietinio pasipriešinimo dalyvių Lietuvoje pokario metais. Nijolė Gaškaitė. Keli štrichai Jono Deksnio portretui. Diana Varnaitė. Okupantai bijojo jų net mirusių. Iš 4-osios Vetrovo divizijos veiklos 1950 metais (Parengė Juozas Starkauskas) Juozas Matusevičius. Antrosios sovietinės okupacijos pradžia. Kai kurie pasipriešinimo bruožai 1941-1942m. dokumentuose. Parengė Kęstutis Kasparas. Jonas Pajaujis. Vietinė rinktinė. Atgarsiai (atsiliepimai į LKA Nr. 11 publikaciją). Tamsūs laikai. Kroatijos politiniai kaliniai 1918-1991m. Pranas Veverskis. Kazys Veverskis-Senis (1913-1944). Liudvikas Raudonis. Žemaičų Legiono štabas A.Kubiliaus grupė ir Markulio tinklai. (Užrašė Zenonas Jaška). Z.Jaškos pastabos apie LLA Žemaičių Legiono štabo (Kubiliaus grupė) veikla. Savisaugos batalionų karių laiškai(Parengė Rimantas Zyzas).

Laimonas Abarius. Lietuvos partizanų Šiaurės Rytų srities 3-oji Vytauto apygarda (1945-1952m.) Artūras Vaitekaitis. Valstybės vizija pasipriešinimo dokumentuose ir spaudoje (1940-1952m.) Dalius Stancikas. NKVD kovos prieš Bažnyčią metodai 1940-1941m. Nepataisomas. Trys kunigo Alfonso Svarinsko bylos. (Parengė Dalius Stancikas.) Juozas Matusevičius. Antrosios sovietinės okupacijos pradžia: kadrų klausimu 1944-1945m. KGB pastangos 1989-aisias. (Parengė Dalius Stancikas) Atgarsiai (atsiliepimas į LKA Nr.11 publikaciją). Juozas Kojelis. Okupantų teroro įtaka partizanų kovai.(Jugoslavijos pavyzdys). ( Parengė Kęstutis Kasparas) Anelė Dručkutė-Siniauskienė. Brolių keliais. Algirdas Šiukščius. Paskutinis partizanas. Žvejo Kazio Jurevičiaus dienoraštis.

  Algis Kašėta. Dainavos apygarda. (Ginkluoto pasipriešinimo pradžia) Juozas Bagušauskas. Jaunimo antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944-1960 metais. Nijolė Gaškaitė. Ką sako partizaninio karo statistika. Leipalingio partizanų palaikų perlaidojimas 1991 m. Juozas Starkauskas. Stribai. Antanas Suraučius. Žaliojoje rikiuotėje. Marija Kruopienė. Lietuvos partizanų veikla Pietų Dzūkijoje. J.Mirijauskas. Kalniškės mūšis (1945m. gegužės 16d.). Panaros kautynes prisiminus. (1947m. p.Raganiaus atsiminimas). Kajetonas Karčiauskas. Negaliu nutylėti... J. ir B. Vailionytės. Vailionių šeimos likimas. Rankraščiai nedega. (Parengė Nijolė Gaškaitė). Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas. (Parengė Vytautas Krikščiūnas).

Kęstutis Kasparas. Į tėvynę - iš dangaus. Juozas Matusevičius. Jurbarko partizanai irJungtinė Kęstučio apygarda. Nijolė Gaškaitė. Partizanų mirties nuosprendžiai: prasimanymai ir tikrovė. Vytautas Bukauskas. Alma mater auklėtiniai kovos sąjūdyje. Diana Varnaitė. Ar tikrai nereikia ieškoti kaltų dėl pastato Gedimino pr. 40, Vilniuje, išniekinimo? Ag. Petrausko-J.Deksnio veikla septintajame dešimtmetyje. Juozas Starkauskas. Lietuvos partizanų požiūris į sovietinius rinkimus. Juozas Starkauskas. Lietuvos Laisvės Armija. Ištrauka iš Karolio Drungos-J.Valiulio 1944-45m. atsiminimų. Algis Šertvytis. Laisvės keliu. Ona Mockutė-Šimoliūnienė. Dirbome Lietuvai. Z. Kašeliauskas. Kybartų šeimos tragedija. Leitenantas Adolfas Eidimtas (Parengė Povilas Raila). Vida Kasperavičūtė-Tereikienė. Šviesus tėvelio paveikslas(Juozo Kasperavičiaus atminimui). Elvyra Lukoševičūtė-Narutienė. Partizano Vytauto Lukoševičiaus - Lizdeikos gyvenimas ir kova. Giedrė Tamulevičiūtė. Gyvenimo kelias (Mano senelis Jonas Tamulevičius pasakoja). Deimantas Sidorenko. Paskutinė Kovos diena.

N. Gaškaitė. Jaunimo pasipriešinimas ir jo slopinimas šeštajame-septintajame dešimtmetyje. D. Varnaitė. Šiandien - žinybų susirašinėjimas, ateityje - archyviniai dokumentai. J.Starkauskas. Pokario Lietuva čekistų dokumentuose. E. Grunskis. Sovietinių "liaudies gynėjų" (stribų) Lietuvoje istoriografija. J.Matusevičius. Lietuvos kolonizacija 1940-1941 metais. V.J.Rimgaila. Palangos gimnazijos 1945-1948m. pogrindis ir pogrindininkų likimai. B.Merkys. Iš pogrindžio metų Šiauliuose. V.Gurskis. Kelmės pogrindininkai. Šilalės krašto partizanai 1947-1948m. /Parengė V.Almonaitis/. J.Žičkus. Kankinių kapinaitės Skaudvilėje. Likau amžinai skolinga /Užrašė Jadvyga Bartašienė/. J. Būda. Kaliniai Rytprūsiuose. O.Vanagaitė-Lapinskienė. Mūsų jaunystės dienos. A.Šertvytis. Taišetlago džiunglėse. P. Girdzijauskas. Dialogai su profesoriais ir NKVD.

Ulevičius B. Jos mylėjo Tėvynę. Žaliosios rinktinės archyvo dokumentai. Juknevičius B. Žaliosios gimimas ir žūtis. Raseinių krašto partizanai ryšininkų prisiminimuose/F.Tiškus. Jokimaitė-Valantinienė S. Paskutinis kpt.Juozo Čeponio prieglobstis. Malinauskailė-Bakutienė E. Ramybė baigėsi. OS ryšininkas Bronius Laurinavičius prisimena. Du laiškai/P.Sabonaitis, A.Dabašinskienė. Dirmauskaitė-Latožicnė B. Radau juodą kaspiną. Matuzas P. Kovojo ir spausdintas žodis. Molavėnų mūšis. Tylaitė-Sakalauskienė B. Ilgas ir sunkus kelias i laisvę. Svėdasų partizanai/V.Valunta. 1941 m. sukilimui pažymėti. Atstopas F. Apie 1941 metų birželio sukilimą Papilės valsčiaus Klaišių apylinkėje. Kasparas K. Teorinė pasipriešinimo samprata ir klasifikacija.

Svėdasų partizanai (2) / sudarė ir parengė Vytautas Valunta. Indrašius S. Nematomais takais. Lauciūtė G. Per auką tėvynė laisva tepaliks. Litinskas A. Negalėjom likti nuošaly. Čelutka-Nemunėlis L. Mano jaunystės vargai. Palangos gimnazijos 1945-1948 m. pogrindis ir pogrindininkų likimai (2)/sudarė V.Rimgaila. Daukšaitė-Aleksonienė R. Žvilgsnis į praeitį. Jurevičiūtė M. Apie Palangos kuopą. Paškonis A. Marijampolės karo mokyklos kariūno likimas. Prajeraitė-Stankevičienė E. Turėjome gyventi. Pociūnas R. Paminklas tremties ir laisvės kovų aukoms.

Povilas Vaičekauskas. Ne sau šviesą liejom. Veronika Gabužienė. Pasipriešinimo sąjūdžio Jonavos rajone istorijos puslapiai. Kęstutis Balčiūnas. Zanavykuos narsuoliai. Juozas Skaržinskas-Dramblys. Tikėjome Lietuvos laisve. Anelė Devyžytė-Marcinkevičienė-Klajūnė. Juodi debesys virš Dzūkijos. Pirmasis Radviliškio partizanų rinktinės vadas Juozas Šereiva-Arvydas. Valerija Alksnytė-Šereivienė. Viskas atiduota Lietuvai. Antanas Gintautas Bružas. Jungtinės Kęstučio apygardos Povilo Lukšio rinktinė. Antanas Gintautas Bružas. Kaip buvo sekamas, suimtas ir tardomas Povilo Lukšio rinktinės vadas Antanas Ragauskas-Ragelis. Algirdas Šiukščius. Vaikinas nuo Dubingių.

Vincas Žilys. Pirmąkart širdį atveriant. Bonifacas Ulevičius. Vadu gimstama. Tauro apygardos štabo ir Bendro Lietuvos Pasipriešinimo Sąjūdžio Vadovybės dokumentai (Antano Baltūsio-Žvejo vadovavimo periodas). Parengė Bonifacas Ulevičius. Labanoro girios partizanai. Parengė Vylenis Almonaitis. Antanas Valiūnas. Pabiržės partizanai. Irena Lukoševičiūtė-Žemaitienė. Eržvilko partizanai. Jončių šeimos tragedija. Jurgis ir Jonas Šinkūnai. Antanas Šimėnas. Vorkuta 2

Balys Gajauskas. Okupuota Lietuva. Kazimieras Banys. Nemuno-Dubysos-Mituvos trikampio partizanai. Stasė Gedvilaitė-Andriulienė. Mūsų šeimos likimas. Vytautas Dambrauskas. Šiluvos rezistencinės organizacijos įsijungimas į LLA. Kazytė Rašimaitė-Stankienė. Kur jų kapai, Viešpatie? Leitenantas Ignas Šapkūnas. Apie Šatrijos rinktinės partizanus/Parengė Zenonas Jaška. Apie Alkos rinktinės partizanus/ Parengė Zenonas Jaška. Stasė Stanienė-Danilevičienė. O būdavo visaip. Albertas Gargasas. Apie LLA Žemaičių apygardos 43 štabo susikūrimą ir žūtį. Adolfas Preibys. Kardo rinktinė Markulio naguose. Severina Markaitienė. Mūsų partizaninis gyvenimas. Stepas Stepanavičius (Stasys Juodkazis). Kaip sušaudė partizanus. Edmundas Barkauskas. Marijampolės kariūnai. Antanas Gintautas Bružas. 1946 metų Kalėdos Labūnavos dvaro bokšte. Jonas Venckevičius. Palemono partizanų žūties 50-metis. Petras Girdzijauskas. Trečiasis Kęstučio apygardos vadas Henrikas Danilavičius-Vidmantas. Rezistencijos Enciklopedijos puslapius verčiant. Angelė Stučkienė. Spąstai. Balys Juknevičius. Nuo Birutės kalno.

Patarimai, kaip laikytis tardymo metu. Mindaugas Luobikis. Partizanų statutai. Edvardas Guoga-Glaudys. Išėjo broliai tėvynės ginti. Bonifacas Ulevičius. Kapitono Jurgio Valčio laisvės kovotojai Šakių aps. Leonas Pališkis. Pašventę jaunystę už laimę Tautos. Juozas Puslys. Dievo ir tėvynės meilės vedami. Janina Vytautė Januškienė. Nulaužti ąžuolai... Antanas Baužys. Plungės gimnazistai laisvės kovoje. Alfredas Jonušas. 1941 m. birželio 25 d. mūšis prie Biržulio ežero. Antanas Dundzila. Jaunime Budėk! Jonas Venckevičius. Stipresni už mirtį. Petras Girdzijauskas. Prisiminimai iš Mordlago

Partizanų statutai Parengė Mindaugas Luobikis. Balys Gajauskas. Laiškai iš Kučino. Albina Treigytė. Toks mano likimas. Kęstutis Lakickas. Amžina šlovė didvyriams! Pijus Krušinskas. Pakaunės partizanai. Laisvės kovos ir tragedijos Biržų rajone. Parengė Erena Aukštuolienė. Janina Jalinskaitė-Kluonienė. Kovok! Juozas Matusevičius. Sovietinės valdžios ir okupacinės kariuomenės padaryta žala lietuvių kultūros paveldui 1940-1941 metais. Bonifacas Ulevičius. Kario dalia. Rezistencijos Enciklopedijos puslapius verčiant. Petras Girdzijauskas. Kęstutėnų patriarchas. Vidmantas Vitkauskas. Dar viena knyga apie Pasipriešinimo metus. Naujos Laisvės kovų archyvo bibliotekos knygos.

Albinas Milčiukas-Tigras. Siekiant laisvės. Dienoraštis. Liudvika Kaminskaitė-Kelpšienė-Kuosa. Buvome pasiryžę mirti. Stefa Jakubonytė-Jakubonienė. Stiklo būrys. Elena Bisturytė-Budrienė. Žemaitkiemio apylinkės Valų kaimo partizanai. Stasys Valaikis. Žuvo už Tėvynę. Kotrina Kilienė-Brodulskaitė. Partizanų ir rėmėjų šeima. Kunigas Jonas Burneika. Stasys Valaikis. Vytautas Strazdas-Bebras. Antanas Jakutis. Apie Rapolą Jakutį. Genovaitė Zurzaitė-Varkauskienė. Paskutinis susitikimas su tėveliu. B rinktinės (Plieno) partizanų sąrašas. Petras Girdzijauskas. Juodgirio mūšis. Elena Kreivėnienė. Lašų sukilimas.

Apie pirmąsias Kėdainių krašto partizanų kautynes. Mūšis Valatkaičių pelkėje. Povilo Ligeikos prisiminimai apie brolį Antaną-Perkūną. Liongino Meškausko - Sakalo prisiminimai. Žudynės Ruseinių kaime. Labūnavos kautynės ir po to sekę išdavystės. Birutės būrio vadas Antanas Kvedaras-Tautvydas ir jo partizanai. Juozas Paliūnas-Rytas. Jo veikla, sekimas ir žūtis. KGB agentai, informatoriai, skundikai. MGB agentai: išdavystės ir bausmės. Kalėjimuose ir lageriuose

Petras Vėlyvis, Vytautas Vyšniauskas. Prieš smurtą ir priespaudą. Partizanai Žuvinto paliose 1944-1951 m. Partizaninis sąjūdis Salamiesčio apylinkėse. Parengė Vygintas Dragūnas. Bronislavas Latvys. Žvyruotas kelias. Marija Tarvydienė. Apie brolį Stanislovą-Lapą ir mus visus. Celestinas Ajauskas, Kazimieras Banys, Vytautas Bukauskas, Adomas Lukaševičius. Partizanų vadą Antaną Bakšį-Germantą prisiminus. Kazimieras Banys. Nemuno-Dubysos-Mituvos trikampio (Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės) partizanai. Antanas Valiūnas. Kelionė į Nežinią. Antanas Gintautas Bružas. Mato Mažeikos šeimos ir sodybos Ruseinių kaime sunaikinimas. Antanas Gintautas Bružas. Partizanai broliai ir seserys Lisiai. Bonifacas Ulevičius. Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Saidokas, Karijotas. Pranas Petkevičius-Kariūnas.

Petras Girdzijauskas. Laisvės gynėjas. Petro Paulaičio biografijos bruožai. Balys Gajauskas. Nuteisti už Lietuvos nepriklausomybės siekimą. Doc.Kazys Strazdas. Balninkiečių rinktinės Nikodemo Liškausko-Beržo būrio laisvės kovos. Gražina Marija Stanionytė-Zujienė . Komunizmo nusikaltimai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizacijai. Stasys Mačiulis. Keturių valandų mirties šokis. (Tankų ataka). Už Lietuvą atidavė viską. Iš partizano Liudo Sudeikio prisiminimų. Parengė Zuzana Stunžėnienė. Petras Čepkauskas. Čepkauskų šeima. Augustinas Švenčionis. Skleidęs šviesą. Andrius Rondomanskis, Kęstutis Pluščiauskas. Lietuvos Laisvės Armijos politinė mintis ir valstybinė idėja. Zigmas Juozas Tamakauskas. Jaunimo tautinės savimonės pasireiškimas sovietinės okupacijos metais. Andrius Dručkus. Paminėta Vytauto apygardos vado Balio Vaičėno-Pavasario žūtis. Adomas Bartusevičius-Narsuolis. Parengė Vilija Jakučiūnaitė. R.Strazdas. Apie ltn. Mykolą Kazaną ir kitus.

Irena Montvydaitė-Giedraitienė. Žemaičių priesaika: partizanų vadas Vladas Montvydas-Žemaitis ir jo kariai. Mečislovas Vitkus. Nepriklausomybės atgavimo keliu žengiant. Marta Vyšniūnienė. Partizanų ligoninės seselė. Eugenija Ivanauskaitė-Ennukson. Tvirtai pasiryžęs apginti tėvynę. Vladas Meškauskas. Jurbarko partizanai. Dar kartą apie kpt.Juozą Čeponį. Parengė Feliksas Tiškus. Angelė Laurinavičiūtė-Dabašinskienė. Mane vadino Rūta. Doc.Kazys Strazdas. Lietuvos laisvės kovos ideologas. Elena Pakalniškytė. Išėję nesugrįžta. Vladas Meškauskas. Mes - "lagų" žmonės. Balys Juknevičius. Liudija grįžę. Tamara Grigorjeva. Balchašlago kaliniai. Humoristinės partizanų dainos ir eilėraščiai.

 
Eugenijus Ignatavičius. MES NEBUVOME BĖDOS VAIKAI. Apmatai partizanų vado Juozo Kasperavičiaus portretui. Petras Girdzijauskas. Paskutinė Kęstutėnų užduotis. Danutė Jarmalaitė-Pauliukonienė. AUDRŪNAS. Kęstučio apygardos štabo narys, mokytojas Stasys Jarmala (Vincas Ulevičius)-Šarūnas, Briedis, Audrūnas. Petras Girdzijauskas. Kankinė-didvyrė Onutė Preilauskaitė. Albinas Raudonis. Akmenyje iškaltos penkios pavardės. Jonas Žičkus. Neįvykdyta užduotis. Petras Girdzijauskas. Batakių būrio vadas Jonas Strainys-Saturnas. Petras Girdzijauskas. Kadagio kuopos, būrio vadas Antanas Jonikas-Rolandas, Liutauras, Daktaras. Petras Girdzijauskas. Pirmasis Paupio būrio vadas Kazys Tamulis-Kulkys, Senis. Petras Girdzijauskas. Paupio būrio ir rinktinės štabo apsaugos grandies vadas Jonas Starkus-Maželis. Antanas Kisielius-Mikutis. Pavidaujo būrio vadas Telesforas Kisielius-Bitinas. Petras Girdzijauskas. Lydžio rinktinės žvalgybos skyriaus ir štabo apsaugos būrio vadas Antanas Stoškus-Raila. Antanas Kisielius-Mikutis. Lydžio rinktinės pirmosios (Kadagio) kuopos vadas Gaudentas Kisielius-Tomas, Arėjas. Doc.Kazys Strazdas. TRYS PASAKOJIMAI APIE DIDŽIOSIOS KOVOS APYGARDOS B RINKTINĖS PARTIZANUS. DIDŽIOJI A RINKTINĖS PARTIZANŲ LAISVĖS KOVA. Prisiminimus parengė Salomėja Užupienė-Rūta. Apie Taparauskus. Eugenijus Taparauskas. LAISVĖS KOVŲ IR KANČIŲ KELIAI BIRŽŲ KRAŠTE. Prisiminimus parengė Erena Aukštuolienė. Juozas Matusevičius. Nepriklausomos spaudos naikinimas ir sovietinės informacijos priemonių kūrimas 1940-1941 m. Partizano eilėraščiai. Parengė Rimvydas Racėnas.
 

Arvydas Anušauskas. Pratarmė. Česlovas Kavaliauskas. Norilsko sukilėlių himnas. Bronius Zlatkus. Norilsko Vyčiai. Lietuviai Norilsko lageriuose. Kazimieras Vezbergas. Šiaurės vėtrose. Vytautas Kaziulionis. Kruvina kelionė pragare. Irena Martinkutė-Smetonienė. Pasipriešinimas GULAG’e. Ala Makarova. Norilsko sukilimas. Kodėl 1953-iųjų metų vasaros įvykius Norilske mes vadiname „sukilimu“?  Edvardas Burokas. Išsilaisvinimo kovų pėdsakais. Edvardas Svilainis. 1955 m. streikas Vorkutos 40-ojoje šachtoje. Juozas Butrimas. Rečlagas. 1953 m. streikas Ajač Jagoje. T. Romankova. 1953-iųjų kruvinasis rugpjūtis. Bronius Zlatkus. Kengiro sukilimas. Vytautas Kaziulionis. Kaip mes buvome šaudomi. Eugenyus Ignatavičius. Pogrindis spygliuotų vielų užtvarose. Vincas Gurskis. Laisvės šūksniai prie Balchašo.

Jonas Petkevičius, Vytautas Urbikas. Mirti buvo per anksti. Zenonas Rombergas. Prisiminimai apie LLA narių apmokymą vokiečių žvalgybos daliniuose 1944-1945 m. Irena Montvydaitė-Giedraitienė. Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės Šalnos tėvūnijos Jūros (Žalgirio) būrio partizanų likimai. Ona Lešinskaitė-Akacija. Mano partizaninis kelias. Petras Girdzijauskas. Kovos tikslas - laisvė ir nepriklausomybė. Aurelija Malinauskaitė. LLA Vyties (Vytenio) rinktinė. Petras Girdzijauskas. Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės štabo vadas Vladas Gečas-Tonis. Doc.Kazys Strazdas. Jono Čereškos šeimos tragedija. Gražina Zujienė. Dr.Antanas Garmus ir Lietuvos Raudonsis Kryžius pirmosios sovietų okupacijos metais. Bronius Valaitis. Tie metai juodi... Kengyro sukilimas. Sofija Dargužytė-Graužinienė. Tremtyje. Andrius Rondomanskis. Ad majorem LLA gloriam. Dr.Vincas Žilėnas. Gydytojas, pamynęs žmoniškumą!

Partizano mintys apie demokratiją. Parengė B.Šidlauskienė. Vaidoto grupės nežinomo partizano dienoraštis. Vaidoto grupės partizano Broniaus Vasiliausko-Bevardžio dienoraštis. Parengė B.Ulevičius ir H.Rimkus. Antazavės mūšis; Nežinomo partizano užrašai. Parengė K.Kasparas. Jonas Žičkus. Dar kartą apie Petrą Paulaitį. Petras Girdzijauskas. Dar kartą apie Petrą Paulaitį ir jo laiškus iš Dubravlago. Petro Paulaičio laiškai Nijolei Sadūnaitei. Algirdas Radzevičius-Lapas. Mano jaunystės metai. Algimantas Morkūnas. Šeimos likimas. Bonifacas Ulevičius. Viltis žūsta... paskutinis. Kazys Strazdas, Linas Šmigelskas. Alfonsas Saugūnas-Žaibas. Jonas Ančerevičius. Vladas Kuročka-Dūdelė. Balys Gajauskas. Tolimoji Inta. Anelė Karkauskaitė. Martynas Karkauskas-Dievaitis. Polė Karkauskienė-Dievaitė. Birutė Baronienė. Pranas Pavilonis. S.K.Žemaitis. Juozas Grušys-Žilvinis (1915-2002).

Janina Semaškaitė. SKAITYTOJUI IR MANO HEROJAMS. JUOZAPAS FRIČAS IR "JUTIS" KELIAI. Kazimieras Kalpokas. MANO LAIKAS - KARIO LIKIMAS. Konstantinas-Kostas Jasinevičius. KAM SKAMBĖJO LAISVĖS VARPAS. Feliksas Mažeikis. AR ĮAMŽINSIME JŲ VARDUS?. Povilas Mateikis. KUR SUPASI ŽEMĖ IR ŠLAMA ŠIMTAMETĖS LIEPOS. Anelė Varnaitė-Paškevičienė. MIRTIES KELIAIS Į POŽEMIO MIESTĄ. Bronė Pupeikytė-Birutė. BALTO RŪKO SKRAISTĖ. Antanina Masteikienė. LAUMĖS JUOSTĄ MAŽYLIUI ĮDĖJO. Bronė Kaselienė-Našlaitė. RYŠININKĖ. Alma Poškaitė. MUMS REIKIA SUSITIKTI. Česlovas Kazakevičius. KALVIO SŪNŪS. Zenonas Liutkus. KUO GYVENO LAGERIŲ IMPERIJA. Onutė Akelaitė. VAKARAI SU ONUTE. Liudvika Marūnienė. ŠIAURĖS GOLGOTA. Stasys Untulis. MEILĖS IR ILGESIO EILĖS TĖVYNEI.

Pranas Aidukas. Ilga kelionė namo. Veronika Aleliūnaitė-Bernatonienė. Gyvoji istorijos ašara.  Dienoraštis apie 1944-1946 m. Panevėžį. Laiškų knyga. Panevėžys-Pečiora, Pečiora-Panevėžys 1946-1954 m. Leonas Juškevičius. Autoportretas artimiesiems. Antanas Mozeris. Su partizanais. Kazimieras Algirdas Pečiukonis, Aurelija Griciūtė. Prisiminimai apie partizaninę veiklą ir lagerinę kančią. Jonas Strumskis. Parengė Zuzana Zimaitienė.

straipsniai, susiję su kalendoriumi