Laisvės kovų dainos

Atėjo šiltas pavasarėlis

Daina užrašyta ansamblio "Kupolė" ekspedicijų metu Merkinės senelių namuose.

Atėjo šiltas pavasarėlis, 
O brolužėli, ko užgesai?
Ar nusibodo Tėvynę ginti?
Ramiu miegeliu ko užmigai? 

Pervėrė širdį plieno kulkelė
Mirtis užmerkė žydras akis.
Buvai didvyris, tu, bernužėli,
Liūdi lietuvių visų širdys. 

Paguldė tave ant akmenėlio,
Nieks nepapuošė grabo lentos
Ir palaidojo į Nemunėlį,
Nes pagailėjo žemės juodos. 

Guli ant gatvės kaip ąžuolėlis,
O šalia tavęs kraujo klanai.
Neateina tėvas, nei motinėlė,
Nei tavo broliai, narsūs arai. 

Įrašyta Klaipėdoje 2017-03-05.

Nuotraukose: 1. Lokio rinktinės, Vyties kuopos partizanų būrys, veikęs Obelių valsčiuje (Rokiškio apskr.); 2. Balys Vaičėnas su patikėtiniu, partizanų metraštininku Andriumi Dručkumi (1928 - 2018); 3. paskutinis Vytauto apygardos vadas Balys Vaičėnas-Lordas-Liubartas-Pavasaris (1915 11 23–1951 04 11); 4. fragmentas iš B.Vaičėno ranka rašyto testamento.

Nei pečius kurtas


Nei pečius kurtas, nei vanduo verda
O to bernelio širdelė sprogsta. 

Nei po tėvuliui, nei po motulei 
Po tai mergelei, po lelijėlei. 

Eisiu stojnelėn, imsiu žirgelį, 
Imsiu žirgelį nemuštravotų. 

Imsiu žirgelį, nemuštravotų, 
Josiu keleliu nejodinėtu. 

O ir prijojau aukštą kalnelį, 
Rišau žirgelį in jovarėlį. 

Rišau žirgelį in jovarėlį, 
Pats jaunas ėjau aukštan kalnelin. 

Kelkis motula tu iš kapelio, 
Išrenk sūnelį tu in vainelį. 

Renkis sūneli tu in vainelį,
Gultsi galvelį už sav šalelį

Nuotraukoje: keturi broliai partizanai iš Vyčio apygardos Šarūno rinktinės A.Pasmokio-Muzikanto būrio (iš kairės): Bronius -Meška, Simonas-Miesčionis, Jurgis-Drugys ir Antanas-Prancūzas Dailidėnai gyvenę Girelės kaime (Raguvos vslč.). Bronius ginkluotas rusišku "lėkštiniu" kulkosvaidžiu DP-27, Simonas - pusiau automatiniu šautuvu SVT-40 ("dešimtuku"), Jurgis - rusišku automatu PPD-40, kuriais būdavo apginkluojami NKVD pasienio kariuomenės daliniai, o Antanas - "tankiuku" (Degteriovo sistemos tanko kulkosvaidžiu DT-29). Spėjama, kad fotografuota 1945 m. vasarą. Visi broliai žuvo, šeima buvo ištremta į Sibirą. Tėvai ten ir mirė, tik jų seserys (viena iš jų partizanų ryšininkė) sugrįžo į LIetuvą. (iš G.Vaičiūno asmeninio archyvo). Šaltinis: Robertas Patamsis "Lietuvių pasipriešinimas", S.Jokužio leidykla-spaustuvė, Klaipėda, 2019, p. 308, 27 pav.

Įrašyta Klaipėdoje 2017-03-05.

Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio


Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio,
Ko nuleidot žalias šakeles?
Sudūmojo jaunieji broleliai
Laisvės dalią Tėvynei parnešt. 

Neparnešim aksomo nei aukso,
Mūs šalis ir be perlų brangi.
Jei manęs, mylima, nesulauksi,
Nerymok ilgesingai lange. 

O kai grįšim su vieškelio dulkėm,
Akmenėliai po kojom žėrės.
Su dainom mergužėlės, su tulpėm
Pasitiks, į akis pažiūrės. 

Tavo akys manęs jei nerastų,
Praretėjęs bus mūsų būrys.
Ašarėlę nubrauki nuo skruostų -
Už Tėvynę žuvau kaip karys. 

Nuotraukoje: Žemaičių apygardos „Vaidoto“ rinktinės partizanai, 1947 m. liepos 23 d. Iš kairės klūpi: Alfonsas Venckus-DĖDĖ, Vladas Andriuška-ZABLECKIS, Juozas Streckas-RAILA, Bronius-RUGELIS. Iš kairės stovi: Petras Bagdonas-ALGIRDAS, Zofija Bagdonaitė-Zeipartienė-ŽARIJA, Jonas Andriuška-PLUNKSNA, Vladas Montvydas-ŽEMAITIS, Vladas Venckus-RŪKAS, Stasys Juška-ŽILVYTIS, Petras Monkus-SIDABRAS.

Įrašyta Klaipėdoje 2017-03-05.

Kai stribai į kaimą eina


Kai stribai į kaimą eina padaryti kratą,
Stalčiuj ieško jie banditų, bliūde automatų. 

Lipa stribas ant pirkios ir lašinių randa,
Visus banditais vadina ir iš galo kanda. 

Už brezentinius batus, kelnes ir milinę
Šitie išgamos stribai pardavė tėvynę. 

Iliustracijos iš Albino Slavicko knygos „Kapai be kryžių, kryžiai be kapų“, Kaunas, 2009. http://www.partizanai.org/failai/html... Įrašyta 2018-01-20 vykusio skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ finale Kauno VDU salėje. Atliko Klaipėdos krašto skautų vadovų, tėvų ir draugų ansamblis.

Ten, kur šlama pakelės beržynai


Ten, kur šlama pakelės beržynai,
Kur vingiuoja Nemuno vaga,
Ten ir mūsų mylima Tėvynė,
Ten per amžius buvo Lietuva. 

Mažas būdams, kūdikiu bėgiojau
Po žaliąsias tėviškės lankas,
Ir užaugęs niekad negalvojau, 
Kad Tėvynė manęs pasiges. 

Vėjas švilpia, propeleriai gaudžia,
Eskadrilė pakyla aukštai,
Žydros akys sužiba padangėj,
Sudiev, žeme ir žali laukai! 

Aš nuskrisiu į gimtą sodybą,
Kur gyvena motina sena,
Ir apjuosiu žiaurią mirties kilpą,
Lai pamato ir mano mylima. 

Žūsta vadas, žūsta generolas,
Juos palydi orkestro garsai,
O kai žūsta mylimas lietuvis,
Jam sučiulba lakštučių balsai. 

Mums nereikia vėliavos raudonos,
Penkiakampės žvaigždės kruvinos.
Mums tik reikia vėliavos trispalvės
Ir per amžius laisvos Lietuvos!

Lietuvos karo lakūnų daina, vėliau tapusi Lietuvos partizanų, Laisvės kovotojų daina "Ten, kur šlama pakelės beržynai".

Įrašyta 2020-01-18 Kaune VDU salėje vykusio skautų dainų konkurso "Gražių dainelių daug girdėjau" finale.
Atlieka Pamario tunto skautų mišrus kvintetas "Skautai pajūrio" (Klaipėda).
Nuotraukoje: Linkuvos apylinkės pavasario vakarą.

Mes partizanai

Mes partizanai, žalio miško vyrai
Miškas mus globoja, o mes mišką mylim!
Džium tra lia lia lia, džium tra lylia lia lia,
Miškas mus globoja, o mes mišką mylim!
 
Miške auga uogos, miške auga grybai,
Tai geriausias maistas prie valdžios Tarybų.
Džium tra lia lia lia, džium tra lylia lia lia,
Tai geriausias maistas prie valdžios Tarybų.
 
O kai nusibosta mums grybus ragauti,
Einame į kaimą, lašinukų gaunam!
Džium tra lia lia lia, džium tra lylia lia lia,
Einame į kaimą, lašinukų gaunam!
 
Mėnesėlis aiškus, mėnesėlis šviečia,
Kaimo mergužėlės mus užeiti kviečia.
Džium tra lia lia lia, džium tra lylia lia lia,
Kaimo mergužėlės mus užeiti kviečia.
 
Švelniai apkabina, į akis pažiūri,
Įdeda kuprinėn padžiovintą sūrį.
Džium tra lia lia lia, džium tra lylia lia lia,
Įdeda kuprinėn padžiovintą sūrį.
 
Ant pečių mundirius, rankoje – naganas,
Lai visi pažįsta, kad aš partizanas!
Džium tra lia lia lia, džium tra lylia lia lia,
Lai visi pažįsta, kad aš partizanas!
 

Miške prie laužo

Miške prie laužo Vanagai sėdėjo,
Liūdną dainelę traukė pamažu,
Ir tylus aidas taip gražiai skambėjo,
Kurio klausytis buvo taip žavu.
 
Laužo šviesoje veidai surimtėja,
Į šalis blaškos deganti liepsna,
O mintys skraido apie gimtą šalį,
Kur jųjų laukia tėviškės dukra.
 
Skriski, dainele, apie brolius seses,
Apie gimtuosius sodžiuj namelius,
Apie motulę laukiančią prie kelio,
Ir mergužėlės mėlynas akis.
 
Laužas jau gęsta ir naktis artėja,
Gana dainuoti broliai Vanagai,
Ruoškimės žygin laikas jau atėjo,
Nes naktužėlė mūsų motina.
 
Mes partizanai kovų nepabūgę,
Nešame laisvę ant savų pečių,
Ir tegul priešas mūsų nebaugina,
Nes mes nebijom alkanų gaujų.
 

Apie meilę

Apie meilę šiandien nekalbėsim,
Šiandien verda darbas ir kova.
Žmogus žmogaus maudosi kraujuose,
Kovoj Tėvynė Lietuva.
 
Tau, mergaite, kur žadėjau meilę,
Ir lankiau daržely su daina,
Pasakysiu, nors man tavęs gaila,
Pasilik ir lauk manęs viena.
 
Neiki gryčion vakaro sulaukus,
Aš ateisiu pievų takeliu.
Ten, kur vėjai tau suglostys plaukus
Ir sakys, kad aš tave myliu.
 
Kada kelsis laisve apginkluota
Mūs brangi Tėvynė Lietuva,
Kviesim brolius į didžiausią puotą,
O dabar - į mišką su daina.
 

Pučia vėjas

;

Pučia vėjas, medžiai kažką šlama
Ir palinko beržas pakely.
Širdžiai skausmą, ašaras, nelaimę,
Vai liūdną žinią močiut atneš.
 
Virš beržyno verkė debesėlis,
Verkė žvaigždės ir tamsi naktis,
Kad svajotų, ryto nesulaukus,
Mūs laisvų motulė nematys.
 
Siųsiu laišką, bunkery rašytą,
Kad neverktų motina sena,
Suramintų jauną seserėlę,
Kad nespaust širdelės jai kančia.
 
Nesulaukė motulė sūnelio,
Neaplankė margu laiškeliu.
Jis užmigo amžinu miegeliu
Tėviškėlėj prie gimtų namų.
 

Laukus, miškus ir pievas

Laukus, miškus ir pievas
Apgaubė sutema,
Močiutė gailiai verkė,
Sūnelį leisdama.
 
Kai ėjome per lauką,
Mums lenkėsi javai,
Tai žengia partizanai -
Mūs broliai lietuviai.
 
Kai ėjome per mišką,
Mums lenkėsi beržai,
Tai žengia partizanai -
Lietuvos gynėjai.
 

Jei ne auksines vasaros

Jei ne auksinės vasaros,                                               
Ne mėlynos vosilkos,                                                     
Nebūtum mes atėję čia,                                                  
Kur slenka dienos pilkos.  
                                     
             Taip tyliai slenka vasaros,
             Pražydę gėlės vysta.
             Mes tyliai šluostom ašaras,
             Palaidoję jaunystę.
 
Paliksime tas kryžkeles
Ir viską, ką turėjom –
Jaunystę, juoką, ašaras
Ir tą, kurią mylėjom.
 
             Išeisiu vieną vakarą
             Ir jau daugiau negrįšiu.
             Žydės vosilkos mėlynai,
             Bet jų nebematysiu.
 

Gal pavargai

Gal pavargai, kad taip saldžiai sapnuoji,
Bet poilsiui čia žemė per kieta.
Tu savo galvą padėk ant mano kelio
O, diemedi, kakta tau sužeista.
 
Kodėl tyli, nepratari nei žodžio?
Nepasakai, kas sužeidė tave.
Dievuliau, jis tikrai jau miręs,
Krūtinė jo kulipkų perskrosta.
 
Pakelk drąsias akis, karžygi mielas,
Pasižvalgyk, kiek daugel čia žiedų,
Pasiklausyk, gegutė jau kukuoja,
Bet taip liūdnai, kad man klausyt klaiku.
 
Šalia tavęs nulinko beržo šakos,
Jauni lapeliai rauda vis tavęs.
Gal Visagaliui tu buvai toks mielas,
Kad nieks iš mūs nepakeitė tavęs.
 
Verkiau bažnyčioj kryžių apkabinus,
Prie tavęs rusai manęs neprileis.
Jei sužinos, kad aš tave mylėjau,
Tikrai pasiųstų tais pačiais keliais.
 

Sudie, motule

Sudie, motule, tu brangioji,
Sudie, motule, amžinai.
Galbūt negrįšiu aš pas tave, 
Nei tu, nei aš to nežinau.
 
O jeigu žūsiu prie upelio,
Tai bangos man dainas dainuos
Ir beržas verkdamas kas rytą 
Paguodos žodžius man kartos. 
 
O jeigu žūsiu aš tarp brolių, 
Tarp partizanų, milžinų,
Tada, motule negirdėsi
Iš mano lūpų jau dainų.
 
O kai ateis pavasarėlis,
Raiba gegutė užkukuos,
Žinok, motule kad aš žuvęs
Lietuvos ošiančiuos miškuos.
 
Ir kai gulėsiu aš ant gatvės
Bus daugel daugel pajuokos, 
Ir kai gailėsies tu sūnelio,
Tave Dievulis vien paguos.
 
Kai mano kraujas laistys gatvę, 
Tai tu, motule, neraudok, 
Žinok, kad kraujas yr pralietas
Už šventą žemę LIetuvos. 
 
O jeigu grįšiu nepražuvęs
Laimėjęs kovą su daina, 
Tada, motule, mes dainuosim,
Nes jau bus laisva Lietuva. 
 

Mėnulis – tikras tėvas jo

 
Mėnulis – tikras tėvas jo,
Sesuo – dangaus žydrynė.
Paukščių takais tu išskridai
Gint pavergtos Tėvynės.
 
Virš Lietuvos laukų nakčia
Išskleidęs parašiutą,
Tu nusileidai pušyne,
Žaliam žaliam kaip rūta.
 
O išdavikė drebulė
Ilgai ilgai šlamėjo,
Jos užliūliuotas užmigai,
O priešas pastebėjo.
 
Apsuptas gyneisi vilkų,
Kol šovinių turėjai,
Paskutiniuoju pats save
Tėvynei pažadėjai.
 
Daugiau ereliai neskraidys,
Nei šilko parašiutai.
Sesės, jei žinot kapą jo,
Pasėkit daug daug rūtų.