Į Laisvę 1976 68(105)

    T u r i n y s
Julijonas Būtėnas 1915 - 1951 - 1976 ....................................... 2
Julija Švabaitė: Gėlės Julijonui ........................................... 3
Vytautas Vaitiekūnas: Baltijos valstybių suverenumo klausimu ............... 5
Br. Bieliukas: Veiksnių sąranga ir susiklausymas .......................... 12
K. Ž. B.: Kasgi yra ta sovietinė demokratija? ............................. 19
LFB konferencijos nutarimai ............................................... 24
IDĖJOS IR DARBAI:
Tėvynėje: Disidentinis solidarumas lietuvių-rusų santykiuose (Dr. J. Labutis);
          “Kirche im Gespraech” (J. L.) ................................... 26
Išeivijoje: JAV LB VIII tarybos rinkimai (Vt. Vt.);
            Profesorius dr. Pranas Dovydaitis (Jonas Grinius) ............. 34
Pasaulyje: JAV - Sovietų santykiai 1917-1976 (F. A.);
           Lietuviškos programos “Laisvės” radijuje (Dr. J. Gintautas);
           Jungtinių Valstybių parama Izraeliui (A.O.) .................... 54
Idėjos spaudoje ........................................................... 62
Vardai įvykiuose .......................................................... 69


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto bičiuliai tris kartus per metus.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

ADRESAI:

Redakcijos: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 Administracijos: 7034 Hartcrest Drive, Rancho Palos Verdes, Cal. 90274

ŠĮ NUMERĮ redagavo Vytautas Vaitiekūnas.

Į LAISVĘ straipsnių ir apžvalgų pažiūros ir vertinimai, tiek pasirašyti, tiek ir nepasirašyti, priklauso tik patiem jų autoriam ir nebūtinai atitinka Į LAISVĘ redakcijos pažiūras ir vertinimus. Redakcija yra atsakinga tik už suteikimą vietos Į LAISVĘ skiltyse pasisakyti.

Spaudžia PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Nr. 67 (104) 1976 — RUGPIŪTIS