ŽVILGSNIS KNYGŲ LENTYNON

LB Kultūros Fondo leidiniai

★   Juozo Plačo Gintaras, vadovėlis Lituanistinių mokyklų aštuntajam skyriui. Išleido JAV LB Kultūros Fondas, leidimą finansavo Illinois Lietuvių Gydytojų d-jos Pagalbinis Moterų vienetas. Spausdino VI. Vijeikio spaustuvė, 1961 m., 256 psl. Kaina nepažymėta. Vadovėly, daugiausia skaitiniai, iliustruoti mūsų dailininkų iliustracijomis, apsčiai jame mūsų rašytojų ir poetų kūrinių, dainų su gaidomis, mįslių ir tautosakos. įdėtas taip pat ir Lietuvos žemėlapis. Toje pačioje knygoje yra ir Lietuvos geografijos ir Lietuvos istorijos skyriai, pirmąjį redagavo J. Plačas, antrąjį kun. V. Bagdanavičius.MIC. Vadovėlis mielas akiai ir įdomus dėl savo įvairumo. Jaunimas čia turės ne tik pasiskaitymų, bet ir žinių, iš Lietuvos literatūros, istorijos ir geografijos. Knyga gali būti vertinga ir silpnai lietuviškai mokančiam suaugusiui, kuris turės progos pagilinti kalbą ir praturtinti savo žinyną. Be abejo neišvengta ir netikslumų. Stepas Zobarskas vienoj vietoj pavadintas Stasiu, o Paulius Stelingis Petru. Vadovėlis tinkamas pasiskaityti ir jaunes-niem negu aštunto sk. mokiniam.

★   Lietuvos laukai yra taip pat Kultūros Fondo vadovėlis, išleistas dar 1959 m., kurio išleidimą taip pat finansavo Illinois Lietuvių Gydytojų d-jos Pagalbinis Moterų vienetas. Šis vadovėlis skiriamas Lituanistinių mokyklų penktajam skyriui. Vadovėlio autorė Sofija Jonynienė parinko įvairių mūsų autorių apsakymėlių; ir eilių. Skaitiniai parinkti mokamai, vadovėlis iliustruotas spalvotom iliustracijom ir, be abejo, labai naudingas leidinys mūsų lituanistinėm mokyklom. Reikia pasidžiaugti Gydytojų Moterų Pagalbinio vieneto efektyvia parama. Padėdamos Kultūros Fondui išleisti tokius vadovėlius, gydytojų žmonos ne tik įamžino savo vardą, bet ir palengvino mūsų jaunimui sąlygas mokytis lietuviškai.

★   Prof. V. Biržiškos Aleksandrynas 1 tomas yra bene didžiausias Kultūros Fondo darbas, pareikalavęs nemaža išlaidų. Nors kai kurių teigimu jis nebuvęs būtino reikalo ir investuotas kapitalas be reikalo, tačiau mūsų nuomone rankraštyje būdamas toks kapitalinis mokslinis darbas galėjo dingti. Nors niekada išleidimas neapsimokės, tačiau kultūriškai atliktas didelis darbas, pasitarnaująs mūsų taip užleistai mokslinei literatūrai. Gražiai išleistoj knygoj užtinkama 100 senųjų rašytojų vardų. Tai didelės svarbos mokslinis žinynas, liečiąs rašiusius ligi 1865 m. Knyga įrišta į kietus viršelius, kainuoja 7.50 dol. Visi šie LB Kultūros Fondo darbai liudija, kad Bendruomenė atlieka visą eilę tokių svarbių kultūrinių darbų, kurie jai užpelno didelę mūsų kultūringosios visuomenės padėką.

★   Dr. Al. Margerio 150 dienų tarybų Lietuvoje. Knyga išleista Čikagoje, įrišta į kietus viršelius daro geros knygos įspūdį, tačiau turinys yra prokomunistinis. Keisčiausia, kad 1931 m. dr. Margeris lankęsis Lietuvoje, ta proga išleistoje knygoje pasirodo taurus lietuvis, kartais net šovinistinis, kitų mažumų Lietuvoje atžvilgiu. Dabartinėje knygoje autorius rašo viską taip, kaip kompartija pageidauja, tačiau būdamas vakarietis, jis vistiek nukrypsta nuo kompartijos linijos ir tokia knyga, kokia ji išėjo Chicagoje, ji negalėtų pasirodyti Lietuvoje, nors ir prokomunistinė. Autorius 1931 m. rašė apie Lietuvos mažumas šitaip pasipiktinęs:” Juk kasgi nežino, kad Kaune beveik visur išgirsi daugiau kalbant rusiškai, žydiškai bei lenkiškai, negu lietuviškai. O tai yra ne tiktai skaudus, liūdnas, bet ir žalingas Lietuvos nepriklausomybei reiškinys. Kokia ironija. Koks neišreiškiamas užgavimas, tartum peiliais varstymas tikro bei nuoširdaus lietuvio patrioto širdies -sielos. Šitie rusofilai ar lenkomanai, pirmiau daužėsi Rusijoj ar Lenkijoj ir dėl vienos ar kitos dirbo, vieną ar kitą garbino. Tik užplūdus Rusiją bolševizmui ir pasidarius nebepakenčiamom gyvenimo sąlygom, subėgo jie Lietuvon. Lietuvos duonutė ir laisvė jiems patinka, miela, — tik ne lietuvių kalba.

Lauk iš lietuvių širdies — sielos rusicizmas ar lenkizmas.

Lietuva tikriems bei ištikimiems lietuviams, o ne nutautėjusiems rusofilams ar lenkomanams.”

Taip rašė tada Margeris, negailestingai vydamas iš Lietuvos rusus ir kitus, o šiandien jis visoje knygoje jau džiaugiasi rusais. Keista, kad dr. Margeris taip apako. Svarbiausia, kad dabartinėje knygoje iš autoriaus daugelyje vietų pasityčioja pati komunistinė sistema. Autorius rašo, kad išeis vadinama tarybinė enciklopedija, tačiau praėjo jau pora metų, o jos nė ženklo. Autorius įdeda Klaipėdos bažnyčios nuotrauką ir sako, kad religija leidžiama, gi šiandien tos bažnyčios statytojus kompartija sukišo į kalėjimą. Ir taip ne vienoje vietoje. Dr. Margeris stengiasi vartoti ir tokią terminologiją, kokia ji vartojama Lietuvoj, ir stengiasi niekinti tuos, kurie rūpinasi Lietuvos laisve, tačiau, matyti, kad autorius taip daro kažkaip netikrai, labai dirbtinai ir juokingai. Kada dr. Margeris tikrai matė Lietuvą: 1931 m. ar dabar? Reikia manyti, kad tada buvo tikroji Lietuva, nors kaip dr. Margeris teigia, joj ir buvo nemaža rusų. Dabar rusai valdo Lietuvą ir kodėl daktaras jų nebemato. Argi todėl, kad Amerikoje dr. Margeris nebuvo įvertintas kaip rašytojas, jis apako iš neapykantos ir vien todėl, kad išleido jo pora knygų Lietuvoj, jis turi garbinti komunizmą? Būtų gera, kad daktaras, būdamas senyvas žmogus, vėl praregėtų ir geistų Lietuvos, kaip ir 1931 metais, be okupantų rusų. Jo knyga 150 dienų tarybų Lietuvoje, išskyrus viršelius yra gryna makulatūra. Nors daktarui ir labai nemalonu, bet tokia, kaip ji atrodo dabar, negalės pasirodyti net ir toj dabartinėj tarybų Lietuvoj dėl vietų, kurios neatitinka kruvinosios komunistų partijos linijai.

   Lithuanian Quartet. Aloyzo Barono, Mariaus Katiliškio, Algirdo Landsbergio ir Igno Šeiniaus novelių rinkinys angliškai. Knygą išleido Manyland Books leidykla, redagavo St. Zobarskas, įvado žodį parašė prof. Charles Angoff, aplanką piešė dail. Osmolskis. Knyga turi 212 psl. kainuoja 4.95 dol. Įrišta į kietus viršelius atrodo gana puošniai. Apie “Lithuanian Quartet” noveles knygos įvado autorius rašyt. Angoff rašo: “Šitos šešios istorijos sudaro aukštos literatūrinės vertės tomą. Nors jų paskirtis nevienoda, jos visos yra sėkmingos savo paskiroje srityje. Jos apima beveik visą žmogaus patirties skalę. Jos aktualios mūsų laikams. Jos aktualios visiems laikams, — toks tikras ir gilus yra jų visuotinis patrauklumas. Visi, kurie jas perskaitys — ir reikia tikėtis, kad tokių skaičius bus gausus, turės iš jų daug naudos. Galima drąsiai pasakyti, kad šie kūriniai padeda geriau suprasti tą mistinį stebuklą, kuriuo yra žmogaus širdis”.

Knyga dovanoms tinka ne tik lietuvių kilmės, bet ir kiekvienam amerikiečiui.

*    Vincas Kudirka Memoirs of a Lithuanian Bridge. Kudirkos Tilto atsiminimai angliškai, išleisti Manyland Books leidyklos. Įrišta į kietus viršelius, aplankas dail. Osmolskio, kaina 2 dol. Įvadas prof. Charles Angoff. Verte St. Zobarskas. Knygutė labai gražiai išleista. Joj be Tilto atsiminimų dar yra The Bell (eil.) Rožiukė ir Martynukas ir The Paper Officer apsakymai. Įvado autorius prof. Angoff rašo, kad amerikečiai, kurie ieško literatūrinių “vertybių su ypatingu prieskoniu, knygoj ras nemaža pasitenkinimo”.

Manyland Books adresas P. O. Box 266, Wall Street Station, New York 5, N. Y.

* * *

S. Sužiedėlis Šv. Pranciškaus lietuvių parapija. Šioje 416 puslapių gražiai išleistoje knygoje S. Sužiedėlis, autorius kelių istorinių studijų, išleistų Lietuvoj, Vokietijoj ir Amerikoj, aprašo šv. Pranciškaus lietuvių parapijos Lawrence, Mass, įsikūrimą ir jos religinį bei kultūrinį darbą ryšium su parapijos 50 metų sukaktimi. Daug faktų, kurie bendrai paliečia Amerikos lietuvių kultūrinį darbą ir visuomeninę veiklą. Knyga gausiai iliustruota praeities ir pačiais naujausiais parapijos gyvenimo vaizdais. Tai pirmas toks stambus ir išsamus veikalas iš Amerikos lietuvių parapijų istorijos. Knyga parašyta lietuvių ir anglų kalbomis. Išleista auksiniam parapijos jubiliejui paminėti 1903 — 1953. Viršelis dail. V. K. Jonyno, 200 iliustracijų, spaudė N. Pr. Seserų spaustuvė, Putnam, Conn. Kaina nepažymėta.

Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos klebonas prel. F. Juras, didelis lietuviškų knygų mylėtojas ir nepailstamas leidėjas, neseniai atšventė kunigystės 40 metų sukaktį.

Souvenir Book in honor of The Right Reverend Monsignor Francis M. Juras. Gerame popieriuje išleistas 40 puslapių leidinėlis, skirtas prel. F. M. Juro 40 metų kunigystės sukakčiai atženklinti. Išleista 1962 metais, kaina nepažymėta. Leidinėlio įvado žodyje sakoma, kad Lawrence lietuvių šv. Pranciškaus parapija buvo pirmoji vieta, kur kun. Pranciškus M. Juras pradėjo darbą prieš 40 metų. 1927 m. buvo iškeltas klebonu į Lo-welį, o po dviejų metų vėl perkeltas klebonu į Lawrence, kur apaštalavimo darbą dirba jau 38 metai.

Margutis, mėnesinis žurnalas, balandžio, gegužės ir birželio numeriai. Rašoma apie muziką, dailę, recenzuojamos naujausios lietuviškos knygos. Birželio numeryje prisimintas 1941 m. lietuvių tautos sukilimas, leistoji slaptoji pogrindžio spauda. Kiekvienas Margučio numeris iliustruotas. Metinė prenumerata 5 dol. Adresas: 6755 So. Western Ave., Chicago 36, Illinois.

Knygų Lentyna 1962 nr. 1. Šis Knygų Lentynos nr. padidinto formato ir 32 psl. Leidžia V. Saulius. Prenumerata JAV ir Kanadoje 2 dol. 50 centų, o kitur 1,50. Adresas: Lith. Bibliogr. Service, 1132 N. Walnut St., Danville, Ill.

Lietuvos Pajūris, nr. 1 ir nr. 2. Išeina 4 kartus į metus. Kaina doleris metams visur. Leidžia Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos Centro Valdyba. Vyr. redaktorius A. Lymantas. Administracijos adresas: Lietuvos Pajūris, 7116 Cartier St., Montreal, P.Q. Canada.

Lietuvių Gydytojų biuletenis 1962 m. nr. 6. Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos organas. Leidžia Illinois Lietuvių Gydytojų Draugija. Vyr. redaktorius dr. S. Biežis, o į redakcinę komisiją įeina dr. S. Budrys, dr. A. Garimas, dr. V. Tauras, dr. K. Ambrozaitis, I. Makštutienė. Prenumerata metams 3 dol. Administracijos adresas: 2737 W. 71 St., Chicago 29, Ill.

Algirdas Gustaitis Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys. Nutikimai Lietuvos kaime. Antroji dalis: Užpuola bitės. Dailininkas Vytautas Stasiūnaitis. Didelio formato, gerame popieriuje, spalvotas leidinys. Išleido Lietuvių Dienos, 4364 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif. Išleista 1962 m., kaina 2 dol. Mūsų mažiesiems gražus leidinys.

Jaunimo Žygiai nr. 1-2 (26-27). Visuomeninio auklėjimosi ir krikščioniškos - demokratinės politikos jaunimo laikraštis. Leidžia Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos Jaunimo Sekcija. Metinė prenumerata 2 dol., vieno nr. kaina 1 dol. Vyr. redaktorius Stasys Alšėnas. Administracijos adresas: c/c Pr. Povilaitis, 8743 So. Troy, Evergreen Park, 111. Spaudė Vilties spaustuvė Clevelande.

Europos LF Bičiulis nr. 5-6 (44-45). Leidžia Europos Lietuvių Fronto Bičiulių Valdyba. Šiame padidintame nr. daug aktualios ir naujos rezistencinės medžiagos. Žemaitis partizanas tęsia savo atsiminimus iš partizaninių kovų Lietuvoje, įdėtos švedų spaudos ištraukos, kaip švedų spauda sutiko ir pristatė 1941 m. lietuvių tautos sukilimą, minimos įvairios sukaktys, dedamos laiškų ištraukos iš Lietuvos ir Lenkijos.

Sportas, dvimėnesinis Šiaurės A-merikos lietuvių sporto laikraštis, nr. 6 (15), 1962 m. Redaktorius Kęstutis Cerkeliūnas, į redakcinę komisiją dar įeina Pranas Mickevičius, Zenonas Puzinauskas, Antanas Supronas, Anupras Tamulynas. Redakcijos adresas: Sportas, 91-30 221 St., Queens Village, L. L, New York. Administratorius Vytautas Švalbonas, 19 Kiely Place, Brooklyn 8, New York.

Sportą leidžia Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga. Sportą gauna visi Šiaurės Amerikos registruoti sportininkai, kitiems metinė prenumerata $3.00.

Žurnalas įdomus, gražiai laužomas, gausiai iliustruotas.