Spalio 4-5 d. žuvę partizanai

Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai 1949 m. rugpjūčio mėn. Sėdi iš kairės: Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, Algirdas Bražeika-Aidas, Alfonsas Augutis-Vėjas, Antanas Grižas-Liepsna. Stovi iš kairės: Juozas Banys-Šūvis, Albinas Milčiukas-Tigras, Jonas Morkūnas-Šiaurys, Antanas Bagočiūnas-Dūmas (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

GRIŽAS Antanas, Povilo-Liepsna, gim. 1917 m.Abromiškio k., Užpalių vls. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos Šmėklos būrio partizanas. Žuvo 1949 m. spalio 4 d. Gargažinių miške, Vyžuonų vls.

Juozas Pelionis-Šturmas iš Kunigiškių k., Vyžuonų vls., žuvo 1949 m. spalio 4 d.

Vytauto apygardos Beržo kuopos Šmėklos būrio partizanas Kazys Žvirblis-Radvila Baniūnų sodyboje Aknystėlių kaime. 1949 08 27 (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

ŽVIRBLIS Kazys, Prano-Radvila, gim. 1905 m. Šventupio k., Vyžuonų vls., bežemių šeimoje. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos Šmėklos būrio partizanas. 

Žuvo 1949 m. spalio 4 d. Vilkabrukių k., Vyžuonų vls. Palaikai užkasti prie Dauniškio ežero, Utenos mst. 

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

1951 m. spalio 4 d. Krivonių kaime buvo nukauti: Linas - Antanas Kvedaravičius, g.  1933 m. Šutronių kaime, Žvalgas - Juozas Juknevičius, g. 1929 m. Bertašiūnų kaime, Vėjelis -Antanas Bučionis, g. 1933 m. Bertašiūnų kaime.

 

Bučionis, Antanas Ąžuolas 1904 06 19 Buteliznos k., Leipalingio vls partizanas nuo 1945 06 10 

Kuopos vadas. Žuvo 1946 10 04 Valan.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

JUKNIUS Pranas - Švyturys, g. 1927 Gardamo apyl. Dariaus rajono partizanas. Veikė Priekulės - Veiviržėnų apylinkėse. Nuo 1953 kovojo Vilko būryje. Žuvo 1955 10 04 Bliūdsukiuose, Gardamo apyl., Kurmio sodyboje.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Jonas Diržys, Kamajų vls., Černiaus b. Ž. 1945 10 04.

Kazys Šmočiukas, Troškūnų vls., Gudelių k., Šarūno b. Ž.1944 10 04.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

ARCIKAUSKAS ANTANAS, 1945 10 04 žuvęs Užgirėlio k., Kruonio vlsč., Saulės būrio partizanas, Arsakauskas Antanas, g. Užgirėlio k., Kruonio vlsč. A rinktinės partizanas. Žuvo 1945 10 04 Arsakauskų sodyboje kartu su 4 partizanais. Užkasti Kruonio šile.

Karanda Aleksandras, g. Semeliškių vlsč. Nuo 1944 07/08 - vietinio Bondario būrio partizanas. Žuvo 1944 10 04 Pagrendos miške. Palaikai išniekinti Semeliškių turgaus aikštėje, užkasti prie areštinės.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

BALTUŠIS VYTAUTAS, Juozo - Girinis, g. 1924 m. Panevėžyje, gyveno Anykščiuose. Kaip ir tėvas, dirbo mokytoju. 1945 01 01 buvo paskirtas Pušynėlės (Medenių) pradinės mokyklos vedėju, bet po kelių mėnesių išėjo partizanauti.

Buvo paskirtas Liūto rinktinės Uosio kuopos vadu ir veikė į rytus nuo Utenos, daugiausia Daugailių vls. Žuvo 1946 10 04 prie Juknėnų k.: nenorėdamas pasiduoti, susisprogdino. Ryšininkių slapta iškastas ir palaidotas Katlėrių kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Laukaitis Vytautas iš Uosos k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1946.10.05.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Laukaitis, Juozas-Liūtas (?-1951-10-05)

Gimė ir augo Varsodžių kaime, Alytaus valsčiuje. Dainavos apygardos, Dzūkų rinktinės P. K. Margio tėvūnijos partizanas. Buvo būrio vadas. Jo būrio slėptuvė buvo Sudonių kaime, Jiezno valsčiuje, pas Kaškonienę. 1944-1949 metais. Jo ryšininkė - Marijona Kaškonaitė Kazakevičienė. Liūto būrys bendravo su Lakštingalos - M. Jaruševičiaus būriu, kurio slėptuvė buvo Jaunonių kaime, pas Talačkus. Vasaros metu abu būriai daugiau laikėsi prie Kaškonų namų, raiste, krūmuose. Liūtas žuvo išduotas Valiūnų kaime, Butrimonių valsčiuje. Su juo kartu žuvo Viesulas, Kovienė, Vasaris, Kotas.

https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

 

 MILERIS Zenonas, Jono - Kazas, g. 1914 Šimkaičiuose, Jurbarko r. Viršila, dragūnas. Skirsnemunės būrio vadas. Žuvo 1946 10 05 Paalsyje II. Kapas Šimkaičiuose. 1990 pastatytas paminklas.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Adolfas Bagdonas-Beržas, Pumpėnų vls., Kalnų k. Ž.1945 10 05.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

MUSTEIKIS JONAS ,g. 1917 m. Antilgės k., Daugailių vls. Slapstėsi. Žuvo 1947 10 05 Antilgės k., palaidotas Vajasiškyje.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm