MARIJAMPOLĖS
TAURO APYGARDOS PARTIZANŲ
IR TREMTIES MUZIEJAUS
LEIDINYS

ALDONA VILUTIENĖ

JUSTINAS SAJAUSKAS

IŠTARK
MANO VARDĄ


TAURO APYGARDOS PARTIZANŲ
VARDYNAS


DŽIUGAS
VILNIUS
1999


Viršelio autorius
VYTAUTAS SAJAUSKAS

UDK 947.45.083:929(031)
Vi-188
ISBN 9986-29-038-4

© Aldona Vilutienė, 1999
© Justinas Sajauskas, 1999
 

MES ČIA, GYVI

„Skurdas laisvoje valstybėje geriau už perteklių vergijoje", - prieš 22 amžius pasakė graikų išminčius Demokritas. Protingasis graikas nepatikslino, kuo už laisvę reikia mokėti, bet „valiuta" visais laikais buvo ta pati - patriotų kraujas. Tiek senovėje, tiek mūsų laikais.

Lietuvoje 1918-1920 metais laisvę apmokėjo savanoriai, 1991 -Televizijos ir Medininkų gynėjai, pokaryje - partizanai.

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, jų buvo pilni miškai. Per 10 intensyvios kovos metų žuvo arti 30 000 laisvės kovotojų; maždaug kas ketvirtas jų krito partizanų Tauro apygardoje.

Apie juos ši knyga.

1945 metais nedidelio Marijampolės apskrities Skardupių kaimelio klebonijoje įkurdami partizanų Tauro apygardų, jos kūrėjai apibrėžė ir tos apygardos ribas: iš vakarų- Rytprūsių siena, iš šiaurės ir rytų -Nemunas, iš pietų - buvusi administracijos linija su Lenkijos okupuota Lietuvos dalimi. Taigi apygarda apėmė Suvalkiją ir dalį Dzūkijos.

Sunkiausia apibrėžti pietinę apygardos ribų. Į ją įėjo ne tik konkrečių ribų neturintis lenkų okupuotas Suvalkų trikampis, bet ir teritorijos, kurios vėliau atiteko Dainavos (Dzūkų) apygardai.

Iki 1946 m. Taurui priklausė Verebiejai, Krokialaukis, Ūdrija, Lazdijai, Dumblis, Rudamina, Simnas, Santaika, Kirsna, Teizai, Verstaminai, Meteliai, Šventežeris, Veisiejai, Seirijai, Miroslavas, Leipalingis, Kapčiamiestis. Tauro apygardos ribose dažnai lankėsi Jiezno, Kruonio ir Darsūniškio partizanai; du pastarieji miesteliai vėliau atiteko Didžiosios Kovos apygardai.

Štai kodėl Vardytum pateko Dzūkų rinktinės kariai: tuo metu jų rinktinė priklausė Tauro apygardai. Iki 1946 m. jai priklausė ir Šarūno rinktinė.

Prireikus Tauro apygardos kovotojai imdavosi ginklo ir kaimyninėje Karaliaučiaus (Kaliningrado) srityje. Nors, atrodo, ten jie dažniau būdavo užkasami.

Apygardos teritorija buvo padalinta partizanų rinktinėms, kurių pavadinimas ir skaičius įvairavo priklausomai nuo aplinkybių. Pagrindinės rinktinės buvo Žalgirio (Stirnos), Vytauto, Perkūno, Gedimino ir Geležinio Vilko.

Lenkiškoji Lietuvos teritorija atsidūrė Vytauto rinktinės 4-os kuopos žinioje. Anapus sienos lietuviai kovojo kartu su antikomunistine lenkų partizanų organizacija „Wolność i niepodległość" (WIN). Po 1947 m. gegužės, kai vado generolo Anderso įsakymu WIN nariai legalizavosi, mūsų vyrai Augustavo miškuose liko kovoti vieni.

Vardyne surašyti visi autorių akiratin patekę gyvi ir žuvę Tauro apygardos partizanai. Paminėtas ir vienas kitas žinomesnis ryšininkas. Partizanų vardai pradėti užrašinėti Atgimimo pradžioje. Darbas paspartėjo 1993 m. Marijampolėje įkūrus partizanų Tauro apygardos muziejų, kuriam nuo pirmos dienos vadovauja viena Vardynų autorių -A. Vilutienė. Po trejų metų išleisdama knygų „Trečioji vėliavos spalva", ji jau galėjo paskelbt i ilgokų žuvusių Tauro apygardos partizanų surašą: Vardynas - to surašo plėtotė. Partizanai Vardyne surašyti abėcėlės tvarka. Jei pavardė nežinoma, parašytas tik slapyvardis arba vardas. Tokių daug. Saugodami artimuosius nuo represijų, slėpė savo pavardes partizanai, vengė nereikalingų žinių ryšininkai.

Po pavardės, vardo ir slapyvardžio pateikiama kovotojo kilmės vieta, gyvenimo metai ir trumpos žinios apie jo partizanavimų.

Pažymėjome visus mums žinomus apygardos partizanus kitataučius. Daugiausia, keliasdešimt, buvo vokiečių - Vermachto kareivių, pabėgusių iš nelaisvės ir atėjusių į miškų. Dar buvo trys latviai, pora ukrainiečių, austras, vengras... Tai bene ir visas „internacionalas". Visi kiti „užaugo Lietuvoj, šalelėj mylimoj".

Nežinomų kovotojų įrašėme vienų kitų, - tuos, kurių žinoma arba žuvimo vieta, arba žuvimo data. Gal kada nors tai padės jiems tapti žinomiems.

Vis dėlto Vardynas - ne populiarus biografijų rinkinys „Kas yra kas", kuriame gali perskaityti apie save viską, ką nori; ne vienas,

besivaikantis socialinių lengvatų, nusivils, neradęs jame savo pavardės. Priskirkite tai autorių ribotumui.

Ko nerašėme? Į Vardyną nepateko įvairių pokario jaunimo organizacijų nariai, kurie nekovojo su ginklu rankose; neminimi menkadvasiai, kurie, paragavę partizano duonos, netruko atšipti dantis ir pradėjo išdavinėti ne tik pasipriešinimo idėją, bet ir kovos draugus (knygoje paminėti tik stambiausi išdavikai, veikę Tauro apygardoje -Tautvaiša, Kabelis, Demonas, Žilvinas, Viesulas, Negras); nėra knygoje ir vienų kitų memuarų autorių, mūsų akimis, pernelyg sureikšminusių savo veiklą pokaryje.

Tai tiek apie vardus ir pavardes.

Naujasis partizano vardas - slapyvardis. Rašėme visus mums žinomus - net jeigu tuo slapyvardžiu partizanas pasinaudojo vos vieną kitą kartą. Saugumo savo agentams duotų slapyvardžių nerašėme, pavyzdžiui, A. Zaskevičiaus saugumietiškas slapyvardis buvo Bagdonas, A. Bieliūno - Variagas, V. Čekaičio - Relsas ir t.t.

Pirmieji partizanai slapyvardžių neturėjo. Tik 1945 m. susisiekę su kitų kraštų laisvės kovotojais, Palių vyrai pradėjo rinktis slapyvardžius. Rinkosi pagal savo skonį ir būdą - kad tik toliau nuo pavardės. Tiesa, jau tada Antanas Suraučius-Paberžis, Tauras, Dainavos apygardos partizanas nuo Druskininkų, siūlė atsisakyti akivaizdžių slapyvardžių, teisingiau, slapyvardžiu pasirinkti kitą pavardę. Taip būtų ženkliai apsunkintas partizanus medžiojusio saugumo darbas. Deja, nugalėjo kita, romantiškesnė tendencija, ir jaunuoliai, paėmę į rankas ginklą, tapo Sakalais, Ramunėmis, Žvalgais... Gražu, bet pavojinga.

Naujokai slapyvardžius gaudavo priimdami partizano priesaiką.

Rašydami knygą, sužinojome ir vieno kito slapyvardžio pasirinkimo motyvą, jie ne tik įvairūs, bet ir įdomūs.

Mažiausiai galvą dėl naujo vardo suko K. Stačiokas ir G. Tamaliūnas, slapyvardžiais pasirinkę savo tikruosius vardus: Klemensas ir Gediminas. Klemenso brolis panoro vadintis Kovu: mat tą mėnesį išėjo į mišką. Dėl tos pačios priežasties A. Banislauskas tapo Gegužiu, o K. Lapinskas - Birželiu. Paliekant namus A. Skrinskai, žydėjo šermukšniai, ir jis tapo Šermukšniu. J. Armonaitis pasivadino Triupu, nes kortuojant „triupas", koziris, kerta visas kortas. B. Labenskas-Kariūnas buvo baigęs Kauno karo mokyklų, V. Sinkevičius-Bėgūnas toks tapo pabėgęs nuo jį tardžiusių saugumiečių, o Ašmonas-Sargas karo metais sargavo kalėjime. P. Seredas-Stribukas prieš partizanavimą buvo „liaudies gynėju", S. Lapaitis, draugų pramintas Kalvaičiu -kalviu, o J. Bendoraitis-Staršina Raudonojoje armijoje, iš kurios atbėgo į partizanus, nešiojo viršilos antsiuvus.

Literatūrinius slapyvardžius pasirinko J. Medelis-Atas ir S. Melnykas-Portas, pasivadinę A. Diuma romanų herojų vardais. Tuo pačiu keliu nuėjo A. Povilaitis-Abneris bei V. Arlauskas-Virpša, pasirinkę pamėgtų romanų herojų vardus.

V. Čiuoderis Magiku buvo pramintas dėl savo „auksinių" rankų.

K. Černevičius į sovietų kariuomenę išėjo ne savo noru ir už tai pateko į dalinį, sprogdinusį uolas. Vieno sprogimo metu iš 100 sprogdintojų žuvo 98. K. Černevičius išliko, parbėgęs į Lietuvą, slapstėsi, paskui išėjo į mišką. Žuvusio būrio atminimui pasivadino Šimtiniu.

Su kariuomene susijęs ir kito partizano, Tito, slapyvardžio atsiradimas. Karo metu tarnaudamas vokiečių kariuomenėje, jis buvo nusiųstas į Jugoslaviją gaudyti komunistų lyderio Tito, todėl ir pats buvo pramintas Titu. Buvęs ulonas J. Karalius-Giunteris panoro nešioti numylėto žirgo vardą, o buvę Lietuvos lakūnai K. Liaukus ir J. Bulota pasivadino garsaus aviakonstruktoriaus A. Gustaičio sukonstruoto lėktuvo vardu - Anbo.

Vokietis H. Gesleris skraidė lėktuvu „Storch" - garnys. Tapęs Suvalkijos partizanu, jis taip pat pasiėmė savo lėktuvo pavadinimą ir iki pat žūties vadinosi Garniu.

Štabo darbuotojas M. Žilionis tapo Plunksna dėl to, kad daug rašė, o girininkas V. Senavaitis Žaliavelniu dėl savo uniformos spalvos.

Palių partizanas J. Kasparavičius labai mėgo kompozitoriaus Štrauso muziką ir prisiėmė garsaus muziko pavardę. Draugams betgi suprantamesnis buvo Strausas - taip vadą ir šaukė.

Tų pačių Žuvinto palių apylinkėse 1944 m. išmesto desanto radistas A. Karvelis saugumo sumetimais pasivadino rusiška pavarde -Sundukovas, o Birutės rinktinės štabo darbuotojas J. Čižeika slapyvardį keitė kas mėnesį: koks mėnesis, toks vardas. Tiesa, J. Čižeika turėjo ir nuolatinį slapyvardį - Stepas.

Priešui suklaidinti 17-mėtis Pumeris pasivadino Uošviu, smulkaus sudėjimo žemutis partizanas iš Dzūkijos - Aukštuoliu, o tylenis jo draugas-Baikininku. Šiai grupei priskirtinas ir 216 cm ūgio K. Pyplys, vienu metu vadinęsis Mažyliu.

A. Papeikienės namuose buvo slėptuvė „Ramovė" („Pas jus einame valgyti kaip į „Ramovę", -juokavo partizanai"). Priversta imtis ginklo, Papeikienė pasivadino šitos slėptuvės vardu.

V. Bacevičius tėviškėje prisodino daug jovarų, todėl ir pats panoro vadintis Jovaru, prie J. Žilinsko namų ežere suko lizdą būkas, nuo to ir partizanas Būkas.

P. Zalieckas Dagiliu tapo todėl, kad visą laiką švilpavo ar dainavo, o K. Jankauskas Vikeriu - dėl savo vikrumo.

J. Radzevičius Spygliu pasivadino dėl to, kad ėjo į mišką.

Ypač dažnai miško vyrai slapyvardžiuose „užšifruodavo" savo fizinius trūkumus ar privalumus. Dėl žemo ūgio P. Gumauskas tapo Pipiru, V. Šeškevičius - Mažyčiu, o Gelčiuose žuvęs partizanas -Žemaičiu. S. Rudzevičius, kuris buvo ne tik žemas, bet ir apkūnus, pasivadino Žemučiu.

Šviesiaplaukis garbanius B. Šiupšinskas virto Linu, o tamsiaplaukis L. Ramanauskas - Varnu. Rudabarzdis J. Kazakevičius pasivadino Liepsnabarzdžiu, o J. Danisevičius dėl vešlių žandenų ir ilgų plaukų -Gorila. A. Kerevičius ir D. Leonavičius Mėnuliais virto taip pat dėl savo išvaizdos: vienas buvo plikas, antram veidą darkė tamsi apvali dėmė. Andzelio viena akis buvo primerkta, lyg medžiotojo prieš šūvį -štai ir Medžiotojas. J. Kazlauską, gyvenusį Daukšiagirėje prie revų, K. Pyplys pavadino Reviniu, o kitas vadas, Vėjelis, parinko slapyvardį ryšininkui V. Gumauskui. „Esam netekę jau 13-os draugų, - pasakė vadas. - Būk 14-as". Taip atsirado Vydūnas 14-as.

Pasak partizanės V. Pušinskaitės, apygardos vadas Z. Drunga slapyvardžiu pasirinko savo antrą vardą: Jonas. Kadangi rinkosi per Mykolines, pridėjo dar ir arkangelo vardą. Susumavus: Mykolas Jonas.

Savaip įdomūs „grupiniai" slapyvardžiai, kuriuos pasirinkdavo draugai arba artimi giminės. Nuo paprastų pseudonimų jie skyrėsi tuo, kad buvo derinami ne prie partizano būdo ar išvaizdos, o prie kito asmens slapyvardžio. Paprastai šie slapyvardžiai būdavo kuo nors artimi. Antai S. Mačiūta pasivadino Vaidila, o S. Mačiūtaitė -Vaidilute. Broliai Paškai iš Jankų vlsč. tapo vienas Ulonu, antras Gusaru, kartu vaikščioję ir kartu žuvę A. Jankaitis ir V. Butana -Meška ir Lokiu. Panašiai pasielgė broliai Augustanavičiai -Dženkauskai iš Ožkasvilių. Vienas tapo Perkūnu, antras Griausmu.

Broliai Streimikiai pasidalijo garsaus JAV boksininko, lietuvio emigranto J. Šarkio-Žukausko pavardę. Vienas ėmė vadintis Šarkiu, antras - Žukausku. Broliai Sasnauskai panašiai „išnarstė" Amerikos atradėjų: Kristupas ir Kolumbas. O štai broliai Račiai iš Reketijos kaimo virto medžiais - Klevu, Ąžuolu, Beržu ir Topoliu. Tik penktasis, jauniausias, panoro tapti Grikiu.

Mūsų laikais rašant tokį darbų kaip šis Vardynas labai svarbu požiūris į šaltinius. Nuo jų pasirinkimo ir traktavimo priklauso, ar knyga prisidės prie tautos istorinės atminties atkūrimo, ar taps dar viena eilute NUMESTINĖS LITERATŪROS sąraše. Kol kas tokia literatūra plūste plūsta į knygynų lentynas.

Daugiausia naudojomės šiais žinių šaltiniais: pogrindžio (partizanų) spauda, okupantų pamėtėtais dokumentais (vadinamieji KGB archyvai), memuarine literatūra ir atsiminimais apie pokarį. Naudojomės ir šiandieninių istorikų darbais, periodika, bet - mažiau.

Kiekvienas žinių šaltinis turi savo privalumų ir trūkumų.

Pogrindžio leidinių išlikę labai nedaug, o jų leidėjų galimybės gauti informacijų buvo ribotos. Be to, reikėjo slėpti autorių ir partizanų pavardes.

Vertingesni pokario kovų dalyvių ir liudininkų prisiminimai, bet ir vėl: žmonių atmintis ne geležinė. Užsimiršta datos, vardai, įvykiai.

Beveik tas pat pasakytina ir apie rašytinius atsiminimus. Jų trūkumas dar ir tas, kad įsivėlusios klaidos su autorium neaptarsi ir neištaisysi: kas parašyta - parašyta.

Nepatikimiausi KGB archyvai, kokie informatyvūs jie beatrodytų. Dėl dviejų priežasčių: saugumo protokoluose užfiksuoti ne geranoriškai, o prievarta išgauti faktai, antra, neišgavę tų faktų, okupantų tardytojai juos sukurdavo, kaip savo veiklumo įrodymų. Pritariam knygos „Lietuvos karas" autoriui: kritinė šio žinių šaltinio analizė būtina.

Mėginome iš visų minėtų šaltinių gautas žinias derinti ir analizuoti. Pavyko ar nepavyko - kitas klausimas, tačiau mums nepriimtinas vieno kurio žinių šaltinio suabsoliutinimas. Kuo tai baigiasi, galime spręsti kad ir iš Vilniuje 1994 m. išleistos knygos „Lietuvos kovų ir kančių istorija" I t. likimo. Aiškinantis ir atsiprašinėjant ją teko perspausdinti.

Vis dėlto mėginimai mokslinę analizę pakeisti autoriui pageidautina tiesa kartojasi. Naujausias pavyzdys: viename paskutiniųjų „Laisvės kovų archyvo" numerių buvo paskelbtas ilgokas laisvės kovotojų sąrašas. Viena šio sąrašo pavardė autorių pastūmėjo į plačius samprotavimus apie išdavystę. Išvardijęs nemaža šaltinių, ne itin palankiai nušviečiančių jam rūpimą asmenį, rašinio autorius neanalizuodamas nupūtė juos į šalį ir kaip paskutinės instancijos tiesą paskelbė tik jam ir leidinio redakcijai žinomo KGB dokumento teiginius -neatskleisdamas nei dokumento signatūros, nei turinio. Toks štai „mokslinio argumentavimo" mechanizmas...

Pokaris mūsų kraštą nusėjo slaptais laisvės kovotojų kapais. Šiandien ant jų kyla paminklai su žinomais, o dažniausiai dar negirdėtais žuvusiųjų vardais. „Ištark mano vardą", - neįkyriai prašo praeivį žuvęs partizanas.

Pirmiausia ištark. Paskui pamėgink suprasti.

AUTORIAI

UŽ NENUSLĖPTĄ ŽODĮ DĖKOJAME

Aldonai Arlauskienei iš Adamarinos k., Antaninai Akelaitytei iš Skaisčiūnų k., Genei Alkevičienei iš Vilniaus, Juozui Astrauskui iš Marijampolės, Vitui Akelaičiui iš Igliaukos, Zuzanai Abraitienei iš Marijampolės, Pranui Adomaičiui MIC iš Marijampolės, Klementinai Adomaitienei iš Dovydų k., Natalijai Balčiūtei iš Mozūriškių k., Vincui Balniui iš Tarprubezių k., Teresei Bridžiuvienei iš Kauno, Marcelei Baltramonaitienei iš Marijampolės, Martynai Bikuličienei iš Kauno, Antaninai Baškevičiūtei iš Kudirkos Naumiesčio, Stasei Brazaitienei iš Marijampolės, Magdelenai Banionienei iš Jūrės k., Justinui Bekampiui iš Riečių k., Zigmui Balsiui iš Marijampolės, Birutei ir Algiui Bagdonavičiams iš Marijampolės, Vytautui Bacevičiui iš Marijampolės, Elenai Bosikytei iš Nendrinių k., Onai Bliūdžiuvienei iš Marijampolės, Kostui Bagdonui iš Marijampolės, Elvyrai Bielskienei iš Dovydų k., Teresei Bancevičiūtei-Vabalaitei iš Vilniaus, Jonui Bukevičiui iš Jonų k., Juozui Brazaičiui iš Strazdiškių k., Jeronimui Ciupliui iš Vilniaus, Onai Dailydienei iš Kauno, Onai Dragašienei iš Stebulių k., Aldonai Dūdonienei iš Marijampolės, Janinai Gurevičienei iš Marijampolės, Danutei Gurevičienei iš Rudelės k., Adai Glavinskienei iš Marijampolės, Julei Gelvinauskienei iš Marijampolės, Aldonai Girdauskienei iš Griškabūdžio, Aldonai Goberytei iš Egliškių k., Vytautui Gumauskui iš Ežerėlio, Anelei Gerulaitytei iš Išdagų k., Salomėjai ir Jurgiui Grigaičiams iš Arminų k., Jurgiui Glaveckui iš Daukšių, Janinai ir Vladui Gurinskams iš Marijampolės, Vincui Gelažiui iš Pakuonio, Aldonai ir Juozui Isodams iš Liudvinavo, Marijai ir Juozui Isodams iš Gudelių, Eleonorai Ivanauskienei iš Vilniaus, Veronikai Janušauskienei iš Lazdijų, Kostui Janulaičiui iš Vilkaviškio, Petronei ir Juozui Jakimavičiams iš Punsko, Agnutei Jančiauskienei iš Kauno, Stasei Jarumbavičiūtei iš Skaisčiūnų k., Anelei Jankauskienei iš Marijampolės, Albinai Juraitienei iš Marijampolės, Alesei Jankauskienei iš Gražiškių, Onai Juraitienei iš Marijampolės, Antanui Kružikui iš Kalvarijos, Marijai Anelei Kelerienei iš Aistiškių k., Birutei Kyburienei iš Marijampolės, Juozui Karaliūnui iš Marijampolės, Jonui Kazlauskui iš Pakuonio, Andriui Karpavičiui iš Kazlų Rūdos sen. Bartninkų k., Stasiui Kadusauskui iš Marijampolės, Juozui Krasauskui iš Marijampolės, Onai Klyvienei iš Marijampolės, Onai Kuzmickienei iš Marijampolės, Onai Kajokienei iš Kazlų Rūdos, Pijui Krušinskui iš Kauno, Algimantui Lelešiui iš Kazlų Rūdos, Albinai Lakickienei iš Liudvinavo apyl. Kumečių k., Danutei ir Algirdui Liutkevičiams iš Marijampolės, Danutei Lietuvninkaitei iš Marijampolės, Petronėlei Liutvinaitienei iš Norvertavo k., Ramutei Ledienei iš Kazlų Rūdos, Petronėlei ir Juozui Liudžiams iš Marijampolės, Jūratei Marcinkevičienei iš Kauno, Justinui Mortūzai iš Marijampolės, Vidmantui Mašanauskui iš Lekėčių, Janinai Miliauskienei iš Mažeikių, Jonui Matukevičiui iš Prienų, Marijai ir Stanislavai Miškinytėms iš Marijampolės, Beniui Matusevičiui iš Liudvinavo, Alfonsui Matukaičiui iš Dambavos k., Marijai Matjošaitienei iš Marijampolės, Kaziui Matulevičiui iš Telšių, Jonui Murauskui iš Druskininkų, Marijai Medelytei iš Balsupių, Juozui Medeliui iš Marijampolės, Beniui Matulaičiui iš Tumpų k., Juliui Mielkui iš Telšių, Angelei Matulevičienei iš Jusaičių k., Onai Maceikonienei iš Marijampolės, Danutei ir Algiui Mačiulskams iš Gražiškių, Marijai Merkevičienei iš Marijampolės, Jurgiui Nevuliui iš Marijampolės, Vytautui Navickui iš Puskelnių, Antaninai Navickienei iš Kauno, M. Noimanui iš Kauno, Angelei Natkevičienei iš Marijampolės, Izabelei Olekienei iš Vilkaviškio, Onai Pečiulytei iš Marijampolės, Vincui Prūsaičiui iš Kauno, Jonui Pliorišiui iš Liudvinavo, Anastazijai Papeikienei iš Kalvarijos, Algirdui Pečiukoniui iš Palangos, Kostui Padolskiui iš Marijampolės, Aldonai Pėstininkienei iš Marijampolės, Zuzanai Pauliukaitienei-Žilinskienei iš Marijampolės, Augenijai ir Motiejui Paulavičiams iš Gražiškių, Alfonsui Pumeriui iš Vilkaviškio, Romui Rusteikai iš Marijampolės, Daliai Raslavičienei iš Veiverių, Onai Ruginienei iš Marijampolės, Marijai Ramoškienei iš Marijampolės, Pranui Radzevičiui iš Kauno, Stasei Rainienei iš Kazlų Rūdos, Juozui Radzevičiui iš Daukšių, Edmundui Simanaičiui, Vincui Stadaliui iš Marijampolės, Reginai Stasiūnienei iš Grigiškių, Anelei Samulaitienei iš Valavičių k., Aivai Sidaravičienei iš Marijampolės, Kazimierui Savičiui iš Alytaus, Vytautui Sedziniauskui iš Vilkaviškio, Teresei Starkauskienei iš Zypliabūdžio k., Marijai Starkauskienei iš Zypliabūdžio k., Jurgiui Svitojui iš Laibikių k.,Genovaitei Sebestienei iš Marijampolės, Julei Stankevičienei iš Valavičių k., Teklei ir Petrui Skirkevičiams iš Trakėnų k., Birutei Sinickienei iš Šventragio k., Elenai ir Jonui Sendzikams iš Laukiškių k., Justinui Staskevičiui iš Marijampolės, Marijai Skarickienei iš Marijampolės, Albinui Skrinskui iš Alytaus, Leokadijai Sinkevičienei iš Alytaus, Justinui Stankūnui iš Marijampolės, Onai Sakavičienei iš Vicentiškių k., Broniui Stankevičiui iš Stoškų k., Broniui Strimaičiui iš Šunskų, Onai Šimčikienei iš Marijampolės, Onai Šalčiuvienei iš Blandžių, Gintautui Šalaševičiui iš Kauno, Marijai Turūtienei-Vokietaitienei iš Marijampolės, Klemensui Tamaliūnui iš Veiverių šen. Kampinių k., Juozui Tumui iš Marijampolės, Bonifacui Ulevičiui iš Kauno, Zuzanai Urbonaitei iš Lazdijų, Salomėjai Urniežienei iš Egliškių k., Raimundui Vabalui iš Vilniaus, Vytautui Valuntai iš Plokščių, Vytautui Viršučiui iš Prienų, Bronei Vokietaitienei iš Marijampolės, Matildai Varnagirienei iš Liudvinavo, Onai Vyšniauskienei iš Marijampolės, Julijai Zelepienienei iš Ščecino, Pranei Vaičiūnienei iš Zypliabūdžio k., Adelei Vaišnienei iš Marijampolės, Broniui Vizgirdai iš Marijampolės, Gediminui Valentai iš Padvariškių k., Bronei Valaitytei iš Sasnavos, Marijai ir Pranui Viršučiams iš Kauno, Julijai Vitienei iš Šeštokų, Jonui Vaitkevičiui iš Mikniš-kių k., Leonijai Vaitkevičienei iš Prienų, Ramutei Zorskienei iš Marijampolės, Birutei Zubavičienei iš Didžiųjų Šelvių k,, Petronėlei Zuikienei iš Marijampolės, A. Žitkuvienei iš Marijampolės, Petronėlei Žilionienei iš Baraginės. Na ir, žinoma, Redai Pečiulienei, be kurios darbštumo ir išmanymo ši knyga būtų išspausdinta nežinia kelintame tūkstantmetyje.

VARDYNAS

A

1.    Abraitis Juozas- Spindulys, Neptūnas, Naktinis iš Sirvydų k. Keturvalakių vlsč. 1929-1950.02.02. Žuvo Siberijos k. pas Rimšienę. Kartu žuvo L. Tilvikienė, E. Šalaševičius ir V. Skystimas.

2.    Abramaitis (Abromaitis) nuo Krosnos. Sužeistas gulėjo Marijampolės ligoninėje.

3.    Achenbachas žr. Akambakas.

4.    Abugelis Kazys, Juozo s.,-Spalis. G. 1923 m. Aukštosios Panemunės vlsč. Kauno raj. Žuvo 1946.01.31 Guogų k. Kauno raj.

5.    Abramavičius-Abramaitis Bronius - Spyglys. 1914—1945.11.20. Iš Laukinių Šunkarių k. Jankų vlsč. Lapės kuopos, vėliau - Stirnos rinktinės vadas. Žuvo Degučių k. Jankų vlsč. pas Tamaliūnus.

6.    Abramavičius Viktoras - Igla iš Būdos k. Šakių raj. Žuvo 1946.05.

7.    Abramavičius Jonas -Šermukšnis iš Žemaitkiemio. 1920- 1945.05.08. Žuvo Žiegždrių k. Balbieriškio vlsč. Geležinio Vilko rinktinė, Vilko būrys.

8.    Abramavičius Albinas iš Jankų vlsč. Žuvo 1945.11.20.

9.    Abramaitis Karolis - Karaliukas. G. 1915 m. Bridžių k. Sintautų vlsč. Partizanas nuo 1945.03,1945.07 pab. legalizavosi. 1946.05 buvo suimtas ir nuteistas. 1950 m. grįžo.

10.    Abromaitis Juozas iš Saltininkų k. Krosnos vlsč. 1924- 1945. Lakūno būrys.

11.    Abele Haris - Haris iš Gibiži k. Valmieros vlsč. ir apskr. G. 1921 m. Latvis. Nuo 1939 m. jaunimo organizacijos Jaunsargi narys. Nuo 1941.07 tarnavo savisaugos batalione, po poros mėnesių - latvių apsaugos policijos batalione, saugumo policijoje. 1944    m. mobilizuotas į vokiečių kariuomenę, kovojo fronte Prūsijoje. 1945 m. pavasarį pateko į rusų nelaisvę. 1947 m. pavasarį iš Marijampolės belaisvių stovyklos pabėgo ir įstojo į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 55-ąją kuopą. Metų pab. Tauro apygardos vado A. Baltūsio-Žvejo buvo pasiųstas į Latviją nustatyti ryšio su Latvijos partizanais. 1947.12.23 atvyko į Rygą, kurioje 1948 m. pr. buvo suimtas ir nuteistas.

12.    Abraitis Pranas iš Balsupių. Vytauto rinktinė. Vaikščiojo su Alfonsu Dulbiu ir Padolskiu.

13.    Abasevičius Juozas. G. Daunorų k. Balbieriškio vlsč. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanas. Žuvo 1945    m.

14.    Acus M. Geležinio Vilko rinktinė.

15.    Adamavičius (Adomavičius) Petras iš Poderiškių k. Garliavos vlsč. Žuvo 1945 m. Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. Birutės rinktinė.

16.    Adomaitis Albertas - Gaudenis. 1919-1950.06.05. 1949 m. vasarą įstojo į Geležinio Vilko rinktinės I būrį, o po metų Apušoto k. Prienų raj. išduotas ir sužeistas susisprogdino.

17.    Adomaitis Antanas. G. 1921 m. Šedvygų k. Griškabūdžio vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. pr. Buvo Griškabūdžio stribas. Būdamas stribu, paleido daug kalinių iš Griškabūdžio areštinės ir išėjo partizanauti. Žuvo 1946.06.12 Lukšių vlsč. prie Rugienių-Klevinių-Šiaudinių kaimų. Palaidotas Staliorių k.

18.    Adomaitis Gediminas - Spartakas iš Kirionių(?) k. Rudaminos vlsč. 1931-1947,06.12. Žuvo Balsupiuose.

19. Adomaitis - Dėdė. Su imtas.

20.    Adomaitis Juozas žr. Aušiūra Saliamonas.

21.    Adomaitis Juozas iš Vytautiškių k. Krosnos vlsč. 1912—? Lakūno būrys.

22.    Adomaitis Justinas, Antano s., iš Bartninkų k. Vilkaviškio raj. 1912—? Suimtas 1946.02.28.

23.    Adomaitis Kazys -Plienas. G. Šapnagių k. Kruopių vlsč. 1909-1946.07.25. Lietuvos kariuomenės puskarininkis. Plechavičiaus Vietinės rinktinės karys. Vokiečiams išsklaidžius Vietinę rinktinę, slapstėsi, vėliau, užėjus rusams, partizanavo apie Plutiškes. Iš ten 1945 m. vasarą sesuo gavo paskutinį laišką. Vėliau kovojo Žalgirio rinktinėje.

24.    Adomaitis A. Žuvo 1945.05 Lukšių vlsč. Staliorių miške.

25.    Adomaitis Petras, Juozo s., iš Plutiškių.

26.    Adomaitis Pranas - Barzdukas. G. 1917 m. Laučiškių k. Lukšių vlsč. Partizanas nuo 1945.04 pr. 1945.08 legalizavosi, 1946.05 buvo suimtas ir nuteistas.

27.    Adomaitis Vincas - Šnapsas iš Putriškių k. Igliškėlių vlsč. 1926-1945.07. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo ties Puskelniais. Vežė ginklus ir, keliantis per Šešupę, apvirto valtis. Palaidotas Putriškių kapinaitėse.

28.    Adomaitis Vitas - Agrastas. L. Kliukinsko-Levo būrys.

29.    Adomaitis Vitas, Jurgio s., iš Novokurionio(?) k. Rudaminos vlsč. 1927-? Lakūno būrys. Kalniškės mūšio dalyvis. Buvo suimtas.

30.    Adomaitis Vytautas - Agrastas. Kalniškės mūšio dalyvis.

31.    Adomaitis Zigmas - Plienas, Vanagas. Dovydų k. Jankų vLsč. 1914-1948.02.13. Partizanavo Žalgirio rinktinėje nuo 1945 m. pavasario. 1947 m. buvo paskirtas 34-osios kuopos vadu. Žuvo Toliejų k. Jankų vlsč. pas Žalenekienę. Kartu žuvo J. Kvietkauskas-Gaidys. Gaidį nušovė, o Plienas nusižudė.

32.    Adomavičius Mykolas iš Rumšiškių vlsč. Partizanuose 1945-1946 m. Miręs.

33.    Adomavičius žr. Adamavičius.

34.    Adomaitis Jurgis - Agrastas, Artojas iš Kirsnos k. Krosnos vlsč. 1924-1946(7). Lakūno būrys.

35.    Adomaitis Jurgis, Juozo s., iš Alksniškių k. Vilkaviškio apskr. 1904-? Suimtas 1945.08.06.

36.    Adomaitis Antanas - Kęstutis iš Katiliškių k. Šunskų vlsč. 1917-1948 m. Suimtas 1947.04.24 Gintautų k. pas Butanavičius. Mirė Magadane. Vytauto rinktinės štabo narys.

37.    Adomavičius Mykolas -Plienas iš Dovydų k. Jankų vlsč. 1898-1946.07.24. Žuvo Meilutgiryje prie Rūdupio k. Kazlų Rūdos vlsč. Kartu su juo žuvo Staniulis-Šarūnas, Vosylius-Strazdas, trys vokiečiai ir dar du nežinomi partizanai. Visi perlaidoti į naujas Kazlų Rūdos kapines. Vieno nežinomųjų slapyvardis Bajoras, vokiečiai - Hansas, Paulius ir Karolis.

38.    Adomulienė Magdelena. Kauno apyl. partizanė.

39.    Adomulis Antanas. Kauno apyl. partizanas.

40.    Adukauskas Vincas iš Zailių k. Alytaus raj. Žuvo 1945 m. Paliose.

41.    Aglinskas Zigmas - Gluosnis iš Girininkų k. Pakuonio vlsč. 1921(1924)-1949. Geležinio Vilko rinktinė, Viesulo būrys. Sužeistas mirė bunkeryje.

42.    Aglinskas Antanas, Juozo s., iš Girininkų k. Pakuonio vlsč. Žuvo 1948.10.13. Geležinio Vilko rinktinė.

43.    Aglinskas Pranas - Lapinas, Liepsna, Vidmantas. G. 1918 m. Girininkų k. Prienų vlsč. Lietuvos kariuomenėje tarnavo artilerijos pulke. Nuo 1945 m. pavasario Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 4-osios kuopos II būrio vadas. Vėliau vadovavo 4-ajai kuopai. Žuvo išduotas 1948.07.26 Pamoterio k. Pakuonio vlsč.

44.    Aglinskas Vytautas - Žirnelis iš Girininkų k. 1922-1947 m.

45.    Agtinis(?) - pavardė nežinoma. Būrio vadas iš Suvalkijos.

46.    Agurkis Julius - Bijūnas iš Rudelės k. Kalvarijos vlsč. Žuvo 1951.02.01 Jakimavičiuose. Vytauto rinktinė, Ąžuolo kuopa.

47.    Agurkis. Bijūno brolis. Žuvo 1951.02.01 Jakimavičių k.

48.    Aidas (pavardė nežinoma) iš Laukiškių k. Išlaužo vlsč. 1949.03.25    žuvęs kovotojas.

49.    Aidas (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinės partizanas. 1947.12.25    kartu su V. Pečeliu-Vairu žuvęs Dailučių k. Vilkaviškio raj. pas Janulevičius.

50.    Aidukauskas Vincas. Žuvo 1945 m. Šarūno būrys.

51.    Aidulis Jaronimas - Vanagas iš Sangrūdos vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Partizanavo metus. Pasidirbdinęs dokumentus, dirbo Kalvarijos, vėliau -Pažaislio psichiatrinėse ligoninėse. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa.

52.    Aikevičius A. 1920-1946. Žuvo prie Pakuonio.

53.    Aitutis Vincas, Juozo s., iš Alšininkų k. Prienų raj. 1918— 1946.03.04. Suimtas 1945 m. Mirė Vorkutlage.

54.    Aitvaras (pavardė nežinoma). Perkūno rinktinės partizanas.

55.    Aitvaras (pavardė nežinoma) iš Armoniškių k. Kauno raj. G. 1922(?) m. Gedimino tėvonijos vadas.

56.    Akambakas (Achembachen, Achenbachas, Okambakas) Albrechtas, Algirdas - Špicas, Perkūnas. G. 1927(1928) m. Jonavoje. Į partizanus išėjo iš Bliuvų k. Šakių raj. Žuvo 1950.09.12 Aukštosios k. Kidulių vlsč. Kartu žuvo V. Aleksa-Aras, A. Piščikas-Bijūnas, V. Šulskis-Laisvūnas ir S. Jakštys-Spindulys, o J. Ivanauskas buvo suimtas.

57.    Akelaitis Vytautas, Juozo s., iš Girnupių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1923-1947.05.31. Žalgirio rinktinė.

58.    Akelaitis Jonas - Bijūnas nuo Vilkabūdės k. Sasnavos vlsč. 1922-1945.06.10. Žuvo Aukštosios k. Sasnavos vlsč. Palaidotas Mikališkėje.

59.    Akelaitis Juozas iš Pažėrėlės(?) k.

60.    Akelaitis Petras, Jono s., iš Igliaukos k. Marijampolės raj. 1905-1945.04.13. Žuvo Igliaukoje.

61.    Akelaitis Kazimieras - Vėtra. G. Igliaukoje. 1924- 1948.01.28. Mirė operuojamas Kaune. 54-osios kuopos vadas. Partizanuose nuo 1947 m. pab.

62.    Akelaitis Sigitas - Vinetū. 1928(?)-1994 m. Vytenio būrys. Mirė po lagerių.

63.    Akosaitis Pranas iš Plokščių. Žalgirio rinktinė.

64.    Akromaitis - Šernas. Simno apylinkių partizanas.

65.    Akstinas (pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinės būrio vadas.

66.    Alauskas - Pistoletas. Partizanavo kelerius metus. Žuvo.

67.    Aleknavičius Juozas iš Mockų k. Kalvarijos vlsč. 1921—1945.04.20. Vytauto rinktinės, Ąžuolo kuopos partizanas. Žuvo Rudelės k. Kalvarijos vlsč. Palaidotas Būdveityje.

68.    Aleknavičius Petras - Strazdas. G. 1925 m. Gerdžių k. Lukšių vlsč. Šakių apskr. Partizanų ryšininkas. Partizanams nurodžius, buvo įstojęs į LKP. Mirė 1965 m.

69.    Aleksa (Braškus) Antanas - Kęstutis, Ežys iš Šilvienų k. Plokščių vlsč. 1919-1947.11.17. Žuvo Brėmerinės miške prie Plokščių. Prieš tai tarnavo Raudonojoje armijoje. Valentino brolis. Žalgirio rinktinė.

70.    Aleksa Antanas iš Gemupių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1925- 1947.06.02.

71.    Aleksa Jonas iš Zwikiele k. Suvalkų trikampio partizanas 1947 m.

72.    Aleksa Juozas - Aras iš Šilvienų k. Paežerėlių vlsč. 1924- 1946.01.06. Žuvęs Vidgirių k. Plokščių vlsč. ties Valaityne. Partizanuose nuo 1945 m. Dr. V. Kudirkos būrio vadas.

73.    Aleksa Valentinas - Aras. G. 1929 m. Šilvienų k. Plokščių vlsč. Šakių apskr. Žuvus broliui Juozui, pasirinko slapyvardį Aras ir stojo jo vieton. Buvo Žalgirio rinktinės Vasario 16-osios tėvonijos vadas. Žuvo 1950.08.12 Aukštosios k. Kidulių vlsč. Šakių apskr.

74.    Aleksa Vincas. Runo būrys.

75.    Aleksa Vytautas - Aras iš Šilbalių k. Bartninkų vlsč. 1930.03.04-1952(7). Vytauto rinktinė.

76.    Aleksa Vytautas - Ežys, Meškinis iš Šilvienų k. Plokščių vlsč. 1920-1948.02.18. Žuvęs. Vytauto rinktinė.

77.    Aleksandravičius Bronius iš Zailių k. 1924-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

78.    Aleksandravičius Bronius - Vijurkas iš Mikniškių k. Rudaminos vlsč. 7-1948.12.25. Vienas iš 5 Delnicos k. Šeštokų vlsč. žuvusių Perkūno rinktinės kovotojų.

79.    Aleksandravičius Petras, Motiejaus s., iš Ramanavo k. Krosnos vlsč. 1898-? Lakūno būrys. Buvo suimtas.

80.    Aleksas (pavardė nežinoma). Suvalkų trikampio partizanas.

81.    Aleksas (pavardė nežinoma) - Šalna. Žalgirio rinktinė.

82.    Aleksas (pavardė nežinoma). Laivo „Smetona" jūreivis. Zapyškio būrys. Žuvęs.

83.    Aleksynas Juozas, Jono s., iš Rudenų k. Gudelių vlsč. 1914—?

84.    Aleksynas Antanas iš Gojaus k. Prienų raj. 1919- 1945.09.10.    Nužudytas NKVD.

85.    Aleksonis Petras. Žuvo 1946.09.09.

86.    Alenka (Milenka, Mileika) - Balandis. 1915(?)~ 1945.01.30. Žuvo Alšininkuose. Skyrininkas. Geležinio Vilko rinktinė.

87.    Alenskas Alfonsas - Varna. G. JAV. 1918-1995.08.05. Grįžęs į Lietuvą, gyveno Rūdninkų k. Sangrūdos vlsč. Nuo 1945 m. Ožio kuopoje. Po kelių mėnesių išėjo į Lenkiją. 1946 m. suimtas, grąžintas rusams ir nuteistas. Po Magadano grįžo į Rūdninkus, kuriuose ir mirė. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa.

88.    Alenskas Jurgis. G. 1920 m. JAV. Alfonso brolis. Broliai kartu grįžo į Lietuvą, kartu išėjo į mišką, kartu pasitraukė į Lenkiją. Būdamas JAV pilietis, Jurgis 1946 m. išvyko į JAV, tačiau parūpinti išvykimo dokumentų broliui nespėjo. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa.

89.    Alenskas Pranas - Pempė iš Rūdninkų k. Perkūno rinktinė.

90.    Alenskas Vincas -Tigras iš Verstaminų k. Lazdijų apskr. 1917—? Lakūno būrys. Buvo suimtas.

91.    Alesius Adomas. 1920-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje. J. Vaišnio-Samsono svainis.

92.    Aleščikas Jonas - Gediminas, Gintautas, Margis, Rymantas iš Miškinių k. Rudaminos vlsč. Seinų apskr. 1917—1948.08.10.    Buvęs šaulys, Lietuvos kariuomenės priešlėktuvinės tarnybos leitenantas. 1945-1946 m. Gedimino rinktinės vadas Dzūkijoje, vėliau Pietų Lietuvos srities vado adjutantas. 1946 m. rudenį perkeltas į Tauro apygardos štabą ir spalio mėn. paskirtas laikinai eiti apygardos adjutanto pareigas. Gruodžio pr. patvirtintas apygardos adjutantu. Lapkričio pab. paskirtas apygardos Karo Teismo prokuroru. Metų pab. skiriamas štabo rinktinės skyriaus viršininku. 1947 m. vasarą, organizuojant partizanų mokymus puskarininkio laipsniui gauti, buvo paskirtas apygardos štabo organizacinio skyriaus viršininku ir egzaminų komisijos pirmininku. Žuvus Birutės rinktinės vadovybei, 1947.10 pr. paskirtas šios rinktinės vadu, o žuvus apygardos vadui Žvejui, 1948.04.04 perėmė vadovavimą Tauro apygardai, kartu eidamas Birutės rinktinės vado pareigas. Žuvo Jonučiuose prie Garliavos rinktinės štabo būstinėje kartu su K. Brunza ir J. Skuču.

93.    Aleškevičius Antanas - Ateitis. G. Kirsnos k. Rudaminos vlsč. 1917-1946.10.23. Žuvo Rolių k. Būrio vadas.

94.    Alfas (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinė.

95.    Alfonsas (pavardė nežinoma) - Šnekutis iš Armoniškių k. Garliavos vlsč. Suimtas. Žalgirio rinktinė.

96.    Alfonsas (pavardė nežinoma). Suvalkų Trikampio partizanas, 1947.03 slapstęsis pas Juozą Stanelį.

97.    Alfonsas - Lapinas (pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinės B. Simanaičio-Serbento būrio partizanas.

98.    Alfredas (pavardė nežinoma). Vokietis iš Kermošinės k. Igliškėlių vlsč. Žuvo 1946.12. Buvo palaidotas Kermošinės kapuose.

99.    Ališauskaitė B. žr. Giedraitienė.

100.    Ališauskas Antanas iš Bartninkų k. Vilkaviškio raj. Žuvo 1946.03.17.

101.    Ališauskas Jonas iš Dobilynių k. Vištyčio vlsč.

102.    Ališauskas Jonas - Trakėnas iš Žemaitkiemio k. Prienų raj. Žuvo 1945.04.24 tėviškėje. Palaidotas Skersabalio miške.

103.    Ališauskas Juozas - Klaidas. G. Adamarinos k. 1922- 1949.11.21. Partizanavo nuo 1945 m. Žuvo Nendrinių k. kartu su Vaidotu.

104.    Ališauskas Juozas - Ąžuolas iš Igliaukos. 1946 m. suimtas gyvas.

105.    Ališauskas Jurgis. Buvo suimtas Gelčių k. Gudelių vlsč. pas Steniulį.

106.    Ališauskas Motiejus iš Makrickų (Kalninių?) k. Gudelių vlsč. 1928-1946. Žuvo Dzingiškių k. pas Derešką. Geležinio Vilko rinktinė. Jurgio brolis.

107.    Ališauskas Stasys - Kalinys. G. Adamarinos k. 1919— 1950.02.09. Vytauto rinktinės partizanas, Klaido brolis. Žuvo su V. Gavėnu-Vampyru.

108.    Ališauskas Vitas. ?-1947.

109.    Ališauskas Vincas - Kairaitis iš Kazlų Rūdos. 1920-? Kazlų Rūdos miškuose 1944.10.26 išmesto desanto radistas.

110.    Aliukevičius J. - Berželis. 1910-1945. Žuvo prie Pakuonio.

111.    Alksnelis (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinė.

112.    Alksnelis (pavardė nežinoma). 1926-1947.11.01. Žuvo Igliaukos šile.

113.    Alubauskas Jonas. Birutės rinktinė, Dariaus ir Girėno tėvonija.

114.    Alubauskienė Ona. Kauno apyl. partizanė.

115.    Alukauskas. ?-1945 m. Žuvo Kazlų Rūdos vlsč. Eglynėlių miške.

116.    Amalis (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinė.

117.    Ambrasas - Suvalkietis. Drauge su Stankevičium apiplėšęs iš iššaudęs Stankevičius, partizanų teismo buvo nuteistas mirti, bet, rusų suimtas, bausmės išvengė. Žalgirio rinktinė, 33-ioji kuopa.

118.    Ambrasas - Kaštonas. Stirnos rinktinė. Išdavikas.

119.    Ambrasas Antanas-Kardas. G. Dambravinos k. Kazlų Rūdos vlsč. 1928-? Kazlų Rūdos 6 kl. moksleivis.

120.    Ambrasas Vincas - Peslys, Kėkštas. G. Kvietkapušio k. Kazlų Rūdos vlsč. 1914—? S. Rimšos būrys. Norėdamas padėti Bagotosios miške bunkeryje užpultiems Rimšoms, išlindo iš savo bunkerio, puolė stribus, buvo sužeistas ir įkalintas Intoje. Nieko neišdavė.

121.    Ambrazevičius žr. Ambraziejus.

122.    Ambrazevičius iš Būdos k. Žuvo 1946 m.

123.    Ambrazevičius Kostas - Kastukas iš Vytautiškių k. 1922-1945. Žuvo Paliose prie Zailių k. Ten ir palaidotas.

124.    Ambrazevičius V. - Balandis. Geležinio Vilko rinktinė. Žuvo Punios šile 1951.05.

125.    Ambrazevičius Petras. 1947-1949. Geležinio Vilko rinktinė.

126.    Ambraziejus-Ambrazevičius Petras - Povilas iš Pėdiš-kių k. Krosnos vlsč. Tikroji pavardė Ambraziejus. 1920.12.19- 1990.01.01. Kalniškės mūšio dalyvis. Gedimino būrys. Palaidotas Marijampolėje.

127.    Ambraziejus Kazys iš Pamargių k. Marijampolės raj. Žuvo 1944.08 Marijampolės raj.

128.    Ambrulevičius Antanas, Kazio s., - Vėjas iš Pupaso-džio k. Miroslavo vlsč. G. 1924 m. Partizanavo Tauro apygardos Vytauto rinktinės Vyčio kuopoje. Dirbo Gražiškių saugumo viršininku ir teikė partizanams žinias. 1946.12 valdžiai pradėjus jį įtarinėti, išėjo į mišką. 1947.03 buvo sužeistas, suimtas ir nuteistas - iš pradžių mirties bausme, vėliau - lageriais. Grįžo.

129.    Ambrulevičius Alfonsas. LDK Kęstučio būrys. Žuvo.

130.    Andonis Tomas - Matrosas. Žuvo 1947.12.27. Žalgirio rinktinė.

131.    Andrijauskas Antanas. 1918-1949.03.09. Žuvo prie Jankų kartu su V. Dainelių ir kitais.

132.    Andriukaitis Vladas. Žalgirio rinktinė.

133.    Andriukonis Vitas.

134.    Andriulionis Pranas. Palaidotas Lazdijuose.

135.    Andriulionis Antanas iš Avižonių k. Seirijų vlsč. ?- 1945.03.30. Žuvo Veisiejų vlsč. Perkūno rinktinė.

136.    Andriusas Jonas, Jono s., iš Kazlų Rūdos. 1931-1950.08.

137.    Andriušis Jonas - Radastas.

138.    Andriušis Pranas - Šapalas, Mūriniškės Andriušis. G. Mūriniškės k. Kazlų Rūdos vlsč. 1914-1945.12.25. Partizanuose nuo 1945.10.07. Kulkosvaidininkas. Žuvo prie Krūvelių k., dengdamas atsitraukiančius draugus. Būrio vadas. 1951 m. slapta perlaidotas į Bagotosios kapines.

139.    Andriuškevičius iš Strumbagalvių.

140.    Andriuškevičius Jonas - Žilius. Geležinio Vilko rinktinė.

141.    Andriuškevičius Juozas - Papartis iš Strazdiškių k. Šunskų vlsč. 1920-1948. Partizanavo nuo 1947.04. Vytauto rinktinė.

142.    Andriuškevičius Juozas, Jono s., iš Simno vlsč. G. 1929 m. Geležinio Vilko rinktinės Liepos būrio partizanas nuo 1947 m. pavasario. Suimtas 1948.05.

143.    Andriuškevičius Vitas, Vinco s., - Vėplys, Vėjuoklis iš Kirsnelės k. Rudaminos vlsč. Žuvo Bilvyčių k. Lazdijų raj. 1929-1952.04.19. Partizanavo trumpai. Žilvičio būrys.

144.    Andriuškevičius Vitas, Jono s., - Rūta(?) iš Simno vlsč. G. 1929 m. Geležinio Vilko rinktinės Liepos būrio partizanas nuo 1947 m. pavasario.

145.    Andriuškevičius V. žr. Šikarskas V.

146.    Andriuškevičiūtė Albina. 1948.02.17 suimta slėptuvėje kartu su V. Urbaičio žmona. V. Urbaitis žuvo. Žalgirio rinktinė.

147.    Anelaitis iš Kazlų Rūdos vlsč. Žuvo 1947.06.01 Vilkaviškio apskr.

148.    Angauskas. Suvalkų trikampio partizanas. Žuvęs.

149.    Anskaitis Kazys - Kardas nuo Sasnavos. Partizanuose 1944-1945 m.

150.    Anskaitis. 1920-1948. Žuvo Rudenų miške, išduotas Šeimio.

151.    Antanaitis Juozas, Juozo s., iš Alytaus vlsč. 1920-?

152.    Antanaitis Antanas iš Rudenų k. Gudelių vlsč. K. Degučio būrio partizanas.

153.    Antanaitis Juozas iš Marčežerio k. Antazavės vlsč. Zarasų apskr. 1920-? Tauro apygardos partizanas.

154.    Antanas (pavardė nežinoma). Užkastas Veiverių Skausmo kalnelyje.

155.    Antanas - Lakštingala (pavardė nežinoma) iš Dievogalos k. G. 1923(?) m. Žalgirio rinktinė.

156.    Antanas - Ginutis(pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinės kovotojas 1946 m.

157.    Antanas - Strausas (pavardė nežinoma). Lakūno būrys. Žuvęs.

158.    Antanas Jurgis iš Makrickų k. Gudelių vlsč. Marijampolės apskr. 42 metų. Žuvo 1947.04.17.

159.    Antanynas. Alytės būrys.

160.    Antanynas. Alytės būrys. Kito Antanyno iš to paties būrio bendrapavardis.

161.    Antanynas Julius. Palaidotas Gudeliuose.

162.    Antanynas Juozas - Radastas(?) iš Makrickų k. 1914 (1920)-1946(1948).

163.    Antanynas Kazys - Putinas iš Makrickų k. 1923-1946.

164.    Antanynas Antanas iš Makrickų k. Gudelių vlsč. Juozo brolis. Žuvo Naujojoje Ūtoje. Kapo vieta nežinoma.

165.    Antonis (austras, pavardė nežinoma). Vieną žiemą praleido poeto Putino tėviškėje - Pilotiškių k.

166.    Anušauskas Vaclovas - Klajūnas iš Jonavkos k. Jiezno raj. 1930-1952.01.15. Žuvo Sudros k. Alytaus apskr.

167.    Anuškevičius (Onuškevičius?) Bronius - Šešėlis iš Atesnykėlių k. Perkūno rinktinė, Lakūno būrys. Žuvo Kalniškės mūšyje 1945 m.

168.    Anza Kostas - Suomis iš Radiškės k. Sangrūdos vlsč. G. 1930 m. Partizanuose nuo 1947 m. Pas Aleksą Juodelių k. (1948.02.13) buvo sunkiai sužeistas ir pateko į lagerius. Grįžo 1957 m. Gyveno Kaune. Žuvo autoavarijoje.

169.    Anzelis Albinas - Rickus, Medžiotojas iš Sūsninkų k. Kalvarijos vlsč. 1916-1950. Vytauto rinktinės Ąžuolo kuopos partizanas, Dulpės brolis. Išdavus bunkerį, žuvo Buktos (Žaliosios) miške prie Norvertavo k. žiemą. Kartu žuvo Vladas Iršius, o F. Čereška-Karvelis tąkart pabėgo.

170.    Anzelis Jonas - Meška, Dulpė iš Sūsninkų k. Kalvarijos vlsč. 1922-1948.04.06. Vytauto rinktinės Ąžuolo kuopos partizanas. Žuvo Orijos k. pas Aleksandrą Karpavičių. Kartu žuvo J. Lukoševičius-Naras ir A. Sasnauskas-Kristupas. V. Pauliukonis-Renetas buvo suimtas, o V. Pečkys-Voverukas ištrūko. Partizanuose nuo 1945 m.

171.    Anzelis Juozas iš Krosnos. Žuvo prie Sūsninkų.

172.    Apynys (pavardė nežinoma). Kabelio nušautas stribu dirbęs partizanas.

173.    Apynys (pavardė nežinoma). Žilvičio būrys.

174.    Apolinaras (pavardė nežinoma).

175.    Apuokas (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno kuopos kovotojas.

176.    Aras (pavardė nežinoma). Žuvo 1945.01.29 Alšininkų k. Prienų raj.

177.    Aras (pavardė nežinoma). Vokietis, 1949.12.20 žuvęs Julijanavoje kartu su J. Valatka-Kardu. Geležinio Vilko rinktinė.

178.    Aras (pavardė nežinoma) iš Laukiškių k. Išlaužo vlsč. 1949.03.25 žuvęs kovotojas.

179.    Aras. Vytauto rinktinės kuopos partizanas nuo 1945 m. rudens. Žuvo 1946.09.21 Gižų puolimo metu Vilkaviškio apskr.

180.    Aravičius Bronius iš Teizininkų k. Šventežerio vlsč. 1924-? Lakūno būrys. Buvo suimtas.

181.    Aravičius Vitas iš Teizininkų k. Šventežerio vlsč. 1923—? Lakūno būrys.

182.    Aravičiūtė Elzė, Karolio,-Gerutė,Degutė. G. Janėnų k. Šventežerio apyl. Lazdijų raj. Nuo 1947 m. - Šarūno rinktinės partizanė. 1948.04.02 suimta. 1948.04.04., suklaidinusi kareivius, nusiskandino ežere prie Žališkės k. Užkasta Šventežeryje.

183.    Ardickas Jonas-Aras. G. 1916 m. Kiaulupių k. Sintautų vlsč. Gyveno Liukų k. Slavikų vlsč. Partizanas nuo 1945.07. Po legalizacijos 1946.03 buvo suimtas ir nuteistas.

184.    Ardzijauskas žr. Raulynaitis.

185.    Arlauskas Alfonsas - Geležinis Vilkas, Vilkas iš Pagirių k. Garliavos vlsč. ?-1945.02.26. Birutės rinktinės 3-iojo būrio vadas. Buvęs policininkas. Žuvo prie Pažėrų, Žiemkelio mūšyje.

186.    Arlauskas Alfonsas, Vinco s., - Teras iš Žydronių k. Vilkaviškio raj. 1924-1947.03.07. Žuvo Gurbišilyje. Vytauto rinktinė.

187.    Arlauskas Vincas,Vinco s.,-Virpša iš Žydronių k. 1912— 1978. Partizanuose nuo 1944 m. 1945.12.19 suimtas kartu su broliu Jonu. Kalėjo. Mirė Marijampolėje. Tero ir Aušrio brolis. Vytauto rinktinė.

188.    Arlauskas Jonas - Aušrys iš Žydronių k. 1925-1993. Suimtas 1945.12.19 Vidgirių k. Meškučių vlsč. pas Kudlinską. Grįžo. Vytauto rinktinė.

189.    Arlauskas Vytautas iš Žydronių k. Keturvalakių vlsč. Partizanuose nuo 1945.04.15. Suimtas. Kalėjo. Grįžo. Aušrio ir Tero brolis.

190.    Armanavičius Juozas - Dobilas iš Neravų k. Lazdijų raj. Žuvo Mikyčių trake (miške).

191.    Armonaitis Juozas - Albinas Misingevičius, Juozas Palukaitis, Triupas iš Šilkalnių k. Jankų vlsč. G. 1923 m. Partizanuose nuo 1945m. 1946.11.27 sužeistas, suimtas, amputuota koja. Iš lagerių grįžo. Žalgirio rinktinė, Vyčio kuopa, Meškos būrys.

192.    Armonaitis Antanas iš Bubelių k. Šakių vlsč. Zanavykijos partizanas. 1947 m. susisprogdino Vierčiškės k. Jankų vlsč. Kartu žuvo B. Kvietkauskas ir L. Rutkauskas. Žalgirio rinktinė,

193.    Armonas Viktoras - Upeivis iš Ilguvos k. Krūkų vlsč. 1921.04.23-1952.04.13. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo Braziūkų k. Lekėčių vlsč. kartu su J. Keručiu-Šarūnu.

194.    Arūnas (pavardė nežinoma). Kęstučio tėvonijos kovotojas 1951 m.

195.    Aržuolaitis nuo Vilniaus. Vyr. leitenantas, partizanų būrio vadas.

196.    Asaitis žr. Jasaitis Vincas.

197.    Asta (Astadiejus) Julius-Asta, Astas, Astra, Šernas iš Vilkaviškio. 1918-1945.06.19. Leitenantas. 1945.02 Prienšilyje išmesto desanto vadas. Margio būrio vado pavaduotojas ir skyriaus vadas. LDK Kęstučio 10-ojo skrajojančiojo štabo karininkas. Žuvo Punios k. apylinkėse.

198.    Astrauskas Jurgis žr. Aštrauskas Jurgis.

199.    Ašichnevičius. Navicko būrys.

200.    Ašmenskas Bernardas-Ąžuolas nuo Jiezno. G. 1927 m. Žuvo 1951(1952) m.

201.    Ašmonas Petras -Sargas. G. 1913 m. Puskelnių k. Marijampolės vlsč. Lietuvos kariuomenėje baigė artilerijos mokomąją kuopą. Grįžęs iš kariuomenės, dirbo kalėjimo sargu. Partizanas nuo 1945.01. Geležinio Vilko rinktinės Simono grupės partizanas. Vėliau perkeltas į Tauro apygardos Birutės rinktinės žiedo kuopą ir paskirtas būrio vadu. Žuvo 1947.09.12 Kazlų Rūdos miške, kareiviams užpuolus partizanų puskarininkių II mokomosios kuopos stovyklą, dengdamas partizanų pasitraukimą. Kartu žuvo S. Lukša-Juodvamis.

202.    Ašmonas Viktoras - Upeivis iš Ilguvos k. Paežerių vlsč. 1921.04.23-1950. Žuvo Braziūkų k. Lekėčių vlsč. Su juo žuvo dar vienas partizanas.

203.    Aštrauskas Antanas, Antano s., - Briedis, Viršila iš Prūselių k. Šakių raj. 1915-1952.01.02. Siaubo brolis. Žuvo kartu su broliu Jonu Šakių raj. Žalgirio miške, išdavus bunkerį.

204.    Aštrauskas Jonas, Antano s., - Siaubas iš Prūselių k. Šakių raj. 1916.08.02-1952.01.02.1944.10 buvo suimtas ir kalintas Griškabūdžio kalėjime. 1945.04 pabėgęs išėjo į partizanus. Žuvo Šakių raj. Žalgirio miške, išdavus bunkerį.

205.    Aštrauskas Jurgis - Slibinas. Kulkosvaidininkas.

1946.03.26 žuvo Vierčiškės k. Jankų vlsč. kartu su Z. Rudzevičium ir N. Vasaičiu. Žalgirio rinktinės Meškos būrys.

206.    Aštrauskienė-Ūsevičienė Marcelė - Gėlelė(?), Žmona(?) iš Švarplių k. Šakių raj. G. 1921.02.28. Partizanavo 1944-1945 m. Siaubo žmona. Stirnos rinktinė.

207.    Ateitis (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinės kuopos vadas 1947 m.

208.    Atkočius Pranas. G. 1922 m. Siaustuvėlių (?) k. Plokščių vlsč. Žuvo 1945.09.12 Maliejiškės k. Jankų vlsč. (Kita versija: žuvo Gelgaudiškio apyl.). Kulkosvaidininkas.

209.    Atomas (pavardė nežinoma). Gydytojas iš Kauno. 1909(?)-1947.06.04. Žuvo Kebliškiuose. Geležinio Vilko rinktinė.

210.    Audra (pavardė nežinoma) iš Kauno. Žuvo Armaniškių k. Garliavos vlsč. Kazlų Rūdos miške.

211.    Audrūnas (pavardė nežinoma) iš Kazlų Rūdos. Buvo sužeistas.

212.    Augaitis Petras - Tauras. Marijampolės apskr. Dzūkų rinktinės Vaidoto junginio partizanų vado pavaduotojas, kovojęs 1945-1947 m.

213.    Augustaitis Pranas - Klevas, Liepa(?). G. Kiaulupių k. Sintautų vlsč. Partizanas nuo 1945.07. Legalizavosi.

214.    Augustaitis Juozas - Beržas. G. 1920 m. Kiaulupių k. Sintautų vlsč. Sakių apskr. Partizanas nuo 1945.06.1945.08 legalizavosi. 1946.03 buvo suimtas ir nuteistas. 1958 m. grįžo.

215.    Augustanavičius žr. Dženkauskas.

216.    Augustinas. Kalniškės mūšio dalyvis.

217.    Augustinavičius Kazys iš Aukštosios k. Sasnavos vlsč. Žuvo 1945 m.

218.    Aukščiūnas Bronislovas iš Rudaminos vlsč. Lazdijų apskr. Žilvičio būrys, rezervinė grupė 1947-1948 m.

219.    Aukščiūnas Stasys iš Antrųjų Girininkų k.

220.    Aukštakalnis (Aukštikalnis) Vytas - Vytukas iš Šiauliškių k. Prienų apskr. Geležinio Vilko rinktinė.

221.    Aukštikalnis Kazimieras - Kaspinas. G. 1921 m. Šiauliškių k. Prienų vlsč. Marijampolės apskr. Geležinio Vilko rinktinės partizanas nuo 1946 m. pavasario. Žuvo 1946.04.22 Šiauliškių k. Prienų vlsč. Sužeistas degdamas išbėgo iš degančio tvarto ir degdamas mirė.

222.    Aukštuolis (pavardė nežinoma). ?-1946. Simno-Alytaus apyl. partizanas. Žuvo Simno vlsč. Viešnagių k.

223.    Austrevičius Petras - Kurtas iš Skiturių k. Simno vlsč. 1921-1945. Žuvo Kalniškės mūšyje.

224.    Aušiūra Saliamonas - Žvalgas, Adomaitis Juozas iš Paražnių k. Žaliosios vlsč. 1918-1995. 1947.12.31 prie Kazlų Rūdos buvo sužeistas ir suimtas. Mūšyje iš 12 žuvo 6 partizanai.

225.    Aušra (pavardė nežinoma) iš Delnicos k. Šeštokų vlsč. Kulkosvaidininkas. Perkūno rinktinė.

226.    Aušra (pavardė nežinoma). Žuvo Delnicos k. B. Šalaševičiaus-Žilvičio adjutantas. Sunkiai sužeistas, nusišovė 1949.12(7).

227.    Automatas (pavardė nežinoma). Vokietis. Slapstėsi Skirptiškėje. Žuvo Juodaraistyje. Geležinio Vilko rinktinė.

228.    Avieta Stasys. Partizanas iš Sūsninkų, žuvęs savo namuose 1945 m. vasarą.

229.    Avietynas Matas. Teistas Marijampolėje 1946.04.24. Po lagerių gyveno Kalvarijoje.

230.    Avietynas Sigitas - Šapalas iš Sūsninkų k. Kalvarijos vlsč. G. 1923 m. Partizanuose nuo 1945 m. Tais pačiais metais suimtas ir nuteistas. B lagerių grįžo. Perkūno rinktinė.

231.    Avinas. Perkūno rinktinė.

232.    Avyžius Benjaminas nuo Višakio Rūdos. 1902-? Savanoris kūrėjas, ūkininkas, po karo - partizanas. Sušaudytas prie Vištyčio.

233.    Ažys iš Triobiškių k. Liudvinavo vlsč. Vadinamųjų Partizanų savanorių būrio vadas.

234.    Ažukas Jonas iš Medėnų k. Prienų raj. 1927-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

235.    Ąžuolaitis. Žalgirio rinktinė.

236.    Ąžuolas (pavardė nežinoma). Kęstučio grupės vadas, žuvęs Balkonuose.

237.    Ąžuolas (pavardė nežinoma) iš Puskepurių k. Šunskų vlsč. 1946 m. rudenį netyčia nusišovė iš kulkosvaidžio.

238.    Ąžuolinis (pavardė nežinoma). Kalniškės mūšyje žuvęs partizanas.

B

1.    Babeckas Pijus - Vytenis. G. Kubiliškės k. Jankų vlsč. Šakių apskr. 1926-1947.10.06. Žalgirio rinktinėje partizanavo nuo 1946 m. Kartu su P. Griškonių žuvo Meškinių k. gyventojo Žemaičio sodyboje.

2.    Babravičius A. iš Žvirgždaičių. Buvęs Šakių saugumo policijos viršininkas, pirmosios rusų okupacijos metu kalintas Marijampolės kalėjime. Po karo išėjo į partizanus. Žuvo nuo stribo V. Kairaičio granatos.

3.    Bacevičienė Juzė - Storulė. Žalgirio rinktinė.

4.    Bacevičius Antanas- Fišeris. G. 1911 m. Būdviečių k. Lukšių vlsč. Puskarininkis. Partizanuose nuo 1945.03.1945.05.12 Valkų kautynių dalyvis. Po Valkų kautynių iš partizanų pasitraukė. Įsigijo dokumentus ir apsigyveno Šakiuose. 1946.04.09 buvo suimtas. Tardomas primušė tardytoją ir pabėgo, bet buvo nušautas. Jovaro brolis.

5.    Bacevičius Juozas - Briedis iš Runkių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1925-1948.01.06. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo Pinčiškių k. Veiverių vlsč. pas Naujokienę. Kartu žuvo P. Vanagas-Nemunas, J. Jasaitis-Naktis ir J. Ciplijauskas- Sakalas. Buvo Geležinio Vilko rinktinės Maironio kuopos vado pavaduotojas.

6.    Bacevičius Jonas. Žuvo 1947.12.15. Runo būrys.

7.    Bacevičius Jonas-Sakalas. G. 1917 m. Liepkartų k. Lukšių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1945.09.14 naktį Svarplių k. Plokščių vlsč.

8.    Bacevičius Juozas - Puškinas iš Kampinių k. Kazlų Rūdos vlsč. ?-1945.07.10. Žalgirio rinktinė.

9.    Bacevičius Vytautas - Jovaras. G. 1922 m. Būdviečių k. Lukšių vlsč. Partizanuose nuo 1945.03. Valkų kautynių dalyvis. Vėliau iš partizanų pasitraukė ir slapstėsi.

10.    Bacevičius Vytautas - Vygandas, Baltrušaitis Jurgis.

11.    Bacevičius Vincas iš Kampių k. Skriaudžių apyl. Birutės rinktinė, Dariaus ir Girėno tėvonija.

12.    Bach Wilchelm - Vilchelmas. Vokietis. Partizanavo Geležinio Vilko rinktinėje,

13.    Baciuška (Batiuška) Vladas, Prano s., - Adomas, Žmogus, nuo 1946.07.20 -Keleivis. Iš Cibiliekų k. Krokialaukio vlsč. 1900-1947(7). Desantininkas. DLK Kęstučio 10-ojo skrajojančiojo štabo vadas. Veikė nuo 1945 m. pr. Gudelių, Balbieriškio, Marijampolės vlsč. Nuskendo žiemą valtimi keldamasis per Luksnėnų ežerą. Kartu nuskendo mokytojas Ramunis ir Negras. Palaidoti Santaikoje.

14.    Bacvinka Mikadas. Žuvinto partizanas. Miręs 1977(?) m.

15.    Bacvinka iš Žemaitkiemio k. Žuvęs.

16.    Bačėnas Pranas iš Jurginiškių k. Garliavos vlsč. Žuvo 1945.05.07.

17.    Bagdonas Petras - Vėjas iš Everiškių k. 1925-1946.

18.    Bagdonas Antanas iš Girininkų k. Veiverių vlsč. 1946 m. buvo 55 metų.

19.    Bagdonas Kastytis. Vaikščiojo su A. Dumeika. Žuvinto palių partizanas.

20.    Bagdonas - Vėjas nuo Rudaminos. Žuvo Lazdijų raj. Papečių miške 1945 m. Kartu žuvo Kazlauskas ir Jonuška.

21.    Bagdonas iš Vištyčio vlsč. 1882-? Vytauto rinktinė.

22.    Bagdonavičius - Jovaras. J. Ogilbos-Dobilo pavaduotojas. Žuvo 1945.09.05. Jiezno apylinkių partizanas.

23.    Bagdonavičius Jonas. 1947 m. suimtas.

24.    Bagušauskas Stasys - Šermukšnis, Žiedas Pirmųjų Kumečių k. Alvito vlsč. 1929-1950(7). Žuvo Barzduose, palaidotas Bardauskuose. Vytauto rinktinė.

25.    Baidokas Kazys, Prano s., iš Saltininkų k. Krosnos vlsč. 1913—? Legalizavosi.

26.    Baidokas Vincas - Radastas. G. Saltininkų k. Krosnos vlsč. 1911-?

27.    Baika (pavardė nežinoma). G.Pajiesyje. ?-1947 (1948.01.27). Žuvo būdamas 20 m.

28.    Baikinykas (pavardė nežinoma). 1922-1946. Simno-Alytaus apyl. partizanas. Partizanai jį palaidojo Viešnagių k. Simno vlsč. - alyvų krūme su kartu žuvusiu Aukštuoliu.

29.    Bajoraitis Albinas - Šturmas iš Ožkasvilių k. Marijampolės vlsč. 1922-1947.03.07. Partizanuose nuo 1944 m. Vytauto rinktinės būrio vadas. Žuvo Gurbšilio k. Pilviškių vlsč. kartu su kitais 5 kovotojais.

30.    Bajoraitis Juozas iš Mogiškės k. Prienų raj. Stribas, bendradarbiavęs su partizanais. Ištremtas.

31.    Bajoras Juozas - Žaibas iš Kukiškių k. Jiezno vlsč. 1918(?)-1945.01.30. Žuvo Alšininkuose. Geležinio Vilko rinktinė.

32.    Bajoras (pavardė nežinoma). 1946.07.24 Toliejų k. Jankų vlsč. žuvęs M. Adomavičiaus-Plieno grupės partizanas.

33.    Bajoras. Žuvo 1952 m. rudenį su Juozu-Viesulu ir Drąsuoliu.

34.    Bajoriūnas - Diemedis. Vytauto rinktinė.

35.    Babarskis Stasys - Garsas. Partizanas, kuris, Bieliūno-Kabelio paveiktas, tapo saugumiečiu-smogiku ir 1952.12.24 Miknonių k. Gudelių vlsč. nužudė 4 partizanus.

36.    Babeckas Kazimieras nuo Sasnavos. 1909-1946(7). Geležinio Vilko rinktinė. Į partizanus išėjo iš Kauno.

37.    Babickas Vytautas - Vytenis. Žalgirio rinktinė.

38.    Bakanas (Bakanavičius). Prienų apyl. partizanas. Žuvęs.

39.    Bakas Antanas, Vinco s., iš Ūsų k. Sakių raj. 1889- 1947.03.22. Suimtas 1945.05.30. Kalintas. Mirė po lagerių Marijampolėje.

40.    Bakelis Juozas iš Daržininkų k. Gudelių vlsč. Kalėjo.

41.    Bakys Vincas iš Gižų vlsč. Žuvo 1946 m. Šlekynėje. Žalgirio rinktinė.

42.    Bakša Alfonsas iš Kirsnos k.

43.    Bakštys iš Jankų vlsč. Šakių raj. 1905-1945.12.08. Žuvo Kazlų Rūdos apyl.

44.    Bakus Povilas - Diemedis. G. 1907 m. Zapyškio vlsč. Žuvo 1949 m.

45.    Bakūnas Jonas iš Ąžuolų k. Prienų raj. 1918-1945.04.12. Žuvo.

46.    Bakutis Alfonsas - Stanelis iš Gižų. Žuvo 1946(1947) m. Vytauto rinktinė.

47.    Balagojus. Partizanas iš Rudelės k.

48.    Balaika Benius iš Liubavo mst. Marijampolės apskr. 1927-1997. Partizanuose nuo 1945 m. 1946 m. pr. suimtas ir nuteistas. Kalėjo Norilsko lageriuose. Grįžo.

49.    Balanda Antanas iš Daržėnikių k. Šakių raj. Žuvo 1946.09.24.

50.    Balandis (pavardė nežinoma). G. Lenkijoje. Partizanas, vardu Pranas. 1947 m. turėjo 35 metus.

51.    Balandis (pavardė nežinoma). Žuvo 1947.05.30 su Karoliu.

52.    Balasevičius Vincas iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. 1924-? 1945 m. legalizavosi ir buvo nuteistas. Palaidotas Zapyškyje.

53.    Balaševičius Vincas iš Kluoniškių k. Zapyškio būrys.

54.    Balčius Vytautas iš Sirvydų k. Lekėčių vlsč. G. 1926 m. Žalgirio rinktinė. Teistas. Mirė Irkutsko srityje.

55.    Balčius Juozas. Partizanas nuo 1945.01.02. Žuvo 1945.01.29. Žalgirio rinktinė.

56.    Balčius Justinas - Mindaugas, Bitė, Plutonas. 1929.11.30- 1957.07.26. G. Mozūriškių k. Gelgaudiškio vlsč. 1949 m. pabėgo nuo trėmimo ir nuo to laiko partizanavo. Žuvo Alizavos k. Gelgaudiškio vlsč. išduotas. Paskutinis Tauro apygardos partizanas.

57.    Balčiūnas, LLA narys.

58.    Balčiūnas Antanas iš Braziūkų. Žuvo 1948(1949) m. Kliptaviškėse kartu su Jonu Baltrušaičiu.

59.    Balčiūnas Jurgis, Aleksandro s., - Ugnis iš Šeštokų. 1918.08.10-1946.01.09. Išėjo į partizanus 1945 m. ir mirė nuo ligos Metelicos k. Metelių vlsč. pas Ivanauską. Baigė karo policijos mokyklą. 1990 m. perlaidotas į Kalniškės mūšyje žuvusių kapą Simne.

60.    Balčiūnas Juozas. G. 1925 m. Žuvo 1945 m. Paežerėlių vlsč. Sakių apskr. Žalgirio rinktinė.

61.    Balčiūnas Juozas. Palaidotas Veiverių Skausmo kalnelyje.

62.    Balčiūnas Juozas - Baika. Žuvo 1945.06.13 Klebiškio miške prie Degimų k.

63.    Balčiūnas Petras - Kareivis iš Prienų. 1920-1945.

64.    Balčiūnas Viktoras iš Būdos k. Jankų vlsč. 1921-1945. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. 1945 m. vasarą sužeistą į koją suėmė Dovydų k. pas Kvietkauską. Nukankino Jankuose per tardymus.

65.    Balčiūnas Vitas. G. 1925 m. Puidokų k. Paežerėlių vlsč. Gyveno Sirvydų k. Lekėčių vlsč. Nuo 1945.05 Petro Povilaičio būrio partizanas. Rugsėjo mėn. legalizavosi, buvo suimtas ir nuteistas. Mirė 1956.12 Irkutsko srityje.

66.    Balevičius Antanas. G. 1911 m. Būdviečių k. Lukšių vlsč. Partizanuose nuo 1945.03. Valkų kautynių dalyvis. 1946.04 buvo suimtas ir žuvo. Lietuvos kariuomenės puskarininkis.

67.    Balevičius Alfonsas - Šnekutis.

68.    Balevičius Pranas iš Mociškėnų k. Miroslavo vlsč. Žuvo 1945(1946) m. rugsėjo mėn. Varnagirių k.

69.    Balickas Antanas - Varnas iš Kižiškių k. 1920-1947.

70.    Balickas Pijus. Žalgirio rinktinė.

71.    Baliukevičius Kostas - Rainys.

72.    Baliukonis Antanas iš Dzimiškių k. 1926-1947.

73.    Baliulis Klemensas iš Kuprių k. Skriaudžių apyl. partizanas.

74.    Baliulis Vincas iš Kuprių k. Prienų raj. Žuvo 1945.04.12 Janaukos k. Prienų raj.

75.    Baliuša Stasys - Žiedas. Vytauto rinktinė.

76.    Baliūnas. Suėmė ligoninėje.

77.    Baliūnas iš Pakumpio k. 7-1945.

78.    Balionas Juozas iš Rudelių k. 1926-?

79.    Baliūtis Jonas iš Prygos k. Simno vlsč. Šarūno rinktinė.

80.    Balkauskas Stasys. Sangrūdos partizanas.

81.    Balkus Kostas - Stipruolis iš Valinčių k. Punsko vlsč. 1927-1951.02.02. Partizanų Kazio ir Dominyko brolis. Partizanuose nuo 1949 m. Žuvo Pakruopiškių k. pas Žiurienę. Kartu žuvo L. Ramanauskas-Kalavijas ir M. Dadurka-Karys. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa.

82.    Balkus Dominykas, Vinco s., - Tūzas iš Valinčių k. Punsko vlsč. 1919-1950. Žuvo Žaliosios (Buktos) miške.

83.    Balkus Kazys iš Valinčių k. Punsko vlsč. 1917-1946.06.20. Žuvo Jakimavičių k. Tekoriaus beržyne. Niekintas Kalvarijoje. Kosto ir Dominyko brolis.

84.    Balkutis - Barsukas iš Alksnėnų k. Sangrūdos vlsč. ?- 1946.06.20.

85.    Balkonas Jurgis - Lokys iš Pakampiškių k. Prienų vlsč. 1920-1945.04.23.

86.    Balkonas iš Pakumprio k. Geležinio Vilko rinktinė.

87.    Balsevičius (Balasevičius) Antanas - Švendrys, Čigonas iš Dievogalos k. 7-1947.01.29, Žalgirio rinktinė. Žuvo Kazlų Rūdos miške.

88.    Balsevičius Bronius- Gauras, Gaurė. G. 1926 m. Šedvygų k. Griškabūdžio vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žalgirio rinktinė, Stirnos kuopa, Vilkų būrys. Žuvo 1946.09.22 pas Joną Kaminską, Šedvygų k. Kartu žuvo B. Vaičaitis-Pipiras imamų šeimininkas. Jį po kautynių nušovė stribai.

89.    Balsys (Balsevičius) Bronius - Žandaras. G. Maliejiškės k. Šakių raj. 7-1946.09.22. Žuvo Šedvygų k. Šakių raj.

90.    Balsys Jonas-Aidas. G. 1904 m. Ropydų k. Barzdų vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. 1946 m. kautynėse buvo sužeistas, ir vokietis gydytojas, partizanas, amputavo kairiosios rankos plaštaką. Žuvo 1949.02.10 - išduotas susisprogdino slėptuvėje prie Garankščių k. Kazlų Rūdos vlsč. netoli Puodžiukyno sodybos. Kartu žuvo Šarūnas, Kariūnas, Šermukšnis, Dragūnas.

91.    Balsys Jonas, Andriaus s.,-Vėtra. 1907-? Suimtas 1947 m. Kazliškėse.

92.    Balsys Juozas, Vinco s., - Bėgūnas iš Šilių k. Zapyškio vlsč. Gyveno Kūjų k. Kazlų Rūdos vlsč. 1915-1945. Partizanuose nuo 1944 m. Meškos būrys. Žuvo Šilių k. Palaidotas Braziūkuose. Partizanavo kartu su Jonu Stankevičium, Baltrušaičiais irGustai-niais.

93.    Balsys Juozas, Juozo s., - Dobilas iš Ropydų k. Barzdų vlsč. 1912-1948.02.01. Stalius, Lietuvos kariuomenės artilerijos puskarininkis. Gyveno Barzduose. Į mišką pasitraukė 1944 m. Priklausė Birutės rinktinei. Vėliau tapo apygardos štabo apsaugos būrio vadu ir ypatingų užduočių vykdytoju, pakeliamas į majorus. Žuvo kartu su apygardos vadu A. Baltūsiu-Žveju ir jo adjutantu P. ŽaIdariu-Šapalu prie Pilviškių, Gulbiniškių k., Baltrušaičių sodyboje. Apsupti Dobilas ir Žvejys nusišovė, o Šapalas žuvo.

94.    Balsys Zigmas - Medžiotojas (sūnus) iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. G. 1925 m. Partizanavo 1944.05-1946.02. Buvo suimtas ir kalėjo. Zapyškio būrys.

95.    Balsys Zigmas (tėvas) iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. 1886-1945.06.30. Jo sodyboje 1945.06.13 žuvo partizanai Jonas (Vincas) Vaidelys, Viktoras Šilonskis, Aleksas Jansonas, Vladas Šidiškis ir sūnus Viktoras Balsys. Jis pats žuvo miške tarp Griškabūdžio ir Skirpstaujos, Drapakaimio stovykloje kartu su J. Čeičiu.

96.    Balsys Vytautas - Uosis iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. G. 1923 m. Partizanavo iki 1946 m. rudens. Zapyškio būrys.

97.    Balsys Viktoras iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. 1928- 1945.06.13. Žuvo tėviškėje su kitais 4 kovotojais. Vytauto ir Zigmo brolis.

98.    Baltytė Bronė - Rūta. Žalgirio rinktinė. Partizanė nuo 1946.02.10.

99.    Baltonis Vladas - Kryžiuotis. G. 1916 m. Žemaitijoje. Geležinio Vilko rinktinės I skyriaus, vėliau - būrio vadas. Žuvo 1946.01 Gluosnykų kautynėse Simno vlsč.

100.    Baltramonaitis Antanas, Jono s. G. Boblaukio k. Alvito vlsč. 1910-1945.07.04. 1944 m. vasarą susisiekė su J. Ilgūnu-Šarūnu ir išėjo į mišką. Žuvo Ėglupio k. prie Skučiškės, Kazlų Rūdos vlsč. Kartu žuvo broliai Krapavičiai. Palaidotas Griešių k. kapinėse. Stirnos rinktinė.

101.    Baltramonaitis Stasys. Žuvo 1945.04.02. Stirnos rinktinė.

102.    Baltrukonis Vincas - Kapitonas iš Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. 1922-1946.03.25. Žuvo Gaižėnų k. Veiverių vlsč. pas Joną Slavinską. Kartu žuvo Z. Kavaliauskas iš Pyplių k. Birutės rinktinė.

103.    Baltrukonis Algirdas - Tigras iš Alvito vlsč. 1924-? Mokytojas. Į partizanus išėjo 1946.05. Karinio tribunolo nuteistas 10 m. Likimas nežinomas.

104.    Baltrukonis Vitas - Gandis. G. Girininkuose. 1919—1949.02. Birutės rinktinė.

105.    Baltrukonis. Žuvo Buktos (Žaliojoje) girioje po Kalniškės mūšio 1945 m.

106.    Baltrušaitis iš Raželių k. Garliavos vlsč. Žuvo Margininkų k. Pakuonio vlsč. 1945 m.

107.    Baltrušaitis Antanas - Erelis iš Mikalinės k. Šilavoto vlsč. G. 1924 m. Geležinio Vilko rinktinė. Tigro ir Kurto brolis.

108.    Baltrušaitis Antanas - Pykuolis iš Liciškių k. Šilavoto vlsč. 1918-1948.03.10. Žuvo Vartų k. Prienų raj.

109.    Baltrušaitis Antanas iš Novos k. Zapyškio vlsč. G. 1922 m. 1945 m. rudenį legalizavosi ir buvo nuteistas.

110.    Baltrušaitis Bronius. G. 1923 m. Susnavos k. Jankų vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. - daugiausia Kazlų Rūdos apyl. Žuvo 1948 m. miškuose apie Slabadus.

111.    Baltrušaitis Edvardas, Antano s., iš Virbalio. 1930- 1947.12.19. Kęstučio rinktinė.

112.    Baltrušaitis Jonas. G. 1914 m. Braziūkuose, Lekėčių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Lietuvos kareivis. Partizanavo Vito būryje. Žuvo 1948(1949) m. Kliptaviškėse prie Braziūkų. Kartu žuvo A. Balčiūnas.

113.    Baltrušaitis Jurgis, Kazio s. G. Simne 1908 m. KGB žiniomis, toks buvo Bacevičiaus Vytauto slapyvardis.

114.    Baltrušaitis Antanas. G. 1910 m. Braziūkų k. Lekėčių vlsč. Partizanas nuo 1944.12. Žuvo 1946 m. vasarą. Niekintas Kazlų Rūdoje.

115.    Baltrušaitis Antanas - Erelis iš Braziūkų k. 1912— 1945.07. Žuvo Garankščių k. Kazlų Rūdos vlsč. pas Dailidę. Braziūkai, Vito būrys. Kartu žuvo A. Gudaitis. Jono brolis.

116.    Baltrušaitis Juozas - Tigras. 1926-1949.07.22. G. Mikalinės k. Prienų vlsč. 1945 m. pavasarį įstojo į Geležinio Vilko rinktinę. 1946 m. pavasarį buvo paskirtas Algirdo grupės vadu. 1947.04.10 perkeltas į Maironio kuopą, įkurtą prie apygardos štabo, o vasarą paskirtas apygardos štabo ryšių poskyrio viršininku. 1948 m. pavasarį paskirtas Geležinio Vilko rinktinės vadu. Kurto brolis. Išduotas nusišovė Kuprių k. Veiverių vlsč.

117.    Baltrušaitis Klemensas - Skirgaila, Kurtas iš Mikalinės k. Prienų vlsč. Marijampolės apskr. 1924-1947.12.26. Baigė Kauno lengvosios pramonės technikumą. Nuo 1945 m. vasaros Geležinio Vilko pulko partizanas. 1946 m. pr. paskirtas Algirdo grupės vadu, gegužės mėn. - Geležinio Vilko rinktinės ryšių skyriaus viršininku, o metų pab. - dar ir ūkio skyriaus viršininku. Su žvalgybos skyriaus viršininku S. Lukša-Tautvydu surado ir likvidavo buvusį Tauro apygardos vado pavaduotoją išdaviką Feliksą Kutkaitį-Žalgirį. Žuvo Šūrupio k. Šilavoto vlsč. Prienų apskr. (buvo sunkiai sužeistas ir mirė). Palaidotas Šilavoto kapinėse.

118.    Baltrušaitis Motiejus. G.1916 m. Braziūkuose. Antano ir Jono brolis. Partizanavo drauge su broliais nuo 1944 m. 1945 m. paskelbus amnestiją, pasidavė. Kalėjo Norilske. Grįžo 1959 m. Miręs.

119.    Baltrušaitis Stasys iš Klampučių k. Jankų vlsč. 1917— 1945.05.06.    Išėjo partizanauti 1945 m. pavasarį. Žuvo 1945.05.06 prie Jūrės upelio Bartninkų k. Pilviškių vlsč. Slapta palaidotas savo namuose, darželyje. Kartu žuvo J. Vaišnora, A. Rimaitis, K. Pečkys.

120.    Baltrušaitis Jonas. G. 1912 m. Žuvo 1947 m. Braziūkų k. Lekėčių vlsč. Žalgirio rinktinė.

121.    Baltrušaitis Vincas iš Novos k. Zapyškio vlsč. 1918—? 1945 m. legalizavosi ir buvo nuteistas. Jono Misevičiaus būrys.

122.    Baltrušaitis Vincas iš Girininkų k. 1924(?)-?

123.    Baltrušis Juozas - Keslis iš Patašinės k. Pilviškių vlsč. 1915-1948.04.02.

124.    Baltrūnaitis Antanas, Juozo s., iš Šakių valč. ?- 1946.07.07.    Žuvo Garankščių k. Kazlų Rūdos vlsč.

125.    Baltuška Jurgis iš Varnupių k. 1925-1945.

126.    Baltuškevičius (Baltuška) Vladas - Špokas. G. Trakiškių k. 1924-1946.09.02. Žuvo Trakiškiuose pas Mykolaičius, Mykolaičiai pabėgo. Užkastas Marijampolėje, žvyrduobėse. Dai-lydienė iš Gedimino g. pabrėžė, kad jis ne Baltuškevičius, o Baltuška.

127.    Baltūsis Antanas -Žvejys. G. 1915-1948.02.01 Gulbiniškių k. Pilviškių vlsč. Vilkaviškio apskr. Lietuvos kariuomenės husarų atsargos leitenantas. Vokiečių okupacijos metais - Pilviškių policijos viršininkas, vėliau tarnavo Lenkijoje vokiečių karines įstaigos viršininko adjutantu. 1944 m. grįžo į tėviškę, slapstėsi prie Kauno. 1945 m. pavasarį atvažiavo į Marijampolę ir prisidėjo prie Tauro apygardos laikraščio „Laisvės Žvalgas" leidimo. Spalio mėn., saugumui likvidavus spaustuvę ir suėmus laikraščio redaktorių V. Radzevičių-Vaidilą, buvo paskirtas Tauro apygardos štabo spaudos ir propagandos skyriaus viršininku ir laikraščio „Laisvės Žvalgas" redaktoriumi. Padedant Vytauto rinktinės vadui V. Gavėnui-Vampyrui, štabo pareigūnams, rinktinės ūkio skyriaus viršininkui J. Senkui-Giedruliui ir operatyvinės kuopos vadui B. Kavaliauskui-Karijotui, Vilkaviškio apskr. buvo įrengta spaustuvė ir 1946 m. pr. vėl pradėtas leisti „Laisvės Žvalgas". Birželio mėn. buvo paskirtas apygardos štabo viršininku, o žuvus Mykolui-Jonui - apygardos vadu. Žuvus J. Vitkui-Kazimieraičiui, laikinai ėjo PLP vado pareigas. Rudenį, susiformavus PLP štabui, buvo paskirtas PLP vado pirmuoju pavaduotoju, o 1947.01 išrinktas Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo (VGPŠ) viršininku. Išaiškėjus J. Markulio-Erelio išdavystei, energingai ėmėsi kurti naują BDPS Prezidiumą, siekdamas suvienyti visos Lietuvos pasipriešinimo pajėgas. Dėl to buvo nuvykęs pas Dainavos apygardos vadą kpt. D. Jėčį-Ąžuolį, Kauno priemiestyje, Marvelėje, susitiko su Žemaitijos partizanų atstovu, užmezgė ryšius su Kęstučio, Algimanto, Vyties ir Vytauto apygardomis, sukūrė BDPS Prezidiumo veikimo schemą, organizavo BDPS Prezidiumo įgaliotinių išvykimą į Vakarus, ieškant ryšio su užsieniu. Žuvo išduotas Gulbiniškių k. Pilviškių vlsč. pas Baltrušaitį - nusišovė. Kartu žuvo P. Žaldaris-Šapalas ir J. Balsys-Dobilas.

128.    Balulis Vincas. Žuvo 1945.04.12 Janaukos k. Šilavoto vlsč.

129.    Bancevičius Juozas-Karklas. G. Marijampolėje. 1919— 1946.06.01. Sušaudytas Vilniuje, užkastas Tuskulėnuose.

130.    Banionis Jonas iš Griškabūdžio apyl. Žalgirio rinktinė.

131.    Banionis Kazys - Klajūnas iš Ašmintos k. Prienų vlsč. 1924-1945.08. Žuvo Valengiškių k. Prienų raj. Geležinio Vilko rinktinė.

132.    Banionis Vincas - Baravykas. G. 1915 m. Griškabūdžio vlsč. 1945. 01.28 suimtas.

133.    Banisauskas Jurgis iš Nedėlberžio k. Kazlų Rūdos vlsč. 1924-1945. Žuvo Šilakojyje.

134.    Banislauskas Antanas - Neptūnas iš Sarginės k. Šilavoto vlsč. 1924-1945.06.15. Žuvo Kėbliškių miške Degimų kautynėse.

135.    Banislauskas Albinas - Gegužis, Klajūnas iš Sarginės k. Šilavoto vlsč. 1929.04.07-1952.06.24. Žuvo Prienų šile, Juodaraistyje. Partizanuose nuo 1950.05.

136.    Banys Vincas - Bombonešis iš Utalinos k. G. 1920 m. 1945 m. rudenį legalizavosi.

137.    Baltrukonis Juozas, Jono s., iš Balsupių. Buvęs lakūnas. Vytauto rinktinė.

138.    Baranauskas Vincas, Juliaus s. LDK Kęstučio būrys. Jono brolis. Žuvo.

139.    Baranauskas Jonas, Jurgio s., iš Ostampų k. Simno raj. 1932-1951.06.20. Žuvo Balbieriškio miškuose.

140.    Baranauskas. 1945 m. Jiezno apylinkėse su A. Škleriavičiumi žuvęs partizanas. J. Ogilbos grupė.

141.    Baranauskas Jonas, Juliaus s. LDK Kęstučio būrys. Žuvo.

142.    Baranauskas Jonas - Žemaitis iš Navininkų k. 1921— 1946.

143.    Baranauskas Juozas, Vlado s., iš Noragėlių k. Sasnavos vlsč. 1930-? Suimtas 1947 m. Geležinio Vilko rinktinė.

144.    Baranauskas Julius iš Pramezio k. Balbieriškio vlsč. 33 metų. Žuvo 1945.04.17.

145.    Baranauskas Jurgis - Margis iš Būdos k. Birštono vlsč. 1921-1945.02.10. Nukankintas Jiezne. Geležinio Vilko rinktinė.

146.    Baranauskas Pranas - Aras iš Gerulių k. Balbieriškio vlsč. 1922-1949.02. Degučio būrio partizanas. Žuvo Pošnioje prie Santaikos, Miroslavo vlsč.

147.    Baranauskas Vit/as iš Gerulių k. Balbieriškio vlsč. K. Degučio būrio partizanas.

148.    Baranauskas Vytas - Lokys iš Bagotosios k. 1927-1950. Žuvo Višakio Rūdoje. Žalgirio rinktinės būrio vadas.

149.    Barauskas Antanas - Bitė. Birutės rinktinės Šaulio kuopa. 1948.05.22 suimtas.

150.    Barauskas (Borowski) iš Podliesės k. Suvalkų trikampio partizanas.

151.    Barauskas Jonas iš Karalenkės k. Liudvinavo vlsč. 1895- ? Jo sodyboje buvo slėptuvė. 1948.03.10 naktį čekistai ją apsupo. Po stipraus susišaudymo partizanas Papartis (pavardė nežinoma) žuvo, o antrasis - Gintautas (pavardė nežinoma) buvo sužeistas ir pabėgo. Po šio įvykio Jonas Barauskas išėjo į Vytauto rinktinės 42-ąją kuopą. 1948.07.08 buvo suimtas. Miręs.

152.    Bartkevičius - Balandis iš Ašmenos k. Prienų vlsč. 1929-1948.03.09. Žuvo Pociūnuose. Geležinio Vilko rinktinė.

153.    Baravykas (pavardė nežinoma). Perkūno rinktinės Mindaugo grupės partizanas. Žuvo 1946 m. rudenį.

154.    Bardzilauskas- Briedis iš Čižikų k. Legalizavosi.

155.    Bardzilauskas Vladas, Antano s. Žuvo 1950.07.04 Atesnykų k. Simno raj.

156.    Barisauskas Juozas iš Girininkų k. 32 metai (1946 m.). Nušautas Šilą kojyje.

157.    Barišauskas Jurgis - Vyturys iš Nedėlberžio k. Kazlų Rūdos vlsč. 1924-? Žilvičio būrys.

158.    Barauskas iš Antrųjų Girininkų k. 7-1946. Birutės rinktinė.

159.    Barkauskas Antanas. G. Rudžių k. Marijampolės vlsč. 1923-1947.05.08. Žuvo Rudžių k.

160.    Barkauskas Jonas, Jono s., -Pu(...)as iš Pirmųjų Girininkų k. 1927-7

161.    Barkauskas Juozas - Lapinas. G. 1914 m. Girininkų k. Veiverių vlsč. Partizanavo kartu su A. Staniuliu-Paparčiu. 1947.02 Ašmensko išduoti, jie buvo apsupti Staniulio sodyboje-slėptuvėje. Papartis susisprogdino, o Lapiną suėmė. Nieko neišdavė. Jono brolis.

162.    Barkauskas Kostas iš Paželsvių k. 1928-1947. Legalizavosi. Mirė Sibire. Palių partizanas.

163.    Barauskas Vincas iš Paželsvių k. 1924-1945. Kosto brolis.

164.    Barkus ir jo brolis iš Rūdninkų. Žuvę.

165.    Barniškis Pranas - Sakalas iš Baltrakio k. Gižų vlsč. 1923-1997. Partizanuose nuo 1944 m. Kalėjo.

166.    Barniškis Zenonas - Daktaras iš Žečkalnių k. Barzdų vlsč. 1918-1988. Partizanuose nuo 1945 m. Žalgirio rinktinė, Vyčio kuopa, Meškos būrys. 1947 m. žiemą suimtas. Mirė Sintautuose.

167.    Baronas Bronius iš Tabarų k. Kalvarijos vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvęs.

168.    Baronas Vincas - Vyšnelis. 1928-1947.03.26(25?). G. Avikilų k. Liudvinavo vlsč. Vytenio būrio kovotojas. Suimtas 1946.07.23. Sušaudytas. Užkastas Tuskulėnuose.

169.    Barsukas (pavardė nežinoma) iš Kašonių k. Jiezno vlsč. 1945.06 Jiezne suimtas ir nukankintas. Geležinio Vilko rinktinė.

170.    Baršauskas Juozas iš Nedėlberžio k. ?—1946.

171.    Baršauskas Jurgis, Juozo s., - Vyturys iš Nedėlberžio k. Kazlų Rūdos vlsč. Žilvičio būrio partizanas. 1922-1949.05.22.

172.    Barštys Kazimieras - Stumbras iš Mačiūnų k. 1929- 1952.02.07. Susisprogdino Šiauliškių k. Prienų raj. Kartu žuvo J. Lisajus ir V. Gudynas.

173.    Barštys Viktoras iš Mačiūnų k. Suimtas 1945 m. dar nepilnametis. Nukankintas.

174.    Bartaška (Bartuška) Vincas - Vaiduoklis. 1921— 1947.12.20. Perkūno rinktinės Žilvičio būrio partizanas, žuvęs Kivitų k. Rudaminos vlsč.

175.    Barteška Vincas -Ridikas. G. 1922 m. Perkūno rinktinės Žilvičio būrio kovotojas, 1948.02.11 žuvęs N. Kirsnos k. Lazdijų raj. pas Karauską. Kartu žuvo S. Keršulis ir V. Busila.

176.    Bartiukaitis Juozas - Vėjas iš Šilavoto vlsč. Žuvo 1950.05.16 Sasnavos vlsč. Varnabūdžio miške.

177.    Bartuška Kęstutis, Mykolo s., - Gegužis. G. 1930 m. Šunskų vlsč. Kazliškių k.

178.    Bartkauskas iš Prienų. Žuvo 1946.05.29 Balbieriškio vlsč.

179.    Bartkevičius Kazys iš Balbieriškio vlsč. Žuvo 1946.05.

180.    Bartkevičius Kazys - Vasaris iš Ašmintos k. Prienų vlsč. 1927-1948.04.14. Žuvo Sekionyse. Geležinio Vilko rinktinė.

181.    Bartkus Antanas - Bubauskas. G. 1912 m. Bartkų k. Lukšių vlsč. Partizanas nuo 1945.05 pr. Skyrininkas. 1946.08 suimtas ir nuteistas. 1952.03 ištremtas.

182.    Bartkus Česlovas-Špokas. G. 1924 m. Bartkų k. Lukšių vlsč. Mokytojas. Vietinės rinktinės Marijampolės karo mokyklos kursantas. Partizanas nuo 1945.05.1946.06 suimtas ir nuteistas. Grįžo.

183.    Bartkus Ignas iš Baganskų k. Kazlų Rūdos vlsč. 1925-1948.

184.    Bartkus Juozas - Velnias. G. Šakių mieste. Partizanavo apie Gerdžius. Vaikščiojo kartu su Jonu Laurinaičiu. Vokiečių laikais buvo savisaugos batalione. Žuvo apie Plaktinę (Blusynę) Lukšių miške 1949 m. vasarą.

185.    Bartkus Petras. 1929-1949. Žuvo prie Radvilėnų. Vytauto rinktinė.

186.    Bartkus Petras - Voveris. G. 1908 ar 1906 m. Bartkų k. Lukšių vlsč. 1945 m. pavasarį sutelkė partizanų būrį, kuris gegužės pr. įsijungė į kapitono Jurgio Valčio partizanų gretas.

187.    Bartkus Pranas - Katinas. Žuvo 1950.07.06. Žalgirio rinktinė, Stumbro būrys.

188.    Bartulis-Viesulas. Veikė 1945 m. Kauno ir Marijampolės apskr. Būrio vadas.

189.    Bartulis Kazys - Žvaigždė iš Rūdupio k. Prienų vlsč. 1924-1945.12.25. Žuvo tėviškėje. Geležinio Vilko rinktinė. Skyrininkas.

190.    Bartusevičius A. - Narsutis. Geležinio Vilko rinktinė.

191.    Bartusevičius Stasys. Kalniškės mūšio dalyvis. Žuvo 1948 m. su V. Busila.

192.    Bartuška Liudvikas, Juozo s., iš Padovinio k. Marijampolės raj. Mokytojas. Suimtas 1944.09.30. Mirė lageriuose 1945 m.

193.    Bartuška Mykolas, Kazio s., iš Kazliškių k. Marijampolės raj. 1989-1946.03.25. Suimtas 1945.11.14. Mirė Marijampolės kalėjime.

194.    Bartulis Juozas iš Naujavalakių k. 1925-1945.04.18. Žuvo Žaliojoje (Buktos) girioje. Perkūno rinktinė.

195.    Barzdukas.

196.    Baržauskas Jurgis, Juozo s., iš Kazlų Rūdos vlsč. Žuvo 1946.05. Žilvičio būrys.

197.    Basevičius iš Padrečių k. Veiverių vlsč. Žuvo Kazlų Rūdos miške 1945 m.

198.    Basevičius Juozas, Jurgio s., iš Rimkės k. 1925- 1946.04.21. Sakalo būrys.

199.    Bastys Jonas. 1922-1945. G. Vaiguviškių k. Plokščių vlsč. Nuo 1944 m. Žalgirio rinktinės partizanas. 1945 m. žiemą pas savo seserį Brazaitienę Vaiguviškių k. buvo suimtas ir Griškabūdyje nukankintas.

200.    Bastys Juozas - Aleksis. G. 1920 m. Briedžių k. Gyveno Plieniškių k. Šakių vlsč. 1945.06 istojo į Vinco Dobilo partizanų būrį. Gruodžio mėn. suimtas ir nuteistas. 1956 m. grįžo.

201.    Bastys Pranas - Dūmas. G. 1923 m. Plokščiuose. Nuo 1945 m. pavasario Tauro apygardos Stirnos (vėliau Žalgirio) rinktinės partizanas. 1950 m. pavasarį paskirtas rinktinės štabo ūkio skyriaus viršininku. Žuvo 1950.12.01. Endrikių k. Šakių vlsč. kartu su apygardos vadu Saidoku ir kitais štabo pareigūnais.

202.    Bašinskas Juozas - Vyturėlis. Dariaus ir Girėno rinktinė.

203.    Bašinskas Vincas. Žuvinto palių partizanas.

204.    Bataitis Jonas. G. 1921 m. Lukšių vlsč. Šakių apskr. Žuvo 1945 m. (nušovė šienaujantį). Žalgirio rinktinė.

205.    Batarskas Julius iš Varčių k. Simno vlsč. 1920(?)-? Lakūno būrys. Buvo suimtas.

206.    Batiuška žr. Baciuška.

207.    Batkauskas Vincas iš Ramanavo k. Krosnos vlsč. Žaliosios (Buktos) girios partizanas 1945 m.

208.    Batutis Juozas-Pavasaris. G. 1921 m. Pagaršvio k. Prienų vlsč. 1945 m. pr. stojo į Geležinio Vilko rinktinės 4-osios kuopos I būrį, vėliau paskirtas būrio vadu, kuopos kuopininku. Susisprogdino išduotas 1947.07.17 bunkeryje Ašmintos k. Prienų vlsč.

209.    Baukus Kazys -Karys iš Santakų k. Sintautų vlsč. 1922- 1947.05.26. Žuvo Smilgių k. Žalgirio rinktinė.

210.    Baukus Justinas - Karys, Voverė, Patrimpas. G. Santakų k. prie Sintautų. 1922-1947.05.26. Žuvo Valakbūdžio (Smilgių) k. Žalgirio rinktinė.

211.    Baukus Pranas - Dagys. 7-1949. Vytauto rinktinė.

212.    Bauras (pavardė nežinoma). ?-1946. Vokietis - belaisvis.

213.    Bazevičius Antanas iš Žiūronių k. 1922-1946. Žuvo tėviškėje.

214.    Bazevičius Juozas iš Žiūronių k. 1920-1946. Žuvo tėviškėje.

215.    Bazevičius Albinas iš Žiūronių k. 1923-1945. Žuvo tėviškėje.

216.    Beinaravičius Juozas- Gintaras, Vėjas. Geležinio Vilko rinktinė.

217.    Bekampis Jurgis - Višakis, Šalmas. 1925-1947.03.26. G. Šlavančių k. Igliškėlių vlsč. Vytenio būrio I skyriaus vadas. Suimtas 1946.07.23. Sušaudytas. Užkastas Tuskulėnuose.

218.    Bekeris. Vokietis, vaikščiojęs kartu su H. Gresser-Gamiu. Senyvo amžiaus, buvęs frontininkas. Žuvo.

219.    Beleišis Jonas, Simono s.,-Putinas iš Panemunės vlsč. Kauno apskr. 1919-1947.07.26. Žaibo būrys.

220.    Beleišis Jokūbas, Simono s., - Kęstutis iš Pilėnų k. Panemunės vlsč. 1918-1948.01.15.

221.    Belekas Juozas iš Jundeliškių k. 1923-1945.

222.    Belekas Pijušas. Žalgirio rinktinė. Žuvęs.

223.    Belevičius Alfonsas. G. 1925 m. Poderiškių k. Šakių raj. Žalgirio rinktinės partizanas. 1946 m. tėviškėje, pas Bartašiūną, suimtas ir nuteistas. Iš lagerių į Lietuvą negrįžo.

224.    Belickas Antanas - Varnas. Studentas medikas.

225.    Beliūnas Kazys iš Putriškių k. Igliškėlių vlsč. ?-1946. Žuvo Kazliškių k.

226.    Belkevičius Vytas iš Grigaliūnų k. Kazlų Rūdos vlsč, 1930-1951.04.30. Žalgirio rinktinė, Dariaus ir Girėno tėvonija.

227.    Belsys Vitas. Suvalkų trikampio partizanas.

228.    Bendaravičius Bronius - Voldemaras iš Sūsninkų k. 1924-1945.05.16. Žuvo Sūsninkuose. Pirmoji Sūsninkų grupės auka. Palaidotas Mindauguose.

229.    Bendaravičius Jonas - Bajoraitis.

230.    Bendaravičius Jonas - Skinutis. G. Žydronių k. 1922- 1947.06.13. Žuvo Vidgirių k. Marijampolės vlsč. ties Gabana.

231.    Bendaravičius Sergijus - Špokas. 1918-1947.06.10. G. Pasūduonio k. Kalvarijos vlsč. Buvęs pasienio policininkas. Partizanas nuo 1944 m. vasaros, vienas Perkūno rinktinės organizatorių, rinktinės tiekimo skyriaus viršininkas. Nuo 1945 m. rudens Gedimino rinktinės IV kuopos kuopininkas. 1946.06 išformavus rinktinę, perkeltas į Vytauto rinktinę ir metų pab. paskirtas kuopos kulkosvaidininku, 1947.03 - vėl kuopos vadu. Žuvo išduotas besigydydamas po sužeidimo, sanitariniame bunkeryje „Paneriai" Pasūduonio k. Kalvarijos vlsč.

232.    Bendoraitis Adolfas - Varnas. 1947 m. rudenį Virbalgiryje pasidavė.

233.    Bendoraitis Andrius - Šiaurys iš Degimų k. 1929-1951. Geležinio Vilko rinktinė.

234.    Bendoraitis Antanas iš Degimų k. 1921-1945.05.08.

235.    Bendoraitis Antanas - Meška. G. 1926 m. Kialupių k. Sintautų vlsč. Partizanas nuo 1945.06.

236.    Bendoraitis Jonas, Damijono s., - Seržantas, Staršina, Trimitas iš Matamų k. Šakių apskr. 1922-1947.05.25. Žuvo pas Kurą Paberžupių k. kartu su V. Kėvelaičiu-Tūru ir B. Matjo-šaičiu-Startu. Partizanuose nuo 1945 m.

237.    Bendoraitis Jonas. 1924-? G. Gerdžių k. Lukšių vlsč. 1945.03 buvo suimtas ir nuteistas. Vorkutoje iškalėjo 9 metus, į Lietuvą negrįžo. Gyveno ir mirė Sočyje.

238.    Bendoraitis Juozas. G. 1929 m. Kiaulupių k. Sintautų vlsč.

239.    Bendoraitis Juozas. Vienas paskutiniųjų Vytauto rinktinės kovotojų. Žuvo prie Bartninkų.

240.    Bendoraitis Juozas iš Degimų k. 1923-1945.05.08.

241.    Bendorius - Klajūnas. Buvęs Marijampolės 9-ojo p. p. viršila. Kovojo Šakių apylinkėse.

242.    Bendorius Jonas. G. Žynių k. Šakių apskr. 7-1948. Žuvo Rudžių k. Bubelių vlsč. Šakių apskr.

243.    Bendžiūnas Viktoras - Rickus. 7-1945. Nušovęs Meškiuką, buvo sušaudytas.

244.    Benešiūnas iš Antrųjų Girininkų k. G. 1924(7) m. Stirnos rinktinės partizanas. 1945.02.26 žuvo Žiemkelio mūšyje.

245.    Benešiūnas - Ūkas. 1927-1948. Partizanų nuteistas už išdavystes. Nuosprendis įvykdytas Tvarkiškių k. Garliavos vlsč.

246.    Benys. Tauro apygarda, Runo būrys.

247.    Berčiūnas iš Vartų k. Krosnos vlsč. Lakūno būrys.

248.    Berčiūnas Algirdas iš Atesnykų(?) k. 1923-1945.02.21. Žuvo Liepa kojų mūšyje. Šarūno būrys.

249.    Berčiūnas Juozas iš Atesnykų(?) k. 1917-1945.02.21. Žuvo Liepa kojų mūšyje. Algirdo brolis. Šarūno būrys.

250.    Beris Algis - Amerikonas iš Radiškės k. 1923- 1948.02.13. Žuvo Liubavo mūšyje.

251.    Berlynas (pavardė nežinoma). J. Stravinsko-Žiedo grupės partizanas, vokietis. Suimtas ir nuteistas mirties bausme, mėgino bėgti ir buvo nušautas iš salės.

252.    Bernatavičius Augustinas, Liudviko s.,-Genys iš Krosnėnų k. Krosnos vlsč. 1912-1953. Lakūno būryje nuo 1944 m. rudens. Kalniškės mūšio dalyvis. 1945.09 legalizavosi, bet ryšį su partizanais palaikė. Suimtas 1951 m. ir nuteistas. Žuvo 1953.08 per sukilimą Vorkutoje.

253.    Bernatavičius Petras iš Žagarių k. 7-1946.

254.    Bernatonis - Bukis iš Pelekonių k. Jiezno vlsč. 1915(7)- 1945.03.26. Žuvo Vangų k. Prienų vlsč. Geležinio Vilko rinktinė.

255.    Bernatonis Jurgis - Nemajūnas iš Šilinių k. Jiezno vlsč. 1924(?)-1945.05. Žuvo Pašventupy. Geležinio Vilko rinktinė.

256.    Bernatonis - Lapė iš Pelekonių k. Jiezno vlsč. 1924- 1945.03.26. Žuvo Vangų k. Prienų vlsč. Geležinio Vilko rinktinė.

257.    Bemotaitis Juozas - Žaliukas. G. Alksnėnų k. Pilviškių vlsč. 1914(1922)-1959.1945.12.08 Starkų k. sužeistas ir suimtas kartu su A. Klimavičium ir Strimaičiu.

258.    Bernotavičius Jonas iš Žagarų k. Šakių vlsč. 1912— 1945.05.12. Žuvo Valkų mūšyje.

259.    Bernotavičius Juozas. Žuvo 1945.05.12 Valkų mūšyje.

260.    Berteška iš Gražiškių. 71-osios kuopos vadas. Vytauto rinktinė.

261.    Berūkštis Petras iš Pakuonio k. Kauno raj. Buvęs Pakuonio viršaitis. Žuvo 1946.03.13. Geležinio Vilko rinktinė.

262.    Bervingė Julius - Negras iš Mikuliu k. Šunskų vlsč. Lietuvos vokietis. 1918—? Partizanuose nuo 1946 m. pavasario. Suimtas 1947.09.09. Išdavikas. Vytauto rinktinė.

263.    Beržas (pavardė nežinoma). Partizanas nuo Pilviškių. 1947.11.17 sužeistas pateko nelaisvėn, bet nieko neišdavė.

264.    Beržas (pavardė nežinoma) iš Pamoterio k. Pakuonio vlsč. 1927-1947.09.30. Žuvo Kalviuose. Geležinio Vilko rinktinė.

265.    Bevardis (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinė.

266.    Bielevičius Juozas iš Dabravolės k. Vytauto rinktinė.

267.    Bielevičius Kazys, Jono s., iš Gervėnupio k. Panemunės vlsč. 1901-1947.11. Žuvo ar buvo suimtas Vaišvydavos miške.

268.    Bieliauskas Bronius iš Mankūnų k. Miroslavo vlsč. G. 1914 m. Žuvo Radžiūnų k. Miroslavo vlsč. 1946.04.02.

269.    Bieliauskas Jurgis iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. G. 1924 m. 1945 m. rudenį legalizavosi ir buvo nuteistas.

270.    Bieliauskas Kazys iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. G. 1922 m. 1945 m. legalizavosi ir buvo nuteistas. Jurgio brolis.

271.    Bieliukas Antanas iš Alksnėnų k.

272.    Bieliukas Justinas - Liūtas iš Pilviškių vlsč.

273.    Bieliūnas Valeras Albinas-Kabelis, Kalvaitis iš Dirvonų k. Bartninkų vlsč. 1924-1962.11.22. Suimtas 1952.01.03, tapo KGB agentu smogiku Variagu ir išdavė keliasdešimt partizanų. Tų pačių išduotųjų buvo nužudytas Kaune, savo namo laiptinėje.

274.    Bieliūnas Antanas iš Pilėnų k. Bartininkų vlsč. 1888- 1947.12.26. Žuvo Smalnyčėnų k. pas Ferensą kartu su J. Čiupliu-Zyle. Išdaviko Kabelio tėvas. Vytauto rinktinė.

275.    Bieliūnas Kazys iš Putriškių k. Igliškėlių vlsč. Sakalo būrys. Žuvo Kazliškių k. Marijampolės apskr. 1946.06.04.

276.    Bielys Algis - Amerikonas. 1923-1948.02.13. Žuvo Juodelių k. pas Aleksą. Partizanuose nuo 1944 m.

277.    Bielys Vitalius - Algirdas. G.1922 m. Radziškių k. Punsko vlsč. Seinų apskr. 1945 m. įstojo į Perkūno rinktinės 4-ąją kuopą. 1946.06 rinktinę išformavus, pervestas į Tauro apygardos Vytauto rinktinės 4-ąją kuopą. 1947 m. vasarą paskirtas II būrio vadu. Žuvo 1948.02.13 Būdviečių k. Liubavo vlsč.

278.    Bielskis Antanas - Radastas iš Tauro apyg. Panemunės raj. 1924-1949.01.01. Žiedo būrys. Žuvo Gogių k. Panemunės vlsč.

279.    Bielskus Justinas - Tigras iš Gaisrių k, Pilviškių vlsč. 1922-? Partizanavo Staniulio būtyje. 1946 m. suimtas Bebruliškio geležinkelio stotyje. Tolesnis likimas nežinomas.

280.    Bielskus Justinas. Žuvo prie Rūdupio. Jaunesnysis Kosto brolis.

281.    Bielskus Kostas. Žalgirio rinktinė. Žuvo Molingerio miške 1949 m. Justino brolis.

282.    Bielskus Vytas iš Opšrūtų k. Igliškėlių vlsč. Geležinio Vilko rinktinė, I kuopa.

283.    Biesevičius iš Kalesnykų k. ?-1945.

284.    Bijūnas (pavardė nežinoma) iš Bagrėno k. Prienų vlsč. 1915(?)-1948.07.17. Žuvo Rūdupyje. Geležinio Vilko rinktinė.

285.    Bilkys Antanas - Radastas iš Armališkių k. Kauno raj. 1927-1949.01.12. Žuvo Guoguose. Geležinio Vilko rinktinė. Partizanuose nuo 1947 m.

286.    Bilskis Juozas iš Girininkų k. 7-1945. Žuvo Kazlų Rūdos miške.

287.    Bimba - partizanas nuo Bartninkų(?).

288.    Bindokas Antanas - Džimas, Džimis. G. Ožkabalių k. Bartninkų vlsč. 1914-1950.02.12. Pasižymėjo prie Gižų pieninės. Žuvo Obelių k. Alvito vlsč., Eidukevičynėj. Kartu žuvo A. Kere-vičius-Mėnulis.

289.    Birštonas Jonas. Vytauto rinktinė.

290.    Bitkauskas Jonas - Kranklys iš Dabra volės k. Gižų vlsč. Vytauto rinktinė, būrio vadas. 1925-1946. Suimtas. Likimas nežinomas.

291.    Biržai, Skydas (pavardė nežinoma). 1946 m. priklausė pogrindžio organizacijai „Varpas". Mokinys Sasnavoje. Suimtas 1946 m., išdavė kitus moksleivius varpininkus.

292.    Bizūnas (pavardė nežinoma). 54-osios kuopos kuopininkas.

293.    Bylskis iš Pirmųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. Žuvo Kazlų Rūdos miške 1945 m.

294.    Bytautas. Gedimino rinktinė.

295.    Blackis Valentinas iš Antrųjų Girininkų k. Ežerėlio apyl. 1922-1945.02.26. Žuvo Žiemkelyje. Arlausko būrys.

296.    Blaškevičienė Agnietė - Gegutė iš Makrickų k. Gudelių vlsč. 1920-? Suimta 1946 m.

297.    Blaškevičius Antanas iš Makrickų k. Gudelių vlsč. V. Dranginio būrio partizanas. 1919-1945.03.08. Kartu žuvo dar 8 partizanai. Palaidoti Gudeliuose.

298.    Blazgys Juozas iš Stonėrių k. Šakių raj. Žalgirio rinktinė.

299.    Blažaitis - Povas iš Atesnykėlių k. Simno vlsč. 1923—? Lakūno būrys. Buvo suimtas.

300.    Blažauskas Gediminas, Jono s., -Erelis. Partizanas nuo Lazdijų. Žuvęs.

301.    Blažys Juozas-Peslys. G. 1922 m. Juodbariškės k. Jankų vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. 1947.07.24. žuvo pas Urbaitį Bebruliškių k. Kartu žuvo šeimininko duktė Irena ir B. Tupčiauskas. Užkastas Pilviškiuose kartu su S. Storpirščiu-Eiguliu.

302.    Blažonis Vitas - Spindulys. Perkūno rinktinė.

303.    Blekaitis M. Geležinio Vilko rinktinė.

304.    Blumental Haris - Jonas. Vokietis, partizanavęs Geležinio Vilko rinktinėje.

305.    Bliumentalis Hansas. 1917-1946.06.19. Žuvo Kuktų k. Igliškėlių vlsč.

306.    Bliuvas Justinas. G. Uzarų k. Jankų vlsč. 1918-1946. Suimtas 1945.03.15. Mirė Vorkutoje. Vlado brolis.

307.    Bliuvas Vincas. G. 1916 m. Uzarų k. Jankų vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1946 m. Gairiakalnio miške tarp Braziūkų ir Ežerėlio. Vlado brolis.

308.    Bliuvas Vladas. G. 1924 m. Uzarų k. Jankų vlsč. Žuvo 1945.05 miške prie Staliorių k. Lukšių vlsč. Kartu žuvo dar 10 partizanų.

309.    Bliūdžius (Bludzis) Vincentas. Suvalkų trikampio partizanas, slapstęsis Trakiškių k. pas Vincentą Kadį (Kadysz).

310.    Blockis Jurgis - Gegužis iš Veiverių vlsč. 1924- 1948.06.23.

311.    Blockys Valentinas iš Pirmųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. 1922-1945.02.26. Partizanuose nuo 1944 m. Arlausko būrys. Žuvo Žiemkelio miške.

312.    Blusevičius Leonardas - Durtuvas. 7-1946.02. Žuvo Živavodės kautynėse. Apynio būrys.

313.    Blusevičius (Blusius?) Antanas iš Utalinos k. Sasnavos vlsč. 1917-1947. J partizanus išėjo iš Vainatrakio k. Suimtą pas seserį, jį užmušė saugumiečiai. Geležinio Vilko rinktinė.

314.    Bobilas Vincas. 1923-1945.09.08. Žuvo puolant Griškabūdį.

315.    Bobina Bronius -Patrimpas iš Šilbalių k. Bartninkų vlsč. 1921-1952.01.10. Žuvo Trilaukio k. Vilkaviškio raj. Bieliausko sodyboje. Kartu žuvo dar 4 partizanai. Išdavė Kabelis. Vytauto rinktinė.

316.    Bogušauskas Stasys - Šermukšnis iš Čyčkų k. Alvito vlsč. Vilkaviškio raj. 1929-? Vytauto rinktinė. Žuvo. Palaidotas Bardauskuose. Palaidojo R. Klimavičius.

317.    Borgė - Peteris. Vokietis, kulkosvaidininkas. Vytauto rinktinė.

318.    Borisauskas Jūris iš Nedėlberžio k. 1914-1945.07.04.

319.    Borkys. ?-1945. Žuvo Juragių k. Garliavos vlsč.

320.    Bortkevičius Jurgis - Balandis. G. 1929 m. Ašmintos k. Prienų vlsč. 1948.02.26 jų sodyboje bunkeryje žuvo 7 partizanai. Kartu žuvo sodybos šeimininkė Bortkevičienė ir jos dukra, partizanų ryšininkė Bortkevičiūtė. Jurgis pabėgo ir 1948.02.29 įstojo į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 51-ąją kuopą. Žuvo 1948.03.09 Pociūnų k. apylinkėse Prienų vlsč.

321.    Bortkevičius Kazys - Vasaris. G. 1926 m. Ašmintos k. Prienų vlsč. Į Geležinio Vilko rinktinės 51-ąją kuopą įstojo 1948.02.29. Žuvo 1948.04.14.

322.    Bortkevičiūtė. 7-1948.02.26. G. Ašmintos k. Prienų vlsč. Geležinio Vilko rnkt. partizanų ryšininkė. Žuvo tėvų sodyboje įrengtame bunkeryje kartu su 7 partizanais.

323.    Boruta Juozas - Kaributas. 1917-1948.09.16. G. Kampinių k. Kalvarijos vlsč. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje, buvo šaulys. 1945 m. gresiant išvežimui, stojo į partizanų gretas. 1946 m. Tauro apygardos štabo ūkio skyriaus viršininkas, 1947 m. vasarą paskirtas Vytauto rinktinės 43-iosios kuopos I būrio vadu ir kuopos vado pavaduotoju. 1948 m. pr. paskirtas Brolių teismo nariu. Žuvo 1948.09.16. Gintautų k. Kalvarijos vlsč. L. Degučio sodyboje su Butanavičiumi-Baliniu, Gegužiu.

324.    Boruta Juozas - Šaulys. 1921-1946.06.04. Ožkasvilių k. Žuvo Grybinės mūšyje.

325.    Boruta Vincas - Žvalgas iš Kampinių k. Kalvarijos vlsč. 1922-1945.06.25. Kaributo brolis. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Žuvo Paliose. Palaidotas Gudupių kapinėse. Žuvo su V. Gavėnu ir dar vienu vyru.

326.    Bosikis Kazys - Šluota. 1915(?)-?

327.    Botyrius Antanas.

328.    Botyrius Česlovas iš Trakiškių k. Kalvarijos vlsč. Perkūno rinktinė. Ryšininkas. Miręs po kalėjimų.

329.    Botyrius Jonas - Basanavičius iš Trakiškių k. Kalvarijos vlsč. 1916-1945. Mirė Šeštokuose nuo žaizdų, gautų Kalniškės mūšyje. Palaidotas Šeštokų kapų patvory. Leono brolis. Perkūno rinktinė.

330.    Botyrius Leonas - Tarzanas iš Trakiškių k. Kalvarijos vlsč. 1922-1945. Žuvo Kalniškės mūšyje. Perkūno rinktinė. Žuvo, jau išsiveržęs iš apsupimo.

331.    Boza Vacius iš N. Ūdrijos k. 1926-1945.

332.    Bozevičius Antanas. LDK Kęstučio būrys. Žuvęs.

333.    Branislauskas Albinas - Klajūnas iš Sarginės k. Šilavoto vlsč. Geležinio Vilko rinktinė. 1926-1952.06.24. Žuvo Juoda raištyje (Prienų šile).

334.    Brasauskas Antanas iš Bartninkų k. Kazlų Rūdos vlsč. Žuvo 1945 m. Kvietkapušio k. pas Gvazdiką. Palaidotas Bagotosios kaime.

335.    Brastauskas Jurgis. G. Padvengliškių k. 1929-1946.05.28.

336.    Brazaitis Jonas - Montvila Jonas, Snelius iš Pašešupių k. Liudvinavo vlsč. 1924-? Desantininkas. Spėjama, kad partizanavo Kazlų Rūdos, Prienų miškuose. Likimas nežinomas.

337.    Brazaitis Vaclovas - Stirna iš Dzūkų k. Lazdijų raj. 1917-1945.05.16. Kulkosvaidininkas. Žuvo Kalniškės mūšyje.

338.    Brazaitis Vincas. Geležinio Vilko rinktinė. 1945-1949 m.

339.    Brazaitis Jurgis - Barsukas iš Pirmųjų Girininkų k. 1905(1911)-1952.06. Birutės rinktinė.

340.    Brazauskas Jonas iš Bartiškių k. Pilviškių vlsč. ?- 1946.06.11. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo prie Agurkiškės k. Kazlų Rūdos vlsč.

341.    Brazauskas Antanas iš Bartninkų k. Kazlų Rūdos vlsč. 1945 m. Kvietkapušio k. buvo stribų suimtas ir pakeliui į Kazlų Rūdą užmuštas.

342.    Brazauskas Bronius - Sakalas iš Bartninkų k. Pilviškių vlsč. 1914-1946.06.06. Nuo 1945.09 - Stirnos rinktinėje, nuo 1946.05-Žalgirio rinktinės štabo viršininkas. Vadovavo Griešių mūšiui. Žuvo prie Agurkiškės.

343.    Brazys. Brazausko-Sakalo būrio kovotojas, nusišovęs prie Zapyškio.

344.    Brazys Jonas-Klajūnas. G. Opšrūtuose. 1921-1949.10.19. Žuvo Samarčiūnų k, Pilviškių vlsč. kartu su adjutantu Liudviku Juodkoju-Kariūnu. Vytauto (nuo 1946 m.), vėliau- Žalgirio rinktinės kovotojas, apygardos štabo aprūpinimo poskyrio viršininkas.

345.    Bražaitis Bernardas-Papartis iš Zigmantavo k. G. 1927 m. Vytauto rinktinės kovotojas 1945-1950 m.

346.    Bražinskas Antanas - Simonas, Žaltys iš Bukonių k. Igliškėlių vlsč. 1920-1947.04.16. P. Kučinsko-Apynio kuopos I būrio vadas. Žuvo, traukdamasis iš Grabavos k. Igliškėlių vlsč., prie Jurgelaičio sodybos.

347.    Bražinskas Pranas (Alfonsas) - Smauglys, Žaltys iš Bukonių k. 1924-1952.06.24. Žuvo Prienų šile, Juodaraistyje kartu su kitais partizanais.

348.    Bražinskas Vincas -Žaltys(?) iš Avikilų k. Liudvinavo vlsč. 1932-? Čekistai kompromituojančia medžiaga mėgino jį sunaikinti pačių partizanų rankomis. Likimas nežinomas. 1951.09.15 jis dar buvo partizanuose.

349.    Bražukas. Geležinio Vilko rinktinės partizanas. Sužeidė Trakiškiuose pas Mykolaitį, mirė ligoninėje. Užkastas už Marijampolės kapų.

350.    Brenkis Vincas. 1926-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose. Kušlio būrys.

351.    Bridžius Vincas - Žaibas. G. Pagirėlių k. Sasnavos vlsč. 1920-1947.07.30. Žuvo Raišupyje.

352.    Briedis (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinės Vyčio kuopos partizanas. Žuvo 1946.10.22 Vilktrakių k.

353.    Brilius Albinas iš Palnyčios k. Kalvarijos vlsč. 1921- 1945.02.20. Žuvo Sangrūdos k.

354.    Brizgys Vincas. Palių partizanas.

355.    Brokas Bronius iš Šilbalių k. Vilkaviškio raj. Partizanavo kelis mėnesius. Žuvo.

356.    Brokas Petras - Plienas, Ąžuolas(?) iš Geisteriškių k. Keturvalakių vlsč. 1918-1946.10.16. Žuvo Pūstapėdžių k. Kartu žuvo K. Vingelis-Iešmas. Palaidoti Bartninkuose, Vilkaviškio raj.

357.    Bronius (pavardė nežinoma). Arlausko būrio partizanas. Žuvo 1945.02.26.

358.    Brokas Algis - Liepa iš Donelaičių k. Gražiškių vlsč. G. 1930 m. Vytauto rinktinė.

359.    Brokas Gediminas iš Geisteriškių k. Keturvalakių vlsč. 1926-1946.10.16.

360.    Brokas Petras -Plienas Sausininkų k. Bartninkų vlsč. Žuvo 1947 m. Rūkštėnų k. Bartninkų vlsč. Gibo sodyboje. Vytauto rinktinė.

361.    Brokas Vytas, Jono s., - Rolandas. 1921-1946.09.24. Žuvo Pūstapėdžių k. Vilkaviškio raj. Giedrulio būrys.

362.    Brolis (pavardė nežinoma). Žuvo 1945 m.

363.    Brundza Juozas. Mokytojas iš Bagotosios k. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo 1949.02.10 Garunkščių k. Kazlų Rūdos vlsč. Kartu žuvo dar 4 kovotojai.

364.    Brundza Kęstutis - Daktaras iš Kampinių k. Veiverių vlsč. 1923-? Vokiečių laikais buvo policininkas. Partizanuose nuo 1944 m. 1945 m. suimtas Eglynėlio miške.

365.    Brundza Kazys - Papartis. G. Kampinių k. Partizanas nuo 1945 m. Žuvo 1948. 08.10. Žalgirio rinktinė.

366.    Brundza Vitas - Viesulas, Viesuliukas. ?-1947.10.09. Partizanas nuo 1945 m. vasaros. Nuo 1947 m. vasaros, žuvus Merkiui, Birutės rinktinės kuopos vadas. Žuvo Kėbliškių k. Pakuonio vlsč. Geležiaus sodyboje. Geležinio Vilko rinktinė.

367.    Brundzienė-Krušinskaitė Eugenija - Aguona iš Rudaminos vlsč. Lazdijų apskr. Lakūno būryje 1947-1949 m. Suimta. Grįžusi.

368.    Brusokas Aleksandras iš Šidviškių(?) k. Liudvinavo vlsč. Karklo grupės partizanas.

369.    Brusokas Andrius- Gvazdikas. Palių partizanas. Miręs.

370.    Brusokas Juozas iš Makauskų k. 1916-1946.06.20. Žuvo Jakimavičių k., Tekoriaus beržyne.

371.    Brusokas Kazys iš Rudenų k. 1927-1946.

372.    Brusokas Petras iš Makrickų k. Gudelių vlsč. 1911(?)— 1946. K. Degučio būrio partizanas.

373.    Brusokas Simonas iš Makrickų k. ?—1947. Suimtas. Mirė lageryje.

374.    Brusokas Stasys - Kubas, Putinas iš Makrickų k. 1905(1918?)-1948.03.18. Nusišovė apsuptas Riečiuose.

375.    Brusokas Vaclovas iš Šidviškių k.(?). Liudvinavo vlsč. Karklo grupės partizanas.

376.    Brūzga Vytas. Žuvo 1950 m. Geležinio Vilko rinktinė. Partizanuose nuo 1946 m.

377.    Brūzga. Žuvo 1946.11.15 Girininkų k. Pakuonio vlsč.

378.    Brūzga Jonas iš Jiestrakio k. 1928-1950 m.

379.    Brūzga Juozas - Žvalgas iš Mikališkių k. Marijampolės apskr. 1927-1950.01.08. Geležinio Vilko rinktinė, Apynio 54-oji kuopa, 2-asis būrys. Ūkininkas. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo Živavodės k. Marijampolės apskr. pas Šmulkštį. Kartu žuvo V. Kučinskas-Robinzonas.

380.    Brūzga, Brūzgutis. G. Serbentinės k. Gudelių vlsč. Marijampolės apskr. Jaunas partizanas. 1945 m. vasarą V. Juodis ir A. Bendinskas Skirpstiškių k. Gudelių vlsč. jį užmušė akmenimis (žudikus pasamdė Bražukas iš Girininkų k.).

381.    Bubelaitis žr. Bubilaitis.

382.    Bubeliūnas žr. Bubilaitis.

383.    Bubilaitis (Bubelaitis, Bubeliūnas) Pranas iš Bališkių k. Lukšių vlsč. 1925-1945.05.12. Žuvo Valkų mūšyje.

384.    Bubilas Vitas iš Teizininkų k. Šventežerio vlsč. G. 1924 m. Buvo suimtas.

385.    Bubnelis Pranas žr. Bubnys Pranas.

386.    Bubnys Antanas iš Atesnykėlių k. Simno vlsč. ?- 1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

387.    Bubnys Antanas - Kerštas. Vytauto rinktinė.

388.    Bubnys Sigitas - Gusaras iš Kidoliškių k. 1928- 1947.10.28. Rygiškių Jono gimnazijos gimnazistas. Partizanavo savaitę ir žuvo Geisteriškių k. Keturvalakių vlsč.

389.    Bubnys Vincas - Boksas. G. 1915 m. Varnupių k. Marijampolės apskr. Marijampolės kalėjimo prižiūrėtojas. Išėjo į mišką 1945 m. Partizanavo Paliose, Žaliosios miške. Žuvo 1947.12.20 Išlandžių k. Marijampolės apskr. pas Grebliką.

390.    Bubnys iš Skersabalio k. Šilavoto vlsč. Susisprogdino bunkeryje.

391.    Bubnys Vincas-Bonka iš Skersabalio k. Naujosios Ūtos vlsč. Žuvo 1946.09.13.

392.    Bubnys Vitas iš Atesnykėlių k. Simno vlsč. 1921-1946.06(?). Lakūno būrys.

393.    Bubnys - Šapalas iš Digrių k. Garliavos vlsč. 1922-? Žuvo Šilavoto apylinkėse.

394.    Bubnys (Bubnelis) Pranas-Kiškis. 1926-1947. G. Alšė-nų k. Garliavos vlsč. Birutės rinktinės partizanas nuo 1946 m. Prieš išeidamas į partizanus, bernavo pas ūkininką Gustaitį. Žuvo, kai, kasant slėptuvę, sprogo prie diržo kabojusi granata.

395.    Bubnytė Ona - Eglė iš Atesnykėlių k. Simno vlsč. Žuvo 1945.05.16 Kalniškės mūšyje.

396.    Bubnytė-Samulaitienė Anelėiš Širvydų k. Marijampolės apskr. 1924-1995.08.20. Lietuvos savanorio duktė, ryšininkė, partizano Dagilio sesuo. Palaidota Skardupiuose.

397.    Bubnys Juozas-Valius, Dagilis iš Širvydų k. Keturvalakių vlsč. 1927.02.13.-1951.08.08.1945 m. buvo suimtas, pabėgo, įsidarbino Kaune „Drobės" fabrike. Susektas pasitraukė į partizanus, 1948 m. Deivoniškėse buvo sužeistas ir suimtas. Draugų padedamas pabėgo iš ligoninės. Žuvo Jungėnuose prie Pauliukonio. Kartu žuvo S. Treikauskas-Slapukas.

398.    Bucienis Juozas - Vėjelis. Žuvo 1951.10.04.

399.    Bučinskas Antanas - Strausas. 1922-1945. Lakūno būrys.

400.    Bučinskas Vitas, Juozo s., - Klajūnas iš Teizininkų k. Lazdijų raj. 1920-1947.04.09. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Perkūno rinktinės Mindaugo būrio vadas. Žuvo Verstaminų k.

401.    Bučionis Viktoras iš Buteliūnų k. ?-1951.

402.    Bučionis iš Seinų apskr. 1928-1948.

403.    Bučys Pranas.

404.    Būdininkas Jonas - Nemiras iš Mozūriškių k. Šakių raj. 1914-1980.08.14. Suimtas Jankūnų k. Gelgaudiškiu vlsč. pas P. Bindoką. Mirė Krasnojarsko krašte.

405.    Budreika Stasys - Murkus iš Liepynų k. 1929-?

406.    Budrevičius Juozas. Suimtas 1950.01.20. Vytauto būrys.

407.    Budrevičius Juozas iš Vaidelotų k. Krosnos vlsč. 1918 (1924)-? Lakūno būrys.

408.    Budrikas Vaclovas. 1944.10 Jiezno apylinkėse išmestas desantininkas.

409.    Budrys Antanas - Kerštas. Vytauto rinktinė.

410.    Budrys Arūnas. Žuvo 1947 m. rudenį.

411.    Budrys Benediktas - Vytenis, Spartuolis, Beržas, G. 1929 m. Marijampolėje. Baigė penkias gimnazijos klases. 1946 m. pavasarį įstojo į Geležinio Vilko rinktinės 1 kuopą. Buvo kuopos raštvedžiu. Metų pab. buvo paskirtas I būrio vadu. 1948.06.07 Nendriniškių k. Marijampolės vlsč. pas Dominaitį pasidavė. Tardymo metu išdavė visus jam žinomus ryšininkus ir rėmėjus. Buvo saugumo naudojamas antirezistencinei agitacijai.

412.    Budrys Juozas - Ulonas. G. 1919 m. Sirvydų k. Lekėčių vlsč. 1944 m. paimtas į Raudonąją armiją, iš kurios spalio mėn. pabėgo ir 1945.04 įstojo į Paežerėlių vlsč. partizanų būrį. Po Valkų mūšio naujai suformuotame Petro Povilaičio būryje buvo vado pavaduotojas, o 1945.07.08 P. Povilaičiui žuvus, išrinktas būrio vadu. Rugsėjo mėn. legalizavosi, buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme, kuri vėliau pakeista į 25 m. lagerio. Kalėjo Omsko srityje. Mirė 1968 m. tremtyje.

413.    Budrys Jonas- Strazdas. G. 1927 m. Sirvydų k. Lekėčių vlsč. Šakių apskr. Partizanuose nuo 1946 m. Suimtas 1948 m. slėptuvėje, sužeistas. Iškalėjo 18 metų. Grįžti į Lietuvą neleido. Mirė 1968.02 Rostove. Vilko brolis.

414.    Budrys Vitartas - Vilkas. G. Sirvydų k. Lekėčių vlsč. 1924-1948.02.17. Žuvo prie Pažiegždrių k. kartu su Vaclovu Urbaičiu ir Šarūnu. Strazdo brolis. Žalgirio rinktinės būrio vadas.

415.    Būdžius Algirdas. 1922-1949.02.04. Žuvo Samarčiūnų k. Pilviškių vlsč.

416.    Būdžius Vytautas, Vinco s., - Vytenis iš Steponų k. Pilviškių vlsč. 1919(1922)-1949.02.04. Partizanuose nuo 1947 m. rudens. Žuvo tėviškėje, Dėdelės ūkyje. Kartu žuvo Geniukas ir dar 2 kovotojai.

417.    Būgnys iš Garliavos vlsč. Žuvęs.

418.    Buivydas Vladislovas iš Kauno. Žuvo Kulautuvos miške 1946.07.08.

419.    Bujanauskas Kostas, Juozo s.,-Kalavijas iš Marijampolės apskr. Partizanuose nuo 1944 m. Dzūkų rinktinės Vaidoto būrys. Žuvo 1946.07.20.

420.    Bujanauskienė Agota iš Balbieriškio vlsč. Marijampolės apskr. Žuvo 1945.04.16.

421.    Bujanauskas. Žalgirio rinktinė.

422.    Bukaveckas Juozas - Varnelis, Kudlius iš Gražiškių k. Barzdų vlsč. Algimanto partizanų 1-asis skyrius. Partizanuose nuo 1945.05.

423.    Bukšaitis Klemensas iš Kurynės k. Šakių raj. 1913— 1945.07. Saugumiečių nužudytas tėviškėje. Stirnos rinktinės Lapės kuopa.

424.    Bukšnys. G. Endziulių k. Žuvo Višakio Rūdoje ties Vytauto ąžuolu, partizanams puolant Višakio Rūdos paštą. Palaidotas Višakio Rūdos kapinėse.

425.    Bukšnys Pijus. Žalgirio rinktinė.

426.    Bukšnys Juozas iš Bagotosios. Suimtas ir ištremtas. Lietuvos kariuomenės leitenantas ir šaulių būrio vadas. Žalgirio rinktinė.

427.    Bukučinskas K. Geležinio Vilko rinktinė.

428.    Bukutis(?) Vitas iš Švarplių k. Šakių vlsč. 1928-1946. Partizanuose nuo 1946 m. Žuvo prie Agurkiškės k. Lukšių miške. Sužeistas susisprogdino.

429.    Bulevičius Julius iš Šlynakiemio k. Punsko vlsč. 1925- 1946.10.22. Žuvo puolant Žaliosios vlsč. „stribelnyčią" Rumokų dvare. Žalgirio rinktinė.

430.    Bulota Jonas - Anbo iš Mielaišupio k. Šilavoto vlsč. Marijampolės apskr. 1917-1947.09.24. Baigė Kauno aviacijos mokyklą. Karo lakūnas puskarininkis. Partizanuose nuo 1944 m. pab. 1945.10.30 paskirtas Geležinio Vilko rinktinės adjutantu. 1947.08 vid. paskirtas 2-osios kuopos vadu, o 08.20 - laikinai eiti Birutės rinktinės vado pareigas. Žuvo Veiveriuose kartu su J. Lelešium ir kt.

431.    Bulota Juozas - Kalvis. 1926-1946. Geležinio Vilko rinktinė.

432.    Bulota Petras-Beržas iš Mielaišupio k. 1926-1947. Anbo brolis. Žuvo Prienų šile.

433.    Bumblys Vacys - Jūrelė iš Marvelės k. Garliavos vlsč. Kauno apskr. Nuo 1941 m. pab. kovojo vokiečių pusėje Rytų fronte. 1944.05 apsupus Kuršo grupuotę, pateko į rusų nelaisvę. Iš lagerio pabėgo ir 1947 m. pr. įstojo į Tauro apygardos Birutės rinktinės Dariaus ir Girėno kuopą. Žuvo 1947.09.23 Runkių k. Kazlų Rūdos vlsč. pas Joną Dovydaitį bunkeryje su kitais keturiais partizanais.

434.    Bunevičius Adomas. G. 1922 m. Butrimonių vlsč. Alytaus apskr. Tauro apygarda, Dzūkijos rinktinė. Partizanuose nuo 1944 m. Suimtas 1945 m.

435.    Bunevičius Alfredas iš Stakliškių k. Prienų raj. Žuvo 1947 m. Palaidotas Sūkurių k.

436.    Bunevičiūtė Albina - Gražuolė, Aušrelė. 1929- 1950.10.04. G. Bučiūnų k. Birštono vlsč. Mokėsi Kauno mokytojų seminarijoje. Besimokydama padėjo partizanams. Dėl sekimo iš III kurso pasitraukė ir tapo Geležinio Vilko rinktinės 51-osios kuopos vado J. Šiugždinio-Anupro ryšininke. 1949.06 išėjo į partizanus ir tapo Aušrele. 1950.01.16 suimta ir nuteista mirties bausme. Sušaudyta Vilniuje.

437.    Bunikis Bronius. 1903-1945.06.16. G. Bunikėlių k. Plokščių vlsč. Suimtas savo namuose, stribų ilgai varinėtas po kaimus, muštas ir nušautas miške prie Vosiškės k. Palaidotas Stumbriškės k. kapinaitėse.

438.    Bunikis Jonas - Ministeris. G. 1902 m. Bunikėlių k. Plokščių vlsč. Partizanuose nuo 1946.07. Gyveno Žuklijų(?) k. Paežerėlių vlsč. Žuvo 1947.08.29 Bičiūnų k. Paežerėlių vlsč. prie Šmuilio namų kartu su Juozu Eimučiu iš Jančių k. Lekėčių vlsč.

439.    Bunutis Vitas. 1928-? G. Švarplių k. Šakių vlsč. Žalgirio rinktinėje nuo 1946 m. Tremiant - vežant į Šakius - pabėgo ir išėjo partizanauti. Kulkosvaidininkas. Žuvo miške prie Agurkiškės (Lukšių vlsč.) Sužeistas susisprogdino.

440.    Bunza Vincas iš Vilkabūdžio k. Šilavoto vlsč. Žuvo 1945.04.12.

441.    Buračiauskai, du broliai iš Padumblių k. Lazdijų vlsč. Rudaminos būrys. Žuvę 1948(?) m.

442.    Buras Albinas - Bijūnas iš Gustaitynės k. Prienų raj. Sužeistas gydėsi bunkeryje Giniūnų k. pas Petrauską.

443.    Buras Povilas - Žvairys, Žvejys. 7-1946.

444.    Burba Antanas - Ledas iš Santakos k. Kalvarijos vlsč. 1906-1947.03.30 Šaulių būrio vadas, vėliau - policininkas. Partizanuose nuo 1944 m. Perkūno rinktinė, vėliau Vytauto rinktinės 71-oji kuopa. Žuvo Liubavo vlsč. prie Jurgiškių k., užmynęs ant minos. Palaidotas Kalvarijoje.

445.    Burbulis Juozas iš Gyviškių k. 1913-1945.04.23.

446.    Burčiauskas Vitas. Perkūno rinktinė.

447.    Burdulis Juozas iš Trumpališkio k. Punsko vlsč. Žuvęs.

448.    Burdulis Antanas iš Vaiponiškių k. Sangrūdos vlsč. 1918-1945.05.07. Stribų užmuštas Vaiponiškių k.

449.    Burdulis Boleslovas. Suvalkų trikampio partizanas 1946 m.

450.    Burinskas iš Ramonų. Suvalkų trikampio partizanas.

451.    Burnelis Petras - Inkaras iš Šeštokų. 1924-1995.10.26. Partizanuose nuo 1950 m. Vytauto rinktinė, Ąžuolo tėvonija. 1952 m. po Kabelio išdavystės suimtas ir nuteistas. Po lagerių gyveno Kaliningrado srityje, ten ir mirė. Palaidotas Padovinyje.

452.    Burinskas Petras - Tetervinas iš Balbieriškio. 1924- 1949.08.27. Susisprogdino Skirptiškės k. Gudelių vlsč. A. Kedytės sodyboje. Geležinio Vilko būrio vadas. Partizanuose nuo 1946 m.

453.    Burokas Albinas. Žuvo Vaizbūniškės k. prie Budavonės miško, Vilkaviškio raj. Kartu žuvo M. Rušinskaitė ir G. Burokas.

454.    Burokas Gediminas žuvo Vaizbūniškės k. prie Budavonės miško Vilkaviškio raj. Kartu žuvo M. Rušinskaitė ir A. Burokas.

455.    Burokas Juozas iš Makauskų k. Liubavo vlsč. 1916—1946.06.20. Žuvo Jakimavičių k. Tekoriaus beržyne. Niekintas Kalvarijoje.

456.    Busila Juozas, Jurgio s. G. 1922 m. Mikniškių k. Rudaminos vlsč. Sužeistas Kalniškės mūšyje. Buvo kalinamas. Vinco brolis.

457.    Busila Leonas iš Elveriškių k. 1918-1945.05.08. Žuvo. Palaidotas Rudaminoje.

458.    Busila Vincas - Ramusis, Ramunis iš Mikniškių k. Rudaminos vlsč. 1921-1948.02.11. Perkūno rinktinės Žilvičio būrio partizanas, žuvęs Kirsnos k. Rudaminos vlsč. pas Karaus-ką. Kartu žuvo V. Barteška, S. Keršulis, J. Jančius, J. Zdanavičius ir J. Karauskas.

459.    Buškevičius Jonas iš Gudelių k. Santaikos vlsč. G. 1923(?) m. Žuvo 1945(1946).09 Varnagirių k.

460.    Butana žr. Butanavičius.

461.    Butanavičius (Butana) Vincas - Šarvas, Jaunutis iš Kermošinės k. Igliškėlių vlsč. 1924-? Albino ir Vaclovo brolis. Žuvo (buvo suvažinėtas) prie kalėjimo.

462.    Butanavičius (Butana) Albinas - Kurmis iš Kermošinės k. Igliškėlių vlsč. 1926-1947.11.20. Šarūno būrys. Susisprogdino Skrynupio k. Šilavoto vlsč. pas Radzevičių.

463.    Butanavičius (Butana) Vaclovas - Lokys, Vyturys(?). G. 1928 m. Kermošinės k. Igliškėlių vlsč. Nuo 1944 m. pab. Geležinio Vilko pulko I skyriaus partizanas. 1945.08 Klevinės miške Igliškėlių vlsč. mūšyje su pasieniečiais buvo sužeistas ir suimtas. Mirė Igliškėnuose „ant grindinio".

464.    Butanavičius Vytautas iš Gintautų k. Kalvarijos vlsč. 1927-1946. Žuvo namuose, valydamas ginklą.

465.    Butanavičius Justinas - Balinis, Gegužis iš Gintautų k. Kalvarijos vlsč. 1927-1948.09.16. Žuvo Gintautų k. Degučio sodyboje su Juozu Boruta-Kaributu.

466.    Butautas (pavardė nežinoma). Žuvo prie Ramintos upės Rytprūsiuose, lydėdamas J. Lukšą per sieną.

467.    Butautas Vincas iš Vilkaviškio apskr. 1918—? Desantininkas.

468.    Butyrka Juozas - Bijūnas. Vytauto rinktinės 42-osios kuopos žvalgybos viršininkas. Žuvo 1947 m.

469.    Butkevičius Jonas iš Užbalių k. Šilavoto vlsč. Geležinio Vilko rinktinė. Žuvęs.

470.    Butkevičius Vincas iš Užbalių k. Šilavoto vlsč. Geležinio Vilko rinktinė. Žuvęs. Jono brolis.

471.    Butkevičius Liudvikas - Luobas, Elbė iš Vištyčio. 1881.11.08-1963.10.25. Pulkininkas. Vienas Tauro apygardos kūrėjų. LIK'o pirmininkas. Suimtas 1945 m. Miręs po lagerių, buvo baigęs Veiverių mokytojų seminariją.

472.    Butkevičius Pranas iš Alksniakiemio k. Geležinio Vilko rinktinė. Žuvęs.

473.    Butkus Augustinas - Gudruolis iš Plieniškių k. Šakių vlsč. 1916-1948.02.22. Žuvo Gotlybiškių k. Šakių vlsč. pas Undraitį. Žalgirio rinktinė.

474.    Butkus Stasys - Jaunutis, Kastytis iš Plieniškių k. Šakių vlsč. 1931-1948.09.19. Žuvo Gelgaudiškio apylinkėse pas Bastį. Kartu žuvo P. Kasparavičius ir V. Greičius. Augustino brolis.

475.    Butkus Jonas iš Ožkabalių k. Vilkaviškio raj. Vytauto rinktinės partizanas.

476.    Butkus Jonas - Bitė. Žuvo 1945 m. Žalgirio rinktinė.

477.    Butkus Jonas -Zebras iš Užbalių k. Šilavoto vlsč. 1926- 1945.09.23. Palaidotas partizanų kapinaitėse Skersabalio miške.

478.    Butkus Petras š Užbalių k. Prienų raj. Jono brolis. Mirė po lagerių.

479.    Butkus Juozas -Drąsuolis iš Vilkeliškių k. Sintautų vlsč. Žuvęs.

480.    Butkus Juozas - Upeivis. ?-1945.11.22 iš Batiškių k. Šakių vlsč. Žalgirio rinktinė. Žuvo Gotlybiškių k. Šakių raj. Užkastas Gelgaudiškyje.

481.    Butkus Juozas - Velnias. 1949 m. žuvo prie Plaktinės (Blusynės) k. kartu su J. Laurinaičiu-Liūtu. Žalgirio rinktinė.

482.    Butkus Petras. G. 1911 m. Liepalotų k. Lukšių vlsč. Šakių apskr. Žuvo 1946 m. prie Agurkiškės. Žalgirio rinktinė.

483.    Butkus Vincas - Vanagas. Geležinio Vilko rinktinė. Buvo sužeistas ir suimtas. Mirė po lagerių.

484.    Butkus Valentinas. Žuvo 1947.05.23 Paberžupių k. Būblelių vlsč. pas gyventoją Kuraitį per susišaudymą su KGB daliniu. Žalgirio rinktinė.

485.    Būtėnas Julijonas - Strėvė. 1915-1951.05.20. Žuvo Rūdšilyje prie Lekėčių. Desantininkas.

486.    Butvila Antanas iš Papiškių k. Zapyškio vlsč. 1923-1945 m. vasarą. Žuvo tėviškėje.

487.    Buvynas Vitas. G. Teizininkų k. Šventežerio vlsč. 1924-? Lakūno būrys. Buvo suimtas.

488.    Buzas Albinas - Bijūnas. G. 1926 m. Kazimieravo k. Prienų vlsč. Marijampolės apskr. Geležinio Vilko rinktinės skyrininkas. Žuvo išduotas 1947.12.5. Šeminės k. Sasnavos vlsč. Marijampolės apskr., užvažiavęs ant pasalos.

489.    Buzas Povilas-Žvejas, Žvainys. G. 1919 m. Bačkininkų k. Pakuonio vlsč. Geležinio Vilko rinktinės partizanas, kulkosvaidininkas nuo 1946 m. pr. 1946.10.30., kareiviams radus Garančiškės miške partizanų bunkerį, pateko gyvas priešui į rankas, bandė nuginkluoti sargybinį ir pabėgti, tačiau buvo sulaikytas ir 1947.03.20 nuteistas. Grįžęs. Pasak J. Lukšos, jo slapyvardis buvo Žvainys.

490.    Buzas Viktoras, Jono s. G. 1930 m. Žalgirio rinktinė. Suimtas 1948.05.22.

491.    Buzas Vitas - Griaustinis iš Atesnykėlių k. Simno vlsč. 1918—? Lakūno būrys. Buvo suimtas.

492.    Bužinskas - Vytenis. Vytauto rinktinė.

C

1.    Celiešius Kazys - Vaidotas iš Girininkų k. 1908- 1947.09.23. Žuvo Armoniškių k. Garliavos vlsč. pas S. Dovydaitį. Žalgirio rinktinės būrio vadas.

2.    Cepeliauskas Antanas - Meška iš Pabališkių k. Veiverių vlsč. 1921-1948.11.02. Žuvo Kampinių k. Veiverių vlsč. Birutės rinktinė.

3.    Cidzikas Jonas -Kalnynas iš Naukurionių k. Rudaminos vlsč. 1905-? Lakūno būrys. Buvo suimtas.

4.    Cimbolaitis Jonas-Šarvas iš Barzdų k. Barzdų vlsč. 1904- 1947.12.27. Partizanuose nuo 1947.01. Žuvo pas Vyšniauską Auksučių k. Kartu žuvo V. Svotelis-Naras, A.Tumosa ir dar 2 vyrai. Žalgirio rinktinė.

5.    Ciplijauskas Jonas - Sakalas, Juodasis Sakalas. G. 1919 m. Šunskuose, Marijampolės apskr. Nuo 1944 m. rudens Vytauto rinktinės partizanas. 1947.04 perkeltas į naujai įsteigtą Maironio kuopą, o birželio mėn. paskirtas 24-osios kuopos vadu. Žuvo išduotas 1948.01.06 Pinčiškių k. Veiverių vlsč., lydėdamas naujai paskirtą Kęstučio rinktinės vadą Jasaitį-Naktį į jo tarnybos vietą. Kartu žuvo J. Jasaitis, P. Vanagas ir J. Bacevičius.

6.    Cebetavičius Kazys iš Balbieriškio vlsč. Žuvo, būdamas 38 metų 1945.04.12.

Č

1.    Čaplikas Julius. Žuvo Dzūkijoje 1945 m. Devynių partizanų būrio vadas. Žuvo visi kartu.

2.    Čebas Jonas, Adolfo s. 1918-1946.03.14. Žuvo Liudvinavo vlsč.

3.    Čebatavičius. Prienų apylinkių partizanas. Žuvo bunkeryje prie Naravų k.

4.    Čebatavičius Petras - Bananas iš Katiliškių k. Suimtas 1948 m.

5.    Čečenskas. 7-1946.07.10. Žuvo Vokūniškio miške.

6.    Čečeras žr. Čereškevičius.

7.    Čečerytė Bronė iš Morkų k. Paežerių vlsč. 1932-1948.02.16. Žuvo Naidynės k. miške kartu su V. Krulikausku, D. Pyplyte ir Valavičium. Žalgirio rinktinė.

8.    Čeičys Jurgis iš Zapyškio apyl. 1921-1945.06.30. Nusižudė Drapakaimio stovykloje kartu su Zigmu Balsiu-Tėvu.

9.    Čekaitis Vytautas, Juozo s., - Mėnulis. Žalgirio rinktinės Šarūno grupė. 1925-1947.04.20. 1946.07.13 suimtas ir užverbuotas. Nušautas partizanų.

10.    Čelkys Vytautas-Pantera iš Sutkų k. Kidulių vlsč. 1928-? Žalgirio rinktinės partizanas nuo 1945 m. Žuvo Žilių k. Kidulių vlsč. prie Pipiro sodybos.

11.    Čepeliauskas Antanas - Meška iš Pabališkių k. 1921—1947.09.24. Žuvo su Grafu ir kitais Daunoro sodyboje prie Veiverių.

12.    Čeponis Gediminas (?) iš Rolių k. Krosnos vlsč.

13.    Čeponis Pranas - Leonas. 1944 m. vadovavo partizanų būriui prie Kazlų Rūdos. Mirė 1966 m. Kanadoje.

14.    Čeponis Jonas - Vaidevutis. G. 1925 m. Pagojų k. Pasvalio vlsč. Biržų apskr. Baigė 2 kunigų seminarijos kursus. Būdamas klieriku, 1945 m. susisiekė su LLA, tapo jos aktyvus narys. Prasidėjus suėmimams, iš seminarijos išstojo ir gyveno nelegaliai. Iki 1947 m. pavasario ėjo Šiaurinės LLA Lietuvos partizanų grupės štabo viršininko pareigas. Atvykęs į Kauną, 1945 m. vasarą įstojo į Birutės rinktinę. Spalio mėn. susitiko su Tauro apygardos vadu Žveju. Jo pavestas, aktyviai dalyvavo kuriant 25-ąją kuopą Kaune. Buvo paskirtas BDPS Prezidiumo patikėtiniu ryšiams su kitomis apygardomis. Palaikė ryšį tarp Tauro, Vytauto ir Vyčio apygardų. Lydėjo į Rygą Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 55-osios kuopos partizaną H. Abele-Harį. 1948.01.27 grįžęs iš Vyties apygardos į Kauną, pateko į pasalą ir buvo suimtas.

15.    Čeponis iš Žnicos k. Žuvo Kalniškės mūšyje 1945.05.16. Lakūno būrys.

16.    Čeponis - Lubinas iš Juodelių k. Kalvarijos vlsč. 1927- 1951.06.29. Partizanuose nuo 1951.05. Žuvo Jakimavičių k. kartu su Jurgiu Račium. Paukštelio būrys.

17.    Čeponis Juozas - Paukštelis iš Juodelių k. 1915- 1947.03.07. Žuvo prie Nemunaičių mokyklos, Vicentiškių k. Kartu žuvo J. Šlekys.

18.    Čepulionis Vytautas - Vytenis. G. 1924 m. Žuvintos k. Pakuonio vlsč. Kauno apskr. 1946 m. pavasarį stojo į partizanus. Buvo paskirtas Geležinio Vilko rinktinės skyrininku. Žuvo 1948.04.14 Sokonių k. Kruonio vlsč. Kauno apskr.

19.    Čepulis Aleksas, Juliaus s., iš Pakuonio k. Prienų raj. Žuvo ar buvo suimtas Užupio k. Panemunės vlsč. 1946.04.20.

20.    Čepulis Antanas -Ungurysiš Daugirdų k. Gudelių vlsč. Marijampolės apskr. G. 1925.01.21. Partizanavo kunigaikščio Vaidoto rinktinėje, veikusioje Marijampolės, Prienų ir Alytaus apskr. sandūroje nuo 1945.05 iki 1946.10-11. Buvo suimtas.

21.    Čereška Feliksas - Karvelis, Miško Karvelis iš Brazavo k. Kalvarijos vlsč. 1912-1952.01.21. Vytauto rinktinėje nuo 1944.08. 1947.05-08 laikinai vadovauja 4-ajai kuopai, o nuo 1947 m. rudens - 44-ajai kuopai. 1949 m. paskiriamas Gedimino tėvonijos grandies vadu, 1951 m. vasarą - Vytauto rinktinės štabo visuomeninės dalies viršininku, o po to - rinktinės štabo viršininku. Žuvo Patilčių k. Keturvalakių vlsč. pas Lukoševičių kartu su visu paskutiniuoju Vytauto rinktinės štabu. Išduoti Kabelio.

22.    Čereškienė -Šakinienė Ona - Liepa. G. 1917 m. F. Čereškos-Karvelio žmona. Partizanavo 1947-1950 m. Suimta, kalėjo Intoje. Grįžo į Lietuvą 1956 m.

23.    Čereškevičius (Čečeras) Antanas. G. 1919 m. Morkų k. Paežerėlių vlsč. Partizanavo nuo 1944 m. Žuvo 1945.05.12 Valkų kautynėse. Saulio sūnus. Žalgirio rinktinė.

24.    Čereškevičius (Čečeras) Antanas - Šaulys. G. 1899 m. Bunzų k. Plokščių vlsč. Partizanavo nuo 1945 m. Žuvo 1948.06.13 Gerdžinio miške. Antano ir Vito tėvas. Žalgirio rinktinės Dr. Vinco Kudirkos kuopos Basanavičiaus būrio vadas. Čečeru jis buvo vadinamas savo kaime.

25.    Čereškevičius Vitas. G. 1934 m. Morkų k. Paežerėlių vlsč. Partizanavo kartu su tėvu Šauliu. Po tėvo žūties slapstėsi.

26.    Čereškevičiūtė Bronė. G. 1926 m. Morkų k. Paežerėlių vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo 1948.02.16 miško slėptuvėje prie Naidynės k. Lekėčių vlsč. Kartu žuvo V. Krulikauskas-Kariūnas, D. Pypliūtė-Pypkė, J. Valaitis-Nemunėlis ir V. Litbergeris-Giliukas.

27.    Čemeckis Motiejus, Jono s., iš Juodbūdžio k. Prienų raj. 1908-1946.11.06. Nukankintas.

28.    Černevičius Kazys, Kazio s., - Šimtinis iš Garančiškių k. Garliavos vlsč. 1924-1946.06.12. Partizanuose nuo 1946.03, kai, pabėgęs iš kariuomenės, įstojo į Vytauto Gudyno-Paparčio būrį. Žuvo kautynėse Garliavos Ilgajame miške (tarp Jurginiškių, Ilgakiemio ir Grabavos k.). Geležinio Vilko rinktinė.

29.    Černiauskas Gediminas, Jono s., - Vaidotas iš Blandžių k. Gižų vlsč. G. 1933.01. Nuo 1949.03 Kęstučio rinktinės eilinis. Gyveno Nendrinių k. Bosikynėje, bunkeryje su J. Ališausku-Klaidu. 1949.11.21 bunkerį apsupus, Klaidas nusišovė, o Vaidotas tik susižeidė. Buvo apgydytas ir tardomas Marijampolės kalėjime. Dingo be žinios.

30.    Černiauskas Gracijus - Švyturys iš Kumelionių k. 1930- 1950.

31.    Černiauskas Jonas-Audra. G. Papėčių k. Miroslavo vlsč. ?-1947. Būrio vadas.

32.    Černiauskas Jonas - Šarvas iš Marijampolės. Užmuštas per tardymus Alytuje.

33.    Černiauskas Juozas - Gintaras, Vasaris. G. 1917 m. Virbalyje. Buhalteris. Partizanuose nuo 1945 m. vasaros. Vytauto rinktinės vado adjutantas, nuo 1946 m. pavasario - Žalgirio rinktinės vado adjutantas. 1946 m. pab. dėl sveikatos iš partizanų pasitraukė. 1948 m. Garliavoje buvo atpažintas ir suimtas. Mirė 1983 m. Intoje.

34.    Černiauskas Leonas - Žaibas iš Virbalio. 1916.01.01—1945.12.19. Žuvo Vidgirių k. Vilkaviškio raj. prie Kudlinsko sodybos. Vasario brolis.

35.    Černiauskas Vincas iš Čiuiniškės k. Žuvo Sekreto miškelyje prie Šilakojo k. 1945.07.04. Kartu žuvo K. Šiupaila ir J. Barisauskas-Vyturys.

36.    Černiauskas Juozas, Motiejaus s., iš Obelijos k. Simno raj. 1915-1950.07.04. Žuvo Atesnykų k. Simno raj.

37.    Černiauskas Vaclovas, Vinco s., - Ateitis, Rytas. G. Papėčių k. Miroslavo vlsč. 1932-1951.03. Žuvo Simno raj. LDK Kęstučio būrys.

38.    Černiauskas Juozas, Juozo s., - Vytis iš Ponkiškių k. Simno raj. Iš neturtingų šeimos. 1915-1952.03. LDK Kęstučio būryje nuo 1945 m.

39.    Černius Jonas (Juozas) iš Eglėbalių k. Jurgežerių vlsč. 1929-1950.09.11. Partizanuose nuo 1950.05. Žuvo Girkantų k. Kalvarijos vlsč. pas Mickevičienę. Kartu žuvo V. Linkevičius.

40.    Černockis Motiejus iš Juodbūdžio k. Veiverių vlsč. Žuvo 1946.11.06.

41.    Česaitis Vladas iš Medvėnų k. Balbieriškio vlsč. 1921— 1944.12.04. Žuvo Būdos k. Marijampolės apskr.

42.    Česnavičius Juozas. 1925-1946.04.22. Sakalo būrys.

43.    Česėkas J. - Šauklys iš Šilavoto. 1918(?)-1947.08.08. Žuvo Vainatrakyje. Geležinio Vilko rinktinė.

44.    Českulis Juozas. Žuvo 1946.09.09.

45.    Česnavičius Jonas - Dulkė iš Šventežerio k. Žuvo Mikyčių trake (miške) kartu su Medeliu 1947 m. vasarą. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys.

46.    Česnavičius Jonas iš Šventežerio. Perkūno rinktinės kovotojas, 1946 m. žuvo Grikapalio miške Lazdijų raj. Kartu žuvo V. Kvedaras-Aras ir V. Salyklis-Apynys. Niekinti Šventežeryje.

47.    Česnavičius Sigitas - Studentas. 1925-1947.12.27. Žalgirio rinktinė. G. Šakiuose. Žuvo Auksučių k. pas Vyšniauską. Kartu žuvo J. Cimbolaičio grupė.

48.    Čėpla Antanas - Lapinas iš Elveriškių k. 1919-1946.01.22. Žuvo Neravų k. Rudaminos vlsč. pas Kaminską. Kartu žuvo J. Račius. Niekinti Rudaminoje.

49.    Čėpla Jonas iš Elveriškių k. Rudaminos vlsč. 1919-1945. 1945.09.05 buvo sužeistas ir suimtas. Sušaudytas Vilniuje, KGB rūmuose ir užkastas Tuskulėnuose.

50.    Čėpla Stasys - Vilkas iš Elveriškių k. Rudaminos vlsč. G. 1917 m. Ulonas, vėliau tarnavo savisaugos batalione ir Vietinėje rinktinėje. Nuo 1944 m. rudens - partizanas. Perkūno rinktinės kuopos vadas, Vytauto rinktinės kuopos vado pavaduotojas. Konfliktavo su Vampyru. 1947.12.20 Išlandžiuose pas Grebliką buvo suimtas ir nuteistas 25 m. lagerių. Partizanų Zigmo, dvynių Antano ir Jono bei Uosio brolis.

51.    Čėpla Vitas-Uosisiš Elveriškių k. Rudaminos vlsč. 1926- 1947.12.20. Žuvo išduotas kartu su V. Būbniu-Boksu Išlandžiuose pas Grebliką. Brolis Stasys ten buvo suimtas.

52.    Čėpla Zigmas - Lapinas iš Elveriškių k. Rudaminos vlsč. 1919-1946.02. Žuvo.

53.    Čėsna Antanas. Inžinierius. G. 1914 m. Žuvo 1945.01.12 Jiezno apylinkėse. Nuleisto desanto radistas.

54.    Čėsna Petras. 1919-1945.04.25. Palaidotas Mikališkės k. Žuvo Beliūno raiste.

55.    Čiaučonas Bronius - Genys, Jūreivis iš Kaušių k. Vilkaviškio raj. 1919-1949.05.25. Buvęs ulonas. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo Paberžupių k. pas A. Kulingauską. Du broliai sušaudyti Červenėje arChatynėje. Palaidotas Gražiškių k. Šakių raj.

56.    Čibirka Albinas - Tėvukas iš Išdagų k. Pilviškių vlsč. 1918-1945.07.06. Žuvo Lūšnos k. Jankų vlsč. kartu su Švilpa, Grybausku, Oleka. Palaidotas Lūšnos k. kapinaitėse. Stirnos rinktinė, Lapės kuopa.

57.    Čibirka Andrius -Dobilas, Povas(?) iš Trakiškės k. Kazlų Rūdos vlsč. Grįžęs iš JAV. Žuvo 1947.05.31 prie Stainiškės (Beržnovienės) k., Ubartynėje. Kartu žuvo ir daugiau partizanų.

58.    Čibirka Jeronimas, Vlado s., - Celestinas, Ąžuolėlis. 1923.07.06-1998. Žalgirio rinktinės spaudos darbuotojas. 1945.10.20 suimtas. Kalėjo, grįžo, mirė Kazlų Rūdoje. Vikio sūnus.

59.    Čibirka Motiejus, Antano s., - Bijūnas iš Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1921-1947.07.21. Partizanų nuteistas ir sušaudytas prie Senųjų Būdviečių už plėšikavimą.

60.    Čibirka Saliamonas iš Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. Partizanuose nuo 1946 m. Žuvo 1947.05.31 Beržnovienės k. Kazlų Rūdos vlsč. pas Martišius.

61.    Čibirka Vladas - Vikis, Vijūnas iš Zariškių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1945 m. padėjo pik. L. Butkevičiui leisti ir platinti „Girios balsą". Nuo 1945.09 - Stirnos rinktinės ūkio, vėliau -spaudos ir propagandos skyriaus viršininkas. 1946 m. vasarą suimtas, 1946.09.30 nuteistas. Grįžo 1965 m. Mirė 1974 m. Palaidotas Ąžuolų Būdoje.

62.    Čičinskas (pavardė nežinoma). ?—1945.07.10. Žuvo Bakūniškio miške. LDK Kęstučio skrajojančiojo štabo viršininkas.

63.    Čičinskas - dar vienas neidentifikuotas partizanas šia pavarde.

64.    Čigonas (pavardė nežinoma). Suvalkų trikampio partizanas. Suimtas.

65.    Čipulionis - Auksinukas iš Dangstytės k. Pakuonio vlsč. G. 1928 m. Ten pat 1947.12.07 suimtas. Geležinio Vilko rinktinė.

66.    Čipulis B. - Ąžuolas. 1926-1945. Žuvo prie Pakuonio.

67.    Čiras Jonas, Jono s.,-Gintaras. 1926-1947.06.11. Suimtas ar žuvo Brokaraistės k.

68.    Čirvinskas Antanas-Tankas. G. 1921 m. Gavaltuvos k. Sasnavos vlsč. Suimtas 1947.01.12 Užupio k. pas J. Paplauską. Geležinio Vilko rinktinės Vytauto kuopos partizanas. Tolesnis likimas nežinomas.

69.    Čirvinskas Viktoras- Kralikas iš Gavaltuvos k. Sasnavos vlsč. 1924-1947.03. Žuvo prie Čystos Būdos dvaro.

70.    Čiulkinis Vytas. Tauro apygarda, Runo būrys.

71.    Čiulkinys Justinas. 1923-1947. G. Daukantiškių k. Gelgaudiškio vlsč. Buvęs Plechavičiaus armijos karys. Iš pradžių nuėjo į stribus. Kilus įtarimams, 1945 m. išėjo į partizanus. Žuvo žiemą Žalgirio miške. Apsuptas nušovė kelis kareivius, jau žuvęs buvo subadytas durtuvais. Atpažintas tik iš baltinių. Žalgirio rinktinė.

72.    Čiuoderis Vincas - Balandis iš Surgučių k. 1928- 1947.12.25.    Žuvo Čeminės k. su S. Vaičiulevičium.

73.    Čiuoderis Vitas -Magikas Surgučių k. Sasnavos vlsč. 54-osios kuopos kovotojas. Partizanuose nuo 1947.12.14. Vinco brolis. 1948 m. suimtas. Grįžęs. Geležinio Vilko rinktinė, Vėtros būrys.

74.    Čiupas Juozas iš Strazdiškių k. Prienų raj. Žuvo 1945.06.

75.    Čiupkevičius Petras iš Molupio k. Sasnavos vlsč. 1926- 1945.04.25.    Žuvo Beliūno raiste. Palaidotas Mikališkės k.

76.    Čiuplys Antanas - Sūnelis iš Gražiškių vlsč. Dingęs be žinios. Vytauto rinktinė.

77.    Čiuplys Jonas - Zylė. G. 1919 m. Pilėnų k. Bartninkų vlsč. Gyveno Trakėnų k. Kalvarijos vlsč. Partizanauti pradėjo 1945 m. pr. Perkūno rinktinėje. 1946.06 išformavus rinktinę, perkeltas į Vytauto rinktinę. Žuvo 1947.12.26 Smalnyčėnų k. pas Ferensą (Kalvarijos vlsč.). Kartu žuvo Kabelio tėvas Antanas Bieliūnas. Užkastas Bartninkų durpyne.

78.    Čiuplys Kazys. Prienų-Panemunės būrys.

79.    Čiurinskaitė Marijona - Gražuolė iš Kauno. Žuvo 1946.04.20 Kauno raj. Užupių k.

80.    Čižeika Jonas - Rimkus, Margis, Stepas Radžius, Stepas iš Kybartų. 1925-1947.09.24.1944 m. artėjant Raudonajai armijai, pasitraukė į Vokietiją. Baigęs žvalgybos mokyklą, 1944 m. pab. su radijo stotimi ir dar dviem žvalgybininkais buvo išmestas parašiutu Kazlų Rūdos miškų rajone. Nusileidžiant buvo apšaudyti, vienas jų dingo. Įsijungė į Veiverių vlsč. Žiemkelio miško Geležinio Vilko būrį. 1946.05 paskirtas Žalgirio rinktinės 53-iosios kuopos vado pavaduotoju, o rudenį - rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininku. 1947.04 buvo perkeltas į Birutės rinktinę ir paskirtas žvalgybos skyriaus viršininku. Žuvo Birutės rinktinės štabo bunkeryje Kampiniuose prie Veiverių kartu su apygardos kapelionu Grafu, naujai paskirtu rinktinės vadu ir kitais štabo pareigūnais.

81.    Čižikas Petras-Ąžuolas(?) iš Marinkos k. Krosnos vlsč. 1920-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

82.    Čižikas Alfonsas - Ąžuolas(?) iš Randiškių k. 1925- 1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

83.    Čižūnas Bronius - Jūreivis. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo 1946.10.22. Žalgirio rinktinė.

D

1.    Dabašinskas Liudas. Žuvo 1949.08.21 Gogų k. A. Panemunės vlsč. Birutės rinktinė.

2.    Dabašinskas Jonas-Tarzanas, Vėtraplaukis. 1924-1946. G. Pavasakės k. Marijampolės apskr. Išėjo į mišką 1945 m. Geležinio Vilko rinktinės eilinis, kovojo Varnabūdės, Prienšilio raj. Sužeistas Gluosninkų mūšyje, nuskendo Peršekės upėje. Buvo užkastas prie Simno ežero.

3.    Dabašinskas Juozas, Antano s., iš Topeliškių k. Marijampolės raj. 1900-1945.06.10. Žuvo.

4.    Dabkevičius Vytautas - Kovas iš Viršužiglio k. Kauno vlsč. 1928-1946.04. Žuvo (susisprogdino) Vaišvydavoje, palaidotas Piliuonoje. Geležinio Vilko rinktinė.

5.    Dabrišius Liudvikas - Kareivis iš Sarginės k. 1912-1946.05. Karininkas. Žuvo Degimų-Valkų kautynėse.

6.    Dabrys - Kulka(?). Partizanas iš Pakaunės. Birutės rinktinė.

7.    Dabulevičius Kęstutis iš Simno apylinkių (ne Kęstas). Žuvo 1947 m. Girčių k.

8.    Dabulevičius Vincas iš Simno. 1925-1947.

9.    Daublevičius Stasys iš Mockų k. Balbieriškio vlsč. 1914— 1944.12.04. Žuvo Būdos k. Marijampolės apskr. Būrio vadas.

10.    Dabulevičius Albinas, Antano s., Slapukas iš Sasnavos. G. 1923 m. 1947.02.19 suimtas Padvariškių k. Igliškėlių vlsč. pas Utdrikį. Kartu buvęs S. Maurukas žuvo. Geležinio Vilko rinktinė.

11.    Dabulis. Žuvo 1945 m. Gluosnykuose (Šaulėnuose?) pas Luginską.

12.    Dabušis - Švyturys. Kazlų Rūdos būrio vadas 1945 m. vasarą. Atsargos leitenantas.

13.    Dadurka (Dadurkevičius) Mindaugas - Karys iš Saulėgrąžų k. Liubavo vlsč. 1932-1951.02.02. Partizanuose nuo 1950 m. Žuvo Pakruopiškių k. pas Žiurienę.

14.    Dagilienė Konstancija. Kauno apylinkių partizanė.

15.    Dagilis Petras - Sakalas, Žaibas iš Jonučių k. Garliavos vlsč. 1929-1947.01.29. Žuvo miške prie Agurkiškės, Kazlų Rūdos vlsč. Sužeidęs stribą, išėjo į mišką ir po mėnesio žuvo.

16.    Dagilis Kazys - Giedra, Dėdžius iš Jonučių k. Garliavos vlsč. 1909-1948.08.10. Žuvo prie Garliavos Jonučių k. pas Kuzmicką.

17.    Dagilis Jonas. Kauno apylinkių partizanas.

18.    Dagilis. 1949 m. žuvo Samarčiūnų k. kartu su Geniu, Šalmu ir Vyteniu.

19.    Dagys. Birutės rinktinės partizanas, buvęs Lietuvos kontržvalgybininkas.

20.    Dailidė Jonas. Žalgirio rinktinė, Vizgirdos būrys. 1948 m. suimtas. Grįžo.

21.    Dailidė Jonas. G. Avinėlių k. Paežerėlių vlsč. Šakių apskr, Žuvo 1945 m. Žalgirio rinktinė,

22.    Dailidė Urbantas- Tauras iš Pervazninkų k. Kidulių vlsč. 1921-1951.02.16. Žalgirio rinktinės kovotojas nuo 194611.09. Nuo 1949.06.01 - rinktinės štabo viršininkas, vėliau - Pietų Lietuvos srities štabo ūkio skyriaus viršininkas. Žuvo Jaunionių k. Prienų raj. išduotas Talačkų, pas kuriuos buvo štabo bunkeris, dukters. Kartu žuvo Jaruševičius-Lakštingala iš Alytaus raj. ir K. Baliukevičius-Tylius. Prieš susisprogdindamas Tylius nušovė išdavikę.

23.    Dailidūnaitė Albina iš Mačiūnų k. 1926-1945.05.13. Sužeistą stribai sudegino.

24.    Dailyda Valentinas - Garnys iš Gėmteriškių k.

25.    Dailydaitis Stasys. Užkastas Vaiverių Skausmo kalnelyje.

26.    Daina (pavardė nežinoma). Kęstučio rinktinės Vaidoto grupės partizanas, 1947.09 susisprogdinęs prie Garliavos pas Stasį Dovydaitį. Kartu žuvo Vaidotas ir kiti.

27.    Dainelienė Ona - Eglė iš Bliuviškių k. Griškabūdžio vlsč. G. 1928 m. Partizanavo 1947 m. vasarą. 1949 m. suimta. Pasą gavo tik 1988 m.

28.    Dainelis Krizostomas - Jovaras, Dagis. 1915-1986. G. Zūkų k. Jankų vlsč. Šakių apskr. Nuo 1947 m. Žalgirio rinktinės Vyčio (vėliau 34-osios) kuopos partizanas. Pasidavęs gyvas, nurodė bunkerį, kuriame tarp kitų žuvo ir jo brolis Valentinas. Vėliau išdavė Tarzano slėptuvę, kurioje pasidavė 4 partizanai: Tarzanas, jo žmona, Poderis-Lapas ir Dainauskas(?). Dainelis buvo nuteistas, kalėjo. Mirė Šeduvoje.

29.    Dainelis Valentinas - Dzininas, Jūrininkas iš Zūkų k. Jankų vlsč. 1918-1949.03.09. Žalgirio rinktinės Žvirblių kuopa. Žuvo miško slėptuvėje prie Žvirgždaičių, Jankų vlsč. Krizostomo brolis.

30.    Dainys iš Kuonio k. Užmuštas per tardymus.

31.    Daktaras (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinės sanitarinio skyriaus viršininkas. Gydytojas, vokietis. Žuvo 1947.09.10 prie Senųjų Būdviečių k. Kazlų Rūdos vlsč.

32.    Dalė (pavarde nežinoma). 7-1947.09.01. Žalgirio rinktinė. Med. sesuo.

33.    Dalnis (pavardė nežinoma). Varno kuopos partizanas.

34.    Dambauskas Bronius. Žuvo Ožkasvilių k. Gižų vlsč. pas Subačių. Vytauto brolis.

35.    Dambauskas Vincas, Tomo s., -Jaunutis, Žvejas iš Kamšų k. Rudaminos vlsč. 1924-1952.04.19. Žuvo Bilvyčių k. Lazdijų raj. Vytauto rinktinė. Ąžuolo kuopa. Du pusbroliai žuvo Kalniškės mūšyje.

36.    Dambauskas Vytautas. Žuvo Ožkasvilių k. Gižų vlsč. pas Subačių.

37.    Dambrauskas Albinas -Žaibas iš Vidgirių k. 1920-1947. Būrio vadas. Žuvo prie Gražiškių. Pirmasis žuvęs Gražiškių partizanas.

38.    Dambrauskas Bronius - Putinas iš Baltrakio k. Gižų vlsč. 1928-1947. Žuvo Dubėnų k. kartu su broliu Vytautu.

39.    Dambrauskas Feliksas iš Marčiukinio k. Liudvinavo vlsč. Žuvo Marčiukinio k. pas Šneiderį.

40.    Dambrauskas Jeronimas - Ąžuolinis iš Pakrantiškių k. Kalvarijos vlsč. 1922-1945.05.17. Kalniškės mūšio dalyvis. Žuvo dieną po mūšio. Kartu žuvo brolis Tauras.

41.    Dambrauskas Juozas iš Vidgirių k. Gražiškių vlsč. Žuvo prie Bartninkų. Vytauto rinktinė.

42.    Dambrauskas Juozas - Strazdas iš Patunkiškių k. Alvito vlsč. 1919-1947.03.01. Partizanuose nuo 1946 m. Vytauto rinktinė. Žuvo Čyčkų k. Alvito vlsč. pas Mockų.

43.    Dambrauskas Klemensas - Tauras iš Pakrantiškių k. Kalvarijos vlsč. 1926-1945.05.17. Kalniškės mūšio dalyvis. Žuvo kitą dieną po mūšio. Kartu žuvo brolis Ąžuolinis.

44.    Dambrauskas Vytautas -Liūtas iš Baltrakio k. Gižų vlsč. 1930-1947. Žuvo Dubėnų k. kartu su broliu Bronium.

45.    Damėnas Algis. Zapyškio būrys.

46.    Damijonaitis Justinas iš Stugučių k. Barzdų vlsč. 1920- 1945.05.16. Žuvo Bartninkų k. Kazlų Rūdos vlsč. Palaidotas prie Bagotosios, Kriauniškės k. pamiškėje. Kartu palaidoti ten pat žuvę J. Vaišnora ir K. Pečkys.

47.    Damijonaitis Selestinas (Celestinas) - Saulius iš Stugučių k. Barzdų vlsč. 1911(1920)—1946. Partizanuose nuo 1945 m. Rygiškių k. prie Griškabūdžio buvo suimtas, kulkoms nukirtus kojas. Nuteistas ir sušaudytas Tuskulėnuose(?). Justino brolis.

48.    Damijonaitis Vincas - Ainis. G. 1920 m. Baginskų k. Partizanuose nuo 1944 m.

49.    Daminaitis Kazys. Partizanavo iki susišaudymo Beliūno raiste 1945.04.24.

50.    Daminaitis Vincas iš Nendriniškių k. Marijampolės vlsč. 1932-1952.05.31. Žuvo su K. Marčiulaičiu-Kariūnu.

51.    Damauskas Antanas-Lapas. 1949.03.13 pasidavė slėptuvėje Darželių miške prie Lekėčių. Žalgirio rinktinė.

52.    Danielius iš Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. Žuvo Kazlų Rūdos miške 1945 m.

53.    Danilevičius Kostas - Atenstyrius. G. Išlandžiuose, Gižų vlsč. 1927-? Kauno Veterinarijos akademijos klausytojas. Suimtas 1947 m.

54.    Danilevičius Zigmas iš Vilkaviškio. 1924-1951. Vytauto rinktinė.

55.    Danisevičius (Danusevičius) Juozas - Gorila iš Lekėčių. 1923-1947.02.06. Vienturtis. Žuvo Judrarūdės k. Kazlų Rūdos vlsč. Gričionynėje. Kartu žuvo Barsukas, Agronomas, Klevas, Žentukas. Žalgirio rinktinė, Žandaro kuopa.

56.    Danusevičius žr. Danisevičius.

57.    Danutė (pavardė nežinoma) iš Šunskų k. Žuvo Kazlų Rūdos miške prie Papiškio k. 1951 m. Mokinė. Birutės rinktinė.

58.    Dapkevičius Romualdas iš Kauno, Šančių. 1922(1924)-1947.07.17. Tėvas vokietis, motina lietuvė. Slapstėsi Prienuose, partizanavo. Žuvo bunkeryje prie Ašmintos kartu su P. Šiugždiniu-Bitinu.

59.    Dapkevičius Alfonsas iš Suvalkėlių k.

60.    Daraškevičius Vacius - Vanagas iš Krūvelių k. Kazlų Rūdos vLsč. 1926-1947.05.31. Žuvo Beržnovienės k. Martišynėje-Gružinskynėje kartu su A. Oleka-Žvalgu.

61.    Darius (pavardė nežinoma). Prienų vlsč. partizanas, žuvęs 1948.02.16 kartu su Kastyčiu, Našlaičiu, Migla, Šarūnu, Audra ir Neptūnu.

62.    Daubara Pranas - Liūtaširdis. 1932-1952.01.21. Paskutiniojo Vytauto rinktinės štabo narys. Išduotas Kabelio.

63.    Daubaras Feliksas - Sakalas iš Baltrakio k. Gižų vlsč.

64.    Daubaras Leonas iš Baltrakio k. Gižų vlsč. Partizanavo 2 metus. Dingęs be žinios.

65.    Daugėla Antanas - Dramblys. G. 1924 m. Pirmųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Suimtas 1946 m. rudenį pas Stačioką Pažeruose kartu su V. Žilinsku ir nuteistas.

66.    Daugėla Albinas - Sirena iš Buteliūnų k. Šventežerio vlsč. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys.

67.    Daugėla Bronius - Dragūnas iš Stanaičių k. Garliavos vlsč. 1927-1951.01.05. Birutės rinktinė. Žuvo Suvalkėlių k. netoli Naudžiaus sodybos kartu su A. Kamarausku.

68.    Daugėla Česlovas iš Mockupių k. Sintautų vlsč. Žuvo 1948 m. Kerutiškės k. prie Sakių.

69.    Daugėla Feliksas. Suimtas 1948 m. Kaupiškių k. Būblelių vlsč.

70.    Daukantas, Daukantis (?). Prienų apylinkių būrio vadas 1945 m.

71.    Daukša Klemensas - Tušas. G. Kairėnėlių k. Kėdainių apskr. 1916—? Inžinierius. Nuteistas kalėti 1946 m. Tauro apygardos Birutės rinktinės partizanas.

72.    Daunoras Jurgis iš Žiegždrių k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945 m.

73.    Daunoras Kazys iš Liojiškių k. 1890-1945. Nukankintas kalėjime.

74.    Daunoras Vincas - Kelmas, Ungurys, Vincas iš Žiūkų k. Prienų vlsč. 1921-1954.08.18. Partizanuose nuo 1944 m. Geležinio Vilko rinktinė. Vėliau - Vaidoto grupės būrio vadas. Žuvus Dzūkų rinktinės vadui Spyruokliui, rinktinės vadu tampa Daunoras. Jis - paskutinis Dzūkų rinktinės vadas. Žuvo Naudžiūnų k. Prienų raj. Kartu žuvo J. Palionis-Dobilas.

75.    Debesys (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinė.

76.    Degėsys Juozas iš Pašlavančio k. Prienų raj. 1918-1945.04. Žuvo.

77.    Degutis Albinas iš Pašlavančio k. Prienų raj. Žuvo 1945.04.13.

78.    Degutis Kazys - Raginis, Liekana, Barzda iš Didžiųjų Zoriškių k. Sasnavos vlsč. Partizanavo Balbieriškio apyl. Dzūkų rinktinės Vaidoto partizanų būrio vadas. 1907-1946.06.14. Žuvo Balbieriškio apylinkėse.

79.    Degutis Kazys iš Gaisrių k. Pilviškių vlsč. 1910-1959. Rezervinis partizanas nuo 1945 m. pab. Garvežio mašinistas. Paėmė į armiją, grįžo karui pasibaigus. Naktimis kartu su partizanais ėjo į žygius. Dalyvavo Opšrūtų puolime. Suimtas 1947 m. žiemą. Iš kalėjimo grįžo apie 1959 m. Palaidotas Bagotosios kapinėse.

80.    Degutis Pijus - Kęstutis. 1940 m. pr. iš Argentinos atvažiavo pas brolį į Gintautų k. Kalvarijos vlsč. Prasidėjus okupacijai, grįžti pas Argentinoje likusias žmoną ir dukrą jau negalėjo. Dirbo buhalteriu. 1948 m. jo sodyboje žuvus Kaributui ir Gegužiui, išėjo į partizanus. Slapstėsi Pakusinės k. pas Šlekienę. 1952.06.25 buvo nušautas Kabelio.

81.    Deimantas (pavardė nežinoma). Ąžuolo tėvonijos kovotojas 1951 m.

82.    Deksnys Juozas. Ryšininkas. 1946.12 suimtas ir nužudytas.

83.    Deltuva -Klevas iš Daržininkų k. prie Daukšių. Daukšių būrio partizanas. Miręs.

84.    Deltuva Leonas - Švogeris. 1926-1947. Žuvo Vyšnialaukyje.

85.    Deltuva Jonas - Karklas iš Liūliškio k. Padovinio vlsč. Marijampolės raj. 7-1997 m. Visų trijų Palių mūšių dalyvis. Pas jį 1948 m. žuvo vokietis Hansas. Legalizavosi, bet suimtas nebuvo. Mirė savame kaime.

86.    Dembinskas Juozas iš Padovinio k. 1919(7)-?

87.    Demikis Jonas-Almąs, Eumas. G. 1915 m. Kuktiškių k. Sasnavos vlsč. Marijampolės apskr. Mokytojas. 1945 m. pavasarį Sasnavos vlsč. Varnabūdės miške organizavo partizanų būrį ir jam vadovavo. 1945 m. rudenį buvo paskirtas laikinai eiti Vytauto kuopos vado pareigas. Žuvo, patekęs į pasalą 1946.02.24 Pužiškių k. Šilavoto vlsč.

88.    Demikis Vincas, Vinco s. G. Dambraukos k. Sasnavos vlsč. 1913-1946.

89.    Denas Antanas - Lapas.

90.    Derenčius-Suvalkų trikampio partizanas iš Pristavonių k. apylinkių. Partizanuose nuo 1945.04.

91.    Derenčius Vincas. Partizanavo Lenkijoje. Užkastas prie Barzdų.

92.    Dereškevičius Antanas - Vanagas iš Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1926-1946.06.11. Žalgirio rinktinė. Žuvo Pavišakyje.

93.    Dereškevičius Vacius - Vanagas. G. Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. Marijampolės apskr. Partizanas nuo 1946 m. Žuvo 1947.05.31. Palaidotas Bogotosios kapinėse.

94.    Dereškevičius Albinas iš Liūliškio. Sužeistas nusišovė. Palaidotas Daukšiuose.

95.    Deras Antanas - Trispalvis iš Navininkų k. 1928-1949. Partizanuose nuo 1947 m.

96.    Dešinys (pavardė nežinoma, bet tai ne K. Pinkvarta). 1947.02.05 Graž(...) k. Prienų raj. kartu su Rasiūte ir Naru žuvęs Kęstučio rinktinės partizanas.

97.    Dėdinas Žalgirio rinktinės partizanas. 1949.03.14 žuvęs slėptuvėje prie Rugienių k. Lukšių vlsč.

98.    Dėdinas Petras - Beržas, Klevas iš Pentiškių k. Lukšių vlsč. 1924-1946.08.15. Sužeistas mirė Zyplių ligoninėje. Partizanuose nuo 1946 m.

99.    Dičpinigaitytė Damicėlė - Laimutė iš Bagotosios k. Kazlų Rūdos vlsč. ?-1946.06.09. Žuvo Pagraižio miške. Marijampolės ligoninės med. sesuo. Geležinio Vilko rinktinės partizanė nuo 1945.05.

100.    Didbarzdas Viktoras. 1924-1947.06.30. Žuvo Kalvarijoje.

101.    Didvalis Gediminas - Bijūnas.

102.    Didvalis Vytautas - Vidginas. G. 1926 m. Kaune. Gyveno Marijampolėje. Nuo 1947 m. pr. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanas. Žuvo kautynėse su NKVD kariuomene 1948.02.13 Juodeliuose pas Aleksą (Kalvarijos vlsč.) kartu su kitais šešiais kuopos partizanais.

103.    Dielininkaitis Antanas - Jovaras. G. 1925 m. Miliškių k. Lukšių vlsč. Partizanuose nuo 1945.04.23. Valkų kautynių dalyvis. 1945.08 pab. legalizavosi. 1951 m. ištremtas.

104.    Dielininkaitis Juozas. G. 1920 m. Miliškių k. Lukšių vlsč. Partizanuose nuo 1945.04.23. Valkų kautynių dalyvis. Legalizavosi kartu su broliu Antanu 1945.08, o 1951 m. ištremtas į Krasnojarską.

105.    Dielininkaitis Viktoras iš Lukšių vlsč. Miliškių k. G. 1925 m. Valkų mūšio dalyvis.

106.    Diemedis (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinės partizanų vadas vardu Jonas. Buvęs policininkas ar karininkas. Žuvęs.

107.    Diemedis (pavardė nežinoma). Žuvo 1945.05 Darsūniškyje. Geležinio Vilko rinktinė.

108.    Diemedis (pavardė nežinoma). 1945 m. mirė Alytaus ligoninėje. Geležinio Vilko rinktinė.

109.    Dienmedis (pavardė nežinoma). Perkūno rinktinės Kalniaus būrio kovotojas nuo Seirijų. Žuvo Mikyčių trake (miške).

110.    Dimindavičius (Dimendavičius) - Viršila, Barzda. Lietuvos kariuomenės viršila. Jo brolis buvo Lekėčių milicijos viršininkas, o jis - Valkų mūšio vado J. Valčio pavaduotojas.

111.    Dimša Kostas iš Žvikelių k. 1923-1945.

112.    Dinas (pavardė nežinoma). Vokietis, Žalgirio rinktinės kovotojas, žuvęs 1947.02.09.

113.    Dinka Julius iš Gudelių k. K. Degučio būrio partizanas.

114.    Diškevičius Alfonsas iš Kirmėliškių k. 1929-?

115.    Ditkus Kazys iš Šikšnių ar Bunikėlių k. Plokščių vlsč. Skyrininkas. Žalgirio rinktinė.

116.    Dobilas (pavardė nežinoma). 24-osios kuopos būrio vadas, pasižymėjęs Vierčiškės mūšyje 1946.03.26.

117.    Dobilas (pavardė nežinoma). Partizanas iš Kudirkos Naumiesčio apylinkių. Žuvo sužeistas.

118.    Dobilas Juozas - Piršlys, Perkūnas. G. 1921 m. Mergašilio k. Igliškėlių vlsč. Geležinio Vilko pulko partizanas nuo 1944 m. rudens. Vienintelis išlikęs gyvas Raišupio mūšio dalyvis. Žuvo Sasnavos vlsč. Obelinės miške 1947.11.18.

119.    Dobilas Vincas iš Dabitų k. Gelgaudiškio vlsč. 1923- 1945.09.08. Žuvo Gelgaudiškyje. Palaidotas Pašilių miške. Žalgirio rinktinė.

120.    Dobkevičius Alfonsas. Žuvo 1946.02.15 Girininkų k. Kauno raj.

121.    Dobkevičius Vytautas - Kovas iš Kauno. 1926- 1946.06.27. Žuvo Vaišvydavoje. Geležinio Vilko rinktinė.

122.    Dobrovolskis Bronius. G. 1917.10.13 Pabartupio k. Veiverių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. 1945 m. rudenį suimtas pas Pabarskienę kartu su Radvila. Kalėjo Džeskazgane.

123.    Dolis (Dolitlis?) - pavardė nežinoma. Žalgirio rinktinės medicinos sesuo, žuvusi 1947.03.01.

124.    Dominaitis Jonas iš Bartninkų k. Marijampolės raj. Žuvo 1945 m. Pilviškių vlsč.

125.    Donelaitis Jonas iš Kriaušaičių k. Šakių raj.

126.    Dovainis Antanas, Prano s., iš Pavytės k. Garliavos vlsč. G. 1927 m. Žuvo Išlauže.

127.    Dovydaitis iš Alšėnų (Čebeliškių?) k. Garliavos vlsč. 1947.09.23 suimtas namuose mūšio metu.

128.    Dovydaitis Juozas. G. 1925 m. Gudlankio k. Gelgaudiškio vlsč. Partizanas nuo 1945.05. 1945.12 buvo suimtas ir nuteistas.

129.    Dovydaitis Juozas iš Tabariškės k. Garliavos vlsč. Žuvo Kaune 1945.05.19.

130.    Dragūnas (pavardė nežinoma). Žuvo, mūšyje plaukdamas per Nemuną. Kartu žuvo A. Klimavičius. Niekinti Jiezne.

131.    Dragūnas (ne J. Merkevičius). 1930-1949.02.23. Prienų vlsč. partizanas.

132.    Dranginis (Drangilis) Adomas iš Rudenų k. Gudelių vlsč.

133.    Dranginis Juozas, Motiejaus s., iš Rudenų k. Gudelių vlsč. 1918-1956. Partizanuose nuo 1945 m. Legalizavosi. Kalėjo.

134.    Dranginis Motiejus iš Rudenų k. Gudelių vlsč. Marijampolės raj. 1878-1946.09.17. Žuvo.

135.    Draugelis. Geležinio Vilko rinktinės kovotojas. Žuvęs.

136.    Draugelis Vytautas - Riešutas, Ramutė iš Svetlicos k. 1926-1947.06. Žuvo Gulbiniškių k. prie Skardupių kartu su R. Kvedaru-Vaidotu. Partizanuose nuo 1946.12.

137.    Drąsutis (pavardė nežinoma). 34-osios kuopos 1-ojo būrio vadas.

138.    Drąsuolis. Žuvo 1952 m. rudenį su Juozu-Viesulu ir Bajoru.

139.    Drąsutis Kostas - Ūdra iš Kauno. 1923-? 1944.10 Jiezno apylinkėse išmestas desantininkas. Suimtas 1945.04.30. Kalintas Komijoje.

140.    Drąsutis (pavardė nežinoma). Zanavykijos partizanas, susisprogdinęs Kūdrų miške.

141.    Drucka Bronius. G. 1926 m. Žuvo 1946 m. Žalgirio rinktinė.

142.    Drulia Antanas. G. 1919 m. 1945 m. Pavytės k. Garliavos vlsč. partizanaudamas susirgo. Gydėsi Naujojoje Vilnioje. Grįžęs namo, 1945 m. rudenį buvo suimtas ir užmuštas Kauno saugume.

143.    Drulia Jonas. G. 1925 m. Pavytės k. Garliavos vlsč. dirbo geležinkelyje. Išėjo partizanauti 1945 m. Susisprogdino 1945.04.21    Rinkūnų k. prie Šlapakšnos upelio, netoli geležinkelio. Kartu žuvo brolis Viktoras.

144.    Drulia Juozas. G. 1917 m. Pavytės k. Garliavos vlsč. Žuvo, susišaudžius su stribais 1945.06.13 Rinkūnų k. Garliavos vlsč.

145.    Drulia Viktoras - Ėglius, G. 1915 m. Pavytės k. Garliavos vlsč. Lietuvos puskarininkis, vairuotojas, žuvo 1945.04.21    kartu su broliu Jonu prie Šlapakšnos upelio.

146.    Drulytė Marytė. Žuvo 1947 m.

147.    Drūlia iš Laukiškių k. Prienų raj. Žuvo 1947 m.

148.    Drunga Zigmas - Šernas, Mykolas Jonas, Garulis iš Užpalių k. Utenos vlsč. ir apskr. 1904-1946.06.12. Gimnaziją baigė Rokiškyje ir įstojo į Karo mokyklą. Lietuvos kariuomenės aviacijos majoras - karo lakūnas, Šaulių sąjungos ir LF organizacijos narys. Buvo veiklus, labai tikintis, rašė eilėraščius. Į partizaninį judėjimą įsijungė 1945 m. vasarą, prisidėdamas prie Geležinio Vilko pulko organizavimo. Dalyvavo kuriant Tauro apygardą. 1945.10 pab. suėmus pirmąjį apygardos vadą Taunį-Kovą, ėmėsi atkurti apygardos štabą ir tapo apygardos vadu. 1946.04 užmezgė ryšį su Dzūkijoje besiorganizuojančia „A" apygarda ir buvo paskirtas Pietų Lietuvos Partizanų (PLP) vado pavaduotoju. Vienydamas Lietuvos partizanus, 1946.06 išvyko į Žemaitiją. Žuvo šio žygio metu Agurkiškės k. Lukšių vlsč. Šakių apskr.

149.    Drūtys Albinas - Kalniškės mūšio dalyvis.

150.    Dubickas Jonas - Briedis iš Gražiškių vlsč. 1897-? Partizanuose nuo 1946 m. 1947.12.26 suimtas ir nuteistas 25 m. Vytauto rinktinė.

151.    Dubininkas (Dubinskas) Viktoras, Juozo s. G. 1923 m. Lodiškės k. Kazlų Rūdos vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. pr. Pabėgęs iš kariuomenės. 1946 m. suimtas. Mirė 1985 m. prie Barzdų. Žalgirio rinktinė.

152.    Dudonis Antanas iš Topeliškių k. Marijampolės raj. Žuvo 1945 m.

153.    Dudonis Bronius, Juozo s., - Gegutė. Geležinio Vilko rinktinės rezervinio būrio Saulėtekis (Skriaudžiuose) vadas. Suimtas su kitais 1947.09.19-21.

154.    Dudonis Zigmas - Briedis. G. 1923 m. Endziulių k. Jankų vlsč. Suimtas. Kalėjo Karagandoje, Džeskazgane.

155.    Dudonis Juozas - Barsukas. G. 1925 m. Aukštosios Rūdos k. Kazlų Rūdos vlsč. Marijampolės apskr. Partizanas nuo 1946 m. Žuvo Aukštosios Rūdos k. 1947.01.06. Drauge žuvo J. Danisevičius-Gorila ir J. Andziulis-Agronomas.

156.    Dulaitis Jurgis. G. 1896 m. Žuvo 1945.12.25. Dulaitis Jurgis nebuvo partizanas. NKVD nušautas 1945.12.25 savo namų kieme, nes jo sūnus Juozas organizavo partizanų apginklavimą. Žalgirio rinktinė.

157.    Dulbys Adolfas - Ulonas, Bitė iš Balsupių k. 1923-1947.07.21. Žuvo Balsupiuose - apsuptas nusišovė.

158.    Dulbys Alfonsas - Ramis iš Balsupių k. 1925-1961. Partizanuose nuo 1947 m. Suimtas 1949 m. Mirė Džeskazgane. Vytauto rinktinės 42-oji kuopa.

159.    Dulinskas Juozas -Margis. G. Gudelių k. Marijampolės apskr. 1910-? Nuteistas kalėti 1946 m.

160.    Duliūnas Vytautas - Laimutis iš Daukšių k. 1924-1946. Palaidotas Milestonių kapinėse.

161.    Dulskis Antanas - Pipiras iš Zaveckų k. Jankų vlsč. 1912-1946.03.06. Partizanuose nuo 1945.05. Vilko būrys. Žuvo Ambraziškės k. Pilviškių vlsč. Jasulos sodyboje. Buvęs geležinkelininkas.

162.    Dulskis Juozas nuo Jankų.

163.    Dulskis Vincas - Žaibas. G. 1927 m. Viltrakių k. Žvirgždaičių vlsč. Šakių apskr. Partizanas nuo 1946.03. Būrio vadas. Žuvo 1948.05.02.

164.    Dumbliauskas Juozas iš Luksnėnų k. 1909-1945.

165.    Dumbliauskas Vaclovas iš Radžiūnų k. 7-1947.

166.    Dumčius Jurgis. G. Padovinio k. 1924-1946.02.14. Žuvo Padovinio k. Geležinio Vilko rinktinė.

167.    Dumčiūtė - Aušrinė. Birutės rinktinės partizanė iš Zanavykijos. 18 metų. Partizanavo visą vasarą, išvyko į Vilnių, buvo suimta. Tardoma išprotėjo.

168.    Dumkus Vincas iš Ramanavo k. Krosnos vlsč.

169.    Dūmas (pavardė nežinoma) iš Šunskų k. Žuvo Kazlų Rūdos miške prie Papiškio k. 1951 m. Mokinys. Birutės rinktinė.

170.    Duoba Bronius - Žandaras iš Maliejiškės k. Jankų vlsč. 1926-1946.11.29. Žuvo pas Zavecką Kampinių k. Jankų vlsč. Kartu žuvo V. Zaveckas ir B. Balsys. Buvo Žalgirio rinktinės būrio vadas. Dalyvavo Vierčiškės kautynėse, kuržuvo keliolika Barzdų stribų ir rusų.

171.    Durneika Antanas - Žvirgždas iš Daukšių. 1929-1947.12.23(7). Baigęs Kauno finansų technikumą, dirbo Gudelių finansų skyriaus vedėju. Žuvo paliose. Stribas žuvusiam nupjovė galvą įrodymui, kad tikrai nušautas.

172.    Dvarponis (pavardė nežinoma). Tarybinėje spaudoje minimas Raudekių k. suimtas partizanas.

173.    Durtuvas (pavardė nežinoma). Vokietis. Prienų-Panemunės būrio kovotojas.

174.    Dženkauskas Petras, Antano s., iš Škėvonių k. Prienų raj. Žuvo 1945.12.20 bunkeryje, tėviškėje.

175.    Dzidolikas Petras - Bijūnas iš Trumpališkio k. Seinų vlsč. Geležinio Vilko rinktinė, vėliau - Dzūkų rinktinės Vaidoto būrio partizanas nuo 1946 m. Žuvęs. Buvo niekinamas Jiezne. Kovojo ir Suvalkų trikampyje.

176.    Dženkauskaitė Bronė iš Skevonių k. Birštono vlsč. Žuvo 1945.03.12.

177.    Dženkauskas-Augustanavičius Bronius - Perkūnas

Ožkasvilių k. Gižų vlsč. 1925-1948.07.27. Partizanuose nuo 1944 m. Jį nušovė išprovokuotas Demonas, vėliau tapęs išdaviku.

178.    Dženkauskas-Augustanavičius Viktoras - Griausmas iš Ožkasvilių k. Gižų vlsč. 1923-1946.05.03. Išėjo į mišką 1944 m. Vytauto rinktinės partizanas. Žuvo prie Pilviškių Šilakojo miškelyje. Broniaus brolis.

179.    Dženkauskas Vytautas iš Skevonių k. Birštono vlsč. Žuvo 1946.12.23 24 metų. Nukankintas.

180.    Džiaugys Antanas iš Besmerčių k. Čekiškės vlsč. G. 1914 m.

E

1.    Egisk(?) Dominykas iš Alksnėnų k. 1891-1945.08.09. Žuvo Simno vlsč.

2.    Eglinskas Vainius -Liepsna. 7-1947.03.07. Birutės rinktinės 52-asis būrys. Žuvo Girininkuose, Garliavos vlsč.

3.    Eidukaitis Algis - Bijūnas iš Vilkaviškio. Vytauto rinktinė.

4.    Eidikaitis Antanas. G. 1920(1921) m. Viktoravos k. Lukšių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1945.06.15 savo namuose. Palaidotas Stalioriuose.

5.    Eidukaitis Vincas, Vinco s., - Audrūnas iš Vartų k. Bartninkų vlsč. Vilkaviškio apskr. 1922-1949.11.17. Per antrąją okupaciją buvo pasiųstas į frontą, forsavo Oderį, ėmė Berlyną. Vežamas į Japonijos frontą, pabėgo ir grįžo į Vilkaviškio raj. pas savus. Įsidarbino Kybartų paruošų kontoroje. Sugumui pradėjus sekti, 1947.08 išėjo į Vytauto rinktinę. Žuvo Rudelės k. prie Kalvarijos, dengdamas atsitraukiantį N. Liškevičių-Vyturį. Buvo niekintas Kalvarijoje.

6.    Eidukevičius Gediminas - Šturminukas.

7.    Eidukevičius Juozas - Aruonis iš Girkantų k. Bartninkų vlsč. 1927-? Vytauto rinktinė.

8.    Eimutis Juozas - Žirgas iš Jančių k. Lekėčių vlsč. 1919— 1947.08.29. Žuvo Bičiūnų k. Paežerėlių vlsč. kartu su Jonu Bunikiu.

9.    Eidukaitis Antanas. Žuvo 1945.05 Lukšių vlsč. Staliorių miške.

10.    Elbrechtas Gustavas iš Duobiškių k. Sintautų vlsč. Skyriaus vadas. Žalgirio rinktinė.

11.    Eimutis (pavardė nežinoma). Slapuko būrio partizanas iš Keturvalakių.

12.    Elnias (pavardė nežinoma).

13.    Enzelis Jonas - Beržas(?), Vanagas iš Tumosiškių k. Sintautų vlsč. Žalgirio rinktinės partizanas nuo 1945.06.

14.    Endziulis Albinas iš Endziulių k. Jankų vlsč. Žuvo 1946(?).

15.    Endziulis Juozas - Anupras iš Deguliškių k. Šakių raj. Žuvo Agurkiškės k. Kazlų Rūdos vlsč. 1947.01.05. Manoma, kad kartu žuvo P. Matveikis-Dūdelė. Agronomo brolis.

16.    Endziulis Justinas - Agronomas iš Endziulių k. Jankų vlsč. 1921-1947.02.06. Partizanuose nuo 1945 m. pr. Žuvo Judrarūdės k. Kazlų Rūdos vlsč. Gričionynėje kartu su Barsuku, Gorila, Klevu, Žentuku ir Žandaru. Visi iš Žandaro būrio.

17.    Ensdalchė (Jansdalchė) -Inkaras. ?-1948.09.15. Vokietis. Žalgirio rinktinėje nuo 1944.08.30.

18.    Enziulaitis (Endziulaitis) Vytautas - Svajūnas, Laisvūnas iš Bliuviškių k. Griškabūdžio vlsč. 1930-1947.12.27. Į partizanus išėjo iš mokyklos suolo 1944 m. Žuvo Auksučių k. (Urvinių?) Griškabūdžio vlsč. pas Vyšniauską. Kartu žuvo dar 5 partizanai. Palaidotas Barzduose.

19.    Erichas (ne Weitler). Vokietis. Partizanavo Geležinio Vilko rinktinėje.

20.    Ernas (Hemas) (pavardė nežinoma). Vokietis, Gedimino rinktinės Audros būrio partizanas. Žuvo 1947.04.23 Buktos (Žaliosios) miške kartu su Kelmu ir Audra.

21.    Ernestas (pavardė nežinoma). 7-1947.04.29. Vokietis. Žuvo išduotas Ostino. Geležinio Vilko rinktinė.

22.    Ersatz Ernestas. Vokietis karininkas, pasak Šakių laikraščio „Tikruoju keliu", vadovavęs nacionalistinei gaujai ir žuvęs Šlamu k. 1945.06.15.

23.    Ervinas (pavardė nežinoma). Dingęs be žinios Geležinio Vilko rinktinės kovotojas.

24.    Ezopas (pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinė, Vytauto būrys.

25.    Ežys (pavardė nežinoma). Partizanas nuo Plokščių. Žuvo Brėmerinės miške.

F

1.    Feliksas (pavardė nežinoma). Partizanas, lydėjęs J. Lukšą 2-osios kelionės į Vakarus metu, žuvęs prie Ramintos upelio Rytprūsiuose.

2.    Fliakas (pavardė nežinoma). Vokietis. Prienų-Panemunės būrio kovotojas.

3.    Francas (pavardė nežinoma). Vokietis. Bagotosios partizanas, vienas iš 7 žuvusių 1946.06.15 Meilingiryje (tarp Skučiškės ir Kvietkapušio). Tarp jų buvo dar vienas vokietis.

4.    Franka žr. Pranka.

5.    Franka Antanas iš Medviškių k. Prienų raj. Žuvo 1945.01.01.

6.    Fransas (pavardė nežinoma). Vokietis, partizanavęs Žalgirio rinktinėje.

7.    Fricas (pavardė nežinoma). Vokietis. Žuvo 1946.07.24. Žalgirio rinktinė.

G

1.    Gabana Antanas iš Sūsninkų k. Kalvarijos vlsč. Grįžęs iš lagerių, mirė Vilkaviškyje.

2.    Gabravičius žr. Gabrevičius.

3.    Gabrevičius (Gabravičius) Antanas - Kulka iš Pavasa-kės k. Igliškėlių vlsč. 1921-1945.05.

4.    Gadulis Vincas - Miškinis.

5.    Gaidys (pavardė nežinoma) iš Mozūriškių k. Gelgaudiškio vlsč. Žuvo 1945 m. Žalgirio rinktinė.

6.    Gaidys, Gaidukas (pavardė nežinoma) iš Gudeliškės k. Lazdijų raj. Užkastas Lazdijuose, Senaupėje. Perkūno rinktinė.

7.    Gaigalas Steponas nuo Anykščių. 1910-1945.02.21. Palių partizanas. Žuvo Liepa kojų mūšyje.

8.    Gailiūnas G. Žuvo 1945.05 Lukšių vlsč. Staliorių miške.

9.    Gailis (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinės kovotojas, žuvęs 1945.07.08.

10.    Gailiūnas Gediminas. G. 1918 m. Paluobiuose, Griškabūdžio vlsč. Žuvo 1945.05.13 Liepalotų k. Lukšių vlsč. ties Butkaus sodyba ant Siesarties upelio kranto. Tai pirmasis partizanas, palaidotas Staliorių k. kapinaitėse.

11.    Gailiūnas Jonas - Alpis. G. 1920 m. Tirvidonių k. Paežerėlių vlsč. Partizanas nuo 1945.04.1945.07 buvo sužeistas. Rudenį, pasitraukęs iš partizanų gretų, išvažiavo į Kauną ir, pasidaręs dokumentus Bačėno pavarde, dirbo fabrike „Uosis". 1948.05 buvo suimtas ir nuteistas. Mirė Lietuvoje. Palaidotas Jonučių kapinėse prie Garliavos.

12.    Gailiūnas Juozas. G. Lukšių vlsč. Šakių apskr. Partizanas nuo 1944 m. Žuvo Lukšių vlsč. Šakių apskr. 1945 m. palaidotas Staliorių kapinėse.

13.    Gailiūnas Pranas iš Sirvydų k. Lekėčių vlsč. 1913-1945.

07.08. Valkų mūšio dalyvis. Žuvo Sirvydų k. Lekėčių vlsč. Palaidotas Žemojoje Penemunėje. Buvęs Lietuvos kariuomenės artileristas. Žuvo kartu su P. Povilaičiu.

14.    Galekaitė-Kašubienė Janina - Kregždutė. Geležinio  Vilko rinktinės Apynio kuopos med. sesuo ir kovotoja.

15.    Galeckas Kostas. Žuvo prie Gižų.

16.    Galeckas Vitas. 1923-? Žuvo prie Gižų.

17.    Galginaitis Vytas - Jonas iš Tursučių k. Šunskų vlsč. 1921-1952.07.12. Ryšininkas. Suimtas 1947.09.12. Mirė Karagandos lageriuose.

18.    Galinaitis Juozas iš Gudelių k. Vilkaviškio raj. Vytauto rinktinė.

19.    Galinis Vytautas iš Igliškėlių vlsč. Geležinio Vilko rinktinė. 1951.03-1951.11.

20.    Garbaravičius Klemensas - Ąžuolas iš Pužiškių k. Šilavos vlsč. 1918-1946. „Kovos keliu" darbuotojas. Taip pat leido Geležinio Vilko rinktinės laikraštį „Lietuvos partizanai". Apsuptas susisprogdino. Kita versija: žuvo Pužiškių k. kartu su rinktinės Vytauto kuopos vadu J. Demikiu-Eumu.

21.    Gardas (pavardė nežinoma). G. Pabariškių k. 1927(?)- 1947.

22.    Garkauskas Prienų. Žuvo 1946.05.29.

23.    Garliauskas Justinas. G. Mokoluose prie Marijampolės. 1928-? Kauno universiteto studentas. 1947 m. suimtas ir nuteistas.

24.    Garmus Albinas - Pavasaris iš Paduoblio k. Prienų apskr. ?-1946.

25.    Garmus Juozapas - Žalgiris iš Antakalnio k. Pakuonio vlsč. G. 1929 m. 1946.07.15 suimtas Pošvenčio k. Geležinio Vilko rinktinė.

26.    Garmus Martynas iš Daubarų k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945.04.12.

27.    Garmus Vincas -Pavasaris iš Paduoblio k. Prienų apskr. 1926-1994. Buvo suimtas. Kalėjo Vorkutoje. Grįžo.

28.    Garnatkevičius Albinas - Vilkas. G. Meškučių k. prie Marijampolės. 1924-1947.10.21. Žuvo tėviškėje kartu su A. Oželiu ir A. Salinka.

29.    Garnys (pavardė nežinoma). Jaunas partizanas, 1947 m. žuvęs kartu su V. Kučiausku-Geniu Gižų vlsč., Pančekų miškelyje.

30.    Garudis (Gruodis?) Antanas. ?-1945. Žalgirio rinktinė.

31.    Gasčiulis Juozas - Dagilis, Savanoris iš Bardauskų k. 1928-1949.02.04. Saukos nužudytas Samarčiūnuose. Girinio brolis. Kęstučio tėvonija.

32.    Gasčiulis Vincas - Mėnulis, Girinis iš Bardauskų k. 1925-1949.11.08. Kęstučio tėvonija. Žuvo Vižaidų k.

33.    Gasneris. Išdavikas. Kartu su Ūku iššaudė Dešinio tėvonijos partizanus Prienų šile, Juodaraistyje. Vokietis.

34.    Gataveckas Benius - Verpetas nuo Kybartų. ?-1952.01.10. Žuvo Trilaukio k. Vilkaviškio raj. Bieliausko sodyboje. Vytauto rinktinė.

35.    Gaudenis (pavardė nežinoma). 1949 m. vasarą įstojo į Geležinio Vilko rinktinę. 1950.06.05. Apušoto k. Prienų raj. po išdavimo sužeistas susisprogdino.

36.    Gavenaitė Teofilė. Vampyro giminaitė, Marijampolės ligoninės med. sesuo. Talkino partizanams. 1948 m. suimta nusižudė.

37.    Gavėnas Adomas - Jurginis iš Vartų k. Bartninkų vlsč. 1915-1947. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Žuvo Rudelės k. -per neatsargumą susisprogdino. Palaidotas Rudelės senkapyje.

38.    Gavėnas Vladas-Tarzanas iš Ožkasvilių k. 1917(1920)- 1945.06.25. Žuvo Paliose. Vampyro brolis. Muškietininkų būrio vadas. Palaidotas Gudupių kapinėse.

39.    Gavėnas Vytautas, Vitalius - Vampyras iš Ožkasvilių k. Marijampolės vlsč. ir apskr. 1922-1950.02.09. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. pab. įstojo į pogrindinę „Lietuvos apsaugos gvardiją". Turėjo slapyvardį Rambynas. 1941.05 pab. pereidamas Vokietijos-Lietuvos sieną buvo suimtas. Prasidėjus karui, išsilaisvinęs iš kalėjimo, dirbo Vyriausiajame Lietuvos ginkluotųjų pajėgų štabe, vėliau Aktyvistų fronto štabe. 1942.05 perėjo į nelegalią padėtį ir vykdė kovinės organizacijos užduotis. 1944 m. vasarą užėjus rusams, pradėjo organizuoti partizanų  būrius. Kuriant pirmąjį apygardos štabą, buvo paskirtas baudžiamojo skyriaus viršininku. 1944.08.15 paskirtas Vytauto rinktinės vadu. 1946.07 jam suteiktas jaunesniojo puskarininkio, po mėnesio-puskarininkio laipsnis. Metų pab. buvo pakeltas į viršilas. 1947.08.20 perkeltas į Žalgirio rinktinę, o spalio mėn. -į apygardos štabą eiti specialių pareigų rinktinės vado teisėmis. 1949.01.15 šalia einamų pareigų jam pavesta sutvarkyti Vytauto rinktinėje pašlijusią padėtį. 1949.05 iš apygardos štabo atleistas ir vėl tampa Vytauto rinktinės vadu. Žuvo išduotas Vižaidų k. Gižų vlsč. Kartu žuvo S. Ališauskas-Kalinys ir A, Švedas-Radastas.

40.    Gavrinas žr. Gevrinas.

41.    Gavutis Anicetas -Perkūnas iš Veisiejų. 1946 m. susišaudžius plaukė per Nemuną ir nuskendo. Palaidotas Liškiavoje.

42.    Gebas žr. Giebas.

43.    Gečiauskienė Paulina. Kauno apylinkių partizanė.

44.    Gedas (pavardė nežinoma)-Neris. Žuvo 1947 m. Asiūklės k. Naujosios Ūtos vlsč.

45.    Gedgaudas-Lenkijos partizanų vadą Balandį pakeitusio Nykštuko padėjėjas.

46.    Gediminas (pavardė nežinoma). Žuvinto ežero apylinkių partizanas.

47.    Gediminas - Neris (pavardė nežinoma) nuo Išlaužo. Žuvo Asiūklės k. Janušauskų kluone.

48.    Gegužinskas - Birutės rinktinės I būrio kovotojas.

49.    Geicenka Jonas - Stepas. Žuvo 1947.09.24. Žalgirio rinktinė. Partizanuose nuo 1946.01.01.

50.    Gelažius Jonas - Genys. G. 1915 m. Menkupių k. Kalvarijos vlsč. Gyveno Naujienėlės k. Kalvarijos vlsč. Užėjus rusams, stojo į Perkūno rinktinės 4-osios kuopos rezervistų būrį. 1946.06 rinktinę išformavus, perkeltas į Tauro apygardos Vytauto rinktinės 4-ąją kuopą. 1948 m. vasarą iš organizacijos pasitraukė ir apsigyveno Klaipėdoje, vėliau Gaižiūnuose, Jonavos raj. 1951.01.20 buvo suimtas ir nuteistas 25 m. lagerio. Grįžo 1956 m. Miręs.

51.    Gelažius Kazys - Tremtinys iš Kėbliškių k.

52.    Gelbūda Julius, Juozo s., iš Stebuliškių k. Liudvinavo vlsč. G. 1922 m. Liudvinavo stribas, nuo 1946 m. pavasario -partizanų talkininkas. Buvo suimtas ir nuteistas. (Jis paleido namuose suimtą Rašytinį-Šarvą.)

53.    Gelčys Jonas - Perkūnas iš Kalvių k. Prienų vlsč. 1920- 1945.10.16. Viesulo būrio vadas. Žuvo Vangų (Mačiūnų) k.

54.    Gelčys Juozas-Gegužis iš Pociūnų k. Prienų vlsč. 1920- 1946.09.04. Žuvo Pošvenčio k. Geležinio Vilko rinktinė, Viesulo būrys.

55.    Gelčys Jurgis - Zuikis. G. 1924 m. Kalvių k. Prienų vlsč. 1944.08 buvo mobilizuotas į Raudonąją armiją, iš kurios pabėgo ir 1945 m. pavasarį įstojo į Geležinio Vilko pulko partizanų gretas. Žuvo išduotas 1949.06.06 Taurakiemio k. Pakuonio vlsč. Prienų apskr. prie Navicko sodybos. Viesulo būrys.

56.    Geležinis. Palių partizanas.

57.    Geležinis. Minėtojo Geležinio brolis. Palių partizanas.

58.    Gelgota Jonas - Čigonas iš Podvyžupio k. Liubavo vlsč. 1916-1945. Partizanuose nuo 1944 m., žuvo kitų metų rudenį tėviškėje. Stribai jo kapą buvo užminavę. Perkūno rinktinės Sūsninkų grupė.

59.    Gelgotaitė-Puniškienė Audra - Viesulą iš Silgalių k. Bartninkų vlsč. 1927-? m. Kalėjo. Vytauto rinktinė.

60.    Geniukas (pavardė nežinoma). 1949.02.04 Steponų k. Pilviškių vlsč. pas Dėdelę žuvęs partizanas.

61.    Genys (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinės kovotojas 1947 m.

62.    Genys (pavardė nežinoma). Žuvo 1947 m. rudenį Virba lgiryje.

63.    Genys. 1949 m. žuvo Samarčiūnų k.

64.    Genys (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinės B. Janu-šaičio-Jauniaus būrio partizanas.

65.    Gerbačiauskas Vytautas - Akstinas. 1927(1928)- 1949.12.25. Perkūno rinktinės Kalniaus būrys. Žuvo Mikyčių k. Šventežerio vlsč. pas Čepanonį. Kartu žuvo Dagilis ir Kerštas.

66.    Gergelis Matas iš Stuomenų k. Prienų raj. Žuvo 1945.04.12.

67.    German Hansas - Jeronimas, Varlė. Vokietis. Žalgirio rinktinės partizanas.

68.    Germanavičius Albinas iš Maštarėlių k. Krokialaukio vlsč. 1928(?)-? Žuvinto palių partizanas.

69.    Geršulis (Keršulis?) Vitas - Gluosnis iš Maišymų k. Rudaminos vlsč. 1921(1922)-1947.02.06. Žuvo Žnicos(?) k. Krosnos vlsč. Šarūno adjutantas.

70.    Gerulaitis Antanas nuo Lekėčių. Žuvo 1945.05.12 Valkų mūšyje.

71.    Gerulaitytė Viktorija iš Kedėbliškių k. Plokščių vlsč. Po nesėkmingo pasikėsinimo į paruošų agentą buvo suimta. Partizanės D. Ptašinskaitės pusseserė.

72.    Gerulis Algirdas-Šaulys iš Šiauliškių k. Prienų raj. 1930-1952. Geležinio Vilko rinktinė.

73.    Gerulis Antanas - Gailis iš Pažiegždrių k. Lekėčių vlsč. 1924-1945.07.08. Žuvo Raninės k. Paežerėlių vlsč. kartu su B. Patašiumi.

74.    Gerulis Vincas. Geležinio Vilko rinktinėje partizanavo 1944-1946 m. Buvo suimtas.

75.    Gerulis Vincas -Tvora, Tvorelė iš Pačiudiškių k. Prienų vlsč. 1920-1946.09.06. Geležinio Vilko rinktinės būrio vadas. Žuvo Čiudiškių k. Prienų vlsč.

76.    Gervė Alfonsas. Kauno apylinkių partizanas.

77.    Gervė Jonas. Kauno apylinkių partizanas.

78.    Gervė Kazys - Migla iš Girininkų k. Pakuonio vlsč. 1926- 1948.02.26. Partizanuose nuo 1946 m. pab. 1948 m. pavasarį jam buvo suteiktas grandinio laipsnis. Išduotas žuvo Ašmintos k. Prienų vlsč.

79.    Gervė Simas - Žiema iš Girininkų k. Pakuonio vlsč. 1918(1925)-1947.08.08. Žuvo Vainatrakyje. Geležinio Vilko rinktinė.

80.    Gevrinas (Gavrinas) Antanas, Vinco s.,-Strazdas iš Naudžių k. 1921-1947.01.29. Žuvo Pirmųjų Girininkų k.

81.    Gibas Leonas. Miręs. Gedimino rinktinė.

82.    Gicevičius Antanas - Vanagas iš Siberijos k. Keturvalakių vlsč. 1913-1946.06.03. Žuvo Grybinės mūšyje. Vytauto rinktinė.

83.    Giebas (Gebas) Jonas iš Juodųjų Šaltinių k. Liudvinavo vlsč. 1920-1946.03.14(19). Žuvo savo namuose. Užkastas Liudvinave.

84.    Giebas Leonas - Eglė iš Želsvos(?) k. Vaciaus brolis. Mirė po kalėjimų.

85.    Giebas Vacius iš Želsvos k. ?-1994. Mirė po kalėjimų.

86.    Giedraitienė-Ališauskaitė Birutė - Paima iš Admarinos k. Marijampolės raj. 1924-1947. Geležinio Vilko rinktinė.

87.    Giedraitis Juozas. G. 1925 m. Skardupių k. Paežerėlių vlsč. Šakių apskr. Žuvo 1949 m.

88.    Giliukas (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinės partizanas, vardu Aleksandras.

89.    Gineika Jonas, Kazio s., - Vaiduoklis iš Preikapio k. 1907-1947.12.25.

90.    Ginkus Algirdas- Kurmis iš Paverknių k. Birštono vlsč. 1925-1945.07. Žuvo Dimšiškės k. Birštono vlsč. Geležinio Vilko rinktinė.

91.    Gintaras (pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinės 51-oji kuopa. Apsupus bunkerį, nusišovė 1948 m. žiemą. Kartu žuvo Svajūnas.

92.    Gintaras (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinės kovotojas. 1948.03.10 sužeistas mūšyje Karalenkės sodyboje pas Barauską. 1948.05.29 suimtas.

93.    Gintautas (pavardė nežinoma) - Kengūrė iš Amerikės. Geležinio Vilko rinktinės kovotojas iš Baraginės apylinkių. Kovojo kartu su Gintaru ir A. Švedu-Radastu.

94.    Gintautas (pavardė nežinoma). Kilęs iš Simno vlsč. Geležinio Vilko rinktinės 54-osios kuopos kovotojas, žuvęs 1948.08.12 Daugirdų k. Gudelių vlsč.

95.    Gintautas (pavardė nežinoma). Vienas iš Žalgirio rinktinės vadų.

96.    Gircienė Čėsnaitė Ona - Palmyra iš Bardauskų k. Gižų vlsč. 1910(?)-1953.07. Vytauto rinktinės partizanų sesuo. Iki 1939 m. gyveno Klaipėdoje, baigė med. seserų mokyklą. Vokiečiams užgrobus Klaipėdos kraštą, atsikėlė į Marijampolę. Patekusi į saugumo akiratį, išėjo į partizanus. Mirė Kaune, palaidota Petrašiūnų kapinėse.

97.    Girininkas Jonas - Levas iš Šunskų k. ?-1946.

98.    Girudis Antanas.

99.    Gylys nuo Šlavanto. Perkūno rinktinė.

100.    Gylys Aksaveras - Aitvaras. G. 1919 m. Stanaičių k. Garliavos vlsč. Žuvo 1947 m. pr. Armoniškių k. Garliavos vlsč.

101.    Gylys Jonas iš Molupio k. ?-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

102.    Gylys Juozas - Audra, Vėtra iš Elzbietiškio k. Šilavoto vlsč. 1922-1946.06.07. Žuvo kartu su J. Stravinsku-Žiedu.

103.    Gylys Juozas - Dagilis iš Gaištų k. Veisiejų vlsč. 1928- 1949.12.25. Kalniaus pusbrolis. Žuvo Mikyčių k. Šventežerio vlsč. pas Čepanonį. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys.

104.    Gylys Jurgis - Putinas (ne Kalnius!) iš Nemajūnų k. Lazdijų vlsč. 1919(1920)-1947, Žuvo rudenį Stankūnų k. Lazdijų vlsč. užėjęs ant pasalos. Kartu žuvo Tarzanas. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys.

105.    Gylys Jurgis - Kalnius iš Gudelių k. Veisiejų vlsč. 1919— 1949.10.20. Būrio vadas. Žuvo Ringeliškės miške.

106.    Ginkus Juozas-Aitvaras iš Paverknių k. Birštono vlsč. 1921-1945.06. Jiezne stribų gyvas nukryžiuotas prie svirno ir sudegintas. Geležinio Vilko rinktinė.

107.    Gintaras (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinės Dr. V. Kudirkos kuopos vadas. Partizanuose nuo 1945 m.

108.    Glaveckas Jurgis - Švyturys iš Daukšių. G. 1927 m. Žuvinto partizanų ryšininkas 1944-1952 m. Gyvena Daukšiuose.

109.    Gliaubičius Petras - Nemunas, Atlantas iš Igliaukos. 1911—? Partizanavo trumpai, slapstėsi. Buvo suimtas. Miręs.

110.    Glinskas Vainius - Debesys iš Sardokų k. Vilkaviškio vlsč. 1927-1947.03.07. Žuvo Gurbšilyje, palaidotas Gižuose. Vytauto rinktinė. Partizanuose nuo 1946 m. vasaros.

111.    Gluosnis. Vytauto rinktinė.

112.    Glušinskas Juozas. 1927-1945. Kalniškės mūšio dalyvis.

113.    Glušinskas Juozas iš Gluosninkų k. Simno vlsč. Žuvo 1947.04.19.

114.    Goberis Aloyzas, Petro s., - Voldemaras iš Pasaitėlių k. Lazdijų vlsč. 1928-1948.06. Žuvo prie Dusios ežero. Perkūno rinktinė.

115.    Gogaitė žr. Guogaitė.

116.    Gontis Vytautas-Alseika. Neifalto būrio vadas. Lietuvos kariuomenės leitenantas. Vėliau - mokytojas. Dingęs be žinios 1946 m. varasą.

117.    Gorgin Peter - Peteris iš Karaliaučiaus. 1925-

1948.01.06. Vokietis kulkosvaidininkas, Vytauto rinktinės kovotojas. Atsilikęs nuo fronto, partizanavo nuo pirmųjų pasipriešinimo dienų. 1947.12.07 buvo sužeistas, gydėsi Valavičiuose prie Marijampolės. Žuvo Valavičių k. Marijampolės vlsč.

118.    Grabauskas Jonas. Žuvo prie Garliavos 1945 m. Žalgirio rinktinė.

119.    Grabauskas (Grabliauskas?) Vytautas - Žydruolis. G. 1927 m. Girininkų k. Pakuonio vlsč. Aktyvus partizanų rėmėjas, dalyvaudavo partizanų atliekamose operacijose. 1949 m. pr. stojo į Geležinio Vilko rinktinės 51-osios kuopos partizanų gretas. Žuvo 1949.03.26 Kudirkų k. Pakuonio vlsč. Jį išdavė sodybos, kurios bunkeryje slėpėsi, šeimininkas.

120.    Grabliauskas žr. Grabauskas.

121.    Grabliauskas Kazys, Kazio s., - Vaidilutis iš Amalinų k. Pažaislio vlsč. 1929-1947.12.31.

122.    Gradis Vincas -Lemonas iš Gulmanio(?) k. Marijampolės apskr. ?—1946(7).

123.    Grajauskas Jonas - Audra. G. 1918 m. Kaune. Aprūpindavo partizanus ginklais ir šaudmenimis iš IX forto. Žuvo 1949.08.06 Kazliškių k. Garliavos vlsč. Žalgirio rinktinė.

124.    Grajauskas Juozas- Lunda. Partizanas nuo 1947.06.12. Žuvo 1949.06.03. Žalgirio rinktinė.

125.    Grajauskas Jurgis. Kazio s., - Kardas iš Gervėnupio k. Aukštosios Panemunės vlsč. 1926-1947.08.08. Žuvo Vainatrakyje. Geležinio Vilko rinktinės skyrininkas.

126.    Grajauskas Kazys - Šermukšnis. G. 1925 m. Gervėnupio k. Aukštosios Panemunės vlsč. Kauno apskr. 1946 m. pavasarį stojo į Geležinio Vilko rinktinę. Žuvo išduotas 1947.07.17 bunkeryje, Ašmintos k. Prienų vlsč. ir apskr. Kartu susisprogdino V. Juodis-Šarūnas, A. Juodis-Merkys, P. Šiugž-dinis-Bitinas, B. Simanavičius-Serbcntas, J. Batutis-Pavasaris ir V. Prajera-Meteoras.

127.    Grajauskas Pranas, Kazio s. 1927-1946. Žuvo Gervė-nupio k. Aukštosios Panemunės vlsč.

128.    Graustas(?) Jurgis - Jovaras. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys.

129.    Gražys(?) - Geležinis Vilkas. Šilavoto apylinkių būrio vadas 1945 m.

130.    Greblikas Kazys - Gegužis, Sakalas. G. Narto k. 1913- 1949.01.20. Žuvo Liepynuose. 1946 m. vadovavo Priemiesčio legiono būriui.

131.    Greičius Jonas - Žvalgas. 1926-1951. Vargonininkas. Partizanavo nuo 1944 m. Vytauto rinktinė.

132.    Greičius Vytautas - Štrausas iš Plieniškių k. Šakių vlsč. 1924-1948.09.12. Žuvo Šilininkų k. Gelgaudiškio vlsč.

133.    Gresser Helmut - Garnys. 7-1947.03.13. Vokietis lakūnas, numuštas prie Leningrado, per Estiją ir Latviją keliavo į Vokietiją. Lietuvoje sunkiai sužeistas į koją, liko partizanauti Tauro apygardoje. Žuvo išduotas Pašelmenių k. Bartninkų vlsč. Palaidotas Bartninkuose.

134.    Grevas Gracius nuo Liubavo. Žuvęs.

135.    Grėbliauskas Kazimieras, Kazimiero s., - Vaidevutis(?) iš Aukštųjų Amalių k. Pažaislio vlsč. 1947-1947.

136.    Grigaitis S. žr. Grigas S.

137.    Grigaitis Bronius iš Pažėrų k. Prienų raj. Žuvo 1947.09.17. Žalgirio rinktinės Kovo būrys.

138.    Grigaitis Petras iš Šaltiniškių k. Prienų vlsč.

139.    Grigalevičius (Grigulevičius) Vladas iš Alvito. Vadovavo Pajevonio milicijai, po to - Alvito stribams ir dirbo partizanams. Leitenantas. Buvo suimtas, kalėjo. Mirė 1977 m. Kazlų Rūdoje.

140.    Grigaliauskas Albinas iš Lankupėnų k. Gražiškių vlsč. Žuvo tėviškėje. Vytauto rinktinė.

141.    Grigaravičius. Suimtas Rudaminoje. Perkūno rinktinė.

142.    Grigas (Grigaitis) Stasys - Aras, Erelis iš Gaisrių k. Pilviškių vlsč. 1917-1945.11.20. Žalgirio rinktinės Žilvičio būrio vadas. Žuvo Degučių k. Jankų vlsč. pas Tamaliūną. Kartu žuvo Stirnos rinktinės vadas B. Abramavičius ir J. Tamaliūnas.

143.    Grigonis Antanas. 1944-1945 m. Jiezno vlsč. Prienų apskr. Perkūno būrys.

144.    Grigoravičius Antanas, Bernardo s., -Partolis(?), 1931- 1953.04.12. Partizanuose nuo 1951 m. Žuvo Židiškių k. Jiezno raj.

145.    Grigoravičius Vytas, Bernardo s.,-Ėglis iš Beisanios k. Vievio raj. 1926-1953.04.12. Žuvo Židiškių k. Jiezno raj.

146.    Grigulevičius žr. Grigalevičius.

147.    Grikietis Antanas - Slapukas, Vidmantas iš Dumčių k. Pilviškių vlsč. 1925-1952.01.12. Vytauto rinktinės vadas po A. Matusevičiaus. Su juo, E. Kabelio išduoti, žuvo P. Daubara, F. Čereška, J. Kmieliauskas ir P. Kemeraitis.

148.    Grikietis Leonas Zigmas - Varnas iš Palaukių k. Kauno raj. 1919-1946.06.10.

149.    Grikietis Bronius iš Braziūkų k. Žalgirio rinktinė.

150.    Grikietis Zigmas - Varnas iš Kačerginės. 1919-1946.06.10(20). Žuvo Agurkiškės k. Kazlų Rūdos vlsč., rusams „košiant" mišką.

151.    Grikis Zigmas. Partizanas nuo 1945.12.30. Žalgirio rinktinė.

152.    Grincevičius Jonas - Negras iš Žemaitijos. 1927- 1948.01.17. Žuvo su J. Paviloniu-Rytu Obelijos k. Simno vlsč.

153.    Griška Juozas - Aušra. ?-1948.

154.    Griška Vitas, Antano s., - Žynys iš Miklausės k. Kalvarijos raj. Mindaugo tėvonija. 1930-1950.08.

155.    Griškaitis Kazimieras iš Donelaičių k. Gražiškių vlsč. 1925-1949. Vytauto rinktinė.

156.    Griškevičius Juozas - Varnėnas iš Neravų k. Rudaminos vlsč. Žuvo Agrinių k. Šventežerio vlsč. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys.

157.    Griškonis Antanas, Vinco s., - Jūreivis iš Semeliškių k. Lazdijų raj. 1929-1951.10. Kęstučio būrio partizanas.

158.    Griškonis Jonas - Kėkštas iš Paberžės k. 1902-1946.

159.    Griškonis Petras - Rytas iš Sparvinių k. Griškabūdžio vlsč. 1924-1947.10.06. Žuvo Miškinių k. Barzdų vlsč. Žalgirio rinktinė.

160.    Griškonis Valius iš Paberžynės k. 1926-1946.

161.    Griškonis. Kalniškės būrys.

162.    Griškonis Vitas iš Papartėlių k. Lakūno būrys. Kalniškės mūšio dalyvis. Pušelės brolis.

163.    Grybas Jonas iš Meškučių k. Šakių raj. Žuvo 1945 m. Sarapinų k. Šakių raj.

164.    Grybauskas Jonas iš Meškučių k. Jankų vlsč. 1924-1945. Žuvo Sarapinų k. Jankų vlsč. Žalgirio rinktinė.

165.    Grybauskas Juozas - Aras iš Meškučių k. Jankų vlsč. 1924-1945.07.06. Žalgirio rinktinės, Lapės kuopos kovotojas, žuvęs Lūšnos k. su S. Švilpa ir kitais.

166.    Grybauskas Vytautas - Žydrūnas iš Girininkų k. Pakuonio vlsč. 1928-1949.03.25. Žuvo Laukiškių k. prie Išlaužo. Kartu žuvo K. Kazakevičius-Aidas, A. Senikas-Švyturys ir A. Lenčiauskas-Aras.

167.    Grybinas Aleksandras-Faustas. G. 1920 m. Lukšiuose (Šakių apskr.) mokytojo šeimoje. Baigęs Marijampolės mokytojų seminariją, mokytojavo. Nuo 1945 m. vasaros Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanas. 1947.05.12 paskirtas rinktinės žvalgybos skyriaus viršininku. 1948.05.04 paskirtas rinktinės štabo viršininku, o spalio mėn. - Tauro apygardos vadu. 1949 m. pr. dalyvavo visos Lietuvos partizanų apygardų vadų suvažiavime Žemaitijoje. 1949.02.16 jam suteiktas partizanų kapitono laipsnis. 1949.08.28 po išdavystės užėjęs ant pasalos, Šunkarių miške, netoli savo bunkerio, buvo sužeistas ir nusišovė.

168.    Grybinas Petras iš Stumbriškės k. Lukšių vlsč. 1923-1945. Stirnos rinktinė. Žuvo tėviškės laukuose. Su Faustu ne broliai.

169.    Grubys Leonas iš Randiškių k. Krosnos vlsč. Lakūno būrys.

170.    Grumadas Vincas (Aleksas?), Juozo s.,-Viesulas. 1921- 1948.06.23. Žuvo tarp Kauno ir Babtų. Kartu žuvo dar 6 partizanai.

171.    Grumadas Vytautas, Juozo s.,-Aras. Žuvo 1948.06.23.

172.    Gruodis Vincas - Nemunas. 1918-1945.06.10. Žuvo Aukštosios k. Sasnavos vlsč. Kartu žuvo Kubilius Bronius, Valenta Klemensas, Vilka viskas Motiejus, Matulevičius Vitas.

173.    Gruodis Vincas - Žilvitis. G. 1925 m. Kulingės k. Igliškėlių vlsč. 1945 m. rudenį išėjo į partizanus. Buvo paskirtas Geležinio Vilko rinktinės būrio vadu. 1947.11.19 Kašonių k. Jiezno vlsč. buvo sunkiai sužeistas ir Kauno ligoninėje kitą dieną mirė.

174.    Grupkaitis Vytautas iš Parausių k. Pilviškių vlsč. 1929-1988.1946 m. suimtas, kalėjo. Vytauto rinktinė.

175.    Grušauskas iš Seirijų. Būrio vadas, žuvęs 1946(?) m.

176.    Gruzdys Antanas, Vinco s., iš Marijampolės raj. Žimiškių k. Žuvo 1945.06.10 Aukštosios k. Sasnavos vlsč.

177.    Gruzinskas Vitalijus - Beržas iš Giraitės k. Simno vlsč. 1922.02.12-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

178.    Gružinskas - Genys iš Vilkaviškio. Vytauto rinktinė.

179.    Gudaitienė iš Jankų vlsč. Slėpėsi Lapkalnio-Bičiulio miško slėptuvėje kartu su K. Dainelių ir V. Kutkaičiu. 1949.03.09 slėptuvę apsupus priešui, V. Kutkaitis žuvo, o K. Dainelis ir Gudaitienė pasidavė.

180.    Gudaitis Antanas - Perkūnas, Vaidila, Spyglys(?). G. 1924 m. Šikutiškių k. Jankų vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Vilkų būrys, Žuvo 1946.06.12 Agurkiškės k. Lekėčių vlsč. kartu su apygardos vadu Zigmu Drunga ir kitais. Šerno brolis.

181.    Gudaitis Antanas - Ulonas. G. 1917 m. Šilvienų k. Plokščių vlsč. Rusų paimtas į armiją, buvo fronte, sužeistas gydėsi Šiauliuose. Pasibaigus karui su vokiečiais, juos žadėjo vežti į japonų frontą. Pabėgo į mišką. Žuvo 1948.07.08. Patašių miške prie Sutkų k.

182.    Gudaitis Antanas -Žvirblis iš Maliejiškės k. Jankų vlsč. 1926-1948.02.11. Gyveno Lodiškės k. Partizanuose nuo 1945 m. Būrio vadas.

183.    Gudaitis Albinas žr. Ledas A.

184.    Gudaitis Jeronimas - Šernas. G. 1920 m. Šikutiškių k. Jankų vlsč. Vargonininkavo Višakio Rūdoje. Partizanuose nuo 1944 m. Priklausė Abromavičiaus būriui. Žuvo 1946.01.04. Lopetų k. Antano-Perkūno brolis.

185.    Gudaitis Jonas iš Altoniškių k. Zapyškio vlsč. 1947.07.15 stribų sušaudytas Paulausko sodyboje kartu su Paulausko šeima. Žalgirio rinktinė.

186.    Gudaitis Jonas - Žvirblis. G. 1926 m. Maliejiškės k. Jankų vlsč. Gyveno Lodiškės k. Partizanuose nuo 1945 m. pr. Žuvo 1945.07.28 (kita versija: 1948.02.11) Vierčiškės k. Jankų vlsč. Būrio vadas.

187.    Gudaitis Kazimieras - Maksimas iš Sarginės k. Šilavoto vlsč. 1919-1945. Žuvo Pajiesio k. Veiverių vlsč. Degimų-Vilkų kautynėse.

188.    Gudaitis Stasys - Gusaras. G. 1928 m. Šikutiškių k. Jankų vlsč. Vytenio būrio partizanas,suimtas 1946.07.21. Kalėjo. Gyvena Vilniuje. Perkūno brolis.

189.    Gudaitis Vincas iš Maliejiškės k. Šakių raj. Žuvo 1945 m.

190.    Gudaitis Vitas. Žalgirio rinktinės partizanas, žuvęs 1949 m. Marga vos k.

191.    Gudauskas Antanas - Ryšininkas iš Išlaužo k. 1927-1944.11.01.

192.    Gudauskas Juozas - Balandis iš Išlaužo k. 1920-1948.

193.    Gudauskas Kazimieras - Varnas, Vaidila iš Bebruliš-kių k. 1916-1948.03.07. Geležinio Vilko rinktinė. Žuvo Čiudiškių k. Prienų raj. su K. Varkala ir kitais kovotojais.

194.    Gudelevičius Antanas, Jono s., -Šarka. G. 1916 m. Skardupių k. Marijampolės raj. Algimanto partizanui skyriaus grandininkas.

195.    Gudeliauskas (Gudalevvski) Bronius-Suvalkų trikampio partizanas 1947 m. Suimtas. Juozo ir Leono brolis.

196.    Gudeliauskas (Gudalevvski) Juozas. Suvalkų trikampio partizanas. Leono ir Broniaus brolis. Lenkijoje nuo 1945 m.

197.    Gudeliauskas (Gudalewski) Leonas. Suvalkų trikampio partizanas. Juozo ir Broniaus brolis. Lenkijoje nuo 1945 m.

198.    Gudėnas A. Geležinio Vilko rinktinė. Prienų „Žiburio" gimnazijos mokytojas.

199.    Gudiškis Jonas. G. 1922 m. Lekėčiuose. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. 1945.05.12. Valkų kautynėse buvo sunkiai sužeistas. Slapta buvo paguldytas į Kauno ligoninę, joje išduotas ir suimtas. Žuvo lageryje.

200.    Gudiškis Viktoras iš Juškų k. Paežerėlio vlsč. 1923—? Partizanuose nuo 1944 m. Partizanavo pusantrų metų. Po amnestijos pasidavė. Suimtas ir kalėjime nužudytas. Žalgirio (Stirnos) rinktinė.

201.    Gudynas (Gudenas) Antanas - Žvirblis. Būrio vadas iš Suvalkijos. Kovojo 1946 m. pradžioje.

202.    Gudynas - Karabinas.

203.    Gudynas Motiejus - Žaibas iš Mikališkės k. Igliškėlių vlsč. 1926(?)-1946.

204.    Gudynas Vincas - Daumantas. 1920-? Prienų raj. partizanas.

205.    Gudynas - Papartis (ne Vytautas). Geležinio Vilko rinktinės vado Tigro adjutantas 1948 m.

206.    Gudynas Vytautas- Papartis. Geležinio Vilko rinktinės kuopos vadas. 1922-1947.02.05. Žuvo prie Gražučių Išlaužo vlsč. pas Jundilus. Kartu žuvo A. Kleizaitė ir jos brolis Jurgis.

207.    Gudynas Vytautas Petras - Spindulys iš Jiestrakio k. 1929-1952.02.07. Žuvo Šiauliškių k. Išlaužo vlsč.

208.    Gudynas Leonas - Žilvitis iš Živavodės k. Geležinio Vilko rinktinė. Žuvo 1945.10.16 Jasenavos k. prie Montvilos ūkio-buvo rusų subadytas durtuvais. Palaidotas Plutiškėse.

209.    Gudynas Antanas - Speigas. G. 1919 m. Gustaitynės k. Prienų vlsč. 1945-1946 m. tarnavo Veiveriuose stribu ir dirbo partizanams. 1946 m. pr. stojo į Geležinio Vilko rinktinę. Buvo paskirtas skyriaus, 1949 m. pab. - rinktinės Vyčio tėvonijos vadu. 1951 m. pr. žuvus rinktinės vadui Čempionui, laikinai ėjo ir rinktinės vado pareigas. 1951 m. pab. už partizanų veiklos nekontroliavimą iš tėvonijos vado pareigų atleistas. 1953.07 iš 3 d. į 4 d. naktį Bačkininkų miške, Pakuonio vlsč. Kauno apskr. (Prienų raj.) saugumo užverbuoto Geležinio Vilko rinktinės vado Žilvino nušautas.

210.    Gruodis (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinės Dr. V. Kudirkos kuopos kovotojas.

211.    Gulbinas (pavardė nežinoma). Kalniškės mūšio dalyvis.

212.    Gulbinas iš Ilgakiemio k. ?-1946. Žuvo Pakuonio vlsč. Birutės rinktinė.

213.    Gulbinas (pavardė nežinoma). Valkų mūšio dalyvis, būrio vadas, žuvęs Švediškių k. 1945 m. pavasarį.

214.    Gumauskaitė Romutė. Dešinio tėvonija. Suimta 1952.11.26 Mačiuliškės k. Sasnavos vlsč.

215.    Gumauskas Algimantas - Balandis iš Liepynų k. 1924- 1951.04.06. Žuvo Igliaukoje. Geležinio Vilko rinktinės Dešinio tėvonijos vadas.

216.    Gumauskas Petras - Pipiras iš Liepynų k. G. 1931 m. Geležinio Vilko rinktinė. Balandžio brolis. Suimtas. Grįžo. Gyvena Marijampolėje.

217.    Gumauskas Vincas iš Navikų k. Lukšių vlsč. 1909-1945. Žuvo prie Lūšnos k. Jankų vlsč.

218.    Guoga Edvardas - Glaudys. G. 1913 m. Amerikoje, Brukline. Gyveno Jančių k. Lekėčių vlsč. Partizanuose nuo 1944.09. Dalyvavo Valkų kautynėse. 1945.08.15 suimtas ir nuteistas. Grįžo.

219.    Guogaitė (Gogaitė) Ona - Marčiukė, Miško Gėlė iš Jančių k. Lekėčių vlsč. Gyveno Vilkupių k. 1926-1951.05.20(21). Žuvo girioje tarp Lekėčių ir Kuro k. Žalgirio rinktinė.

220.    Gurevičius Antanas- Sakalas. 1923-1945. Žuvo Kalniškės mūšyje.

221.    Gurevičius Bronius - Robinzonas, Gilė iš Šeštokų k. Krosnos vlsč. G. 1924.08.03. Partizanavo 1944.09.10-1946.10.15. Priesaiką priėmė 1945.05. Kovėsi Kalniškės mūšyje. 1946 m. legalizavosi.

222.    Gurevičius Juozas -Tankas. Eumo kuopos būrio vadas.

223.    Gurevičius Juozas iš Liepinės k. Kalniškės mūšio dalyvis.

224.    Gurevičius Stasys-Nykštukas. 1918-1951. G.Senabūdžio k. Liubavo vlsč. Marijampolės apskr. Vytauto rinktinės IV kuopos partizanas. 1947.05 vadovavo J. Lukšos-Kęstučio ir J. Krikščiūno-Vytauto perėjimui į Lenkiją. Birželio mėn. paskirtas rinktinės IV kuopos I būrio ir Lenkijoje esančio partizanų būrio vadu. 1947.12.15 su grupe partizanų lydėjo J. Lukšą-Skrajūną ir K. Pyplį-Audronį į užsienį. Į Lietuvą grįžo 1948.02.12. Žuvo 1951 m. Augustavo miškuose Lenkijoje.

225.    Gurevičius Vincas - Ateitis, Žebrius, Žebriukas. G. 1928 m. Giluišių k. Sangrūdos vlsč. Buvęs gimnazistas. Nuo 1946 m. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanas, kuopos raštvedys. Žuvo išduotas 1947.06.12 Menkupių k. Kalvarijos vlsč. kuopos štabo bunkeryje "Baltieji rūmai" pas J. Pupką.

226.    Gurys Zigmas, Kazio s., iš Pakalinkų k. Panemunės vlsč. 1929-1949.06.02. Žuvo Vaišvydavos miške.

227.    Gurskis Kazimieras-Jaunutis iš Būdviečių k. G. 1927 m. Algimanto partizanų būrio I skyrius. A. Yliaus ryšininkas. Suimtas. Grįžo.

228.    Gurskis Klemensas, Juozo s., - Riešutas iš Neveronių k. Pažaislio vlsč. 1920-1947.10.21.

229.    Gustainis Albinas - Nulis. G. 1920 m. Judrų Rūdos k. Kazlų Rūdos vlsč. Gyveno Braziūkų k. Lekėčių vlsč. Partizanas nuo 1945.01.1945.07 legalizavosi, buvo suimtas ir nuteistas. 1958 m. grįžo. Gyveno Kaune. Mirė 1996.05.17.

230.    Gustainis Vincas - Ainis. G. 1925 m. Višakio Rūdoje, gyveno Šilių k. Partizanavo nuo 1944 m. Žuvo 1949.02.10 Garunkščių k. Kartu žuvo Šarūnėlis, Kariūnas, Šermukšnis, Aidas.

231.    Gustaitis Antanas, Juozo s.,-Povas iš Žarstos k. Šilavoto vlsč. 1929-1950.03. Vėjo būrys. Žuvo Gudelių k. Simno vlsč.

232.    Gustaitis Algimantas - Kimas, 1928-1947.03.26. G. Obelinės k. Sasnavos vlsč. Gen. A. Gustaičio sūnėnas. Vytenio būrio vado adjutantas. Suimtas 1946.07.23. Sušaudytas. Užkastas Tuskulėnuose.

233.    Gustaitis Andrius - Karvelis nuo Leipalingio. 1930- 1951. Buvo sužeistas Kalniškės miške.

234.    Gustaitis Antanas, Jurgio s.,-Dainius. 1931-1951.04.19. Buvo suimtas. Po dvejų metų tardymo išleistas iš kalėjimo. Vėl išėjo į mišką ir žuvo 1951 m. vasarą Šiaudinių k. Lukšių vlsč.

235.    Gustas (pavardė nežinoma). 1919-1947. Lietuvos vokietis iš Žėglių k. Žvirgždaičių vlsč. Sintautų apylinkių partizanas.

236.    Gutauskas iš Launicos. Palių partizanas.

237.    Gutauskas Leonas - Vilkas. G. 1922 m. Bebruliškės k. Kazlų Rūdos vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. 1946.09.27 Griešių k. suimtas ir nuteistas. Grįžo. B. Brazausko-Sakalo būrys,Žalgirio rinktinė.

238.    Guzaitis Antanas - Vaidila. Žuvo 1946.06 Lekėčių valsčiuje.

239. Guzikas    Juozas-Durtuvas iš Vištyčio. 1923-1947.11.01. Žuvo Liubiškių k. Liubavo vlsč. pas Balčiūną. Kartu žuvo J. Pavilonis-Žentukas. Vytauto rinktinė. Kūnai buvo užkasti Pajevonyje, Pempynėje, dab. dirbtinio ežero dugne.

240.    Guzulaitis Viktoras - Žiedas. G. 1927 m. Staliorių k. Lukšių vlsč. Partizanauti pradėjo, pabėgęs nuo tremties 1948.05.23. 1948.08.22 prie Sutkų miške buvo sužeistas ir suimtas. Zyplių ligoninėje nusižudė.

241.    Gūžys Justinas-Žaibas. G. 1925 m. Rokelių k. Aukštosios Panemunės vlsč. Kauno apskr. Nuo 1946 m. pab. Geležinio Vilko rinktinės Žiedo kuopos partizanas. 1947 m. įsigijęs dokumentus, iš partizanų gretų pasitraukė. 1948.08 buvo suimtas ir nuteistas.

242.    Gvaldys Antanas - Robinzonas. G. Digrių k. 1923-?

243.    Gvaldys Juozas - Putinas. G. Digrių k. 1923(1924)-1947. Žalgirio rinktinė.

244.    Gvaldys Stasys - Riešutas. G. Digrių k. 1928-?

245.    Gvazdikas (pavardė nežinoma). Žuvo Alšininkų k. Prienų raj. 1945.01.30. Sanitaras. Geležinio Vilko rinktinė, Dobilo būrys.

246.    Gvildys žr. Vaičius.

247.    Gvozdaitis Vytautas - Vyturys. G. 1923 m. Marijampolėje. 1942 m. vokiečių mobilizuotas į darbo batalioną, dirbo Vokietijoje, vėliau Baltarusijoje, iš ten 1944 m. vasarą pabėgo. 1944    m. rudenį mobilizuotas į Raudonąją armiją. 1945 m. pab. demobilizuotas, dirbo Marijampolėje buhalteriu. 1947 m. pavasarį priimtas į Tauro apygardos Vytauto rinktinės žvalgybos skyrių raštininku. Ėjo rinktinės adjutanto pareigas. 1947.07.01 paskirtas Marijampolės raj. žvalgybos skyriaus viršininku. Spalio 25 d. suimto kuopos vado J. Valaičio-Viesulo išduotas ir nuteistas 25 m. lagerio.

H

1.    Haidukas (pavardė nežinoma). Perkūno rinktinė(?).

2.    Hansas (pavardė nežinoma). Vokietis. 1946.04.24 Toliejų k. Jankų vlsč. žuvęs M. Adomavičiaus-Plieno grupės partizanas.

3.    Hansas (pavardė nežinoma). 1918-1948.04.11. Žuvo Daržininkuose prie Daukšių k. pas J. Deltuvą. Partizanuose nuo 1946 m. 44-osios kuopos eilinis, vokietis, pabėgęs iš Marijampolės cukraus fabriko statybos.

4.    Haris (pavardė nežinoma). Vokietis. Tauro apygardos 55-osios kuopos kovotojas, išleistas į tėvynę. Iš sąrašų išbrauktas 1947.12.15.

5.    Henrikas-Kirvukas(pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinės partizanas, žuvęs 1949 m. Ginių k. Prienų raj. pas Petrauską. Kartu žuvo P. Petraitis.

6.    Hernas (pavardė nežinoma). Vokietis. 7-1947.04.23. Žuvo prie Vartų k. Kartu žuvo Audra ir Kelmas. Kūnai niekinti Krosnoje.

7.    Huravičius (Gorevicz Stanislavv). Lietuvos partizanų būrio vadas, 1945 m. perėjęs į Lenkiją.

I

1. Ilgūnas Jurgis - Šarūnas. G. 1913 m. Brastos k. Sasnavos vlsč. Policijos vachmistras. Dar vokiečiams traukiantis, 1944 m. pradėjo organizuoti pasipriešinimo rusų okupacijai būrius. 1945    m. vasarą, suorganizavus Geležinio Vilko pulką, buvo vienas iš būrio vadų Eumo kuopoje. 1946.04 paskirtas Žalgirio rinktinės vadu. Žuvo išduotas spalio 22 d. Viltrakių k. Žvirgždaičių vlsč. Šakių apskr.

2.    Ilgūnas Vincas (Jonas?) iš Brastos k. Sasnavos vlsč. 1902-? Pabėgo iš Kalinino karinės gamyklos į Lietuvą ir buvo perduotas karo tribunolui. Šarūno brolis. Dingęs be žinios.

3.    Ilingas Oskaras - Oskaras. G. Berlyne. 1927-1947.12.23. Karo belaisvis. Austras. Žuvo Vytautiškių k. Krosnos vlsč. Kartu žuvo J. Navickas-Liūtas ir J. Svinkūnas-Šamas.

4.    Inca Stasys. Žuvo 1945.03. Stirnos rinktinė.

5.    Indrašius žr. Indriušis.

6.    Indriušis (Indrašius) - Daktaras iš Rokiškio. 1911—? 1945.01.12 Jiezno apylinkėse išmestas desantininkas.

7.    Inkrata Jonas - Lapė. 1928-1950.07.11. Geležinio Vilko rinktinės kovotojas. 1947.07.13 nuteistas, žuvo Intos lageriuose.

8.    Insoda Vincas. Kalniškės mūšio dalyvis.

9.    Insoda Algirdas iš Kūlokų k. 1931—?

10.    Insudas Antanas iš Aštrulių k.

11.    Iranka (Zaranka?) Motiejus - Ispanas iš Čiudiškių k. Prienų vlsč. Žuvo 1946.08.17.

12.    Iršius Julius - Kėkštas. G. Padovinio k. 1911-1950. Lietuvos vokietis. Žuvo Norvertavo k. Geležinio Vilko rinktinė. Kartu žuvo V. Vyšniauskas-Kmynas.

13.    Iršius Vladas - Skroblas. G. Padovinio k. 1916— 1948.02.09. Lietuvos vokietis. Žuvo Norvertavo k. Kėkšto brolis.

14.    Išdykėlis (pavardė nežinoma). 1945.05 perdavė savo būrį Eumui. Būrys buvo organizuotas 1945.03-04.

15.    Išganaitis Antanas -Tigras iš Kiaulupių k. Sintautų vlsč.

16.    Išganaitis Antanas - Barsukas iš Būdviečių k. G. 1924 m. Geležinio Vilko rinktinė.

17.    Išganaitis Juozas-Kryžiuotis, Dėdė. G. 1918 m. Lankelių (buv. Būdviečių) k. Šilavoto vlsč. Tarnavo Vietinėje rinktinėje. Geležinio Vilko rinktinės štabo pasiuntinys. 1947.03.29 perkeltas į Vytauto rinktinės 4-ąją kuopą, po mėnesio - į Birutės rinktinės Žiedo kuopą. Baigęs puskarininkių mokomosios kuopos 2-ąją laidą, buvo pakeltas jaunesniuoju puskarininkiu. Kuopos vado pavaduotojas,nuo 1948.03 - kuopos vadas. 1949.02 Dabintos k. Kruonio vlsč. Kaišiadorių apskr. buvo sunkiai sužeistas ir paslėptas pas Garmų. Šeimininko išduotas Panemunės stribams, 1949.02.13 nusinuodijo.

18.    Išganaitis Klemensas - Sūnus iš Lankelių k. Šilavoto vlsč. 1929-1949.06.06. Žuvo Taurakiemio k. Geležinio Vilko rinktinė.

19.    Išganaitytė Ona - Valytė. G. Laukelių k. Šilavoto vlsč. 1926(?) m. Išganaičio-Dėdės sesuo. Geležinio Vilko rinktinės štabo ryšininkė.

20.    Iškauskas Petras iš Balbieriškio. 1914-1945.04.07. Žuvo.

21.    Ivanauskas Jonas - Žemaitis iš Žemaitijos. G. 1921 m. 1950.09.12 mūšyje Aukštosios k. Kidulių vlsč., kur žuvo A. Akambako grupė, pasidavė.

22.    Ivanavičius Vitas, Jurgio s.,-Mažutis (Mažytis, Mažylis) iš Būdviečių k. Liubavo vlsč. 1928-1950.04.11. Kęstučio tėvonijos būrio vadas. Partizanuose nuo 1948 m. Žuvo Trilaukio k. Pajevonio vlsč. pas M. Pumerienę. Kartu žuvo A. Stebuliauskas-Ulonas. Apsupti nepasidavė.

23.    Ivaška Adolfas. Kalniškės mūšio dalyvis.

24.    Ivoška Leonas - Lapinas. Perkūno rinktinė.

Y

25.    Ylius Antanas - Vilkas. 1909-1994. G. Paginėvio k. Ariogalos vlsč. Kėdainių apskr. Skardupių parapijos klebonas, Tauro apygardos įkūrimo iniciatorius. Apygardos sanitarijos skyriaus viršininkas, Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto narys. Suimtas 1945.10.21. Nuteistas 10 metų. Grįžęs buvo smarkiai persekiojamas. Mirė Šiauliuose. Palaidotas Marijampolės marijonų kapinėse.

26.    Yrininkas (pavardė nežinoma). 1946.10.15-18 žuvęs Žalgirio rinktinės kovotojas.

J

1.    Jacevičius Vincas - Žaibas. ?-1946.

2.    Jackevičius. 7-1948. Iš Kalvarijos vlsč. Žuvo Būdviete-lių k. Kalvarijos vlsč.

3.    Jackevičius Juozas - Žandaras iš Dambraukos k. Marijampolės raj. Žuvo 1947 m. prie Žuvinto ežero.

4.    Jakaitienė Ona. Kauno apylinkių partizanė.

5.    Jakaitis Albinas - Jovaras. G. 1914 m. JAV. 1922 m. grįžo į Lietuvą. Gyveno Daugėliškiu k. Šakių vlsč. Kalvis, vairuotojas. 1936-1937 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Partizanas nuo 1945.02.    Kapitono J. Valčio paskirtas skyriaus vadu. Liepos mėn. legalizavosi. 1946.05.22 buvo suimtas ir nuteistas. 1957 m. grįžo. Mirė Lietuvoje. Palaidotas Gelgaudiškyje.

6.    Jakaitis Jonas - Žaibas. G. 1922 m. Lekėčiuose. Partizanavo nuo 1945 m. Legalizavosi 1948 m. ir buvo nuteistas. Grįžo 1967 m., mirė 1996.12. Palaidotas Jonučiuose prie Garliavos.

7.    Jakaitis Tadas - Kalvaitis. G. 1927 m. Skirsnemunės k. Jurbarko vlsč. Gyveno Advernų k. Šakių vlsč. Partizanas nuo 1945.02.    1945.07 pab. legalizavosi. 1946.05 buvo suimtas ir nuteistas. 1957 m. grįžo.

8.    Jakaitis Vincas. G. 1921 m. Valkų mūšyje buvo sužeistas, vėliau suimtas ir nuteistas. Mirė lageryje 1951.08.26.

9.    Jakaitis Vincas-Janušis. G. 1921 m. Lekėčių k. Partizanas nuo 1945.04.

10.    Jakas Juozas - Kėkštas. G. 1918 m. Norkūnų k. Gelgaudiškio vlsč. Iš pradžių buvo Gelgaudiškio stribas. 1946 m. išėjo partizanauti. Žuvo 1947.12.25 netoli Valakbūdžio, Liepalotuose, A. Bekerės sodyboje. Kartu žuvo V. Jakštys, V. Mažeika, V. Runas, J. Sperauskas ir V. Tunaitis. Žalgirio rinktinė.

11.    Jakelaitis Vytautas - Ąžuolas iš Kumelionių k. Marijampolės vlsč. 1927-1946. Kauno miškų ūkio technikumo studentas miškininkas. Partizanuose nuo 1946 m. Partizanų palaidotas miške.

12.    Jakevičius Antanas iš Topeliškių k. Marijampolės raj. Žuvo 1945 m.

13.    Jakimavičius Henrikas - Kirvis iš Kauno. Žuvo 1949 m. Geležinio Vilko rinktinė.

14.    Jakimavičius Bronius. G. 1922 m. Mikališkių k. Kalvarijos vlsč. Išėjo į mišką. 1944 m. Geležinio Vilko rinktinės partizanas. Žuvo 1946.06.20 Jakimavičių k. Tekoriaus beržyne. Niekintas Kalvarijoje.

15.    Jakimavičius Petras iš Vargaikiemio k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945.08.05.

16.    Jakimavičius Pranas - Jokeris iš Kalvarijos. Žuvo 1946.06.20 Marijampolės raj. Krieno būrys.

17.    Jakimčikas Jonas, Kazio s., iš Pirmojo Lauko k. Vištyčio vlsč. 1921—? Vytauto rinktinė.

18.    Jakinevičius Petras iš Vazgaikiemio k. Prienų raj. Žuvo 1945.08.05.

19.    Jakštaitis Antanas - Šešupė. G. 1928 m. Kalvarijoje. 1944 m. užėjus rusams, dirbo fronto MVD kontržvalgyboje, vėliau perėjo į „liaudies gynėjus". 1947.05 Tauro apygardos Vytauto rinktinės žvalgybos skyriaus viršininko Oželio užverbuotas specagentu. Įtarus 1947.09 iš MVD eilių atleistas ir sekamas. 1948.02.04 suimtas ir nuteistas 10 m. lagerio, šeima ištremta. Į Lietuvą grįžo tik šeima.

20.    Jakštas žr. Jakštavičius.

21.    Jakštas - Beržas iš Telšių.

22.    Jakštas Jonas iš Egliniškių k. Kazlų Rūdos vlsč. Karklo būrio skyriaus viršininkas.

23.    Jakštavičius (Jakštas, Jakštys) Stasys - Katinas, Diedukas. G. 1912 m. Juodeikių k. Žagarės vlsč. Šiaulių apskr. Vokiečių okupacijos metais tarnavo policijoje. Tauro apygardos Arlausko būrio partizanas nuo 1944 m. pab. Jo vadovaujamas būrys 1946 m. pr. įsijungė į Tauro apygardos Žalgirio rinktinę, ir Jakštavičius buvo paskirtas kuopos vadu. 1947 m. pr., įkūrus Birutės rinktinę, paskirtas rinktinės štabo viršininku. 1947.09.21 patekęs į pasalą Kaune, išdavė daug partizanų. Jo parodymais 1947.09.24 prie Veiverių buvo likviduotas Birutės rinktinės štabo bunkeris, kuriame žuvo rinktinės vadas J. Bulota-Anbo, apygardos kapelionas J. Lelešius-Grafas ir keturi štabo pareigūnai.

24.    Jakštys Viktoras - Žilvitis. G. 1926 m. Partizanas nuo 1946 m. Žuvo 1947.12.27. Žalgirio rinktinė.

25.    Jakštys Sigitas, Juozo s., -Spindulys iš Šunkarių k. Jankų vlsč. 1920-1950.09.12. Žuvo mūšyje Aukštosios k. Kidulių vlsč. 1950.05.03 vežamas į kariuomenę, pabėgo ir išėjo į mišką. Apie mūšį Aukštosios k. Slavikų apylinkėse buvo sukurta daina. Žalgirio rinktinė.

26 Jakštys Antanas. G. 1922 m. Ožkinių k. Lukšių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Dalyvavo Valkų mūšyje. Žuvo 1945.05.12 Kerų k. Lukšių vlsč. Jono Naminaičio lauke. Palaidotas Gerdžių k. Lukšių vlsč. Pirmasis žuvęs tų apylinkių partizanas,

27.    Jakšys Juozas - Tarzanas. Gimė Starkų k. Vilkaviškio apskr. 1925-1946.12.31.1945 m. vasarą atėjo į Stirnos rinktinės Turklio būrį, vėliau peraugusį į Žalgirio rinktinės 55-ąją kuopą. 1946 m. vasarą paskirtas šios kuopos vadu. 1947 m. išvakarėse, puolant Alksnėnų stribų būstinę, buvo mirtinai sužeistas. Partizanams pavyko vado kūną paslėpti. Čekistai kūną surado ir užkasė Rumokų dvare prie mėšlidžių.

28.    Jakštys Juozas (ne Tarzanas) iš Ožkinių k. Lukšių vlsč. 1924-1945.07. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Valkų mūšio dalyvis. Po kautynių slapstėsi tėviškėje, kurioje buvo stribų užkluptas ir nušautas. Antano brolis.

29.    Jakštys Vytautas - Žilvitis iš Sintautų vlsč. Totorvydžių k. 1926-1947.12.25. Žuvo Liepalotų k. Šakių apyl. A. Bekerės sodyboje.

30.    Jakubauskas Juozas. G. 1912 m. Lekėčių k. ir vlsč. Gyveno Gegužių k. Paežerėlių vlsč. Šakių apskr. 1945.01 buvo suimtas. Gegužės mėn. iš įkalinimo vietos Griškabūdyje pabėgo į partizanus. Po Valkų mūšio legalizavosi. 1946.04 suimtas ir nuteistas.

31.    Jakubauskas - Jovaras iš Vilkaviškio raj. 71-oji kuopa. Vytauto rinktinė.

32.    Jakučionis Domas iš Pajiesio k. Garliavos vlsč. 1927- 1947.07.08. Žuvo.

33.    Jakuievičius Petras - Voldemaras iš Lazdijų raj. 1946 m. bunkeryje Prienų šile buvo sužeistas ir suimtas, kartu buvęs V. Jurkevičius žuvo, M. Gražulienė buvo sužeista ir suimta. Mirė 1994 m. Šiauliuose. Geležinio Vilko rinktinė.

34.    Jakunskas Juozas iš Širvydų k. Į partizanus išėjo kartu su Zdaniu.

35.    Jaloveckas Stasys - Kiškis, Mindaugas. G. 1926 m. Jūrės k. Kazlų Rūdos vlsč. Nuo 1945.04 Arlausko kuopos IV būrio partizanas. 1946 m. pavasarį paskirtas Arlausko kuopos vadu. 1948.05 pakeltas į jaunesniuosius puskarininkius, o gruodžio mėn. paskirtas Birutės rinktinės vadu. Žuvo išduotas 1949.02.08 Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. Jurgio Naudžiaus sodyboje. Kartu žuvo J. Skučas ir broliai Naudžiai.

36.    Janavičius Jonas iš Verstaminų k. 1916—? Lakūno būrys. Buvo suimtas.

37.    Jančė Alfonsas iš Pakirsnių k. Pasitraukė į Lenkiją.

38.    Jančiauskaitė Regina iš Prienų. 1928-? Suimta 1953 m. Geležinio Vilko rinktinė.

39.    Jančiauskas Algimantas - Vyturėlis. G. 1928 m. Brazavo k. Kalvarijos vlsč. Baigęs gimnaziją, 1946.09.25 suimtas. Tardymo metu pabėgo ir įstojo į Vytauto rinktinės 4-ąją kuopą. 1948.10.04 vėl suimtas ir nuteistas. Mirė 1950.02.17 Vorkutoje.

40.    Jančiauskas Stasys - Vanagas(?), Sakalas(?) iš Sangrūdos. Vyturio tėvas. Išėjo į partizanus prieš 1946.09.

41.    Jančiauskas Vincas - Lakūnas iš Papėčių k.

42.    Jančiukas (Jančė) Liudvikas - Sidabras iš Neravų k. Rudaminos vlsč. 1911—? Žuvo Mikyčių trake (miške) kartu su Dienmedžiu, J. Miliukevičium ir J. Armanavičium.

43.    Jančiukas (Jančė) Povilas iš Neravų k. Rudaminos vlsč. Jono ir Algirdo brolis. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys.

44.    Jančiukas (Jančė) Algirdas - Aidas iš Neravų k. Rudaminos vlsč. 1928-1947.11.01. Žuvo Mikyčių k. Šventežerio vlsč. pas Čepanonį.

45.    Jančiukas (jančė) Jonas - Kovas iš Neravų k. Rudaminos vlsč. 1926(1925)-1949. Aido brolis. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys. Žuvo Agarinių k. Šventežerio vlsč. kartu su J. Janulevičium ir J. Riškevičium,

46.    Jančiukas Vincas, Juozo s. Simno apylinkėse 1951.09 žuvęs partizanas.

47.    Jančiūtė. Mūšyje Kirsnos k. buvo sužeista ir suimta, Perkūno rinktinė.

48.    Jančius Juozas - Rytas. Lakūno būrio partizanas nuo Pakirsnių. Žuvo 1948.02.11 Naujosios Kirsnos k. Šeštokų vlsč. pas Karauską.

49.    Janisevičius iš Kaimelių k. Lazdijų raj. Žuvo Akmenių k. Lazdijų raj.

50.    Janiūnas Kazys iš Vartų k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945.12.08.

51.    Jankaitis Bronius iš Santakos k. Kalvarijos vlsč. 1923- 1945.04.20. Žuvo Kalvarijoje.

52.    Jankauskas. Geležinio Vilko rinktinė. Sušaudytas tarybinės armijos dalinyje.

53.    Jankauskas. Birutės rinktinės kovotojas.

54.    Jankauskas - Vaidila iš Kampinių k. Veiverių vlsč. Žuvo 1946.01.06 Kampinių k. Ogonių sodyboje. Buvęs mokytojas nuo Jankų.

55.    Jankauskas Antanas, Mykolo s., iš Naravų k. Prienų raj. Žuvo 1945.06.20, būdamas 32 m. Tarnautojas.

56.    Jankauskas Danielius -Pypkė. G. Marijampolėje. Šarūno būrys.

57.    Jankauskas Jonas. G. Gyviškių k. 1922-1947. Žuvo Kurtinių miške.

58.    Jankauskas Juozas - Demonas. G. 1926 m. Puskepalių k. Šakių vlsč. Baigė 6 gimnazijos klases. 1944 m. tarnavo Vietinėje rinktinėje. 1945.03 stojo į A. Šmuilio partizanų būrį. Po Valkų mūšio liko partizanų gretose ir 1947.02 buvo paskirtas Žalgirio rinktinės 37-osios (buvusios Dr. V. Kudirkos) kuopos būrio vadu, vėliau - rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininku. 1949 m. vasarą paskirtas rinktinės štabo ūkio skyriaus viršininku, o 1950.04 - štabo visuomeninės dalies viršininku. Rugsėjo mėn. paskirtas Žalgirio rinktinės vadu, o spalio mėn. dar ir trečiuoju apygardos vado pavaduotoju. 1951.02 jam suteiktas partizanų jaunesniojo leitenanto laipsnis. Nuo balandžio mėn. -Tauro apygardos vadas. 1952.06 buvo suimtas, užverbuotas ir panaudotas naikinant apygardos ginkluotą pogrindį. 1954.07buvo nuteistas mirties bausme ir 1955.01.26 sušaudytas.

59.    Jankauskas Jurgis. G. Gyviškių k. 1925-1947. Žuvo Kurtinių miške.

60.    Jankauskas Kostas, Kosto s., - Vikeris. G. Miklausės k. Būdviečio vlsč. 1927-1952.04.19. Žuvo Bilvyčių k. Lazdijų raj. pas Čemelį. Būrio vadas po B. Salaševičiaus-Žilvičio žūties.

61.    Jankauskas Petras - Pavasaris iš Kušliškių k. Kalvarijos vlsč. 1923-1948.05.12. Partizanuose nuo 1945 m. Geležinio Vilko rinktinė. Žuvo Žalių k. Sasnavos vlsč. prie Tomkaus sodybos. Kartu žuvo S. Petraška-Sturmas.

62.    Jankauskas Povilas. 1945.05.06 prie Jūrės suimtas.

63.    Jankauskas Sigitas - Keleivis iš Žirniškių k. 1928- 1952.09.27. 1952.01.31 Varnabūdės miške buvo sužeistas ir suimtas. Tada žuvo Bronius ir Kazimieras Popieros, Kazimieras Kurtinys ir Leonas Vokietaitis. Keleivis buvo nuteistas ir sušaudytas. Geležinio Vilko rinktinė.

64.    Jankauskas Vaclovas - Naras iš Brastos k. Sasnavos vlsč. ?-1948.04.19. Žalgirio rinktinė.

65.    Jankauskas Vincas - Karklas, Žilvitis iš Varnupių k. 1926-1954.06.26. Palių partizanas. Buvo suimtas, žiauriai tardomas, išvežtas į Sibirą. Nesudarius bylos, po 1,5 m. grįžo. Mirė Lietuvoje. Palaidotas Marijampolėje.

66.    Jankauskas Sigitas. Su ginklu rankose žuvęs Marijampolės Mokytojų seminarijos moksleivis.

67.    Jankevičius Juozas. ?-1945. Žuvo Žuvinto ežere.

68.    Jankė Jonas nuo Lazdijų.

69.    Jankus iš Girininkų k. Veiverių vlsč. Birutės rinktinės partizanas, 1945.02.26 žuvęs Žiemkelio mūšyje.

70.    Jankus. Birutės rinktinės kovotojas. 1945.02 susisprogdino bunkeryje miške priė Pažėrų. Kartu žuvo Nėnius, Siaurys ir Žilinskas.

71.    Jankus Ignas iš Girininkų k. Žalgirio rinktinė.

72.    Jankus Petras- Vanagas. G. 1916 m. Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1949.03.09 slėptuvėje Eglynėlio miške netoli Macijauskų k, Veiverių vlsč.

73.    Jankūnas Bronius - Daina iš Antrosios Julijanavos k. Kauno raj. 7-1947.09.23. Žalgirio rinktinės partizanas. Žuvo Čebeliškių k. Garliavos vlsč. pas Dovydaitį, Kartu žuvo K. Šalčius-Žaibas, A. Rundinas-Vaitila ir V. Bumblys.

74.    Jankūnas Juozas iš Šarkaičių k. Žuvo 1948 m. žiemą Gudelių vlsč.

75.    Jansdalchė žr. Ensdalchė.

76.    Jansonas Aleksas. Žuvo 1945.06.13 Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. pas Balsius.

77.    Janulaitis Jonas. Zanavykijos partizanas.

78.    Janulaitis Juozas - Klajūnas. 1922-1946. G. Bobių k. Žaliosios vlsč. Žuvo prie Kauno.

79.    Janulevičius iš Maravos k. Žuvo 1948.12.25 Delnicos k. Šeštokų vlsč. Perkūno rinktinė.

80.    Janulevičius Antanas-Drąsuolis iš Nemajūnų k. Lazdijų vlsč. 1918(1919)—1946. Žuvo tėviškėje vasarą.

81.    Janulevičius Jonas. Palių partizanas. Buvo sužeistas.

82.    Janulevičius Jonas iš Grikapalio k. Lazdijų vlsč. 1927(1928)-1949. Žuvo Agrinių k. Šventežerio vlsč. kartu su J. Jančiuku ir J. Riškevičium. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys.

83.    Janulevičius Juozas. Jono brolis. Palių partizanas.

84.    Janulevičius Vytautas - Elnias.

85.    Janulevičius, Vinco s. Žuvo 1950.07.04 Atesnykų k. Simno raj.

86.    Janulevičius Algimantas iš Važatkiemio k. Prienų vlsč. 1921-1945.12.31 Važatkiemyje, tėviškėje, sužeistą stribai kankino, paskui uždegė prie namų kūgį ir tempė Algimantą sudeginti. Tas įsikirto į maniežą ir buvo nušautas. Palaidotas Prienų kapinėse.

87.    Janulis Albinas iš Būdininkų k. Naujosios Ūtos vlsč. G. 1929 m. mažažemių, vadinamųjų „daržininkų", šeimoje (tėvai turėjo 2 margus žemės). Kalėjo.

88.    Janušaitis (Januškaitis) Bronius - Jaunius, Linas. G. 1925 m. Gražiškių k. Vilkaviškio apskr. Vokiečių okupacijos metais tarnavo policijoje, vėliau - Vermachto speckomandoje. Frontui artėjant, pasitraukė į Vokietiją. Nepavykus patekti į amerikiečių zoną, 1945 m. rudenį slapta grįžo į Lietuvą. 1946.06.10 priimtas į Tauro apygardos Vytauto rinktinę. Žuvo 1947.12.19 prie Virbalio, Mažučių k. Kalniškės mūšio dalyvis. Vytauto rinktinės 70-osios kuopos vadas.

89.    Janušaitis Jonas - Papartis. G. 1926 m. Buktiškių k. Barzdų vlsč. Partizanavo 1948 m., buvo suimtas, nuteistas, bet į kalėjimą nepateko. Gyveno Vilniuje, Lenkijoje.

90.    Janušaitis Juozas - Bitinėlis. G. Tarpučių k. Marijampolės apskr. 1922-? Mokytojas, suimtas 1947 m.

91.    Janušaitis Pranas. 1925-1948. Užkastas Griškabūdyje.

92.    Janušaitis Algis, su ginklu rankose žuvęs Marijampolės mokytojų seminarijos moksleivis.

93.    Januševičius Zigmas, Juozo s., iš Antrųjų Girininkų k. Kauno raj. Tarnautojas. Žuvo 1945.01.11 tėviškėje.

94.    Januška Antanas. Perkūno rinktinė.

95.    Januška Juozas iš Liudvinavo. 1920-?

96.    Januškaitis Algirdas - Pelėda. G. Skardupių k. ?-1945. Nužudytas saugume. Algimanto partizanų 1-asis skyrius.

97.    Januškaitis Bronius žr. Janušaitis.

98.    Janzulis Justinas, Antano s., - Agronomas iš Janzuliškės k. Jankų vlsč. 1921(?)—1947.01.22. Žuvo Aukštosios Rūdos k.

99.    Janzulis Juozas, Antano s., - Anupras iš Janzuliškės k. Jankų vlsč. Žuvo Kazlų Rūdos vlsč. 1947.01.05.

100.    Jaramavičius žr. Jaromavičius.

101.    Jaramavičius Vitas. Vaikščiojo su Antanu Miškiniu. Kalniškės mūšio dalyvis. Buvo suimtas.

102.    Jaras Kazimieras.

103.    Jarmala Antanas. 1926-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

104.    Jarmala Valdas-Ąžuolas. Perkūno rinktinė.

105.    Jarmalavičius Alfonsas. 1924-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

106.    Jaromavičius (Jaramavičius) iš Vilkaviškio raj. Vytauto rinktinė.

107.    Jaromavičius Vytas - Mažytis iš Būdviečių k. Liubavo vlsč. 1928-? 1949 m. sulaikytas pas Barzdų Trilaukį. Vytauto rinktinė.

108.    Jarumbavičius Jonas iš Gavaltuvos k. Sasnavos vlsč. 1926-?

109.    Jarusevičius Antanas - Klevas iš Jurčiūnų k. ?-1951. Žuvo Palazdijuose su Varnu. Šarūno rinktinė, Vargdienio, jam žuvus, - Mindaugo būrys.

110.     Jarušaitis Juozas. G. 1918 m. Baltiškių k. Šakių vlsč. Partizanas nuo 1945.05. Rugsėjo mėn. legalizavosi, o gruodžio mėn. buvo suimtas ir nuteistas. 1960 m. grįžo.

111.     Jarušaitis Juozas, Adomo s.,-Tigras. G. 1917 m. Rezervinio būrio Simne vadas. 1946.10.03 suimtas.

112.    Jasaitis Antanas - Dobilas. Partizano Vinco Jasaičio sūnus. G. Papiškių k. Gelgaudiškio vlsč. 1922-1947.08.25. Dirbo Lekėčių urėdijoje. Išėjo į mišką 1947.07.02. 1947.08.25 prie Slavikų pas ūkininką nakvojo rusai, kurie, užėjus partizanams, per langą Jasaitį nukovė. Užkastas Šiaudinės evangelikų kapinėse. Prieš išeidamas į mišką, palaikė ryšį su A. Vizgirda-Kapsu.

113.    Jasaitis Jonas. Suimtas Slabados k. 1946.07.24. Mirė Lietuvoje 1994 m.

114.    Jasaitis Vincas-Kaštonas, Asaitis. G. 1913 m. Partizanavo Žalgirio rinktinėje, Varno būryje. Vėliau pasidirbo dokumentus Asaičio pavarde. 1947.05.23 buvo suimtas Kazlų Rūdos apylinkėse. Antano tėvas. Mirė Lietuvoje 1994 m. Palaidotas Nendrinių k.

115.    Jasaitis Vytautas, Jurgio s. Žuvo 1944 m.

116.    Jasaitis Justinas - Naktis, Naktelė iš Kauno. 1917-1948.01.06. Kęstučio rinktinės vadas. Žuvo Pinčiškės k. Veiverių vlsč. Kartu žuvo P. Vanagas, J. Ciplijauskas ir J. Bacevičius. Karininkas, Kauno notaro sūnus.

117.    Jacevičius Česlovas - Beržas. G. Jodeliškių k. (Lenkija). 1929-?

118.    Jasinauskas Antanas - Tarzanas iš Liudvinavo vlsč. G. 1923 m. Geležinio Vilko rinktinės kovotojas 1944-1946 m.

119.    Jasinauskas Juozas - Gervė iš Išlandžių k.

120.    Jasinskas. Žuvęs Paliose.

121.    Jasiulionis. Žalgirio rinktinė.

122.    Jasulaitis Jonas - Perkūnas iš Bobių k. Arminų vlsč. 1924-? Turklio brolis. Paežerių ž.ū. mokyklos moksleivis. Suimtas 1947 m. Vilniaus ligoninėje, po sužeidimo jam amputavo koją. Mirė Pečioros lageryje.

123.    Jasulaitis Juozas, Juozo s., - Turklys, Kazokas. G. 1919 m. Bobių k. Arminų vlsč. Vokiečių valdymo metais buvo policininkas Kaune. 1944 m. vienas pirmųjų partizanų organizatorių. Iki 1946 m. 55-osios kuopos vadas, 1946.08 Žalgirio rinktinės štabo viršininkas, 1946.10 rinktinės vadas. Žuvo išduotas Kampinių k. Veiverių vlsč. 1947.01.04 kartu su rinktinės ūkio skyriaus viršininku A. Martinaičiu-Kapsu.

124.    Jasulaitis Juozas, Jurgio s. (ne Kazokas), iš Boblaukio k. Alvito vlsč. Partizanas nuo 1945 m. Žuvo prie Bagotosios k.

125.    Jaškevičius Juozas - Žandaras. G. 1920 m. Dambraukos k. Marijampolės vlsč. 1946.01 Gluosnykų kautynėse buvo sužeistas. Tolesnis likimas nežinomas. Spėjama, kad šiose kautynėse jis ir žuvo.

126.    Jaškevičius Jurgis iš Dambraukos k. Marijampolės raj. Žuvo Paliose 1945 m.

127.    Jauckus Petras, Juozo s., iš Patrakymių k. Kalvarijos vlsč. 1902-1947.08.23. Žuvo Sūsninkų miške.

128.    Jaudegienė - Vienuolynas iš Gražiškių vlsč. Vytauto rinktinė.

129.    Jaunikis (pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinės partizanas nuo 1950.04.22.

130.    Jaunius.(slapyvardis, pavardė nežinoma). G. 1925.03.12. Partizanuose nuo 1946.06.02. Vytauto rinktinės būrio vadas. Lietuvos kariuomenės grandinis, baigęs 4 gimnazijos klases.

131.    Jaunutis (pavardė nežinoma). 1947 m. rudenį žuvo Virbalio kapinėse.

132.    Jaunutis (pavardė nežinoma). J. Neifaltos-Lakūno adjutantas.

133.    Jazminas (pavardė nežinoma). Palaidotas Šilavote.

134.    Jaznys žr. Jeznys.

135.    Jazumas Karolis - Lokys iš Jiesios k. 1928-1951.01.14. Birutės rinktinės štato viršininkas. Žuvo kartu su rinktinės vadu A. Pužu Ilgakiemio k. Kauno raj.

136.    Jekelaitis Vytautas - Ąžuolas nuo Rokiškio. Kauno Miškų technikumo moksleivis. Partizanavo Tauro apygardoje.

137.    Jekevičius Antanas iš Topetiškių k. Sasnavos vlsč. Saugumo nužudytas 1945 m.

138.    Jerichas (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinė.

139.    Jermalavičius Juozas nuo Sasnavos.

140.    Jeznys (Jaznys) Bronius - Šermukšnis iš Bagrėnų k. Prienų vlsč. 1927(?)-1945.08.08. Žuvo Važatkiemyje, niekintas Prienuose. Geležinio Vilko rinktinė.

141.    Jočys Kazimieras - Šatas. Geležinio Vilko rinktinė.

142.    Jočys žr. Juočys.

143.    Jodauga Aleksandras iš Stebulių k. Susisprogdino ant Dusios ežero kranto, čekistų apsuptas.

144.    Jogaila (pavardė nežinoma) iš Pakuonio. Žuvo 1946 m. rudenį Margininkuose prie Kapočiaus sodybos. Geležinio Vilko rinktinė.

145.    Jogys Dominykas iš Alksnėnų k. 1891-1945.08. Žuvo per Palių „valymą".

146.    Jokymaitis Antanas. G. 1925 m. Lembūdžių k. Šakių vlsč. Partizanuose nuo 1945.01. Dalyvavo Valkų kautynėse. Po Valkų kautynių slapstėsi. 1945 m. rudenį pasidavė. Vėliau buvo ryšininkas. 1949.03.25 kartu su šeima ištremtas.

147.    Jokubinskas Kęstutis - Gintaras.

148.    Jokūbavičius Kazys iš Balčiūnų k. Pilviškių vlsč. 1920- 1947. Pavasarį buvo suimtas ir Pilviškio stribų užmuštas. Ryšininkas.

149.    Jonaitis Antanas iš Mačiuliškių k. Sasnavos vlsč. 1919(1921)-? Geležinio Vilko rinktinės Eumo kuopos partizanas. 1945 m. suimtas. Kalėjo. Miręs.

150.    Jonaitis - Vėjelis nuo Šiaulių. 1945.01.12 Jiezno apylinkėse išmestas desantininkas. Žuvo prie Kaišiadorių.

151.    Jonas (pavardė ir tikras vardas nežinomi). Lekėčių partizanas vokietis, buvęs Vermachto kareivis. Žuvo 1951.02.02 Endrikių k. Išdagų vlsč. (prie Šakių). Kartu žuvo Vanagas. Žalgirio rinktinė.

152.    Jonas - Diemedis (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinės partizanas, Lietuvos vokietis nuo Sangrūdos.

153.    Jonas - Sakalas (pavardė nežinoma). Zanavykuos partizanas, žuvęs Švarplių k. pas Sederavičius.

154.    Jončius. Žilvičio būrio partizanas, 1948.02.11 žuvęs Kivitų k. Rudaminos vlsč. Kartu žuvo V. Bartuška, V. Busila, J. Karauskas, S. Keršulis ir Zdanavičius.

155.    Jonyka Klemensas-Riešutas. 1922-1998. G. Šiauliškių k. Prienų vlsč. Geležinio Vilko rinktinės partizanas. Buvo suimtas, teistas, kalėjo Vorkutoje. Grįžo.

156.    Jonkaitis Albinas - Meška iš Kancavos k. Trakiškių vlsč. 1921-1945. Žuvo prie Dambavos k. Igliškėlių vlsč. Geležinio Vilko pulko Kryžiuočio b.

157.    Jonikaitis žr. Jonikis.

158.    Jonikis (Jonikaitis) Jonas-Vairas iš Grybinų k. Lukšių vlsč. Gyveno Mišiurkės k. Plokščių vlsč. 1915-1949.11.11. Žuvo miške prie Agurkiškės su broliu ir seserim Valčiais.

159.    Joniūnas Kazys iš Vartų k. Prienų raj. Žuvo 1945.12.08 tardomas.

160.    Jonkaitis Justinas iš Santakos k. ?-1945.

161.    Jonuška. Žuvo Lazdijų raj. Papečių miške 1945 m. Kartu žuvo Kazlauskas ir Bagdonas-Vėjas.

162.    Josepas (pavardė nežinoma). Dingęs be žinios Geležinio Vilko rinktinės kovotojas.

163.    Josnickas Benius - Žvangys. Žuvo 1946.03.11 Ražiškių k. Garliavos vlsč.

164.    Jotautas - Garnys nuo Šilavoto. Sunkiai sužeistas, mirė 1946.02.24 Pužiškių k. Šilavoto vlsč.

165.    Jovaras (pavardė nežinoma). Šarūno būrio vadas.

166.    Jucevičius Vincas - Žaibas iš Kaukų k. Alytaus raj. 1920(?)—1947.

167.    Judickas J. Geležinio Vilko rinktinė.

168.    Jukelis Valentinas, Kazimiero s., iš Elzbiecinkos k. 1928- 1948. Tėvo stribo nušautas Prienų miške.

169.    Juknelis Petras - Deimantas, Pasienietis, Petras iš Žaidaklos k. 1929-1952.05.05. Ąžuolo tėvonijos vado A. Rutkausko-Miškinio adjutantas, A. Bieliūno-Kabelio išduotas, nusišovė miške prie Novosadų k. Kalvarijos apylinkėse.

170.    Junkelis Vincas - Tauras iš Rudaminos k. Lazdijų raj. G. 1918 m. Perkūno rinktinėje nuo 1945 m. Po Kalniškės mūšio legalizavosi, bet buvo suimtas ir nuteistas. Kalėjo Intoje.

171.    Juknevičius Juozas, Motiejaus s., - Žvalgas iš Veisiejų vlsč. 1929-1951.10.04. Vytenio būrys.

172.    Julius (pavardė nežinoma). Birutės rinktinės partizanas nuo Višakio Rūdos, 1945.02.26 žuvęs Žiemkelio mūšyje.

173.    Julius - Dobilas (pavardė nežinoma). Žuvo Alšininkų k. Prienų raj. 1945.01.29. Skyrininkas.

174.    Jundila Antanas-Naras iš Gražučių k. Prienų raj. 1919— 1947.02.05(1949.03.07?). Partizanuose nuo 1945 m. Geležinio Vilko rinktinės 3-iojo būrio eilinis. Žuvo Garančiškės k. Kauno raj. Užkastas Garliavoje bu v. Vokiečių kapinėse. Kęstučio būrys.

175.    Jundila Vytautas - Jaunutis iš Gražučių k. Prienų raj. 1922-1948.03.03. Lietuvos kariuomenės puskarininkis. Geležinio Vilko rinktinės būrio vadas. Žuvo Čiudiškių k. Prienų raj. su K. Varkala ir kitais kovotojais. Naro brolis.

176.    Junelis Levas - Leonas iš Šeštokų. 1925-1945.03.07. 1945.01.12 į Jiezno apylinkes išmestas desantininkas. Būrio vadas. Žuvo Balbieriškio miške.

177.    Jungaitis Albinas iš Pagraužiškių k. Vilkaviškio raj. Žuvo 1947 m. prie Bartninkų. Vytauto rinktinė.

178.    Jungaitis Antanas - Šunskis iš Pagraužiškių k. Vilkaviškio raj. 1915-1947.06.19. Žuvo prie Bartninkų.

179.    Junkaitis žr. Jankaitis.

180.    Junkaitis žr. Jonkaitis.

181.    Juočiūnas Juozas iš Prienų. Žuvo 1946 m. Vartų k. Prienų raj. pas Sinkevičių.

182.    Juočiūnas K. Geležinio Vilko rinktinė.

183.    Juočys Juozas iš Pakumprio k. Prienų vlsč. 1916-1945.

184.    Juočys (Jočys) Kazimieras - Šatas iš Pakumprio k. Prienų raj. G. 1925 m. Baigęs „Žiburio" gimnaziją, į partizanus išėjo rusams 1945 m. nušovus brolį Juozą. Geležinio Vilko rinktinės Šiaurio būrys. Mirė sužeistas 1946.03.09.

185.    Juodgalis Antanas, Antano s., - Naras iš Gražučių k. Igliškėlių vlsč. 1916-1949.02.03. Geležinio Vilko rinktinė. Suimtas ar žuvo Garliavos vlsč.

186.    Juodis Albinas - Šturmas iš Kėbliškių k. 1916(1919)—1950.03. Mažažemis. 1945 m. buvo partizanų ryšininkas, todėl pateko į lagerį. Grįžęs kartu su broliais ėmėsi ginklo. Žuvo pas ūkininką Stasiulevičių. K. Pyplio-Mažylio pusbrolis. Vienas iš 6 brolių partizanų. Geležinio Vilko rinktinė.

187.    Juodis Algirdas - Merkys, Vermachtas iš Kėbliškių k. Pakuonio vlsč. 1924-1947.07.17. Buhalteris. Partizanuose nuo 1945 m. 1946 m. pavasarį paskirtas Mindaugo būrio vadu, vėliau - Geležinio Vilko rinktinės 5-osios kuopos (vėliau pavadintos „Žiedo kuopa") vadu. Vadovavo Margininkų kautynėms, buvo sužeistas. Dalyvavo Paverknių kautynėse užimant Pakuonį ir Vyčiaus kautynėse. Žuvo už Pakuonio, Ašmintos revuose, bunkeryje. Kartu žuvo jo brolis Vytautas.

188.    Juodis Jonas - Jonukas, Diedas iš Kėbliškių k. Pakuonio vlsč. Mažažemis, moksleivis. 1931-1948(1950.03?). Žuvo Vyčiaus k.(?). Geležinio Vilko rinktinė.

189.    Juodis Juozas-Ungurys. G. 1927 m. Kėbliškių k. Pakuonio vlsč. Kauno apskr. 1944 m. rudenį įstojo į partizanus. 1948.05 pakeltas į jaunesniuosius puskarininkius. 1949.02.13 žuvus Birutės rinktinės Žiedo kuopos vadui J. Išganaičiui-Dėdei, paskirtas kuopos vadu. Žuvo 1949.06.24 Dabravos k. Aukštosios Panemunės vlsč.

190.    Juodis Leonas - Klajūnas. G. 1928 m. Pakalniškių k. Aukštosios Panemunės vlsč. Kauno apskr. Išsilavinimas - 4 gimnazijos klasės. Geležinio Vilko rinktinės partizanas nuo 1946.10. 1947 m. pab. buvo sužeistas, gydėsi Kaune, kur 1948.01 suimtas ir nuteistas.

191.    Juodis Motiejus - Zuikutis iš Kėbliškių k. Pakuonio vlsč. 1929-1945.08. Žuvo Margininkų k.

192.    Juodis Pranas. Viesulo būrys.

193.    Juodis - Viesulas iš Dobilų k. Prienų raj. ?-1948. Geležinio Vilko rinktinės būrio vadas. Žuvo Vainatrakio k. Rokų vlsč. Kartu žuvo Blusius Vincas.

194.    Juodis Vytautas - Šarūnas. G. 1922 m. Kėbliškių k. Pakuonio vlsč. 1945 m. pr. stojo į partizanus. 1946 m. rudenį paskirtas Geležinio Vilko rinktinės 4-osios kuopos vadu, vėliau grandiniu. Susisprogdino išduotas 1947.07.17 bunkeryje prie Ašmintos k. Prienų vlsč. Kartu žuvo jo brolis Algirdas ir dar keli kovotojai.

195.    Juodynas (pavardė nežinoma). Saugumietis, nusiųstas į partizanus ir perėjęs į jų pusę. 43-ioji kuopa, Vytauto rinktinė.

196.    Juodkojis Liudvikas, Prano s., - Kariūnas iš Sausbalių k. Pilviškių vlsč. 1924-1949.10.19. Žuvo Samarčiūnuose prie Pilviškių, palaidotas Barzduose. Kartu žuvo J. Brazys-Klajūnas. Vytauto rinktinė.

197.    Juodkojis Vincas iš Sausininkų k. Vilkaviškio raj. Žuvo 1944(1945 m. pr.) prie Marijampolės.

198.    Juodsnukis Andrius - Spirgis. G. 1925 m. Leuškių k. Šilavoto vlsč. Padienis darbininkas. Išėjo į mišką 1945 m. Geležinio Vilko rinktinės partizanas, kovojęs Garliavos-Išlaužo apylinkėse. Žuvo 1945.07.17 Prienų raj. Palaidotas miške dar su 4 partizanais.

199.    Juodsukis Antanas iš Pinkaviškio k. Marijampolės raj. Žuvo 1945.04.13.

200.    Juodsnukis Benas - Žvangas iš Pavytės k. Garliavos vlsč. Geležinio Vilko rinktinės Kęstučio kuopos partizanų vadas. 1946.03.12 išduotas grupės partizano Rugieniaus-Mėnulio, Ražiškių k. Garliavos vlsč. bunkeryje pas Štuopienę susisprogdino.

201.    Juodsnukis Petras - Šeškas iš Pagirėlių k. Šilavoto vlsč. 1922-1945.07.26. Žuvo Pakruopiškių k. Prienų raj.

202.    Juodzevičiūtė-Zilionienė Regina. Vytauto rinktinės štabo viršininko žmona. 1919-1946.06.04. Žuvo Gulbiniškių k. Liudvinavo vlsč.

203.    Juodžbalis Antanas - Vargonininkas iš Pažėrų k. Birutės rinktinės kovotojas. Žuvo 1945.07.12 Kazlų Rūdos miške, Eglynėlyje.

204.    Juodžbalis Jurgis. G. 1916 m. Pažėruose, Veiverių vlsč. Žuvo 1945.02.26. Žiemkelio miške kartu su Seredinsku, broliais Kalauskais. Perlaidotas Skausmo kalnelyje Veiveriuose.

205.    Juodžiukynas Jonas iš Putriškių k. Balbieriškio vlsč. 1925-1944.12.04. Žuvo Būdos k. Marijampolės apskr.

206.    Juozaitis Juozas. 1917—? Stirnos rinktinės Kirtiklio būrys.

207.    Juozaitis V. - Vyturys. Geležinio Vilko rinktinė.

208.    Juozaitis Kazys-Kariūnas iš Lūginės k. Marijampolės raj. Subūręs grupę, partizanų vardu plėšikavo ir buvo partizanų likviduotas.

209.    Juozaitis Vitas - Žaibas iš Pajiesio k. Garliavos vlsč. 1929-1947.01.29. Žuvo Naudžių k.

210.    Juozaitytė Marcelė iš Pajiesio k. 1926-1947.

211.    Juozas (pavardė nežinoma). ?-1946.12.29. Vokietis. Žalgirio rinktinė.

212.    Juozas (pavardė nežinoma). Partizanas vokietis, žuvęs 1947.07.05. Žalgirio rinktinė.

213.    Juozas - Viesulas (pavardė nežinoma). Kalniškės mūšio dalyvis. Žuvo 1952 m. rudenį.

214.    Juozas-Krienas (pavardė nežinoma). Lazdijų apylinkių partizanas. Suimtas.

215.    Juragis (pavardė nežinoma). Kęstučio rinktinės Vaidoto grupės partizanas, 1947.09 susisprogdinęs prie Garliavos pas Stasį Dovydaitį. Kartu žuvo Vaidotas ir kiti.

216.    Juraitis Kazys.

217.    Juraitis Juozas. Suimtas. Teistas. Grįžęs. Geležinio Vilko rinktinė.

218.    Juravičiūtė Izabelė, Antano d., iš Išmanų k. Prienų raj. Žuvo 1945.08.05.

219.    Jurašius Kazys, Antano s., iš Gudelių k. Veiverių vlsč. Žuvo 1946.08.29.

220.    Jūreivis (pavardė nežinoma). Kalniškės partizanas -išdavikas.

221.    Jurevičius Bronius - Serbentas. G. 1921 m. Mauručių k. Veiverių vlsč. Marijampolės apskr. Baigęs dvi gimnazijos klases. 1939-1941 m. tarnavo artilerijos pulke, baigė mokomąją kuopą. Kovojo Rytų fronte. Buvo pakeltas į puskarininkius. Geležinio Vilko pulko partizanas nuo 1945 m. vasaros. Buvo paskirtas būrio vadu. Žuvo išduotas 1947.07.17 Bagrėnų k. Prienų vlsč.

222.    Jurgaitis Albinas iš Dirvonų (Smalnyčėnų) k. Žuvo prie Bartninkų.

223.    Jurgelevičius Pranas -Našlaitis. G. 1928 m. Pakumprio k. Prienų vlsč. 1947 m. pr. įstojo į Geležinio Vilko rinktinę. Žuvo 1948.02.26    Ašmintos k. Prienų vlsč.

224.    Jurgelaitis Boleslovas-Darius. G. 1922 m. 1947 m. pab. įstojo į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinę. Žuvo išduotas 1948.02.26    Ašmintos k. Prienų vlsč.

225.    Jurgelaitis Jonas - Kardas iš Sodėnų k. Pajevonio vlsč. 1928-1946.11.25. Stolaukio k. Pajevonio vlsč. buvo sužeistas ir suimtas. Mirė Kybartų kalėjime. Vytauto rinktinė. Užkastas prie Kybartų esančiose rusų kapinėse Eitkūnų pusėje.

226.    Jurgelevičius - Desantas.

227.    Jurgilas Pranas - Žvalgas. G. 1930 m. Panovių k. Sintautų vlsč. Partizanuose nuo 1947 m. pavasario. 1947.12.25 suimtas Liepalotų k. Šakių apskr. Jį suimant, kiti 6 partizanai žuvo. Iškalėjo 17 metų, grįžo.

228.    Jurginis (Jurgionis) Petras, Jono s., iš Legniškių(?) k. Alytaus vlsč. 1926-1946.09.30. DLK Kęstučio 10-ojo skrajojančiojo štabo kovotojas. Žuvo Varnagirių k. Simno vlsč. pas Pangonį.

229.    Jurgis (pavardė nežinoma). Laivo „Smetona" jūreivis. Zapyškio būrys. Žuvęs.

230.    Jurgis (pavardė nežinoma) - Liepynas (Lapinas) iš Geisteriškių k. Gižų vlsč. Vytauto rinktinė, Sakalo būrys.

231.    Jurgutis - Slibinas iš Šakių raj. ?-1946. Kulkosvaidininkas. Žuvo Vierčiškės k. Jankų vlsč. Užkastas prie Barzdų k.

232.    Jurkevičius Juozas - Balandis. 1927-1979. Teistas.

233.    Jurkevičius Vitas - Klevas iš Vilkupio k. Vilkaviškio vlsč. 1927-1947. Vytauto rinktinė.

234.    Jurkevičius Vytautas-Plaukas Naravų k. Prienų raj. 1917-1946.08.23. Geležinio Vilko rinktinės būrio vadas. Žuvo bunkeryje Prienų šile.

235.    Jurkša Antanas iš Jurkšų k. 1918-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

236.    Jurkša Stanislovas. G. Jurkšų k. 1922-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

237.    Jurkšaitis Juozas - Protenis iš Plokščių vlsč. 1920-? Žalgirio rinktinė.

238.    Jurkšaitis Petras - Beržas. G. 1922 m. Kuro (Šlekynės) k. Lekėčių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1951.05.21. Rūdšilio miške, slėptuvėje prie Lekėčių. Kartu žuvo Butėnas-Strėvė. Ten pat buvęs J. Kukauskas pasidavė ir užsiverbavo.

239.    Jurkšaitis Stasys - Beržas. Suimtas Senųjų Būdviečių k. Kazlų Rūdos vlsč. Miręs.

240.    Jurkševičius Vytas - Klevas iš Vilkupio k. Vilkaviškio raj. ?-1947. Vytauto rinktinė.

241.    Jurkūnas. Suvalkų trikampio partizanas 1947 m. Turėjo sūnų Joną.

242.    Jurkūnas Petras. Partizanas nuo 1945.01.12. Žuvo 1945.02.06.

243.    Juršickaitė. Prienų apylinkių partizanė.

244.    Jūra (pavardė nežinoma). LDK Kęstučio 10-ojo skrajojančiojo štabo būrio vadas, partizanų teismo pirmininkas. Žuvo 1946.09.30 Varnagirių k. Simno vlsč. pas Pangonį.

245.    Jūreivis (pavardė nežinoma). 1926-1946.02. Moksleivis iš Kauno, žuvęs Gluosnykų kautynėse.

246.    Jūreivis (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinės Gen. Plechavičiaus kuopos vado pavaduotojas. Žuvo Vilktrakiuose 1946.10.22.

247.    Jūrelė (pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinė. Vaikščiojo su broliais Baltrušaičiais.

248.    Jūrelė (pavardė nežinoma) iš Kauno. Žuvo Padrečių k. Garliavos vlsč. 1947 m.

249.    Jūronis Pranas.

250.    Juselytė Vitalija - Naktibalda. 1924-? Ryšininkė iš Balsupių. Suimta 1947.06.12.

251.    Justas - Medžiotojas (pavardė nežinoma). Zapyškio būrys.

252.    Juška Zigmas - Pjūklas, Zigmantas iš Panevėžio vlsč. 1923-1948.03.17. Tarnavo vokiečių kariuomenėje. Traukdamasis pateko į rusų nelaisvę. Pabėgęs iš lagerio, parsigavo į Lietuvą ir Alytaus apskr. įstojo į partizanus. 1945 m. pa vasarį perėjo į Geležinio Vilko pulką. 1946 m. pavasarį buvo paskirtas Siaurio kuopos vadu, o 1948 m. - rinktinės žvalgybos skyriaus viršininku. Žuvo išduotas Čiudiškių k. Prienų vlsč. kartu su K. Varkala ir kitais štabo pareigūnais. Kulkosvaidininkas.

253.    Juškaitis Petras nuo Lekėčių.

254.    Juškaitis. Marijampolės mokytojų seminarijos moksleivis, žuvęs partizanaudamas.

255.    Juškauskas Aleksandras - Barsukas. G. Saltininkuose. 1928-?

256.    Juškauskas - Jaunėlis. Buvo suimtas.

257.    Juškauskas (Juškevičius) Juozas iš Lašinėlių k. Gižų vlsč. 1948-1949 m. mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje, 1949 m. išėjo į partizanus. Buvo suimtas ir dingo Sibire.

258.    Juškauskas Juozas - Mėnulis. G. Klebiškių k. Prienų raj. 1926-1951.11. Sušaudytas Baltarusijoje.

259.    Juškauskas Juozas - Vėjas iš Kalesninkų k. Simno vlsč. Žuvo prie Stebulių k. Kalniškės miške.

260.    Juškauskas Valentinas iš Zailių k. Simno vlsč. 1922- 1945.09.20. Žuvo Saltin inkuose, Juškauskų sodyboje. Kartu žuvo A. Matjošaitis.

261.    Juškauskas Vincas. G. Vartų k. Krosnos vlsč. 1905-? Lakūno būrys. Buvo suimtas.

262.    Juškevičius. Žuvo 1950(?) m. prie Sūsninkų.

263.    Juškevičius. Žalgirio rinktinės partizanas, suimtas 1946 m. žiemą Starkų k. Kartu buvo suimti J. Bernotaitis, A. Klimavičius ir A. Strimaitis. Išdavinėjo. Mirė kalėjime.

264.    Juškevičius Juozas-Navickas Jurgis iš Galiakaušių k. Alksnėnų vlsč. 1927-? Partizanuose nuo 1945 m. Legalizavosi, bet 1946.07 buvo nuteistas ir žuvo lageryje.

265.    Juškevičius V. 1925-1948. Žuvo prie Pakuonio.

266.    Juškevičius Vincas. Viesulo būrio partizanas, infiltruotas į Pakuonio valsčiaus raštininkus. 1945 m. KGB susektas ir sušaudytas.

267.    Juzunas Karolis, Kazio s., - Lokys iš Jiesios k. Panemunės raj. 1928-1951.01.14. Geležinio Vilko rinktinė.

K

1.     Kabašinskas Apolinaras -Garnys iš Ingavangio k. Prienų raj. 1921-1945. Buvo niekinamas Sasnavoje.

2.    Kabašinskas Vytautas - Litas. G. 1927 m. Birštono girininko sūnus. Į partizanus išėjo 1945 m. pavasarį iš Prienų „Žiburio" gimnazijos. Nuo 1947.02 Birutės rinktinės partizanas. 1949 m. paskirtas Geležinio Vilko rinktinės Gedimino tėvonijos būrio vadu. Žuvo išduotas 1949.08.21 Guogų k. Aukštosios Panemunės vlsč. prie M. Šukevičienės sodybos.

3.    Kabelis žr. A. Bieliūnas.

4.    Kabelskas Andrius - Aras. ?-1946.10.12. Žuvo Santakos k. pas Citavičių.

5.    Kabišius Jurgis iš Pažėrų k. Veiverių vlsč. 1923-1945.08.09. Žuvo Padainupio k. Veiverių vlsč. Buvo niekinamas Garliavoje.

6.    Kabišiūtė Ona. ?-1946.02.15. G. Pažėrų k. Veiverių vlsč. Partizano Jurgio sesuo. Su motina pabėgusi iš tremties, tapo partizanų ryšininke. Apsupus sodybą, bėgo miško link ir buvo stribo Dovydonio nušauta.

7.    Kačergis Jonas iš Gudelių k. Veiverių vlsč. 1895—?

8.    Kačergis(?) Jonas iš Pilviškių. 1928-1985. Partizanas nuo 1946 m. Buvo suimtas. Vytauto rinktinė.

9.    Kadagys. Vaikščiojo su K. Simanaičiu. Būrio vadas.

10.    Kadišius Pijus iš Blandžių. 1914—?

11.    Kaduševičius Vitas iš Kirsnelės k. Žuvęs. Į partizanus išėjo pabėgęs iš tarybinės kariuomenės.

12.    Kadušis Juozas- Genys iš Didvyžių k. Jankų vlsč. 1924- 1948.01.11. Žalgirio rinktinė, Sakalo būrys. Žuvo Degučių k.

13.    Kaduškevičius Vacius - Eigulys. ?-1945.05.16. Lakūno būrys. Žuvo Kalniškės mūšyje.

14.    Kaimynas (pavardė nežinoma). Partizanavo su K. La-pinsku-Birželiu.

15.    Kainas (pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinės štabo darbuotojas.

16.    Kairaitis Jonas - Tempas. Tauro apyg. Vytauto būrys. Suimtas 1950.01.20.

17.    Kairevičius Bronius, Vlado s., - Žaibas iš Jančikų k. Simno raj. 1929-1951.06. Iki 1949 m. buvo ryšininkas, vėliau -LDK Kęstučio būrio kovotojas. Žuvo Simno raj.

18.    Kairys Vaclovas - Varnutis(?). Geležinio Vilko rinktinė.

19.    Kajackas Antanas - Kupstas iš Ropienos k. Plokščių vlsč. 1922-1987.01.02.1944.07 po Gelgaudiškio užpuolimo buvo suimtas ir žiauriai tardomas. Kalėjo. Grįžo. Mirė Alytuje.

20.    Kajackas Juozas - Strėlė. G. 1918 m. Ropienos k. Plokščių vlsč. Lietuvos kariuomenės puskarininkis. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo 1945 m. Žalgirio (Stirnos) rinktinė.

21.    Kajackas iš Ramonų k. Suvalkų trikampio partizanas.

22.    Kajokas Justinas - Varnas iš Aguonio k. Liubavo vlsč. 1923-1948.02.13. 1946 m. pabėgo iš tarybinės armijos, 1947 m. išėjo į partizanus. Žuvo Juodelių k. pas Aleksą.

23.    Kajokas Sigitas- Kovas, Audra, Juodvarnis, Varniukas. G. 1925 m. Aguonio k. Kalvarijos vlsč. 1944 m. iš Mokytojų seminarijos įstojo į gen. Plechavičiaus Vietinę rinktinę. Mokėsi Marijampolės karo mokykloje. Rinktinę likvidavus, pradėjo slapstytis. 1946 m. pr. įstojo į Perkūno rinktinę. Po sužeidimo, 1948 m. pr. iš partizanų pasitraukė ir su fiktyviais dokumentais apsigyveno Kaune, vėliau Alytuje. Kaune priklausė pogrindinei organizacijai „Laisvos Lietuvos Gynimo Frontas". Turėjo slapyvardį Varniukas. Dalyvavo išvežtų į Sibirą lietuvių gelbėjimo darbe. 1950 m. rudenį buvo susektas, suimtas ir nuteistas. Grįžo. Mirė 1998.02.24 Ignalinoje.

24.    Kaknevičienė Sigita. Buvusi partizanė ir kalinė. Mirusi, palaidota Sangrūdoje.

25.    Kaknevičius žr. Koknevičius.

26.    Kalasauskas (?) - Garnys iš Rėkiaviškio k. Sasnavos vlsč. 1915-1947.02.11. Žuvo tėviškėje.

27.    Kalauskas Bronius iš Pažėrų k. Veiverių vlsč. Žuvo Kazlų Rūdos miške 1945 m. Birutės rinktinė.

28.    Kalašinskas Aloyzas. G. 1922 m. Pabartupio k. Veiverių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. 1945.04.02 suimtas Kaune. Iš lagerių grįžo 1964 m.

29.    Kalašinskas Jonas-Ragaišis. 1945.07.10 Eglynėlio miške buvo nužudytas vokiečiais persirengusių sokolovininkų. Žalgirio rinktinė. Partizanuose nuo 1944.12.

30.    Kalauskas Antanas - Pistoletas. G. 1916 m. Pažėruose, Veiverių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1949.10.19 Papilvės k. Veiverių vlsč.

31.    Kalauskas Bronius. G. 1920 m. Pažėruose, Veiverių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1945.02.26 kartu su savo broliu Jonu ir J. Seredinsku prie Girininkų k. Žiemkelio miške. Manoma ten žuvus 12 partizanų. Arlausko būrys.

32.    Kalauskas Jonas. G. 1918 m. Pažėruose, Veiverių vlsč. Žuvo 1945.02.26 miške prie Girininkų k. Veiverių vlsč. kartu su broliu Broniumi, J. Seredinsku.

33.    Kalesinskai iš Ramonų. Suvalkų trikampio partizanai.

34.    Kalesinskas Vitas iš Gunkliškių k. Sangrūdos vlsč. Pravieniškių kalinys, Kalniškės mūšio dalyvis. 1911—? Pasitraukė į Lenkiją, bet ten buvo suimtas ir atiduotas rusams. Mirė po Atgimimo.

35.    Kalėda Vladas, Liudviko s., iš Pasūduonės k. Liudvinavo vlsč. G. 1926 m.

36.    Kalėda Stasys. S. Sarokos būrio partizanas.

37.    Kalfrydas (pavardė nežinoma) - iš belaisvių stovyklos pabėgęs Vermachto kareivis, Geležinio Vilko rinktinės Kryžiuočių būrio partizanas. Žuvo l947.02.10 Maraziškių k. Igliškėlių vlsč. pas Akelaitį. Kartu žuvo Valteris ir Mindaugas. Buvo užkastas Igliškėlių vlsč. Kermošinės kapinėse. 1989 m. perlaidotas į Marijampolės kapines. 1946 m. priklausė Žalgirio rinktinei.

38.    Kalinauskas nuo Veiverių.

39.    Kalinauskas Antanas. G. Putriškių k. Igliškėlių vlsč. 1921-1951.02.12. Geležinio Vilko rinktinė, Ąžuolo tėvonija. Užkastas Marijampolėje, Vytauto g. 19 kieme.

40.    Kalinauskas Gediminas - Balandis, Neris, Gedas iš Išlaužo k. ?-1948.

41.    Kalinauskas Petras iš Šunskų. ?-1946. Žuvo prie Šunskų. Užkastas Pelėdbalyje, dab. Tarpučių kolektyviniuose soduose.

42.    Kalinauskas Vincas - Kaštonas. G. 1919 m. Liubavo vlsč. Liubavo stribas. 1945 m. Zygmantavo k. pas Marcinkevičių Ožio, Karvelio ir Oželio užverbuojamas ir gauna partizanų slapyvardį. 1947 m. partizanų slėptuvėje „Baltieji Rūmai" saugumas randa jo ranka rašytą pranešimą. Kaštonas suimamas ir 1947.08.08 nuteisiamas.

43.    Kalinauskas Vincas - Varnas iš Aukštosios k. 1922- 1946.02.03. Žuvo Meškučių k. Marijampolės apyg. Susisprogdino bunkeryje pas Povilaičius. Kartu žuvo K. Liaukus. Vytauto rinktinė.

44.    Kališius Petras-Pypkė iš Marijampolės apylinkų. 1924-1946. Nuteistas mirti kartu su J. Marazu.

45.    Kaloda Juozas iš Rudenų k. Gudelių vlsč. Žuvo 1947.06.16.

46.    Kalvaitis iš Vaitkobalių k. Dingęs be žinios. Vytauto rinktinė.

47.    Kalvaitis iš Gražiškių vlsč. 1922-? Vytauto rinktinė.

48.    Kalvaitis Stasys. G. 1926 m. Kampiškių k. Garliavos vlsč. Žuvo tėviškėje 1950 m. (pas Šliumbą). Kartu žuvo J. Pažėra, A. Vaičius ir brolis Antanas. Birutės rinktinė.

49.    Kalvaitis Antanas. G. 1921 m. Kampiškių k. Garliavos vlsč. Žuvo tėviškėje 1950 m. (pas Šliumbą). Kartu žuvo brolis Stasys ir kiti. Birutės rinktinė.

50.    Kalvaitis žr. Bieliūnas.

51.    Kamantas žr. Naujokaitis.

52.    Kamantas. Sintautų apylinkių partizanas, žuvęs 1947.12 prie Šakių. Kartu žuvo Vėjas.

53.    Kamarauskas Albinas - Savanoris. G. 1925 m. Jurginiškių k. Garliavos vlsč. Žuvo 1951.01.05 Suvalkėlių k. Garliavos vlsč. pas Naudžių kartu su Daugėla-Dragūnu iš Stanaičių k. Birutės rinktinė.

54.    Kamarauskas Kazys. ?-1945.05.23. Žalgirio rinktinė. Partizanavo labai trumpai.

55.    Kameraitis (Kemeraitis?) -Tauras. Žuvo 1952 m. Žalgirio rinktinė.

56.    Kamėžis žr. Kemežys V.

57.    Kamičaitis Juozas iš Dambavos k. Igliškėlių vlsč. Žuvo 1945.04.12.

58.    Kamičaitis Antanas - Skroblas. G. 1923 m. Dambavos k. Igliškėlių vlsč. Nuo 1945.05 Geležinio Vilko rinktinės partizanas. 1947.03 buvo suimtas ir nuteistas. Grįžo. Mirė 1983 m.

59.    Kaminskas Matas - Tūzas iš Mačiuliškių k. Sasnavos vlsč. G. 1928 m. Balemolės k. Sasnavos vlsč. Suimtas 1945 m. Juozo brolis. Geležinio Vilko rinktinė.

60.    Kaminskas Algis. 1934-1951. Vėjo brolis. Mindaugo būrys.

61.    Kaminskas Antanas. Vėjo brolis. Žuvęs. Geležinio Vilko rinktinė.

62.    Kaminskas Jonas iš Pužiškių k. Šilavoto vlsč. Žuvo 1945.08.24. Geležinio Vilko rinktinė.

63.    Kaminskas Jonas. G. 1896 m. Šedvygų k. Griškabūdžio vlsč. 1946.10.22 Kaminskų namuose įvyko susišaudymas, ten jis ir žuvo. Kartu žuvo B. Vaičaitis ir B. Balsevičius. Rolando tėvas.

64.    Kaminskas Jonas - Šarūnas iš Amalviškių k. Daukšių vlsč. 1920-1945.08.06. Žuvo prie Liepakojų k., kai raitas gabeno pranešimą. Užkastas Simne.

65.    Kaminskas Juozas iš Žuvinto k. 1947 m. Krokialaukyje suimtas ir nušautas bandant bėgti.

66.    Kaminskas Juozas -Muzikantas iš Mačiuliškių (Balemolės) k. Sasnavos vlsč. 1926-1946. Geležinio Vilko rinktinės Eumo būrys. Mato brolis. Nukankintas tardant.

67.    Kaminskas Juozas - Rolandas. G. 1928 m. Šedvygų k. Griškabūdžio vlsč. Pilviškių gimnazistas. Partizanuose nuo 1946 m. rudens. Žalgirio rinktinė. Varnų kuopa, vėliau Vizgirdos-Keleivio būrys. Žuvo 1948.10.09 Kazikėnų k. Būblelių vlsč. (prie Sintautų) pas Vyšniauską.

68.    Kaminskas Kostas. Žuvo 1945 m. kautynėse. Mokytojas. Būrio vadas.

69.    Kaminskas Pranas - Kovas iš Purviniškės k. 1929-1947. Žuvo Dambavos k. prieš pat Naujuosius metus.

70.    Kaminskas Vitas - Vėjas. Mindaugo tėvonijos Šarūno rinktinės būrio vadas. Lazdijų saugumo duomenimis, žuvo 1951.06.27.

71.    Kaminskas Vincas iš Pužiškių k. ?-1945.

72.    Kaminskas Vincas - Vėjas. Perkūno rinktinės būrio vadas. 1949 m. vasarą dar buvo gyvas.

73.    Kamišaitis Antanas - Skroblas.

74.    Kancevičius. ?-1946.09.19. Žuvo Liudvinavo vlsč.

75.    Kanclerius Kostas iš Janaukos k. ?-1946. Žuvo Kuprių k. pas Kaminską.

76.    Kanclerius Leonas iš Pužiškių k. 1920-7

77.    Kandrotas P. - Šernas. Geležinio Vilko rinktinė.

78.    Kankevičius Juozas - Radasta iš Miškinių k. Lazdijų vlsč. 1931-1949(7). Išėjo į partizanus 1948 m. Žuvo už Leipalingio.

79.    Kanopka Petras iš Kirsnos k.

80.    Kapčinskas Juozas iš Rudenų k. 1921-1945.03.07. Žuvo Balbieriškio miške.

81.    Kapčinskas Juozas iš Balbieriškio. ?-1952. Geležinio Vilko rinktinė.

82.    Kapilskas iš Sangrūdos vlsč. ?-1946.06.20. Būdamas 25- 27 m. amžiaus, žuvo Kalvarijos vlsč.

83.    Kapitonas (pavardė nežinoma). 1946 m. suimtas Geležinio Vilko rinktinės kovotojas.

84.    Kapraitis Juozas. Suvalkų trikampio partizanas.

85.    Kaptarauskas Mykolas, kilęs iš kaimo ties Raudonplyniu. Žuvo prie Kajeckų. Žalgirio rinktinė.

86.    Kapucinas (pavardė nežinoma). Lakūno būrys.

87.    Karalevičius - Šarvas iš Smilgių k. 1922-1947.

88.    Karalius Juozas - Rambynas iš Kampinių k. Pilviškių vlsč. G. 1925 m. Žalgirio rinktinės raštininkas, suimtas 1947.06 Lepšių k. Lukšių vlsč.

89.    Karalius Juozas iš Pakumprio k. Išlaužo vlsč. 1902-1947.

90.    Karalius Juozas - Giunteris, Perkūnas(?) iš Amalviškių k. 1908-1945.08.06. Žuvo III Palių „valymo" metu Žuvinto ežero saloje.

91.    Karalius Jurgis iš Prienlaukio k. Prienų vlsč. Žuvo 1945.04.07.

92.    Karalius Jurgis iš Gudelių k. Vilkaviškio raj. Vytauto rinktinė.

93.    Karalius Kazys iš Bagrėnų k. Prienų vlsč. 1891-1946.

94.    Karalius Pranas - Vėjas. G. 1922 m. Bagrėnų k. Prienų vlsč. 1945 m. pavasarį stojo į besikuriantį Geležinio Vilko partizanų junginį. Buvo paskirtas būrininku. 1947 m. pr. jam suteiktas grandinio laipsnis, o rudenį paskirtas kuopos vadu. Žuvo 1947.11.19 Kašonių k. Jiezno vlsč. Prienų apskr. nuo išdaviko rankos.

95.    Karalius Selemonas -Rambynas iš Voniškių k. Plokščių vlsč. 1902-1948.02.18. Buvo suimtas ir žuvo, mėgindamas pabėgti.

96.    Karalius- Striukis. Žalgirio rinktinės partizanas, 1946 m. žuvęs Endrikių k. kartu su J. Sakalausku.

97.    Karalius V. - Plechavičius. Geležinio Vilko rinktinė.

98.    Karalius Vitas - Perkūnas iš Daukšių. 1928-1945.08.07. Žuvo Paliose.

99.    Karaliūtė Birutė-Laimutė. G. Tabarų k. Kalvarijos vlsč. 1927-1948.06.13. Nukankinta kalėjime.

100.    Karasevičius Vytas - Topolis iš Trempinių k. Liubavo vlsč. 1931-1949.12.11. Erškėčio brolis. Į partizanus išėjo 1949.03, kai pabėgo, vežamas į Sibirą. Žuvo Būdiškių k. Alvito vlsč. pas Stankevičių. Kartu žuvo J. Žaldaris-Savanoris. Abu buvo niekinami Alvite.

101.    Karasevičius Juozas -Erškėtis iš Trempinių k. Liubavo vlsč. 1928-1948.09.01. Žuvo kartu su A. Leonavičiumi-Mėnuliu ir V. Kazakevičiumi-Paparčiu Vaisbūniškių k. Keturvalakių vlsč.

102.    Karašauskas Juozas - Liepa iš Sūsninkų k. Kalvarijos vlsč. 1912-1963. Partizanuose nuo 1945 m. Perkūno, vėliau -Vytauto rinktinė. 44-osios kuopos būrio vadas. 1947.12.23 sužeistas ir suimtas, kalėjo Vorkutos, Mordovijos lageriuose. Mirė tremtyje Mordovijoje.

103.    Karauskas Antanas iš Seimeniškių k. Simno vlsč. 1927(1928)-1945.05.16. Iš kumečių šeimos. Perkūno rinktinė. Žuvo Kalniškės mūšyje.

104.    Karauskas Juozas - Dunojus iš Naujosios Kirsnos k. Šeštokų vlsč. Perkūno rinktinė. Žuvo tėviškėje 1948.02.11. Kartu žuvo S. Keršulis, V. Busila, V. Barteška, J. Jančius ir J. Zdanavičius.

105.    Karčiauskas Petras iš Saltininkų k. 1923-1945. Perkūno rinktinės partizanas. Žuvo per Palių „valymą". Užkastas ant linijos, skiriančios Saltininkų ir Zailių kaimus, prie Palių.

106.    Karčiauskas Juozas iš Mockonių k. 1927(1930)-? Žuvęs.

107.    Kardas (pavardė nežinoma) iš Pirmųjų Girininkų k. Žalgirio rinktinė.

108.    Kardas (pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinės 51-oji kuopa. Žuvo 1949 m. Kruonio vlsč. Sekonių miške. Kartu žuvo Aras. Partizanavo 2,5 metų.

109.    Kardas (pavardė nežinoma). Partizanas, lydėjęs J. Lukšą 2-osios kelionės į Vakarus metu ir žuvęs Rytprūsiuose prie Ramintos tilto.

110.    Kardišauskas Juozas iš Krokininkų k. Simno vlsč. Žuvo 1946 m.

111.    Kardišauskas Kazimieras iš Pakusinių k. G. 1929 m. Rudžių k. Teistas.

112.    Karevičius Bronius, Vlado s., - Žaibas iš Jančikų(?) k. Simno raj. 1929-1951.06.13. Partizanuose nuo 1950 m. Žuvo Maciškėnų k.

113.    Karinauskas Albinas. LDK Kęstučio būrys. Žuvo.

114.    Kariūnas (pavardė nežinoma) iš Narto Naujienos k. Liudvinavo vlsč. Partizanavo 1945 m.

115.    Kariūnas (pavardė nežinoma). Žuvo prie Ramintos upės Rytprūsiuose, lydėdamas J. Lukšą per sieną.

116.    Karys (pavardė nežinoma). Žuvo 1945.07.08 Rūdupyje. Geležinio Vilko rinktinė.

117.    Karklas. Palių partizanas 1946 m.

118.    Karlonas Vitas iš Kidulių k. Šakių apskr. Žalgirio rinktinės partizanas.

119.    Karnauskas Petras - Deksnys iš Alytaus apskr. Geležinio Vilko rinktinė.

120.    Karnauskas Jonas - Siaubas. G. 1914 m. Kiaulupių k. Sintautų vlsč. Partizanas nuo 1945.06. Skyriaus vadas. 1945 m. legalizavosi. 1946 m. buvo suimtas ir nuteistas.

121.    Kamickas iš Dabravolės k. 1902-? Vytauto rinktinė.

122.    Karolis (pavardė nežinoma). Vokietis. Toliejų k. Jankų vlsč. 1946.07.24 žuvęs M. Adomavičiaus-Plieno grupės partizanas.

123.    Karolis (pavardė nežinoma). Vokietis. Perkūno ir Žalgirio rinktinių partizanas, kovojęs Žaliojoje, Paliose. Žuvo 1947.05.30. Kartu žuvo Balandis.

124.    Karosas (pavardė nežinoma) iš Pašventupio k. Pakuonio vlsč. 1911(?)-1946.06.27. Žuvo Vaišvydavoje. Geležinio Vilko rinktinė.

125.    Karparevičius Pranas. G. 1923 m. Bridžių k. Sintautų vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Valkų kautynių dalyvis. Po šio mūšio ginkluotoje kovoje nedalyvavo.

126.    Karpauskas - Žaibas iš Serbentiškių k. Sasnavos vlsč. Žuvęs tėviškėje, vasarą. Kurto brolis.

127.    Karpauskas Antanas, Juozo s., - Kurtas iš Serbentiškių k. Sasnavos vlsč. 1926.06.13-1951.12.09. Žuvo Guobų k. pas Bašinską. Dešinio tėvonijos vadas.

128.    Karpauskas Antanas - Briedis iš Obelinės k. 1925-1948.

129.    Karpavičius. Abramavičiaus-Spyglio būrio partizanas.

130.    Karpavičius Juozas. ?-1945.07.02. Žalgirio rinktinė.

131.    Karpavičius Sigitas, Adomo s., iš Trivaravo k. Kalvarijos vlsč. 1928-1950.05.06. Vytauto rinktinė. Žuvo Kamšų k. Kalvarijos vlsč.

132.    Karpavičius Vytautas. ?-1945.06.28. Žalgirio rinktinė, Sakalo būrys. Žuvo Šiaudiniškės-Antanavo kryžkelėje. Partizanavo trumpai.

133.    Karpavičius Antanas, Jono s., - Arabas iš Pakusinės k. Šunskų vlsč. 1928-1948.03.01. Vytauto rinktinė. Žuvo Naujienėlės k. pas Bliūdžiu kartu su Samsonu-Pinaviju ir S. Kraptavičium-Artoju.

134.    Karpavičius. Pirmasis žuvęs Bagotosios apylinkių partizanas.

135.    Karpavičiūtė Zita. Žuvo 1946 m.

136.    Karsoka Juozas iš Pagraužiu (Grauželių ?) k. Bartninkų vlsč. Nužudytas Bartninkuose.

137.    Kartavičius Vincas iš Liubavo apylinkių. Vytauto rinktinė.

138.    Kartavičiūtė iš Vilkaviškio raj. Vytauto rinktinė.

139.    Kartėnas. Žalgirio rinktinė.

140.    Karūnaitis Jeronimas iš Plačkojų k. Žuvo 1946 m, Žalgirio rinktinė. Buvęs Višakio Rūdos vargonininkas.

141.    Karvelis Antanas - Sundukovas. 1944 m. žiemą Palių apylinkėse išmesto desanto radistas. G. Jiestrakyje, gyveno Kaune. Buvo suimtas.

142.    Karvelis Nikodemas iš Atesnykėlių k. Perkūno rinktinė.

143.    Karvelis Vladas. Lakūno būrio partizanas.

144.    Karžygis (pavardė nežinoma) iš Keturvalakių vlsč. Žvalgybos viršininkas. Žuvo 1947 m.

145.    Kasaitis Juozas. Žuvo 1945.05.12. Žalgirio rinktinė. Partizanuose nuo 1944.12.25.

146.    Kasiliauskas Vincas, Miko s., - Šarūnas. 1922-1947. Žuvo Krosnos vlsč.

147.    Kasiulaitis Justinas. 1911-1945.07.26. G. Stugučių k. Barzdų vlsč. Žalgirio (Stirnos) rinktinės partizanas nuo 1944 m. rudens. Žuvo tėviškėje.

148.    Kasparaitis Jonas-Vėsula, Viesulas. G. 1926 m. Endrikių k. Šakių vlsč. Baigė Šunkarių mokykloje šešis skyrius. Vokiečių buvo išvarytas apkasų kasti. Po karo kaimynė įskundė jį Šakių saugumui. MGB jį sumušė ir, manydami, kad negyvas, išmetė į Šakių daboklės kiemą. Paryčiais atsigavo ir išėjo į mišką. Ryšininko išduotas, žuvo Pašešupio miške Rytprūsiuose su E. Kubiliumi 1949.12 (kitų šaltinių duomenimis: 1949.02.14).

149.    Kasparavičius Pranas iš Bridžių k. Sintautų vlsč.

150.    Kasparavičius iš Ilgakiemio k. Garliavos vlsč. Žuvo Prienlaukio k. Prienų vlsč. Ūkininkas.

151.    Kasparavičius Antanas - Audriūnas. G. 1924 m. Katiniškių k. Jankų vlsč. Šakių apskr. Žuvo 1946.11.11 Zaveckų k. Sužeistas nusišovė.

152.    Kasparavičius Juozas - Strausas iš Šleinių (Daukšių) k. 1918-1945. Žuvinto partizanų būrio vadas. Žuvo Paliose dėl nelaimingo atsitikimo.

153.    Kasparavičius Vitas, Antano s., -Mokytojas iš Tamošbūdžio k. Jankų vlsč. 1919(1925)-1945.07. Žalgirio rinktinės partizanas. Nuo 1945.03 Vilko būrio partizanas. Žuvo Vierčiš-kės k. Jankų vlsč. Antano brolis.

154.    Kasparavičiūtė Zita. Žuvo 1946 m.

155.    Kasperavičius Antanas - Robinzonas iš Ilgakiemio k. 1921-1947.03.05. Žuvo Jurginiškių k. su P. Stravinsku ir K. Maceina. Geležinio Vilko rinktinė.

156.    Kasperavičius Bronius, Martyno s. 1908-? Mindaugų parapijos vargonininkas. Perkūno rinktinės vado adjutantas. Suimtas.

157.    Kasperavičius Juozas -Pušis iš Ilgakiemio k. Garliavos vlsč. Suimtas bunkeryje, tėviškėje.

158.    Kasperavičius Juozas - Strazdas. Geležinio Vilko rinktinė.

159.    Kasperavičius Jurgis - Drūtbarzdis. Palių partizanas. Miręs.

160.    Kasperavičius Viktoras - Čiulbutis iš Ilgakiemio k. Garliavos vlsč. G. 1929 m. Žuvo 1946.09 Margininkuose prie Kapočiaus sodybos. Dariaus ir Girėno kuopa.

161.    Kasperavičius Vladas iš Guobų k. 1922-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

162.    Kasperavičius Pranas - Šturmas, Žiedas. G. 1924 m. Šilininkų k. Slavikų vlsč. Partizanas nuo 1946.09.10. Žuvo 1948.09.19. Užkastas Gelgaudiškyje. Žalgirio rinktinė.

163.    Kaspinas (pavardė nežinoma). Sudegė Čepulionio kluone Šiauliškių k. Prienų raj.

164.    Kastytis (pavardė nežinoma). G. 1924 m. Kaune. 1946 m. pab. stojo į Geležinio Vilko rinktinę. Būrininkas. Žuvo 1948.02.26 Ašmintos k. Prienų vlsč.

165.    Kasulaitis Vincas - Kovas. 1922-1974. Kazlų Rūdos miškuose suimtas ir nuteistas. Palaidotas Kaune.

166.    Kašubienė žr. Galekaitė.

167.    Katalas Jonas iš Ramanavo k.

168. Katalynas    Stasys. 1924-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

169.    Katalynas. Stasio brolis. Liepakojų mūšio dalyvis.

170.    Katalynas. Antrasis Stasio brolis. Liepakojų mūšio dalyvis.

171.    Katilius. Buvęs Kalniškės eigulys. Žuvo Kalniškės mūšyje 1945.05.16.

172.    Katilius Alfonsas. Vienas paskutiniųjų Vytauto rinktinės kovotojų. Žuvo prie Bartninkų.

173.    Katilius Juozas, Jurgio s., - Litauras. G. Rūdos k. Gižų vlsč. 1921.01.21-1949.01.29. Vytauto rinktinė, 42-oji kuopa. Žuvo Rūdos k. pas Klimavičių (nušovė stribas Dragūnas).

174.    Katuševičius Juozas iš Sūsninkų k. Kalvarijos vlsč. 1919(?)-1946.06.20. Žuvo Sūsninkų miške.

175.    Kaunas Antanas. G. 1919 m. Bunikių k. Kidulių vlsč. Mokėsi Kauno veterinarijos akademijoje. 1941 m. sukilimo dalyvis. Partizanavo Kidulių apylinkėse ir Žemaitijoje. Žuvimo vieta ir data nežinoma. Įrašytas paminkle Kiduliuose.

176.    Kaušiukas iš Drebulės k. Žuvo 1947 m. prie Vilkaviškio.

177.    Kavaliauskaitė Ona iš Kalnėnų k. Gudelių vlsč. Žuvo 23 m. amžiaus 1946.08.16.

178.    Kavaliauskas Vaclovas-Krūmas. Nuo 1947 m. Šarūno rinktinės vadas. Žuvo 1947.08.11 Punios šile.

179.    Kavaliauskas iš Skardupių k. Vilkaviškio raj. 1898-? Vytauto rinktinė.

180.    Kavaliauskas Bronius - Karijotas iš Marijampolės. 1921-1946.06.04. G. Markovo dvare, Bartninkų vlsč. Vytauto rinktinėje nuo 1945 m. Rikiuotės skyriaus viršininkas. Žuvo Grybinės k. Šunskų vlsč.

181.    Kavaliauskas Jonas, Vito s., iš Raišupio k. Igliškėlių vlsč. 1908-? Buvo suimtas.

182.    Kavaliauskas Jonas nuo Zapyškio. Birutės rinktinė, Dariaus ir Girėno kuopa. Tarnavo policijoje. Žuvo Zapyškio valsčiuje 1946 m.

183.    Kavaliauskas Kazys - Vaidotas. G. 1908 m. Pakuonio vlsč. Kauno apskr. 1947 m. pavasarį stojo į Geležinio Vilko rinktinę. Žuvo 1948.07.17 Rūdupio k. Prienų vlsč.

184.    Kavaliauskas Stasys iš Senaūčio k. Šilavoto vlsč. Marijampolės apskr. Žuvo 1945.07.04.

185.    Kavaliauskas Vincas - Vanagas. G. Senaūčio k. Prienų raj. 1929-1951.11. Žuvo Baltarusijoje.

186.    Kavaliauskas Zenonas - Briedis, Džentelmenas iš Pyplių k. Šakių raj. 1914(1928)-1946.03.25. Žuvo Kuodiškės k. prie Zapyškio. Kartu žuvo V. Baltrukonis.

187.    Kaveckas Vytautas. G. 1927 m. Žuvo 1946 m. Žalgirio rinktinė.

188.    Kaveckas S. - Briedis. Geležinio Vilko rinktinė.

189.    Kazakevičius. Žuvo 1947 m. Kurtinių miške.

190.    Kazakevičius Andrius iš Stuomenų k. Šilavoto vlsč. Žuvo 1945.04.12.

191.    Kazakevičius Albinas iš Gyviškių(?). 1920-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

192.    Kazakevičius Albinas iš Jiestrakio k. Būdamas 18 m. buvo suimtas ir 18 metų kalėjo.

193.    Kazakevičius Bronius - Tigras. G. 1922 m. Gyvių k. Veiverių vlsč. Žuvo 1952 m. Eglynėlio miške Kazlų Rūdos vlsč. Kregždės brolis.

194.    Kazakevičius Jonas iš Podobio(?) k. Prienų apskr. ?-1946.

195.    Kazakevičius Jonas - Liepsnabarzdis iš Gyvių k. Veiverių vlsč. 1913-1948.11.15. Žuvo Skriaudžiuose. Vito ir Broniaus brolis.

196.    Kazakevičius Juozas. Geležinio Vilko rinktinė.

197.    Kazakevičius Kazys - Aidas. G. 1926 m. Bačkininkų k. Pakuonio vlsč. 1949 m. pr. įstojo į Geležinio Vilko rinktinės 51-ąją kuopą. Žuvo 1949.03.26 Kudirkų k. Pakuonio vlsč. Prienų apskr, Jį keršto sumetimais išdavė sodybos, kurios bunkeryje slėpėsi, šeimininkas. Kartu žuvo A, Senikas-Švyturys.

198.    Kazakevičius Jonas -Liepa. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys.

199.    Kazakevičius Pranas - Klajūnas. 1928 m. Bačkininkų k. Pakuonio vlsč. 1947 m. vasarą įstojo į Geležinio Vilko rinktinės 51-ąją kuopą. Žuvo 1948.04.14 Sekionių k. Kaišiadorių raj.

200.    Kazakevičius Stasys - Stiklius.

201.    Kazakevičius Vytautas - Kregždė. G. 1927 m. Gyvių k. Veiverių vlsč. Partizanuose nuo 1947 m. Žuvo 1949.09.11 Marackų k. Kazlų Rūdos miške.

202.    Kazakevičius Vytautas - Putinas, Papartis iš Trempimų k. Liubavo vlsč. 1925-1948.09.01. Žuvo Vaisbūniškių k. Bartninkų vlsč. Kartu žuvo A. Leonavičius ir J. Karasevičius.

203.    Kazanas Motiejus iš Gudelių k. K. Degučio būrio partizanas.

204.    Kazelytė Janina - Saulutė iš Žydronių k. 1922- 1947.10.28. Žuvo Geisteriškių k. pas Švedą. Kartu žuvo Perlas ir Gusaras. Vytauto rinktinės partizanė nuo 1947.02. „Blynų baliaus" dalyvė.

205.    Kaziukas (pavardė nežinoma). Jakščio-Katino būrys.

206.    Kaziulaitis Justinas Stugučių k. Barzdų vlsč. 1911— 1945.07.26. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Žuvo prie savo namų.

207.    Kazla Aleksiejus iš Pilviškių vlsč. Žalgirio rinktinės kovotojas 1945-1948 m. Miręs.

208.    Kazla iš Kajackų. Birutės rinktinės partizanas.

209.    Kazla Aleksas - Sakalas, Garnelis, Varnas, Barzdelė. G. 1912 m. Geruliškės k. Pilviškių vlsč. Žuvo 1949 m. pavasarį Vara kiš kės k. Pilviškių vlsč. Lenkčio ūkyje. Partizanuose nuo 1944 m. Buvo pasienio policininkas Pilviškių vlsč.

210.    Kazla Jonas - Musolinis iš Kazliškių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1919-1946.05.15. Žuvo Tarpiškių miške Veiverių vlsč. Kartu žuvo Č. Vaitkūnas-Kolumbas. Tarnautojas.

211.    Kazla Leonas. Geležinio Vilko rinktinės būrio vadas.

212.    Kazlauskaitė Vitalija - Gražuolė. G. Naujavalkio k. Krosnos vlsč. 1925-1994. Suimta 1948 m.

213.    Kazlauskas iš Šeštokų. 1914-1947.05. Tarnautojas. Partizanuose nuo 1946 m. Žuvo Vaišvydavos miške.

214.    Kazlauskas. Žuvo Lazdijų raj. Papečių miške 1945 m. Kartu žuvo Jonuška ir Bagdonas-Vėjas.

215.    Kazlauskas. Žuvo 1947 m. Kurtinių miške.

216.    Kazlauskas - Bijūnas iš Rudenų k. Gudelių vlsč.

217.    Kazlauskas Albinas - Bijūnas iš Stebulių k. Simno vlsč. Lakūno būrys. Suimtas 1945 m.

218.    Kazlauskas Albinas - Merkys iš Kauno. 1925-1947.

219.    Kazlauskas Albinas iš Ožkasvilių k. Pabėgęs iš Raudonosios armijos partizanavo. Vytauto rinktinė.

220.    Kazlauskas Alfonsas - Šarūnas, Mėlynis iš Riečių k. 1921-1946.05.03. Žuvo Ivoniškių miške.

221.    Kazlauskas Andrius iš Maldabūdžio k. Šilavoto vlsč. Žuvo 1945.04.09.

222.    Kazlauskas Antanas - Sakalas iš Subačiškių k. 1924-1946.

223.    Kazlauskas Bronius. ?-1945. Palaidotas Veiverių Skausmo kalnelyje.

224.    Kazlauskas Jonas. ?-1945. Palaidotas Veiverių Skausmo kalnelyje.

225.    Kazlauskas Jonas -Revinis iš Daukšiagirės k. Pakuonio vlsč. G. 1924 m. Partizanavo nuo 1944 m. Kalėdų iki 1945.03. Prienų Panemunės (Dobilo, Perkūno) būrys.

226.    Kazlauskas Juozas, Antano s., - Buožgalvis iš Margų k. Lazdijų raj. 1916—? Lakūno būrys. Buvo suimtas.

227.    Kazlauskas Juozas - Kardas iš Subačiškių k. 1926-1947.

228.    Kazlauskas Juozas iš Novos k. Zapyškio vlsč. Suimtas 1946 m. pab. Stasio brolis.

229.    Kazlauskas Kazys - Varmas. 1923-1945(1946). Palaikai 1991.05.26 perlaidoti į Skausmo kalnelį.

230.    Kazlauskas Leonas -Bijūnas iš Rudenų k. Gudelių vlsč. 1930-1952.12.12. Žuvo Miknonyse. Geležinio Vilko rinktinė.

231.    Kazlauskas Petras - Genys, Krozikas iš Margių k. Lazdijų apskr. 1914-1946.11.22. Geležinio Vilko rinktinė. Žuvo Vaivados k. Balbieriškio vlsč. pas Naudžiūną.

232.    Kazlauskas Pranas - Vampyras(?), Varpas iš Purviniš-kių k. Sasnavos vlsč. 1923-1945.

233.    Kazlauskas S. - Voverė. Geležinio Vilko rinktinė. Partizanas nuo Lenkijos pasienio.

234.    Kazlauskas Stasys iš Novos k. Zapyškio vlsč. Suimtas 1945 m. kartu su broliu Juozu.

235.    Kazlauskas Stasys - Neptūnas iš Kauno. 1927- 1948.02.16.    Žuvo Ašmintoje. Geležinio Vilko rinktinė.

236.    Kazlauskas - Vabalas iš Vainatrakio k. Pakuonio vlsč. Žuvo 1946 m. Pošventyje. Geležinio Vilko rinktinė.

237.    Kazlauskas - Vampyras. Geležinio Vilko rinktinė.

238.    Kazlauskas Petras - Genys iš Žiūronių k. Balbieriškio vlsč. 1921-1946.11.22. Žuvo kartu su svainiu Juozu Marcinkevičiumi-Lapinu pas Naudžiūną per kūlimo talką. Geležinio Vilko rinktinė.

239.    Kazlauskas Vincas - Skautas nuo Zapyškio. ?-1949. Užmuštas Kauno saugume. 3-iosios kuopos ryšininkas. Birutės rinktinė.

240.    Kazokas, Saulė (pavardė nežinoma). A. Baltrūno laiške J. Markuliui minimas partizanas.

241.    Kazokas (pavardė nežinoma) nuo Kybartų.

242.    Kazokas Motiejus - Žaibas. G. Makrickų k. Kazlų Rūdos vlsč. 1920-1946. Žuvo Struogiškių k. Simno raj.

243.    Kažemėkas Jonas. G. 1925 m. Valiulių k. Šakių vlsč. 1945.05.12 Valkų kautynių dalyvis. Buvo kaltintas.

244.    Keidošius iš Vištyčio. Vytauto rinktinė.

245.    Keitei. (?)-1946(7). Eumo būrio partizanas, vokietis.

246.    Keleris Aleksas - Tigras. Lietuvos vokietis. 1921- 1981.11.17.    G. Vaitakiemio k. Punsko vlsč. Seinų apskr. 1928 m. žiemą persikėlė gyventi į Lietuvą, Liubavo vlsč. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, įkalintas IX forte. Užėjus vokiečiams, įstojo į savisaugos batalioną, kovojo Rytų tronte, buvo sužeistas. 1945 m. pavasarį pateko į anglų-amerikiečių nelaisvę, užsiverbavo į žvalgybos mokyklą, kurią baigęs, per klaidą buvo išmestas Lenkijos teritorijoje. 1945 m. pab. perėjo į Lietuvą ir įstojo į Perkūno rinktinę. 1946.06 rinktinę išformavus, perkeltas į Vytauto rinktinę. 1947 m. vasarą Nykštukui išėjus į Lenkiją, ėjo būrio vado pareigas. Dažnai kirto Lietuvos-Lenkijos sieną. 1947 m. vasarą susirgo plaučių uždegimu, gydėsi bunkeryje Saulėgrąžų k., Liubavo vlsč. Liepos 31 d. buvo suimtas ir nuteistas. Mirė Lietuvoje.

247.    Kelmas, Ungurys (pavardė nežinoma).

248.    Kelmonas Povilas iš Prienlaukio k. 1928-1946.

249. Kelvelevičius    Petras. ?—1946. Žuvo Rondiškių k. Lakūno būrys.

250.    Kelvelevičius Andrius. ?-1945. Žuvo per „valymą" Ranžiškių k.

251.    Kemeraitis Pranas - Tauras iš Trivaravo k. Kalvarijos vlsč. 1928-1952.01.21. Partizaniniame judėjime dalyvavo nuo Kalvarijos gimnazijos laikų. 1950 m. vasarą iš Raudonosios armijos pabėgo į partizanus. Žuvo Patilčių k. Keturvalakių vlsč. pas Lukoševičių, kur žuvo visas paskutinis Vytauto rinktinės štabas, išduotas Kabelio.

252.    Kemežys Kazys - Audra.

253.    Kemežys Vincas - Dobilas iš Pošvenčio k. Prienų vlsč. 1923(?)-1946.07.01. Žuvo Bačkininkuose. Geležinio Vilko rinktinė, Viesulo būrys.

254.    Kemežys Tomas - Kęstutis iš Pašventupio k. Prienų vlsč. 1908(?)-1945.11.24. Būrio vadas. Žuvo Kalviuose. Geležinio Vilko rinktinė.

255.    Kemežytė D. Geležinio Vilko rinktinė. Mirė lageryje.

256.    Kerevičius Jonas žr. Kerutis.

257.    Kerevičius Albinas - Mėnulis. G. Vartų (Pagermu-vės?) k. Bartninkų vlsč. 1910-1950.02.12. Kęstučio tėvonijos 3-iosios grandies vadas. Žuvo Obelupių k. Alvito vlsč. Kartu žuvo A. Bindokas-Džimas.

258.    Kerevičius Algirdas žr. Kerutis.

259.    Kerpojanon(?). Tauro apygarda, Vermachto grupė. Žuvo ar buvo suimtas Kėbliškių k. Pakuonio vlsč. 1946.04.23.

260.    Kerštas (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinės partizanas nuo Sutkų, žuvęs kartu su Čereškevičiumi-Čečeru 1947.06.13.

261.    Keršulis Vytautas- Gluosnis iš Kirsnelės k. Rudaminos vlsč. Mindaugo grupės partizanas. Žuvo 1948 m. prie Simno.

262.    Keršulis Stasys - Švyturys. Perkūno rinktinė. 1926- 1948.01.11. Žuvo Naujosios Kirsnos k. Šeštokų vlsč. pas Ka-rauską.

263.    Kerutis (Kerevičius) Algirdas - Ūsas. G. 1915 m. Vierčiš-kės k. Jankų vlsč. Tarnavo Kauno policijoje. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1949.04.10 Uzarų k. Jankų vlsč. Partizanavo kartu su broliu. 34-osios kuopos vadas. Šarūno brolis.

264.    Kerutis Antanas iš Kubiliškių k. Žalgirio rinktinė. Žuvęs.

265.    Kerutis (Kerevičius) Jonas - Šarūnas. G. 1917 m. Vierčiškės k. Jankų vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Nuo 1948 m. Žalgirio rinktinės Šarūno būrio vadas. Žuvo 1952.04.13 pas A. Balsienę Braziūkuose. Kartu žuvo V. Armonas-Upeivis.

266.    Kęstutis (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinės vado A. Grikiečio adjutantas.

267.    Kėkštas (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno kuopos kovotojas.

268.    Kėvelaitis Vladas-Turas. G. 1922 m. Matamų-Stoškų k. Žvirgždaičių vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Buvo susižeidęs, pats visą mėnesį gydėsi pas Joną Kuraitį Paberžupių k. Susisprogdino dengdamas atsitraukiančius draugus 1947.05.25.

269.    Kibickis. Suvalkų trikampio partizanas, nuo 1946.08.11 slapstęsis pas Joną Silkauską Zaboriškiuose (Zaboryszki).

270.    Kibildis Vincas - Kurtas iš Žagariškių k. 1945 m. kovojo Vytauto rinktinės 4-ojoje kuopoje, paskui pasitraukė į Lenkiją, kur buvo suimtas. Pasak žmonių, iš lagerių negrįžo.

271.    Kietis (pavardė nežinoma). Birutės rinktinės partizanas iš Sarapinų k. Žuvęs.

272.    Kijauskas Valentinas iš Gražiškių. Suimtas 1947 m. Vytauto rinktinė.

273.    Kikirlauskas Vitas - Aras. ?-1948.

274.    Kilikevičius Jonas iš Nedviškių k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945.05.06. Geležinio Vilko rinktinė.

275.    Kilius Stasys - Berželis. 1909-1947.04.25. Žalgirio rinktinė.

276.    Kiniauskas Juozas - Balandis. 1928(?)-1947. Vytenio būrio kovotojas. Mirė Magadane. K. Klimo pusbrolis.

277.    Kipšas (pavardė nežinoma). Sutkų apylinkių partizanas, pačių partizanų sušaudytas už nusižengimus.

278.    Kirielius Petras. ?—1987. Partizanavo 1945 m.

279.    Kirkliauskas V. Geležinio Vilko rinktinė.

280.    Kirstukas (pavardė nežinoma) iš Skriaudžių. G. 1929(?) m. Žalgirio rinktinės, Dariaus ir Girėno kuopos kovotojas.

281.    Kirtiklis Alfonsas. G. Geležinių k. Liudvinavo vlsč. 1922-1945.04.22. Žuvo Paliose. Palaidotas Gudupiuose.

282.    Kirtiklis - Šarvuotis iš Veiverių. Vokiečių laikais Veiverių policininkas. 1946.06 darbuvo gyvas. Stirnos rinktinės būrio vadas.

283.    Kirtiklis Vytas, Antano s., iš Geležinių k. Liudvinavo vlsč. 1913—1994(?). Kulkosvaidininkas, sužeistas per pirmąjį Palių valymą 1945.04. Vėliau legalizavosi. Alfonso brolis.

284.    Kirvelaitis Feliksas. G. 1923 m. Beržiniškės k. Kazlų Rūdos vlsč. Iš pradžių buvo Kazlų Rūdoje stribu, po to pabėgo pas partizanus, partizanavo apie 3 mėn. 1945 m. buvo suimtas ir nuteistas. Mirė Kaune po 12 m. kalėjimo.

285.    Kirvis (pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinės partizanas, 1949.11.16 žuvęs Giniūnų k. Prienų raj. Apsuptas nusišovė.

286.    Kirvukas (pavardė nežinoma) iš Kauno. ?-1949. Partizanas, vardu Henrikas.

287.    Kiseliauskas Albinas, Vinco s., - Karvelis iš Margų k. Lazdijų raj. Perkūno rinktinė. Vėliau - Šarūno rinktinė, Mindaugo grupė. 1925-1946. Žuvo tėviškėje - apsuptas nusišovė. Būrio organizatorius ir vadas. Baravyko brolis.

288.    Kiseliauskas Juozas, Vinco s. Buvo suimtas. A. Kise-liausko būrys, Perkūno rinktinė.

289.    Kiseliauskas Vincas - Baravykas iš Dzūkų k. Lazdijų vlsč. Perkūno rinktinė. Karvelio brolis. 1947.05.15 buvo suimtas Verstaminuose pas Milius ir dingo Marijampolės kalėjime. A. Kiseliausko būrys.

290.    Kisielius Jonas - Aršusis iš Sarginės k. Šilavoto vlsč. 1924-1945.04.03. Prienų „Žiburio" gimnazijos gimnazistas. Susisprogdino prie Naujosios Ūtos pas Bacvinką. Geležinio Vilko rinktinė. Palaidotas Plutiškėse.

291.    Kiškis (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno kuopos kovotojas.

292.    Kizelis Antanas, Jono s. Žuvo 1946.09.

293.    Kižinaitis. Perkūno rinktinė.

294.    Kižinaitis (Kižinas) Albinas - Šermukšnis iš Rūdos (Šilkalnio?) k. Gižų vlsč. 1920-1946.12.25. Balsupiuose pas A. Natkevičių buvo sužeistas ir mirė. Slapta palaidotas Karpa vi-čynėje prie Rudžių giraitės, darželyje. Sodyba nugriauta. Vytauto rinktinė.

295.    Kižys Kazys. Nuo Veiverių.

296.    Kižys Kostas - Gintaras iš Marijampolės. 1928- 1948.06.07. Geležinio Vilko rinktinė. Į partizanus išėjo 1945 m. Žuvo Nendriniškių k. Marijampolės apskr. su Popiera. Budrys pasidavė.

297.    Kižys Pranas - Vilius, Pranelis iš Mogiškių k. 1930- 1952.06.24. Lito adjutantas. Žuvo Prienų šile, Juodaraistyje, su K. Marčiulaičiu ir kitais.

298.    Kymantas V. - Girinis. Geležinio Vilko rinktinė.

299.    Klanauskas Antanas -Perkūnas. G. 1922 m. Juodbariš-kės k. Kazlų Rūdos vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Sakalo būryje. 1946 m. suimtas prie Kybartų. Nieko neišdavė. Nuteistas mirties bausme. Sušaudytas Vilniuje.

300.    Klanauskas Juozas, Juozo s., - Smauglys iš Jūrės k. Kazlų Rūdos vlsč. 1928-?

301.    Klanauskas Vytas- Bijūnas, Perkūnas(?) iš Juodbariš-kės k. Kazlų Rūdos vlsč. ?-1946. Žuvo prie Bartninkų. Vienas iš brolių.

302.    Klangauskas Petras.

303.    Klarkas (pavardė nežinoma). 1945 m. Buktos miške kovojusio būrio vadas.

304.    Kleiza Jonas - Siaubas, Žalvaris. G. 1917 m. Kirkiškės k. Veiverių vlsč. Nuo 1945 m. pavasario pasyvus partizanas. 1945 m. rudenį išėjo į mišką. Buvo Geležinio Vilko rinktinės žvalgybos skyriaus viršininkas. Vėliau - Algirdo kuopos vadas. Nuo 1945.11 - Stirnos rinktinės vadas. Žuvo kautynėse 1946.04.19 pas Staniulį Kulčikų k. Barzdų vlsč. Palaidotas Paskarlupių k. Jankų vlsč., 1947 m. perlaidotas į Višakio Rūdą.

305.    Kleiza Juozas - Jungas. G. 1918 m. Pačiudiškių k. Prienų vlsč. Marijampolės apskr. Partizanas nuo 1945 m. pavasario. Geležinio Vilko pulko skyrininkas. Žuvo 1946.05.09 Pačiudiškių k. Perlaidotas į Garliavos kapines.

306.    Kleiza Jurgis - Krienas iš Pakampiškių k. Prienų vlsč. 1924-1947.02.06. Rasos ir Ryčio brolis. Geležinio Vilko rinktinė. Žuvo kartu su seserimi prie Išlaužo, Gražučių k., pas Jundilas.

307.    Kleiza Pranas - Rytis. 1927-1951. G. Pakampiškių k. Prienų vlsč. Nuo 1946 m. Geležinio Vilko rinktinės 3-iosios kuopos partizanas, vėliau kuopininkas, grandinis. 1948 m. vasarą paskirtas Geležinio Vilko rinktinės adjutantu, nuo 1949.05.28 - rinktinės štabo viršininku, o rudenį skiriamas laikinai eiti rinktinės vado pareigas. 1949.12.26 Vartų k. Balbieriškio vlsč. pas Žukauską buvo užmigdytas, suimtas ir 1951.01.26 sušaudytas. Kartu buvo suimti K. Urbanavičius-Žaibas ir S. Marčiulynas-Lapinas.

308.    Kleiza Simonas - Šarvas. G. 1908 m. Čiudiškių k. Prienų vlsč. Marijampolės apskr. Geležinio Vilko pulko partizanas nuo 1945 m. rudens. 1946.03.08 Mačiūnų k. Prienų vlsč. suimtas, 08.13 nuteistas 25 m. lagerio. 1963 m. vasarą iš įkalinimo vietos paleistas.

309.    Kleiza Vincas - Sakalas. G. 1925 m. Pačiudiškių k. Prienų vlsč. Marijampolės apskr. Geležinio Vilko pulko partizanas nuo 1945 m. 1948.10.29 Kaune susidūręs su priešu, kautynėse buvo sunkiai sužeistas, sugebėjo pasislėpti, bet 31 d. nuo žaizdų mirė.

310.    Kleiza Petras. Žalgirio rinktinė.

311.    Kleizaitė Anastazija -Rasa, Aušrelė iš Pakampiškių k. Prienų vlsč. 1922-1947.02.05. Žuvo Prie Gražučių k. pas Jundilas. Kartu žuvo brolis Jurgis ir V. Gudynas-Papartis. Studentė. Krieno ir Ryčio sesuo. Užkasta Skausmo kalnelyje. Geležinio Vilko rinktinė.

312.    Klementa(s) Antanas iš Pudziškių k.(?) Šilavoto vlsč.

313.    Klevas (pavardė nežinoma). Pasyvus Geležinio Vilko rinktinės kovotojas.

314.    Klevas (pavardė nežinoma) iš Jankų vlsč. 1922- 1947.01.22. Žuvo Aukštosios Rūdos k.

315.    Klevinskas iš Dabravolės k. 1902-? Vytauto rinktinė.

316.    Klevinskas Jonas - Ledas. Vytauto rinktinė. 30 m. amžiaus. Suimtas 1948.01.14.

317.    Klimaitis Juozas. G. 1927 m. Kumpupių k. Lukšių vlsč. 1947 m. vežant šeimą į Sibirą, pabėgo ir įstojo į partizanus. Apie jo žūtį 1949 m. Kidulių apylinkėse giminėms pranešė viena moteris. Tikslesnių žinių apie žuvimo vietą ir aplinkybes nėra.

318.    Klimaitis Viktoras - Jovaras. G. 1916 m. Bizierių k. Lukšių vlsč. Partizanas nuo 1945 m. pr. 1946.01 buvo suimtas ir nuteistas. Žuvo lageryje.

319.    Klimaitis (Klimas) Benjaminas iš Karčrūdės k. Jankų vlsč. 1924-1945.06.24. Žuvo Bizų sodyboje Karčrūdėje. Žalgirio rinktinės 36-osios kuopos kovotojas.

320.    Klimas Albinas - Tauras iš Kazlų k. Kazlų Rūdos vlsč. 1924-1945.11.22. Žuvo pas Tamaliūną, Degučių k., Stirnos rinktinės štabe kartu su B. Abramaičiu-Spygliu ir S. Grigaičiu-Aru.

321.    Klimas Kazys - Aras iš Birščių k. 1928-1947. Vytauto rinktinė. Žuvo lageryje.

322.    Klimas Viktoras. G. 1925 m. Miliškių k. Lukšių vlsč. Valkų kautynių dalyvis. Manoma, kad žuvo Valkose 1945.05.12.

323.    Klimas Antanas iš Išlaužo (Kelmynės?) k. Prienų raj. Nužudytas 1945.08.02.

324.    Klimas Selemas iš Kazlų k. ?-1945.

325.    Klimašauskas Juozas iš Budnykų k. Gudelių vlsč. Žuvo 1944.10.14.

326.    Klimavičius Antanas iš Alksnėnų k. 1945.12.08. Starkų k. pas Jakštį suimtas. Miręs. Žalgirio rinktinė.

327.    Klimavičius Julius-Kranklys iš Simno. 1918-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

328.    Klimavičius - Krūmas iš Biržų k. Alytaus apskr. 1920(?)-1946. Lakūno būrys.

329.    Klimavičius Alfonsas- Bijūnas. ?-1947.04.07. Žalgirio rinktinė.

330.    Klimavičius Juozas iš Atesnykų k. Simno vlsč. 26 metų. Nužudytas 1946 m.

331.    Klimavičius Kazys, Juozo s., -Žarda iš Digrių k. Garliavos vlsč. Žuvo Dievogalos k. Garliavos vlsč. 1947.04.07.

332.    Klimavičius Alfonsas - Dobilas iš Digrių k. Garliavos vlsč. 1922-1946. Žuvo prie Agurkiškės k. Kazlų Rūdos vlsč.

333.    Klimavičius Antanas - Dobilas iš Alksnėnų k. Pilviškių vlsč. G. 1912 m. Partizanuose nuo 1945.04. Suimtas 1945.12.

334.    Klimavičius Antanas - Gaidys iš Kadikų k. Prienų vlsč. 1921-1945. Žuvo per Velykas su Dragūnu (pavardė nežinoma) plaukdami per Nemuną. Buvo niekinami Jiezno aikštėje. Suimtas tėvas užkasė už Jiezno stribyno.

335.    Klinauskas Petras - Karaliūnas iš Pavasakės k. 1924-1946(7).

336.    Klinauskas Jonas - Karabinas iš Živavodės k. 1922-1946.

337.    Kliokys Vincas iš Žiūronių k. 1924-1946. Žuvo tėviškėje.

338.    Kliučinskas Kostas - Kovas. Kalniškės mūšio dalyvis. Lakūno būrys.

339.    Kliučinskas Pranas. Perkūno rinktinė.

340.    Kliūčius Antanas - Studentas nuo Kalvarijos. G. 1924 m.

341.    Kliukinskas. Suvalkų trikampio partizanas, iki 1947.08.22 slėpęsis pas Juozą Talaišį Kreivėnuose.

342.    Kliukinskas Leonas - Levas iš Mockavos k. Sangrūdos vlsč. 1913-1945.03.17. Žuvo Strumbagalvės k.

343.    Kliukinskas Antanas-Krienas. G. Mockavos k. Sangrūdos vlsč. 1922-1949. Žuvo Čepailių k. prie Sangrūdos. Leono brolis.

344.    Kliukinskas Albinas iš Mockavos k. ?-1987. Mirė grįžęs iš lagerių.

345.    Klydžia Stasys iš Balbieriškio. Žuvo 1945.04.07.

346.    Kmieliauskas Juozas - Aitvaras, Napoleonas iš Pasūduonio k. Kalvarijos vlsč. 1922-1952.01.21. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Šimulių kautynėse (1947.03.19) buvo sužeistas. Paskutinis Vytauto rinktinės vado pavaduotojas. Žuvo Patilčių k. Keturvalakių vlsč. pas Lukoševičių, kur, Kabeliui padedant, žuvo paskutinis Vytauto rinktinės štabas.

347.    Kmielius Juozas, Prano s.,-Alksnis iš Vaidakiemio k. Alytaus raj. 1922-1946.10.29. Žuvo Alytaus raj.

348.    Kmynas (pavardė nežinoma). Žuvinto palių partizanas.

349.    Knašys Jonas, Viktoro s., - Povas. 1929-1950. Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno tėvonija.

350.    Knašys Juozas -Karys. G. 1927 m. Poderiškių k. Garliavos vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Lakštingalos būrys. Žuvo 1953 m. pas Poderį Mickūnų k. Garliavos vlsč.

351.    Knezevičius Justinas. Zanavykijos partizanas, 1947.03 užmuštas tardant. Įrašytas paminklinėje lentoje Kudirkos Naumiestyje.

352.    Knyšius - Vytenis. Geležinio Vilko rinktinė.

353.    Kodzevičius Vaclovas - Bebras iš Burbonių k. Onuškio vlsč. Trakų apskr. Geležinio Vilko rinktinė.

354.    Koknevičius (Kaknevičius) Albinas - Kalpokas iš Kirsnos k, Rudaminos vlsč. Žuvo 1945 m. vasarą. Palaidotas Gudeliškių k. Lapo brolis.

355.    Koknevičius (Kaknevičius) Jonas- Lapas iš Kirsnos k. Rudaminos vlsč. 1918-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje. Albino brolis.

356.    Kolys Juozas iš Gudupių k. ?-1945.04.23. Žuvo per Žaliosios girios „košimą" prie Gudupių.

357.    Komičaitis Antanas - Skroblas. G. 1919 m. Dambruvkos k. Igliaukos vlsč. Geležinio Vilko rinktinės skyrininkas. Suimtas 1947.10 Paskrynupio k. Prienų raj. Nuteistas. Grįžo.

358.    Korunkevičius iš Vištyčio. 1895—? Vytauto rinktinė.

359.    Košuba. Žalgirio rinktinė.

360.    Kovas (pavardė nežinoma). Kilęs nuo Vilkaviškio geležinkelio stoties. Vytauto rinktinės būrio vadas. Į mišką išėjo, pabėgęs iš Kauno saugumo. Žuvo išduotas miške 1947.05. Niekintas Pajevonyje.

361.    Kovas Vincas - Šarūnas, Kostas Puodžiūnas. 1919— 1965(?). Desantininkas, radistas, kartu su J. Čičeika išmestas į Kazlų Rūdos miškus. Suimtas, po lagerių mirė Kaune.

362.    Koženiauskas Jonas(?) Juozas(?) - Briedis. G. 1915 m. Puskarininkis. 1944.10 Jiezno apylinkėse išmestas desantininkas. Kartu išmesti V. Budrikas, K. Drąsutis-Ūdra, J. Noreika, Vasiliauskas, A. Cėsna. Grupės vyresnysis.

363.    Krakauskas (Krakovvski) Juozas, Norberto s., iš Raistakiemio (Rajsztokiemie). Suvalkų trikampio partizanas 1947 m.

364.    Krakauskas Vincas iš Punsko vlsč. Trumpališkių k. Žuvęs.

365.    Krakauskas Danielius- Bijūnas. G. 1926 m. Trumpališkių k. Punsko vlsč. Gyveno I’adovinyje. Plechavičiaus rinktinės karys, vėliau - Žaliosios (Buktos) girios partizanas. Kalniškės mūšio dalyvis. 1945 m. vasarą su trimis kitais partizanais suimtas ir nuteistas. Po lagerių grįžo, mirė Alytuje 1992.10.05.

366.    Krakauskas - Vydūnas. Palių partizanas, vaikščiojo su Iršiais.

367.    Krapavičius Jonas iš Skučiškės k. 1918-1946.07.04. Žuvo Ėglupio k. Žilvičio būrio partizanas. Kartu žuvo brolis Juozas ir A. Baltramonaitis.

368.    Krapavičius Juozas iš Skučiškės k. 1915(1916)— 1946.07.04. Žuvo Ėglupio k. Jono brolis. Žilvičio būrio partizanas.

369.    Krapavičius Vytautas iš Kvietkapušio k. Kazlų Rūdos vlsč. Gyveno Pušinskynėje. Žuvo 1945.05.28 prie Antanavo kryžkelės. Stirnos rinktinė.

370.    Kraptavičius (žmonių vadinamas Skirpstavičiumi) Stanislovas, Kazio s.,-Artojas iš Beržinių k. Keturvalakių vlsč. 1900-1948.03.01. Žuvo prie Gižų, Naujienėlės k. Statybininkas. Vytauto rinktinė.

371.    Kraptavičiūtė-Padolskienė Stasė iš Beržinių k. Keturvalakių vlsč. Partizano Artojo duktė, išdaviko Padolskio-Demono žmona. Vyro išduota, žuvo Kauno kalėjime.

372.    Krasauskas Kazys - Tigras iš Vyčiaus k. Panemunės raj. 1911(1923)-1947.01.02.1944 m. įsirašęs į Panemunės stribus, palaikė ryšius su partizanais. 1945 m. išėjo į partizanus.

373.    Krasnevičius Vitas iš Liubavo. Žuvo prie Bartninkų.

374.    Krasnodemskis Alfonsas. 1922-1948. Studentas. Palaidotas Veiverių Skausmo kalnelyje.

375.    Kraujelis. Partizanas iš dainos. Minimas kartu su J. Lukša.

376.    Kraujutaitis Vitas (Viktoras) iš Vištyčio. Vytauto rinktinė.

377.    Kregūnas Antanas. ?-1945.05.12. Žalgirio rinktinė.

378.    Kregždė (pavardė nežinoma) iš Jiezno. 1913(7)— 1945.03.28. Žuvo Vaseliūnuose. Geležinio Vilko rinktinė.

379.    Kreiptavičius Sigitas - Žalgiriukas iš Trivaravo k. Kalvarijos vlsč. 1928-1950.05.04. Žuvo Kamšų k. pas O. Juknelytę. Kartu žuvo A. Račius-Topolis.

380.    Kreivėnas Antanas, Petro s., iš Makrickų k. Gudelių vlsč. 1923-1946. K. Degučio būrio partizanas.

381.    Kremelis Bronius iš Šedvygų k. Žuvo 1946 m. Žalgirio rinktinė.

382.    Kreuze G. žr. Kriauza G.

383.    Kriaučiūnas Antanas iš Pentiškių k. Griškabūdžio vlsč. 1925-1945.05.12. Žuvo Valkų mūšyje. Partizanuose nuo 1945.04.09.

384.    Kriaučiūnas Juozas - Cezaris, Beržas. G. 1925 m. Santakų k. Sintautų vlsč. Žuvo 1948.10.14 Voverių k. Sintautų vlsč. Žalgirio rinktinė.

385.    Kriauza Gustavas (Kreuze Gustav) iš Mickų k. Šakių apskr. Lietuvos vokietis. 1919-1947.05.19. Žuvo Voverių k. Sintautų vlsč. Kartu žuvo S. Rudzevičius-Žemutis ir J. Rinkevičius. Žalgirio rinktinė.

386.    Krikščiūnas Jurgis - Rimvydas, Vytautas. G. Rusijoje, Gorkio mieste. Motina rusė. 1919-1949.12.13. 1921 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. 1938 m. Kaune baigė „Aušros" berniukų gimnaziją, po jos, 1940 m., - Karo mokyklą atsargos leitenanto laipsniu. Kauno VDU studijavo geodeziją. 1944 m. šeimai pasitraukus į Vakarus, buvo suimtas, žiauriai tardytas. Paleistas išėjo į partizanus, kur rūpinosi partizanų ryšiais su Vakarais. 1949 m. apsigyveno Lenkijoje, Šlynakiemyje, pas Jakimavičius. Kartu gyveno V. Prabulis-Žaibas. Žuvo išduoti. Spėjama, kad palaidoti Suvalkų kapinėse.

387.    Krikščiūnas Juozas iš Simno. 1918-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

388.    Kriovė Gediminas - Didžiulis. Desantininkas. Suimtas Štetino apylinkėse Lenkijoje.

389.    Kriščiūnas - Artojas. Geležinio Vilko rinktinės Aido būrys.

390.    Kriščiūnas (Kriaučiūnas?) Petras - Mekšras nuo Šunskų. 1917-1947. Žuvo Papiliakalnio k. pas Jasą. Kita versija: prie Pilvės Šalniškės k. Kazlų Rūdos vlsč. Palaidotas Krūvelių k.

391.    Krivenis Antanas. ?-1945.03.07. V. Dranginio būrio partizanas.

392.    Krivickas Juozas iš Krasenkos k. Krosnos vlsč. Marijampolės apskr. 1948 m. minimas partizanas.

393.    Krivickas Juozas - Viesulas iš Atesnykėlių k. Perkūno rinktinė. Žuvo Balbieriškio miške.

394.    Krygeris iš Šypliškių. Suvalkų trikampio partizanas, kovojęs viename būryje su J. ir P. Vaškevičiais bei J. Krakausku. G. 1922(?) m.

395.    Kryževičius Alfonsas - Strazdas. Suimtas kalėjo Kaune. Žuvo lageryje. Felčeris.

396.    Kryžiokas Juozas - Dramblys iš Šlavantų k. 1911—? Žuvo prie Buteliūnų k. Šventežerio vlsč. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys.

397.    Kryžiuotis (pavardė nežinoma). 1946.10.15-18 žuvęs Žalgirio rinktinės kovotojas.

398.    Kronkaitis Vitas - Herbas iš Geisteriškių k. Keturvalakių vlsč. 1927-1949.01.20. Vytauto rinktinė. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo Liepynų k. pas Vizbarą. Kartu žuvo Vytauto rinktinės vadas K. Greblikas-Sakalas ir J. Vasiliauskas-Skydas.

399.    Krulikas Albinas - Aušra iš Naujosios Valios k. Sangrūdos vlsč. 1917-1946.03.17. Žuvo Tarprubežiuose. Partizanuose nuo 1944 m.

400.    Krulikas Jonas - Saulius iš Naujosios Valios k. Sangrūdos vlsč. 1914-1947.03.19. Aušros brolis. Partizanuose, kaip ir brolis, nuo okupacijos pradžios. Mirė po sužeidimo Buktos mūšyje.

401.    Krulikauskas Vincas - Lakūnas, Giliukas, Kariūnas. G. Pypliškės k. Lukšių vlsč. 1910-1948.02.16. Žuvo prie Naidynės k. miške. Partizanuose nuo 1944 m.

402.    Krūmas (pavardė nežinoma).

403.    Krunglevičius Jonas iš Kasteliškių k. Veiverių vlsč. Žuvo 1945.04.

404.    Krunglevičius Juozas - Rytas iš Pinčiškių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1921—? Miręs. Geležinio Vilko rinktinė.

405.    Kruopelė (pavardė nežinoma). ?-1946.06.17. Žalgirio rinktinė.

406.    Krupavičius Albinas- Siaubas. Rezervinio būrio vadas.

407.    Krupinskis, siuvėjas iš Kleivų k. Suvalkų trikampio partizanas.

408.    Krušinskaitė-Vabuolienė Genė - Aguona. Varmo žmona. Perkūno rinktinė. Teista. Po lagerių grįžusi.

409.    Krušinskas Gabrys, Jono s., - Jurgių Jonas iš Krušins-kų k. Kauno raj. Partizanavo metus. Mirė Sibire.

410.    Krušinskas Jonas iš Kampinių k. 1927-1945.06.14. Žuvo Jūrės geležinkelio stotyje. Kartu žuvo A. Vizdirda.

411.    Krušinskas Jonas. G. 1924 m. Krušinskų k. Kazlų Rūdos vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Suimtas Kajackų durpyne kartu su V. Mockaičiu. Kalėjo.

412.    Krušinskas Jurgis - Žiedelis. G. Bučkiemio k. Kauno apskr. 1925-1946.02.16. Žuvo Kruonyje. Geležinio Vilko rinktinės Viesulo būrys.

413.    Krušinskas Pijus iš Krušinskų k. Kazlų Rūdos vlsč. G. 1927 m. Partizanų siųstas, įstojo į Zapyškio NKVD. 1946 m. suimtas. Grįžo. Gyvena Kaune.

414.    Krušinskas Pranas iš Mozūriškių k. Veiverių vlsč. Žuvo 1946.06.24.

415.    Krušinskas Vytautas iš Krušinskų k. Sapiegiškių vlsč. ?-1946.06.07. Nužudytas saugume.

416.    Krušnys Jurgis iš Zailių k. 1918-1945.07.13. Žuvo su Remeikiu-Lokiu Bambininkų k. laukuose.

417.    Kružikas Antanas - Šešupėnas, Vytenis iš Brazavo k. Kalvarijos vlsč. 1929-1996.12.23. Mokydamasis Kalvarijos gimnazijoje kartu su Vitu Svitojumi įkūrė moksleivių pogrindinę organizaciją ir jai vadovavo. 1945-1950 m. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos aktyvus narys. 1950.11.06 suimtas ir iki 1959 m. kalėjo Vorkutoje. Palaidotas Marijampolėje.

418.    Krūmas (pavardė nežinoma), „A" apygardos vado adjutantas. Šarūno rinktinės štabo viršininkas. 1946 m. pab. perkeltas į Tauro apygardos štabą ir 12.26 paskirtas apygardos vado adjutantu. 1947.05 grąžintas į Šarūno rinktinę, kur buvo paskirtas rinktinės vadu. Žuvo išduotas 1947.08.11 Dainavos apygardos štabo bunkeryje, Punios šile.

419.    Krūvelis Petras - Aidas iš Prienlaukio k. 1925-1947. Nukankintas saugume.

420.    Kubelda Stasys - Pasienietis. G. 1920 m. Kalvarijoje. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, dirbo Liubavo komjaunimo organizacijos sekretoriumi. 1944 m. grįžus rusams, nuo spalio mėn. dirbo Liubavo apylinkės milicijos įgaliotiniu. 1947.05 Tauro apygardos Vytauto rinktinės žvalgybos skyriaus viršininko Oželio buvo užverbuotas spec. agentu. Rudenį po išdavimo suimtas ir 1948.05.06 nuteistas 10 m. lagerio.

421.    Kubelskas Andrius - Aras iš Palnyčios k. Sangrūdos vlsč. 1909-1946.10.12. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanas, žuvęs Santakos k. pas Citavičių. Partizanuose nuo 1944 m.

422.    Kubertavičius Vincas, Simono s., - Vidupalis iš Daukšių k. Marijampolės apskr. G. 1919 m. Į nelegalią padėtį perėjo vos pasitraukus frontui. Nuo 1945.05 priklausė Overos-Žaibo būriui. Po Žuvinto Palių mūšio legalizavosi. 1945 m. pab. suimtas. Teistas. Grįžo.

423.    Kubilius Julius iš Pėdiškių k, Krosnos vlsč. 1917—? Suimtas. Lakūno būrys.

424.    Kubilius Bronius -Tankas iš Opšrūtų k. Igliškėlių vlsč. 1922-1945.06.10. Žuvo Aukštosios k. prie Sasnavos. Geležinio Vilko rinktinė.

425.    Kubilius Jonas iš Vartų k. 1920-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

426.    Kubilius Vincas - Kirvis iš Marijampolės. Stalius. Žuvo Paliose.

427.    Kubilius Vincas - Pelė iš Paželsvių k. Krosnos vlsč. Perkūno rinktinė. Gedimino būrio vadas. Suimtas 1946 m. Miręs 1990 m.

428.    Kubilius Vincas iš Molupio k. Sasnavos vlsč. 1924- 1945.04.25. Žuvo Beliūno reiste.

429.    Kubilius Edvardas - Perkūnas iš Gelgaudiškio. 1907-1949.02.14(1949.12?) Žuvo Sudargo vlsč. ties Kirkšlais, Vokietijos pusėje. Kartu žuvo J. Kasparaitis-Vėsula. Apsupti bunkeryje, nepasidavė. Spėjama, kad užkasti prie Kidulių Šiaudinėje. Žalgirio rinktinė.

430.    Kubilius Kostas - Meška iš Zovodos k. Sangrūdos vlsč. Suimtas, įkalintas. Grįžo.

431.    Kubilius Vitas, Benjamino s., iš Dapkiškių k. Simno raj. 1932-1950.05. LDK Kęstučio būrys. Žuvo.

432.    Kubiliūtė Agota iš Gelgaudiškio. 1923-? Žalgirio rinktinė.

433.    Kubilinskas iš Sangrūdos vlsč. 1919(1921)-1946.06.20. Žuvo Sūsninkų miške.

434.    Kučiauskas Vladas - Genys. G. 1922 m. Kaušų k. Vilkaviškio vlsč. Vytauto rinktinės partizanas nuo 1945 m. pr. 1947 m. pavasarį perkeltas į Maironio kuopą, įsteigtą prie apygardos štabo. Žuvo 1947.07.10 prie Gižų, Pančekų miškelyje.

435.    Kučinskas iš Dalgėnų k. Bartninkų vlsč. Žuvo, partizanų pasiųstas į stribus.

436.    Kučinskas Algirdas. 1924-1946.02. Tauro apygarda, Vilko grupė. Žuvo Naravų k. Prienų raj.

437.    Kučinskas Jonas - Spyruoklis, Tautmylis iš Škėvonių k. Birštono vlsč. 1906-1951.10.18. Lietuvos kariuomenės puskarininkis. 1947-1951 m. vadovavo Balbieriškio Vaidoto grupei, prieš tai buvo Vilko būryje. Po V. Ambrazevičiaus-Balandžio žūties Punios šile 1951.05.23 Geležinio Vilko rinktinės kuopos vadas Spyruoklis paskiriamas Dzūkų rinktinės vadu. Žuvo Bartkūniškių (Sabališkių) miške Simno raj. Gegučio ir Tylos brolis.

438.    Kučinskas Juozas - Vampyras iš Kauno. 1928- 1947.01.06. Žuvo prie Kuišių k. Prienų raj.

439.    Kučinskas Juozas iš Škėvonių k. Birštono vlsč. 1906-1946.

440.    Kučinskas Jurgis. Žuvo 1946.09.07 kautynėse Čiuodiškių k. Prienų vlsč. Kūnas niekintas Garliavoje.

441.    Kučinskas Jurgis - Apuokas. 1920-1946.01.14. G. Rudelės k. Kalvarijos vlsč. Vytauto rinktinės Ąžuolo kuopos partizanas. Į partizanus išėjo 1945 m. Galėjo pasidaryti dokumentus ir gyventi legaliai, bet tėvai norėjo turėti sūnų - tėvynės gynėją. Žuvo toje pačioje Rudelėje, pas Vinicką. Ten pat buvo suimti J. Vinickas ir V. Šiupšinskas.

442.    Kučinskas Jurgis - Gegutis iš Škėvonių k. Birštono vlsč. 1915-1947. Žuvo Mačiūnų k. Spyruoklio ir Tylos brolis.

443.    Kučinskas Jurgis - Genys. G. 1920 m. Mačiūnų k. Prienų vlsč. Marijampolės apskr. Eigulys. Vytauto rinktinės partizanas. Išėjo į mišką 1945 m. Žuvo 1945.12 Rudenų k. Venioko(?) sodyboje. Buvo nuvežtas į Prienus.

444.    Kučinskas Petras -Tyla, Kirvelis iš Škėvonių k. Birštono vlsč. 1923-1952.12.12. Žuvo Miknonyse, nušautas S. Babarskio. Spyruoklio ir Gegučio brolis.

445.    Kučinskas Pranas - Klevas, Apynys, Ainis. G. 1918 m. Penkinių dvare, Keturvalakių vlsč. 1918-1947.12.26. Partizanuose nuo 1945 m. pr. 1946.05 iš Šilavoto buvo perkeltas į Igliškėlius vadovauti kuopai. Tais pačiais metais Skrynupio k. buvo sužeistas, dalyvavo Šunskų kautynėse. Vadovavo Živavodės kautynėms. Prisidėjo prie Tauro apyg. Geležinio Vilko rinktinės įkūrimo. Buvo rinktinės ūkio skyriaus viršininkas, vėliau -kuopos vadas. 1946 m. pab. paskirtas Šarūno rinktinės skyriaus viršininku, 1947.02 - Geležinio Vilko rinktinės vadu. Rugpjūčio mėn., perdavus Šarūno rinktinę Dainavos apygardai, perkeltas į Tauro apyg. naujai sukurtą Kęstučio rinktinę ir paskirtas jos vadu. Žuvo išduotas buv. partizano Varžuko-Šturmo Sardokų k. Vilkaviškio vlsč. Niekintas Kybartuose. Robinzono brolis.

446.    Kučinskas Vincas -Robinzonas. G. Penkinių dvare Keturvalakių vlsč. 1921-1949.12.04. Vytauto rinktinės partizanas. Žuvo Samarčiūnų k. Apynio brolis.

447.    Kučinskas. Zanavykijos partizanas, buvęs stribas.

448.    Kudirka Bronius - Bijūnas. Vytauto rinktinės būrio vadas. 1926-1947.10. G. Žinių k. Žaliosios vlsč. Vilkaviškio apskr. Mokytojavo Gražiškiuose, dirbo Švietimo skyriuje. Partizanuose nuo 1946 m. vasaros.

449.    Kudirka Vytautas-Trimitas. G. 1927 m. Padegpočių k. Vilkaviškio apskr. 1945 m. rudenį tremiant pabėgo iš traukinio ir grįžo į Lietuvą. Žuvo 1947.05.25 Paežeriuose Kybartų vlsč. Užkastas Kybartuose.

450.    Kūdra. Desantininkų būrio vadas.

451.    Kukauskas Jonas - Dzykis, Gardenis. P. Pečiulaitis-Lakštingala knygoje „Šitą paimkite gyvą" jį kaltina išdavus J. Lukšą.

452.    Kuklieris Algimantas, Antano s., iš Grabavos k. Sasnavos vlsč. G. 1927 m. Suimtas 1947.02.24 tėviškėje. A. Ūdros-Ledo būrys.

453.    Kuklierius Vincas, Kazio s., iš Veiverių vlsč. 1920- 1944.09.05. Nužudytas Barsukinės k. Veiverių vlsč. Pas jį rastas Kovotojų sąjungos už nepriklausomą Lietuvą 1944.08.30 atsišaukimas.

454.    Kukučionis Jonas iš Gervėnų k. 1926(1947)-? Partizanuose nuo ankstyvo pokario. Žuvęs.

455.    Kulboka Juozas-Laisvės Žvalgas. Slapyvardį pasirinko pagal pogrindžio laikraštį, kurį P. Rimšos sodyboje spausdino ir platino kartu su broliu Vincu. Mirė 1997 m.

456.    Kulboka Stasys. Žuvo 1946.08 Srogiškių k. Simno raj.

457.    Kulboka Vincas iš Deivoniškių k. Kalvarijos vlsč. 1945 m. gyvendamas Marijampolėje, buvo vienas iš partizanų Tauro apyg. organizatorių. Kalėjo, mirė Tomske 1955(?) m.

458.    Kulboka Vincas - Brolis nuo Naudžių k. A. Baltūsio-Žvejo vienas pagrindinių ryšininkų ir laikraščio „Laisvės žvalgas" leidėjų bei platintojų. Gyveno Juodupių k. Pilviškių vlsč. Suimtas, teistas, sugrįžo, gyveno Kaune. Atgimimo metu Tauro muziejui padovanojo 1946 m. „Laisvės žvalgo" komplekto kopijas. Mirė 1994.01.24. Palaidotas Paežerių k.

459.    Kulboka Petras iš Pirmojo Lauko k. Vištyčio vlsč. Vytauto rinktinė.

460.    Kuliešius Petras - Pypkė iš Igliaukos apylinkių. 1922- 1945.06.

461.    Kulikauskas Vincas - Lakūnas, Giliukas. G. 1910 m. Gerdžių k. Lukšių vlsč. Partizanuose nuo 1947 m. Buvo Lietuvos puskarininkis. Žuvo 1948.02.16 slėptuvėje miške, prie Naidynės k. Lekėčių vlsč. Kartu žuvo Čereškevičiūtė, Pypliūtė ir V. Valaitis-Nemunėlis.

462.    Kulingauskas. Vilkaviškio apylinkių partizanas, žuvęs 1947 m.

463.    Kulšė - Radastas. Geležinio Vilko rinktinė.

464.    Kulvinskas Bronius-Klevasiš Gudiškių k. 1922-1945. Sužeistas Jokūbiškių k., 1945 m. pavasarį jis buvo suimtas ir dingo Marijampolės kalėjime. Buvęs batsiuvys. Partizanuose nuo 1944 m. Atrodo, užkastas kalėjimo teritorijoje, dab. galvaninio cecho vietoje.

465.    Kulvinskas Juozas iš Gudelių k. Vilkaviškio raj. Žuvo 1948 m. Vytauto rinktinė.

466.    Kumikevičius Antanas - Gusaras. G. 1917 m. Telšių apskr. prie Varnių. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje Seredžiaus kareivinėse drauge su Gailiūnu iš Staliorių k. Lukšių vlsč. Po tarnybos Gailiūnas jį parsivedė į Staliorius, kur bernavo. Žuvo 1946.11.23 Ožkinių k. pas Varanauską kartu su P. Valaičiu-Nevėžiu.

467.    Kunas. Tauro apygardos vado A. Baltūsio adjutantas.

468.    Kuncevičius Antanas iš Dugirdų k. 1924-1946.

469.    Kuncevičius Jonas iš Daugirdų k. Gudelių vlsč. Žuvo 1945.01.10.

470.    Kuncaitis Vincas - Patronas.

471.    Kundraitis Vincas. Žuvo 1946.04.21. Tauro apyg., Sakalo būrys. Žuvo Kazlų Rūdos vlsč.

472.    Kunigonis Benediktas. G. 1924 m. Pažėruose, Veiverių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1945 m. pamiškėje ties Šatkausku.

473.    Kunigonis - Dobilas iš Stebulių k. Simno vlsč. 1918— 1946. Lakūno būrys.

474.    Kunigonis Gediminas. Žalgirio rinktinė. Žuvęs.

475.    Kunigonis Pijušas - Berželis. G. 1924 m. Žuvo Kalniškės mūšyje 1945.05.16.

476.    Kunigonis Juozas - Dobilas, Bijūnas(?). 1922-? Į partizanus išėjo iš Padusio k. Lakūno būrys. Žuvęs.

477.    Kunigonytė Julė - Žibutė. 1920-?

478.    Kuolys Vitas iš Pėdiškių k. Krosnos vlsč. 1924-1947. Lakūno būrys. Žuvęs.

479.    Kuoris Saliamonas. Partizanas nuo 1945.07.08 iki 1946.10.20. Žalgirio rinktinė.

480.    Kuorys - Eglė iš Beržiniškės k. Višakio Rūdos vlsč. Žuvęs.

481.    Kuosa (Kuosaitis) Juozas iš Paluobių. 1912-1946. Žalgirio rinktinės 36-osios kuopos vadas. Žuvęs. Palaidotas Stalioriuose.

482.    Kuosaitis Juozas. G. 1912 m. Kriūkų k. Griškabūdžio vlsč. Šakių apskr. Partizanas nuo 1944.12.25. Žuvo 1945.05 Staliorių girioje. Palaidotas Staliorų k.

483.    Kuorys Saliamonas. G. 1923 m. Vandenių k. Kazlų Rūdos vlsč. Žuvo 1946.10.20 prie Antanavo. Palaidotas Nendrinių k. kapinaitėse.

484.    Kupraitis Jonas - Viksva, Jajkauskas (Jajkovvski) iš Miką laukos k. Kalvarijos vlsč. 1917—? Kalniškės mūšio kulkosvaidininkas. Po mūšio pasitraukė į Lenkiją, kur veikė Jajkausko pavarde. Prie Vižainio buvo suimtas ir grąžintas Marijampolės saugumui. Nuteistas.

485.    Kuprelevičius Jonas iš Vištyčio. Vytauto rinktinė.

486.    Kuprevičius Vladas - Asta iš Kėdainių. Viršila. 1945.01.12    desanto į Jiezno apylinkes vadas. Partizanų būrio vadas. Žuvo 1946 m.

487.    Kupstas Vincas - Kriaučelis iš Verstaminų k. Lazdijų apskr. 1916—? Lakūno būrys. Buvo suimtas.

488.    Kuraitis Antanas. G. 1903m.Paberžupių k. Bubelių vlsč. 1947.05.25 suimtas ir nuteistas.

489.    Kuraitis Augustinas. Žalgirio rinktinė.

490.    Kuras Jonas - Jaunutis, Jauniklis, Jurginas. G. 1913 m. Didvydžių k. Barzdų vlsč. Policininkas, puskarininkis. Žalgirio rinktinės vadas. Partizanuose nuo 1946 m. žiemos. Žuvo 1948.04.12    prie Vokietijos sienos, miškelyje, galbūt Kaliningrado srityje. Lydėjo J. Lukšą į užsienį ir grįždamas pakliuvo į pasalą. Palaidotas Lietuvoje, pamiškėje.

491.    Kurilavičius Petras - Stumbras iš Rūdupio k. Prienų vlsč. 1924-1945.03.28. Žuvo Vaseliūnuose. Geležinio Vilko rinktinė.

492.    Kurilavičius - Skroblas iš Rūdupio k. Geležinio Vilko rinktinė.

493.    Kurkauskas Stasys. 37 metų darbininkas iš Gerulaičių k. Balbieriškio vlsč. Marijampolės apskr. Suimtas 1945.11.02, sušaudytas 1946.06.07.

494.    Kurmis - Vyturys iš Igliškėlių vlsč. Žaibo būrys.

495.    Kurpė (pavardė nežinoma). Laisvės kovotojas iš Zarasų krašto, prieš 1948 m. trėmimą miręs Nendrinių k. Sasnavos vlsč. pas Bosikius.

496.    Kuršaitis Vincas. G. 1921 m. Gegužių k. Paežerėlių vlsč. Partizanas nuo 1945.06.1945.08.13 legalizavosi. 1946.03.19 buvo suimtas ir nuteistas.

497.    Kurtas (pavardė nežinoma). ?-1946. Leitenantas, vienas pirmųjų vadų Sūsninkuose.

498.    Kurtinaitis Stasys - Sakalas, Vanagas, Vanagėlis. G. Marijampolėje. 1928-1946.05.28. Žuvo Simokų pamiškėje.

499.    Kurtinys Kazimieras - Milžinas, Ąžuolas iš Jasena-vos k. Šilavoto vlsč. 1922-1952.01.30. Į partizanus išėjo 1950.05. Žuvo Varnabūdės miške. Kartu žuvo 2 broliai Popieros ir L. Vokietaitis-Žvejys. Dešinio tėvonijos vadas.

500.    Kurtinys Klemensas iš Jasena vos k. Šilavoto vlsč. 1926- 1945.04.12. Buvęs Lietuvos karininkas, mokytojas. Žuvo prie Plutiškių.

501.    Kurtinys Leonas- Jaunutis iš Jasena vos k. Šilavoto vlsč. 1928-1950.05.16. Žuvo Šilavoto vlsč. Kartu žuvo J. Marčiulaitis-Milžinas.

502.    Kurtinytė Antanina - Liepa iš Jasena vos k. Šilavoto vlsč. G. 1930 m. J partizanus su broliu Kazimieru išėjo po brolio Leono žuvimo 1950 m. 1952.11.07 buvo suimta ir kalėjo iki 1959 m.

503.    Kušlys Vitas, Vinco s., iš Pėdiškių k. Krosnos vlsč. 1917—? Žuvęs. Lakūno būrys.

504.    Kušlys Feliksas. 1909-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose. Antano K. brolis. Partizanuose nuo 1945 m. žiemos.

505.    Kušlys Antanas - Vilkas. 1911-1945.02.21. G. Želsvos k. Liudvinavo vlsč. Marijampolės apskr. Lietuvos kariuomenės kapitonas. Partizanuose nuo 1944.08. Žuvinto palių partizanų būrio vadas. Žuvo Liepakojų k. Simno vlsč. Alytaus apskr.

506.    Kutkaitis Vaclovas - Vytautas, Žalgiris. G. 1913 m. Pakardokio k. Jankų vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žvirblių kuopa. Suimtas 1949.03.09 Lapkalnio-Bičiulio miške, slėptuvėje. Išdavikas. Žalgirio rinktinė.

507.    Kutkaitis Feliksas - Žalgiris. G. 1900 m. Vandenų k. Kazlų Rūdos vlsč. Buvęs Kazlų Rūdos durpyno direktorius. 1945 m. organizavo partizanų būrius Kauno apskr., Tauro apyg. ribose. Dirbo Geležinio Vilko pulko propagandos skyriaus instruktoriumi. Įkūrus Tauro apygardą, buvo paskirtas Politinės mokyklos viršininku ir apygardos štabo įgaliotiniu ypatingiesiems reikalams. 1946 m. pavasarį buvo paskirtas apygardos vado pavaduotoju aprūpinimo reikalams. 1946.06.01 Mikalinės miške, Šilavoto vlsč., bunkeryje pasidavė. Jam išdavus, Mikalinės miško raj. žuvo 23 partizanai, tarp jų ir  Geležinio Vilko rinktinės vadas J. Stravinskas-Žiedas. Tauro apyg. vado 1947 m. įsakymu F. Kutkaitis buvo likviduotas.

508.    Kutkaitytė Leva. G. 1925 m. Vandenų k. Kazlų Rūdos vlsč. Partizanuose nuol945 m. Žuvo 1949.03.14 miško slėptuvėje prie Viluišių k. Jankų vlsč. Vaclovo Kutkaičio brolio Felikso duktė.

509.    Kutkevičius Eugenijus iš Trupinėlių k. Raseinių raj. Gyveno Degutlaukyje, prie Slavikų. Žuvęs.

510.    Kuzmickas Antanas - Audra. Bartninkų apylinkių partizanas, žuvęs 1948 m. Grįžęs iš kariuomenės atostogų, išėjo į partizanus ir po 2 savaičių žuvo. Ąžuolo brolis.

511.    Kuzmickas Bronius (Martynas) - Kazys(?), Briedis. G. Kriaučynės(?) k. Alytaus apskr. Lietuvos kariuomenės kavalerijos leitenantas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1945.03 su 14 žmonių grupe nusileido parašiutais Gudelių vlsč. Marijampolės apskr. Išliko šeši, kiti buvo suimti arba žuvo. Pasivadinęs Briedžiu, B. Kuzmickas perėmė iš Vinco Senavaičio-Žaliavelnio vadovavimą partizanams Prienų miške. Dalyvavo daugelyje kautynių. Žuvo 1945.04, kelios dienos po Budnykų kautynių, Pabarščių k. Balbieriškio vlsč.

512.    Kuzmickas Jonas iš Rašniavos k. Garliavos vlsč. ?-1956. Kalvis. Žuvo Šilavote 1956 m.

513.    Kuzmickas Kazimieras - Švyturys iš Rašniavos k. Garliavos vlsč. ?-1945. Žuvo Vaišvydavos k. Pakuonio vlsč. Kalvis. Birutės rinktinė.

514.    Kuzmickas Vytautas - Baltrus, Sūkurys iš Rašniavos k. Garliavos vlsč. 1927-1953.05.28(06.03). Paskutinis Dešinio tėvonijos vadas, smogiko Žilvino nužudytas Stanaičių k. Garliavos vlsč.

515.    Kuzmickas Juozas, Juozo s., - Ąžuolas iš Gudelių k. Simno raj. 1916-1951.05.11. Žuvo prie Santaikos Balkūnų k. Miroslavo vlsč. Kartu žuvo dar 2 partizanai. (Tauro apygardai Miroslavo apylinkės priklausė iki 1946 m.). LDK Kęstučio būrys.

516.    Kuzneliauskas Jonas - Kardas iš Tarnovkos(?) k. Lazdijų apskr. ?-1947.02.06. Šarūno būrio vadas.

517.    Kvainauskas Justinas - Gaidys iš Ašmintos k. Prienų vlsč. 1946.07.01 Pagaršvyje suimtas. G. 1923(7) m. Geležinio Vilko rinktinės Viesulo būrys.

518.    Kvasauskas Antanas iš Raišupėlio k. 1921-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

519.    Kvasauskas Juozas iš Paraišupio k. Sasnavos vlsč. Marijampolės apskr. Žuvo 1945 m.

520.    Kvedara - Varnas. Vytauto rinktinė.

521.    Kvedaras Rimantas iš Kidziuliškių viensėdžio Prienų apskr. Tėvas - iš Balsupių atsikėlęs miškininkas, motina -mokytoja. 1926-1945(7). Baigęs 6 gimnazijos klases Prienuose. Į mišką išėjo kartu su savo netikru dėde Jonu Žiūriu ir netrukus žuvo. Vytauto rinktinė.

522.    Kvedaras Eksaveras iš Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. G. 1924 m. Stirnos rinktinė. Žuvo Bagotosios k. Kazlų Rūdos vlsč. pas Bendorius.

523.    Kvedaras (Kvederis) Jonas -Povas iš Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1925-1947.05.31 (kita versija: 1947.06.25). Partizanas nuo 1945 m. Žuvo Beržnovienės k. Martišynėje - Gružinskynėje kartu su J. Oleka-Žvalgu. Palaidotas Bagotoje. Žalgirio rinktinė.

524.    Kvedaras Rimantas - Vaidotas iš Ivoniškių k. Igliškėlių vlsč. 1928-1948.02.16. Vytauto rinktinės 42-ojo būrio partizanas nuo 1946 m. Žuvo Gulbiniškių k. prie Skardupių.

525.    Kvedaravičius-Striukis Vitas - Medis. Žuvo 1945 m. vasarą.

526.    Kvedaravičius (Kvederavičius) Antanas - Šeškas, Lapė iš Žaliosios k. Liubavo vlsč. 1916-1951. Partizanuose nuo 1944 m. Nuol946 m. kovojo Lenkijoje. Žuvo Augustavo miškuose kartu su S. Gurevičiumi-Nykštuku. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa.

527.    Kvedaravičius iš Sodžių k. Bubelių vlsč. Šakių apskr. Žuvo 1945 m.

528.    Kvedaras Vytautas - Aras iš Šlavantų k. Lazdijų raj. 1928-1946. Perkūno rinktinė. Žuvo kartu su V. Salykliu-Apyniu ir J. Česnavičiumi Grikapalio miške, Lazdijų raj. Buvo niekinami Šventežeryje.

529.    Kvedaravičius Petras - Linas iš Veisiejų vlsč. Žuvo 1951.10.04. Tauro apyg. Vytauto rinktinė.

530.    Kvedaras Petras - Zuikis, Kiškis(?) iš Atesnykėlių k. Simno vlsč. 1924(?)-1945. Žuvo Kalniškės mūšyje.

531.    Kvedaravičius iš Bobių k. Veisiejų vlsč. ?-1945.03.30. Žuvo Veisiejų vlsč. Perkūno rinktinė.

532.    Kvederis Romualdas, Kazio s., - Vaidotas iš Gudelių vlsč. Vytauto rinktinė. Žuvo Gulbiniškių k. Liudvinavo vlsč. 1948.02.16.

533.    Kvesulaitis Leonas - Sakalas. Kęstučio rinktinė.

534.    Kviečiūnas Jonas iš Gelgaudiškio k. Šakių apskr. 1945 m. rusų sušaudytas Bartupių miške, 12 km nuo Gelgaudiškio.

535.    Kvietinskas Jonas iš Sarginės k. Šilavoto vlsč. Marijampolės apskr. Žuvo 1945.04.25.

536.    Kvietkauskaitė Marytė. 1921-1948. G. Dovydų k. Jankų vlsč. Ryšininkė, Griškabūdžio stribų nukankinta ir pakasta Ragucko Kazio iš Kežų k. kluone. Vėliau perlaidota Gerdžių kapinaitėse.

537.    Kvietkauskas Bronius - Eigulys, Audriūnas, Girininkas iš Dovydų k. Jankų vlsč. 1916-1947.04.16. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Susisprogdino Barzdaičio lauke Vierčiškės k. Jankų vlsč. 34-osios kuopos būrio vadas. Žalgirio rinktinė.

538. Kvietkauskas Jonas - Gaidys iš Dovydų k. Jankų vlsč. 1914-1948.02.13. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo pas Žalenekienę Toliejų k. Kartu žuvo Z. Adomaitis-Plienas. Girininko brolis.

L

1.    Labanauskas iš Kazlų Rūdos apylinkių. Buvęs stribas. Kalėjo.

2.    Labanauskas iš Griešių k. Iš pradžių buvo stribu, vėliau išėjo į mišką. 1946.10.17 buvo suimtas ir nuteistas.

3.    Laba(n)avičius Juozas. G. Strazdų k. Krosnos vlsč. 1925-? Lakūno būrys. Legalizavosi.

4.    Labenskas (Labėnas) Benas - Kariūnas. G. Staiderių k. Lazdijų vlsč. 1948 m. rudenį bunkeryje nušautas K. Kubilinsko. Lakūno būrys.

5.    Labutis Klemensas iš Mačiuliškių k. Šilavoto vlsč. Žuvo 1945.05.04.

6.    Labutytė D. Geležinio Vilko rinktinė. Nukankinta saugume.

7.    Labūnaitis Algirdas iš Dovydų k. Jankų vlsč. Žuvo 1945 m. pavasarį. Juozo brolis.

8.    Labūnaitis - Garnys. Nuo 1945 m. buvo J. Dulskio-Tigro partizanų grupėje, sudarytoje iš Bagotosios progimnazijos gimnazistų.

9.    Labūnaitis Juozas-Balandis. G. 1927 m. Dovydų k. Jankų vlsč. Iki 1946 m. stribavo Jankuose. 1946.04.19 mūšio metu Katinų k. perėjo pas partizanus. 1947.02.16 buvo suimtas Degučių k. Jankų vlsč. Kalėjo. Grįžo.

10.    Labūnaitis - Šaulys. Vytauto rinktinė.

11.    Labūnas. Žalgirio rinktinė.

12.    Lada Kazimieras - Varguolis iš Pašvenčio k. ?-1946.

13.    Laibinis Alvydas iš Buckūnų k. Simno vlsč. Žuvo 1950.11 Monkūnėlių k. Lazdijų raj.

14.    Laibinis Albinas, Antano s., iš Budninkų k. Naujosios Otos vlsč. Žuvo 1950.07.04 Atesnykų k. Simno raj.

15.    Laikus Antanas - Lokys.

16.    Lajus Eduardas iš Želsvos k. G. 1919 m. Partizanuose nuo ankstyvo pokario, 1946 m. suimtas (šiek tiek vėliau už brolį Jurgį). Nuteistas 20 metų kalėti. Į Lietuvą negrįžo. Kalniškės mūšio dalyvis.

17.    Lajus Jurgis -Litas iš Želsvos k. G. 1910 m. Partizanuose nuo ankstyvo pokario. 1946.01.28 suimtas ir nuteistas mirties bausme, kuri vėliau buvo pakeista kalėjimu. Iškalėjo 15 metų ir 2 praleido tremtyje. Kalėjo Irkutske, Norilske. Mirė Nesterove (Rytprūsiai), palaidotas Jonučiuose prie Garliavos.

18.    Lakštingala (pavardė nežinoma). G. Dievogalos k. 1927(?)—? Partizanas, vardu Antanas.

19.    Lakūnas (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinės vado adjutantas. 1950.10 dar buvo gyvas.

20.    Lankauskas Vitas - Kragas. 1927(?)—? „Lietuvos partizanų" būrio eilinis.

21.    Landžius Antanas - Lokys iš Trakėnų k. Kalvarijos vlsč. 1927-1957. Kalvarijos gimnazijos moksleivis. Į partizanus išėjo 1945 m. Partizanavo Lietuvoje ir Lenkijoje, kurioje 1947 m. buvo suimtas. Iš Sibiro lagerių grįžo 1956 m., o 1957 m. mirė. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa.

22.    Langvinis Juozas, Antano s., iš Langainykų(?) k. Miroslavo vlsč. 1928-1946.09.30. LDK Kęstučio 10-ojo skrajojančiojo štabo kovotojas. Žuvo Varnogelių(?) k. Simno vlsč. pas Pangonį.

23.    Lapaitis Pranas. G. 1912 m. Raninės k. Paežerėlių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Buvo Valkų stovykloje. Žuvo 1945.05.13 Noreikų k. Paežerėlių vlsč. pas Peleckį. Kartu žuvo J. Lebežinskas. Žalgirio rinktinė.

24.    Lapaitis Stasys - Kalvaitis iš Aukštadvarės k. Veisiejų vlsč. Perkūno rinktinės Karvelio, vėliau Ilgūno būrys. Žuvęs.

25.    Lapata Jonas, Jono s., - Giedris, Eglė(?). G. Padovinio k. 1926-1948.02.16. Žuvo prie Marijampolės, Vyšnialaukio k. Prieš tai buvo sužeistas, keldamas vėliavą į cukraus fabriko kaminą

26.    Lapelis, Akmeninis Stasys (pavardė nežinoma).

27.    Lapė (pavardė nežinoma). Vokietis, žuvęs kartu su Vitu Oleka 1947.06.01 Girnupių k. Kazlų Rūdos vlsč.

28.    Lapinas (pavardė nežinoma). 1926-1947.09.30. 1945 m. stojo į Geležinio Vilko rinktinę. Žuvo Vangų k. Pakuonio vlsč. Prienų apskr.

29.    Lapinskas. Partizanas iš Pentupių k. Igliškėlių vlsč. Žuvo 1945.04.12.

30.    Lapinskas Antanas iš Gyviškių k. Guobų apylinkių. 1918—1945.08. Buvęs policininkas. Žuvo Jiestrakyje, palaidotas Mikališkio kapinėse.

31.    Lapinskas Antanas iš Pentupių k. Marijampolės raj. 1918—1945.04.

32.    Lapinskas Antanas - Uosis iš Darsūniškio k. Kruonio vlsč. 1914(?)-1945.06. Žuvo Darsūniškyje. Geležinio Vilko rinktinė.

33.    Lapinskas Jeronimas, Jurgio s., iš Bačkininkėlių k. Pakuonio vlsč. Žuvo 1946.01.31 Gogių k.

34.    Lapinskas Jonas - Meldas iš Gluosnykų k. Simno vlsč. 1923-1988. Mirė grįžęs iš lagerio. Būrio vadas.

35.    Lapinskas Jurgis, Viktoro s., iš Jiestrakio k. Šilavoto vlsč. 1899(?)—1946.

36.    Lapinskas Kazys iš Gyvių k. Veiverių vlsč. 1945.02.26. Žiemkelio miške sužeistas, nusišovė kartu su V. Starinsku.

37.    Lapinskas Kazys iš Gluosninkų k. Simno vlsč. 32 metų vet. gydytojas. Žuvo 1945.06.12.

38.    Lapinskas Kazys - Birželis. G. 1918 m. Gluosninkų k. Simno vlsč. Alytaus apskr. Veterinarijos gydytojas. Lietuvos kariuomenės atsargos leitenantas. Partizanas nuo 1945 m. pr. Partizanauti pradėjo Dambavos miškuose, į kuriuos pasitraukė iš Prienų kartu su Broliu, Kaimynu ir Aru. Geležinio Vilko rinktinės pulko vadas. Žuvo Kutkų k. 1946 m. pavasarį.

39.    Lapinskas Kazys - Lokys. 1926-1945.04.26. Žuvo Igliaukos apylinkėse pas Gumauską. Kartu žuvo vokietis Stukas. Geležinio Vilko rinktinė.

40.    Lapinskas Petras iš Pavasakės k. Igliškėlių vlsč. Žuvo 1945.07.10.

41.    Lasavickas Jonas - Basanavičius iš Trakėnų k. Kalvarijos vlsč. 1911-1946.10.30. Žuvo Trakėnų k. Mikulionio sodyboje.

42.    Lasavickienė-Valentaitė Petronė - Gegutė, Pašvaistė, Ramunė, Motkelė iš Zovodos k. Sangrūdos vlsč. 1920- 1952.04.18. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanė. Partizanuose nuo 1945 m. Suimta 1951.03.15. Vartų k. pas Žalaškevičių. Sušaudyta Vilniuje.

43.    Lasevičius Juozas - Vanagas, Reksas iš Svetlicos k. Marijampolės apskr. 1924(?)-? Skardupių klebono A. Yliaus zakristijonas,nuo 1945.06.17-Skardupių būrio kovotojas. Tais pačiais metais suimtas ir 25 m. ištremtas į Sibirą.

44.    Laskas Eduardas iš Želsvos k. Žuvinto palių partizanas. Būrio vadas.

45.    Laskas Jurgis iš Želsvos k. Žuvinto palių partizanas.

46.    Lastauskas Sigitas - Aušra iš Rūdninkų k. Sangrūdos vlsč. 1928-1952.04.19. Partizanuose nuo 1951.12. Žuvo prie Būdviečio k. Lazdijų raj. Kartu žuvo A. Salaševičius, K. Jankauskas, V. Dambauskas ir V. Andriuškevičius. Gedimino brolis.

47.    Lastauskas Gediminas - Garnys iš Rūdninkų k. Sangrūdos vlsč. 1923-1992. Partizanuose nuo 1944 m. Suimtas Lenkijoje 1947 m. Iš lagerių grįžo. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa. Palaidotas Marijampolės partizanų kapuose.

48.    Lastauskas Stasys iš Strazdų k. Krosnos vlsč. 1924-? Lakūno būrys.

49.    Lastauskas Gediminas - Milkus Piotr. Suvalkų trikampio partizanas, kuriam 1946 m. Punsko bažnyčios vargonininkas Jaglauskas (Jaglowski) parūpino suklastotus metrikus Milkaus pavarde. Būrio organizatorius ir vadas.

50.    Lastauskas Jonas. G. Vartų k. Krosnos vlsč. 1906-? Lakūno būrys.

51.    Lastauskas Stasys. G. Strazdų k. Krosnos vlsč. 1924-? Lakūno būrys. Legalizavosi.

52.    Lašinskas Jonas iš Anšlaukio k. Vytauto rinktinė.

53.    Laškauskas - Vėtra iš Kalnynų k. 1918-1947.

54.    Latvaitis Bronius. G. 1913 m. Lekėčiuose. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Žuvo 1945.05.12 Valkų mūšyje. Buvo palaidotas Valkose prie mūšio vietos.

55.    Laukaitis Adomas, Adomo s., iš Mielaiškampio k. Šilavoto vlsč. 1907-1945.12.08. Žuvo Patašinės k. Marijampolės vlsč.

56.    Laukaitis Antanas (Juozas?) - Ožys iš Skriaudžių. 1907-1947(?).

57.    Laukaitis Juozas iš Papilvio k. ?-1945.02.26. Arlausko būrys. Žuvo Žiemkelio miške.

58.    Laukaitis Jonas - Kardas iš Skuigės k. Prienų raj. 1924- 1946.

59.    Laukaitis Juozas - Vargonykutis. 1927-1945.04.22. Riečių vargonininkas, pirmasis Palių mūšyje žuvęs partizanas.

60.    Laukaitis Juozas. Žuvo prie Balbieriškio.

61.    Laukaitis Antanas (Jonas?) - Ožys iš Skriaudžių. 1907(?)-?

62.    Laukaitis Juozas - Vėtraplaukis iš Skuigės k. Prienų raj. G. 1924 m. 1945 m. rudenį legalizavosi.

63.    Laukaitis Vytautas iš Uosos k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1946.10.05.

64.    Laukaitis V.-Lazdynas. Geležinio Vilko rinktinės kovotojas, žuvęs kautynėse prie Ūtos, Būdnykų k. 1945.04.24. Jį gelbėdama, žuvo M. Senavaitytė.

65.    Laukys Juozas - Vaidila iš Rokų Kelmyno k. Kauno raj. Partizanas nuo 1946 m. 1947.01.01 buvo neteisingai sušaudytas kuopos vado Merkio įsakymu.

66.    Laurinaitis Antanas iš Dambavos k. Kazlų Rūdos vlsč. G. 1928 m. Partizanuose nuo 1946 m. Suimtas 1947 m. Geležinio Vilko rinktinė.

67.    Laurinaitis Jonas - Liūtas. G. Antabūdžio k. Griškabūdžio vlsč. Žuvo 1949 m. prie Plaktinės (Blusynės) k. kartu su J. Bartkumi-Velniu.

68.    Laurinaitis Pranas, Kazio s., iš Kauno. ?-1945.09.1l. Žuvo ar buvo suimtas Armaniškės k.

69.    Laurinaitis Vaclovas - Rumeika. G. 1919 m. Jančių k. Lekėčių vlsč. Šakių apskr. Partizanas nuo 1945.04.1945 m. pab. buvo suimtas ir nuteistas. Grįžo.

70.    Laurinaitis Bernardas iš Kuro k. Lekėčių vlsč. Žuvo 1945.07.05.

71.    Laurinaitis Juozas -Lokys. G. 1912 m. Griškabūdžio vlsč. Šakių apskr. Partizanas nuo 1945.06.15. Žuvo 1948.02.19. Žalgirio rinktinė.

72.    Laurinavičius Jonas iš Barzdų vlsč. Buvęs policininkas. Partizanas nuo 1945.05. Leido Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos laikraštį „Laisvės Kovotojas", kūrė ir spausdino atsišaukimus.

73.    Laurinkus iš Antabūdžio k. Griškabūdžio vlsč. Žuvęs 1945(1948).

74.    Lavėnas Bonifacas - Sūsninkų partizanas.

75.    Lazauskaitė Eleonora - Ramunė. G. Cykakalnio k. 1926- 1947.09.04. Žuvo Avikiluose prie Marijampolės.

76.    Lazauskas iš Karklinių. Bagotosios partizanas, vienas iš aštuonių 1945.05.09 žuvusių Bartninkų k. prie Jūrės upės.

77.    Lazauskas Albinas - Šalmas iš Cykakalnio k. Marijampolės vlsč. 1924-1947.10.24. Ramunės brolis.

78.    Lazauskas Vytas iš Rūdninkų (Raudeniškių?) k. Žuvo 1952.04.19. Bilvyčių k. pas Černelį. Kartu žuvo V. Dambrauskas, K. Jankauskas ir S. Trakimavičius.

79.    Lebedžinskas Vincas. G. 1922 m. Puniškių k. Paežerėlių vlsč. Žuvo 1945.05.13 kartu su Pranu Lapaičiu savo sesers Peleckienės namuose.

80.    Lebežinskas Jonas iš Puniškių k. Paežerėlio vlsč. 1941 m. sukilimo dalyvis, 1944 m. išėjo į partizanus ir 1945 m. pavasarį žuvo tėviškėje, J. Peleckio sodyboje. Kartu žuvo Lapaitis.

81.    Ledas (pavardė nežinoma) iš Delnicos k. Šeštokų vlsč. 1948.12.25 sužeistas. Perkūno rinktinės kovotojas.

82.    Ledas Albinas - Ūdra, Gintautas. G. 1925 m. Stuomenų k. Šilavoto vlsč. Baigęs amatų mokyklą. 1944 m. tarnavo vokiečių kariuomenėje, iš kurios pabėgo. Nuo 1945.05 Balbieriškio miške Raginio būrio partizanas. Po 3 mėn. perėjo į Tauro apyg. Geležinio Vilko rinktinę. 1946 m. vasarą buvo paskirtas būrio vado pa vaduotoju, o lapkričio mėn. -būrio vadu. 1947 m. pr. už savivaliavimą iš pareigų atleistas. Kuopą perėmus Švedui-Radastui, spalio mėn. buvo paskirtas skyriaus vadu, o 1948.04 vėl patvirtintas būrio vadu. Liepos mėn. įsigijęs dokumentus Albino Gudaičio vardu, iš partizanų pasitraukė ir išvažiavo į Vilnių, kur spalio mėn. buvo suimtas ir nuteistas.

83.    Ledas Antanas. Vytauto rinktinė.

84.    Leimonas Albinas, Juozo s.,-Liūtas iš Sūsninkų. Vytauto rinktinė. Savavališkai iššaudė Mėšlių šeimą ir buvo partizanų ieškomas nubausti. 1953 m. suimtas Estijoje.

85.    Leimonas Jurgis. 1945 m. buvo suimtas Gudeliuose.

86.    Leimonas Kazimieras iš Kampinių k. Gudelių vlsč. ?-1947.

87.    Leitenantas (pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinė. Palaidotas Rūdupyje.

88.    Lekavičius Antanas, Jurgio s., - Žemaitis. 1924-1946. Žuvo prie Kruonio. Kartu žuvo J. Krušinskas ir P. Žukauskas. Geležinio Vilko rinktinės Viesulo būrys.

89.    Lekavičius Stasys, Jurgio s., - Karklas. Antano brolis. Žuvo 1946 m. prie Kruonio.

90.    Lelešius Albinas - Šernas, Mekšras iš Sasnavos vlsč. ?- 1946.07.30.

91.    Lelešius Justinas - Krivaitis, Grafas. 1917-1947.09.24. G. Navasodų k. Ievaravo (vėliau Igliškėlių) vlsč. Marijampolės apskr. 1943 m. baigė Vilkaviškio kunigų seminariją. 1945 m. paskirtas į Alvito vlsč. Vilkaviškio apskr. Lankeliškių parapiją. Metų pab. suimtas ir užverbuotas. Paleistas išėjo į partizanus ir 1946.03.01 paskirtas Tauro apygardos kapelionu. Žuvo kartu su 5 štabo pareigūnais bei partizanais 1947.09.24 Birutės rinktinės štabo bunkeryje prie Veiverių, kurį tardymo metu nurodė suimtas rinktinės štabo viršininkas S. Jakštavičius-Katinas.

92.    Lelešius Viktoras - Jovaras. G. Navasodų k. 1922- 1947.07.30. Žuvo Raišupyje. Grafo brolis. Geležinio Vilko rinktinė.

93.    Lelešius Bronius, Jono s., iš Sausininkų k. Bartninkų vlsč. 1917-1947. Kazimieraičio grupė. Buvo suimtas. Žuvo Pietų Urale (užmušė medis).

94.    Lencevičius Albinas - Ulonas iš Dievogalos k. Zapyškio vlsč. 1923-1950.02.26. Partizanuose nuo 1947 m. Žuvo Tvarkiškių k. Garliavos vlsč.

95.    Lenčiauskas Algis - Aras iš Panemunės k. 1925- 1949.03.26. Žuvo Laukiškės k. prie Išlaužo. Kartu žuvo A. Senikas-Švyturys. Geležinio Vilko rinktinė.

96.    Lengauskas Algirdas, Kazio s., - Aras iš Linksmakalnio k. Panemunės vlsč. 1924-1949.03.25. Geležinio Vilko rinktinė. Partizanuose nuo 1946 m. Žuvo Lodiškių k. Pakuonio vlsč.

97.    Leniauskas iš Avikilų k. Liudvinavo vlsč. ?-1946. Žuvinto būrio partizanas.

98.    Lenkaitis Juozas - Danyla iš Skardupių k.

99.    Lenkaitis Klemensas iš Šiurpiškių k. 1925-1945.07.16.

100.    Lenkas Pranas iš Vygrelių k. Gražiškių vlsč. 1916-1946. Lietuvos kariuomenės puskarininkis. Į partizanus įstojo 1945 m. Trakėnuose, kuriuose slapstėsi. Vėliau iš 4-osios kuopos perėjo į Vyčio kuopą. Žuvo apsuptas Vidgirių k. Gražiškių vlsč. pas Bobiną.

101.    Lenkauskas Jonas iš Smalnyčios k. 1925-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

102.    Lenkauskas Juozas, Vinco s., - Aidas iš Rudeliškių k. Krosnos vlsč. 1917-1946.11.13. Tauro apygarda. Lakūno būrys. Žuvo Krosnos vlsč.

103.    Lenkutis nuo Gražiškių. Žuvo 1945(1946) m.

104.    Lenkutis Jonas, Antano s., iš Juodbariškių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1930-1947.08.16. Žuvo Griešių-Krūvelių girioje.

105.    Lensevičius Albinas iš Dievogalos k. Veiverių vlsč. Žuvo Kazlų Rūdos miške 1947 m. Birutės rinktinė.

106.    Leonas (pavardė nežinoma). Laivo „Smetona" jūreivis, vadovavęs Zapyškio būriui po J. Misevičiaus. Žuvęs.

107.    Leonas - Balandis (pavardė nežinoma). ?-1946.08.26. Žalgirio rinktinės partizanas.

108.    Leonavičius - Savanoris iš Aistiškių k. 1925-1948. Žuvo Būdviečiuose.

109.    Leonavičius Algirdas - Vytis, Viesulas. G. 1926 m. Šilosėdų dvare, Sėtos vlsč. Kėdainių apskr. Vytauto Didžiojo universiteto studentas. Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanas nuo 1945 m. pab. 1946 m. paskirtas būrio vadu, o 1947 m. kuopos vadu. Balandžio mėn. paskirtas rinktinės apginklavimo ir susisiekimo poskyrio viršininku, tačiau palikti kuopos nesutiko ir už įsakymo nevykdymą paskirtas į ūkio būrį. Žuvo išduotas 1948.09.01 Vaisbūniškių k. Keturvalakių vlsč. Vilkaviškio apskr. Donato brolis.

110.    Leonavičius Donatas - Mėnulis iš Aistiškių k. 1928(?)- 1946.03.17. Vyčio brolis. Vytauto rinktinės partizanas. Žuvo Tarprubežiuose.

111.    Leonavičius Petras iš Būdviečių k. Kalvarijos vlsč.

112.    Leonavičius Vytautas - Mažylis iš Aistiškių k.

113.    Leonkaitis Justinas iš Šiurpiškių k. Kidulių vlsč. Žuvo.

114.    Leopardas. Dešinio būrio partizanas nuo 1944 m. 1948 m. dezertyravo ir partizanų teismo buvo nuteistas mirti.

115.    Lepnevičius Adolfas - Švyturys iš Girių k. Žuvo 1947.09.24.    Tauro apygardos Birutės rinktinė. Žuvo Veiverių k. Veiverių vlsč.

116.    Lepšys Vytautas - Liūtis iš Ramanavo k. Krosnos vlsč. 1925-1945.05. Žuvo tėviškėje. Perkūno rinktinė. Partizanavo nuo 1944 m.

117.    Lepšys Vincas iš Ramanavo k. Krosnos vlsč. 1919—1945.08.25.    Baigęs Marijampolės prekybos mokyklą. Į partizanus išėjo 1944 m. Žuvo Žaliosios girioje. Buvo niekintas Krosnoje. Draugai kūną pavogė ir palaidojo Krosnos kapinėse. Vytauto brolis.

118.    Lesavičius Vaclovas. Perkūno rinktinė.

119.    Lesioms Vladas. Perkūno rinktinė.

120.    Leskauskas Zigmas - Kancleris. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys.

121.    Leskauskas Olesius (Aleksandras) - Kirvis iš Kalvelių k. Lazdijų raj. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys. Žuvo 1952 m. Babrų k.

122.    Leskevičius Jonas iš Zailių k. Simno vlsč. G. 1921 m. Geležinio Vilko rinktinės Palių partizanas. Pasikeitė dokumentus ir slapstėsi.

123.    Leskevičius Vincas - Bajoras iš Rudaminos. Buvęs stribas, perėjęs pas partizanus. 1913-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

124.    Leškevičius Mikas, Stasio s., - Vyturys iš Sūsninkų k. Kalvarijos vlsč. 1926-1950.05.07. Partizanuose nuo 1946 m. Vytauto rinktinės būrio vadas. Žuvo Kamšų k. pas P. Petrauską. Kartu žuvo J. Račius-Klevas.

125.    Levas (pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinės partizanas, žuvęs 1946 m. Užkastas Gudeliuose.

126.    Levas (pavardė nežinoma). Dzūkų rinktinės Aido būrio kovotojas.

127.    Levickas Antanas iš Trakiškių k. Kalvarijos vlsč. 1920- 1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

128.    Lėktuvas (pavardė nežinoma). Vokietis. Žuvo 1945.05 Pašventupyje. Geležinio Vilko rinktinė.

129.    Liaudinskas Jonas - Nebylys iš Tičlaukio k. Pajevonio vlsč. Vytauto rinktinė.

130.    Liaukus Kazys - Tigras. Partizanas nuo 1945.03.04 iki 1945.07.02. Žalgirio rinktinė.

131.    Liaukus Kazys, Antano s., - Anbo iš Balsupių. Buvęs aviacijos puskarininkis, vėliau baigė felčerių mokyklą Kaune.

1915-1946.02.03. Susisprogdino Skardupių k. pas Povilaitį. Kartu žuvo V. Kalinauskas-Varnas.

132.    Liausevičius Vytautas. 1930-1950. Žalgirio rinktinė.

133.    Liegus Antanas iš Vytautiškių k. Navicko būrys. G. 1922 m. Suimtas. Iš lagerių negrįžo.

134.    Liepa (pavardė nežinoma). Kalniškės partizanas.

135.    Lieponis Juozas. G. 1923 m. Švarplių k. Šakių vlsč. Partizanas nuo 1945.05.1945.09.15 legalizavosi. Lapkričio pab. suimtas ir nuteistas.

136.    Lieponytė Klementina. G. 1925 m. Pūdymų k. Lukšių vlsč. Ryšininkė. 1950 m. suimta Kaune ir kalėjime nukankinta.

137.    Liepsna (pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinės 52-osios kuopos vadas. Pakuonis.

138.    Liesius Antanas. 1906-1973.08.13. Kunigas marijonas iš Marijampolės. Už partizanų rėmimą ir slėpimą 1949 m. po žiaurių kankinimų ištremtas į Sibirą. Grįžo 1956 m. pakrikusiais nervais. Mirė Vilniuje.

139.    Lietutis (pavardė nežinoma). Dainoje „Naktis tyli, tyli be vėjo" minimas partizanas. Žuvo prie Ricielių k.

140.    Lietuvininkas Vytautas - Sakalas iš Daukšių k. Geležinio Vilko rinktinės partizanas. G. 1922 m. Amalviškių k. Marijampolės apskr. Žuvo 1945.08.08 per Palių valymą Žuvinto ežere. Užkastas Simne.

141.    Lietuvninkas iš Serbentinės k. Šilavoto vlsč. Nužudytas 1945.04.24.

142.    Liktoraitis Vytautas iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. Žuvo 1945.02.26 Žiemkelio miške. Arlausko būrys.

143.    Linas (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinės 12-ojo (Liubavo) žvalgybos rajono viršininkas.

144.    Linas, Jaunius (pavardė nežinoma). ?-1947.12. Žuvo Vilkaviškio raj.

145.    Linas (pavardė nežinoma). Būrio vadas nuo Gražiškių. Kovėsi kartu su K. Rušinsku-Geniu ir Brokais.

146.    Lincevičius (Lincius) Antanas iš Raninės k. Paežerėlio vlsč. 1919-1949. P. Lincevičiaus, B. ir J. Patašių brolis. Partizanavo drauge su broliu Pranu nuo 1944 iki 1949 m. Po to pasidarė dokumentus, vedė, apsigyveno Raudondvaryje. Žalgirio rinktinė.

147.    Lincevičius (Lincius) Pranas iš Raninės k. Paežerėlių vlsč.1917-1946.01.06. Siuvėjas. Partizanuose nuo 1944 m. kartu su broliu Antanu. Žuvo Paišdagų k. Paežerėlių vlsč. Užkastas Kriūkuose.

148.    Lincevičius Pranas - Tautginis. G. 1917 m. Raginės k. Paežerėlių vlsč. Žuvo 1946.01.04 slėptuvėje pas uošvį Striūpaitį Puniškių k. Žalgirio rinktinė.

149.    Lincius A. žr. Lincevičius A.

150.    Lincius P. žr. Lincevičius P.

151.    Lindus Pranas. Žuvo Gudelių vlsč. 1946.01.05.

152.    Liniauskas Antanas iš Pakiauliškio k. Prienų raj. ?-1945.

153.    Liniauskas Juozas - Mačys iš Pakiauliškio k. Prienų raj. 1924-1945.02.17. Žuvo kartu su V. Urbanavičiumi, puolant Šilavotą.

154.    Liniauskas Povilas iš Pakiauliškio k. Prienų raj. ?-1945.

155.    Linikas Juozas - Tankas. G. Jurčiūnų k. Lazdijų raj. 1929-7

156.    Linionis Vitas iš Varnupių k. 1926-1945. Žuvo Žuvinto ežere prie Kiaulyčios.

157.    Linkutė Morta - Jūra. Iš Skriaudžių. 1922-1995(7). Ryšininkė, iš lagerių grįžo suluošinta.

158.    Liogys Juozas žr. Logies Gustav Josef.

159.    Liomkus Kazys iš Skriaudžių k. Skriaudžių apylinkių partizanas.

160.    Liorentas Jonas - Šarūnas, Nemunas. G. 1924 m. Žvirgždaičių vlsč. Šakių apskr, Partizanas nuo 1947.06.15. Žuvo 1949.04.21. Lakūno Liorento sūnus ir parašiutininkės Liorentai-tės giminaitis.

161.    Liotenta Jonas iš Gyvių k. Prienų raj. Gyveno Skriau-džiuose. 1926-1945. Žuvo. Užkastas Veiverių Skausmo kalnelyje.

162.    Lisa jus Juozas - Šarūnas iš Giniūnų k. 1930-1952.02.07. Žuvo Šiauliškių k. Prienų raj. (susisprogdino). Kartu žuvo K. Barštys ir V. Gudynas-Spindulys.

163.    Liškauskas.

164.    Liškevičius Sūsninkų k. Kalvarijos vlsč. Vyturio brolis.

165.    Liškevičius. Lageryje užgriuvo medis. Buvo dar tik paauglys.

166.    Liškevičius Nikodemas - Vyturys (Vieversys) iš Sūsninkų k. Kalvarijos vlsč. 1927-1950.05.04. Partizanuose nuo 1945 m. Perkūno, vėliau Vytauto rinktinės 44-oji kuopa. Žuvo Kamšų k.

167.    Liškevičius Juozas - Ateitis. Žuvo 1944 m.

168.    Litbergeris Vytautas - Giliukas iš Naidynės k. Lekėčių vlsč. Žuvo tėviškėje 1948.02.16 kartu su V. Valaičiu.

169.    Litkevičiūtė Aldona, Motiejaus. Žuvo 1946.04.28. Veiverių vlsč.

170.    Litvinskas Adolfas, Adelis - Meilutis iš Panemunės vlsč. Žuvo Vaišvydavos miško 6-ajame kvadrate 1946.06.21.

171.    Liubomirskas Vladas, Juozo s. Žuvo Girininkų k. 1945.04.13.

172.    Liudkus (Liutkus?) Vytautas, Kazio s., - Spilgas iš Arlaviškės k. Panemunės vlsč. 1928-1949.12. Žiedo būrys.

173.    Liudžius Juozas iš Būdelės k. Veiverių vlsč. G. 1920 m. Į partizanus išėjo vos tik praėjus frontui, kovojo brolio Albino būryje. Žuvus broliui, susirgo, legalizavosi, buvo suimtas.

174.    Liudžius Albinas iš Būdelės k. Veiverių vlsč. Lietuvos puskarininkis. 1916-1945.04.23.1941 m. sukilimo Kaune dalyvis. Pirmasis Palių būrio vadas (nuo 1944 m.). Į partizanus išėjo Pasiauriškių k. Simno vlsč. Žuvo Paliose. Palaidotas Kumečių k, Liudvinavo vlsč.

175.    Liuiza Juozas žr. Luiza Juozas.

176.    Liuiza Petras - Šernas. Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės (tėvonijos) štabo viršininkas. Buvo sužeistas, suimtas ir tapo smogiku. Pagal MGB planą pasiskelbė grupės vadu.

177.    Liukaitis Jonas. 1915-1947.04.25. Gyveno Šilininkų k. Kidulių vlsč. Mokėsi Šilininkų pradžios mokykloje, tarnavo Lietuvos kariuomenėje Seredžiuje. Karo metu suimtas, kalėjo Komijos lageriuose. Grįžęs išėjo į mišką. Žuvo Aukštosios Plynios miške, vad. Liaušgiriu. Palaidotas Šiaudinės evangelikų kapinėse.

178.    Liukaitis Petras iš Plokščių vlsč. Šakių apskr. 1945.01.15 desanto į Seirijų apylinkes vadas ir radistas. Suimtas 1945.02.02. Nuteistas.

179.    Liunčys Juozas - Dragūnas iš Griškabūdžio vlsč. Žuvo 1949.02.10. Žalgirio rinktinė. Žuvo Kazlų Rūdos vlsč.

180.    Liutkevičius iš Šidviškių k. Liudvinavo vlsč. Karklo grupė.

181.    Liutkevičius Albinas. Žuvo Paliose 1945.04.23.

182.    Liutkevičius Juozas iš Kermošinės k. Igliškėlių vlsč. Mirė kalėjime.

183.    Liutkevičius Valerijus iš Kermošinės k. Igliškėlių vlsč. Juozo brolis.

184.    Liutkevičius Mykolas - Naktinis. G. 1909 m. Kalvių k. Kalvarijos raj. Vytauto rinktinės kovotojas ir žvalgas 1944-1948 m. 1948.02.25 suimtas. Į Lietuvą grįžo 1956 m. Gyvena Kalvarijoje.

185.    Liutkevičius Teofilis (Vitas) - Sakalas iš Padovinio k. 1923-1945. Žuvo III Palių puolimo metu.

186.    Liutkus Antanas iš Jūrės. ?-1946.

187.    Liutkus Vytautas, Kazio s., - Spyglys iš Arlaviškio k. Panemunės vlsč. 1928-1949.12.19. Geležinio Vilko rinktinės Žiedo būrys. Užmuštas Kaišiadorių saugume.

188.    Liutvinas iš Paželsvių.

189.    Liutvinas Jeronimas iš Paželsvių k. 1919-1945.05.19. Žuvo Šeštokuose pas K. Miluką. Kartu žuvo J. Malinauskas-Jaunutis. Perkūno-Gedimino rinktinė.

190.    Liutvinas iš Jančių k. Lekėčių vlsč, Partizanavo iki I amnestijos. Paskui išdavinėjo.

191.    Liutvinaitis Jurgis - Būkas iš Gudupių k. 1911-1945. Žuvo Norilske.

192.    Liūtas (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinė.

193.    Liūtas (pavardė nežinoma). ?-1946.12.05.

194.    Liūtas (pavardė nežinoma). 1945 m. žuvęs Geležinio Vilko rinktinės partizanas.

195.    Lydeka (pavardė nežinoma). Prienų-Panemunės būrio kovotojas, partizanavęs labai trumpai ir iš miško pasitraukęs.

196.    Lydeka Albinas Juozas iš Valių k. Jankų vlsč. 1925-? Partizanuose nuo 1945.01. Suimtas 1945.09.13. Kalėjo. Stirnos rinktinė.

197.    Lyra, Artojas (pavardė nežinoma).

198.    Loda Kazys - Vargas. G. 1910(?) m. 1946.07.15 Pošvenčio k. suimtas. Geležinio Vilko rinktinė.

199.    Logies Gustav Josef (Liogys Juozas) - Dragūnas iš Šukėtų k. Griškabūdžio vlsč. 1926.05.02-1949.02.10. Lietuvos vokietis. Žuvo Garankščių k. prie Bataitynės, miške. Kartu bunkeryje žuvo Žemaitis-Šermukšnis, Balsys-Aidas, Petrauskas-Šarūnėlis, Naujūnas-Kariūnas.

200.    Lokys Jonas iš Būblelių vlsč. Šakių apskr. ?-1946.09.25.

201.    Lopeta Pranas iš Gulbiniškių k. Pilviškių vlsč. Žuvo 1947.08.04.

202.    Lotkys Vytautas, Kazio s., iš Arlaviškių k. Panemunės apskr. 1928-1949.04.13. Žiedo būrys.

203.    Lubinas (pavardė nežinoma) iš Gudiškių k. Igliaukos vlsč.

204.    Luckus Bronius - Konsulas. G. Čystos Būdos k. Sasnavos vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. suimtas, ištremtas. Mirė 1995(?) m. Lietuvoje.

205.    Kuckus Juozas - Aras iš Kreivosios k. Kalvarijos vlsč. Partizanas nuo 1945 m. pr. Geležinio Vilko pulko štabo sargybos viršininko pavaduotojas.

206.    Luckus Petras, Kazio s. 1902-1947.08.23. Žuvo Sūsninkuose, Kalvarijos vlsč.

207.    Lučka Laurynas - Kipšas iš Šiauliškių k. Prienų vlsč.

208.    Lugauskas iš Aštrulių.

209.    Luiza Juozas -Kalnas. G. 1898 m. Panemunėje. Lietuvos kariuomenės karininkas. Geležinio Vilko pulko partizanas nuo 1945 m. pab. Žuvo 1946.10.30(7) bunkeryje, Garančiškės miške Veiverių vlsč. Marijampolės apskr.

210.    Lukaševičius Juozas - Naras iš Sūsninkų. 1928- 1948.04.06. Žuvo Orijos k. pas Karpavičių Aleksandrą.

211.    Lukevičiūtė-Kajeckienė Albina Bronislava - Laimė išStebulių k. Simno vlsč. Nuo 1944 m. rudens Lakūno būrio ryšininkė. Suimta 1947.04.17. Teista. Grįžo. Mirė 1999.09.

212.    Lukevičiūtė-Miliauskienė Janina - Vyšnia iš Stebulių k. Simno vlsč. G. 1929 m. Šarūno rinktinės Varmo, Trispalvio, Vieversio būrių ryšininkė, prieš tai - rėmėja. Ryšininke tapo 1947 m., tą dieną, kai vykdančią užduotį, suėmė jos seserį Albiną. Buvo suimta.

213.    Lukoševičius Adomas. Pokario partizanų vadas iš Kau no. Buvo suimtas, kalintas Mordovijoje.

214.    Lukoševičius Antanas iš Židoviškių k. Balbieriškio vlsč. K. Degučio būrys.

215.    Lukoševičius Leonas - Vytautas, Naujokas, Šlaitas iš Ilgakiemio k. Kauno raj. 1932-1952.11.03. Žuvo prie Pilvės kanalo. Kartu žuvo K. Ruseckas-Doleris. Partizanavo trumpai.

216.    Lukoševičius Petras iš Rudvališkių k. Liudvinavo vlsč. G. 1917.05.15. Kalėjo, buvo laikomas psichiatrinėje ligoninėje.

217.    Lukoševičius Saliamonas iš Gražiškių. Vytauto rinktinė.

218.    Lukoševičius (ne Žilvinas). Žuvo 1952 m. rudenį Panemunės raj. Kartu žuvo Stačiokas-Doleris.

219.    Lukoševičius - Žilvinas. Pietų Lietuvos srities žvalgybos viršininkas, 1948-1949 m. atvykęs į Lietuvą iš Vakarų.

220.    Lukošinskas Bronius - Gegutė iš Jukneliškės k. Krosnos vlsč. 1924-1948. Žuvo Išlandžių k.

221.    Lukošius iš Lazdijų. Stribu dirbęs partizanas.

222.    Lukša Juozas - Juodis, Kazimieras, Vytis, Arminas, Skirmantas, Kęstutis, Skrajūnas, Daumantas, S. Mykolaitis. 1921-1951.09.04. G. Juodbūdžio k. Veiverių vlsč. Marijampolės apskr. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Architektūros fakulteto studentas. Į partizaninį judėjimą įsijungė 1945 m. pavasarį. Slapyvardžiai: Juodis - Partizanų sąjūdžio organizacinio skyriaus viršininkas, Kazimieras - Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo (VGPŠ) Vilniuje adjutantas (1945 m.), Vytis -Geležinio Vilko rinktinės spaudos ir propagandos skyriaus viršininkas, „Laisvės žvalgo" redaktorius (1946 m.), Arminas - VGPŠ adjutantas Tauro apygardoje (1947 m.), Skirmantas-Tauro apygardos Birutės rinktinės vadas, apygardos štabo žvalgybos skyriaus viršininkas (1947 m.), Kęstutis - ekspedicijos į Lenkiją ryšiui su užsieniu atstatyti vadovas (1947 m.), Skrajūnas -Lietuvos partizanų BDPS Prezidiumo pasiuntinys įgaliotinis Vakaruose (1948-1950 m.), Daumantas - Vakaruose parašytos knygos „Partizanai už geležinės uždangos" autorius, S. Mykolaitis - grįžus į Lietuvą iki žuvimo.

1946 m. pr. paskirtas Geležinio Vilko rinktinės spaudos ir propagandos skyriaus viršininku, vasarą - „Laisvės žvalgo" redaktoriumi. 1947.01.12 paskirtas naujai įkurtos Birutės rinktinės vadu. 04.27 iš pareigų atleistas ryšium su išvykimu į Lenkiją. 02.16 buvo suteiktas jaunesniojo puskarininkio, 08,15 - puskarininkio, o 11.15 - viršilos laipsnis.

Grįžęs iš Lenkijos, 1947.06.25 pradėjo eiti rinktinės vado pareigas, iš kurių 08.20 atleistas ir paskirtas apygardos štabo žvalgybos skyriaus viršininku. Metų pab. išvyko į Vakarus kaip BDPS įgaliotinis užsieniui.

1949.10.14 LLKS Prezidiumo aktu Nr. 16 jam suteiktas Laisvės Kovotojo, partizano kapitono laipsnis, jis paskirtas LLKS politinio skyriaus viršininku apygardos vado teisėmis ir LLKS atstovu užsieniui. 1950.10 pr. grįžo į Lietuvą ir 11.25 paskirtas laikinai eiti Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo žvalgybos skyriaus viršininko pareigas.

1951.08 atvyko iš Dzūkijos į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinę įkurti čia žvalgybos centro.

Žuvo išduotas prie Pažėrų (Kauno raj.).

223.    Lukša Jurgis, Vinco s.,-Piršlys iš Juodbūdžio k. Veiverių vlsč. 1922-1947.06.14.

224.    Lukša Stasys - Juodvarnis, Kelmas, Tautvydas iš Juodbūdžio k. Veiverių vlsč. 1926-1947.09.12. Nuo 1946 m. pr. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanas. 1947 m. paskirtas rinktinės žvalgybos skyriaus viršininku. Žuvo Kazlų Rūdos miškuose, kai, užpuolus kareiviams puskarininkių 2-osios laidos mokomąją kuopą, dengė partizanų pasitraukimą.

225.    Lukšys Antanas - Alksnis(?). Suimtas 1946 m.

226.    Lukšys Bronius. Teistas Marijampolėje 1946.04.24.

227.    Lukšys Pijus. ?-1946.11.29. Žalgirio rinktinė.

228.    Lukšys - Vytis. Laikraščio „Kovos keliu" redaktorius. Žuvo 1946.06.07 kartu su J. Stravinsku-Žiedu ir kitais.

M

1.    Maceina Algirdas - Šarka iš Raželių k. Garliavos vlsč. ?- 1945. Žuvo Ringaudų k. Garliavos vlsč. Moksleivis.

2.    Maceina Aloyzas. Kauno apylinkių partizanas.

3.    Maceika Antanas. Žalgirio rinktinė. Žuvo 1945 m.

4.    Maceina Juozas - Šarka. Kauno apylinkių partizanas. Žuvęs 1946.03.11. Geležinio Vilko rinktinė.

5.    Maceina Klemensas - Griausmas iš Giniūnų k. 1923- 1947.03.05. Žuvo Jurginiškių k. prie Mauručių. Kartu žuvo P. Stravinskas ir A. Kasperavičius. Geležinio Vilko rinktinės kulkosvaidininkas.

6.    Macijauskas Bronius iš Lankupėnų k. 1946 m. suimtas. Vytauto rinktinė.

7.    Maciukonis Jonas - Lazdynas. G. Ogarinės k. Šventežerio vlsč. 1927-? Lakūno būrys. Buvo suimtas.

8.    Maciulevičius Pranas iš Pašventupio k. 1927-1946.

9.    Mackelis Česius. Perkūno, vėliau Gedimino rinktinė.

10.    Mackelis Juozas. Perkūno, vėliau Gedimino rinktinė.

11.    Mackevičius Alfonsas - Lokys iš Stanaičių k. 1924- 1947.05.01. Žuvo Garliavos miške. Birutės rinktinė.

12.    Mackevičius Jonas iš Paluobių k. Buvo suimtas.

13.    Mackonis Vincas iš Daukšių k. Gudelių vlsč. Karklo grupės partizanas.

14.    Macukonis Jonas, Adomo s., - Lazdynas iš Agarinių k. Šventežerio vlsč. 1927-? Suimtas. Lakūno būrys.

15.    Mačiokaitė Stasė. 1946 m. lydėjo partizanus ir žuvo -buvo nušauta. Žalgirio rinktinė.

16.    Mačiokas Mykolas. 1899.05.17-1946(19477). G. Gudelių k. Pilviškių vlsč. Lietuvos gen. štabo aviacijos pulkininkas leitenantas. Studijavo Čekoslovakijoje. Okupantų vokiečių 1943 m. suimtas ir įkalintas Štuthofe (kalinio Nr. 21255). 1945.04 grįžo į rusų okupuotą Lietuvą, išėjo į partizanus ir žuvo.

17.    Mačionis Viktoras - Veselas (gal Viesulas?). Žuvo 1945.09.13 Marčenių k. Kauno raj.

18.    Mačiukonis Vytas - Plutonas iš Marijampolės apskr. Suimtas 1945 m.

19.    Mačiukaitis Petras. G. 1923 m. Partizanas nuo 1945 m. Žuvo 1945.04. Žalgirio rinktinė.

20.    Mačiulaitis Feliksas - Vyturys. G. 1924 m. Gyveno Smilgių k. Griškabūdžio vlsč. Šakių apskr. Mokėsi Griškabūdžio mokykloje. Rusams užėmus Lietuvą, buvo paimtas į kariuomenę, bet pabėgo ir tapo partizanu. Žuvo 1946 m. rudenį Kiduliuose.

21.    Mačiulaitis Petras. G. Bridžių k. Sintautų vlsč. Žuvo Valkų mūšyje 1945.05.12.

22.    Mačiulaitis Petras iš Adomiškių k. Lukšių vlsč. Po kalėjimų mirė Lietuvoje.

23.    Mačiulaitis Pranas - Perlas. Žuvo 1945.05.12. Valkų kautynėse.

24.    Mačiulis Albinas iš Liudvinavo vlsč. Mirė Norilske.

25.    Mačiulskas Algis, Silvestro s., iš Vaitkabalių k. Gražiškių vlsč. Buvo ištremtas.

26.    Mačiulis Leonas - Audra iš Jiestrakio k. G. 1922 m. Suimtas 1946 m.

27.    Mačiulis (Mačiulaitis) Petras - Šiaučius iš Bridžių k. Sintautų vlsč. Kapitono J. Valčio dalinio partizanas nuo 1945 m. pradžios.

28.    Mačiulskas Vaclovas iš Petraučiznos.

29.    Mačiunskas Vacius iš Šidviškių k. Liudvinavo vlsč. Karklo grupės partizanas.

30.    Mačiūnas Juozas - Klevas, Kulka(?), Kryžiuotis(?) iš Kermošinės k. Igliškėlių vlsč. 1926-1946. Žuvo tėviškėje.

31.    Mačiūnas Vytautas-Vilkas, Šilas(?). G. 1920 m. Kermošinės k. Igliškėlių vlsč. 1945.06 pr., vengdamas kariuomenės, įstojo į Geležinio Vilko rinktinės partizanų būrį. Birželio 22 d. Klevinės k. Igliškėlių vlsč. buvo sužeistas, suimtas ir nuteistas. Į Lietuvą grįžo 1954 m. vasarą. 1955.02 naktį iš 5 į 6 d. Šlavan-čių k. Marijampolės raj. pas Gruštą buvo nušautas per langą iš medžioklinio šautuvo.

32.    Mačiūta Stasys - Vaidila iš Kardokų k. Višakio Rūdos vlsč. 1926-1947.09.24. Veiverių gimnazijos gimnazistas. Žuvo Daunorų k. prie Veiverių su kun. Lelešiumi ir kitais. Užkastas Skausmo kalnelyje.

33.    Mačiūtaitė Stasė - Vaidilutė iš Kardokų k. Višakio Rūdos vlsč. 1929-1950.02.06. Žalgirio rinktinės 36-osios kuopos partizanė. Žuvo Pūdymų k. Lukšių vlsč.

34.    Mačys iš Skirkiškių k. Barzdų vlsč. Ryšininkas, vėliau -partizanas.

35.    Mačys Gediminas - Šturmas. G. 1928 m. Vytauto rinktinė. Kalintas. Grįžo į Lietuvą.

36.    Mačys Leonas - Lampeo iš Paežerių k. Žuvo 1947 m. Vytauto rinktinė.

37.    Magulis Albinas.

38.    Majauskas Jonas iš Dūdų k. Vilkijos vlsč. Kauno apskr. Tauro apygardos partizanas. 1944 m. pab. lietuvių parašiutininkų iš Vokietijos talkininkas.

39.    Majoras (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinės Gedimino tėvonija.

40.    Makaraitis Juozas - Žilvitis(?), Žilvinas iš Dzūkijos. 1922-1949. Štabo darbuotojas ypatingiems ryšiams tarp Dainavos apygardos vado Vanago ir Tauro apygardos štabo.

41.    Makarevičius Julius - Varpas. Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės (tėvonijos) vadas. Išduotas žuvo 1952.02.

42.    Makauskas Juozas iš Šeštokų.

43.    Makauskas Juozas iš Trakelių k. ?-1946.

44.    Maknavičius Vincas - Beržas iš Varšuvėlių k. Vilka viškio raj. 1928-1950.04.10 ŽuvoKurpikų k. Kybartų vlsč. pas Augustą. Kęstučio tėvonija.

45.    Makrickas Juozas. Stribas, bendradarbiavęs su partizanais. Suimtas nieko neišdavė.

46.    Maksimavičius Alfonsas. Juozo ir Stanislovo brolis. Suvalkų trikampio partizanas 1947 m.

47.    Maksimavičius Antanas-Mauras iš Akmenių k. Lazdijų raj. 1926-? Žuvo Nemajūnų k. Lazdijų raj. Perkūno rinktinė.

48.    Maksimavičius Juozas. Alfonso ir Stanislovo brolis. Suvalkų trikampio partizanas 1947 m.

49.    Maksimavičius Stanislovas. Alfonso ir Juozo brolis. Suvalkų trikampio partizanas 1947 m.

50.    Makusa - Kipšiukas. Žuvęs.

51.    Makusa (Matusa) Jonas - Voveriukas. G. 1915 m. Adomiškių k. Lukšių vlsč. Partizanavo nuo 1947.01. Nusišovė 1948.06.13 Gerdžinio miške. Drauge žuvo būrio vadas Čereš-kevičius (Čečeras).

52.    Makusa (Matusa) Stasys. G. 1917 m. Adomiškių k. Lukšių vlsč. Žuvo Bunzų k. prieš 1947.06. (Kita versija: 1948.06.13). Jono brolis.

53.    Makutėnas Vytautas.

54.    Makūnas iš Mačiūnų k. Geležinio Vilko rinktinė.

55.    Makūnas. Kauno apylinkių partizanas.

56.    Malakauskas. Pajevonio apylinkių partizanas.

57.    Malaškevičius Kostas iš Liudvinavo vlsč. ?-1945. Mirė Norilske.

58.    Malinauskas Albinas iš Suvalkų.

59.    Malinauskas Jonas - Jaunutis iš Išlandžių k. Krosnos vlsč. 1925(1924)-1945.05.19. Žuvo Šeštokuose pas Miluką. Kartu žuvo J. Vilkelis ir J. Liutvinas. Perkūno-Gedimino rinktinė.

60.    Malinauskas Juozas - Balkis. G. 1920 m. Kazlų k. Kazlų Rūdos vlsč. Marijampolės apskr. 1945 m. pavasarį įstojo į Briedžio organizuojamą partizanų būrį, buvo paskirtas į 3-iąjį skyrių. Budninkų kautynių metu nežuvo, kaip rašoma Grafo dienoraštyje, bet gyvas pateko priešui į rankas.

61.    Malinauskas Juozas - Dainius. ?-1945. Žuvo Paliose.

62.    Mališauskas Justinas - Balandis. Partizanuose nuo 1945.04, žuvo 1945.07.08. Žalgirio rinktinė.

63.    Mališka Vytautas - Dobilas iš Kybartų. 1922-? Dirbo Virbalio geležinkelio stotyje. 1944.10.26 desantininkas į Kazlų Rūdos apylinkes.

64.    Malyška Jonas. Vytauto rinktinė.

65.    Malkevičius Alfonsas. Kauno apylinkių partizanas.

66.    Maranavičius Vytautas - Šernas.

67.    Marauskas Antanas - Anguras iš Pagraužiu k. Liubavo vlsč. 1922-1948.02.13. Žuvo Liubavo mūšyje. Būrio vadas.

68.    Marazas Aloyzas iš Šlyžių k. Žvirgždaičių vlsč. 1924—? Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Bėglys iš tarybinės armijos.

69.    Marazas Jonas, Jono s., - Šalmas, Kulputė iš Klevinės k. Liudvinavo vlsč. 1918-1945.12.30. Suimtas ir Marijampolės teismo 1945.10.10 nuteistas sušaudyti. Geležinio Vilko rinktinė. Kartu buvo suimtas P. Kališius.

70.    Marcinionis Antanas - Balandis iš Leipalingio vlsč. 1914-? 1947.06.13 buvo suimtas Menkupių k. pas Pupką. Suvalkų trikampio partizanas.

71.    Marcinkauskas (Marcinkovvski) Stanislovas - Radzieckis Stanislovas. Suvalkų trikampio partizanas. 1947 m. Punsko vlsč. gyventojas Petras Nevulis jam parūpino dokumentus

S. Radzieckio vardu.

72.    Marcinkevičius. Geležinio Vilko rinktinės 1-asis būrys.

73.    Marcinkevičius. Rudaminos apylinkių partizanas. Suimtas.

74.    Marcinkevičius Albinas iš Pairudenio(?) k. Balbieriškio vlsč. Degučio būrio partizanas.

75.    Marcinkevičius Jonas - Lapinas. 1917-1947.05.20. Žuvo Sasnavos miške.

76.    Marcinkevičius Juozas - Lapinas. 1920(?)-1946.11.20. Žuvo su Petru Kazlausku pas Naudžiūną Žiūronių k. per javų kūlimo talką. Geležinio Vilko rinktinė.

77.    Marcinkevičius Julius - Šerno brolis. Žilvičio būrys.

78.    Marcinkevičius Leonas iš Pavasakės k. Igliškėlių vlsč. Žuvo 1945.04.12.

79.    Marcinkevičius Petras. 1911-1945.02.21. Žuvo Liepa kūjuose.

80.    Marcinkevičius Simonas - Voverė iš Žagarų k. Balbieriškio vlsč. 1910-1944.12.24. Geležinio Vilko rinktinė.

81.    Marcinkevičius(?) - Studentas. Žuvo 1946 m. Petkeliškių k. Veiverių vlsč.

82.    Marcinkevičius Viktoras - Lapenas iš Kirsnokiškės k. Pilviškių vlsč. 1916-1947.05.20. Žuvo prie Šilakojo miško.

83.    Marcinkevičius Vincas - Šernas. ?-1946.07.24. Žuvo prie Rudupio. Žilvičio būrys.

84.    Marcinkevičius Vytautas - Vydūnas. 1919-1949.07.23. G. Kirsnokiškės k. Pilviškių vlsč. Vinco brolis.

85.    Marcinkus Jonas. Žalgirio rinktinė.

86.    Macukonis Bronius iš Rolių k. Krosnos vlsč. Kalniškės partizanas. Žuvęs.

87.    Marčiukaitis Jonas, Juozo s., - Šermukšnis iš Kumečių k. 1925-1945. Žuvo Žuvinto ežero pievose.

88.    Marčiukaitis Juozas iš Rudenų k. 1915—?

89.    Marčiukaitis Jurgis iš Beržyno k. 1911-1946.02. Žuvo Struogiškės k. Verebiejų vlsč. kartu su M. Kazoku iri. Urbanavičiumi.

90.    Marčiukaitis Povilas - Vyturys. 1921-1950.

91.    Marčiukaitis Simonas -Dėdė. 1910—? „Lietuvos partizanų" būrio vadas.

92.    Marčiukaitis Vitas iš Balbieriškio. 1920-1944.12.04. Žuvo Būdos k. Marijampolės apskr.

93.    Marčiukonis Bronius - Aras(?) iš Rolių k. Krosnos vlsč. Lakūno būrys. Kalniškės mūšio dalyvis, dingęs be žinios. Vinco brolis.

94.    Marčiukonis Vincas - Aras iš Rolių k. Krosnos vlsč. Lakūno būrys. Slapstėsi.

95.    Marčiulaitis Justinas - Milžinas iš Stuomenų k. 1929- 1950.05.16. Žuvo Šilavoto vlsč. kartu su L. Kurtiniu-Jaunučiu. Klemenso, Kosto ir Vito brolis.

96.    Marčiulaitis Klemensas - Karaliūnas iš Stuomenų k. 1927-1952.05.31. Žuvo prie Amalviškių ežero. Būrio vadas. Kartu žuvo V. Daminaitis.

97.    Marčiulaitis Kostas - Slanka, Dainius iš Stuomenų k. 1933-1952.06.24. Žuvo Juodaraistyje, Prienų raj. Ketvirtas brolis - partizanas.

98.    Marčiulaitis Vitas - Vėjelis, Vėjas iš Stuomenų k. 1925- 1951.01.14. Žuvo Kižių k. prie Marijampolės. Geležinio Vilko rinktinės būrio vadas po P. Burinsko-Tetervino. Justino, Klemenso ir Kosto brolis.

99.    Marčiulionis - Kazokas nuo Jankų krašto. Žuvo Kampinių k. Veiverių vlsč. 1947 m. Mokytojas.

100.    Marčiulionis A. - Petraitis. Žuvo prie Pakuonio. 1927- 1947.

101.    Marčiulionis Jonas - Audronis(?). Pjūklo, vėliau -Dešinio būrio partizanas. Žuvo 1947(1948) m.

102.    Marčiulionis Jonas - Aras, Audronis iš Pašventupio k. Pakuonio vlsč. 1917-1945.01.30. Vadovavo kautynėms Alininkuose, kur ir žuvo. Geležinio Vilko rinktinė. Užkastas Jiezne, ožkų ganykloje.

103.    Marčiulionis Jonas - Gaisras iš Skriaudžių. 1924-1988(7). Mirė grįžęs iš lagerių. Birutės rinktinė.

104.    Marčiulionis Juozas, Jurgio s., iš Pašventupio k. Prienų apskr. 1893-1947.05.16. Tauro apygarda. Žuvo Vyčių k. Panemunės raj.

105.    Marčiulionis M. Žuvo prie Pakuonio.

106.    Marčiulionis Vytautas - Viesulas, Saulė iš Pašventupio k. Pakuonio vlsč. 1923-1946.07.28. Žuvo Margininkų k. Prienų-Panemunės partizanų būrio vadas. Audronio brolis.

107.    Marčiulionis Juozas, Ksavero s., - Dėdė. Dzūkų rinktinės Kęstučio tėvonijos būrio vadas.

108.    Marčiulynaitė Aldona - Ramunė iš Aukštojo Balbieriškio. Įrašyta Balbieriškyje paminkle. Kur užkasta, nežinia. ?- 1948.

109.    Marčiulynaitė Monika - Mama, Nykštukas iš Ringėnų k. Prienų raj. 1926-? Geležinio Vilko rinktinės ryšininkė Mama, o nuo 1949 m. - tos pačios rinktinės partizanė, rinktinės vado adjutante Nykštukas. Suimta 1953 m. Po lagerių grįžo. Mirusi. Lapino ir Meškutės sesuo. Jos priesaiką priėmė Litas.

110.    Marčiulynas Juozas, Ksavero s., - Granitas, Dėdė iš Paberžių k. Simno raj. LDK Kęstučio būryje nuo 1944 m. Žuvo.

111.    Marčiulynas Antanas iš Dergolių k. (?) Balbieriškio vlsč. 1925-1944.12.04.    Žuvo Būdos k.

112.    Marčiulynas Kazys iš Medinų k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945.04.12.

113.    Marčiulynas Stasys - Lapinas iš Ringėnų k. Prienų raj. G. 1924 m. Suimtas Vartų k. Prienų raj. pas Žukauską. Sušaudytas 1951.05.17. Kartu suimti ir sušaudyti P. Kleiza-Rytis ir K. Urbanavičius-Žaibas. Geležinio Vilko rinktinė. Meškutės brolis.

114.    Marčiulynas Viktoras iš Balbieriškio vlsč. 1918— 1944.12.04. Žuvo Būdos k. Marijampolės apskr.

115.    Marčiulynas Vincas - Meškutė iš Ringėnų k. Prienų raj. 1929-? Suimtas 1946 m. Kalėjo Vorkutoje. Mirė Lietuvoje.

116.    Marčiūnas Antanas - Vaidila iš Digrių k. Garliavos vlsč. 1926-1947.01.29.    Žuvo prie Naudžių k. Šakių vlsč.

117.    Marčiūnas Viktoras - Viesulas iš Kauno raj. 1920- 1945.09.13.1945.01 suburtos 60 žm. grupės vadas. Veikė Jiezno, Stakliškių apylinkėse. Žuvo Maceinių(?) k. Kruonio vlsč.

118.    Margevičius Algis iš Lazdijų raj. 1928-1948 žiemą. Žuvo Žemaitkiemyje Lazdijų raj. pas Miliauską. Keršto būrys.

119.    Margevičius Jonas - Karklas iš Kučiūnų k. Lazdijų raj.

120.    Marijauskas Juozas iš Šūrupio k. Marijampolės apskr. 1893-1946.

121.    Marytė (pavardė nežinoma). Partizanas nuo Kalvarijos, 1947.12.31 žuvęs Varnupiuose pas Giedraitį. Kartu žuvo Stružo Vaikas - Vaičiulaitis(?). Buvo niekinami Liudvinave.

122.    Markauskas Antanas - Žaibas. G. 1922 m. Ilgakiemio k.Veiverių vlsč. Marijampolės apskr. Geležinio Vilko pulko partizanas nuo 1944 m. pab. Žuvo 1946.10.30 bunkeryje Garan-čiškės miške, Veiverių vlsč. Kartu žuvo J. Liuiza ir A. Slavinskas.

123.    Markauskas Henrikas - Mėnesėlis. G. 1913 m. Mučiūnų k. Žuvo 1951.03.14.

124.    Markauskas Juozas iš Trakelio k. ?—1946. Lakūno būrys.

125.    Markelis Vincas iš Liūliškio k. Karklo grupės partizanas.

126.    Markeliūnas iš Radžiūnų k. Miroslavo vlsč. Žuvo 1947 m.

127.    Markeliūnas Juozas iš Klevinės k. Sasnavos vlsč. 1945 m. buvo tėviškėje sužeistas ir sudegintas.

128.    Markevičius. LLA Vanagų būrio vadas 1945 m. Mirė 1998 m.

129.    Markevičius Albinas iš Krūvelių k. 1926-1947.01.22. Žuvo prie Bagotosios k.

130.    Markevičius Algirdas. Perkūno rinktinė.

131.    Markevičius Antanas iš Kauno. Lietuvos Laisvės Gelbėjimo Fronto narys. 1948.05.21 suimtas Kaune ir kitą dieną nužudytas.

132.    Markevičius Kostas - Onutė iš Užukalnių k. Sangrūdos vlsč. Kalvarijos gimnazijos moksleivis. Perkūno rinktinė.

133.    Markevičius Vitas iš Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. Žuvo 1947 m. žiemą prie Bagotosios.

134.    Markevičiūtė Janina žr. Ramanauskaitė Ona.

135.    Markūnas Antanas - Vaidila iš Digrių k. 1921—? Žalgirio rinktinė.

136.    Marsas (pavardė nežinoma). ?-1947.04.25. Žalgirio rinktinės partizanas (...)okaitis Jonas.

137.    Martinaitis iš Serbentiškių k. Sasnavos vlsč. Žaibo brolis.

138.    Martinaitis Antanas - Aras.

139.    Martinaitis Antanas - Kapsas iš Subačiškės k. Gudelių vlsč. Marijampolės apskr. 1928-1947.01.04. Žuvo prie Veiverių kartu su J. Jasulaičiu-Kazoku. Žalgirio rinktinės ūkio skyriaus viršininkas.

140.    Martinaitis Antanas - Žaibas iš Serbentiškių k. Sasnavos vlsč. 1928-1947.

141.    Martinaitis Antanas-Žiogas iš Padgyviškių k. Sasnavos vlsč. 1925-1947.

142.    Martinaitis Juozas -Ąžuolas iš.Padgy viškių k. Sasnavos vlsč. 1922-? 1947 m. dar buvo gyvas.

143.    Martinaitis Zenonas iš Degučių k. Jankų vlsč. 1931—?

144.    Martynaitytė Natalija - Danutė, 1951.05.20 suimta. Grįžo, gyvena prie Pilviškių. Žalgirio rinktinė.

145.    Martusevičius J. 1926-1946.05. Žuvo prie Pakuonio.

146.    Marūnas Antanas - Vaidila iš Digrių k. Garliavos vlsč. 1926-? Žalgirio rinktinė.

147.    Marušaitis Juozas iš Pasūduonio k. 1925-1948.

148.    Maseika Algirdas - Biliūnas, Šarka. Viesulo būrys. Žuvo Garliavos vlsč. 1946.03.10.

149.    Masikonis Vytas -Plutonas. G. 1927 m. Stirnos rinktinė. Partizanuose nuo 1945 m. Eilinis. 1946 m. suimtas.

150.    Masikonis. Kalniškės būrys.

151.    Masiulionytė Ona iš Medinų k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945.09.20.

152.    Maskauskas žr. Maslauskas.

153.    Maskeliai (du broliai). Navicko būrys.

154.    Maskelis Jonas, Petro s., iš Lopiškių k. Rudaminos vlsč.

155.    Maskelis Albinas iš Šarkiškių k. Simno vlsč. 1911-1945. Žuvo Kalniškės mūšyje.

156.    Maskelis Alfonsas nuo Kalniškės. Bežemis. Žuvo prie Kalniškės. Žydo brolis. Perkūno rinktinė.

157.    Maskelis Juozas - Žydas. Partizanas iš Lopiškių k. Šeštokų vlsč. 1916—? Mirė grįžęs iš lagerių. Perkūno rinktinė.

158.    Maskelis Jurgis iš Šarkiškių k. Simno vlsč. 1926-1945. Žuvo Kalniškės mūšyje.

159.    Maskelis Vincas, Juozo s., iš Liūliškio k.

160.    Maskeliūnas Aleksandras - Strazdas iš Ginčionių k. Lazdijų raj. Žuvo 1946 m. Apie jį ir Milžiną buvo sukurta daina „Ir vėl apsiniaukus padangė pravirko".

161.    Maslauskas (Maskauskas?) Juozas iš Riečių k. 1926- 1946.

162.    Maščinskas - Kirvelis. Prienų šilo partizanas. Žuvęs 1946.10.15-18.

163.    Matažinskas iš Dainavėlės k. Rudaminos vlsč. Žuvo 1945(1946?) m. prie savo namų. Sužeistas nusišovė. Palaidotas ten pat miške.

164.    Matjošaitis Antanas, Simono s., - Miškas iš Saltininkų k. Krosnos vlsč. 1920-1945.09.20. Žuvo Saltininkuose su V. Juš-kausku. Apsuptas nusišovė. Kalniškės mūšio dalyvis.

165.    Matjošaitis Bronius - Startas. G. Auksučių k. Barzdų vlsč. 1927-1947.05.25. Susisprogdino Paberžupio k. pas Kuraičius.

166.    Matjošaitis Vytautas-Medis. 1921(?)-1946(?). Lakūno būrys.

167.    Matrosas (pavardė nežinoma). ?-1947.12. Žalgirio rinktinė.

168.    Matukaitė G. žr. Matusaitė G.

169.    Matukevičius Jonas - Danielius. G. 1925 m. Geležinio Vilko rinktinės partizanas. Suimtas, teistas. Po lagerių grįžo. LLKS Tauro apygardos vadas po Atgimimo. Gyvena Prienuose,

170.    Matukevičius Vytautas iš Ingavangio k. 1930-1951.

171.    Matukynas Jurgis iš Uosos k. Balbieriškio vlsč. 53 m. eigulys. Žuvo 1944.12.19.

172.    Matulaitis. Mokytojas iš Prienų.

173.    Matulaitis Antanas - Berželis iš Uosupėlio k. 1925-1945. Susisprogdino tėviškėje.

174.    Matulaitis Juozas iš Kardokų k. Kazlų Rūdos vlsč. 1924-? Žuvo tėviškėje.

175.    Matulaitis Juozas iš Tumpų k. Žvirgždaičių vlsč. 1917— 1952(?). Legalizavosi, bet greitai buvo ištremtas. Vėliau kaip liudininkas buvo parvežtas į Kudirkos Naumiestį ir dingo be žinios.

176.    Matulaitis Jurgis - Slibinas iš Dzūkijos. Tarnavo pas ūkininką Barzduose. Žuvo 1946.03.26 Barzdų kautynėse. Kulkosvaidžiu dengė atsitraukiančius draugus ir susisprogdino.

177.    Matulaitis Klemensas - Žilvitis. G. Baraginės k. 1907-?

178.    Matulaitis Vytautas-Kiškis. G. Paberžių k. Radviliškio raj. 1928-?

179.    Matulevičius iš Agurkiškės. G. 1927 m. Kamšos miške buvo nukankintas vokiečiais persirengusių čekistų.

180.    Matulevičius. Suvalkų trikampio partizanas. Perėjo sieną 1945 m.

181.    Matulevičius Antanas, Mykolo s.,-Perkūnas iš Liudvinavo. 1913-1985(7). Mirė Dotnuvoje. Gedimino rinktinė.

182.    Matulevičius Antanas - Pranciškus iš Marijampolės.

183.    Matulevičius Julius - Dzūkas iš Rūdninkų k. 1915(7)- 1947. Suimtas 1946 m. Mirė kalėjime. Partizanavo pusę metų. Dalyvavo P. Lasavickienės išlaisvinime Sangrūdoje. Legalizavosi, bet buvo suimtas ir įkalintas.

184.    Matulevičius Julius - Zigmas, Gulbinas, G. 1926 m. Agurkiškės k. Kazlų Rūdos vlsč. Žuvo 1945.07.10. Eglynėlio miške prie slėptuvės. Kartu su kitais 8 partizanais jį nužudė vokiečiais persirengę sokolovininkai.

185.    Matulevičius Juozas, Vinco s., iš Kardokų k. Karklo būrio partizanas.

186.    Matulevičius Juozas - Tigras iš Kazlavo (Asavos) k. Liubavo vlsč. 1916-1946.03.17. Žuvo Tarprubežiuose.

187.    Matulevičius Juozas iš Valavičių k. ?-1946.

188.    Matulevičius Jurgis iš Agurkiškių k. ?-1946. Nukankintas.

189.    Matulevičius Kazys - Radvila. G. 1924 m. Vidgirių k. Keturvalakių vlsč. Vilkaviškio apskr. Vytauto rinktinės partizanas nuo 1945 m. rudens. 1946 m. pavasarį buvo paskirtas Tauro apygardos štabo ryšininku ypatingiesiems reikalams. Nuo rudens dirbo politinės dalies skyriuje. Daug prisidėjo prie apygardos laikraščio „Laisvės žvalgas" leidimo. 1947.06.12 Kaune, Tabariškėse, pateko į pasalą, buvo sužeistas ir suimtas. Grįžo.

190.    Matulevičius Kęstutis iš Zomčinės k. Igliškėlių vlsč. 1929-? 1950.03.06 suimtas.

191.    Matulevičius Kostas iš Išlaužo k. 1913-1945.08.02.

192.    Matulevičius Mindaugas. Žuvo 1950 m. Vytauto rinktinės partizanas.

193.    Matulevičius Petras iš Išlaužo. 1888-1945.08.02. Kosto tėvas. Žuvo kartu su sūnumi Kostu.

194.    Matulevičius Vytautas - Genys, Pempė, Mindaugas. 1921-1950.02.13. G. Kazlavo k. Liubavo vlsč. Nuo 1945 m. Perkūno rinktinės partizanas. 1946 m. vasarą paskirtas būrio vadu. Išformavus rinktinę, 1946.06 perkeltas į Vytauto rinktinę. 1947.07 paskirtas rajono žvalgybos viršininku, 1949.09 perkeltas į Kęstučio tėvoniją vado pavaduotoju. 1949.10.13, slėpdamasis vandenyje nuo grupę užpuolusių kareivių, persišaldė ir vėliau Trilaukio k. pas Brokus mirė.

195.    Matulevičius Vitas - Kareivis iš Gudiškių k. Igliaukos vlsč. 1926-1945.06.10. Žuvo Aukštosios k. Sasnavos vlsč. Palaidotas Mikališkių k.

196.    Matulevičius Antanas, Miko s., - Perkūnas iš Liudvinavo. Gyveno Jukneliškių k. Rudaminos vlsč. Buvo suimtas.

197.    Matulevičius Vytautas -Pimsa iš Gudiškių k. Igliaukos vlsč. 1919-1945. Žuvo Sasnavoje. Geležinio Vilko rinktinė.

198.    Matulis Jonas.

199.    Matulis Vincas iš Gudiškės (Gudupių?) k. Sušaudytas namuose.

200.    Matusa Pranas. Plokščių partizanas, žuvęs Bundzuose 1945.08.

201.    Matusa žr. Matusevičius.

202.    Matusa (Matusevičius) Algimantas. 1921-1948. Žalgirio rinktinės partizanas.

203.    Matusa (Matusevičius) Jonas - Voveris iš Paežerėlių vlsč. G. 1920(?) m.

204.    Matusa Viktoras iš Plokščių. 1913-1946(7). Yra žinių, kad buvo nuteistas ir sušaudytas.

205.    Matusevičius Antanas iš Eiciūnų k. Paežerėlių vlsč. 1924(?)~? Žalgirio rinktinė.

206.    Matusevičius Bronius. ?-1945. Žalgirio rinktinė.

207.    Matusevičius Jonas iš Bulakos k. ?-1946.

208.    Matusevičius Kazys iš Medvišių k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1947.02.16.

209.    Matusevičius Matas iš Mačiuliškių k. Šilavoto vlsč. Žuvo 1945 m.

210.    Matusevičius Pranas - Gulbinas. G. 1912 m. Švediškių k. Lukšių vlsč. Atsargos leitenantas. 1945 m. pavasarį buvo suorganizavęs 74 partizanų grupę, kurią atvedė į Valkų partizanų stovyklą. Žuvo Staliorių k. 1945.07.08.

211.    Matusevičius (Matusa) Algimantas - Našlaitėlis. G. 1930 m. Pavilkijo k. Lekėčių vlsč. Partizanuose nuo 1950.04. Žuvo 1950.11.24 Jančių k. Lekėčių vlsč.

212.    Matusevičius (Matūnas) Algimantas - Neptūnas. G. 1921 m. Eiciūnų k. Paežerėlių vlsč. Partizanas nuo 1944.12. Kūrė Žalgirio rinktinę. Buvo Basanavičiaus kuopos vadas. 1947 m. pr. jam suteiktas grandinio laipsnis, o rudenį buvo paskirtas TKNKŠ (tremtinių, kalinių ir nukentėjusių kovotojų šeimų) globos poskyrio viršininku. 1949 m. pr. - rinktinės adjutantas, nuo kovo mėn. - Vytauto rinktinės adjutantas, rudenį - kovos su alkoholizmu komiteto pirmininkas. 1950.03 paskirtas Vytauto rinktinės vadu ir pakeltas į puskarininkius, o vasarą - į viršilas. Žuvo išduotas 1950.06.22 Žiūrių-Gudėlių k. Pilviškių vlsč. Vilkaviškio apskr.

213.    Matusevičius Stasys - Svainis. Vytauto rinktinė. Suimtas 1948 m.

214.    Matusevičiūtė (Matūnaitė) Gražina - Snaigė iš Eiciūnų k. Paežerėlių vlsč. 1925-1948.02.19. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo slėptuvėje tarp Agurkiškės ir Klevinių k. Lukšių vlsč. Mokytoja iš Lekėčių, Algimanto ir Vygando sesuo. Kartu žuvo brolis Algimantas ir J. Mockevičius-Voverė.

215.    Matuza. ?—1946(7). Matuzos Vinco brolis. K. Degučio kuopos partizanas.

216.    Matuza Jurgis, Kazio s., - Dagilis iš Makrickų k. 1923- 1946.08.31. Buvo užkastas Balbieriškio miške.

217.    Matuza Kazys, Kazio s., - Vanagas iš Makrickų k. Gudelių vlsč. 1920-1946.09.19. Žuvo Gelčių k. Pas V. Mekionį.

218.    Matuza Vincas, Kazio s., iš Makrickų k. Gudelių vlsč. Žuvo 1946.09.19 Gelčių k. kartu su broliu Kaziu.

219.    Matuza Vincas iš Gebrių k. Gudelių vlsč. ?-1946. K. Degučio kuopos partizanas.

220.    Matūnaitė žr. Matusevičiūtė.

221.    Matūnas žr. Matusevičius.

222.    Matūnas Algimantas iš Eiciūnų k. Paežerėlio vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1948.02.19 Lekėčių girioje, bunkeryje. Kartu žuvo sesuo Gražina ir J. Mockevičius-Voverė.

223.    Matūnas (Matusevičius) Vygandas iš Eiciūnų k. Paežerėlių vlsč. G.1930 m. Žuvo drauge su broliu Algimantu  1950.06.22.    Žiūrių-Gudelių pelkėje. Partizanavo 1-2 savaites.

224.    Matveikis (Matveika) Pranas - Dūdelė, Dūda iš Dambravinos k. Kazlų Rūdos vlsč. 1902-1947.02.28. Latvis, po I pasaulinio karo augęs Lietuvoje, pas ūkininką Stankevičių. Partizanuose nuo 1945 m. Žandaro būrys. Žuvo Agurkiškės miške ties Runkių k. Užkastas Skausmo kalnelyje.

225.    Mauruča. Su Baltrušaičiu leido partizanų laikraštį „Laisvės kovotojas".

226.    Mauruča Juozas - Strausas iš Jurgeliu k. Pilviškių vlsč. 1930-? 1946 m. suimtas. Vytauto rinktinė.

227.    Maurukas Stasys - Eigulys, Ringūnas iš Ringovėlės. 1918-1947.02.19. Žuvo Padvariškiuose, Igliškėlių vlsč. pas Uldrikį. Kartu buvęs Dabulevičius suimtas.

228.    Maurušaitis Juozas - Kurmis iš Pasūduonės k. Liudvinavo vlsč. 1908-1947.11.21. Partizanavo mėnesį. Vaikščiojo su broliais Samsonais. Sužeistas nusišovė Vidzgiriu k. prie Pasūduonės. Vytauto rinktinė.

229.    Mazėtis Juozas iš Šarkelių-Vainiūnų k. 1927(1930)-? Žuvęs.

230.    Maziliauskas Jonas - Mėnulis iš Mockų k.

231.    Mazionebris(?) Povilas. Žuvo Šiauliškių k. Prienų vlsč. 1946.04.22.

232.    Mažeika iš Garliavos. Dariaus ir Girėno būrys. Žuvo Prienų raj. 1945 m.

233.    Mažeika Antanas. G. 1932 m. Bridžių k. Sintautų vlsč. Šakių apskr. Partizanas nuo 1945 m. Žuvo 1945.05.12 Sutkų girioje - didžiajame Valkų mūšyje.

234.    Mažeika Antanas iš Bridžių k. Šakių vlsč. 1932-1951. Partizanavo 3 mėn. Žuvo Plokščių girioje vasarą.

235.    Mažeika Juozas - Solistas. ?-1945.07.06. Žalgirio rinktinė.

236.    Mažeika Klemensas - Griausmas. Geležinio Vilko rinktinė. Žuvo 1947 m.

237.    Mažeika Vincas iš Balbieriškio vlsč. Žuvo 1946.08.22.

238.    Mažeika Vincas - Mindaugas iš Gustaičių k. Marijampolės vlsč. 1919-1949.05.23. Baigęs Marijampolės Mokytojų seminariją, mokytojavo Prienuose. Buvo užverbuotas saugumo leitenanto Govėdos. Vieno susitikimo metu Govėdą nušovė ir 1947.10.13 stojo į Geležinio Vilko rinktinės 51-ąją kuopą. Po sužeidimo 1948.04.01 perėjo į Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio būrį. Mirė Vorkutoje, lageryje Riečlag.

239.    Mažeika Vytautas, Justino s., - Šnekutis iš Kazlų Rūdos vlsč. 1927-1947.01.05. Žuvo Agurkiškės k. Kazlų Rūdos vlsč.

240.    Mažeika Vytautas - Žilvitis. 1926-1947.12.25(7). Sintautų apylinkių partizanas, žuvęs Vabališkiuose.

241.    Mažeika Vytautas - Žvejys iš Papartynų k. Šakių vlsč. 1914-1947.12.25. Žuvo Liepalotų k., Valakbūdžio apylinkėse, kartu su Jaku, Kunu ir kitais.

242.    Mažeika Juozas. Partizanas nuo 1945.05.15 iki 1945.07.09. Žalgirio rinktinė.

243.    Mažytis (pavardė nežinoma, ne K. Pyplys). Geležinio Vilko rinktinės vado adjutantas. Žuvo 1946.06.07 Mikalinės miške.

244.    Mažvydas (pavardė nežinoma). V. Gavėno-Vampyro padėjėjas vykdant Buktos operaciją.

245.    Mečius Leopoldas iš Kauno. Nuteistas mirties bausme ir sušaudytas 1962.09.26(7).

246.    Medelis (pavardė nežinoma). Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys. 1947 m. žuvo Mikyčių trake (miške) kartu su Dulke ir kitais.

247.    Medelis Juozas - Pavasaris iš Kelmynės k. 1912- 1946.02.24. Žuvo Pužiškių k. Šilavoto vlsč. kartu su Eumu.

248.    Medelis Justinas - Atas iš Balsupių k. 1923-1945.12.17. Žuvo Skaisčiūnų k. pas Eidukevičius. Iš Ožkasvilių perlaidotas į Marijampolę.

249.    Medelis Petras -Delfinas iš Patašinės. 1923-1947.07.09. Partizanuose nuo 1946 m. Žuvo Liepynuose. Užkastas dab. kolektyviniuose soduose prie Miškų ūkio.

250.    Meilus. Prie Gerčių, Kazlų Rūdos miško pakraštyje 1945.02 vadovavo kautynėms. Kapitonas.

251.    Mejeris - Anoveris iš Sausininkų k. Vytauto rinktinė.

252.    Mekšraitis Juozas. Žuvo Girininkų k. Pakuonio vlsč. 1946.02.15.

253.    Mekšraitis (Mekšaitis?) Leonas iš Garliavos.

254.    Mekšras (pavardė nežinoma). Žuvęs.

255.    Meldas V. V. (pavardė nežinoma). 1946.10.15-18 žuvęs Žalgirio rinktinės kovotojas.

256.    Meliauskas Jonas iš Aukštosios k. 1924-1944.12. Žuvo Būdos k. Marijampolės apskr.

257.    Melnykas iš Keturvalakių. 1923(?)-1945. Partizanavo trumpai. Žuvo miške prie Gižų.

258.    Melnikas Algimantas - Žvalgas. G. 1928 m. Smilgių k. Griškabūdžio vlsč. 1947.07.30 sužeistas slėptuvėje Šegvygų k. pabėgo, bet netrukus mirė nuo difterito. Palaidotas Paluobiuose. Žalgirio rinktinė.

259.    Melnykas Antanas - Čigonas, Jurginis iš Dievogalos k. Veiverių vlsč. 1924-1947.03.29. Žuvo prie Naudžių k. Balandžio būrys.

260.    Melnykas Juozas iš Makrickų k. ?-1946. Žuvo Keturvalakių k.

261.    Melnykas Leonas. 1945.05.06 prie Jūrės upelio suimtas.

262.    Melnykas Sigitas - Portas iš Gudupių k. Marijampolės apskr. 1927-1945.06.25. Partizanuose nuo 1944 m.

263.    Melnykas Vincas iš Daugirdų k. G. 1916 m.

264.    Menčinskas Juozas - Ąžuolas iš Žuvinto k. 1916— 1946.03. Žuvinto palių partizanas. Prano brolis, buvęs Lietuvos policijos vachmistras. Žuvo prie Krokialaukio ant Peršekės upelio kranto. Ąžuolo būrio vadas.

265.    Menčinskas Pranas. Žuvinto palių partizanas, būrio vadas. Žuvo 1945.10.01 Stebulių k. Simno vlsč.

266.    Menkevičius Antanas - Dalgis iš Šarkiškių k. Simno vlsč. Buvo suimtas, kalėjo, grįžo 1956 m.

267.    Menkevičius Vytas - Spyglys iš Šakališkių k. Igliaukos vlsč. 1930-1952.06.24. Pasikėsinimo į Igliaukos gimnazijos mokytoją komjaunuolį Kulikauską dalyvis, Igliaukos gimnazistas, vėliau - kaimo parduotuvės vedėjas. Partizanuose nuo 1950.04.02. Paskutinis Geležinio Vilko rinktinės vadas (po A. Pužo). Žuvo Juodaraistyje, Prienų raj.

268.    Merkevičius Albinas -Klajūnas. G. 1926 m. Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. Gyveno Drebulinės k. Žaliosios vlsč. 1944 m. pabėgo iš rusų armijos ir išėjo į mišką. Žuvo 1947.05.22 pas Bendorių Karklinių k. prie Bagotosios. Žalgirio rinktinė.

269.    Merkevičius (Merkys) Jonas - Dragūnas. G. 1916 m. Vidgirių k. Lietuvos kariuomenės viršila. Buvęs policininkas. Vokiečių okupacijos metais tarnavo savisaugos batalione, kovojo Rytų fronte. Likviduojant Kuršo grupuotę prie Liepojos, pateko į rusų nelaisvę, iš kurios pabėgo. 1946 m. pab. įstojo į Tauro apygardos Vytauto rinktinę. Žuvo išduotas 1947.09.09 Žydronių k. Marijampolės vlsč. Vytauto rinktinės kuopos vadas. Kartu žuvo A. Meškevičiūtė-Vaidilutė ir P. Vabalas-Tremtinys.

270.    Merkintevičius(?) Jurgis - Karklas iš Polgūnų k. Krosnos vlsč. 1921—? Šarūno būrys.

271.    Merkys žr. Merkevičius J.

272.    Meškauskas - Montė, Alytė. Vytauto rinktinė, Kęstučio tėvonija. Žuvo 1950.06.22.

273.    Meškauskas Justinas - Balandis. ?-1945.07.10. Žalgirio rinktinė.

274.    Meškauskas(?) - Meškiukas, Meškutė. 1925-1945. Studentas iš Kauno. Žuvo.

275.    Meškelevičius Antanas-Tigras iš Amalviškių k. 1919— 1945.08.06. Žuvo III Palių „valymo" metu.

276.    Meškinis žr. Miškinis.

277.    Meškevičiūtė žr. Meškytė.

278.    Meškytė (Mickutė, Meškevičiūtė) Aldona - Vaidilutė iš Geisteriškių k. Keturvalakių vlsč. 1928-1947.09.09. Medicinos sesuo. Žuvo Žydronyse prie Keturvalakių pas Petrą Plečkaitį įrengtame štabo bunkeryje. Kartu žuvo Dragūnas, Tremtinys ir sodybos šeimininkas.

279.    Meškus Albinas iš Baltrušių k. Barzdų vlsč.

280.    Meškus Antanas iš Baltrušių k. Barzdų vlsč. ?—1947(7). Ėmė Berlyną, po to partizanavo.

281.    Mėnulis (pavardė nežinoma). ?-1947.12. Žuvo prie Sutkų Šulinių miške.

282.    Mickaitis Petras iš Kantališkių k. Sasnavos vlsč. Žuvo 1945 m.

283.    Mickaitis Vytautas. G. 1925 m. Degutlaukyje, gyveno Jurbarke. Mokėsi Jurbarko gimnazijos 8 klasėje. 1945.07.22 nešantį „Laisvės varpą" netoli Kidulių Švarcgirio miške jį sustabdė enkavedistai ir vedė į Kidulius. Mėgino bėgti ir buvo nušautas.

284.    Mickevičius iš Nendriniškių k. ?-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

285.    Mickevičius(?) Antanas iš Šlavantų. Perlaidotas Lazdijuose 1993.07.18.

286.    Mickevičius - Barsukas.

287.    Mickevičius Jonas - Šeškutis iš Straigiškių k. Šventežerio vlsč. G. 1928 m. Lakūno būrys.

288.    Mickevičius Pijušas - Perkūnas(7), Sakalas iš Balcie-riškės k. 1918-1945. Žuvo Utalinos k. pas Žiobą.

289.    Mickus A. Geležinio Vilko rinktinė.

290.    Mickus Jurgis iš Tartupio k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945.12.27.

291.    Mickutė žr. Meškytė.

292.    Mičiulis Vytas, Miko s., - Plaukas. Žuvo 1946.01.31.

293.    Mičiulis - Šalmas iš Pakuonio. 1924-1945.06. Žuvo Ošiškėse. Geležinio Vilko rinktinė.

294.    Mičiulis Kazys, Kazio s., -Šalmas. G. 1921 m. Bačkinin-kėlių k. Panemunės vlsč. Žuvo Užupio k. Panemunės vlsč. 1946.04.20.

295.    Mieldažienė Ona iš Zarstos k. Šilavoto vlsč. Žuvo 1945.01.17.

296.    Mieldažys Albinas iš Jiestrakio k. Šilavoto k. Žuvo 1945.04.25.

297.    Mieldažys Andrius iš Zarstos k. Šilavoto vlsč. Žuvo 1945.01.17.

298.    Mieldažys Jonas iš Zarstos k. Šilavoto vlsč. Žuvo 1945.01.17.

299.    Mieldažys Juozas - Tigras nuo Šilavoto. Žuvo 1949.07.22 Kurpių k. Prienų raj. pas Latvėnus. Kurto brolis. Geležinio Vilko rinktinė.

300.    Mieldažys - Kurtas nuo Šilavoto. Žuvo prieš 1949 m. Aliejininko sūnus. Tigro brolis. Geležinio Vilko rinktinė.

301.    Mieliauskas Pranas iš Mackių k. Balbieriškio vlsč. Būdamas 27 metų, žuvo 1945.04.07.

302.    Mielkus Alfonsas iš Alksnėnų k. Suvalkų trikampio partizanas.

303.    Mielkus Julius - Lubinas. G. 1923 m. Vaitokiemio k. Punsko vlsč. Seinų apskr. 1945 m. pr. įstojo į Perkūno rinktinės partizanų 4-ąją kuopą. 1945.06 rinktinę išformavus, pervestas į Vytauto rinktinę. 1947.06.10 bunkeris „Paneriai" Gintautų k. Kalvarijos vlsč., kuriame Lubinas slaugė sužeistą kuopos vadą Špoką, buvo kareivių užpultas. Kuopos vadas žuvo, o Lubinas sužeistas ir nuteistas 15 m. lagerio.

304.    Mielkus Vitas, Kazio s., - Balandis. G. Lenkijoje 1927 m. 1947 m. įstojo į Marijampolės gimnazijos moksleivių antitarybinę grupę.

305.    Miežlaiškis Nikodemas - Kavalierius iš Strazdiškių k. Šunskų vlsč. 1922-1945. Buvęs pulko sūnus ir muzikantas. Žuvo Obelinėje prie Sasnavos.

306.    Mikalauskas Albinas iš Sarginės k. Šilavoto vlsč. Suimtas, 1948 m. ištremtas.

307.    Mikalauskas Gediminas - Algirdas iš Šventragio k. Igliškėlių vlsč. Geležinio Vilko rinktinės būrio vadas. 1949 m. buvo gyvas.

308.    Mikalauskas Pranas iš Šedvygų k. Griškabūdžio vlsč. Partizanuose nuo 1945.04.02. Žuvo 1945.05. Palaidotas Stalioriuose.

309.    Mikalauskas Stasys - Vanagas iš Veiverių vlsč. ?-1946. Būrio, veikusio apie Veiverius, vadas.

310.    Mikalauskas Vytautas - Aras. G. 1925 m. Šventragio k. Igliaukos vlsč. Iš gimnazijos suolo 1945 m. pavasarį įstojo į Stirnos rinktinę. 1947 m. pavasarį perkeltas į Birutės rinktinę štabo ryšių poskyrio viršininku. Rudenį paskirtas štabo žvalgybos skyriaus viršininku, o 1948 m. pr. - ir Brolių teismo pirmininku. Žuvo 1948.02.10 Dygrių k. Garliavos vlsč. Kauno apskr. nelaimingo atsitikimo metu. Palaidotas Dygrių kapinėse.

311.    Mikelevičius Stasys iš Gelgaudiškio. 1887.04.13- 1975.01.26. Kunigas, buv. Miroslavo parapijos klebonas, Vilkaviškio vyskupijos kancleris. Apkaltintas ryšiais su partizanais. 1949.05.03 suimtas ir ištremtas. Grįžo 1961 m. Palaidotas Barzduose.

312.    Mikelionis Jonas. Perkūno rinktinė. Buvo suimtas Kaune. 1961 m., jau po kalėjimų, už dokumentų klastojimą Kaune vėl buvo suimtas ir sušaudytas.

313.    Mikelionis Pranas. Vargdienio pusbrolis. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys.

314.    Mikelionis Antanas - Šaulys. Perkūno rinktinė.

315.    Mikelionis Juozas - Berželis. Žuvo Agarinių k. Šventežerio vlsč. per klaidą nušautas Varnėno.

316.    Mikelionis iš Veisiejų vlsč. ?-1945.03.30. Žuvo Veisiejų vlsč. Pasak baudėjo, prieš mirtį pasakęs: „Aš esu Lietuvos partizanas, kovoju ir mirštu už jos laisvę".

317.    Mikelionis Antanas -Gruodis, Šaulys. Šarūno rinktinės vadas po V. Stepulevičiaus-Mindaugo mirties 1947.05.19.

318.    Mikelionis Vincas - Vargdienis. Žuvo 1946 m. rudenį Laibagalių k. Veisiejų vlsč. pas Krukonius. Būrio vadas.

319.    Mikevičius Antanas iš Delnickų k. Krosnos vlsč.

320.    Mikionis Vladas iš Gelčių k. Gudelių vlsč. Būdamas 26 metų, žuvo 1946.08.12.

321.    Miklaševičius (Mikluševičius) Vytautas - Briedis iš Višakio Rūdos. 1923-1945.04.10. Žalgirio rinktinė. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo sargyboje prie Būdos pieninės. Palaidotas Višakio Rūdoje.

322.    Miklikas(?) iš Višakio Rūdos. Žalgirio rinktinė. Žuvęs(?).

323.    Miklušis Vitas, Antano s., - Vikruolis iš Pošnios k. Simno raj. 1931-1950.01. LDK Kęstučio būryje nuo 1948 m. Žuvo.

324.    Mikuckas. Zapyškio būrys.

325.    Mikuckas Bernardas nuo Jankų.

326.    Mikuckas Norbertas - Žemukas. G. 1910 m. Puskunigių k. Lekėčių vlsč. Šakių apskr. Miškininkas. Nuo 1946 m. pavasario Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanas. 1947.06.10    paskirtas Basanavičiaus (vėliau 36-osios) kuopos skyrininku. Žuvo 1949.03.14 prie Viluišių k. Kartu žuvo L. Kutkaitytė ir A. Mockevičius-Skydas.

327.    Mikuckas Vincas iš Novos k. Zapyškio vlsč. Partizanavo 1945 m. Suimtas.

328.    Mikučiauskas. Žalgirio rinktinė.

329.    Mikušauskas Antanas - Rickus iš Pašlavančio k. G. 1918 m.

330.    Mikušauskas Juozas - Šarvas iš Šiauliškių k. G. 1921 m. Blakės brolis. Kalėjo.

331.    Mikušauskas Jurgis - Blakė iš Šiauliškių k. Prienų raj. G. 1925 m. Suimtas 1945 m. Nuteistas. Grįžo.

332.    Mikušauskas Klemensas iš Vartų k. Prienų raj. 1928-1946.03.19(1946.10.05).

333.    Milašauskas Juozas iš Balbieriškio vlsč. Žuvęs 1949.03.10    Naujojoje Ūtoje(?).

334.    Milčius Antanas - Beržas. Perkūno rinktinė.

335.    Milčius Jonas iš Brazavo k. apylinkių. Žuvęs.

336.    Milčius Stasys iš Kidulių. 1908-1947.04.25. Žuvo prie Slavikų kartu su broliais A. ir J. Neverauskais ir A. Jasaičiu.

337.    Milda (pavardė nežinoma) - Smala. Geležinio Vilko rinktinės 51-oji kuopa. Žuvo 1950.02.17.

338.    Mileika žr. Milenka.

339.    Milenka (Mileika?) Antanas - Balandis. 1915(?)- 1945.01.30. Žuvo Alšininkuose. Geležinio Vilko rinktinės skyrininkas.

340.    Mileris Vincas. G. 1917 m. Leoniškių k. Paežerėlių vlsč. Partizanas nuo 1945.05.06. Rugsėjo mėn. legalizavosi. 1946.01 suimtas ir nuteistas.

341.    Miliauskas Ciprijonas - Sopranas iš Palnyčios k. Sangrūdos vlsč. 1923-1946.10.12. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Žuvo Santakos k. pas Citavičių. Kartu žuvo V. Valenta-Dobilas.

342.    Miliauskas Jonas - Tramvilis iš Beržinių k. Keturvalakių vlsč. 1925-1947.03.19. Žuvo Buktos mūšyje. Palaidotas Skardupiuose.

343.    Miliauskas Abdonas -Seklys iš Pagirio k. Marijampolės vlsč. 1924-1947. Žuvo prie Skardupių.

344.    Miliauskas Juozas. 1924-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

345.    Miliauskas Jurgis - Sapnas. G. 1920 m. Vyčiaus k. Aukštosios Panemunės vlsč. Kauno apskr. Partizanas nuo 1946 m. Geležinio Vilko rinktinės Žiedo kuopos būrio vadas. Žuvo 1950.02 prie Darsūniškio Kruonio vlsč. Kaišiadorių apskr. Pagal kitas versijas, jis žuvo vasario mėn. Vyčiaus k. Aukštosios Panemunės vlsč. Kauno apskr. arba 1950.01.19.

346.    Miliauskas Justinas. Bėjo į partizanus iš Geisteriškių k. Bartninkų vlsč.

347.    Miliauskas Danius iš Kidoliškių k. Šunskų vlsč. Žuvęs.

348.    Miliauskas Vitas. ?-1946.

349.    Milinauskas Juozas - Dainius. Žuvinto partizanas. Žuvo pas Luginską Saulėnų k. Verebiejų vlsč.

350.    Milinauskas Juozas - Darius iš Kolonistų k. Simno apylinkių. 1927-1945. Lakūno būrys.

351.    Milinkevičius Juozas - Kelmas, Vytenis. G. 1919 m. Trumpalių k. Punsko vlsč. Seinų apskr. Nuo 1946 m. pr. Perkūno rinktinės partizanas. Birželio mėn. išformavus rinktinę pervestas į lauro apygardos Vytauto rinktinę. 1949 m. rudenį paskirtas komiteto nariu kovai su alkoholizmu, o metų pab. - Gedimino tėvonijos vado pavaduotoju. 1950.09.11 susisprogdino slėptuvėje Girkantų k. Bartninkų vlsč. Kartu žuvo Vytautas Sinkevičius-Bėgūnas ir Juozas Černius.

352.    Milišauskas iš Papilvio k. Veiverių vlsč. Birutės rinktinės I būrio kovotojas. Būdamas 17 metų 1945.07.12 žuvo Kazlų Rūdos miške, Eglynėlyje.

353.    Milišauskas Jonas. Palaidotas Veiverių Skausmo kalnelyje.

354.    Milišauskas Justinas, Vinco s., iš Papilvio k. Žuvo tėviškėje.

355.    Milišauskas Vytautas iš Papilvio k. ?-1949.

356.    Miliukevičius Juozas - Varmas, Šaltis iš Vartų k. Šlavantų vlsč. 1927-? Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys. Prano brolis. Žuvo Mikyčių trake (miške).

357.    Miliukevičius Pranas - Vilkas iš Marinkos k. Simno vlsč. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys. Šalčio brolis. Žuvo 1950 m. Gervėnų pelkėse.

358.    Milius Juozas, Jono s., iš Daukšių. 1922-? Simanavičiaus-Kęstučio grupė.

359.    Milius Stasys - Berželis. G. 1909 m. Judrių k. Kidulių vlsč. Siuvėjas. 1941 m. dalyvavo sukilime. Partizanauti pradėjo 1945 m. Žuvo su draugais 1947.04.25 Aukštosios Plynios miške prie bunkerio (apsupti susisprogdino). Užkasti Šiaudinėje Liuteronų evangelikų kapinėse.

360.    Miliūnas Jurgis. G. 1921 m. Sutkų k. Kidulių vlsč. Mokėsi Jurbarko gimnazijoje. 1944 m. vasarą su broliais Jonu, Juozu ir Pranu pasitraukė į Vakarus. Vokietijoje juos rusai sugavo iru/darė į filtravimo lagerį. Jurgis su Pranu pabėgo ir slapstydamiesi grįžo į Lietuvą. Čia įstojo į partizanų gretas ir kovojo Kidulių apylinkėse bei Žemaitijoje. 1946 m. Jurgis Rotulių k., netoli Jurbarko, persikėlęs per Nemuną, užkliudė šautuvą ir žuvo.

361.    Miliūnas Pranas-Putinas iš Sutkų k. Kidulių vlsč. 1915— 1948.08.31. Žalgirio rinktinė. 1944 m. vasarą su broliais Jurgiu, Jonu ir Juozu pasitraukė į Vakarus-Vokietiją. Vokietijoje buvo sulaikyti, rusų uždaryti į filtravimo lagerį, iš kurio Pranas su dviem broliais pabėgo, grįžo į Lietuvą ir išėjo į mišką. Žuvo Balkojų miške. 1990 m. perlaidoti Kiduliuose.

362.    Milkeris Zigmas - Vaiduvis. G. 1926 m. Vaiguviškių k. Plokščių vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo 1947.11.17 Kūdrų miške stovykloje netoli Matijošiškės k.

363.    Milkus žr. Mielkus.

364.    Milkus Piotr žr. Lastauskas G.

365.    Miloševičius (Mikloševičius?) nuo Jankų.

366.    Milušauskas Albinas iš Vartų k. Balbieriškio vlsč. 1930- 1948.

367.    Milušauskas Alfonsas - Slapukas iš Vartų k. Balbieriškio vlsč. 1925-1947.

368.    Milušauskas Juozas iš Vartų k. Balbieriškio vlsč. 1901—1948.    Albino tėvas. Žuvo su sūnumi tą pačią dieną.

369.    Milušauskas Justinas iš Vartų k. Balbieriškio vlsč. 1929- 1949.

370.    Milušauskas Klemensas iš Vartų k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1946(7). 10.05.

371.    Mincevičius. Girkantuose prie Kalvarijos pas Mincevičienę žuvęs partizanas.

372.    Mindaugas (pavardė nežinoma). Buvo nunuodytas kartu su V. Maskeliūnu-Bijūnu.

373.    Mindaugas (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinės kovotojas, 1947.02.10 žuvęs Maraziškių k. Igliaukos vlsč. Kartu žuvo vokiečiai Kalfrydas ir Valteris.

374.    Mindaugas (pavardė nežinoma) iš Višakio Rūdos. Žuvo Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. 1949 m. Birutės rinktinė.

375.    Minkevičius. Perkūno rinktinė. Buvo užkastas Kalvarijoje prie kareivinių.

376.    Miniotas Bronius.

377.    Minkevičius Antanas iš Delnickų k. Krosnos vlsč. 1922(?)-1946(?). Lakūno būrys.

378.    Miraščius Algis - Negras. Geležinio Vilko rinktinė.

379.    Mirijauskas Juozas - Patrimpas. Sužeistas Kalniškės mūšyje. Balandžio brolis. Miręs.

380.    Marijauskas Stasys - Balandis iš Pagrūdų k. Rudaminos vlsč. 1909-? Suimtas 1947.01.25. Mindaugo grupė.

381.    Misevičius Jonas iš Papiškių k. Zapyškio vlsč. Lietuvos puskarininkis. 1945 m. suimtas. Būrio vadas.

382.    Misevičius Juozas. G. 1923 m. Papiškių k. Zapyškio vlsč. Partizanas nuo 1944 m. pab. Legalizavosi.

383.    Misevičius Juozas - Grenadierius. G. 1913 m. JAV. Vokiečių okupacijos metais tarnavo savisaugos daliniuose. Užėjus rusams, suimtas. Pabėgęs 1947.04 įstojo į Vytauto rinktinės 43-iąją kuopą. Žuvo 1948.02.13 pas Aleksą Juodelių k. Liubavo vlsč.

384.    Misikevičius Jonas- Atūnas, Špokas iš Beviršių k. Liubavo vlsč. 1927.03-1952.01.10. Iki 1950 m. ryšininkas, vėliau -partizanas. Žuvo Trilaukio k. išduotas Kabelio. Keliskart buvo kirtęs Lietuvos-Lenkijos sieną. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa.

385.    Misingevičius žr. Armonaitis J.

386.    Misiukevičius Česlovas. Suvalkų trikampio partizanas.

387.    Misiukevičius Petras - Strazdas iš Rūdninkų k. Sangrūdos vlsč. 1921-1946.10.30. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa. Žuvo Trakėnų k. Mikulionio sodyboje. Kartu žuvo J. Lasavickas-Basanavičius.

388.    Misiūnas Martynas iš Raželių k.

389.    Miškinis (Meškinis) Antanas, Antano s., iš Triobiškių k. Liudvinavo vlsč. 1920-1975. Partizanuose nuo 1944 m. Partizanavo su Rašytiniu Želsvos-Žaliosios miške. 1945.12.30 suimtas, nuteistas sušaudyti, vėliau išsiųstas į Uralo kasyklas. Grįžo 1956 m. Palaidotas Liudvinave.

390.    Miškinis Jonas, Igno s. G. 1928 m. Skiturių k. Simno vlsč. Geležinio Vilko rinktinės 44-oji kuopa. Petro brolis.

391.    Miškinis Petras, Igno s.,-Gediminas, Žvaigždė iš Alytaus apskr. 1921-1945.12.25. Viesulo būrio partizanas. Jono brolis.

392.    Miškinytė-Gurevičienė Danutė iš Zailių k. Simno vlsč. G. 1930.03.24. Anksti netekusi tėvų, gyveno pas gimines. Vytauto rinktinės Ąžuolo kuopos ryšininkė 1949-1952 m.

393.    Mitrikevičius Vincas. G. Pėdiškių k. Krosnos vlsč. 1918—? Lakūno būrys. Legalizavosi.

394.    Mitrulevičius Petras -Kilbas iš Balbieriškio vlsč. 1924- 1946.06.13. Žuvo Balbieriškio miške.

395.    Mitrulevičius Stasys iš Sūkurių k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945.04.07.

396.    Mykolaitis Bronius iš Trakiškių k. Geležinio Vilko rinktinė.

397.    Mykolaitis Jonas iš Trakiškių k. Marijampolės vlsč. Kazio, Kosto ir Vito brolis.

398.    Mykolaitis Kazys - Lakūnas iš Trakiškių k, 1909- 1947.07.30. Žuvo Raišupyje. Jono, Kosto ir Vito brolis.

399.    Mykolaitis Kostas iš Trakiškių k. Žuvo bunkeryje prie Gižų. Jono, Vito ir Kazio brolis.

400.    Mykolaitis Vincas iš Gelgaudiškio. Žalgirio rinktinė.

401.    Mykolaitis Vitas - Aidas iš Trakiškių k. 1928-1947.07.30. Žuvo Raišupyje. Jono, Kazio ir Kosto brolis.

402.    Mykolaitis Jonas. G. 1915 m. Daučiškių k. Paežerėlių vlsč. Partizanas nuo 1945. 05. 06. Rugpjūčio 15 d. legalizavosi. 1946.01.30 buvo suimtas ir nuteistas.

403.    Mykolas - Vanagas.

404.    Mykolauskas. Šilavoto apylinkių būrio vadas 1945 m. Priklausė Gražio būriui.

405.    Mykolauskas Stasys, Būrio vadas Suvalkijoje.

406.    Mockaitis Antanas nuo Jankų.

407.    Mockaitis Jonas - Marsas. Partizanas nuo 1946.10.10 iki 1947.04.25. Žuvo Laužgirio miške. Žalgirio rinktinė.

408.    Mockaitis Juozas iš Paluobių. Žalgirio rinktinės 36-osios kuopos vadas. Žuvęs 1946 m.

409.    Mockaitis Viktoras. G. 1924 m. Naudžių k. Kazlų Rūdos vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Suimtas Kajeckų durpyne. Į Lietuvą negrįžo, gyvena Rusijoje.

410.    Mockaitis Vytautas. Palaidotas Veiverių Skausmo kalnelyje.

411.    Mockapetris Petras, Simono s., - Kairys iš Čepeliškių k. Prienų vlsč. G. 1925 m. Geležinio Vilko rinktinės 3-iasis būrys. Nuo 1947 m. būrio vadas. Veikė Gražučių-Mozūriškių apylinkėse, Prienų raj. Išdavė A. Ručkaitė. Buvo užmigdytas ir čekis-tų suimtas. 1949 m. pr. nuteistas 25 m., vėliau - mirties bausme.

412.    Mockapetris Povilas iš Prienlaukio k. 1912-1946.

413.    Mockapetris Simonas iš Bieklaukio k. Prienų vlsč. Žuvo 1945.04.26.

414.    Mockelis Jurgis iš Šarkiškių k.

415.    Mockevičius Alfonsas - Lokys iš Stanaičių k. Garliavos vlsč. Birutės rinktinė, Dariaus ir Girėno būrys. Žuvo Grabavos miške 1948.01.05. Partizanuose nuo 1944.12.10.

416.    Mockevičius Antanas-Skydas. G. 1923 m. Paluobių k. Griškabūdžio vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Žalgirio rinktinės 36-oji kuopa. Žuvo 1949.03.14 prie Viliušių k. Jankų vlsč.

417.    Mockevičius Jonas - Girėnas. G. 1922 m. Paluobių k. Griškabūdžio vlsč. Žalgirio rinktinės 30-osios kuopos partizanas nuo 1946 m. Sugedus ginklui, buvo suimtas ir įkalintas Vorkutoje. Grįžęs. Voverės ir Skydo brolis.

418.    Mockevičius Juozas - Voverė, Drugys, Vytenis. G. 1920 m. Paluobių k. Griškabūdžio vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Žalgirio rinktinės 36-osios kuopos vadas. Žuvo 1948.02.19 slėptuvėje miške tarp Agurkiškės ir Klevinių k. Lukšių vlsč. Kartu žuvo G. Matūnaitė ir A. Matūnas.

419.    Mockevičius Vladas - Vyturys iš Bambininkų k. 1920- 1945.08.07. Žuvo Žuvinto ežere.

420.    Mockus. Žuvo 1945.05.12 Valkų (Zanavykų) mūšyje.

421.    Mockus Jonas - Alksnis iš Marijampolės. ?-1946.

422.    Mockus Juozas iš Kriūkų k. Paežerėlio vlsč. 1920- 1945.05.12.    Žuvo Valkų kautynėse. Tai buvo pirmasis ir paskutinis jo mūšis.

423.    Moneika Vytautas - Sinkutis(?). Žalgirio rinktinė.

424.    Monikas Albinas. Žalgirio rinktinė. Partizanuose nuo 1945.01.02.

425.    Montvila. Žuvo 1947.09.24 Birutės rinktinės štabo bunkeryje kartu su J. Lekešiumi-Grafu ir kitais.

426.    Montvila Jonas žr. Brazaitis Jonas.

427.    Montvila Vincas iš Padovinio k.

428.    Morkeliūnas - Labutis. Kęstučio grupės partizanas. P. Baranausko -Aro draugas. Žuvo 1949.02 prieš Arą.

429.    Morkūnaitė Kastutė - Ramutė iš Mačiūnų k. Prienų vlsč.

430.    Morkūnas Antanas - Svirplys, Miškas iš Mačiūnų k. Prienų apskr. 1913-1945.05.13.

431.    Morkūnas Jonas - Akmuo iš Mačiūnų k. 1921- 1945.05.13.

432.    Morkūnas Kazys iš Mačiūnų k. Prienų vlsč. 1914(?)-1944.07.29(7). Žuvo.

433.    Morkūnas Petras iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1945.02.26 Žiemkelio miško pelkėje prie Ežerėlio. Arlausko būrys. Ten pat žuvo dar 17 kovotojų.

434.    Morkūnas Vincas - Audra iš Mačiūnų k. Prienų vlsč. 1925-1946.09.06. Žuvo Čiudiškių k. Prienų raj. Geležinio Vilko rinktinės kovotojas nuo 1944 m.

435.    Morkūnas - Vaidila iš Digrių k. Garliavos vlsč. Birutės būrys. Žuvo Veiveriuose 1947.09.24.

436.    Motiejūnas Antanas, su ginklu rankose žuvęs Marijampolės mokytojų seminarijos moksleivis.

437.    Motūza Jurgis - Dagilis iš Makrickų k. 1923-1946. Vanago brolis.

438.    Motūza Kazys - Vanagas iš Makrickų k. 1920- 1946.09.19. Jurgio brolis. Žuvo pas V. Mekionį Gelčių k. Gudelių vlsč. U/kastas Balbieriškyje.

439.    Motuza Vincas iš Gelčių k. Gudelių vlsč. 1925-1946. K. Degučio būrio partizanas.

440.    Motuza Vincas iš Makrickų k. 1925-1947.04.17(?).

441.    Motuza Vitas iš Atesnykėlių k. Simno vlsč. 1928-? Buvo suimtas.

442.    Mozūraitis iš Lukšių vlsč. 1944 m. partizanas. Suimtas kartu su Virpša ir nuteistas 10 m. kalėjimo.

443.    Mozūraitis Kajetonas. G. 1927 m. Liepkartų k. Lukšių vlsč. Partizanas nuo 1945.04. Žuvo 1945.05.12 Valkų mūšyje.

444.    Mozūraitis Vincas. G. 1924 m. Batiškių k. Šakių vlsč. Gyveno Švarplių k. Šakių vlsč. Partizanas nuo 1945.06. Gruodžio mėn. suimtas ir nuteistas. Grįžo.

445.    Mozūraitis Albinas - Pykuolis iš Šakališkių k. 1909-1946. Žuvo Baltramurgio k. Prienų raj,

446.    Mozūraitis Antanas-Girinis iš Šakališkių k. 1918-1947. Žuvo Tartupio k. Prienų raj.

447.    Mozūraitis Jonas. Žalgirio rinktinė. Žuvo prieš 1946.09.

448.    Mozūraitis Juozas iš Martišiškės k. 1928-1945.09.12. Žuvo Vaiguviškių k. laukuose, Plokščių vlsč. Kartu žuvo P. Atkočius (Atkočiūnas), A. Pilypaitis, J. Užupis, P.Venys, J. Kajackas, V. Runas. Buvo niekinami Plokščiuose, užkasti Gelgaudiškyje. Žalgirio rinktinė. Stasio brolis.

449.    Mozūraitis Kajetonas. G. Bizierių k. Šakių raj. 1921—1945.05.12. Žuvo Valkų mūšyje.

450.    Mozūraitis Stasys. G. 1923 m. Martišiškės k. Plokščių vlsč. Žalgirio rinktinė. 1945.09 legalizavosi, buvo suimtas ir nuteistas. Grįžo 1957 m.

451.    Mozūras Andrius - Kantras. G. 1896 m. Šiauliškių k. Prienų vlsč. Gyveno Rūdupio k. Prienų vlsč.

452.    Moželis (Maželis?) Mykolas, Napoleono s.,-Berželis. G. 1927 m. Suimtas 1947 m. Gudupių k. Liudvinavo vlsč.

453.    Muliuolis Jonas - Spalis. Perkūno rinktinė.

454.    Mulvinskas Vincas iš Naujųjų Vedegiškių k. Paežerėlių vlsč. 1901(?)-? Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Žalgirio rinktinė.

455.    Munikas Albinas iš Pilviškių vlsč. Žalgirio rinktinės kulkosvaidininkas. Žuvo Šilių k. pievose, dengdamas atsitraukiančius draugus. Palaidotas Braziūkuose.

456.    Muraška Juozas, Antano s., iš Pilėnų k. Panemunės vlsč. 1925-1947.12.19. Birutės būrys. Žuvo ar buvo suimtas Kauno apskr.

457.    Muraška Vytautas iš Sabijonų k. Žalgirio rinktinė.

458.    Murauskas (Murawski) Antanas iš Zwikiele k. Suvalkų trikampio partizanas 1947 m. Galbūt tai Ungurys.

459.    Murauskas Antanas -Ungurys iš Pagraužiu k. Liubavo vlsč. 1924-1948.02.13. Į partizanus išėjo 1946 m. grįžęs atostogų iš tarybinės kariuomenės. Būrio vadas. Žuvo Juodeliuose pas Aleksą. Kovojo Suvalkų trikampyje.

460.    Murauskas A. iš Rukštėnų k. Vilkaviškio raj. Parvykęs iš kariuomenės atostogų, išėjo į mišką. Žuvo.

461.    Murauskas Juozas - Topolis iš Zovodos k. Sangrūdos vlsč. 1925-1945.03.02. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Žuvo, eidamas per Lietuvos-Lenkijos sieną Giluišių k. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa.

462. Murauskas    Valdas -Ulonas. G. Širvydų k. Keturvalakių vlsč. 1920-1949.01.20. Palių partizanas, žuvęs Daukšių beržyne kartu su Vėju ir Dūliu.

463.    Mureika Antanas - Barzda iš Kriūkų k. Paežerėlių vlsč. Partizanas nuo 1945.01.06. Skyrininkas. Žuvo 1946.01.04. Raninės k. Paežerėlių vlsč.

464.    Mureika Antanas iš Širvydų k. Lekėčių vlsč. Žuvo 1946.01.04 Paišdagių k. pas Mačianską kartu.su P. Linciumi. Niekinti Kriūkuose.

465.    Mureika Vytautas. Žalgirio rinktinė.

466.    Murkus (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinės partizanas.

467.    Muzikas Vitas - Viltis. Vienas iš paskutiniųjų Vytauto rinktinės kovotojų. Žuvęs prie Bartninkų.

 

N

1.    Naginionis Jonas iš Pažėrų k. Žalgirio rinktinė.

2.    Naginionis Kazimieras - Tauras iš Marijampolės. 1928- 1946. Felčeris. Rygiškių Jono gimnazijos gimnazistas.

3.    Naikelis Petras -Pupų Dėdė iš Mūriniškės k. Kazlų Rūdos vlsč. 1896-1947.08.16. Partizanuose nuo 1946 m. Žalgirio rinktinės B. Brazausko-Sakalo kuopa. Žuvo Krūvelių-Griešių girioje, buvo niekinamas Kazlų Rūdos turgavietėje. Kartu žuvo sūnus.

4.    Naikelis Vytautas - Petras iš Mūriniškės k. Kazlų Rūdos vlsč. 1921-1947.08.16. Žuvo Krūvelių-Griešių girioje kartu su tėvu Pupų Dėde. Žalgirio rinktinė.

5.    Naktelė (pavardė nežinoma) iš Zapyškio. Smarkiai apdegė pas Kaminską Paršelių k. Šunskų vlsč. (Bunkeryje pylė į lempą benziną, užsidegė ir mirė tame pačiame kaime pas Palaikį 1949 ar 1950 m.) Palaidotas Bamiškynėje Topiliakalnio(?) k. Šunskų vlsč. Kapas numelioruotas.

6.    Naktelė, buv. Kazlų Rūdos policijos viršininkas, vadovavo partizanų būriui zanavykiškame Višakio krante. Žuvo kartu su draugu pasaloje.

7.    Naktis (pavarde nežinoma). Tauro apygardos štabo viršininko adjutantas. Žuvo 1948.01.06.

8.    Nalauskas Juozas iš Bauboniškių k. 1913-1945. Buvo užkastas Balbieriškio miške.

9.    Nanavičius Vitas-Mažylisiš Būdviečių k. Bartninkų vlsč. 1926-? Partizanuose nuo 1947 m. Vytauto rinktinė.

10.    Naras (pavardė nežinoma). Žalgirio rinktinė.

11.    Naras (pavardė nežinoma). 1947.02.05. Prienų raj. kartu su Dešiniu (ne K. Pinkvarta) ir Rasiūte žuvęs partizanas.

12.    Narbutas Vytas iš Raninės k. Paežerėlių vlsč. 1923-? Vokiečių okupacijos metais buvo savisaugos batalione. Užėjus rusams, partizanavo iki pirmosios amnestijos paskelbimo. Pasidavė. Po mėnesio buvo suimtas ir tardant nukankintas.

13.    Narijauskas Bronius-Kaštonas. G. 1921 m. Raišupio k. Sasnavos vlsč. Baigęs Kvietiškio žemės ūkio technikumą ir Dotnuvos aukštesniuosius žemės ūkio kursus. Nuo 1945 m. pr. Geležinio Vilko rinktinės Kryžiuočio būrio partizanas. 1946.02 pr. buvo suimtas ir nuteistas. Į Lietuvą grįžo 1957 m. Mirė 1993.09.12 Marijampolėje.

14.    Narijauskas Juozas, Jono s., iš Igliaukos(?) G. 1927 m. 1948 m. suimtas.

15.    Narkeliūnas Jonas iš Stočkų k. Žvirgždaičių apylinkių. ?-1946(1947). Žuvo Šakių raj. Gražiškių apylinkėse (mirė sužeistas).

16.    Narsutis (pavardė nežinoma). Zanavykijos partizanas, žuvęs Germuolių k.

17.    Naruševičius Antanas - Akuotas iš Sūsninkų k. Kalvarijos vlsč. 1923-1949.04.19. Partizanuose nuo 1945 m. Nusišovė Rudelės k. pas Virbicką, slėptuvę apsupus kariuomenei. Kartu nusišovė Rapolas (Rapoliukas) nuo Panevėžio. Vytauto rinktinės Ąžuolo kuopa.

18.    Nauburaitis Pranas-Tarzanas iš Albertiškių k, Gelgaudiškio vlsč. 1912-1950.02.02. Partizanuose nuo 1944.11.17. Neaiškiomis aplinkybėmis žuvo pas J. Jaką Dobilaičių k. Gelgaudiškio vlsč. Žalgirio rinktinė.

19.    Naudžiai iš Antrųjų Girininkų k. 2 broliai. Žuvo tėviškėje 1949.02.28. Birutės rinktinė.

20.    Naudžius Andrius-Tėvelis, Beržas. G. 1916(?) m. Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. Žuvo 1949.03.09 pas Klimanskį Antrųjų Girininkų k. Broniaus ir Petro brolis. Žalgirio rinktinė.

21.    Naudžius Bronius -Žiemys, Špokas. G. 1920 m. Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. 1949.03.09 pas V. Klimanskį - Antrųjų Girininkų k. slėptuvėje buvo suimtas, kalėjo ir po Stalino mirties grįžo. Žalgirio rinktinė.

22.    Naudžius Kajetonas iš Skriaudžių. Birutės rinktinės I būrio kovotojas. Mirė 1993(?) m.

23.    Naudžius Petras. ?-1945.03.15. Žalgirio rinktinė.

24.    Naujokaitė Regina iš Višakio Rūdos. Mirė lageryje. Žalgirio rinktinė.

25.    Naujokaitis (pravarde Kamantas) Jonas(?) iš Švarp-lių k. Šakių vlsč. Konstantino brolis.

26.    Naujokaitis (pravarde Kamantas) Konstantinas -Briedis, Tautmylis iš Švarplių k. Šakių vlsč. 1907-1947.12.25. Kuopos vadas. Žuvo pas Kuncaitį Bagdžių k. Šakių vlsč. Žalgirio rinktinė.

27.    Naujokaitis Juozas. G. 1923 m. Steponkiškių k. Lukšių vlsč. Žuvo 1945.06.14. Stalionių k.

28.    Naujokaitis Petras. G. 1924 m. Šunkarių k. Lukšių vlsč. Buvo miške, legalizavosi, bet valdžiai pradėjus persekioti, vėl grįžo pas partizanus. Tolesnis jo likimas nežinomas. Vlado brolis.

29.    Naujokaitis Vladas. G. 1919 m. Šunkarių k. Lukšių vlsč. Partizanavo 1,5 metų. Žuvo 1945.05.12 prie Bičiūnų. Žalgirio rinktinė.

30.    Naujokaitytė Marcelė iš Švarplių k. Šakių vlsč. ?-1947. Žuvo miške Plieniškių k. apylinkėse. Konstantino sesuo.

31.    Naujokas (pavardė nežinoma). Žuvo 1945.06 Rūdupyje. Geležinio Vilko rinktinė.

32.    Naujokas Feliksas iš Pilviškių. 1924-? Partizanuose nuo 1944 m. Partizanavo metus. Išsislapstė Šiauliuose. Miręs.

33.    Naujokas J. Žuvo 1945.05 Lukšių vlsč. Staliorių miške.

34.    Naujokas Jonas iš Šimėnų k. Skriaudžių apylinkių. Žuvo 1946 m. Pajiesio miške.

35.    Naujokas Jonas - Gintaras. Geležinio Vilko partizanas. Palaidotas Šilavote.

36.    Naujokas Juozas. G. 1922 m. Stepaniškių k. Šakių apskr. Žuvo 1945.06.16. Palaidotas Staliorių kapinėse, Lukšių vlsč.

37.    Naujokas Juozas - Žiogelis, Kęstutis, Vaidila, Kietis. G. 1929 m. Sparvinių k. Griškabūdžio vlsč. Iš pradžių partizanų ryšininkas, vėliau - partizanas. Susisprogdino 1949.11.20 rytą pas Dovydaitį Šukėtų k. Jankų vlsč. Kartu žuvo V. Sadauskas-Velėna.

38.    Naujokas-Jūrelė. Geležinio Vilko rinktinė.

39.    Naujokas Tadas - Špokas. G. Šmūrų k. Veiverių vlsč. 1888-7

40.    Naujokas Vitas - Jupiteris. G. 1922 m. Živavodės k. Igliškėlių vlsč. 1947.01.12 išėjo į mišką. Buvo Geležinio Vilko rinktinės ryšininkas, grandininkas, būrio vadas, skyrininkas. Žuvo 1948.02.18 Veselavos k. Igliškėlių vlsč.

41.    Naujokas Vladas. G. 1919 m. Voniškių k. Plokščių vlsč. Žuvo 1945.08.07 Eiciūnų k. Paežerėlių vlsč. Dumčiaus sode.

42.    Naujokas Pranas - Kietis. 1911-1950.12.20. G. Gailinių k. Jankų vlsč. Šakių apskr. Žalgirio rinktinės vado adjutantas. Žuvo Jankų miške, Šakių apskr.

43.    Naujūnas Vytautas - Kariūnas. G. 1927 m. Paskarlu-pių k. Kazlų rūdos vlsč. Marijampolėje mokėsi mokytojų seminarijoje. 1948.05.22 tėvus išvežus į Sibirą, Vytautas išėjo partizanauti. Žuvo 1949.02.10 Braziūkų miške prie Garankščių k. (susisprogdino). Kartu žuvo Šarūnas, Aidas ir Dragūnas.

44.    Nauliūnas Pranas -Tarzanas iš Dobilų k. Šakių raj. Žalgirio rinktinė.

45.    Navasaitis Mykolas - Ainis iš Šarkbūdės k. Igliškėlių vlsč. 1914-1945.04.26. Žuvo Mačiuliškių k.

46.    Navickas Antanas, Martyno s.,-Kurmis iš Krosnos vlsč. Vytautiškių k. 1915—? Lakūno būrys. Būrio vadas. Suimtas 1946 m. išdavinėjo.

47.    Navickas Gintautas - Dudutis, Benius iš Grajauskų k. Bartninkų vlsč. 1925-1952.01.10. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo Trilaukio k. Pajevonio vlsč. išduotas Kabelio.

48.    Navickas Juozas, Vinco s.,-Liūtas iš Varnupių k. Liudvinavo vlsč. 1927-1947.12.23. Žuvo Vytautiškėse.

49.    Navickas Jurgis žr. Juškevičius Juozas.

50.    Navickas Kostas - Viltis iš Dobilijos k. Kauno raj. 1926- 1949.06.06. Ūkininkas. Partizanuose nuo 1948 m. Žuvo namuose Taurakiemio k. Geležinio Vilko rinktinė.

51.    Navickas Leonas. 1922-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

52.    Navikas Albinas - Skirgaila iš Šilbalių k. Vilkaviškio raj. 1928-1952.01.03. Žuvo Šilbalių k. išduotas dar partizanavusio Kabelio. Kartu žuvo sodybos šeimininkas Jonas Belevičius.

53.    Navickas Vaclovas - Perkūnas, Auksutis, Rytas iš Pakirsnių k. Kalvarijos vlsč. 1909-1946.10.28. Lietuvos kariuomenės kapitonas. Tarnavo Marijampolėje 9-ajame p.p. Po antrosios okupacijos ėmė organizuoti pasipriešinimą ir 1945 m. pavasarį jau vadovavo 400 partizanų. Pasivadino Perkūno daliniu, veikė Kalvarijos, Liudvinavo, Krosnos, Rudaminos ir Sangrūdos vlsč. Susikūrus Tauro apygardai, jo dalinys buvo pavadintas Perkūno rinktine. 1946 m. susikūrus Dainavos apygardai, dalis Perkūno rinktinės priskirta Dainavai, o likusi performuota į Gedimino rinktinę.

54.    Navickas Saliamonas. 1929-? Vytauto rinktinė.

55.    Navikas Vincas. Susišaudymo 1945.05.19 Šeštokuose pas Miluką dalyvis. Perkūno-Gedimino rinktinė.

56.    Navikas Vincas - Dėdė iš Skinkių k. 1912-1952.06.24. Žuvo Juoda raištyje (Prienų šile) su Menkevičium-Spygliu ir kitais.

57.    Nedzinskas Pranas, Antano s., - Gintaras iš Zizėnų k. Miroslavo vlsč. 1908-1997.10.21. Partizanavo LDK Kęstučio skrajojančiojo štabo Tulabos būryje. Suimtas. Teistas. Grįžo. Mirė Marijampolėje.

58.    Nedzinskas Pranas iš Žagariu k. Lazdijų raj. 1926- 1948.01.01. Mokėsi Seirijų mokykloje, Alytaus gimnazijoje, Vilniuje vakarinėje mokykloje, kurią baigė 1947 m. Partizaniniame judėjime dalyvavo nuo 1945 m. Į mišką išėjo 1947 m. rudenį ir netrukus žuvo.

59.    Nedzinskas Stasys. 1925-1945.02.21. Žuvo Liepakojų mūšyje.

60.    Negrelis (pavardė nežinoma).

61.    Neifalta Vladas - Gintautas iš Giraitės k. Šventežerio vlsč. Lakūno brolis. Žuvęs.

62.    Neifalta Jonas - Sakalas, Lakūnas iš Giraitės k. Šventežerio vlsč. 1910-1945.11.20. 1944.09 organizavo Vanagų būrį. Vadovavo Kalniškės mūšiui. Alytaus ulonų pulko puskarininkis. Sužeistas Seimeniškių k., pasiekė Kalniškės mišką, ten įsakė draugams trauktis, o pats nusižudė. Gedimino rinktinės Kęstučio grupės Lakūno kuopos (būrio) vadas.

63.    Neifaltienė-Griškonytė Albina - Pušelė iš Stebulių (Papartėlių) k. Simno vlsč. 1915(1917)-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje. Mokytoja.

64.    Neimantas Vytautas - Jaunutis. 1930-1949.10.02. G. Šulnelių k. Lazdijų raj. Partizanauti pradėjo 1947 m. pr. Varmo būryje. Žuvo Kalniškės pamiškėje prie Stebulių k. kartu su to paties būrio partizanu Vitu Tuinyla-Kariu.

65.    Neimonas Petras. 1923-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

66.    Nendrė (pavardė nežinoma). Žuvo 1952.08. Pas jį buvo rastas S. Staniškio-Lito 1952.08.26 laiškas A. Ramanauskui-Vanagui. Litas rašė, kad Vytauto rinktinei paskirtas naujas vadas ir padėtis normalizavosi.

67.    Neris (pavardė nežinoma). G. 1923(?) m. Geležinio Vilko rinktinės 54-osios kuopos kovotojas, žuvęs 1948.08.04 Pašla-vančių k. Igliškėlių vlsč.

68.    Nevirauskas Antanas - Šaltneris, Žalnierius. G. 1922 m. Jotiškių k. Kidulių vlsč. Žuvo 1947.04.25 Aukštosios Plynios miške, Laužgirio mūšyje, kartu su broliu Jonu, Laukaičiu ir A. Jasaičiu.

69.    Nevirauskas Jonas - Osvaldas. G. 1920 m. Jotiškių k. Kidulių vlsč. Žuvo 1947.04.25 Aukštosios Plynios miške Laužgirio mūšyje kartu su broliu Antanu.

70.    Nevirauskas Juozas. G. 1925 m. Gnievų k. Šakių vlsč. Partizanas nuo 1945.05. Legalizavosi spalio mėn.

71.    Nevirauskas Pranas, Prano s., - Vėjas iš Gnievų k. Šakių vlsč. 1922-1947.12.25. Žalgirio rinktinės kuopos vadas. Žuvo pas Kuncaitį kartu su K. Naujokaičiu Bagdžių k. Šakių vlsč.

72.    Nevulis Julius - Ožys iš Rūdninkų k. Vienu metu partizanavo Suvalkų trikampyje, ten gyveno pas gimines Kalietnyko k. Grįžo į Lietuvą, buvo suimtas. Miręs.

73.    Nevulis Jurgis-Klevas. G. 1926 m. Didžiulių k. Punsko parapijos Geležinio Vilko rinktinės pasyvaus kovotojų būrio vadas. Liepos būrio partizanas. Suimtas 1948.05.29. Teistas. Grįžo. Gyvena Marijampolėje.

74.    Nežinomas Palių partizanas latvis. Užkastas pievose prie Gudelių.

75.    Nežinomas vokiečių kareivis. Žuvo 1945.02.26 Žiemkelyje.

76.    Nežinomas vokietis. 1927-1949.12.23. Gimė Berlyne. Karo belaisvis, pabėgęs iš Kauno lagerio.

77.    Nežinomas kunigas nuo Panevėžio. Perkūno rinktinė. Buvo užkastas Kalvarijoje prie kareivinių.

78.    Nežinomas partizanas, 1947.05 žuvęs Girėnų k. Vištyčio vlsč. kartu su Oliumi-Alfu. Vytauto rinktinė.

79.    Nežinomas partizanas, žuvęs Bagatėlių miške ir užkastas prie Aleksandravičių sodybos Mikniškių k. Rudaminos vlsč.

80.    Nežinomi 2 partizanai, žuvę Torieliškių k. Vištyčio vlsč. baigiantis partizaninei kovai. Nušovė 1 rusą.

81.    Nežinomas partizanas, 1947.05.12 žuvęs Gudupių k. Liudvinavo vlsč.

82.    Nežinomas Žalgirio rinktinės partizanas vokietis, kovojęs 1945.04.20-1948.02.18. Chirurgas.

83.    Nėnius. Birutės rinktinės kovotojas, 1945.02 susisprogdinęs bunkeryje miške prie Pažėrų.

84.    Nėnius Juozas - Inžinas. G. 1909 m. Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. Žuvo 1949.03.09 Kazlų Rūdos miške, slėptuvėje, netoli Naudžių k. Kartu žuvo Siaurys iš Naudžių k., V. Žilinskas iš Antrųjų Girininkų k. ir Pažėra.

85.    Nizevičius. ?-1945.04.06. Žuvo prie Lazdijų, Papėčių miško pusėje. Buvęs Lietuvos pasienio viršininkas.

86.    Nykštaitis Alfonsas, Aleksandro s., - Vilkas, Vanagas. 1913-1961. G. Virbalyje. Atsargos puskarininkis, šaulys, Alytaus kriminalinės policijos viršininkas. 1941.06 sukilimo organizatorius Seirijuose. Nuo 1944 m. rudens partizanavo Degučio būryje Žuvinto paliose, vėliau Vanago vardu gyveno saleziečių vienuolyne Vytėnuose ir organizavo partizaninį judėjimą bei jo žvalgybą. 1946 m. suimtas, ištremtas į Sibirą. Grįžo 1956 m. Vėl suimtas ir 1961 m. per Didįjį Penktadienį nužudytas.

87.    Nykštukas (pavardė nežinoma). Dešinio adjutantas. 1952.11.10 buvo gyvas.

88.    Njutonas (pavardė nežinoma). Geležinio Vilko rinktinės partizanas, žuvęs 1946 m. Užkastas Gudeliuose. Austras.

89.    Noreika Juozas. 1944.10 Jiezno apylinkėse išmestas desantininkas.

90.    Norkeliūnas iš Pieriškių k. Šakių raj. 1922-1947.

91.    Norkeliūnas Juozas iš Beržinbūdės k. 1920-1945.10.10. Lietuvos kariuomenės puskarininkis, vėliau eigulys. Žuvo tėviškėje. Palaidotas Mikališkėje.

92.    Norkeliūnas Juozas iš Pranskabūdžio k. Žvirgždaičių vlsč. 1922-1947. Žuvo Žardelių k. Barzdų vlsč. Lietuvos kariuomenės puskarininkis.

93.    Norkus Stasys iš Liudvinavo. Žuvo lageryje.

94.    Norkūnas Petras iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. Nuo 1944 m. rudens partizanavo Žalgirio (Stirnos) rinktinėje. Žuvo 1945.02.26 Žiemkelio miške.

95.    Noverlis Julius iš Rudzuntų k. 1922-1945(7).

96.    Novickas Vincas iš Ramanavo k. Krosnos vlsč. Žaliosios (Buktos) girios partizanas 1945 m.

O

1.    Obelienius Jonas-Goštautas. G. 1921 m. Lepšių k. Lukšių vlsč. Partizanas nuo 1945.05 pr. Po Valkų mūšio iš partizanų gretų pasitraukė.

2.    Obelinis iš Pentiškių k. Žuvo Zypliuose.

3.    Odisėjus (pavardė nežinoma). ?-1947.08.10. Žalgirio rinktinė. Vokietis, gydytojas.

4.    Ogilba Juozas, Juozo s., - Dobilas. Jiezno ir Stakliškių apylinkėse veikusios partizanų grupės vadas, buvęs policininkas. 27 metų amžiaus. 1945.08.31 žuvo išduotas Vileišio (Vileikio). 1944.12 buvo sudaręs 90 žmonių būrį.

5.    Ogonis Antanas. Užkastas Veiverių Skausmo kalnelyje.

6.    Ogonis Kazimieras. Užkastas Veiverių Skausmo kalnelyje.

7.    Okambakas žr. Akambakas.

8.    Okanas Petras iš Pakampiškių k. Prienų vlsč. Nužudytas Šilavoto NKVD 1945.04.28.

9.    Okas Albinas, Prano s., iš Vaitkabalių k. Gražiškių vlsč. 1929-1947.10.12. Vytauto rinktinė. Partizanuose nuo 1946.04. Žuvęs.

10.    Okas Hermanas (Armonas) - Litas iš Bambinių k. Gražiškių vlsč. 1928-1947. Susisprogdino Lankupėnų k. (prie Strazdienės). Vytauto rinktinės Vyties kuopa. Lietuvos vokietis.

11.    Oleka Antanas iš Pašilupių k. Jankų vlsč. 1915-1978. Partizanavo metus, nuo 1944 m. rudens. Legalizavosi.

12.    Oleka Antanas - Žvalgas iš Gimupių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1926-1947.05.31. Išduotas žuvo Beržnovienės k. Kartu žuvo A. Čibirka.

13.    Oleka Vitas iš Gimupių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1923- 1947.06.01. Žuvo tėviškėje pas A. Širvaitį. Kartu žuvo vokietis Lapė. Žalgirio rinktinė.

14.    Oleka Juozas. G. 1921 m. Gimupių k. Kazlų Rūdos vlsč. Žuvo 1945.07.06 kartu su Švilpa, Čibirka, Grybausku Lūšnos k. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Antano ir Vytauto brolis. Žalgirio rinktinė.

15.    Oleka Jonas - Smauglys iš Pašilupių k. Jankų vlsč, 1924- 1946.06.14. Žuvo prie Novaraisčio, kartu žuvo A. Šileika iš Kuro k.

16.    Olekaitė Ona - Sesė. G. Gimupių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1929-1949.01.01. Ryšininkė ir partizanė. Suimta 1948 m. vasarą. Iš kalėjimo išleido rudenį, o per Naujuosius metus nuo sužalojimų Kaune tardoma mirė. Trijų partizanų sesuo.

17.    Olius - Alfas iš Norvydų k. Gražiškių vlsč. Partizanuose nuo 1946 m. Žuvo 1947.05 Girėnų k. Vištyčio vlsč. Vytauto rinktinė. Kartu žuvo dar vienas nežinomas partizanas. Užkasti Rytprūsiuose.

18.    Oliva (0liwa) iš Olecko pavieto, Jurkų k. Suvalkų trikampio partizanas 1947 m.

19.    Onuškevičius iš Simno. Žuvo 1945.05.16 Kalniškės mūšyje.

20.    Orantas Gediminas, Viktoro s., iš Barsukinės k. Sasnavos vlsč. 1917-? Buvo suimtas.

21.    Orentas Algimantas - Mokytojas. G. 1928 m. Žuvo prie Burbinės. Žalgirio rinktinė.

22.    Orentas Gediminas. Partizanas nuo 1945 m. Niekintas Kriūkuose, Paežerėlių vlsč.

23.    Ostinas Rudolfas - Rudolfas, Romas iš Saaro srities (Vokietija). 1924-? 1947.04.23 suimtas pas Bubnį Krasenkos k. Krosnos vlsč. Tapo agentu smogiku. Agentūrinis slapyvardis -Kirvis.

24.    Otpočius iš Pajočio k. Plokščių vlsč. 1924(?)-? Žalgirio rinktinė.

25.    Overa Antanas - Voveris. Palių partizanas.

26.    Overa Motiejus, Jono s.,-Žaibas iš Daukšių-Daržinin-kų k. Gudelių vls