DAINAVOS PARTIZANAI
 

A.Svarinskui

A.Svarinskas

Bronius Kašelionis

DAINAVOS PARTIZANAI

ŠARŪNO RINKTINĖ

dokumentai ir prisiminimai

Vilnius

1999

Recenzentas: Dr. Alvydas Baležentis

© Bronius Kašelionis, 1999
© Lazdijų rajono savivaldybė, 1999

UDK 947.45.08
                 Ka 559

ISBN 9986-9387-0-8


Pratarmė

Istorija yra atminties gaivintoja. Ji liudija, kas iš tikrųjų vyko praeityje ir moko suprasti, kodėl vienu ar kitu metu susiformuoja vienokia ar kitokia pasaulėžiūra, psichologinė būsena ar tautos dvasia. Neturintis istorinės atminties, neturi nė pasaulėvaizdžio, ir tokių žmonių visuomenė būtų nestruktūrizuota masė, nesuvokianti, kas ji tokia... Istorija yra tautos gyvybės gijų surišinėjimas. Erdvė tarp tų gijų primena negyvybės būseną, sustojusią upės tėkmę arba žmogų, kuris praradęs atmintį, susipyko pats su savimi. Istorija - dar ir tautos sėkmių ir nelaimių veidrodis.

Vieni praeityje mato tik tamsą ir nemokšiškumą. Nes neįsijausdami į žmogaus Ten ir Tada būtį, nesuvokia, kad tas žmogus negalėjo žinoti, koks likimas jo laukia ateityje. Taip ir mes dabar neįžvelgiame savo ir Tėvynės likimo ateityje. Kiti praeitį sąmoningai idealizuoja, manydami, kad tai taurina jaunosios kartos jausmus. Tačiau nepagalvoja, kad jų vaikai auga ne šiaudais dengtose trobelėse.

Tai vienur, tai kitur išgirsti legendą apie visuomenę, „susipykusią" su savąja istorija. Tai - pirmieji žingsniai į istorinį skepticizmą. Dėl šio „susipykimo" kalti ir patys istorikai, nes atidėliodami šiurpią teisybę ateičiai, jie užverčia naštą tiems, kurie gyvens po mūsų.

Dar kiti primena, esą istorinės tiesos ieškoti reikia tiesioginėje asmens, interpretuojančio istorinius duomenis, pozicijoje. Tačiau ši pozicija kaip tik ir atveria laisvę niekuo nepagrįstoms interpretacijoms.

Šioje studijoje asmeninio požiūrio, interpretuojant įvykius, stengtasi vengti. Rūpėjo ne išorinius įvykius (įsivaizduojant, kaip juos matė ir girdėjo visuomenė) parodyti, bet juos atskleisti taip, kaip jie atsispindi anapus MGB slaptumo skraistės, ir sugretinti su gyvų žmonių atsiminimais, tarsi juos patikrinant ir suteikiant jiems gyvybiškumo.

Pirmasis rūpestis buvo sąžiningai atrinkti pirminius archyvinius šaltinius ir autoriaus iš dar gyvų pateikėjų užrašytus liudijimus. Iš jų atkurti represinio proceso vidinį vaizdą, pateikiant skaitytojui kiek galima autentiškesnę medžiagą. Autorius ir nemanė savintis teisę tą procesą vertinti, kadangi jo nepatyręs ir manąs, kad tokiam vertinimui dar stinga platesnių studijų.

Istorijos šaltiniai turi būti prieinami kiekvienam, kam rūpi krašto praeitis. Ir istorikas, vienaip ar kitaip interpretuodamas istorinius duomenis, negali savavališkai nuslėpti šaltinių dėl šventos ramybės - kažkieno asmeninių interesų ir jausmų. Istorija tautoms dažniausiai nešė ne ramybę, bet nerimą. Tada dėl tos tariamos ramybės reikėtų atsisakyti ne tik istorijos, bet ir paties savęs. „Nemanykite, jog aš atėjau atnešti žemėn ramybės. Atėjau atnešti ne ramybės, o kalavijo" (Mato 10, 11)...

Asmens pozicija gali būti aklai patriotinė arba anarchistinė. Pastaroji - antireliginė ir antivalstybinė. Asmuo vienaip ar kitaip istoriją gali perkurti į mitą... Nors pirminių šaltinių atskleidimas ir negali parodyti to meto žmogaus psichologinio-filosofinio pasaulėvaizdžio, tačiau jis - nesuklastotas - neužkerta kelio būsimoms interpretacijoms, duomenų analizei, skaitytojo vaizduotei padeda išsiaiškinti tiesą. Iš dalies partizanų persekiotojų psichologija bei mąstysena (šiuo požiūriu buvo tikri pabaisos) atsispindi emgėbistų kalboje (dokumentuose). Kai kurie teisminį procesą - tardant, verbuojant, vykdant operacijas - atlieka nelyginant kokias apeigas - su savo pradžia, pabaiga, tam tikrais simboliais. Vienu žodžiu, komunizmas savo paliktuose liudijimuose atsispindi tarsi iš vidaus, su tokia jėga jo nepajėgė pavaizduoti nė didžiausi XX a. literatūros siurrealistai ar postmodernistai.

Tautos priešinimosi persekiotojams istorija atskleidžia lietuviškos dvasios esmę, kuri ir glūdi pačiuose įvykiuose. Lietuvos pokario istorijoje žmogaus įsitikinimai ir veiksmai yra sutapę. Ji todėl tokia tragiška, kad yra žūtbūtinė kova už tiesą.

Ši mūsų tautos tragedija dabar įvairiai interpretuojama: klaida, politinis nesusivokimas, romantinis idealizmas etc. „Neteisinga būtų manyti, kad, pavyzdžiui, ilgalaikis paklusnumas despotui yra nulemtas despoto galybės; vienintelis pats stipriausias despotizmo ramstis - tai prispaustųjų geravališkas, patiklus bejėgiškumas, virstąs tingiu kantrumu", - rašė kadaise Johanas Gotfrydas Herderis. Ne kas kita, kaip baimė ir tingumas ugdo žmoguje ir tautoje bevališkumą, prisitaikėliškumą ir nesavarankiškumą.

Tačiau pati istorija - išlikę atsiminimai apie jotvingių karingumą, piliakalniai, karo dainos ir knygnešių takai, Nepriklausomybės laikų savanorių drąsa ir Partizanų Laisvės kovos - byloja apie visai kitokį šio krašto žmonių būdą.

Ši krašto studija - autoriaus knygos „Dainavos senovė" (dar neišėjusi) tęsinys. Galvodamas, kad okupacijoje išbūsime ilgai, autorius mėgino gaivinti istorinę atmintį. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsivėrė archyvai ir mūsų persekiotojų. Nežinota, kad tai, kas tuose popieriuose parašyta, taip jaudins ir stulbins tyrinėtoją. Net apnikdavo mintys ir dvejonės: gal geriau viso to nežinoti? Mūsų kartos paveldėta egzistencinė baimė pamažu užsimirš ir naujoji karta skirs intelektą nuo jausmų, psichologiją nuo istorijos, išgrynins ir nuskaidrins žmonių likimus savo tyrinėjimuose anais smurto ir paniekos metais

Autorius, norėdamas palikti komunistų mąstymo autentiškumą, jų tekstų, parašytų lietuvių kalba, netaisė. Kitą knygos teksto dalį, išskyrus žmonių atsiminimus, sudaro dokumentų vertimai iš rusų kalbos. Vienur jie ištisai cituojami, kitur atpasakojami. Jeigu tarkim, šioje knygoje dominuotų partizanų dokumentai ir atsiminimai, tai jie pakeistų ne tiktai teksto kalbą, stilių, bet ir knygos dvasią. Deja, naudotasi tuo, kas išliko.

Nuoširdžiai dėkoju: Lazdijų rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui, administratoriui Albinui Jurčiukoniui, be kurių humanitarinių ir patriotinių paskatų ši knyga nebūtų pasirodžiusi; Alvydui Baleženčiui už rūpinimąsi šios knygos leidyba, Onutei ir Stasiui Budėjams iš Čikagos už paramą ją rengiant, visiems žmonėms, teikusiems istorinių žinių bei jos laukusiems.

Dvasios nelaisvėje

Bolševikai 1940 metais įvedė Lietuvon ne tik „maskolių pulkus" (to kitados ir siekė Petras I), bet bandė diegti ir savąją „religiją", atimdami iš žmonių dieviškumo pradus ir istorinę atmintį, suniekindami visa, kas šventa, tautiška ir valstybiška, sumaišydami jų protus ir širdis. Jie plūdo ne tiek erdvės užkariauti, kiek - žmonių sielų.

Miestelių gatvėse ir aikštėse iš garsiakalbių, mitinguose iš komunistuojančiųjų lūpų netaisyklinga lietuvių kalba sklido „naujoji evaneglija" - pasakėlė apie socialinę lygybę, mokslo pažangą, gamtos užkariavimą ir kitus atneštinės santvarkos stebuklus, kurių savotiško pamišimo apimti naujieji pamokslininkai net patys nesuprato. Anapus „soveršenno sekretno" skraistės buvo įkūnijami tokie šėtono sumanymai, kurių ir nūnai lietuvis bijo prisiminti kaip praėjusios nakties klaikaus košmaro.

Į Lietuvą, Osipo Mandelštamo žodžiais, atėjo „kavkazskij chitrec". Tas dvilypis padaras, kurio iškrypėliškos prigimties vaizdiniai persipins su nenugalimu polinkiu į sadizmą ir terorą. Psichologų nustatyta, kad minios vedliais neretai būna viduje silpni, pusiau pamišę, ant išprotėjimo ribos esantys žmonės, turį menininko ir lyderio polinkių. Antai ir degant Romai siaubingo reginio didingumas be galo žavėjo psichiškai nesveiką Neroną. Pasak legendos, šį gaisrą jis stebėjo iš bokšto, apsivilkęs aktoriaus kostiumu su lyra rankoje, apdainuodamas graudulinga gaida lltono žuvimą...

Jaunas Josifas Džiugašvilis mokėsi dvasinėje seminarijoje ir rašė eilėraščius. Tačiau labiausiai troško valdyti, nes mylėjo tik save. Demonizmo formulė yra tokia: „Esu aš ir esti ne aš. Visa, kas ne aš, turi tapti manimi". Net neturint tam teisės naudojama psichinė ir fizinė jėga. Tą demonišką Stalino galią ir emanavo ČK - šiurpiausioje XX a. valdžios struktūroje. O „Kavkazkij chitrec" sąmoningai didino žmonių kančias, platino siaubą ir silpnino valią, kad tautos būtų nukraujavusios ir kartu piktos, ieškotų viena kitoje ne meilės, o neapykantos, net artimas artimą įtarinėtų, persekiotų ir išdavinėtų. Šis velniškas sadizmas ir buvo perkeltas į tokias nusikalstamas struktūras, kaip NKGB, NKVD, MGB, MVD ir KGB, kurios, tarsi pasityčiojant, vadinosi valstybės saugumu, o jų slaptieji agentai gyveno ir veikė tarp mūsų, neretai kaip patys artimiausi žmonės. Taip buvo daroma tam, kad net šviesiausieji, švariausieji ir išmintingiausieji savo darbuose bei mintyse susipainiotų, pavargtų, pasiduotų ir vienas kitu nepasitikėtų. Tad gal Josifas Visarionovičius ir buvo iš Siono išminčių protokolų žinomas „mistinis principas"? Net iš šios būtybės atvaizdo, keistų primerktų akių, gerumą tik imituojančio pusiau besišypsančio veido sklido nežmoniškas atgrasumas ir mistinis siaubas. Anapus jo įsakymu nutiestų spygliuotų vielų gyvi žmonės tapdavo skeletais, virsdavo į ledą, buvo draskomi lagerio prižiūrėtojų šunų ar šaudomi enkavedistų, mirė iš bado ir šalčio, o šiapus jo vardu buvo skleidžiama „naujoji evangelija", atvaizdas nešiojamas gatvėse, mokyklose dabinamas rūtų šakelėmis. Vien pogrindžio atsišaukimuose gimnazistai, kaip kadaise krikščionys Neroną, vaizdavo jį plėšrūno kailiu.

Iš jo, kaip iš Minervos galvos, iškilo bolševikinė sistema, persipynusi su Viduramžių inkvizicijos dogmomis, kurių „spiritualizmo" buvo apsėsti naujieji komunizmo išpažinėjai ortodoksai. Jie plito ir dauginosi pasitelkdami vis naujus valdžios mėgėjus, iš kurių nesyk išeidavo tikri sadistai. Iš jų sklido žemiausi žmogaus potroškiai: savimeilė, neapykanta ir kerštas; jie, sutrypę artimo meilės dėsnius, iškėlė kaip vėliavą visuotinę klasių kovą.

Azijietišką bolševikų valdžios mistiškumą bei žiaurumą lietuviai ypač skaudžiai patyrė 1941 m. birželį. Žmonės žinojo, kad velnias pavojingas ne tada, kai jis pasirodo viešai, o tuomet, kai jo nematome, kai jis veikia per kitus. Šitaip darbavosi ir Antanas Sniečkus, Fridas Krastinas, Leo Finkelšteinas, Icikas Dembo, Judita Komodaitė, Antanas Macevičius, Danielius Todesas, Aleksandras Slavinas, Eusiejus Rozauskas, Piotras Gladkovas bei daugelis kitų. Sadizmo psichologinės šaknys slypi valdžios geidime, liguistame polinkyje dominuoti, komanduoti, naikinti. Iš to sadizmo komplekso kilo visos tuometinės Lietuvos nelaimės. Naujieji ortodoksai nesustojo prieš bet kokį nusikaltimą. Remiantis šiuo principu anksčiau ar vėliau buvo sušaudyti ir didžiausi Stalino valdžios „mistikai": Jegoda, Ježovas, Abakumovas ir daugelis į juos panašių.

Lietuvos valstietis, laikęsis meilės ir doros įstatymų, nė nesusapnavo, kad ateis tokie šiurpūs laikai, kai viršų ims ne Dievo įdiegti principai, o žemiausi pasąmonės instinktai, galia naikinti, žudyti ir žeminti. Komunistai šį „mokslą" buvo įvaldę tiesiog tobulai... Gal tik vienas kitas lietuvis buvo girdėjęs iš pradžios mokyklos mokytojo, kad Nerono laikais buvo „statomos" dramos, kurių „veikėjas" vaidintas pasmerkiamas mirčiai. „Merkurijus" paliesdavo jo kūną, įkaitintą iki raudonumo, geležimi tikrindamas, ar jis išties gyvas. Tą pat lietuvis patyrė gausiose tardymų kamerose, tokius dar klaikesnius vaizdus nuolat regėjo miestelių gatvėse ir aikštėse, jausdamas vis didesnį siaubą ir nepasitikėjimą net artimiausiais kaimynais. Vakarai žiūrėjo į tai kaip į spektaklį, vykstantį Nerono laikais, ir be perstojo šaukė: „Vyrai, laikykitės!" Ir vyrai laikėsi - iš paskutiniųjų...

Lietuvos miesteliai su raudonais sušaudytų žydų mūreliais visada primins, kad jų sienos prisigėrusios kraujo žmonių, paklaikusių nuo tardymų ir kankinimų, persmelktos šauksmų, dejavimų ir maldų... Ir stribų bei enkavedistų šlykščiausių keiksmažodžių. Ne veltui apie „stribynus" taip augo vešėjo bjauriausios piktžolės, kurios maitinosi tvyrojusiomis tose vietose piktomis mintimis ir neigiamomis emocijomis. Tai šen, tai ten jos tebeauga ir šiandien. O anuomet tuose dagynuose ir dilgėlynuose būdavo pametami stribų atvežti susišaudymuose žuvę partizanai. Ne vienas tėvas, verčiamas tų „liaudies gynėjų", iškasė patvoryje duobę savo kritusiam sūnui ir palaidojo; ne vienas brolis ar sesuo slapčia palaidojo savo artimojo sudarkytą kūną, pavogę iš krauju prisigėrusios miestelio aikštės, kaip kitados Antigonė.

Komunistai, žengdami iš nusikaltimo į nusikaltimą, kartu vedėsi ar varėsi net visai niekuo dėtus žmones. Po žiauriausių žudynių per kaimus ir miestelius sklido įvairiausios emgėbistų sukurtos legendos apie neva į Vakarus pasitraukusius partizanus, besislapstančius šen bei ten, kad nuslėptų savo pačių nusikaltimus, kad palaikytų visuotinę baimę ir įtarumą, dar labiau supainiotų žmonių mintis ir jausmus.

Lietuvoje, pagal KGB dokumentus, veikė 38 777 partizanai, iš kurių 19 901 žuvo, 18 847 buvo suimti, areštuota 62 184 vadinamųjų „banditų". Iš Lietuvos į Sibirą išvežtos 36 669 šeimos arba 118 599 žmonės, kurių didžiuma sau kapą surado svetimuose kraštuose.

Apleistų namų sienų plyšiuose ir pastogėse gulėjo paslėptos partizanų nuotraukos: su karinėmis Lietuvos uniformomis, ginklais apsikarstę, šoviniais apsijuosę jie tarsi demonstravo savo galybę, jaunystės drąsą, didvyriškumą. O paskui įvyko kaip toj dainoj - „Aš guliu be karsto žemelėj šaltoj..." Po išvežtųjų besiilginčius laukus skambėjo dainos apie prastą jaunystę, neišaušusį laisvės rytą, bet gailiau už visas liūdniausias dainas atrodė tuščios, išdraskytos sodybos...

Vidur laukų vienišas alyvų krūmas žadina prisiminimus apie ten gyvenusius žmones. Tai po jų langais žydėjo ši mėlyna ar balta alyva, ten krito skaisti šviesa, pasitikdama ateinantįjį į šį pasaulį. Ir jį paliekantįjį... Ten spindėjo visų mūsų Amžinoji Šviesa...

Kadaise, tyrinėdamas Romos laikus, Ernestas Renanas rašė, jog pati tragiškiausia pasaulio sritis, vieta, kur plito grandininė Kaligulos, Klaudijaus ir Nerono orgijų energetika, tapo sritimi reiškinių, kuriuos pasaulis laikė pragariškais, nes tai negalėjo likti be ilgalaikių pasekmių. Ten per du šimtmečius nuolat vyko žemės drebėjimai. Tai tik vienas iš materialiųjų ir dvasinių sistemų ryšio pavyzdžių.

O mes nūnai vis dažniau įsitikiname, jog tai, kas tūno patamsyje, visokie sielų prieblandos gaivalai išaušus privalo apleisti žmogų, kad be istorijos tiesos ir šviesos nėra kito išsigelbėjimo... Lietuva laisva, o partizanai vis dar nesyk pavadinami banditais, tautos pasipriešinimas - naiviu romantizmu, užsidarymu nuo pasaulio, ksenofobija arba tiesiog politine klaida. Ištrinamos ribos tarp mitologijos, kurią įdiegė komunizmas, ir tikrosios mūsų istorijos, tarp budelio ir aukos, kad šitaip vienas iš kito darsyk pasityčiotų, naujosios valstybės teisine tvarka pasibjaurėtų arba tiesiog numotų ranka į savo praeitį.

Tad šioje studijoje ir norėta parodyti, kas iš tikrųjų vyko anapus „soveršenno sekretno" uždangos, kad žmonės darsyk įsitikintų bolševikinės mąstysenos tamsumu ir „mistiškumu", kad šėtono apeigos buvo atlikinėjamos kaip švenčiausias ritualas, o ištikimiausi žudikai atrenkami ne pagal idėjines ar politines pažiūras, bet pagal žemiausius, gyvuliškiausius jų būdo bruožus.

Vieni tą didįjį bolševikmečio siaubą išgyveno savo namuose, kiti miškuose po žeme, vieni žuvo karo lauke, antri mirė nuo žaizdų pamiškėje ar valstiečio trobelėje, nesulaukę pirmosios medicinos pagalbos; nukankinti per tardymus kamerose, išsekę lageriuose ir katorgose. Savo Laisvės kovų istorijas jie nusinešė anapus. Iš žiupsnelio padrikų prisiminimų Didžiosios Visumos neatkursi. Tad knygoje sudėta autentiški MGB dokumentai ir prisiminimai taip sugretinant du priešingus polius, kad ši paralelė sukurtų skaitytojui kiek įmanoma tikresnį ir gyvesnį Laisvės kovų vaizdą. Istoriniai įvykiai neindividualizuojami, jiems tarsi leidžiama kalbėti patiems apie save, kad kiekvieno skaitytojo sąmonėje liktų tie patys, o kartu ir vis kitaip atsiskleidžiantys.

Manau, jog didžiausia mįslė ne fizinės kovos istorija, o to meto psichologija, kurią vargu ar įmanoma iki galo atskleisti ir paaiškinti. Tai liudija ir faktas, kad žmonės, išgyvenę anas dienas ir naktis, įvykius jau primiršę, bet pokario baimė jų sąmonėje - o ypač pasąmonėje - tebegyva.

I DALIS

PRARASTA LAISVĖ

 

Lietuvos Partizanas

OKUPACIJOS PRADŽIA


Trisdešimt devintais
Karas prasidėjo.
Nuo to laiko Lietuva
Vargo ir kentėjo.

Per tris savaites vokiečiai
Lenkus sudorojo.
O šie bėgdami nuo jų,
Bėgo Lietuvoje...

Negudri dainelė atspindėjo pasaulio sąmokslininkų Stalino ir Hitlerio sukelto karo pasekmes - mažų tautų kentėjimus ir vargus.

1939 m. rugsėjo 17 d. Sovietų Sąjungos kariuomenė peržengė Lenkijos sieną ir užėmė Vilniaus krašto su Vilniumi teritoriją.

Iš Lietuvos kariuomenės žvalgybos pranešimų.1

„Rugsėjo 20 d. ties Kapčiamiesčiu atvykęs lenkų karininkas prašė įsileisti į Lietuvą vieną lenkų pėstininkų batalioną su artilerija. Lenkai tebesikovė Kapčiamiesčio - Sapackinės kryptimi. Rugsėjo 22 d. prie Kapčiamiesčio perėjimo punkto buvo internuota

40 lenkų karių, III Armijos Krajovos štabo viršininkas ir 17 automašinų. Čia prie administracinės linijos susitelkė labai daug žmonių, tarp jų buvo ir sužeistų. Bandyta prasiveržti jėga. Rugsėjo 21 d. Leipalingyje buvo internuoti 5 lenkų karininkai, 15 kareivių ir 2 automašinos. Rugsėjo 23 d. Leipalingio rajone suskaičiuota 250 hippo vežimų, Seirijuose ir jų apylinkėse - 150 hippo vežimų. Rugsėjo 23 dieną ties Druskininkais ėmė koncentruotis lenkų kariuomenės daliniai. Kalvarijoje sustojo apie 700 raitelių, 2 artilerijos baterijos ir generolas Przezdeckis. 23 d. pro lietuvių sargybas Beržininko-Kapčiamiesčio plente Lietuvos pusėn perėjo 1 kavalerijos eskadronas ir daugiau nei 100 gurguolių. Išblaškyti lenkų kariuomenės likučiai slapstėsi Augustavo miškuose.

Rugsėjo 22 d. Sapackinę užėmė rusų tankai. Rugsėjo 23 d. įvyko susišaudymas Igarkos miške (į rytus nuo Kapčiamiesčio-Sapackinės plento). Spalio 1 d. rusai užėmė Punską. Spalio 6 d. Suvalkuose jų armija susitiko vokiečių kariuomenę ir perdavė jai maisto. Iš ten rusai pasitraukė į Augustavą, o vokiečiai pasiliko Suvalkuose. Spalio 6 d. 16 val. į Suvalkus didelėmis grupėmis ėmė važiuoti vokiečių kariuomenė. Temstant Suvalkuose jau buvo apie 2000 jų pėstininkų, dviratininkų ir motociklininkų.

Jau spalio 3 d. iš Suvalkų trikampio SSRS kariuomenė traukėsi Pietų ir Pietryčių kryptimi, besitraukdama išsigabeno visą valdišką ir privatų gyventojų turtą, grobė ne tik maisto produktus, drabužius bei avalynę, bet ir baldus, kareivinių langus ir kitką, ką tik galima buvo panešti ar pavežti.

Rusų kariuomenė gaudė to krašto dvarininkus ir vežėsi į Rusijos gilumą, o šiaip civilius asmenis, net ir menkai nusižengusius, šaudydavo vietoje. Šitoks okupantų elgesys labai slėgė ir baugino gyventojus, ir suvalkiečiai sutiko būti bet kieno, tik ne bolševikų valdžioje. Spalio 7 d. apie Gardiną bolševikai gaudė lenkų kariuomenės likučius, o rusų okupuotoje Lietuvoje pradėjo veikti naujosios valdžios vietos komitetai, kuriuos sudarė daugiausia bedarbiai ir žydų tautybės gyventojai. Vilniuje buvo apie 300 ginkluotų žydų milicininkų. Lenkų likučiai slapstėsi Ruskos Pūščios miškuose (į pietryčius nuo Marcinkonių; vietiniai žmonės ją vadina Gudo šalimi -B.K.), prieš rusų kariuomenę veikė lenkų partizanai, nuolat ją užpuldinėdami. Tuo pat metu Vilniaus lietuviai taisė apgadintus kelius ir tiltus ateinančiai Lietuvos kariuomenei, moterys jai pynė vainikus, tačiau nei lenkai, nei žydai šios kariuomenės nelaukė.

Rugsėjo 26 dieną į Merkinę saugoti sienos atvyko SSRS karių iš Minsko karo apygardos. Apsirengę civiliais drabužiais, bet su kariškomis kepurėmis. Tai buvo GPU."

1939 m. rugsėjo 28 d. Ribentropas su Molotovu pasirašė slaptą protokolą, kurio vienas punktas lėmė Lietuvos pasidalijimą tarp SSRS ir Vokietijos.

1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos - Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis. Kartu su Vilniaus atgavimu Lietuva, vykdydama tos sutarties būtiną sąlygą, įsileido į Alytų, Prienus, Gaidžiūnus ir Naująją Vilnią apribotas Sovietų kariuomenės įgulas. Taip ir išėjo, kaip sakydavo žmonės: „Vilnius mūsų, o mes rusų". Sovietų kariuomenė Lietuvoje buvo tikras „Trojos arklys". Laikraščiai mirgėjo žinutėmis iš Suomių karo, bet niekas gerai nenutuokė koks likimas laukia Lietuvos, o juoba kad po daugybės metų tauta stos į kruviną kovą su tais pačiais bolševikais.

Sovietų klastos ir provokacijos leido į Lietuvą įvesti papildomus kariuomenės dalinius, o 1940 metų birželio 14-ąją pateikti ultimatumą. Lietuvos valstybė nebuvo tam pasiruošusi nei kariškai, nei politiškai. 1940 m. birželio 15 d. 14 val. Sovietų kariuomenės daliniai peržengė valstybės sieną, o apie 5 val. Kaune ėmė leistis rusų karo lėktuvai ir girgždėjo tankai, sveikinami gatvėse apgirtusių bolševikinės ideologijos išpažinėjų. Tada tauta dar nesuprato ir nežinojo, kas yra rusiškasis komunizmas ir jo „religija".

Kadaise žlungant Lietuvos - Lenkijos valstybei, į seimą Gardine atvyko rusų pasiuntinys Severs, smurtu privertęs jos narius priimti rusų reikalavimus. Į Kauną 1940 m. birželio 15 d. paskui Sovietų tankus atvyko Molotovo (užsienio reikalų ministro) pavaduotojas Dekanozovas, kuris ir suformavo naują „Liaudies Vyriausybę"' su justu Paleckiu, po kelių dienų tapusiu Sovietų Lietuvos prezidentu, priešakyje. NKVD-NKGB šnipai nurodė Dekanozovui, kas turės valdyti Sovietų Lietuvą. Vidaus reikalų ministru tampa Mečislovas Gedvilas, o valstybės saugumo departamento direktoriumi - Antanas Sniečkus. Abu - Lietuvos genocido šulai. M.Gedvilo įsakymu buvo uždarytos (birželio 25 d.) ankstesnės politinės organizacijos, bet legalizuota kompartija ir komjaunimas. Liepos 1 d. J.Paleckis paleidžia Seimą ir liepos 5 d. paskelbia rinkimus į Liaudies Seimą. (A.Sniečkus liepos 7 d. pasirašė „Priešvalstybinių partijų: tautininkų, voldemarininkų, liaudininkų, krikščionių-demokratų, jaunalietuvių, trockistų, socialdemokratų, eserų, šaulių ir kt. vadovaujančio sąstato likvidacijos paruošiamųjų darbų ir operatyvinės likvidacijos planą". Prasidėjo žmonių areštai.

Kandidatai į Liaudies Seimą buvo parinkti pačių komunistų žmonės, jie taip pat ir buvo išrinkti, nes neturėjo jokių konkurentų. Tad visoje Lietuvoje buvo suvaidinta rinkimų komedija. Žmonės NKVD-NKGB pakalikų buvo persekiojami, bauginami, o balsavimas pažymimas pasuose. Liepos 21 d. susirinko taip „išrinktas" Seimas, paskelbęs Lietuvą socialistine sovietų respublika ir prašęs LSSR priimti į SSRS. Jis priėmė deklaraciją dėl visos žemės, bankų ir pramonės įmonių nacionalizavimo. Rugpjūčio 3-iąją Lietuvos nepriklausomybės išdavikai dalyvavo gėdos ceremonijoje Maskvoje, iš kur jie parvežė tautai „Stalino saulę". Rugpjūčio 24 d. Liaudies Seimas sušaukė nepaprastąją sesiją, kurioje priėmė LTSR konstituciją, o Seimą pavadino Aukščiausiąja Taryba.

Diplomato Broniaus Balučio telegrama 2

1940 m.

Priimta 25 - VII
London 182 208 25 1930 RIGARADIO

Kadangi Sovietų Sąjunga priešingai eilei nepuolimo sutarčių imant ir agresoriaus definicijos sutartį pažeidė Lietuvos nepriklausomybę Faktinai ją okupuodama savo karinėmis jėgomis ir kadangi taip vadinami rinkimai Seiman padaryti po tos okupacinės jėgos spaudimu ir svetimos valstybės dirigavimu nenaudojant jokios galimybės pasireikšti Lietuvos gyventojų laisvai valiai ir kadangi taip išrinktas Seimas negalėdamas reikšti Lietuvos žmonių tikros valios galėjo reikšti tik svetimos valstybės smurtu atmesta valia kas pasireiškė ir jo nutarime nužudyti Lietuvos nepriklausomybę perduodant Lietuvą svetimos valstybės jungan iš kurio ji buvo išsilaisvinusi tik savo sūnų kraujo po ilgų kovų dėl tokiomis aplinkybėmis aš negaliu skaityti nei tokių rinkimų teisėtais nei tokio teismo kompetetingumu spręsti Lietuvos likimą stop Kaipo nepriklausomos laisvos Lietuvos teisėtas atstovas paskirtas ginti jos reikalus ir nepriklausomybę užsienyje aš neatlikčiau savo švenčiausios pareigos jeigu neprotestuočiau prieš svetimos valstybės tuo būdu Lietuvai padarytą smurtą ir prieš Seimo nutarimą kuriuo žudoma sunkiai iškovota Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė stop Negalėdamas to viso laikyti nei teisėtu nei teisingu aš skaitau visus tokius Seimo ir Vyriausybės nutarimus ir žygius neprivalomais nei man nei jokiam padoriam lietuviui stop Ta prasme eidamas uždėtas man kaipo nepriklausomos Lietuvos atstovui pareigas aš inteikiau Britų vyriausybei protestą prieš Sovietų Sąjungos padarytą Lietuvos atžvilgiu smurtą stop Tegyvuoja laisva nepriklausoma Lietuva: Balutis 138

Tą vasarą Lietuva neteko valstybingumo, tauta laisvės, pati dar ne visiškai suvokdama šėtonišką atėjūno klastą.

Mykolas Remeris rašė: „Lietuvos valstybę tuo laiku galėtų išgelbėti tiktai tokie įvykiai, kurie būtų pašalinę Sovietų karines pajėgas ir jų politinę galią Lietuvoje. Tokių įvykių tada nebuvo, o pačios Lietuvos pajėgos, kurių vis tiek nebūtų užtekę, jau be to buvo dezorganizuotos. Kai jos dar buvo gyvos, pačioje Sovietų žygių pradžioje, niekam, deja, neatėjo į galvą, kaip tatai suomiai padarė, jas panaudoti pasipriešinimui ir nors žūti, bet žūti vyriškai ir garbingai, tvirtai žinant, kad tautų istorijoje daugiau šansų atgimti turi tasai, kuris žūsta besipriešindamas, negu tasai, kuris taip pat žūsta, bet žūsta pasyviai pasiduodamas likimui".3

Toliau komunistai ėmėsi steigti vietos valdžios organus.

Lietuvos KP(b) Seinų apkomas 1940-1941 metais4

Seinų apkomas buvo įsteigtas 1940 m. rugpjūčio 24 dieną.

Apkomo struktūra:

Pirmasis sekretorius - Vytautas Želionis, g. 1909 metais Skovagalių k., laisvamanis, 1943 metais išvežtas į Štuthofo lagerį.

- nuo 1940 metų spalio 26 dienos J.Skaisgiris, 1941 metais vokiečių sušaudytas.

Antrasis sekretorius - Leizeris Šlemperis, 1941 metais birželio 22 dieną vokie    čių sušaudytas Leipalingyje.

Kadrų skyriaus vedėjas„  „     „

Agitacijos ir propagandos

skyriaus vedėjas - Juozas Valukonis.

Kadrų skyriaus

instruktorius    - Mauša Dunskis.

Apkomo struktūra 1941 metais:

Pirmasis sekretorius -Mykolas Kunčinas, g. 1905 metais Baltarusijoje, 1934-37 metais mokėsi komunistų mokykloje Minske.

Antrasis sekretorius - Vladimiras Girka.

Organizacinio-instrukcinio

skyriaus vedėjas -Zelmanas Švacbergas, g. 1905 metais Smurgainyse.

Partinės įskaitos sektoriaus

vedėjas    - Petras Stacevičius.

Kadrų skyriaus vedėjas - Vincas Matulevičius - nuo 1941 metų - Juozas Skaisgiris.


Agitacijos ir propagandos

skyriaus vedėjas - Juozas Skaisgiris, g. 1906 metais Šakiuose, 1942metais vokiečių sušaudytas - nuo 1941 metų - Petras Petkus.

NKVD - NKGB

Naujalis Stasys, Simo, g. 1914 m. vasario 28 d. Balbieriškyje, kilęs iš valstiečių, stalius, nuo 1933 m. priklausė VKP(b), išsilavinimas 4 klasės pradinės mokyklos, mokyklą baigė 1928 m. 1934-1938 m. sėdėjo kalėjimuose. 1938-1940 m. VIII.1 dirbo dirbtuvėje Balbieriškyje. Nuo 1941 m. rugsėjo 16 dienos dirbo Lazdijų NKGB.

Dvarininkų, kurių žemė visa ar jos dalis nacionalizuota, sąrašas

Alytaus aps.

Eil.

Pavardė, vardas

Dvaro

Žemės

Valsčius

Nr.

pavadinimas

plotas

1.

Stravinskas Jonas-Januš

Tolkaciškių

76,38

Alytaus

2.

Vyšniauskienės Mairės įp.

Rumbonių

78,71

Alytaus

3.

Skaržinskienė Jadvyga

Baltosios Alovės

80,62

Alovės

4.

Murauskaitė - užpirko

Koreva Anupras

Bebronių

52,30

Birštono

5.

Podbereckis Adomas

Balaganų

75,86

Butrimonių

6.

Bujalskienė Janina

Jurgelioniu

59,11

Butrimonių

7.

Stanevičienė Julija

Dukiškių

121,39

Butrimonių

8.

Malinauskienė Filomena

Bukauciškių

199,27

Daugų

9.

Kvinta Stasys

Jiezno

85,00

Jiezno

10.

Dmochauskas Jonas

Kumečių

80,75

Simno

11.

Dmochauskaitė Sofija

Obelytės

81,03

Simno

12.

Čižienė Marijona

Lelionių

130,80

Stakliškių

13.

Kaminskas Jonas

Čepeliūnų

166,26

Varėnos

14.

Muiželis Karolis

Makniūnų

153,33

Merkinės

15.

Lvovas Vsevolodas

Pavardaunio

100,00

Varėnos

16.

Kunovičienė Julija

Skernės

99,83

Alovės

17.

Skaržinskas Florijonas (įpėd.)

Bendrių

82,24

Miroslavo

18.

Rajauskas ir kt.

įgaliot. adv. Zabielskis

Geištarų

81,25

Miroslavo

19.

Dembickas Jonas

Račkaučiznos

82,10

Seirijų

20.

Poliakovienė Alina

Ramonų

144,07

Varėnos

21.

Žemaitis Povilas

Pazgrindos

137,00

Varėnos

22.

Jočius Henrikas

Aladaukos

131,00

Varėnos

23.

Otašovskis Vladas

Jurgiškių—Trakolių

25,00

Varėnos

24.

Sveckevičius Vytautas

Jurgiškių

213,00

Varėnos

25.

Koreva Kietas

Rutkos

195,44

Alytaus

26.

Mironas Vladas

Bukanciškių

42,00

Daugų

27.

Žižniausko Povilo įpėd.

Aladiškių

145,50

Varėnos

28.

Vaitkevičienė Marija

Metelių

30,00

Simno

29.

Žilinskas Jonas

Nedzingės

30,00

Merkinės

30.

Stasiūnas Juozas

Liesagūrų

30,00

Merkinės

31.

Koreivienė Jadvyga

Sabališkių

30,00

Alytaus

32.

Mališauskaitė Elena ir

Grinkevičiūtė Janina

Vandžiadiškių

30,00

Butrimonių

33.

Kriperdorfienė Anelė

Činsčiaunykų

30,00

Simno

34.

Steikūno Kazio įpėd.

Kašonių

30,00

Jiezno

35.

Glatmanas Voldemaras

Kalesnykų

80,00

Simno

Seinų aps.

1.

Gineitai K. ir Br.

Bakšių

96,70

Šventežerio

2.

Dorija Dornelavičius

Steponas

Leipalingio

111,48

Leipalingio

3.

Basčius Dovydas

Liesnos

78,48

Leipalingio

4.

Dušnickas Mozė

Dusnyčios

157,00

Lazdijų

5.

Diskinas Ošeris

Bor-Bobrų

37,29

Veisiejų

6.

Radzevičius Mikas

Šilėnų k.

20,72

Lazdijų

7.

Matulionis Vincas ir br.

Rudamina

Rudamina

8.

Navickai Petras ir Juozas

Rudamina

Rudamina

9.

Glatmanai Emilijus,

Antanas ir Sofija

Būdviečio

130,66

Rudamina

10.

Šumkauskas Vaclovas,

Šumkauskienė Julija

Jurgeliškių

93,00

Leipalingio

11.

Švitra Zigmas

llgininkų

30,00

Veisiejų

12.

Taudenas Maksimiljonas

Papėčių

147,46

Lazdijų

Dail. Č.Janušo ir mok. J.Šiniausko VIII—tos apyg. surašant
kultūros, meno ir istorijos turtų parcel. dvaruose

Raportas5

Komandiruotėje išbūta viso 19 dienų. Lankyta Seinų ir Alytaus aps. dvarai, kurių aplankyta 86. Duotajame sąraše buvo pažymėta lankytinų vietų 108, bet gavus iš patikimų šaltinių - valsčių žemės ūkio komisijų žinių pasirodė, kad nemaža dalis dvarų jau iš seniau išparceliuota ar kitu kuriuo būdu išnykusi, todėl savaime ir atpuolė jų lankymas. Be to, pas vietos viršaičius ir viršininkus buvo nurodyta eilė dvarų, kurie mūsų sąrašuose nefigūruoja ir reikėjo tuos dvarus lankyti. Duotajame sąraše dvarai neatitiko naujiems nurodymams ir valsčių riboms. Komandiruotės metu teko naudotis milicijos atstovais ir jų antspaudomis. Viso sudaryta aktų-protokolų 24. Gauta žinių, kad kai kuriuose didesniuose dvaruose gyvena SSSR raudonosios armijos daliniai (Dumblio dvaras Lazdijų vals. ir Būdviečio dvar. Rudaminos vals). Žinių gavome, kad paminėtuose dvaruose galima būtų šio to rasti, be to, juose yra nemažos bibliotekos. Neturint leidimų vykti į tokius dvarus, mes žinoma ir nevykome. Taipogi neaplankyti liko Lazdijų vals., Papėčių didelis dvaras, kuriame gyvena Taudenas vokiečių tautietis, kadangi tas dvaras neparceliuojamas, todėl ir mūsų lankymas atpuolė. Kadangi Alytaus Seinų ruožuose autobusų susisiekimas nėra dažnas, o keleivių yra labai daug, todėl mums teko net 7 kartus pasilikti nuo autobusų, nes buvo perpildyti keleivių. Labai nemalonų įspūdį padaro, kai kelias valandas žmonės išlaukia autobuso kurioje auto sustojimo vietoje, autobusas pilnas keleivių prašvilpia pro šalį, palikdamas nemaža keleivių laukusių sustojimo vietose. Dėka R.Armijos dažnai kursuojančių mašinų mes buvome priversti kreiptis į juos ir jie mielai mus dažnai nuo kelio paimdavo ir nugabendavo į reikiamas vietas - valsčius. Kelionės metu teko naudotis ir arkliais, ir dviračiais reauto taksi ir net eiti pėstiems. Kelius kartus buvome mėginę sustabdyti ir mūsų įvairias mašinas, kad paimtų ir nuvežtų - pavėžėtų, bet buvo taip, kad tos mašinos - mūsų sunkvežimiai dėmesio nekreipdami prašvilpdavo pro šalį. Kad gavus tikslesnių žinių, kiekviename valsčiuje buvo kreiptasi į vyr. žemės ūkio komisijos, apskrities agronomus - žemės tvarkytojus, miliciją ir pan.

Rugpjūčio mėn. 8 d. Lazdijai

Iš Kauno 5 v. 25 min. traukiniu išvykome į Seinų aps. Krosnos stotį, iš ten - autobusu į Lazdijus. Apsilankę Lazdijuose pas vietos aps. viršininką, agronomus ir vyr. žemės ūkio komisiją, gavome svarbių žinių apie esamus dvarus. Iš Lazdijų buvome nuvykę į Rudaminos valsčių.

Rugpjūčio mėn. 9 d. Rudamina

Aplankyta eilė dvarų: Rudaminos, Aštrios Kirsnos, Bohetelio, Jasiniaukos, Neravų ir Bulakovo dvarai. Sudaryti aktai Rudaminos dvare Nr.1, Bulakavos dvare Nr.2, Aštrios Kirsnos dvare Nr.3.

Rugpjūčio mėn. 10 d. Šventežeris

Aplankyta Šventežerio dvarai: Prapuntų, Šlavantų ir Straigių. Prapuntuose sudarytas aktas Nr.4.

Rugpjūčio mėn. 11d. Leipalingis

Aplankyti Kamarūnų, Šimkuvos, Leipalingio, Mikalinos dvarai. Nieko ypatingo nesurasta, nes buv. dvaruose gyvena ūkininkai bei nuomininkai žydai, kitur mokyklos.

Rugpjūčio mėn. 12 d. Kapčiamiestis

Aplankyta Macevičių ir Varviškės buvę dvarai, pastarųjų nesama, nes jų vietose jau kaimas ir savininkų nėra, gyvena ūkininkai.

Rugpjūčio mėn. 13 d. Veisėjai

Aplankyti Lasevičių, Purviškės, Bobrių dvarai kur jau gyvena nuom. ūkininkai.

Rupgjūčio mėn. 14 d. Stakliškės

Aplankyta Lelionų ir Johalinos dvarai ir Jurevičių kapinės. Dvaruose sudaryti aktai Nr.5, 6. Nesant viešbučio Stakliškėse nakvoti vykome Aukštadvarin.

Rugpjūčio mėn. 15 d. Jieznas

Aplankyta Geištarų, Jiezno, Kašonių dvarai, Jiezno dvaro savininkų nebuvo namuose, todėl reikėjo antru kartu čion atvykti, vėliau surašytas aktas Nr.21.

Aplankyti Ustronių ir Bebronių dvarai, surašyti aktai Nr.7 ir 8.

Rugpjūčio mėn. 17 d. Varėna II

Aplankyta Čepeliūnų dvaras, surastos medžiagos tarpe radosi įdomių iš 1520 metų su antspaudomis, kur randasi mūsų vytis, dokumentų, surašytas aktas Nr.9.

Rugpjūčio mėn. 18 d. Varėna I

Aplankyti Norvydiškių ir Vaizgirdonių dvarai.

Rugpjūčio mėn. 19 d. Daugai - Alovė

Aplankyta Bukanciškės, Alovės, Janapolio ir Moniūnų dvarai, kuriuose sudaryti aktai Nr.10, 11, 12. Bukanciškės dvaro savininkas yra kun. VI. Mironas.

Rugpjūčio mėn. 21 d. Merkinė

Aplankyta Nedzingės dvaro savininkė pareiškė, kad prieš kelis metus pas juos apsilankė Pupų Dėdė (Akiras Biržys) ir jinai jam parodžiusi ir paskolinusi labai senų lietuviškų knygų, kurių iki šiolei negrąžino.

Rugpjūčio mėn. 21 d. Miroslavas

Aplankyta Bendrių, Jociūnų, Metelių, Kolesnikų ir Mergalaukio dvarai. Jociūnų ir Metelių dvaruose sudaryti aktai Nr.15, 16. Metelių dvaruose buvo rasta įdomių istorinės ir baudžiavos laikų medžiagos. Tas dvaras buvo kadaise padovanotas Zigmanto Augusto Barborai Radvilaitei kaip pasoga. Be to šiame dvare buvo parodyti sudaryti Dusios, Metelių ir Obelytės ežerų eksploatacijos, Melioracijos ir nusausinimo brėžiniai—projektai.

Rugpjūčio mėn. 22 d. Alytus

Aplankyta Rutkos ir Rumbonių dvarai, sudaryti aktai Nr.17, 18.

Rugpjūčio mėn. 23 d. Alytus

Aplankyti mažesni nuomininkų dvareliai Skirnevos ir Leliūnų.

Rugpjūčio mėn. 24 d. Seirijai

Aplankyta Raganiškės, Zaleskovčyznos ir Ginčionių dvarai. Antrukart buvome nuvykę į Jiezno dvarą - sudarytas aktas 22. Iš Jiezno vykom Kaunan paimformuoti apie kai kurių dvarų padėtį ir surastąją medžiagą.

Grįžus Kaunan buvome pranešę, kai kai kuriuose dvaruose rasta labai vertingos medžiagos ir kad viename dvare radome saugomą kunigaikščių Voroneckių turtą, kurio savininkai gyvena jau virš 17 metų užsienyje - Vokietijoje. Be to komandiruotės metu susirgus dail. Janušui, reikėjo grįžti Kaunan ir todėl liko vienas valsčius Butrimonių su neaplankytais dvarais. Gavus antrą komandiruotę turėjome peržiūrėti paliktą turtą ir parsivežti iš kitų dvarų brangesnę medžiagą. Antroje komadiruotėje išbuvau dvi dienas.

Rugsėjo mėn. 3 d.

Išvykome iš Kauno stoties 5 v. 25 min. Atvažiavus į Alytų, vykome į Rutkos dvarą peržiūrėti kunig. Voroneckių turto. Buvo peržiūrėta labai daug turto (apie 12-14 dėžių), bet jokio kultūrinio meninio turto nesurasta. Peržiūrint turtą, rasta įdomios istorinės medžiagos (senų dokumentų), kurie buvo pervežti kultūros muziejui Kaune. Gavus žinią, kad ir Rumbonių dvare esama daugiau meniškų paveikslų buvome ir ten nuvykę, kur sudarėme aktą Nr.20.

Rugsėjo mėn. 3 d. Butrimonys

Vykome toliau lankyti dvarų. Rugsėjo mėn. 3 d. taip pat lankėmės Butrimonyse ir apylinkės dvaruose, aplankyta Ragainiškių, Žaliadvario ir Jurgelioniu dvarai. Žaliadvario dvare užantspauduota buvusio Vilniaus universiteto rektoriaus Stanevčiaus biblioteka, aktas sudarytas Nr.23.

Rugsėjo mėn. 4 d. Daugai, Varėna

Aplankyta Rodžios, Gūdžių, Čepeliūnų, Kijučių, Zabžežės, Pavardaunio, Martina-vos dvarai. Iš Čepeliūnų užantspauduotas turtas, dokumentus pasiėmėme su savimi pervežti į Kultūros muziejų, o Rodžios dvare sudarytas aktas Nr.24.

Dzūkų muziejus

1940 m.Rugsėjo mėn. d.

Pasirašę:    Č. Janušas

J. Šiniauskas

Kauno Valstybiniam Kultūros Muziejui 6

Į š.m. rugsėjo mėn. 12 d. rašt. 574

Pranešu, kad Alytaus Dzūkų muziejuje iki šiam laikui jokių pareigų neturėjau ir jame nieko nesu dirbęs. Dirbo buv. Alytaus miesto Nr.1 pr. mokyklos vedėjas Leonardas Nadzeika, kuris š.m. rugsėjo mėn. 1 d. nusikėlė į Butrimonis. Jis gaudavo, rodos, mėnesiui po 35 litus atlyginimo už darbą muziejuje. Muziejus būdavo sekmadieniais ir šventadieniais atidarytas nuo 1 val. iki 4 val. po pietų ir tomis valandomis Nadzeika dežuruodavo.

Kiek teko pašvęsti Alytaus Dzūkų muziejui globoti ir prižiūrėti, galėsiu pranešti vėliau, kada būsiu kiek jame dirbęs ir kai paaiškės tikrosios pareigos. Dabar muziejus uždarytas ir negalima jo atidaryti, nes nėra tokioj tvarkoj, kad galima būtų kam rodyti.

Prieš man perimant muziejų vietos Kompartija ir Komjaunimas turėjo porą kartų iš muziejaus paėmę visus tautiškus rūbus, juostų ir gintarinių karolių. Rūbai buvo susiūti komplektais ir gražiai spintose sukabinti. Dabar viskas suardyta. Gavęs iš Švietimo Liaudies Komisariato raštą, kad esu paskirtas šio muziejaus globėju, parašiau raštą, kad paimtus eksponatus į muziejų grąžintų - pridedu to rašto nuorašą.

Rūbus grąžino, išskyrus vienus karolius, kuriuos jau pražudė. Pridedu Komjaunimo narės ar tai kokios pareigūnės Grybauskaitės raštą. Su muziejaus sargu sutarėme grąžintus rūbus, pasikvietus moterį, sutvarkyti kaip buvo ir vėl sukabinti į savo vietas. Sargui pasakiau, kad pasakytų, kad jokių eksponatų daugiau neskolinsime. Ta pati Grybauskaitė š.m. rugsėjo mėn. 20 d. reikalavo paskolinti ir kai negavo, vėliau vakare gavo sargas įsakymą pribūti į buv. Šaulių namus pas sovietus ir politrukas Trofimovas pareikalavo rūbus iš muziejaus duoti ir kadangi to sargas negalėjo jam be manęs pažadėti, prašė eiti mane pakviesti ir kadangi buvo jau naktį apie 11 val., sargas manęs kelti nėjo. Rugsėjo mėn. 21 d. gavau iš sargo politruko Trofimovo žodinį įsakymą iki 10 val. išduoti rūbus ir apie tai pranešti telefon. Nr.100. Pasitaręs su mokyklų inspektoriais nutarėme dar šį kartą duoti ir dalyką paaiškinus Valstybiniam Kultūros Muziejui, palaukti iš Kauno nurodymų, kaip elgtis ir daugiau tuo reikalu informacijų. Prašau tuo reikalu informacijų, nors aišku, kad iš muziejaus galima būtų tik tam tikrais ir retais atsitikimais kai kas ir skolyti, bet dabar tokioj padėty žmogus atsikliūni, kad nebežinai kas daryti ir vienas turi su visais įsipykti.

Valdybos nebėra, nes visi išsikėlę į kitas tarnybos vietas. Aš buvau davęs sutikimą apskrities viršininko įstaigai, kad mane įrašytų pranešdami apie šį muziejų Vidaus Reikalų M-jos Draugijų skyr.

Dabar duodu žinių apie save

Aš esu etatinis tarnautojas ir einu Alytaus apskr. pradžios mokyklų inspekcijoje raštvedžio pareigas, gaunu Vll-tos kateg. atlyginimą. Žmona netarnauja. Nuo 1922 metų sausio 10 d. iki 1932.VII.1 d. ėjau prad. mokyklos mokytojo pareigas.

Būdamas mokytoju įsteigiau Ricielių pr. mokykloje mokyklos muziejų, kur yra nemažai rinkinių kaip tokiame muziejuje.

Tuojaus negalėjau atsakyti dėl tarnybinių pareigų.

Em.Šneideris1

Alytaus Dzūkų Muziejaus globėjas

1 Lietuvos šaulių sąjungos, XIX rinktinės (18) Liškiavos būrio 1930 Vyt. Did. metų narių sąrašas. Liškiavos būryje buvo 713 vyrų. Šaulių būrio tarybos pirmininkas buvo Emilis Šneideris, Karoliaus sūnus, Lietuvos vokietis. G. 1904 m. IX.29 d. Šakių aps. ir vls., Strupų k. Gyv. Ricielių k. Mokytojas, mokytojauna Ricieliuose. Nevedęs. Baigti mokslai: metiniai mokytojų kursai Kaune. Moka vokiečių kalbą7

 

Alytus, 1940.IX.24 d.

Lazdijų miesto paminklas

Lazdijai, 1940 m. spalio 22 d.

LTSR Kultūros Paminklų Konservatoriai

Lazdijų mst., Nepriklausomybės aikštėje yra nemažas skveras, tačiau jis tvarkytinas.

Tame skvere pastatytas cementinis paminklas Lietuvos Nepriklausomybei paminėti. Paminklas randasi pakraštyje skvero, kuris nei grožiu, nei vieta neatitinka jo reikšmei ir vietai. Paminklo viršus vaizduoja Vyties kryžių, o jo viduryje - misinginė lenta su vytimi. Paminklo misinginėje lentoje, nežinia kieno pastangomis ir kokiais sumetimais, iškaltas žodis „svastika".

Susikūrus LTSR šis paminklas ne tik savo vieta ir išvaizda nepriduoda jokio grožio, tačiau net piktina liaudies gyventojus, tuo labiau, kad jame yra iškalta „svastika".

Paminėtas skveras Lazdijuose vienintelis: jame yra LTSR vėliavai stiebas ir vėliava. Čia iškilmių metu susirenka visa Lazdijų mst. ir apylinkės organizuotoji ir neorganizuotoji liaudis vėliavai pakelti bei nuleisti, tačiau esant tokiam paminklui, dar su „svastika", sudaro nemalomų įspūdį ir net kai kurių gyventojų pasipiktinimą.

Prašau leisti ligi š.m. lapkričio mėn. 1 dienos paminėto paminklo antgalvį ir lentą, kurioje iškalta „svastika", nuimti.8

Apskrities Viršininkas
Sekretorius

Pasiruošimas rinkimams

Į 1941 metų sausio 12-osios rinkimus į SSRS AT išjudino visą kraštą.

Saulio 12-ąją visi kaip vienas"

Iš spaudos:

Pasiruošimas rinkimams ir jų pravedimas Alytaus apskrity 9

Vedant priešrinkiminį masinį agitacinį darbą Alytaus apskrity buvo suorganizuota 13 agitkolektyvų, į kuriuos įėjo 125 mokytojai, 15 komjaunuolių ir 68 darbininkai bei valstiečiai. Kiekvienas propagandistas buvo pasiskyręs sau grupę nuo 10-30 žmonių ratelį. Tokių ratelių Alytaus apskrity buvo suorganizuota 602. Juose du kartus per savaitę propagandistai darė susirinkimus, kuriuose aiškino Stalino konstituciją, rinkimų nuostatus ir deputatų biografijas. Vedant priešrinkiminę propagandą Alytaus apskrity buvo pravesta 1003 mitingai bei pasitarimai, kuriuose dalyvavo nuo 30 - 300 žmonių. Be to

1940 metų gruodžio mėn. 21 d. buvo sušaukta profsąjungų atstovų ir rinkiminių apylinkių pirmininkų susirinkimas, kurio metu buvo suorganizuotas iš 30 asmenų agitkolektyvas, agitatoriai paskirstyti po valsčius ir išsiuntinėti pravesti agitacinį darbą. Taip pat į priešrinkiminį darbą buvo įtraukta visa eilę studentų, grįžusių atostogauti į Alytų ir jo apylinkes. Prieš rinkimus buvo ypatingai išplėstas masinis agitacinis darbas, į tą darbą buvo įtraukti visi komunistai, komjaunuoliai, mokytojai ir profsąjungų nariai. Į Merkinės, Miroslavo, Simno ir Seirijų valsčius buvo pasiųsta 40 Raudonosios Armijos politdarbuotojų, kurie apylinkėse pravedė mitingus ir pasitarimus. Kiekvienai rinkiminei apylinkei buvo užtvirtinta atsakingi įgaliotiniai. Visam apskrity prie rinkiminių būstinių buvo išstatyta sustiprinta apsauga po 2-4 žmones pamainai. Žinių tiekimui, kur buvo galimybės, įvesti telefonai. Kur nebuvo galima įvesti telefonų, suorganizuota padvados po 8-12 padvadų kiekvienai rinkiminei apylinkei. Silpniems seneliams vežioti buvo pastatytas kiekvienai rinkiminei apylinkei po 1-2 padvadas. Silpniems ligoniams pagamintos skrajojančios urnos.

Eilėj valsčių suorganizuota išvesti gyventojus organizuotai, pagal numatytą laiką kaimais, su vėliavomis ir plakatais (Merkinės vls., Daugų vls., Jiezno vls., Butrimonių vls., Alovės vls.).

Nežiūrint to, lygia greta su mūsų vedama agitacija kaime, ją kartu ir gana stipriai vedė mūsų priešai, kunigai, buvę šauliai, tautininkai, buožės, kuriuos palietė žemės reforma, atleisti iš kariuomenės karininkai ir tarnybų valdininkai, ir net kaip pavyzdžiui Simno valsčiuje kai kurie darbininkai, kuriuos buožės, panaudodami aukštų kainų buvimą ir pasunkėjusį kaimo proletarų pragyvenimą, sukurstė.

Tuose valsčiuose, kur žmonės neturtingai gyvena ir kur yra stipri organizacija, kaip pavyzdžiui: Varėnos, Daugų, Butrimonių, Stakliškių agitacinis darbas ėjo gana sklandžiai, be jokių ypatingų įstojimų ir pasipriešinimų. Tose vietose daugiausiai valstiečiai ir darbininkai statė klausimus: „Kodėl nėra odos - kodėl aukštos kainos", ir panašiai.

Dar sunkiau ir blogiau buvo vesti propagandą tuose valsčiuose, kur žmonės gyvena pasiturinčiai ir turtingai, ypač ten, kur daugumą palietė žemės reforma. Tai buvo Miroslavo valsč., Seirijų valsč. ir Simno valsč.

Pavyzdžiui, Simno valsč. yra daugumoje turtingi valstiečiai, kur turėjo po 40-80 ha žemės, ir kuriuos palietė žemės reforma. Tame valsčiuje jaunimas Smetonos laikais organizuotas į jaunalietuvius, pavasarininkus, šaulius, ypač ten yra gilus religinis fanatizmas tiek jaunime, tiek senesniųjų tarpe (Simne buvo 7 kunigai). Tuo tarpu partorganizacija ir komjaunimas yra silpni. Komjaunimo surengtose pramogose buvo pavasarininkai šauliai, jaunalietuviai ateina prisigėrę ir trukdo pramogų rimtį. Komjaunimo organizaciją vadina pašiepiančiai „Žydų" organizacija.

Kada propagandistai ėjo per namus vesdami užduotą agitaciją, juos buožės išvadino bedieviais, latrais, driskiais, kurie neverti gyventi pasauly.

Taip vietomis lankydamiesi propagandistai rasdavo didesnius ar mažesnius susirinkimus, kur buožės susirinkę kortuodavo. Užėjus propaąandistui į tuos susirinkimus buožės juos išvydavo visai neįsileisdami į kalbas, sakydami, kad „Mums nebereikia komunistų nei jų valdžios". Sako „Per rinkimus į liaudies seimą ėjome ir rinkome, o vėliau iš mūsų ir žemę atėmė, o dabar kaip išsirinksime, tai tie tinginiai atims viską".

Simno valsčiuje propagandistams teko užtikti ir tokių, kur visai neįsileisdavo namus, arba užėjus propagandistui į namus visi išeidavo palikdami vieną propagandistą. Buožės ir davatkos kurstomos kunigo skleidžia gandus sakydamos: „Po rinkimų išgriaus visas bažnyčias, viską atims iš valstiečių, vyrus išveš iš Lietuvos, o moterims teks žemę arti. O jeigu neisim balsuoti, tai čia ateis vokiečiai ir vėl čia bus smetoniška santvarka". Nors Simno valsčiuje buvo vedama sustiprinta propaganda, tačiau tas negelbėjo ir rezultatai buvo blogi. Pavyzdžiui, Kalesnykų kaimas visas nėjo balsuoti. Į tą kaimą sausio 12 dieną buvo pasiųsti propagandistai, tačiau gyventojai visiškai atsisakė balsuoti pareikšdami: „Mes žinome, kad šiandien yra rinkimų diena, tačiau balsuoti neisime, netrukdykit mums ramybės ir eikite iš kur atėję".

Stebulių apylinkėje naktį iš sausio 11 i 12 dieną nudraskyti nuo rinkiminės būstinės lozungai. Kurių negalėjo sudraskyti, tuos sutepė. Galutiniai rezultatai Simno valsčiuje buvo toki:


I. Simno rink. ap.

iš 1025

rinkėjų balsavo 829
II. 846 358
Kriokialaukio ap. 750 429
Varnagėlių ap. 686 381
Bambininkų ap. 798 425
Metelicos ap. 612 169
Buckūnų ap. 605 400
Krokialaukio ap. 810 406
Stebulių ap. 781 300
Kas sudaro 52%.

Propaganda Seirijų valsčiuje buvo irgi vedama gana stipri, tačiau tame valsčiuje paveikė daug agitaciniam darbui, kad vietinė partorganizacija siuntė žydų tautybės propagandistus į kaimus. Kaip, pavyzdžiui, Metelių apylinkėje žydų tautybės komjaunuoliai pradėjo pas gyventojus surašinėti gyvulius, padarę tą išsišokimą atšaukė ir nuvažiavo atsiprašyt gyventojų. Tas iššaukė gyventojų tarpe sukiršinimą. Ir tą dalyką panaudojo liaudies priešai, skelbdami gyventojams, kad dabar tik surašinėja, o vėliau reikės mokėti nuo karvės 100 rublių, o nuo arklio 60 rublių.

Vėliau, kai sužinojo apie tą išsišokimą apskrities partijos komitetas, pasiuntė į tą vietą stiprius agitatorius, tačiau mitingas buvo sutrukdytas ir mitingo nebaigus buvo sugiedotas himnas, o propagandistai apmėtyti akmenimis.

Tas dalykas turėjo įtakos ir į kitas apylinkes. Ir prieš pat rinkimus ypač pasireiškė stipri antirinkiminė propaganda. Visoj eilėj rinkiminių apylinkių, Akuočių, Avižienių (j tą apylinkę įeina ir Meteliai), Seiliūnų, Krikštonių, keletą dienų prieš rinkimus ir naktį iš 11 d. į 12 d. buvo primėtyta atsišaukimų. Ypatingai smarki reakcija pasireiškė Avižienių ir Akuočių apylinkėse. Tose apylinkėse į propagandistus buvo patekę buožių sūnūs, kurie buvo labai pasyvūs arba net vedė priešingą agitaciją.

To rezultate 1941 m. sausio mėn. 8 dieną, kada minėtas apylinkes aplankė Kojelienė Anelė, Apkomo instruktorė, ir pasiklausinėjo palankių gyventojų apie nuotaikas, jie paaiškino, kad tose apylinkėse vedama gana stipri antirinkiminė propaganda ir raginami gyventojai neiti balsuoti už įstatytus kandidatus, nes bolševikai viską atima ir kas eis balsuoti, tas bus sušaudytas. Tą pačią dieną tose pačiose apylinkėse buvo sušauktas susirinkimas ir mitingai. Mitinguose kalbėjo Raudonosios Armijos politvadovai ir Kojelienė (Apkomo instruktorius). Per mitingus buožės triukšmavo ir stengėsi sutrukdyti. Po mitingų grįždami atgal rado primėtytų ir priklijuotų atsišaukimų, atsišaukimai rašyti ranka ant priešrinkiminių plakatų, kitoje pusėje, maždaug tokio turinio: „Piliečiai, neikit balsuoti, jeigu išrinksit pastatytus kandidatus, tai iš jūsų atims kiaules, arklius, karves, o iš šeimininkių audeklus. Kas eis balsuoti bus sušaudytas. Šalin Stalinas -tegyvuoja Hitleris. Tie, kurie balsuos, tai mes žinosime, kad jie komunistai. Šalin žydai ir komunistai. Jie išgriaus bažnyčias ir nebebus kunigų. Mes balsuosim tik už kunigus". Po nakčiai buvo rasta tokių atsišaukimų daug daugiau.

Kad pataisyt esamą padėtį apskrities Komitetas suorganizavo stiprias agitatorių brigadas ir prieš rinkimus pasiuntė į Seirijų valsčių, kurie prieš rinkimų dieną vedė propagandą eidami per namus. Tačiau tas mažai gelbėjo. Taip pavyzdžiui, Akuočių apylinkėje 3 kaimai visiškai nenorėjo balsuoti. Per namus po kelis syk ėjo propagandistai,

tačiau tas negelbėjo ir buožės pareikšdavo, kad tol neisim balsuoti, kol nebus grąžinti kryžiai į mokyklą. Buvo į tas apylinkes pasiųstas sunkvežimis. Sutiko balsuoti (važiuoti) tik 5 žmonės ir tie patys buvo apmėtyti akmenimis (Akuočių apylinkėje daugumoje stambūs valstiečiai).

Avižienių apylinkėje Bagdononių kaimas nedavė nė vieno balso. Buvo siuntinėjami propagandistai po kelis syk į namus. Tačiau balsuoti vis tiek atsisakė. Kitose apylinkėse, kaip pavyzdžiui: Krikštonių, Seiliūnų, Vainiūnų ir Seirijų I ir II rinkiminėj apylinkėj padėtis buvo daug geresnė, nors ir tose apylinkėse buvo rasta atsišaukimų. Galutinai balsavimų rezultatai atrodė šitaip:


I    Seirijų apylinkė iš 1536 balsuotojų balsavo    1376
II                            „      775          „    512
Vainiūnų ap.                616           „    563
Seiliūnų ap.                 619           „    522
Avižienių ap.               672           „    308
Akuočių ap.              1046           „    437
Krikštonių                   814           „    692
Viso Seirijų valsčiuje iš 6076 balsavo 4339, kas sudaro 71%.

Miroslavo valsčiuje taip pat gyvena daugumoje stambūs buožės, kuriems daugumoje buvo palikta 30 ha norma. Šiame valsčiuje, nors buvo vedama irgi stipri propaganda, tačiau visą laiką buvo jaučiamas pasipriešinimas iš buožių pusės. Pavyzdžiui, organizuojant raudonas gurguoles, buožės visai neidavo į susirinkimus, vėliau vedant individualią agitaciją, kaip ir Simno valsčiuje neįsileisdavo propagandistų į namus, visa šeima išeidavo ir palikdavo tik vieną propagandistą. Vedant priešrinkiminius mitingus, net buvo išstoję agituoti prieš rinkimus darbininkai. Pavyzdžiui, Miroslavo miestely 10-1-41 metų sušauktame mitinge ir jam pasibaigus 3 darbininkai, Kratavičius Antanas, Va-latkevičius Kazys (buvę šauliai) ir Janavičius (kunigų pakalikas) išstojo agituoti sakydami, kad neisime balsuoti, nes viskas brangu, darbo nėra, o jo bus tik pavasarį, taigi ligi to laiko gali žmogus ir sustipti. Dauguma iš susirinkusių tam pritarė.

Prieš rinkimus buvo pasiųsta papildomai propagandistų brigada, kurie ėjo po namus, tačiau rezultatai buvo blogi. Keliose apylinkėse, kaip pavyzdžiui, Talokių, Pošnios, Cigoniškių per rinkimus ir rikimų dieną buvo rasta „Tėvynės mylėtojų draugijos" išleistų atsišaukimų.

Balsavimo rezultatai buvo toki:
Miroslavo apylinkėj iš 1105 balsavo 605
Dzirmiškių 460 " 318
Rėvų 596 " 386
Pošnios 803 " 408
Cigoniškių 1031 " 357

Bendri rezultatai iš Miroslavo valsčiaus buvo toki: iš 3995 balsuotojų balsavo 2154, kas sudaro 53%.

Liaudies priešai ne tik Seirijuose, Miroslavo ir Simno valsčiuose, kurie buožių tarpe turėjo palankią dirvą, bet jie vedė darbą ir bandė sutrukdyti rinkimus ir kituose valsčiuose, kur žmonės neturtingi ir palankūs daugumos dabartinei santvarkai.

Alovės valsčiuje, Raudonosios Alovės kaime, pas Čapliką 20 - XII - 40 prieš mitingą, kurį pravesti atvyko LKP(b) CK atsiųsti propagandistai Davidavičius ir Zaginskaitė, susirinkusiems valstiečiams vienas asmuo taip pradėjo aiškinti (jis nepastebėjo atsilankiusių propagandistų): „Jūs manote, kad taip greit pasikeis laikai ar kas nors pasikeis. Pažiūrėkite, kas dabar valstybės aparate? - Visokie gaivalai, žmonės be mokslo, be cenzo ir be jokios atsakomybės. Kurie patys nieko nesupranta ir to darbo nesugeba tvarkyti. Pasirodo, kad tas pilietis buvo Čapliko sūnus (iš Raudonos Alovės) karininkas, kuris tarnauja artilerijoj ir stovi Marijampolėj. Visoj eilėj kitų valsčių, kaip pavyzdžiui: Merkinės valsč., Birštono valsč., I Varėnos valsč. irgi liaudies priešai bandė kenkti tiek agitacijos, tiek veiksmais, rinkimams.

Merkinės valsčiuje, Liškiavos apylinkėje buvo išplatinta atsišaukimų ir iškelta trispalvė vėliava.

Birštono valsčiuje, Liškiavos apylinkėje buvo išplatinta atsišaukimų Butrimonių valsčiuje, Algirdėnų ir Pivašiūnų apylinkėse buvo rasta išmėtytų atsišaukimų, I Varėnos valsčiuje ir rinkiminėj apylinkėj buvo nukirptos telefonų vielos. Kaltininkai tuo pačiu laiku surasti ir areštuoti. Tai buvo Lapiniauskas ir Kamarauskas Juozas, Varėnos gyventojai.

Daugely rinkiminių apylinkių, Alytaus mieste ir valsčiuj, taip pat Stakliškių bei Simno valsčiuose atidarius urnas buvo rasta įmesta iškarpos iš laikraščių su Smetono, Hitlerio, Popiežiaus paveikslais (rasta Simno valsč., Buckūnų ir Krokialaukio apylinkėj, Stakliškių valsč., Stakliškių II rink. apyl. ir Popšių apylinkėj, Alytaus II apylinkėj).

Nežiūrint visų paskleistų atsišaukimų, nežiūrint priešų varomos priešrinkiminės agitacijos (propagandos) ir kenkimo sutrukdyti rinkimų eigą (kaip plakatų nuplėšimas, telefonų vielų nukirpimas ir panašiai), Alytaus apskrity ir Alytaus rinkiminėj apygardoj į Tautybių ir Sąjungos Tarybas rinkimai praėjo tokiais rezultatais:

Alytaus Apygardos Nr.635 į Aukščiausiąją Sąjungos Tarybą:

Buvo sąraše rinkimų 146,315 Balsavo...139,00 = 95%

Deputatas draugas Guzevičius gavo balsų: 132,822 = 95,55%

Alytaus Apygardos Nr.660 į Aukščiausiąją Tautų Tarybą Buvo rinkimų sąraše 74,453 Balsavo... 72,550 = 93,67

Deputatas drg. Kuzma gavo balsų: 70,964 = 97,78%

LKP(b) Alytaus Apkomo Propagandos skyriaus vedėjas

(Kalba netaisyta)


Operatyvinis planas

Visiškai slaptai

Operatyvinis planas10

Kontrevoliucinio ir visuomenei pavojingo elemento areštai ir ištrėmimai Lazdijų apskrityje

I. Vadovavimas operacijai

Vadovavimas operacijai pavestas Lazdijų apskrities trejukei:

1.    Valstybės saugumo seržantui Miroščinenko, Lietuvos TSR NKGB Lazdijų apskrities skyriaus viršininko pavaduotojui.

2.    Valstybės saugumo leitenantui Stepancui, Lietuvos TSR NKGB krašto žvalgybos skyriaus vyresniajam operatyviniam įgaliotiniui.

3.    Zavadskui - Lietuvos TSR NKVD Lazdijų apskrities skyriaus viršininkui.

II. Lazdijų apskrities trejukės užduotys

Organizuoti suėmimą ir pristatymą į išvežimo punktus bei vagonų paruošimą, areštuoti 531 žmogų ištrėmimui, iš jų:

Pagal požymius Suimti Būtinų ištrėmimų Tų šeimų Bendras
(Okraska) asmenys šeimų skaičius žmonių skaičius skaičius
Tautininkų 25 22 86 111
Jaunalietuvių 18 18 46 64
Šaulių 43 37 134 171
Policininkų 21 19 56 77
Dvarininkų 5 5 22 27
Prekybininkų 1 1 5 6
Pavasarininkų 9 8 32 41
Katalikų veikimo centro Tėvynės išdavikų šeimų 3 3 11 14
narių< - 4 17 17
Atsisakiusiųjų repatrijuoti 1 1 2 3
Iš viso: 120 115 411 531

III. Praktinis operacijos vykdymas

Kontrevoliucinio ir visuomenei pavojingo elemento areštui ir ištrėmimui organizuoti Lazdijų apskrities trejukė sudarė aštuonias miesto ir valsčių operatyvines grupes tokios sudėties:

Eil. Miestų ir valsčių Numatytų Žmonių Iš jų:

Miestų ir valsčių
Nr. pavadinimai ištremti šeimų skaičius Areštuoti Ištremti operatyvinių grupių
skaičius žmonių skaičius
1. Lazdijų miestas 9 41 9 32 5 20
2. Lazdijų valsčius 20 94 19 75 10 40
3. Sangrūdos valsčius 8 39 8 31 4 16
4. Rudaminos valsčius 10 30 7 23 5 20
5. Šventežerio valsčius 18 79 18 61 9 36
6. Veisiejų valsčius 23 100 23 77 12 48
7. Kapčiamiesčio valsčius 14 57 14 43 7 28
8. Leipalingio valsčius 22 91 22 69 11 44
Viso: 124 531 120 411 63 252

Būtinybė skirti 63 vyresniąsias grupes ir 189 asmenų operatyvines ketveriukes iš:

a)    NKGB aparato 1

b)    NKVD aparato 4

c)    Trijų skyrių karinių dalinių darbuotojų 2

d)    Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos politvadovų 10

e)    Komendantūrų operatyvinių darbuotojų 2

f)    Tarybinio partinio aktyvo 17

g)    Papildomai reikalingas žmonių skaičius turėtų būti paimtas iš komandiruotųjų NKVD vadų ir karių, komandiruotų iš respublikos štabo.

Pirminė mobilizuotų žmonių, pastočių iki galutinių stočių maršrutų su minėtais kontrevoliuciniais ir visuomenei pavojingais elementais atskiruose valsčiuose paruošti apskaičiavimai pridedami.

IV.    Operatyvinių grupių užduotys

Numatytų ištrėmimui šeimų suėmimus, kratas, o taip pat jų pristatymą j išvežimo punktus organizuoja operatyvinės grupės.

Stengdamasi pilnai įvykdyti užduotį, Lazdijų apskrities trejukė per 12 valandų iki operacijos pradžios Lazdijų mieste sukviečia į pradinėj mokyklos pastatą operatyvinių grupių ir ketveriukių vyresniuosius. Jiems organizuoja smulkų instruktažą, reikalingą sėkmingai įvykdyti operaciją, ir jiems į rankas įteikia išrašą iš bendro plano bei kitus dokumentus.

NKVD arba Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos komandiruoti kariai apgyvendinami kareivinėse, esančiose Katkiškių kaime už dviejų kilometrų nuo Lazdijų miesto. Lazdijų apskrities trejukė sudaro dėl visa ko atskiriems ir iš anksto numatytiems atvejams penkių operatyvinių grupių rezervą, pristatant jį į operatyvinių grupių vykdomą operacijos vietą per Lazdijų apskrities Vykdomąjį komitetą.

V.    Įsodinimo punktai

Visa Lazdijų apskrities teritorija suskirstyta į dvi zonas su įsodinimo punktais Marijampolės apskrities Krosnos geležinkelio stotyje, esančioje 18 kilometrų nuo sienos su Vokietija, ir Alytaus apskrities Alytaus stotyje.

Eil. Stoties Valsčiaus patvirtintų Numatytų Jų žmonių Reikalingas
Nr. pavadinimas Įsodinimo punktų ištremti šeimų skaičius vagonų skaičius
pavadinimai skaičius žmonėms kroviniams
1. Krosna Lazdijų miestas 9 41
Lazdijų valsčius 20 94
Rudaminos valsčius 10 30
Sangrūdos valsčius 8 39
Šventežerio valsčius 18 79
Iš viso: 65 283 13 2
2. Alytus Veisiejų valsčius 23 100
Leipalingio valsčius 22 91
Kapčiamiesčio valsčius 14 57
Iš viso: 59 248 11 2

Atsakingi už įsodinimą    Krosnos stotyje    - Gričmanovas

padėjėjas    - Jakubauskas

Alytaus stotyje    - Mitejevas

padėjėjas    - Šukšta

VI. Represuotų šeimų gabenimas

Represuotų šeimų ir jų turto pristatymui į išvežimo punktus iš viso Lazdijų apskričiai reikia 62 sunkvežimių.

Eil. Valsčiaus pavadinimas Reikalingas mašinų Maršruto į išvežimo punktą

Nr. skaičius pavadinimas
1. Lazdijų miestas 4 Papėčių kaimas - Krosnos stotis
2. Lazdijų valsčius 10 Taip pat
3. Rudaminos valsčius 5 Kirsnos kaimas - Krosnos stotis
4. Sangrūdos valsčius 4 Krosnos stotis
5. Šventežerio valsčius 9 Lazdijai - Papėčiai - Krosna
6. Veisiejų valsčius 12 Seirijai - Alytus
7. Leipalingio valsčius 11 Taip pat
8. Kapčiamiesčio 7 Leipaligis - Seirijai - Alytus

Aukščiau minėtas transportas yra Lazdijų apskrities liaudies teisme ir Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos dalinyje, esančiame Lazdijų mieste.

VII. Lazdijų apskrities saugumo organizavimas

Lazdijų miesto Operatyvinio štabo atsakingo budinčiojo žinioje reikia turėti būtiną 20 žmonių rezervą, iš jų: penkis NKVD kariuomenės operatyvinius darbuotojus, vieną lengvąjį automobilį, ir vieną sunkvežimį.

Siekiant užkirsti kelią bet kokioms galimoms riaušėms Kapčiamiesčio, Leipalingio, Veisiejų, Šventežerio, Rudaminos, Sangrūdos valsčių miesteliuose bei Lazdijų mieste,

organizuoti vietinių RKKA įgulų kareivių patruliavimą; be to, dar turėti po penkių žmonių rezervą kiekviename miestelyje.

VIII.    Represuotųjų turto apsauga

Represuotųjų turto apsaugą organizuoja partinis-komjaunimo aktyvas įeinantis į operatyvinę grupę.

IX.    Ryšiai ir medicininis aptarnavimas

Ryšys su miesteliais bus palaikomas telefonu. Medicininis aptarnavimas bus organizuojamas vietinėmis miestelių medicinos personalo jėgomis.

Lietuvos TSR NKGB Lazdijų apskrities skyriaus viršininkas (Naujalis)

Mokytojų, 1941 m. birželio mėn. ištremtų į Sibirą, sąrašas

Alytaus apskrities pradžios mokyklos

1.    Abramavičius Martynas, g. 1895 m.    Kalesninkų m-los vedėjas

2.    Bromaitis Jonas    Radžiūnų m-los vedėjas

3.    Aleksaitytė Emilija, g. 1907 m.    Alytaus m-los Nr.4 vedėja

4.    Ališauskas Jonas, g. 1906 m.    Pocelonių m-los vedėjas

5.    Ališauskienė Petronėlė, g. 1904 m.    Pocelonių m-los mokytoja

6.    Aliulienė Albina, g. 1908 m.    Pivašiūnų m-los mokytoja

7.    Aliulis Balys    Pivašiūnų m-los vedėjas

8.    Balčius Gediminas, g. 1907 m.    Junčionių m-los vedėjas

9.    Baranauskas Antanas, g. 1906 m.    Bambininkų m-los vedėjas

10.    Bartlingas Vaclovas, g. 1901 m.    Alytaus m-los Nr.2 mokytojas

11.    Bartlingienė Elžbieta, 1902 m.    Alytaus m-los Nr.2 mokytoja

12.    Barzda Petras    Masališkių m-los mokytojas

13.    Bieliauskas Antanas, g. 1906 m.    Simno m-los Nr.1 vedėjas

14.    Bieliauskienė Ona    Simno m-los Nr.1 mokytoja

15.    Bilius Juozas, g. 1904 m.    Obelijos m-los vedėjas

16.    Čepienė Stasė, g. 1907 m.    Rimėnų m-los mokytoja

17.    Dunderis Vytautas, g. 1906 m.    Panaros m-los vedėjas

18.    Jankauskienė Marcelė, g. 1902 m.    Merkinės m-los Nr.2 mokytoja

19.    Janulevičius Jonas, g. 1905 m.    Merkinės m-los Nr.1 vedėjas

20.    Jeruševičius Jonas, g. 1903 m.    Gūdžių m-los vedėjas

21.    Jodeiienė Anelė    Alovės m-los mokytoja

23.    Juodgudis Vincas, g. 1888 m.    Zizėnų m-los vedėjas

24.    Kačiulienė Zuzana, g. 1906 m.    Vainiūnų m-los mokytoja

25.    Kačiulis Juozas, g. 1908 m.    Vainiūnų m-los vedėjas

26.    Karpuškienė Anastazija, g. 1898 m. Balninkų m-los mokytoja

27.    Kazlauskas Vladas, g. 1901 m.    Pošnios m-los vedėjas

28.    Keršis Vincas, g. 1901 m.    Alytaus m-los Nr.1 vedėjas

29.    Kosciuškaitė Viktorija, g. 1916 m.    Atesninkėlių m-los mokytoja

30.    Kuliešius Kostas, g. 1902 m.    Kašonių m-los vedėjas

31.    Kulinkevičienė Petrė    Daugų m-los Nr.1 mokytoja

32.    Kulinkevičius Jonas, g. 1911 m.    Daugų m-los Nr.1 mokytojas

33.    Kunca Antanas, g. 1907 m.    Nedzingės m-los vedėjas

34.    Kuncienė Zosė, g. 1907 m.    Nedzingės m-los mokytoja

35.    Lastauskas Bronius, g. 1897 m.    Karklynų m-los vedėjas

36.    Lekavičienė Emilija    Stakliškių m-los mokytoja

37.    Lekavičius Rapolas, g. 1908 m.    Stakliškių m-los vedėjas

38.    Lelka Kazys, g. 1904 m.    Vėžionių m-los vedėjas

39.    Lesevičius Juozas, g. 1906 m.    Verebiejų m-los vedėjas

40.    Mačiūnas Antanas, g. 1911 m.    Ryliškių m-los vedėjas

41.    Mačiūnienė Albina, g. 1914 m.    Ryliškių m-los mokytoja

42.    Makaravičienė Teofilė, g. 1908 m. Perlojos m-los mokytoja

43.    Makaraitis Petras, g. 1905 m.    Perlojos m-los vedėjas

44.    Matulaitienė Marija, g. 1909 m.    Pavarėnio m-los mokytoja

45.    Matulaitis Juozas, g. 1897 m.    Pavarėnio m-los vedėjas

46.    Matulevičienė Ona, g. 1903 m.    Giraitės m-los mokytoja

47.    Mažeikaitė Izabelė    Simno m-los Nr.1 mokytoja

48.    Mickus Juozas, g. 1914 m.    Varėnos m-los Nr.2 vedėjas

49.    Mikulskis Juozas, g. 1902 m.    Viešnagių m-los vedėjas

50.    Nadzeika Leonardas, g. 1895 m.    Butrimonių m-los vedėjas

51.    Nemickas Balys, g. 1903 m.    Punios m-los vedėjas

52.    Pangonytė Marija, g. 1898 m.    Varnagirių m-los vedėja

53.    Pileckienė Nastė, g. 1918 m.    Jiezno m-los mokytoja

54.    Rapkauskas Mikas, g. 1902 m.    Panemuninkų m-los vedėjas

55.    Runta Ignas, g. 1906 m.    Paserninkų m-los vedėjas

56.    Saulevičienė Ona, g. 1902 m.    Nemunaičio m-los mokytoja

57.    Saulevičius Antanas, 1905 m.    Nemunaičio m-los vedėjas

58.    Sinkus Paulius, g. 1907 m.    Krikštonių m-los vedėjas

59.    Sinkuvienė Ona, g. 1907 m.    Krikštonių m-los mokytoja

60.    Skirpstūnas Jonas, g. 1898 m.    Pikelionių m-los mokytojas

61.    Skučas Kazys, g. 1905 m.    Krioklaukio m-los vedėjas

62.    Skučienė Angelė, g. 1895 m.    Krioklaukio m-los mokytoja

63.    Sprangauskas Kazys    Birštono m-los vedėjas

64.    Staniškienė Elena, g. 1911 m.    Venciūnų m-los mokytoja

65.    Staniškis Kazys, g. 1903 m.    Venciūnų m-los vedėjas

66.    Storpirštienė Justina, g. 1908 m.    Druckūnų m-los mokytoja

67.    Storpirštis Jonas, g. 1910 m.    Druckūnų m-los vedėjas

68.    Šapokienė Albina, g. 1911 m.    Alytaus m-los Nr.1 mokytoja

69.    Tamulevičienė Anelė, g. 1904 m.    Radžiūnų m-los mokytoja

70.    Urbanavičius Bronius, g. 1905 m. Jiezno m-los vedėjas

71.    Vaitkevičienė Magdalena, g. 1903 m.    Bukauciškių m-los mokytoja

72.    Vaitkevičius Jonas, g. 1906 m.    Bukauciškių m-los vedėjas

73.    Varanauskas Antanas, g. 1907 m.    Ilgininkų m-los vedėjas

74.    Varanauskienė Albina, g. 1911 m.    Ilgininkų m-los mokytoja

75.    Verbickas Adomas, g. 1892 m.    Tolkūnų m-los vedėjas

76.    Zakarevičius Antanas    Eičiūnų m-los vedėjas

77.    Žibaitis Stepas, g. 1904 m.    Varėnos m-los Nr.2 mokytojas

78.    Janavičius Petras    Alytaus amatų m-los mokytojas

79.    Kabačnikas Abelis    Merkinės progmn. mokytojas

80.    Škėma Algirdas    Alytaus amatų m-los mokytojas

Seinų apskrities pradžios mokyklos

81.    Adomaitis Jurgis, g. 1905 m.    Akmenių m-los vedėjas

82.    Antanaitienė Irena    Kuklių m-los mokytoja

83.    Baltrukonienė Ona    Lazdijų m-los mokytoja

84.    Baktrukonienė Ona, g. 1906 m.    Dervinų m-los mokytoja

85.    Baltrukonis Viktoras, g. 1903 m.    Dervinų m-los mokytojas

86.    Bobinas Rapolas, g. 1900 m.    Gazdų m-los vedėjas

87.    Bobinienė Koste, g. 1898 m.    Gazdų m-los mokytoja

88.    Daugėla Julius, g. 1898 m.    Būdviečio m-los vedėjas

89.    Daugėlaitė Matilda, g. 1922 m.    Padumblių m-los mokytoja

90.    Grėbliūnas Adomas, g. 1903 m.    Lazdijų m-los vedėjas

91.    Grėbliūnienė Marija, g. 1904 m.    Lazdijų m-los mokytoja

92.    Juškevičius Eduardas, g. 1919 m.    Bartelių m-los vedėjas

93.    Kuliešienė Janina    Stračiūnų m-los mokytoja

94.    Kuliešius Antanas, g. 1905 m.    Stračiūnų m-los mokytoja

95.    Kutka Juozas    N.Kirsnos m-los vedėjas

96.    Marčiukonienė Ona, g. 1909 m.    Šventežerio m-los mokytoja

97.    Marčiukonis Antanas, g. 1906 m.    Šventežerio m-los mokytojas

98.    Navickas Juozas, g. 1900 m.    Dziviliškių m-los vedėjas

99.    Navickienė Elzė, g. 1906 m.    N.Kirsnos m-los mokytoja

100.    Radžiūnas Juozas, g. 1899 m.    Šlavantų m-los vedėjas

101.    Radžiūnienė Marcelė, g. 1898 m.    Šlavantų m-los mokytoja

102.    Skroblas Pranas, g. 1903 m.    Šadžiūnų m-los vedėjas

103.    Slančiauskas Vincas, g. 1899 m.    Nemajūnų m-los vedėjas

104.    Slančiauskienė Aleksandra, g. 1905 m. Nemajūnų m-los mokytoja

105.    Stravinskas Aleksandras, g. 1907 m. Janėnų m-los vedėjas

106.    Stravinskienė Liuda    Janėnų m-los mokytoja

107.    Titevskienė Adina    Lazdijų žydų m-los mokytoja

108.    Vebeliūnas Jonas, g. 1906 m.    Šventežerio m-los mokytojas

109.    Baltrukonis Juozas, g. 1901 m.    Seinų gimnazijos mokytojas

110.    Sirutienė Ona, g. 1911 m.    Seinų gimnazijos mokytoja

Lietuvos policijos pareigūnai, bolševikų    išvežti į Rusijos gilumą11

1.    Aleksonis Petras, vyr. policininkas, Lazdijų vls.    2 šeimos nariai

2.    Baltrušaitis Antanas, nuovad. v-ko pad., Jiezno vls.    3

3.    Barzda Petras, nuov. v-kas, Merkinė    5

4.    Bilius Juozas, vyr. polic., Varėna    3

5.    Bolys Jonas, polic., Varėna

6.    Bubnelis Kazys, polic., Veisiejai    4

7.    Černiauskas Vincas, nuov. v-kas, Alovė    6

8.    Juškevičius Jonas, nuov. v-kas, Leipalingis    3

9.    Karatajus Petras, vachmistras, Lazdijai    3

10.    Matonis Stasys, vyr. polic., Seirijai    4

11.    Mikelionis Juozas, vyr. polic., Leipalingis    4

12.    Pašukonis Antanas, nuov. virš. pad., Alytus    2

13.    Piontka Jurgis, nuov. v-kas, Lazdijai    6

14.    Ptakauskas Kazys, vyr. polic., Leipalingis    1

15.    Stoškus Petras, vyr, polic., Veisiejai    3

16.    Tamulionis Mylolas, nuov. v-kas, Alytus    2

17.    Vailionis Pranas, vyr. polic., Leipalingis    2

18.    Vaitulionis Vaclovas, vyr. polic., Alovė    5

19.    Zabarauskas Valerijonas, nuov. v-kas, Seirijai    2

Pasienio policijos pareigūnai

1.    Alkimavičius Bolius, vyr. polic., Kapčiamiestis    4

2.    Baublys Juozas, vyr. polic., Varėna    4

3.    Česnulevičius Juozas, vyr. polic., Varėna    6

4.    Daumbliauskas Antanas, vyr. polic., Leipalingis    2

5.    Grigulis Motiejus, vyr,. polic., Lazdijai    3

6.    Jarmalavičius Jonas, vachmnistras, Varėna    3

7.    Klipšius Antanas, vyr. polic., Kapčiamiestis    2

8.    Marčinskas Karolis, vyr. polic., Varėna    4

9.    Prėskienis Bronius, vyr. polic., Merkinė    2

10.    Urbanavičius Zigmas, vyr. polic., Merkinė    2

11.    Žemeraitis Vincas, vyr. polic., Lazdijai

Seirijų vls. žmonės 1941 m. birželio 14 d. išvežti į Sibirą12

1.    Sinkus Povilas 35 metų mokytojas    gyv. Krikštonyse

2.    Sinkuvienė Ona 35 metų mokytoja    gyv. Seirijuose

3.    Sinkutė Gražina 7 metų -    „

4.    Sinkus Kęstutis 2 metų -    „

5.    Kačiulis Juozas 35 metų mokytojas    gyv. Vainiūnuose

6. Kačiulienė Zuzana 35 metų mokytoja gyv. Vainiūnuose

7. Kačiulis Algimantas 10 metų - gyv. Vainiūnuose

8. Kačiulis Gražvydas 4 metų - gyv. Seirijuose

9. Mateika Vladas 27 metų Seirijų pašto virš. gyv. Seirijuose

10. Mateikienė Emilija 25 metų - gyv. Seirijuose

11. Mateikaitė Angelė 2 mėn. - gyv. Seirijuose

12. Runta Ignas 34 metų mokytojas gyv. Seirijuose

13. Runtienė Marė 30 metų šeimininkė gyv. Seirijuose

14. Runtaitė Aldona 3 metų - gyv. Seirijuose

15. Vaicekauskas Antanas 64 metų vaistininkas gyv. Seirijuose

16. Vaicekauskienė Liudvika 54 metų šeimininkė gyv. Seirijuose

17. Vaicekauskas Ričardas 17 metų - gyv. Seirijuose

18. Zabarauskas Valerijonas 45 metų polic. viršininkas gyv. Seirijuose

19. Zabarauskienė 39 metų šeimininkė gyv. Seirijuose

20. Zabarauskaitė Birutė 10 metų - gyv. Seirijuose

21. Matonis Stasys, Kazio 40 metų policininkas gyv. Seirijuose

22. Matonienė Monika, Stasio 36 metų šeimininkė gyv. Seirijuose

23. Matonis Viktoras 14 metų - gyv. Seirijuose

24. Matonis Stasys 10 metų - gyv. Seirijuose

25. Matonis Jonas 4 metų - gyv. Seirijuose

26. Kuzas Vladas, Šimo 44 metų ūkininkas gyv. Avižienių k.

27. Kuzienė Teofilė, Simo 31 metų šeimininkė gyv. Avižienių k.

28. Kuzas Vladas, Vlado 10 metų - gyv. Avižienių k.

29. Poskevičius Vincas g. 1922 m. darbininkas gyv. Jonkiškės k.

30. Masionis Juozas g. 1902 m. darbininkas gyv. Seirijuose

31. Pileckas Jonas 40 metų darbininkas gyv. Seirijuose

32. Pileckienė Rožė 30 metų darbininkė gyv. Seirijuose

33. Pileckaitė Ona, Jono 2 metų - gyv. Seirijuose

34. Pituška Vladas, Domininko 26 metų darbininkas gyv. Seirijuose

35. Bajerskas Juozas 31 metų darbininkas gyv. Seirijuose

36. Gruzdys Juozas, Motiejaus g. 1903 m. ūkininkas gyv. Linksmosios k.

37. Gruzdienė Pranė g. 1912 m. šeimininkė gyv. Linksmosios k.

38. Gruzdys Juozas, Juozo 8 metų - gyv. Linksmosios k.

39. Gruzdytė Ona 4 metų - gyv. Linksmosios k.

40. Kasperavičienė Anelė 36 metų - gyv. Linskmosios k.

41. Kareiva Mikas 47 metų ūkininkas Bukaučiznos k.

Okupacinės kariuomenės dislokacija13

Lazdijų apskrities viršininkas

Vidaus reikalų Valdybos

Karo nukentėjusiems Skyriui

Siunčiu reikalaujamas žinias raštą Nr.32


    Eil. Kuriose vietose Kokios ginklų Dalių pavadinimai    Štabų stovėjimo Pastabos
               stovėjo            rūšys                   ir dydis                          vietos
LAZDIJŲ VALSČIUJE

1.    Lazdijuose Inžinerijos             U.N.S. Nr.3     40    Vytautų g-vė

2.    Lazdijuose Pasieniečiai                               110    Seinų g-vė

3.    Lazdijuose Transporto 801 Auto Tr.           700    Turgavietėje

Batalionas

4.        Pėstininkai    741 Šiaulių pulk. 2500 Katkiškėje

5.        Inžinerijos    U.N.S. Nr.89    Alytuje            Tokie daliniai

6.        Inžinerijos    93 Atsk. stat. Bat.                    turėjo Lietuvos

7.        Inžinerijos    343 Atsk. stat. Bat.                   Banko Lazdijų

8.        Inžinerijos    209 Atsk. stat. Bat.                    skyriuje

9.        Inžinerijos    344 Atsk. stat. Bat.                    einamąsias

10.        Pionieriai    148 Pion. Bat.                            sąskaitas, bei

11.        Inžinerijos    342 Atsk. Bat.                           šių dalinių bei

12.        Inžinerijos    U.N.S. Nr.88                               štabų

13.        Inžinerijos    342 Atsk. stat. Bat.

14.        Pionieriai    274 Ats. Pion. Bat.

15.        Pionieriai    180 Pion. Bat.

16.        Inžinerijos    U.N.S. Nr.60

17.    Lazdijuose    Ryšininkai 30 Topografijos ir

                             Nepriklausomybės a.

18.    Beviršių k.    Pasieniečių 150

19.    Palazdijų k.    Inžinerijos 1200

20.    Buniškių k.    Inžinerijos 300

21.    Staiderių k.    Inžinerijos 900

22.    Dumblio miške Inžinerijos    700

23.    Kučiūnuose    Inžinerijos 50

24.    Lazdijuose    Komendantūra Karinis K-tas    Vilniaus g-vė

VEISIEJŲ VALSČIUJE

1.    Lasavičių dvare    800

2.    Gudelių k. Liubelio miške    1000

3.    Pazapsių k. miške    1500

4.    Paveisiejų k.    500

KAPČIAMIESČIO VALSČIUJE

1.    Kapčiamiestyje    Pasieniečiai    50

2.    Nasutų k.    Inžinerijos    1000

3.    Juozapavo k.    Inžinerijos    500

4.    Vainiūnų k., Valentų k.    Inžinerijos    1000

5.    Pertako k.    Pasieniečiai    50

6.    Kuodžių k.    Pasieniečiai    30

7.    Bugiedos k.    Inžinerijos    300

8.    Mackevičių k.    Inžinerijos    500

9.    Kauknorio k.    Pasieniečiai    40

10.    Būdaviečio k.    Pasieniečiai    40

11.    Elanavo k.    Pasieniečiai    50

12.    Padumblių k.    Inžinerijos    31 stat. dalinys 200 apie Kapčiamiestį

U.N.S. Nr.89

RUDAMINOS VALSČIUJE

1.    Natalinos miške    500

2.    Zalenkos miške    1000

3.    Pagrūdų k.    50

4.    Vidzgailų k.    50

5.    Zalenkos miške    10 000

6.    Papartėlių k., Paliūnų k.    800

7.    Bulakavo dvare    1300

8.    Aštr. Kirsnoje    200

9.    Kybartų k.    160

10.    Būdvietyje    50

11.    Rudaminos k.    300

12.    Balauostės k.    50

SANGRŪDOS VALSČIUJE

1.    N.AIksnėnų k.    60

2.    Kalnių k.    380

3.    Modziškės k. Inžinerijos    200

4.    Mockavos dvare Pasieniečiai    30

5.    Sangrūdos k. Kavalerijos    60

6.    Sangrūdos k. Prieštankinės apsaugos dalis 200    40 prieštankinių pabūklų

7.    Sangrūdos k. Prieštankinės apsaugos    7

Priedas: 741 šaulių pulko mitybos dienoraščio, 3 lapai.

Apskrities viršininkas (parašas)

Vyr. sekretorius    (parašas)

Žinios apie rusų įgulų stovėjimo vietas Alytaus apskrityje

Eil.   Kariuomenės    Ginklų rūšys    Dalių    Dalių dydis    Štabų stovėjimo
      Nr. stovėjimo vieta                        pavadinimai                 vietos

1.    Alytaus mieste aviacija     nežinoma nežinoma     Alytuje štabo
                                         priešlėktuv. apsauga    „    namuose
                                                     pėstininkai ir    „    apie 20 000
                                          tankai                          „    nežinoma

2.    Varėnos I vls.:
         aerodromuose

Perlojoj    aviacija    nežinoma apie 10 eskadrilių Aviacijos var.

lageriuose prie sant. pėstininkai    „    apie 2 divizijos

ir Jokėnų miške pionieriai,    „    apie 1 batalionas

artilerija    „    apie 10 batarėjų

3.    Simno vls.    pėstininkai,    nežinoma visos dalys sudarė
Kaimynų km. pionieriai ir „    apie 1 diviziją barakuose artilerija „

4.    Seirijų m-lyje šarvuočiai    nežinoma apie 10 šarvuočių Seirijuose
           ir apie 20 karių

Alytus, 1942 m. sausio mėn. 30 d.

Alytaus apskrities Viršininkas    Raštvedys

                  (parašas)    (parašas)

Nr.27                Vidaus reikalų valdybos

                   Karo nukentėjusiems skyrius
Į raštą Nr.32 iš 1941.111.30 d. teikiu reikalaujant

Apskrities Viršininkas    Raštvedys

 

KARAS

Bolševikų kariuomenė, okupavusi Lietuvą, pradėjo militarizuoti pasienio teritoriją: iškeldino iš ten gyventojus ir ėmė statyti įtvirtinimus. Iš buvusios Seinų apskrities pasienio kaimų - Alksnėnų, Beviršių, Elenavo, Kauknorių, Puodiškių, Trumpalių, Virbalų ir kt. - bolševikų valdžia 1940 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais iškeldino 24 sodybas, už tai gyventojams turėjo sumokėti 123 469 litus. Ten plūstelėjo kariuomenė. Iš viso šioje apskrityje bolševikai tada dislokavo apytiksliai 29 737 karius.

Visą pavasarį virė darbas: buvo vežami akmenys, liejami bunkeriai. Visi eiliniai su generolais sau ramiai miegojo, kai aušo birželio 22-oji.

-    Aloyzai, karas... Girdi, kaip dunda? - žadino žmona savo vyrą.

-    Tai griaustinis.

Atsikėliau, uždariau kaminą.

Vokiečiai bombardavo Kučiūnų kareivines. Kareiviai iš degančių kareivinių bėgo pusnuogiai. Apie 11 val. pasirodė vokiečiai. Vieni važiavo Lazdijų - Alytaus plentu, kiti traukė tiesiai per rugius, rankoves atsiraitoję, lūpinėm armonikėlėm grodami, treti - su dviračiais. Pirma jų bėgo purvini, apdriskę, daugelis be šautuvų rusų kareiviai. „Užbėgs atsigerti... klausia, kur bėgti toliau. Kaip pakvaišę", - prisimena žmonės. Jie spėjo tik susprogdinti tiltą ties Paveisininkų kaimu. Rusų kariuomenė, nesuvokdama, kur pulti, ko griebtis, pakriko po jai svetimos šalies kaimus ir miškus. Baimės ir įtūžio apimti kareiviai ėmė žudyti taikius gyventojus. Tai byloja ir medžiaga, surinkta Studijų Biuro vokiečių okupacijos metais:

1.    Juozas Gegužis, g.1899 m., 12 ha žemės savininkas, gyv. Savanorių kaime, Leipalingio valsčiuje, bėgančių raudonarmiečių nukankintas birželio 22 d. prie Leipalingio - Seirijų plento. Paliko žmoną, dvi dukteris ir du sūnus. Palaidotas Leipalingio kapinėse.

2.    Petras Kvietkauskas, 35 m. amžiaus, ūkininkas, gyv. Šaulėnų kaime, Leipalingio valsčiuje. Birželio 23 d., jau vokiečių kariuomenei užėjus, išėjo pasižvalgyti į Leipalingį. Beeinantį į Smilgynės mišką jį užpuolė ten besislapstantys raudonarmiečiai ir žiauriai nukankino: keturiolika kartų perdūrė durtuvais, kažkokiu buku daiktu sudaužė galvą. Po savaitės jo lavonas buvo atrastas klonelyje, truputį apibertas samanomis. Petro Kvietkaus-ko žmona Agota tada buvo nėščia. Sužinojusi apie savo vyro nužudymą, staiga susirgo ir Lazdijų ligoninėje gimdydama mirė. Liko dvi mažametės mergaitės.

3.    Vladas Marčiulionis, g.1911 m., ūkininkas, gyv. Zasciuniškės kaime, Leipalingio valsčiuje. Birželio 23 d. ėjo į Leipalingį ir pakeliui Smilgynės miške besislapstančių raudonarmiečių buvo nukankintas: akys ir burna užrišti, o ant kaklo mėlynės, atrodo, kad buvo pasmaugtas. Lavonas po septynių dienų buvo rastas su Kvietkausko ir Markelionio lavonais. Brolio palaidotas Leipalingio kapinėse.

4.    Bronius Markelionis, 46 m. amžiaus, ūkininkas, gyv. Šaulėnų kaime, Leipalingio valsčiuje. Birželio 23 d. rytą savo laukų pamiškėje ganė galvijus. Apie pietus gyvuliai grįžo vieni be šeimininko. Tada Gabrielė Markelionienė išėjo savo vyro ieškoti, bet septynias dienas jo nerado. Jis buvo surastas Smilgynės miške žiauriai raudonarmiečių nukankintas, o į burną įkišta stora medžio šaka. Nužudytasis paliko žmoną ir penkis vaikučius.

5.    Juozas Mikelionis, 16 m. amžiaus, ūkininkas, gyv. Paterių kaime, Veisiejų valsčiuje. Raudonarmiečių nukankintas pirmąją vokiečių-sovietų karo dieną. Birželio 22 d., prasidėjus karui, apie 8-9 val. Jonas Gavutis, gyv. Paterių kaime, Veisiejų valsčiuje, pastebėjo, kad raudonarmiečiai vejasi kažkokį žmogų ir į jį šaudo. Jis pamanęs, kad bolševikai nori surinkti visus jaunus vyrus ir juos varytis su savimi arba išžudyti, todėl nubėgo pranešti savo kaimynams Jonui Mikelioniui ir jo broliui Juozui, kad bolševikai gaudą jaunus vyrus. Tada visi trys bėgo į rugius pasislėpti. Juos pastebėjo raudonarmiečiai ir pradėjo šaudyti. Raudonarmiečiai juos suėmė ir nusivarė pas majorą. Suimtiesiems liepė rankas laikyti užpakalyje, kumščiais daužė jiems per galvas ir kur tik pakliuvo. Majorui suimtuosius apskundė, kad jie šaudę į raudonarmiečius. Tas majoras, bjauriai rusiškai keikdamasis, suimtuosius kumščiais bei naganu smarkiai apdaužė ir įsakė varyti kažkur kitur.

Tada kareiviai visiems trims surišo rankas ir, keikdamiesi bei šautuvų buožėmis juos mušdami, varėsi toliau. Apie 12-13 val. jie nuėjo apie 20 km. Bevarant suimtuosius, užskrido vokiečių lėktuvas ir pradėjo šaudyti. Tarp raudonarmiečių kilo sąmyšis. Juozas Mikelionis apsimetė esąs nukautas. Tada raudonarmiečiai jį pradėjo spardyti kojomis, daužyti šautuvų buožėmis ir jau visą sukruvintą peršovė ir paliko Jurasiškių miške Leipalingio valsčiuje. Joną Mikelionį su Jonu Gavučiu varėsi toliau. Vokiečių lėktuvams užskridus antrąkart, Jonas Gavutis su Jonu Mikelioniu, pasinaudoję raudonarmiečių sąmyšiu, nuo jų paspruko ir laimingai grįžo namo. Su raudonarmiečiais, varančiais suimtuosius, taip pat bėgo Veisiejų milicijos viršininkas Jonas Masys bei Veisiejų žydas Alavečikas Bijomčikas. Suimtieji prašė, kad šie užtartų juos kaip gerai pažįstamus ir ramius piliečius, tačiau šie atsakė, jog visiškai jų nepažįsta.

Jonas Mikelionis, pabėgęs nuo raudonarmiečių, tuojau nuvyko pas savo brolį Juozą, kurį rado dar kiek gyvą, bet nuvežtas į Leipalingio ligoninę jis mirė.

6.    Petras Miliauskas, g.1904 m., 6 ha žemės ūkininkas, gyv. Inkiškės kaime, Rudaminos valsčiuje, pasislėpusio raudonarmiečio nukautas birželio 22 d. savo ūkyje. Paliko žmoną, dukrą ir tris sūnus, palaidotas Rudaminos kapinėse.

7.    Petras Misevičius, g. 1909 m., žemdirbys, gyv. Bertašiūnų kaime, Veisiejų valsčiuje, raudonarmiečių nukautas birželio 22 d.

8.    Jonas Mocejūnas, 23 m. amžiaus, ūkininkas, nevedęs, gyv. Elveriškės kaime, Rudaminos valsčiuje, raudonarmiečių nukautas birželio 22 d. 10 val. Prasidėjus vokiečių-sovietų karui, Mocejūnų šeima nuėjo į pagirį, apie 300 m nuo namų, į duobę slėptis, o Juozas Mocejūnas su savo broliu Jonu dar kiek užtruko namuose ir išėjo vėliau. Beeinančius juos sulaikė raudonarmiečiai ir varėsi Rudaminos link. Jonas Mocejūnas prašė, kad juos paleistų, tačiau raudonarmiečiai neklausė. Juos pavarius apie 500 m pradėjo šaudyti vokiečiai. Visi sugulė į rugius. Juozas Mocejūnas paspruko, o jo brolis liko gulėti. Kitą dieną Juozas, nuėjęs į tą vietą, kur vokiečiai juos apšaudė, rado savo brolį Joną raudonarmiečių nukankintą: jis gulėjo kniūpsčias, galva sudaužyta šautuvo buože, nuo riešo ligi pirštų nulupta rankų oda, o į lavono pečius įsmeigtas ir paliktas durtuvas.

9.    Antanas Naujokas, g. 1905 m., namų savininkas, gyv. Leipalingio miestelyje, nukankintas birželio 22 d., paliko žmoną ir du vaikus. Palaidotas Leipalingio kapinėse.

10.    Mikas Palubinskas, g. 1902 m., 8 ha žemės ūkininkas, gyv. Savanorių kaime, Leipalingio valsčiuje, raudonarmiečių nukautas birželio 22 d. savo kaimo laukuose. Paliko žmoną ir sūnų. Palaidotas Leipalingio kapinėse.

11.    Zigmas Žukas, g.1915 m., nevedęs, siuvėjas, gyv. Didžiasalio kaime, Leipalingio valsčiuje. Birželio 22 d. išėjo į laukus. Bėgančių bolševikų buvo pastebėtas ir dviem šūviais sunkiai sužeistas, namiškių nuvežtas į Leipalingio ligoninę tą pačią dieną mirė. Kaip susipratęs ir veiklus lietuvis bolševikų buvo sekamas ir greičiausiai dėl to nužudytas. Vyresnysis jo brolis Balys 1941 m. birželio 14 d. išvežtas į SSSR.

Pirmoji karo diena2

Liaukevičius Juozas, g. 1928 m. Vieštarų k., gyvenantis ten pat.

Užrašyta 1984 m.

2 Užrašė Lazdijų vid. mokyklos mokiniai.

„Karas į Vieštarų kaimą atėjo visai nelauktai. Buvo 1941 m. birželio 22 d. Kaime vyko vestuvės. Mano tėtis buvo tenai. Besilinksminant pasigirdo baisus lėktuvų ūžesys. Žmonės puolė prie langų, danguje skraidė geležiniai paukščiai - vokiečių lėktuvai, jie skrido pulkais. Paskui pamažu viskas nutilo. 4 val. ryto atėjo į vestuves vienas rusų kareivis. Muzikantams užgrojus, jis pradėjo šokti kazoką ir net nepamatė, kad pro langą jau žiūri vokiečiai. Kai tik išėjo į lauką, jį suėmė ir nusivedė. Vestuvininkai išsigando, pradėjo slėptis kur kas gali. Visi galvojo, kad dabar vokiečiai mes granatą ir susprogdins namą, bet granatos nemetė. Paskui vėl pradėjo skristi vokiečių lėktuvai. Jie skrido vienas paskui kitą ir visai arti žemės. Pasigirdo kulkų švilpsniai. Rusų kariai atsišaudydami pradėjo trauktis iš Lazdijų. Žmonės labai išsigando, nežinojo ką daryti. Vieni sulindo į rūsius, kiti sėdėjo namie. Pas mus rūsyje buvo pasislėpę daug žmonių. Truputį nutilus šaudymui, mano dėdukas išėjo iš rūsio į kiemą pasidairyti ir išgirdo už kalno kažką kalbantis. Nutarė nueiti pasižiūrėti. Kadangi jis, dar prie caro valdžios, tarnavo 5 metus kariuomenėje, tai gerai mokėjo rusiškai. Priėjęs rusiškai paklausė: „Kas čia?" Ten buvo vokiečiai. Jie nesuprato rusiškai, tai tik susižvalgė, kažką pasakė vienas kitam, o vienas vokietis ir klausia: „Vas, vas?" Mano diedukas nesuprato vokiškai ir apsigręžęs nuėjo namo. Parėjęs visiems papasakojo, kad vokiečiai jau čia. Vieštaruose jau buvo vokiečiai, o Palazdijuose dar buvo girdėti ūžesys. Tai rusų kareiviai skaldė akmenis ir liejo bunkerius. Mūsų kaime nieko nenušovė ir nesudegė nė vienas namas."

Kliučinskienė M., gyv. Lazdijuose, S.Nėries 7-7.

Užrašyta 1984 m.

„Tada mes gyvenome Dervinų k. 1941 m. birželio 21 dienos vakare pas mus atėjo kaimynas Šikarskas ir sako mano vyrui:

-    Eisi, Jonai, apkasų kast. Seniūnas liepė, kad visi būtinai eitumėt. Tu žinai, kad rytoj iš ryto arba šiandien naktį koki 2 valandą, jei pamatysi iš vakarų pusės raudonas raketas, bus čia vokiečiai. Karas bus.

Mes nepatikėjome. O, be to, mano vyras buvo labai nesveikas, vos galėjo paeiti. Kaip jis eis? Paskui atėjo seniūnas ir liepė eiti į Zelionkos mišką kasti apkasų. Kasė iki 1 val nakties. Po to kariai rodė visiems filmą. Mano vyras parėjo apie 3 val. ir tuoj užmigo, nes buvo labai pavargęs. Aš dar nemiegojau ir staiga išgirdau baisų ūžesį. Tai ūžė lėktuvai, kurie skrido Lazdijų link. Aš pakėliau vyrą ir sakau:

-    Tikrai karas prasidėjo.

O jis:

-    Nebijok, čia tik manevrai.

Tik staiga išgirdom sprogimą. Netoli buvo kareivių barakai. Mūsų kluone taip pat buvo apsistoję keli karininkai. Vokiečiai numetė bombą ant tų barakų. Kariai greitai pašoko ir išvažiavo į A.Kirsną, kur veikė mažas fabrikėlis. Čia buvo skaldomi akmenys, kuriuos naudojo bunkerių statybai.

Aš greitai aprengiau vaikus, ir visi išėjom į kiemą.

Pusę aštuonių jau pasirodė vokiečiai. Jie ėjo per laukus. Pradėjo šaudyti, aplinkui švilpė kulkos. Visi sugulėm už molinio svirno. Vokiečiai per mūsų kiemą pasidarė sau kelią. Negalėjom būti namuose. O mūsų namas buvo prie pat vieškelio. Kiek aprimus, vokiečiai jau važiavo vieškeliu.

Visi kariai Zelionkos miške buvo užmušti. Juos užklupo netikėtai. Aplink buvo 3 m. pločio žemės ruožas, aptvertas spygliuotomis vielomis. Kariams nebuvo kur bėgti. Jie tiesė savo milines ant vielų ir lipo per jas. O iš viršaus į juos šaudė kulkosvaidžiai iš lėktuvų.

Praėjus 4 dienoms truputį aprimo. Tik staiga žiūriu, kad ateina rusų kareivis. Aš išsigandau, galvojau, kad jis mane nušaus. Staiga jis sako:

-    Seimininke, duok vandens.

Atsigėręs klausė, kur rusai, ar toli. Rusų čia nebuvo. Juos visus iššaudė. Paskui klausė, kur jam eiti... Jis buvo tarsi pakvaišęs. Mes nežinojome, kur jį padėt. Kareivis dar pasakė, kad rugiuose yra jo sužeistas draugas. Tuomet mes nutarėme juos paslėpti kluone. Nors ir buvo pavojinga. Jei vokiečiai būtų sužinoję, būtų iššaudę visą šeimą. Anksti rytą, vos prašvitus, nešdavau jiems valgyti. Reikėjo saugotis, kad kas nors nesužinotų.

Vienąkart ryte, išėjus iš kluono, sutikau Šikarskienę. O ji nujautė. Jos sūnus turėjo šautuvų. Vakarais eidavo aplink kluoną su šautuvais ir vis klausydavo, ar ko neišgirs.

Praėjo 5 dienos, sužeistas kareivis kiek pagijo. Kariai nutarė eiti į mišką. Išeidami puolė mums į kojas. Nežinojo, kaip atsidėkoti. Paliko savo adresus ir mūsų paėmė. Sakė, kad po karo parašys. Jie norėjo susprogdinti tiltą, kuriuo važiuoja hitlerininkų traukiniai. Jis sakė, kad jeigu išgirsim sprogimą - tai jie bus. Iš tikrųjų praėjus dviem dienom išgirdom sprogimą. Vadinasi, susprogdino, o kariai tikriausiai žuvo, nes vėliau iš jų negavome jokios žinios. Vėliau Šikarskas pabėgo su vokiečiais, kai šie traukėsi, o jo šeimą išvežė į Sibirą."

Valukonienė Izabelė, g. 1925 m. Palazdijų k.

Užrašyta 1984 m.

„Aš karą jau prisimenu. Buvo man 16 metų. Prieš karą buvo statomi įtvirtinimai. Vyresni karininkai gyveno pas žmones namuose, kareiviai darbininkai, statantys įtvirtinimus, kluonuose ir kitur. Iš vakarų, netoli Lazdijų, prie Baltajo ežero buvo kasami grioviai.

Buvo šeštadienis. Kirtome rugius ir vakare po darbo susėdome pailsėti, pavakarieniavome. Ir kaip kiekvieną dieną linksmi, be rūpesčių nuėjome miegoti. Prieš rytą girdžiu, kažkas ūžia, tačiau apie karą visai nepagalvojau. Ryte ateina mama kelti ir sako:

- Vaikai, kelkitės, karas!

Tai buvo 1941 metų birželio 22 dienos rytas. Danguje švietė skaisti saulė, čireno vyturėliai. Per šviesią padangę nueidavo viena lėktuvų eskadrilė, po to sekė antra... Nuo pasienio buvo matyti leidžiant žalias ir raudonas raketas. Po to girdėjosi vis arčiau artilerijos šaudymas. Ir apie 11 val. ryto pamatėme vokiečius. Jie važiavo motociklais, įvairiomis mašinomis per javų laukus. Buvo sušilę, nes buvo vasara - birželis. Prašė atsigerti. Vandens. Tačiau vyresnysis liepė atsigerti mano tėtei. Atsigėrę prisipylė vandens pilnas bonkas. Klausinėjo, ar nematėm rusų kareivių, ir važiavo toliau.

Pirmąją dieną mūsų kaime buvo susprogdintas cemento sandėlis ir mašinos, smulkinančios akmenis. Rugiuose matėme nušautą rusų kareivį. Pirmą dieną matėme kaip degdamas ore nukrito lėktuvas. Jame sudegė du kareiviai. Buvo matyti, kaip degė Lazdijai."

Pasakoja perlojietis

„Jau pirmą karo dieną supratome, kas yra karas. Kiek daug jis nusineša žmonių gyvybių.

Vasaros pradžioje mūsų kaime pasirodė besislapstančių nuo vežimo žmonių. Jono sodyboje įsikūrė gal 10 inteligentų - mokytojas, studentai ir kt. Jie net apsiginklavę buvo, turėjo kulkosvaidį.

Tą rytą Perlojos pusėje pasigirdo dundėjimai. Iš klojimo kieman sugužėjo vyrai ir neslėpė džiaugsmo. „Karas!" - jie nekantraudami laukė šios dienos. Prie Perlojos buvo didelis rusų aerodromas. Vokiečių lėktuvai iš sykio ir puolė jį. Neleisdami pakilti rusų lėktuvams, šaudė iš viršaus ir bombardavo.

Praėjo kelios valandos, ir kaime netikėtai pasirodė kariškis. Vokiečių karininkas, lakūnas, ant krūtinės matėsi ženklai, medaliai. Vėliau pasisakė kovojęs Ispanijoje savanoriu. Jis skraidė virš Perlojos aerodromo, buvo peršautas jo lėktuvo vandens bakas. Nusprendė tūpti į rugius, o pats nuėjo į artimiausią kaimą - čia paprašė persirengti, uniformą sukišo į maišą ir paslėpė rugių lauke. Besislapstantieji pabėgėliai greitai rado su juo bendrą kalbą. Visi džiaugėsi. Sukruto ir kaimo vyrai. Greitai buvo ištuštinta valdiška parduotuvė. Jono sodybon vyrai traukė su degtinės buteliais. Prasidėjo vaišės, naujo gyvenimo paminėjimas. Vokietis sėdėjo už vaišių stalo garbingoje vietoje.

Nespėjus įsilinksminti - dar naujiena. Atbėgę vaikai pranešė: kitoje Merkio pusėje didelis rusų kareivių būrys. Prašo perkelti valtimis. Jie bėga.

Ką daryti? Vieni sako - reikia nepraleisti, šaudyti (ginklų turime). Klausia vokiečio. Tas sako: „Tegul eina, tegul bėga, vis tiek jie niekur nepabėgs. Eikit ir kelkite su valtimi".

Valtys buvo Jono ir jo kaimyno. Nueina prie Merkio ir mato - kitoje pusėje gal 100-150 kareivių. Ėmė kelti. Tik užskrido vokiečių žvalgybinis lėktuvas. Nusileido žemai, net lapai nuo medžių byra. Keliskart praskrido, nešaudė. Kareiviai sukrito vienas ant kito. Baisu buvo kelti. Atsidėkodami apdovanojo Joną - vienas kelnes davė, kitas -lietpaltį. Tuomet jų vadas sako: „Ar neatsirastų duonos? Visi nevalgę".

- Gerai, einam, šeimininkė kepė duonos, pavalgysit.

Kareiviai eina į Gudaičio namus, o ten anie ginkluoti, vaišės, degtinė. Taip visi ir susitiko. Išnešė Jonas du didelius duonos kepalus, padavė rusams. Puolė jie tą duoną, po gabalėlį, po plutelę - tuoj ir suvalgė. Gudaitis vėl klausia vokiečio, ką daryti? „Rodyk jiems kelią, tegul eina, kur jiems reikia". To kaip tik ir prašė rusų vadas: „Kur kelias į Baltarusiją?" Jonas pavedėjo juos tuo keliuku ir grįžo. Taip prasidėjo karas."

Lazdijų apskrities viršininkas

Nr.2797 Lazdijai, 1942 m. rugsėjo mėn. 23 d.

Ponui Generaliniam Tarėjui

Vidaus Reikalams14

Į apl. Nr.30830 š.m. VII.20 d.

Pranešu, kad bolševikų okupacijos metu ir per karą sunaikinta arba sugadinta šie kultūriniai ir meno paminklai, būtent (atsakymai iš eilės į kiekvieną aplinkraščio punktą):

1.    a) Kapčiamiestyje, pirmą karo dieną (1941 .VI.22) bolševikams padegus miestelį, sudegė bažnyčia, kuri buvo medinė, kryžiaus formos, su dviem iš abiejų pusių pristatytomis koplyčiomis, pastatyta 1742 m. Lietuvos didikų Oginskių, gyvenusių Veisiejuose.

b)    Lazdijuose, Nepriklausomybės aikštėje, 1940 metais rudenį (prieš Spalio revoliucijos šventę), bolševikinio vykdomojo komiteto pastangomis, sugadintas Lietuvos Nepriklausomybės paminklas, nukertant jo viršų, ant kurio iš visų keturių šonų buvo po Vyties kryžių.

c)    Lazdijuose, Seinų gatvėje, 1940 metais nukirstas medinis paminklinis kryžius, kuris buvo pastatytas prie buvusios Seinų „Žiburio" gimnazijos.

d)    Leipalingio vls., Valkininkų kaime, bolševikai sugadino kryžių, nuplėšdami Nukryžiuotąjį ir kryžiaus ornamentiką.

e)    Veisiejų vls., Ančios kaime (Juoskos Antano lauke), bolševikai sudaužė geležinį akmens pamatų kryžių.

f)    Kapčiamiestyje, 1940 m. rudenį, raudonarmiečiai, statydami klebonijos darže prie gatvės kareivines, nupjovė medinį kryžių, kuris buvo Šventiesiems Kristaus Jubiliejiniams metams atminti.

2.    Rudaminos valsčiuje, raudonarmiečiai, rengdami įtvirtinimus (bunkerius), Rudaminos piliakalnio vakarinėje pusėje iškasė dviem bunkeriams įrengti duobes, o šiaurės pusėje iškasė per pylimą kelią įvažiuoti. Piliakalnis žymiai sužalotas.

3.    Sunaikinimų pagal šį punktą apskrityje nebuvo.

4.    Į šį punktą atsakyta šio rašto 1-uoju punktu.

5.    Lazdijų ir Kapčiamiesčio miesteliai karo pirmąją dieną (1941.VI.22) labai išdeginti. Kapčiamiestį padegė rusai, o Lazdijus dalinai padegė rusai ir dalinai kilo gaisras nuo karo veiksmų (šūvių).

6.    a) Kapčiamiestyje sudegė 82 gyvenamieji namai: 1 mūrinis ir 81 medinis, ir 102 mediniai negyvenamieji trobesiai.

b) Lazdijuose sudegė 157 gyv. namai ir 97 kiti negyvenamieji trobesiai.

Žymesnių pastatų abiejuose miesteliuose nebuvo sunaikinta.

Sudeginimo priežastys nurodytos 5 punkte.

Apskrities viršininkas Kanceliarijos vedėjas

Alytaus apskrities viršininkas

Alytus, 1943 m. liepos mėn. 29 d.

Vidaus Reikalų Departamentui 15

Pildydamas Tamstų š.m. gegužės mėn. 26 d. raštą Nr.20731 ir 1942 m. liepos mėn. 20 d. aplinkraščius Nr. Nr.30779, 30824, 30829, 30828 ir 30830, apie Alytaus apskrityje nukentėjusius kultūros paminklus, teikiu šias žinias:

1.    Merkinės miestelis.

1-4. Bolševikų okupacijos metu šiuose punktuose pažymėtiems paminklams bolševikai nuostolių nepadarė.

5.    Nuo karo veiksmų nukentėjo Merkinės miestelis.

6.    Per karą miestelyje ir kaimuose sudegė 140 namų. Iš jų tik vienas istorinės vertės, būtent valsčiaus savivaldybės 2 aukštų namas, kuriame paskutiniu metu buvo Merkinės progimnazija. Jo išorinės sienos liko sveikos, tik vidinės sienos, grindys, langai su durimis degė. Namas užsidegė nuo kritusios netoli namo padegamosios bombos.

7.    Sudegė 1) Vilniaus, Bakšio, Kauno, Kalno, Kreivoji, Gardino, Jagmino, Blozne

lio, Bažnyčios gatvės ir Dariaus ir Girėno aikštė.

Šiose gatvėse žymesnių pastatų, išskiriant vokiečių savivaldybės namą, kuris buvo Bakšio gatvėje, nebuvo.

2.    Seirijų miestelis.

1 - 4. Bolševikų okupacijos metu šiuose punktuose pažymėtiems paminklams bolševikai nuostolių nepadarė.

5.    Nuo karo veiksmų nukentėjo Seirijų miestelis.

6.    Per karą miestelyje sudegė 145 trobesiai, iš kurių vieni buvo padegti padegamųjų bombų, o kiti užsidegė nuo degančiųjų. Iš sudegusių trobesių nė vienas nebuvo istorinės vertės.

3.    Simno miestelis.

1-4. Bolševikų okupacijos metu šiuose punktuose pažymėtiems paminklams bolševikai nuostolių nepadarė.

5.    Nuo karo veiksmų nukentėjo Simno miestelis.

6.    Per karą miestelyje sudegė 52 trobesiai, iš kurių vieni buvo padegti padegamųjų bombų, o kiti subombarduoti sprogstamųjų bombų. Iš sudegusių trobesių nei vienas nebuvo istorinės vertės.

Be to, priduriu, kad apart rašte pažymėtų miestelių, kurie būtų nukentėję nuo karo veiksmų arba bolševikų okupacijos metu, nėra.

Apskrities viršininkas
Sekretorius

Varėnos poligone

Rusai, okupavę Lietuvą, lietuvių 184-ąją šaulių diviziją dislokavo sename, dar caro laikų, artilerijos poligone prie Varėnos. Varėnės ir Merkio upių trikampyje, smėlėtame miške, perkirstame senojo Alytaus-Varėnos geležinkelio pylimu, leido paskutinį 1941-ųjų pavasarį trys lietuvių šaulių pulkai ir jų vadai. Iš šiaurės pusės mišką supo Glūko, Glukaičio ir Ežerėlio ežerai, o iš rytų - rusų šarvuočiai. Čia nebesigirdėjo lietuviškų dainų nei komandų. Birželio 14-osios naktį lietuvius karininkus susodino į sunkvežimius, į juos susėdo ir enkavedistai, pavežėjo prie Varėnos ir miškelyje išrikiavo. Prieš pusantro šimto lietuvių karininkų rikiuotę stovėjo NKVD. Suimtus lietuvius karininkus nuvežė į Varėnos geležinkelio stotį, iš kur prasidėjo jų ilga kelionė per karo ugnį į sovietinius lagerius.

Tada lietuvių karių palapines saugojo rusų šarvuočiai. Lietuviams vis kildavo minčių pasipriešinti. Net gandas klaidžiojo po stovyklą: esą netoli Varėnos poligono nusileidęs lietuvis karininkas iš Vokietijos ir norįs susisiekti su Varėnos stovykloje esančiais karininkais, jį bolševikai gaudę, bet nesugavę. Deja, lietuvių kariai buvo be vadų ir šaudmenų. Birželio 21-osios vakarą jiems rodė kiną apie rusų kolchozus, o naktį iš miego prikėlė lėktuvų kautynės virš Varėnos. 10 val. vokiečiai bombardavo Salovartės aerodromą, ir tik 12 val. Varėnos stovykla pajudėjo Vilniaus link. Už Bobriškių, prie Alytaus - Vilniaus plento, kairiajame Varėnės upelio krante, divizija sustojo atremti priešo. Pasiuntė Merkinės, Daugų pusėn žvalgus ir pradėjo kasti apkasus. Žvalgai nebegrįžo, apie jų likimą nežinoma iki šiol. Išaušus, 184-oji divizija ir rusų daliniai, apšaudomi vokiečių aviacijos, traukė toliau - Valkininkų link. Lėktuvų antskrydžių metu lietuvių kariai atsikratė rusų. Išgirdę per radiją, kad Lietuva laisva nuo bolševikų, jie pradėjo grįžti į Varėnos poligoną. Valkininkų geležinkelio stotyje jų susirinko arti pusantro tūkstančio. Naktį iš birželio 23 į 24-ąją iš kažkur atklydęs rusų dalinys užpuolė stovyklos likučius. Nuo raudonarmiečių durtuvo čia žuvo kareivis Dapkus, septyni buvo sužeisti ir daugybė dingo be žinios. Tik netikėtas vokiečių motorizuoto dalinio pasirodymas sustabdė rusų puolimą. Frontui nutolus, lietuvių lavonai, surankioti iš apylinkių laukų, buvo palaidoti Alytuje. Apie tai liudija archyviniai dokumentai.16

Laisvos Lietuvos pamiklosaugininkai, kraštotyrininkai, o ypač kariškiai neturėtų pamiršti tos didelės Lietuvos kariuomenės nelaimės, vienui vienų paliktų ir nežinia už ką paguldžiusių galvas savo Tėvynės laukuose lietuvių karių. Tebūnie jų atminimas pagerbtas kad ir mažu kryželiu!

Raudonieji partizanai ir Armija Krajova

Rusams okupavus Lietuvą, atsirado tokių lietuvių, kurie nuėjo tarnauti svetimiesiems. Vieni iš jų tapo politrukais ir enkavedistais, kiti - valdininkais. Jie, vykdydami okupantų valią, organizavo NKGB agentūrą, tardė ir trėmė Sibiran niekuo nekaltus žmones. Prasidėjus karui, NKVD apskričių skyriai gavo NKGB komisaro P.Gladkovo įsakymą trauktis iš Lietuvos su paskutiniais Raudonosios armijos daliniais. Daugpilyje ir šalia jo esančiame miškelyje įsikūrė LSSR narkomato stovykla. Artėjant vokiečių kariuomenei, narkomatas traukėsi toliau: Rezeknė, Polockas, Velikije Luki, Vitebskas... Kalinine LSRS narkomatas susirinko visas ir toliau nebesitraukė. Čia P.GIadkovas sukvietė visus Lietuvos apskričių NKVD viršininkus ir perskaitė Stalino įsakymą: vykti į užnugarį ir organizuoti diversijas. Vykti pasisiūlė keli komunistai. Tie, kurie atsisakė, buvo areštuoti. Porą savaičių raudonieji partizanai buvo mokomi teroro taktikos. Po to, vadovaujant pačiam P.Gladkovui, D.Bykovui ir kapitonui B.Baranauskui, jie buvo išsiųsti į Lietuvą grupėmis po 7-8 žmonės kartu su grupės vyresniuoju. 1941 m. rugpjūčio 7 d. iš Kalinino į Lietuvą išvyko 70 enkavedistų. Per fronto liniją juos pervedė buvęs Vilniaus NKVD viršininkas, NKVD majoras Saro.17

1943-iųjų pabaigoje Pietų Lietuvoje pasirodė raudonieji partizanai. Tų metų lapkričio 26 d. buvo susekta raudonųjų gauja Onuškio valsčiuje, gaujos vadai suimti. Dusmenų miške surastas jų bunkeris. Vasario 29 d. Merkinės policijos punkto vedėjas Stasys Ignotas su 16 policininkų, sekdami šių banditų pėdomis, užtiko juos Merkinės vls. Pelekiškės k., pas ūkininką Kazį Gelumbauską. Supant sodybą, banditai pradėjo šaudyti iš kulkosvaidžių ir šautuvų pro gyvenamojo namo langus, šalia esančių sodybų ir iš miško. Per kautynes, kurios truko apie pusantros valandos, buvo nukautas Merkinės policijos punkto vachmistras Petras Jokubauskas, vadovavęs grandžiai. Sužeistas į petį Merkinės punkto policininkas Eugenijus Sinkevičius. Iš banditų buvo nukauti du vyrai ir viena moteris, kiti du paimti į nelaisvę. Banditų, paimtų į nelaisvę, žodžiais, žuvo jų grupės vadas „Briedis", Juozas ir Anuška. Sulaikytieji buvo Leonas Gordeičikas iš Merkinės miestelio ir Juozas Kaveckas iš Alytaus. Raudonieji savo sužeistus draugus nusigabeno į Subartonių miškus, kur slapstėsi J.Barausko ir A.Kacvingelio gaujos.

Apie raudonųjų terorą tas kraštas žino gerai. Štai Alytaus aps. policijos pranešimas: „ 1944 m. kovo 15 d. apie 22 val. į Galintėnų k. gyventojo Liucijono Juškelio namus buvo atėję 6-7 ginkluoti banditai, kurie reikalavo atiduoti eigulio ginklą. Jo neatidavus, apstumdė Juškelio žmoną ir sumušė Konstanciją Juškelienę (senelę). Namuose padarė kratą, išsinešė du fotoaparatus, daug rūbų, miškininko uniformą, batus ir kt. Pareiškė, kad Juškelis vertas tik kulkos, nes esąs išdavikas. Tą pačią dieną žmonės rado L.Juškelį nužudytą miške netoli namų. Ant nužudytojo krūtinės po rūbais buvo cheminiu pieštuku parašytas raštelis: „Toks likimas laukia visų seklių ir šnipų". Policija spėjo, kad tai A.Kacvingelio gaujos darbas. Iš kovo 27 d. į 28 d., naktį į barakus, esančius Makniūnų k., atėjo keliolika ginkluotų banditų ir pareikalavo, kad barakų sargas Vytautas Petrauskas su šeima iš jų išsinešdintų. Tada suėjo į barakus ir juos padegė. Balandžio 12 d. raudonieji išvaikė iš Subartonių miško žmones, suvažiavusius vežti medžių. Naktį iš balandžio 18 į 19 d. Makniūnų ir Tolkūnų kaimuose pas ūkininkus buvo atėję banditai, jie reikalavo duonos ir lašinių. Ateidavo po 2-6 ginkluotus vyrus, apsirengusius rusiškomis ir vokiškomis uniformomis. Balandžio 26 d. į Makniūnų pieninę buvo atėję įvairiomis uniformomis apirengę ir šautuvais ginkluoti 5 asmenys, kurie, paėmę iš pieninės vedėjo Juliaus Lukoševičiaus raktus, viską pagrobė. Tą pat naktį jie lankėsi Pilvingių ir Sukarepkos kaimuose. Iš Sluškonio Vinco atėmė šaulio uniformą, batus, o jį patį sumušė. Balandžio 26-27 dienomis maži jų būreliai pastebėti Uciechos, PašiIingės, Jablanavo ir Maksimų kaimuose. Iš gyventojų jie reikalavo maisto produktų, ginklų ir teiraudavosi apie tuos, kurie kovoja prieš banditus. Gegužės 11 d. apie 9 val. ryto Merkinės vls., vieškelyje tarp Makniūnų ir Lydeikininkų, 12 ginkluotų banditų su gaujos vadu J. Barausku sulaikė Makniūnų pieninės vedėją Plušinaitį, pastotininką Kapušką, gyv. Piliakalnio k., ir atėmė iš jų 2000 kg sviesto ir 2000 kiaušinių. Gegužės 29 d. Varėnos vls., Plytinės k., pas Ridvonkienę Barborą atėjo rusiškomis uniformomis apsirengę, šautuvais ginkluoti, rusiškai kalbantys šeši banditai paėmė drabužių ir maisto už 400 RM. Gegužės 31d. 4 val. ryto Alytaus policijos nuovados pareigūnai, vadovaujami nuovados viršininko Balio Lasio, Alytaus vls., Genių k., Šimo Laučio sodyboje susidūrė su trimis vokiškomis uniformomis apsirengusiais banditais. Jie buvo pasislėpę kluone. Per susišaudymą vienas banditas buvo nukautas, kiti du, atsišaudydami iš automatinių ginklų, pabėgo į mišką. Naktį iš gegužės 26 d. į 27 d. raudonieji užpuolė Nemunaitį. Apie 100 banditų užpuolė Antano ir Vlado Gruodžių namus. Besipriešindami broliai name sudegė.18

Artėjant frontui, raudonieji „Dainavos partizanai" pasitraukė iš Veisiejų į Kapčiamiesčio apylinkes, kur nuo 1943 m. pabaigos ne savo valstybės teritorijoje, veikė Armija Krajova. Jie vieni kitiems nekliudė. Lazdijų policijos pranešime rašoma: „Paskutiniu metu Kapčiamiesčio, Leipalingio valsčiuose pradėjo siausti lenkų partizanai, vadovaujami Jozefo Sulfinskio (paprastai vilkinčio lenkų karininko uniformą). Plėšiami ir terorizuojami ūkininkai ir šiaip ramūs tų apylinkių žmonės. Dešimt ginkluotų banditų

1943 m. gruodžio 5 d. 12 val., atvykę į Pertako kaimą, užpuolė Kapčiamiesčio areštinę ir reikalavo paleisti kalinius. Įsibrovę į vidų, metė granatą ir sunkiai sužeidė policininką. Gruodžio 16 d. 3 val. nakties, lenkų partizanai užpuolė Juozą Danilevičių, gyv. Pertako k.. Jie vilkėjo lenkiškomis ir rusiškomis uniformomis, o prie kepurių buvo prisisegę raudonas-baltas juosteles, kalbėjo taisyklinga lenkų kalba, reikalavo ginklų. Apiplėšę, išeidami išsivedė B.Danilevičių (g. 1919 m.) ir trimis šūviais nušovė. Pasitraukė su dviem vežimais į Pertako mišką. Visa Danilevičių šeima turėjo iš namų išsikraustyti. Gruodžio 22 d. 11 val. apie 12 asmenų (lenkų) puolė Macevičiaus palivarke Aleksandro Trampos malūną. Gruodžio 23 d. Pazapsių ir Brinių kaimuose pasirodė 6 ginkluoti lenkų banditai. Apiplėšė Pazapsių lentpjūvę. Gruodžio 18 d. 3 val. ryto jie buvo apsilankę pas Ančios girininkijos eigulį Vytautą Truską, gyv. Pertako k., ir norėjo jį nušauti, bet tas paspruko iš namų. 1944 m. kovo 1 d. naktį banditai buvo atvykę pas Kapčiamiesčio eigulį Jurgį Gasiliauską, gyv. Pertako k.. Šaudė į jo gyvenamojo namo lubas ir visaip terorizavo šeimą. Todėl Jurgis Gasiliauskas iš savo namų pasišalino. Kovo 2 d. apie 50 ginkluotų banditų 18 val. 50 min. puolė Kapčiamiestį. Per užpuolimą žuvo Kapčiamiesčio policijos punkto vedėjas Juozas Dzemiovas ir policininkas Jonas Platkauskas. Per susišaudymą apgadinti kelių ūkininkų trobesiai ir sužeistas girininkijos tarnautojas Jonas Impertas. Balandžio 9 d. apie 20 val. iš rytų pusės buvo apšaudytas Kapčiamiestis, todėl kilo gaisras ir sudegė kooperatyvas bei girininkija. Degė 6 gyvenamieji namai ir du kluonai. Tą pačią dieną ir naktį partizanų grupė (apie 100 asmenų) pasirodė Pertako k. ir vėl užpuolė Jurgio Gasiliausko ūkį. Savininko ir jo šeimos neradę, šaudė į trobesius. Kovo 14 d. Kapčiamiesčio vls. siautėjo apie 50 lenkų partizanų,kurie vėliau persikėlė į Druskininkų valsčių ir susijungė su kitomis gaujomis. Spėjama, kad iš viso jų (partizanų - raudonųjų ar baltųjų?) buvo apie 200. 19

Pateikti faktai byloja, kad tiek raudonieji, tiek baltieji partizanai veikė prieš Lietuvos valstybę ir tautą. Tą jų veiklą istorikai dar turėtų patyrinėti.

Žuvę policininkai 20

1.    Vachmistras Perlys Jonas, Jono, g. 1916 m. birželio 11 d. Buckūnų kaime, Simno valsčiuje, žuvo persekiodamas ginkluotus komunistus Alovės valsčiuje, Meškučių kaime 1942 m. balandžio 11 d. Palaidotas Meteliuose.

2.    Policininkas Jovaiša Adomas, s. Petro, g. 1901 m. balandžio 15 d. Deltuvos miestelyje, Ukmergės apskrityje. Žuvo persekiodamas ginkluotus komunistus Alovės valsčiuje, Meškučių kaime 1942 m. balandžio 11d. Palaidotas Deltuvoje.

Savivald.

Lazdijų Apskrities Viršininkui21

Apie banditų siautėjimą Kapčiamiesčio vls. ribose laikotarpyje nuo 1943 m. lapkričio mėn. 5 d. ligi 1944 m. kovo mėn. 15 d. Apie padarytą žalą iš savo pusės teikiu šias žinias.

1)    1943 m. gruodžio mėn. iš 8 į 9 d. naktį apie 1 val. apie 20 ginkluotų banditų užpuolė Kapčiamiesčio vls. areštinę. Iš areštinės paleido ten sėdėjusius 7 asmenis, įtariamus banditizmu. Sugadino areštinės grotas, sugriovė koklinę krosnį, sušaudė savivaldybės namo langus, į vidų įmetė rankinę granatą. Granatos skeveldrų buvo sužeistas policininkas Dulskis Juozas.

2)    1943 m. gruodžio mėn. 16 d. 3 val. ryto buvo užpuolę pil. Danilevičiaus Juozo, gyv. Pertako k., ūkį. Užpuolimo metu buvo nušautas vyriausiasis Danilevičiaus Juozo sūnus Bronius Danilevičius, gimęs 1919 m. Pasekoje to, visa šeima iš namų turėjo išsikraustyti.

3)    1943 m. lapkričio mėn. 15 d. 1 val. naktį užpuolė Kapčiamiesčio vls. mokesčių inspektorių Matulevičių Joną, gyvenantį Kuodžių k. Paėmę iš jo batus, drabužius ir kitų įvairių smulkmenų, pasišalino, taip pat jį buvo užpuolę 1943 m. gruodžio mėn. 1 7 d. 3 val. ryto apie 10 ginkluotų banditų. Antrą kartą įsibrovę į Matulevičiaus Jono gyvenamąjį namą, jį sumušė, kojomis suspardė ir pareikalavo, kad jis iš namų pasišalintų. To viso pasekoje tarnautojas Matulevičius Jonas dabar savo namuose gyventi negali ir turi slapstytis.

4)    1944 m. gruodžio mėn. 17 d. 3 val. ryto buvo atsilankę pas Ančios girininkijos eigulį Truską Vytautą, gyv. Pertako k. Norėjo jį nušauti, bet pastarajam nepastabėtam pavyko iš namų pasišalinti ir tik todėl išlikti gyvam.

5)    1943 m. gruodžio mėn. 22 d. dienos metu 11 val. 12 ginkluotų banditų apiplėšė pil. Trampos Aleksandro malūną, esantį Macevičių palivarke. Buvo paimta iš malūno apie 20 centnerių įvairių rūšių miltų. Malūną apiplėšę, banditai pavarė pastotes ir pagrobtus miltus išsivežė į miškus.

6)    Š.m. kovo mėn. iš 1 į 2 d. naktį apie 22 val. banditai buvo atvykę pas Kapčiamiesčio girininkijos eigulį Gasiliauską Jurgį, gyv. Pertako k., sušaudė jo gyvenamojo namo lubas ir visaip terorizavo šeimą. To pasekoje Gasiliauskas Jurgis pareigų tinkamai negali eiti ir iš savo ūkio turėjo pasišalinti.

7)    Š.m. kovo mėn. iš 1 į 2 d. apie 22 val. banditai buvo atvykę pas pil. Danilevičių Petrą, gyv. Pertako k., ieškojo jo sūnaus Albino Danilevičiaus, bet, pastarojo neradę, iš namų pasišalino.

8)    Š.m. kovo mėn. 2 d. apie 18,5 val. ginkluotų banditų gauja puolė Kapčiamiesčio miest. Laike užpuolimo buvo nužudytas Kapčiamiesčio policijos punkto vedėjas Dzemionas Juozas ir policininkas Ptakauskas Jonas. Išdaužyti visi policijos punkto langai ir sugadinti kiti įrenginiai. Laike vykusio susišaudymo sušaudyti keliems ūkininkams trobesiai, lengvai sužeistas į petį Kapčiamiesčio girininkijos tarnautojas llpertas Jonas.

9)    Š.m. kovo mėn. 9 d. 22 val. banditai buvo užpuolę pil. Trampos Aleksandro, gyv. Macevičių palivarke, ūkį. Užpuolimo metu faktinis ūkio valdytojas Trampos Aleksandro vyresnysis sūnus Trampa Juozas tik vienuose baltiniuose buvo ištrauktas iš lovos ir išvestas į kiemą „tardyti". Buvo mušamas ir terorizuojamas. Taip pat buvo sumuštas tą naktį nakvojęs Trampos namuose Lazdijų aps. kelių technikas p. Masalskis, kuris prižiūrėjo išgriuvusio Macevičiuose kelio pylimo taisymo darbus.

10)    Š.m. kovo mėn. 12 d. 22 val. 3 ginkluoti banditai buvo nuvykę pas Bugiedos seniūnijos seniūną Lazauską Augustą. Seniūnas tuo laiku buvo išvykęs į seniūniją. Banditai prispyrė seniūno šeimą, reikalavo išduoti, kur yra paslėptas seniūnas, bet šeima nieko nežinodama, kur jis yra, nieko jiems negalėjo pasakyti. Pasiautėję ir pasigrobę sau reikalingų daiktų banditai iš namų pasišalino. Po tokio banditų atsilankymo seniūnas Lazauskas Augustas ūkyje gyventi negali ir turi slapstytis.

11)    Š.m. kovo mėn. 12 d. banditai dar buvo apsilankę pas Zibūną Petrą ir Subačių Kazį, gyv. Menciškės k., pas Molį Mykolą, gyv. Varviškės k., pas Ruošką Antaną ir pas Kaladzinską Joną, gyv. Bugiedos k., visur pavartojo mažesnį ar didesnį terorą ir iš namų pasiėmė reikalingų sau daiktų.

Valsčiaus viršaitis
Sekretorius

 

ANTROJI OKUPACIJA

Kai po vasaros darbų kaimiečiai ramiai ilsėjosi, o naktys kvepėjo nunokusių rugių laukais, kartkartėmis sudrebėdavo langų stiklai. Artėjo frontas. Netrukus šiapus Nemuno pasirodė vokiečiai. Jie varė žmones toliau nuo fronto linijos. Nemuno link artėjo III Baltarusijos fronto 11-oji armija. 8-asis korpusas (5, 6, 83 divizijos) po kautynių prie Randamonių ir Šunupio įsitvirtino Žogelių ir Uciekos kaimuose, 36-asis (16, 18, 84 divizijos) - Ryliškiuose, o 16-asis (1, 11, 31 divizijos) - Alytuje.

Vokiečiai, norėdami įsitvirtinti Prūsijoje, nusprendė rusų armiją prilaikyti ties Nemunu. Už poros kilometrų nuo Nemuno kalvelės vokiečiai pastatė artileriją. Rusų pėstininkai bandė persikelti ties Balkasodžiu, buvo sumanę perkirsti nuo Alytaus į Vakarus vedančius kelius ir apsupti vokiečius Alytuje. Tačiau, operacijai ties Balkasodžiu nepavykus, rusai nutarė liepos 14 d. ties Krikštonių ir Dubravų kaimais forsuoti Nemuną. 18-ajai divizijai, forsavusiai Nemuną, vadovavo pulkininkas S.Danijaljanas ir politrukas pulkininkas M.Chodas. Apšaudžius vokiečių artilerijai, nuo pusantro šimto „plaustų" užsikimšo Nemunas. Tie kareiviai, kurie spėjo perplaukti upę, savo kūnais nuklojo krantą. (Nudundėjus frontui, lavonus pakasė vietos žmonės). Ten žuvo 51-asis šaulių pulkas. Ataką rusai pakartojo naktį iš liepos 15-osios į 16-ąją, tačiau nesėkmingai. Rusų kareiviai, grįžę iš Nemuno, kaimiečiams kalbėjo, kad jie daugiau nenori būti skandinami.

Rusų vadai, atsitokėję ir susitvarkę, įsakė liepos 28 d. forsuoti Nemuną Dubėnų-Liškiavos kryptimi, bet vokiečiai jau buvo atsitraukę.

Pakelėse stovėdami valstiečiai žvelgė į traukiančią Vakarų link rusų armiją: išvargusius, dulkinus kareivius, apsėdusius „polutarkes" ir tanketes, žirnių virkščiomis apsikaišiusius, ankštis beraškančius.

Po savaitės vienur kitur ėmė rodytis azijietiškos išvaizdos kareiviai, vilkšuniais vedini. Tai buvo „Smeršas" (iš žodžių „smert špionam" - mirtis šnipams), - kontržvalgybos daliniai. Jie „valė" užfrontę ir gaudė į kariuomenę vyrus. Tai buvo ne tie fronto kareiviai, su kuriais anos Nemuno pusės valstiečiai gėrė naminę ir žuvis ežeruose granatomis mušė. Enkavedistai, vilkšunių vedami, geležinėmis lazdomis badė patvorius, pasienius ir skiedrynus: ar kur nelindi pasislėpęs „banditas"? Ne vienas jaunuolis jų buvo namuose nušautas, pamiškėje ar pakelėje durtuvais subadytas, Vorkuton išvežtas. Tai buvo tokia armija, kokia 1565 m. kardais lietuviams galvas skynė. Per sukilimus siautėjo. Tai iš Rusijos pakraščių kilę klajokliai - „kazokai". Viltingai pragys Lietuva: „Bet greit išbėgs jau atėjūnai, išlėks laukiniai po savas stepes..."

Kalba dokumentai

1944 m. vasarą į Lietuvą įžengė III Baltarusijos fronto užnugario kariuomenė. Tęsti nebaigtų darbų grįžo LSSR valdžia, kompartijos sekretoriai ir enkavedistai. Ieškojo savo aukų, paliktų birželio 22-osios rytą NKVD kalėjimuose: karininkų, policininkų, įvairių tautinių organizacijų narių.

III Baltarusijos fronto 5-ojo artilerijos prasiveržimo korpuso OKR „Smerš" vyr. tardytojas kapitonas Belokopytovas liepos 26 d. ištardė Nemunaičio šaulių vadą Galintėnų kaimo gyventoją Joną Prėskienį, o karinis tribunolas, susidedantis iš trijų kariškių (ir nežinia kur esantis), nuteisė jį sušaudyti. Kitiems šauliams davė po 10 metų lagerio.22

Pagal 1944 m. rugpjūčio 10 d. padėtį

Apie vokiečių armijos 267 pėstininkų divizijos vado

generolo leitenanto Otto Drešer ir kt. nukovimą.

Š.m. rugpjūčio 13 d. 85 P.P. 2-ojo bataliono sargybos skyrius gavo iš vietos gyventojų duomenis apie tai, kad miške ryčiau Aukštojo kaimo (Lietuvos SSR, Alytaus apskr.,

12 km nuo Merkinės m. pietvakarių) slapstosi grupė vokiečių su generolu.

Tą pačią dieną pagal gautus duomenis buvo orientuotas vokiečių likvidavimui bataliono štabas, išsiųsta 30 žmonių sudėties grupė.

Priėjus vokiečių buvimo vietą, kariai buvo apšaudyti. Per mūšį vokiečių grupė buvo visiškai sunaikinta.

Tarp nukautųjų buvo - generolas-leitenantas Otto Drešer - 267 pėstininkų divizijos vadas, buvo sunaikintas Raudonosios Armijos dalinių.

Divizijos likučiai buvo sunaikinti š.m. liepos pradžioje. Mosino kaimo rajone kariuomenės valdybos štabo komandos.

Medicinos tarnybos papulkininkis Helmut Eps, vienas papulkininkis, du kapitonai, vienas karininkas (laipsnis nenustatytas) ir 13 SS kareivių.

Pažyma: generolo-leitenanto Drešer daiktai ir dokumentai perduoti III Baltarusijos fronto žvalgybos skyriui.23

Dezertyro Ryženiuk sulaikymas 24

217 pasienio pulkas

1944 m. rugsėjo 13 d. pasienio I bataliono tarnyba Lazdijų aps. sulaikė 11 gvardijos armijos dezertyrą.

Ryženiukas Aleksejus Ivanovičus, g. 1922 m. Omsko sr., Krasnojarko r., Novomot-rovo k., rusas, LKSM narys, išsilavinimas 6 klasės, buvęs 11 gvardijos armijos 36 autoremonto bazės vairuotojas.

Filtracijos proceso metu nustatyta, kad Ryženiukas š.m. rugsėjo 5 d. su automobiliu buvo nusiųstas į autobazę. Kelyje viena automašinos dalis sugedo ir todėl važiuoti toliau nebegalėjo. Užuot automašiną remontavęs, Ryženiukas jos apsauga nepasirūpino, bet nuėjo į gretimą kaimą, kur visą parą girtavo, o sugrįžęs automašinos jau nerado. Bijodamas atsakomybės, į dalinį nebegrįžo ir iki sulaikymo slapstėsi pafrontės kaimuose.

Pažyma: 1944 m. rugsėjo 15 d. Ryženiukas perduotas „Smerš" OKR.

Apie bandito S.J.Nikitino sulaikymą 25

PP 217 RO

1944 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos SSR, Lazdijų aps., Paserninkų k., pagal vietos pranešimą sulaikytas banditas - Nikitinas Stepanas Ivanovičius, g. 1914 m. Voronežo sr., Cračenskio r., Verchne-Mesolovskos k. gyventojas, rusas, nepartinis, išsilavinimas 4 kl,

11 gvardijos armijos, 5 gvardijos š.d., 25 gvardijos š.p. seržantas.

Tardant nustatyta, kad Nikitinas 1944 m. liepos 30 d. bataliono vado buvo komandiruotas į Lazdijų r., Seirijų m. organizuoti žuvusių dalinio karių laidotuvių. Po laidotuvių, pasinaudodamas tuo, kad komandiruotėje nebuvo nurodytas laikas, į dalinį negrįžo, bet gyveno pafrontės juostos kaimuose ir užsiiminėjo plėšikavimais.

Taip iš vieno Seirijų valsčiaus valstiečio, pasinaudodamas ginklu, atėmė arklius, už ką Lazdijų aps. NKVD skyriaus buvo sulaikytas ir po apklausos paleistas.

Paleistas vėl atėmė arklius, priklausančius piliečiui iš Seirijų valsčiaus. Pas vieną Paserninkų kaimo gyventoją, grasindamas ginklu, padarė kratą ir atėmė iš jo laikrodį.

Rugsėjo pradžioje 11 armijos „Smerš" kontržvalgybos skyriaus buvo sulaikytas, bet po 13 parų paleistas į savo dalinį.

Bijodamas atsakomybės, į dalinį neatvyko, bet toliau slapstėsi po pafrontės kaimus.

Pažyma: 1944 09 20 Nikitinas perduotas „Smerš" OKP.

III Baltarusijos fronto užnugario apsaugos NKVD kariuomenės valdybos viršininkas generolas leitenantas Ivanas Liubijus informavo LSSR NKGB viršininką Aleksandrą Gudaitį-Guzevičių, NKVD viršininką Juozą Bartašiūną ir kai kurias kariuomenės formuotes, įžengusias paskui frontą Lietuvon: 4-ąją šaulių diviziją, 13-ąjį Vilniaus, 132-ąjį Minsko, 2-ąjį ir 86-ąjį pasienio pulkus, 94-ąjį ir 96-ąjį pasienio dalinius, 25-ąjį, 298-ąjį ir 173—iajį NKVD VK šaulių pulkus, kad rugsėjo 1 d. 6 val. tuo pat metu prasidės visuotinė operacija gyvenvietėse, stotyse, keliuose ir miškuose, dalyvaujant Raudonosios Armijos junginiams, fronto užnugario apsaugos NKVD kariuomenei, kontržvalgybos organams „Smerš", NKGB ir NKVD pajėgoms. Iki 9 d. bus ieškoma vokiečių kariuomenės ir lenkų grupių likučių, įvairiausių šnipų ir diversantų, banditų, policininkų, vokiečių statytinių ir jų rėmėjų, šaulių...26

NKVD 21-ojo pasienio pulko, 2-ojo šaulių bataliono, 8-osios užkardos viršininko pavaduotojas operatyviniam darbui vyresn. leitenantas Ivanas Molkinas rugpjūčio 20 d. tardė Leipalingio valsčiaus viršaitį Zigmą Prapiestį, g. 1894 m. vasario 24 d. Gerdašių k. ir buvusį šiose pareigose nuo 1935 m. iki 1940 m. gegužės 16 d., ir vokiečių okupacijos metais. Tardomasis pasakojo, kad Leipalingio valsčiuje buvo 62 kaimai, 1300 ūkių ir 8500 gyventojų. Valsčius turėjo 9 seniūnijas, kurioms vadovavo seniūnai: Kazys Vonsila iš Diržų, Vaclovas Zautra - iš Ricielių, Pranas Janulevičius - iš Gailiūnų,

Bronius Petrauskas - iš Vilaikių, Bronius Subačius - iš Kamorūnų, Antanas Matulevičius

- iš Leipalingio, Viktoras Muzikevičius - iš Didžiasalio, Vaclovas Černiauskas - iš Mikalinos kaimų. Leitenantas iškvotė, kad jie buvę ir slaptosios policijos ryšininkai, turėję slapyvardžius: Zigmas Prapiestis - Nemuno, Pranas Janulevičius - Overničo, Bronius Petrauskas - Seiros. Už tai, kad bendradarbiavo su slaptąja policija ir skriaudė Leipalingio krašto komunistus, NKGB nuteisė juos Vilniuje po 10 metų lagerio.27

Kolaborantai

1944 m. rugpjūčio 27 d. Lazdijuose įvyko pirmasis Seinų apskrities VK ir LKP(b) komiteto posėdis, kuriam pirmininkavo Juozas Ivašauskas, g. 1913 m. Noragėliuose, ir Garanovas. Dalyvavo: Čerkasas, Jusas, Ščiukinas, Povelkovas, Bogoslovskis, Leonas ir T.Kulakauskas. Jie patvirtino mobilizacijos planą. Įpareigojo valsčių VK aprūpinti enkavedistus poriniais vežimais ir pašarais28. Drg. Kulakauskas buvo įpareigotas „pravesti masinį darbą" aktyviai dalyvaujant kumečiams, varguomenei, raudonarmiečių šeimų nariams.

(1947 m. lapkričio 20 kelyje Seirijai—Leipalingis, septintajame kilometre, T.Kulakauską suėmė „Špoko" partizanai. Į kelią išėjo vienas automatu ginkluotas vyras (Bombonešis). Vairuotojas pristabdė motociklą, o sekretorius nuo jo nušoko, bet buvo tuojau pat partizanų apsuptas. Iš jo atėmė pistoletą ir surišo rankas).

O štai ką rašė Seinų LKP(b) sekretorius Jurgis Grigonis CK informacijos skyriaus vedėjui apie mobilizaciją „į lietuviškus Raudonosios Armijos dalinius Seinų apskrityje" (1944 m. lapkričio 16 d.):

„Mobilizacija buvo pradėta š.m. VIII mėn. 29 d., pirmiausia buvo vykdoma vienoje Lazdijų valsčiaus apylinkėje. Bet jau iš pirmo valsčiaus, kuomet buvo baigtas kelis kartus pakartotinis šaukimas, buvo matoma, kad mobilizacijos atžvilgiu bus daug sunkumų, nes sulig šaukiamųjų skaičiui, kuriems buvo įteikti šaukimai, atvyko tik 25%, tame skaičiuje ir broniruoti.

Bet Leipalingio ir Kapčiamiesčio vls. vykusi mobilizacija, kuri buvo pradėta IX.15 d. ir turėjo atvykti į susirinkimo vietą IX.15 d. pasirodė dar blogesnė: iš 104 asmenų, kuriems buvo įteikti šaukimai, neatėjo savo noru į komisiją nei vienas, išskyrus 30 žmonių, kuriuos karinio komisariato kareiviai sulaikė ir pristatė, bet 9 iš jų pabėgo.

Kas manoma toliau daryti su šitais, kurie sąmoningai vengia karinės prievolės, galiam pasakyti tiek kas link politmasinio darbo, kuris žinoma nepateisina tuo, koksai šiandien yra reikalingas politmasinio darbo srityje, daugiau nieko nedaroma.

Sunkumai glūdi tame, kad nėra tinkamo išsilavinimo žmonių, kurie būtų panaudoti agitacijai ir nors ji apėmė ir visus kaimus ir net kiekvieną atskirą ūkį, bet dėl mažo agitatorių išsilavinimo naudos, žinoma, nedaug duoda.

Žmonės įprato laike vokiečių okupacijos apeiti bet kokius okupacijos valdžios leidžiamus įstatymus, tokius pat metodus jie naudoja ir dabar. Kuomet jiems pradedi aiškinti, kad dabar ne okupantui tarnaus, o Lietuvos kariuomenėje dėl grynai savo krašto interesų, tai jie įrodinėja, kad dabar irgi skirtumo nėra, pirma buvo vokiečiai okupavę, o dabar rusai.

Pas juos vaizdas kyla toks dėl to, kur, žinoma, jie naudojo kaipo argumentą savo įrodymams, sakydami, kas mes lietuvių visai mažai, kur matome įstaigose kariniame komisariate rusų tautybės pareigūnus, kur žinoma daugeliui blogai veikia, kuomet jie mato, kad NKVD ir NKGB dirba rusų tautybės žmonės ir kuomet reikia vykdyti kokias operacijas susiduriant su gyventojais, susidaro nemažai sunkumų, kaip kalbos atžvilgiu taip ir dėl pačių specifinių skirtumų, kuriuos turi beveik kiekviena tauta.

(...) Pranešame, kad Seinų aps. pradėjo siausti didelės gerai organizuotos ir stipriai ginkluotos banditų gaujos, ypatingai tenka atkreipti jūsų dėmesį į Šventežerio vls. esančias banditų gaujas, ši gauja susideda iš 200 žmonių, ginkluotų sunkiaisiais ir lengvaisiais kulkosvaidžiais, prieštankiniais šautuvais, automatais ir dar turime žinių, kad ši grupė turi net minosvaidžius. Ši gauja susideda iš įvairaus elemento, iš vietinių, likusių vokiečių bei dezertyrų Raud. Armijos. Š.m. lapkričio mėn. 12 d. 10 val. Šventežerio valsčiaus Giraitės miške įvyko susirėmimas, mūsų milicijos su minimais banditais, laike susirėmimo vienas iš banditų buvo užmuštas, bet esant didelei persvarai, milicininkai turėjo pasitraukti. Tame miške š.m. lapkričio 16 d. 13 val. vėl įvyko susirėmimas tarp mūsiškių ir banditų, šio susirėmimo metu buvo nušautas vienas pasienietis, panašūs įvykiai kartojasi beveik kiekvieną dieną. Šiai gaujai vadovauja trys broliai Žalioniai, gyv. Giraitės k., Neifaltai Vladas ir Jonas, gyv. Teizų k., Česnavičius Jonas, gyv. Šventežerio k. - visi Šventežerio valsčiaus, Seinų apskrities.

Š.m. lapkričio mėn. iš 11 į 12 d. nakties metu ginkluotų banditų gauja, susidedanti iš 10 asmenų, užpuolė pasieniečių sargybos punktą, kuris randasi Veisiejų vls., Lasevičių dvare, laike šio užpuolimo aukų nebuvo. Banditai apšaudę sargybos būstinę pasitraukė į mišką.

Kad vesti tinkamą ir sėkmingą kovą su pasireiškusiu banditizmu Seinų apskrityje yra suorganizuotas vietinis apsaugos būrys, kuris susideda iš 40 asmenų, bet tai lemiamos reikšmės neturi, be to, apskrityje sulig etatų yra vos tik 26 milicininkai, kas taip pat nepatenkina šių dienų jėgos reikalingumą. Išeinant iš to, prašome jūsų, jei tai yra galima, daryti atitinkamų žygių leidžiant mums padidinti milicijos etatų iki 150 asmenų visoje apskrityje.

Alytaus aps. NKVD-NKGB operatyvinės grupės viršininkui pulkininkui drg. Smirnovui ir LKP(b) aps. komiteto sekretoriui drg. Matačinskui parašyta pažyma „Apie banditų, vengiančių karinės tarnybos, legalizavimąsi".

Eil. Valsčius Vengiančių Viso atvyko banditų Viso
Nr. su ginklais be ginklų
1. Jiezno 258 6 15 279
2. Stakliškių 132 2 5 142
3. Simno 219 - - 219
4. Butrimonių 302 14 7 323
5. Alovės 111 9 6 126
6. Seirijų 132 - 5 137
7. Miroslavo 122 - 8 130
8. Merkinės 158 2 8 168
9. Marcinkonių 4 - - 4
10. Birštono 4 6 4 5
11. Alytaus 272 - - 272
12. Varėnos 202 - 17 310
13. Rudnios 65 2 2 69
14. Daugų 254 1 1 256
15. Druskininkų 215 - - 215

1945 m. liepos 21 d.

(Kalba netaisyta)

 

II DALIS

VYRAI MIŠKUOS

 

Išėjau aš už tėviškės laisvę
Ir už tai, kas lietuviui brangu...

KOVŲ PRADŽIA

Partizaninis judėjimas buvo tautos siekių ir vilčių istorinės nelaimės metu likiminė išraiška. Pasipriešinimas atitiko tautos intuityvią jauseną, giluminį suvokimą, jog mirtis žudo kūną, o vergija - dvasią. Ne vienas jaunuolis partizano kelią ir dalią pasirinko savo valia. Jis suprato, kad eina mirti. Partizanų dainoje sakoma: „Išėjau aš už tėviškės laisvę ir už tai, kas lietuviui brangu..."

Instinktyvusis pasipriešinimo jausmas kilo iš tautos charakterio, sąmoningas - iš tautos istorinės patirties. Religinis protėvių kulto aspektas, individualiosios laisvės aukštinimas, praeities kovų atminimas - šie nematomi (kaip antropologiniai-išorės) bruožai, skyrė ramų lietuvį nuo agresyvaus atėjūno iš Rytų. Pokario dainose nuolat iškyla grėsmingas azijato įvaizdis - baimės simbolis.

Lietuvio giluminę pasaulėjautą gražiai atskleidė senosios karo dainos. Antai juodvarnis neša mylimojo ranką su aukso žiedu iš mūšio lauko. Po ilgų bolševikų okupacijos metų žmonėse dar buvo gyvas mirusiųjų, o taip pat ir šventosios žemės kultas: žuvusių partizanų slapčia užkastų stribynų patvoriuose, tremtinių, palaidotų amžinojo įšalo žemėje. Kaulus artimieji surinko ir perlaidojo šventoje vietoje, Tėvynės žemėje, kad jiems būtų ramus amžinasis miegas.

Beraštė tauta savo simbolinėse dainose, o paskui - raštinga - romanų tomuose, eilėraščių posmuose, atsiminimų sąsiuviniuose aprašė savo širdies, persmelktos atsiskyrimo su artimaisiais ir Tėvyne, skaudžią patirtį, juodą nelaimės nuojautą: „Tau sesė baltinėlius plonus padavė graudžiai verkdama, nes ji nujautė, kad broleliui jau paskutinė valanda", - dainavo apie išeinantįjį į mišką jaunimas.

Po ilgų karų su kryžiuočiais, išvaikyti, iškrikdyti iš savo gimtųjų vietų gyventojai, kaip laukų žvėreliai, pamažu sugrįžo ir tęsė gyvenimą su savo protėviais, palaidotais tėviškės pašonėje. Po ilgo lenkinimo ir rusinimo lietuvio charakteris pavirto į titnagą. Tekant „Aušrai" ir švintant Nepriklausomybei, motina, maldaudama savo sūnų ginti Lietuvą, lydėjo jį į savanorius. Kai Lietuva tapo laisva, jos vaikai linko į senovę, ieškojo istorinių atminimų, iš praeities sėmėsi garbės ir stiprybės. Kaimo vaikas atmintinai išmoko ir pradinės mokyklos suole deklamavo bei dainavo: „Vai ūžia švilpia blogas oras / ir vėtrą medį bando raut / Tai narsūs Vytauto bajorai / pradėjo brolius karan šaukt".

Vaikų laibi balsai skambėjo šiaudais dengtose trobelėse, jiems dar visai nenujaučiant, ką rengia jų tėviškėms rusų bolševikai.

Daugybę kartų mūsų tautos kelyje svetimųjų buvo sutryptas valstybingumas. Bet visada išliko sveika nuovoka, gyva dvasia. Mitai, susipynę su Lietuvos istorijos vaizdais, šviesėjant kaimui, keliavo iš kartos į kartą su vis stipresniu lietuvybės ir laisvės ilgesiu. Tėvynė tapo dievybės sinonimu. Jau pradinės mokyklos suole vaikas sužinodavo apie garbingus Dainavos kunigaikščių žygius, apie savanorius ir pavergtą Vilnių. „O kai aš užaugsiu... - dainavo. Iš vaiko pasąmonės iškelti archetipai, išdidinti karo žygių vaizdai, romantinės žygių sakmės, senoji religija ir dar daug kas sutilpo kaip brangiame inde lietuvio charakteryje, tapo jo vidine Tėvyne, kuriančia dvasia. Ji -mūsų meilė ir mūsų tikroji religija...

Nūnai, po didžių nelaimių ir kančių, vėl prabyla istoriniai šaltiniai, liudydami mums, kad tautos likimą pokario metais kur kas labiau lėmė mirusieji, negu gyvieji. Argi taip nebaisu buvo žūti už Tėvynę. Tokį pat kupiną paslapties lietuvio būdą ir mistinį charakterį randame ir Vinco Krėvės kūryboje, jo apdainuotame, istorinės dvasios persmelktame Dzūkijos kraštovaizdyje. Po jį vaikščiojo ir apie jį galvojo nepriklausomos Lietuvos ganyklų vaikai, kuriems ir buvo lemta jame didvyriškai žūti. Ne kas kitas, o tautos charakteris buvo istorinio tautos likimo lėmėjas. Rusų okupacijos metais lietuvis kaip kokioje pilyje slėpėsi girioje, miškuose, ir tai iš esmės buvo jo vidinis pasaulis, padėjęs išgelbėti dvasią, likti ištikimam savajai tradicijai. Tėvynė tapo ne tik reali protėvių žemė, dėl kurios „pėdos kraujo pėdoj žuvo", bet ir kažkas nepaaiškinamo kaip meilė arba apsireiškimas.

Tauta, nujausdama, kad okupacija yra laikinas reiškinys, ir valstietiškai pasitikėdama pasaulio galingųjų morale, tačiau apimta azijatų sukelto šiurpaus baimės jausmo, be atodairos bolševikų persekiojama, tremiama, žudoma, spontaniškai kilo į kovą su atėjūnu, negalvodama, kas gali atsitikti. Gynė savo žemę, gimtąją kalbą, tikėjimą, artimuosius. O toje kovoje iškilo dar tūkstančiai, patys nelabai suvokdami priežasčių, kodėl išėjo į miškus. Išėjo, nes negalėjo pamiršti 1940 metų birželio. Pakelti 1944 metų enkavedistų siautėjimų, prievartinio ėmimo į sovietų kariuomenę... Tikint, kad laisvė - nebe už kalnų, kova darėsi vis atkaklesnė. Tačiau atėjūnų gerai ginkluoti pulkai kaip virve smaugė pasipriešinimą. Čekistai elgėsi kaip tikri lietuvių tautos naikintojai: iš vienos pusės kariuomenė, siausdama per kaimus ir miškus, naikino partizanus ir jų ryšininkus - tautos kūną, iš kitos pusės MGB per savo agentūrą skverbėsi į tautos sielą, naikindama dvasią. Niekas nematė, kaip tai buvo sumanoma, bet visi žinojo, kad „žemė girdi"...

Žinios apie pirmuosius partizanų mūšius su NKVD kariuomene buvo viltingos. Dainų vaizdais nelyg su sparnais jos lėkė per kaimus. Tačiau liūdnesnės žinos ateidavo iš tremtinių, jų laiškai kėlė širdgėlą ir žadino kerštą. Po 1948 metų pavasario masinių trėmimų, pabėgę iš apsuptų sodybų, ištrūkę vežant į Sibirą, partizanai ir toliau ėjo į miškus, telkėsi ten 1950-aisiais, Korėjos karo metu, tikėdami, kad Vakarai vienąkart neapvils. Miškas buvo vienintelis išsigelbėjimas. Tačiau partizanų vargai, baimė sužadino ne vienam slaptuosius gaivalus, žemuosius instinktus: kerštą, įtarumą, neapykantą. Neužilgo kaip maras partizanų būrius apniko sovietų saugumo agentūra. Žodžių stinga apsakyti tai vis beviltiškesnei, vis akivaizdžiau pralaimimai kovai už laisvę. Ne vienam partizanui pradėtoji laisvės kova išvirto į grumtynes dėl savosios gyvybės. Todėl ne vienas bijo savo prisiminimų kaip kokios sapnų klaikumos...

Taip, partizanai žuvo, bet Tėvynė jųjų laisva. Ir dabar į jųjų kovą galima pažvelgti istoriko tyrinėtojo akimis.

Nutolus frontui į Vakarus, Dainavos miškuose į didelius būrius ėmė burtis partizanai. Prieš tuos būrius ir buvo pasiųsti NKVD pasienio kariuomenės daliniai. Pirmą kartą kaimo vyrai pajuto, ką reiškia reguliari kariuomenė. Tada dar atėjūnų kariuomenė žuvusiųjų partizanų lavonus palikdavo kautynių lauke.

Ilgainiui okupantų taktika keitėsi ir į pasipriešinimo slopinimą vis aktyviau buvo įjungiamos NKGB-MGB struktūros. Partizanų taktika irgi kito: jie ėmė slapstytis nebe būriais, o būreliais. 1945 m. viduryje sukurta Dainavos apygardos struktūra: rinktinės, grupės, būriai. Tada MGB tuos būrius įtraukdavo įskaiton ir duodavo jiems agentūrinius slapyvardžius: Krikštanskije, Seirijiskije, Brodiačije ir kt.

Smarkiausi partizanų susišaudymai su MGB kariuomene ir stribais buvo 1947 metais. Tačiau MGB ėmė vis daugiau ir sumaniau naudoti agentūrą, tad ir išduotų partizanų bunkeriuose žuvo daugiausia 1949 metais. 1950 m. pradėta tarp partizanų infiltruoti agentus, kurie padėjo slopinti partizaninį judėjimą iš vidaus. 1951-1953 metais partizanų likučius jau dažnai naikina suimti, perverbuoti ir MGB smurtu priversti partizanai.

Dėl nuolatinio gyventojų persekiojimo visą pokarį laisvės kovų atminimai gyvavo sakytinėje atmintyje, ilgainiui jie beveik išblėso iš atminties - ją slopino ir niekino propaganda, įteigusi naują sovietinę kolektyvinę mąstyseną, kad pasipriešinimas - absurdiškas Lietuvos istorijos tarpsnis.

Išlikusių pasipriešinimo dalyvių atsiminimai yra epizodiški, fragmentiški, tik nuotrupos, iš kurių gyvą pasipriešinimo vaizdą nelengva, o kartais ir neįmanoma atkurti. Reikia prisiminti ir pabrėžti aplinkybę, kad pasipriešinimo dalyviai anuomet saugumo sumetimais privalėjo ir stengdavosi kuo mažiau žinoti apie kitus, kad neįveltų į nelaimę, jeigu pakliūtų čekistams.

Partizanų rašytinių šaltinių išliko mažai, kadangi jie žuvo paslėpti arba pačių partizanų buvo sunaikinti juos apsupus, kita dalis dokumentų pateko į MGB rankas, iš kurių vienas kitas pateko į operatyvines-agentūrines ir baudžiamąsias bylas, kitų likimas nežinomas.

Represinių struktūrų dalyviai, be abejo, prisimena, ką jie tada galvojo dirbdami tokį darbą, kaip išgyveno pačių vykdomą tautos naikinimą ir kaip jį vykdė, mūsų dabartinė valdžia jiems paliko nekaltumo prezumpciją, tad ir teikti istorikui žinių nėra įpareigoti.

Gausiausias pasipriešinimo kovų šaltinis tebėra MGB dokumentai, saugomi buvusiame KGB pastate, dabar - Lietuvos ypatingajame archyve. Jame - Lietuvos apskričių MGB skyrių ataskaitų ministerijai, įvairių susirašinėjimų, operatyvinių-agentūrinių planų ir operacijų dokumentai. Senosios bylos susegtos iš įvairiausių popieriaus skiaučių, lapų lapelių, topografinių žemėlapių, ant prasto popieriaus rašalu ir pieštuku rašytų tekstų. Vėlesnės bylos tvarkingesnės. Tekstai pasižymi informacijos tikslumu, specifine emgėbistų kalba, tas pats faktas tarsi apeinamas iš visų pusių, kad skaitytojui nekiltų kokių nors abejonių, kad jis nesuklystų. Iš tekstų agentų pavardės iškarpytos, išpjaustytos, kitose per emgėbistų neapsižiūrėjimą tos pavardės paliktos, kai kur palikti ištisi MGB informatorių sąrašai ir neįtikėtinų niekšybių paslaptys.

Įdomios agentūrinės bylos, skirtos apygardų štabams sekti: „Kanibaly", „Otava", personalinės Vanago sekimo bylos arba bylos-formuliarai, skirtos asmeniškai partizaną sekti, kuriose gausu agentų ir informatorių pranešimų kopijų.

Dalis medžiagos apie represijas yra LVOA ir LCV archyvuose. Tačiau Lietuvos archyvuose beveik nėra dokumentų apie NKVD pasienio ir Vidaus kariuomenių veiksmus: operacijų planų, ataskaitų, žemėlapių ir kt. Atrodo, kad šį archyvą rusai išsivežę anksčiau.

Daug medžiagos yra baudžiamosiose bylose. Ten būta vertingų partizanų ir jų ryšininkų dokumentų, deja, kur tie dokumentai buvo, dabar tebestyro atplėšti tušti vokai. Turbūt juos KGB sunaikino sąmoningai, kad mažiau liktų medžiagos Laisvės kovų istorijai.

Partizanų malda

Viešpatie, Tu leidai tautas ir įdiegei joms laisvės troškimą, grąžink, meldžiam tave, ir mūsų Tėvynei laisvės dienas.

Mes išėjom kovoti už šventą tiesą. Mes stojome ginti tikrojo tikėjimo ir nekaltai skriaudžiamos savo Tėvynės Lietuvos.

Gailestingasis Dieve, Tu laimini sąžiningus bei teisingus žygius ir teisingą kovą už tiesą. Tu laimini valstybes ir tautas, teisingai ginančias savo teises. Laimink, o Dieve, ir mūsų partizanų kovą už Lietuvą.

Duok malonės mūsų vadams, kad jų sprendimai nebūtų priešingi Dievo įsakymams. Apšviesk mus visus, Gerasis Dieve, kad mūsų partizaniniai siekimai ir kova būtų pažymėti tiesa ir meile. Laimink mus partizano pareigose, kad mūsų darbai visada būtų suderinti su tavo šventa valia. Duok mums ištvermės pakelti sunkią ir pavojingą partizano dalią.

Siųsk mums, Viešpatie, Šventosios Dvasios šviesos, kad mumyse viešpatautų sutarimas ir meilė. Lydėk mus savo malone, kad mūsų norai, planai ir siekimai būtų pašvęsti tik Tavo garbei ir Lietuvos gerovei. Teik mums palaimos, Visagalis Dieve, ir laimėjimuose, ir pavojuose, ir kančiose.

Būk gailestingas kritusiųjų partizanų kovoj mūsų brolių ir seserų sieloms. Pasiimk, Gerasis Dieve, jų auką ir kančias už mūsų kaltes ir už mūsų Tėvynės laimingą ateitį.

Tavo valioj, Viešpatie, mūsų viltys. Tavo valioj mūsų tėvų namai. Mes tvirtai tikime, kad Tu, Dieve, iš neteisybės, karo ir žudynių išvesi mūsų Tėvynę į laimingą ateitį. Amen.

Baudėjų pulkai

1944 m. Alytuje dislokuojamas 331 —asis pasienio pulkas. Štabo viršininkas - 3-iojo rango milicijos komisaras Rudinas, pulko vadas - majoras Procharenka. Pulkas turi tris batalionus ir manevrinę grupę. III bataliono grupes dislokavo: Merkinėje (vadas v.s. vyresn. leitenantas Kuznecovas), Alovėje (NKVD operatyvinis įgaliotinis Petrovas), Druskininkuose (milicijos vyresn. leitenantas Čirkovas), Seirijuose (v.s. leitenantas Kerbelis), Miroslave (NKVD p. apsaugos įgaliotinis Kriukovskis). Šiam batalionui, tiksliau - jo operacijoms, vadovavo Alytaus aps. NKVD skyriaus viršininkas v.s. kapitonas Rogožinas, o bataliono vadas buvo Konosenkovas.1

1944 m. lapkričio 11 d. 331-ojo pulko žvalgybos pranešime rašoma: „Norėdami surasti ir likviduoti veikiančią Seirijų vls. „Stepulevičiaus banditų grupę", užverbavome agentą, pseudonimu Jurgis. Kad žmonės Jurgio neįtartų, NKGB jam surengė pabėgimą iš kalėjimo. Po šios kombinacijos Jurgis įstojo į partizanus, o paskui buvo užverbuota ir jo žmona ir pavadinta Aldona. Ji pranešinėjo NKGB, kur slapstosi partizanai..." Šitaip kariuomenė suėmė 14 Stepulevičiaus bendrų, rašo NKVD, o Jurgį pasiuntė šnipinėti Gurčiaus partizanų.

Operaciją prieš Stepulevičiaus partizanus apibūdino Lietuvos apygardos NKVD pasienio kariuomenės viršininkas generolas Bičkovskis savo rašte Vilniuje esančiam SSSR NKVD komisaro pavaduotojui Kruglovui. Taigi Bičkovskis rašo, kad partizanai nusivedė iš Ročkių kaimo į Trakų mišką Praną Buklierių ir Praną Grėbliūną kaip įkaitus, reikalaudami, kad jų sūnūs pasitrauktų iš Seirijų liaudies gynėjų (stribų) ir eitų į Trakų mišką.

Į šį mišką lapkričio 25 d. 11 vai. ir atvažiavo šešios 4-osios pasienio komendantūros grupės, vadovaujamos kapitono Veriovkos. Per kautynes su partizanais, kaip rašoma, 6 buvo nukauti ir 3 suimti. Žuvusius partizanus kareiviai čia pat užkasę. Tarp jų buvęs ir būrio vadas Vincas Stepulevičius, 40 m. amžiaus, g. Sutrės kaime, Lietuvos armijos karininkas, gydytojas (tapatinama su Vladu Stepulevičiumi). Pas žuvusiuosius taip pat radę Bauer Otto ir Mere Adolfo pasus. Suimtasis partizanas Jurgis Adomavičius tardytojui pasakęs, kad šis būrys susiformavęs 1944 m. rugsėjį ir turėjęs 22 narius. Pažinęs šiuos: Vincą Stepulevičių, vadą, iš Sutrės kaimo, Stasį Jakovonį, vado pavaduotoją, taip pat iš Sutrės kaimo, Juozą Gubčį, antrąjį vado pavaduotoją, iš Buckūnų kaimo. Būryje dar buvę Juozas Čeponis iš Nakrūniškės, Pranas Jurkonis ir Pranas Grėbliūnas iš Žagariu, Vincas Laibinis iš Buckūnų, Bolius Stočkūnas iš Straigiškių (užkastas prie namų), Pranas Jadinskas iš Žagariu, Antanas Stepulevičius iš Sutrės kaimų.2

III batalionas 1944 m. gruodžio 24-ąją pasiekė savo „laimėjimų" viršūnę. Štai kaip generolas leitenantas Ivanas Liubijus painformavo SSRS NKVD komisaro pavaduotoją Krylovą: „Alytaus aps. Ryliškių (1206), Klepočių (1204), Solenikų (1000) kaimų rajone 331-ojo pasienio pulko 3-iojo šaulių bataliono komanda per banditų likvidavimo operaciją nukovė 8 ir suėmė 23 banditus. Be to, suėmė du banditų rėmėjus, paėmė prieštankinį ginklą, karabiną, pistoletą. Sudeginti trys sandėliai su šaudmenimis ir 14 ūkių, kuriuose slėpėsi banditai. Mūsų nuostolių nėra. Banditų grupės likvidavimui vadovavo kariuomenės žvalgybos valdybos pirmojo skyriaus viršininkas papulkininkis Sutovas ir 331-ojo pasienio pulko, 3-iojo šaulių bataliono vadas kapitonas Konosenkovas. 331 — ojo pulko komanda tęsia banditų paiešką tame rajone".

Alytaus aps. NKVD viršininkas Rogožinas, rašydamas komisarui A.Gudaičiui-Guzevičiui, šiuos „laimėjimus" dar padidino: „Vykdant operaciją su kariuomenės daliniais, likviduojant banditų grupę Merkinės valsčiuje, buvo nukauta 50 banditų ir sulaikyta 100 žmonių. Operacijos metu iš banditų paimta kulkosvaidis, prieštankinis ginklas, automatų ir šautuvų. Susprogdinti trys šaudmenų sandėliai. Banditams žūtbūtinai pasipriešinus, Ryliškiuose sudeginta 15 sodybų".3

Enkavedistai, pasak liudininkų, regėjusių tuos siaubo vaizdus, „uždegė šiaudų kūlynę ir ja padegę trobos stogą ties durimis, pastovėjo, kol liepsna apėmė stogą... Kur nepažvelgtum į padangę kilo dūmai, pasigirdavo automatų serijos, žmonių klyksmai"... Tomis neužmirštamai klaikiomis dienomis ten žuvo 21 gyventojas: buvo sušaudyti, nuskandinti, gyvi sudeginti. Drg. Mečislovas Gedvilas ant Alytaus aps. VK pirmininko Juliaus Pelanio pranešimo kampo parašė: „Bartašiūnui, atkreipti dėmesį"...

Prie agentūrinių pranešimų apie Klepočius yra ir pasirašyta Jurgio. Jame sakoma: „Klepočių kaimo rajone š.m. gruodžio 24 d. sulaikyti šie banditai: Antanas Mikelionis, g. 1912 m. Klepočių kaime, Vytautas Padegimas, g. 1912 m. Klepočių kaime, Vincas Amšiejus, g. 1928 m. Taručionių kaime, Julius Kvietkauskas, g. 1924 m. Taručionių kaime, Viktoras Kudarauskas, g. 1910 m., Juozas Mikailionis, g. 1921 m. Klepočių kaime. Visi išvardintieji asmenys Alytaus aps. NKVD skyriaus buvo ieškomi kaip banditai".4

Pasakoja Julius Kvietkauskas

„Buvo taip, Ryte mes su tėte anksti, dar patamsy, rengėmės važiuoti į mišką malkų parsivežti iš Giraitės prie Nemuno. Tamsu... Ateina iš to paties kaimo Jonas Rinkevičius ir klausia: „Jūs važiuosit miškan?" Važiuosim - sakau. Jis išėjo namo, o aš žvilgt pro langą Ryliškių bažnyčios pusėn ir kaip Čaplikų pušynėlis - gaisras... Kas čia dega? Bėgsiu ant kalniuko pažiūrėti. Mama ir sako: „Žmogui nelaimė..." Gal iš kamino užsidegė, - pagalvojau. Pabėgėjau ant kalniuko, namas dega... Žiūriu, kad ir kitas užsidegė. Vienas nuo kito negalėjo užsidegti, nes per toli yra. Dabar man jau neaišku. Paskui: tryyyy, tryyyy... iš automato. Man tada tapo aišku, kad čia kažkas yra. Aš namo... Paskui atsikliuvau pas Padegimą. Jo buvo trys sūnūs. Vienas ant stogo užlipęs žiūri ir mato, kaip dega, bet kodėl, jis nežino.

Paskui Padegimo sūnus duj pas Amšiejų. Vincas Amšiejus ir sako: „Mano svirne yra Įtaisyta skylė". Mes per tą skylę aruodan, Amšiejienė avižom užpylė, vaikšto prie svirno ir mums pranešinėja: „Jau ten, ten, ten, dar užsidegė".... Jau taip mums perduoda... Dabar, žinai, ateina ir čia. O dangus jau aptemęs nuo dūmų. Atjoja vienas raitas, kiti pėsti, visi girti. Prieš šventes, tai žmonės buvo pasidarę. Pirmiausia šunį nušaus. Mama verkdama garsiai kalba, kad girdėtume: „Jau neša šiaudus, pradės deginti..." Pirmiausia uždegė kluoną, paskui tvartą. Namas buvo skarda dengtas, tai ant lovos sukūrė ugnį. O mama verkia, jiems rankas bučiuoja. O tiems kas, nei čia jų giminių yra, nei ką. Atsinešę šiaudų uždegė prie svirno malkinę, užsiliepsnojo ir svirnas. Girdime, kaip traška. Na, mes gyvi nedegsime, bet vis laukiam, kada jie pasitrauks. O ta mama, atėjus prie degančio svirno, kad pradės raudoti: „Oi, vaikeliai, vaikeliai...!" Ir mums jau ausim karšta. Mes iš to svirno... Ir grioviu link raisto, o jau paskui miškan. Tuo grioveliu bėgam susirietę ir girdim: „Vidiš!" Kitas atsiliepia: „Vyžų"... Sustojom, kurgi, iš visų pusių apsupta. Grįžtam dar gyvi. Atjoja vienas raitas, trenkia automatu arkliui, tas automatas -tryyy, jis tik pakreipė galvą. Na ir mums: „Idite vperiod!" Varosi in Ryliškius. Varosi pro mano namus. Aš jiems rodau, kad čia mano namai, valgyt noriu pasiimti. Leido. Namai nesudegyti. Pasirodo, atėję klausinėjo: „Gdie syn?" Tėvas pasakė, kad pas daktarą. Tai tėvui įsakė važiuoti ir parvežti sūnų. Tėvas ėjo arklio kinkyti, o jam iš paskos rusas. Tuo metu šuo iš tvarto - ir ant ruso, tas šunį nušovė. O tėvas pasikinkė arklį ir iš namų... Mus visus nuvarė pas Bloznelį ir ten bulvių rūsy sukišo. Sėdime ant bulvių ir vyrai, ir moterys, naktį ateina, išsiveda ir tardo: „Gdie oružije?". Neturiu. Tai apdaužo ir vėl rūsin. Toks žmoniškumas. Pernakvojome, visus išvedė iš rūsio, sustatė, liepė iš kelnių diržus išsijuosti ir jais surišo rankas. Varė į Merkinę. Ten buvo nuo Druskininkų būrys vyrų, bet jų rankos nesurištos. Paskui varė plentu į Alytų. Iš visų pusių apsupę. Kai pavaro 20 kilometrų surištom rankom, tai negali kentėti, taip skauda. Duodavo gal 20 minučių pailsėti, tai paklūpai ant plento surištomis rankomis ir vėl tolyn. Vienas varomas atrišo man rankas, bet leitenantas pamatė, priėjo ir davė per galvą, kepurė nukrito, bet, matyt, dar žmogus buvo, pakėlė kepurę nuo sniego ir uždėjo ant galvos. „Nezdochneš", dar pasakė. Jau Alytuj, kur buvo daug kariuomenės, mums atrišo rankas. Alytaus kalėjimuose, prikištuose žmonių, išbuvau du mėnesius - ir mane paleido.

Parėjau namo, baisus vaizdas, trobesiai sudeginti, žmonės išžudyti. Palaidojo dėžėse (kas gi tuos karstus darys) Ryliškiuose, apkasų apkastose kapinėse.

O to priežastis... Aplinkui buvo daug išsigandusių, jie išsikėlė į Merkinę gyventi. Jie jau prie kitos valdžios. O čia ėjo frontas, tų ginklų, visokių perkūnų... Einam į šokius, tai su automatais pašaudom. Kurie prijautė naujai valdžiai, čia būti bijojo, tai skundėsi, pranešinėjo, gal juos kas ir pagąsdino. Ir pradėjo sakyti, kad čia vieni banditai".

Kaimų deginimui ir žmonių žudynėms vadovavo žvalgybos pulkininkas. Nėra jokios abejonės, kad kelią į tuos kaimus, artimųjų sodybas parodė ir nusakė patys kaimiečiai. Tai liudija ir šis dokumentas.

Išrašas iš agentūrinio pranešimo 5

Alytaus aps. NKGB skyrius

1944 12 18 s/a „Dzūkas"

Visiškai slaptai

Priėmė aps. NKGB sk. virš. kapitonas Rogožinas

1944 m. 12 12 Vabalių-Piliakalnio miške aš susitikau su dviem banditų grupėmis. Vienoje buvo 12 žmonių, antroje - 22. Antroje grupėje aš pažinau šiuos asmenis (išvardija 21 partizaną).

Banditų žodžiais, būrys dėl „ablavų", vykdomų NKVD organų, nuolatinės buvimo vietos neturi, iki 1944 12 5 d. jis buvo Vabalių miške, o paskui klajojo po aplinkinius miškus.

Iš banditų žodžių aišku, kad jie 1944 12 12 miške pagavo tris raudonarmiečius, nurengė ir paleido.

Priėmė Rogožinas

Slaptai

Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos

Vykdomasis komitetas 1945 m. sausio 17 d. Nr.70

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybai 6

Pranešame, kad Alytaus apskrityje, prasidėjus didesniam banditų veikimui, kurie iš karto veikė pavieniui, neorganizuotai, bet jau lapkričio mėnesyje prasidėjo organizuotas banditų gaujų veikimas, kurie pradėjo užpuldinėti tarybinius ir partijos darbuotojus arba jų šeimas, pasekoje užpuolimų tapo nužudyta visa eilė darbuotojų bei jų šeimos narių ir sudegintos jų sodybos. Kovai prieš banditų gaujas vietos VRLK darbuotojai yra nepajėgūs, tuo į Alytaus apskritį atvyko kariškas dalinys (pagraničniki), kurie veda kovą su banditais. Bevesdami kovą su banditais, kariškiai dabartiniu momentu yra sudeginę visą eilę sodybų su jose esamu inventoriumi ir pašarais. Yra visa eilė faktų, kad minėti kariniai daliniai sudegina priešų sodybas laike operacijų, tuo momentu inventoriaus ir pašarų išgelbėti nėra galimybės, bet yra dauguma faktų, kai sudegina sodybas ir nevykdant operacijų, be to minėti kariniai daliniai konfiskavę pasiima savo žinion dalį turto, ypatingai gyvulius. Iš Vykdomojo Komiteto pusės buvo daromi žygiai, kad minėtą turtą išgelbėjus, perduoti Tarybinių ūkių žinion, bet liko be rezultatų. Tuo Alytaus apskr. Vykdomasis Komitetas prašo Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos dėl minėto turto naikinimo daryti žygių, kad minėtus veiksmus būtų galima sustabdyti.

Komiteto pirmininkas
Komiteto sekretorius

(Kalba netaisyta)

Žvalgybos suvestinė Nr.8

Pagal 1945 m. sausio 8 d. padėtį

Apie kovos su banditizmu rezultatus 7

Apie nelegalios banditų ginklų remonto dirbtuvės išaiškinimą ir likvidavimą

Iš agento Arkadijus š.m. sausio 1 d. buvo gauti duomenys, kad Lazdijų aps., Didžiasalio k. gyventojas Antanas Čiurlionis, g. 1907 m., atėjus Raudonajai Armijai, perėjo gyventi nelegaliai ir slepiasi savo namuose - specialiai įrengtoje dirbtuvėje, kurioje įtaisė šalktalvio dirbtuvę ir nežinomiems asmenims, ateinantiems pas jį naktį, remontuoja ginklus.

Patikrinus Arkadijaus duomenis, š.m. sausio 4 d. buvo išsiųstas specialiai paskirtas būrys, nuodugniai darydamas kratą, surado po viena troba gerai užmaskuotą žeminę ir joje įrengtą šaltkalvio dirbtuvę.

Dirbtuvėje buvo sulaikyti:

1.    Antanas Čiurlionis, dirbtuvės savininkas, g. 1907 m. Alytaus aps., Seirijų vls., Lazdijų aps., Didžiasalio k. gyventojas, lietuvis, nepartinis, raštingas, meistras.

2.    Antanas Papiravičius, g. 1907 m. Lazdijų aps., Didžiasalio k. gyventojas, lietuvis, nepartinis, raštingas, iš jo žodžių - neteistas, šaulys.

3. Adolfas Bankietas, g. 1926 m. Lazdijų aps., Didžiasalio k. gyventojas, lietuvis, raštingas, nepartinis, iš jo žodžių - neteistas.

Per filtraciją buvo nustatyta, kad 1944 m. rugpjūčio mėn. priklausė Leipalingio mst. buv. mokytojo Juozo Kudžio vadovaujamai gaujai, kurio nurodymu Čiurlionis organizavo ginklų remonto dirbtuvę, o Papiravičius ir Bankietas turėję užduotį rinkti gaujai ginklus.

Per dirbtuvės egzistavimo laiką joje buvo suremontuota įvairių ginklų.

Pažyma: Čiurlionis, Papiravičius ir Bankietas su išankstine tyrimo medžiaga perduoti 1945.1.7 Lazdijų aps. NKVD skyriui.

Kaip NKVD siautėdama po kaimus žudė nekaltus žmones, liudija kad ir šis 1945 m. rugpjūčio 31 d. 94-ojo pasienio dalinio „Smerš" NKVD OKR viršininko kapitono Rodino dokumentas - specpranešimas MVD komisarui generolui majorui Bartašiūnui, kuriame sakoma, kad 1945 m. liepos 15 d. 7 užkardos kareiviai, vadovaujami jaun. leitenanto Portykos. 4-5 val. atėjo į Naujienų kaimą ir apsupo Vytauto Kolio namus. Troboje radę tris vyrus, du paleido, o Vytautą Kolį, pasivedėję už 300 metrų nuo namų, nušovė. Portyką įsakė seržantui Sulikašviliui nušauti. Tas šaudamas žmogų sunkiai sužeidė, tai seržantas Kivjevas jį iš šautuvo pribaigė. Auką palikę rugių lauke, kareiviai nuėjo toliau.

1945 m. liepos 23 d. Verstaminų kaime pasieniečiai suėmė Antaną Milių. Jo žmona Marytė rugpjūčio 23 d. NKVD paliudijo: „Š.m. liepos 23 d. 16 val. į mūsų namus atėjo vienas pasienietis ir du istrebiteliai. Mano vyras tuo metu dirbo kluone. Jam liepė rengtis ir eiti su jais. Išeidamas pasiėmė maisto. Atėjusieji patikrino jo dokumentus ir sugrąžino. Istrebiteliai, išeidami iš trobos, reikalavo degtinės, bet aš duoti atsisakiau, nes neturėjau. Mano vyrą Antaną Milių vedėsi plentu į Krosną. (...) Gūdeliškės kaime žmonės man parodė nušautą į galvą mano vyrą. Tada kreipiausi į Krosnos NKVD leidimo jį palaidoti".

Iš 7 užkardos raudonarmiečio eilinio Safronovo parodymų:

„Š.m. liepos 23 d. 1 val. užkardos viršininkui vyresn. leitenantui Šulskiui pristatė lietuvį. Patikrinęs dokumentus Šulskis pasakė: „Banditas". Ir pasivedėjęs seržantą SuIikašvilį kažką pasitarė, o pastarasis priėjęs prie manęs pasakė: „Man vyresn. leitenantas Šulskis liepė sulaikytąjį sušaudyti. Kadangi aš su kareiviais, tai nusprendėme, kad jį nušauti atiduosime tau". Tada aš nuėjau pas Šulskį ir pasakiau, kad tą padaryti bijau, o Šulskis atsakė, kad operacijai vadovauja jis, ir, pasišaukęs Krosnos istrebitelį, pasakė: „Štai su šiuo kareiviu eisite ir nušausite šitą banditą". Nusivedę už 130-200 metrų nuo užkardos čia pat ir sušaudėme. Sušaudytojo dokumentai pasiliko pas vyresn. leitenantą Šulskį. (...)

8 užkardos kareivis Bondarčiukas š.m. liepos 26 d. Teizininkų kaime sušaudė pilietį Fedorovą Avenkijų Ferisanovičių. Patikrinus nustatyta, kad Fedorovas A.F. Šventežerio valsčiaus NKVD skyriaus banditų ir rėmėjų įskaitoje nefigūruoja..."

Šios žudynės vadinosi „Revoliucinio teisėtumo pažeidimais".

 

Lietuvos Laisvės Armija

Vokiečių okupacijos metais, 1941 m. gruodį, Veliuoniškis Kazys Veverskis įkūrė Lietuvos Laisvės Armiją, kitais metais parengė jos programą ir struktūrą. LLA turėjo 4 apygardas su štabu Kaune, Aušros g.9. Čia K.Veverskis 1944 m. rengė bei redagavo „Laisvės karžygį" ir „Karines politines žinias". Lietuvą okupavus rusams, LLA štabas persikėlė į Varnių apylinkes, kur atvyko ir generolas Motiejus Pečiulionis. Ten abu įkūrė centrinį LLA štabą, pavadintą „Lietuvos gynimo komitetu". Jis turėjo vadovauti visoms Lietuvos pasipriešinimo jėgoms. Deja, K.Veverskis 1944 m. gruodį buvo NKVD nukautas, o M.Pečiulionis suimtas (Motiejus Pečiulionis, g. 1888 m. sausio 31 d. Šventežerio valsčiuje, Randiškės kaime, kalėjo Vorkutoje, mirė 1960 m. sausio 26 d., palaidotas A.Panemunės kapinėse).

Lazdijų apskrityje LLA vadovavo šio miesto gimnazijos mokytojas Stasys Batūra, jam talkino 1920 m. buvęs Lazdijų komendantas atsargos majoras Stasys Asevičius, g. 1895 m. Šventežerio vls. Kamisaruvkos kaime. Vėliau juos pakeitė Dziviliškių kaimo mokyklos mokytojas Vincas Vikelis, g. 1916 m. Kalviškių kaime8. LLA nariai buvo: Mikas Lukošiūnas (žuvo per mūšį su NKVD Panaroje), Vytautas Gontis („Šarūno" rinktinės vadas, 1947 m. areštuotas, g. 1918 m. Šiauliuose), Juozas Jurelionis - Sakalas (g. 1922 m. Paserninkų k., žuvo su kitais partizanais 1951 m. vasario 6 d. Bestragiškės miške), Antanas Motiejūnas - Šamas (g. 1922 m. Paliūnų k., žuvo 1948 m. rugpjūčio 19 d. Graužų kaime).

Adolfas Valavičius (g. 1919 m. Mikalinos k.) areštuotas, Juozas Kudzys (g. 1920 m. Dulgininkų k.) areštuotas... Ir daugelį jų kovos brolių ištiko panaši lemtis. Tik niekas jau neištrins jų pavardžių iš lietuvių tautos atminties... bent jau nūnai šituo tvirtai tikime.

Deja, nemažai buvo ir kitokių „kovos draugų"... Agentas Kūlokas, g. 1888 m. Stankūnų kaime, užverbuotas NKGB 1945 m. vasario 3 d., šis valdžios pakalikas konspiraciniame susitikime vasario 10 d. papasakojo, kad Dziviliškių pradinės mokyklos mokytojas Vincas Vilkelis dabar yra Vainiūnų kaime pas mokytoją Juozą Jurelionį9. Patikrinus V. Vilkelio buvimą maršrutiniam agentui - keliautojui Petrui į ten NKGB pasiuntė kariuomenę. Vasario 13 d. enkavedistai V. Vilkelį ten iš tikrųjų rado ir suėmė. Kovo 24 d. suėmė ir mokytoją J. Jurelionį. Per tardymą V. Vilkelis pasakojo, kad palaikė ryšį su LLA štabu Kaune, valsčiuose kūrė šios organizacijos skyrius ir platino pogrindžio literatūrą. Sakė, kad Alytaus ir Seinų aps. LLA skyriai priklauso Marijampolės LLA apygardos štabui, o partizanams, veikiantiems miškuose prie Nemuno, vadovauja pulkininkas Šarūnas". Jo būryje - daugiau kaip 1600 lietuvių. „Kur jie yra?" - klausinėjo tardytojas. „Jeigu aš patrauksiu nuo Leipalingio pasroviui Seiros arba nuo Kapčiamiesčio pasroviui Ančios, tai prieisiu jų žiotis, įtekančias į Nemuną. Ančia ir Seira turi aukštus krantus, apaugusius spygliuočiais medžiais. Ten turėtų būti kapitono Janukonio sargybiniai. Susitikdamas su jais, aš turėsiu pasakyti: „Kokios čia gražios pušys!" Jie man atsakys: „Ne tokios gražios, kaip teikia ramybę..." Taip kalbėjo V. Vilkelis tardytojui Choldyrevui. 1954 m. laiške KBG iš Norilsko jis rašė kitaip. Jis liudijo, kad visos tos žinios, pateiktos tardytojui, buvo išgalvotos, nes nepakėlęs kankinimų. Tardytojas vėrė durimis pirštus, nuogą sodino į vandeniu apsemtą rūsį, po paros laiko pusgyvį vėl tardė ir kankino... Pasibaisėtinus kankinimus patyrė ir Adolfas Valavičius, parašęs apie tai 1967 m. Naktį jį išvedė į lauką sušaudyti. Tardytojas taikėsi į jį šautuvu, o paskui vėl įstūmė į ledinį rūsį. Kalinys, išgirdęs užsnūdusio tardytojo knarkimą, ištrūko iš kalėjimo ir bėgo basas per sniegą ir šaltį. Už šešių kilometrų radęs pas žmogų prieglobstį, bet ten jį aptikę enkavedistai ir vėl žiauriai kankinę...

Juozas Jurelionis papasakojo tardytojui Platovui, kad nuo 1943 m. rugsėjo jis priklausė „Laisvės kovotojų sąjungai". Sugrįžus rusams, organizacija pasivadino LLA vardu ir rengėsi ginkluotai kovai. LLA susiformavusi šiame krašte 1944 m. liepą ir turėjusi trejukės tipo struktūrą.

Šis pogrindis greitai tapo visuotiniu ginkluotu pasipriešinimu ir, atrodo, kad jos narių kančios kur kas didesnės už viltis. Tačiau, nepaisant nieko, Lietuvos laisvė jiems buvo ir liks šventa...

Pasakoja Vincas Vilkelis

„1940 m. pradėjome veikti. Iš pradžių buvome skautai. Buvo toks Kazimieras Maciulevičius, kuris vadovavo skautų likučiams pogrindyje. Platino atsišaukimus. Prasidėjus mokslo metams, komunistai ėmė gaudyti. Toks Krutulis dirbo komisariate ir palaikė ryšius su Lietuvos Laisvės Frontu. Ką jis mums liepdavo, tą ir darydavome. Vokiečių laikais pradėjo veikti LLA. Su Veverskiu tiesioginį ryšį palaikė Kazimieras Černiauskas, tada Aštriosios Kirsnos žemės ūkio mokykloje dirbęs mokytoju. Aš taip pat važinėdavau į Kauną, ir mano byloje yra išgalvotas Leonas, tai ten Veverskis. Užėjus rusams, mes tęsėme veiklą toliau. Važinėjau pas Kazimierą Černiauską, ir mes sudarėme štabą.

O tuo metu Batūra, veikęs LLA, pasitraukė į Vakarus. Su manimi veikė Jonas Aleščikas, Antanas Daugėla iš Laibgalių kaimo, Vytautas Vabalas - girininkas iš Lasavičių, Juozas Jurelionis - tai mano mokslo draugai.

Kai aš dirbau Dziviliškių pradinės mokyklos vedėju, tai ten mokytojavo tokia Melniekaitė. Užėjus rusams, ji tapo švietimo skyriaus sekretore, o Valavičius, kuris priklausė LLA, buvo švietimo skyriaus vedėjas. Ta mokytoja ir atvedė pas mane emgėbistus. O pas mane kabojo kryžius, Vytauto, Basanavičiaus paveikslai. Manęs tada nerado namuose. Aš supratau, kad mane seka.

1944 metais lapkričio 6 d. nuvažiavau su užduotimi į Leipalingį, kur susitikau su Valavičiumi, poetu Kudžiu ir leitenantu Mykolu Lukošiūnu. Kai mane suėmė, Valavičius su Kūdžiu jau mėnesį buvo tardomi. Jie apie mane ir papasakojo emgėbistams.

Kai sausio 16 d. atvažiavo suimti, manęs namuose nerado. Sužinojęs, kad esu ieškomas, ėmiau slapstytis. Su tokiu Vladu Kazlausku slapstėmės Palazdijuose, o paskui nuėjau į Laibgalius. Iš ten Krūkonio sūnus pavežėjo mane į Vainiūnus. Jie buvo Vilkelių tolimi giminės. Kai buvau Vainiūnuose pas Juozą Jurelionį, kuris tenai mokytojavo, vyko siautimai. Užėjo kažkokia grupė, prikėlė iš miego, patikrino dokumentus ir mane palikus išėjo. Po trijų valandų atėjo kita, su politruku. Tas sako: važiuojame su mumis, skyriuje patikrinsime. Pasodino rogėse aukščiau ant šiaudų, kad partizanai matytų -savas žmogus. NKVD būstinėje pradėjo kankinti."

 

Generolas Motiejus Pečiulionis

Motiejus Pečiulionis gimė 1888 m. sausio 31 d. Randiškės kaime, Šventežerio valsčiuje, Seinų apskrityje. Jo tėvas Tomas, motina Rozalija Zubrytė - Pečiulioniai Randiškės kaime turėjo apie 30 margų žemės. Pečiulioniai ūkį išnuomavo, ir tėvas, palikęs žmoną su Motiejuku namie, pats išvyko Amerikon, uždirbti pinigų sūnui mokslinti. Po poros metų Pečiulionienė su Motiejuku persikėlė gyventi pas savo brolį vargonininką Rudaminon. Čia jis baigė pradžios mokyklą ir įstojo į Suvalkų gimnaziją. Baigęs gimnaziją M.Pečiulionis Petrapilio universitete studijavo matematiką. Studijuodamas dalyvavo lietuvių studentų visuomeninėse organizacijose. 1914 m. rudenį, prasidėjus karui, savanoriu išėjo į caro kariuomenę ir tarnavo eiliniu kareiviu. Vėliau baigė artilerijos karo mokyklą ir nuo 1916 m. tarnavo karininku, dalyvavo vokiečių-austrų fronte.

1918 m. M.Pečiulionis grįžo į Lietuvą ir iš pradžių apsigyveno Vilniuje, kurį laiką dirbo „Darbo balso" redakcijoje. Besikuriant Lietuvos kariuomenei, stojo į ją savanoriu ir buvo paskirtas Pirmosios baterijos vyresniuoju karininku, vėliau - būrio vadu ir perkeltas į Alytų, kur organizavosi Pirmasis pėstininkų pulkas. M.Pečiulionis pasižymėjo kovose su bermontininkais ir bolševikais, gynė nuo lenkų Varėną, Rodūnę, Lentvarį. Vėliau paskirtas Trečiojo artilerijos pulko vadu. Karines žinias gilino Prancūzijoje. Keletą metų buvo Ginklavimosi valdybos viršininkas. Už narsumą ir sumanumą apdovanotas dviem Vyčio kryžiais su kardais ir prancūzų Garbės legiono ordinu. Jo rūpesčiu Linkaičiuose buvo įsteigtos ginklų dirbtuvės. 1936-aisiais paleistas į atsargą generolas M.Pečiulionis apsigyveno Kaune, bendradarbiavo „Lietuvos Žinių" dienraštyje.

1943    m. balandžio 5 d. Kaune vokiečių generalinis komisaras sušaukė žinomų lietuvių inteligentų konferenciją lietuvių SS legiono steigimo reikalui apsvarstyti. Buvo išdalinta garsių tautos vyrų (M.Biršiškos, prelato Šaulio, gen. S.Raštikio, gen. Kubiliūno ir kt.) rezoliucija, kurią susirinkusieji turėjo apsvarstyti bei priimti. Vokiečiai aiškiausiai reikalavo iš lietuvių pralieti kraują už „bendrą reikalą", antraip grasino represijomis. Tik vienas M.Pečiulionis drąsiai ir tiesiai pasakė, kad iš priimtų rezoliucijų turi būti visiškai aišku, kad lietuviai siekia nepriklausomybės Lietuvai, ir iš susirinkimo pasitraukė.

1944    m. išėjo į partizanus, kur tapo vyriausiuoju LLA ginkluotųjų pajėgų vadu. Suimtas kalėjo Vorkutoje. Grįžo 1956 m. Mirė 1960 m.

 

Vetrovo divizija

1944 m. spalio 10 d. Alytuje dislokuojamas 4-osios šaulių divizijos, vadovaujamos generolo Vetrovo, 34-asis pulkas10. Jis čia buvo tol, kol nepalaužė tautos pasipriešinimo. Kaip byloja 1949 m. duomenys, 34-asis enkavedistų pulkas apskrityje buvo išdėstytas taip: Alytuje - pulko štabas, pirmasis batalionas ir pirmoji bei trečioji kuopos. Seirijuose - antroji kuopa (69 kareiviai), Simne - būrys (71 kareivis), Lazdijuose - 2/34 pulko štabas, antrasis batalionas su šeštąja kuopa (119 kareivių), Veisiejuose - ketvirtoji kuopa (50 kareivių), Leipalingyje - penktoji kuopa (20 kareivių), Druskininkuose - būrys (214 kareivių), Merkinėje - aštuntoji kuopa (55 kareiviai), Ryliškiuose - būrys, Varėnoje - 3/34 pulko štabas, trečiasis batalionas su devintąja kuopa (117 kareivių).

Tuos Lietuvos „vaduotojų" būrius per kaimus ir miškus vedė MGB skyrių viršininkai: leitenantai - Jonas Jocius, Jonas Petrošius, Jonas Renkauskas, Anicetas Šmatavičius, Pranas Macenis ir kt. Žuvo ar buvo nukankinta apie 400 Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanų. Ir žmonių lūpose nuo tol žodis rusai skambėjo kaip kraugeriai. Nė kiek ne menkesnės „šlovės" nusipelnė ir jiems talkinę lietuviai.

Lietuvos SSR Valstybės saugumo komiteto (KGB) nevisame išlikusiame archyviniame fonde LSSR KGB darbuotojų kartotekos tarnybos kortelėje yra žinių, kad Šmatavičius Anicetas Leonovič (taip dokumente) g. 1922 05 03 Telšių aps. Alsėdžių vls. Dišlių k., turėjo pradinį išsilavinimą (baigė tris gimnazijos klases), 1945 m. mokėsi SSSR NKVD mokykloje Lietuvoje. 1950 07 12 - 1952 05 01 dirbo Kauno srities Lazdijų rajono skyriaus pavaduotoju, tuo pačiu metu - Lazdijų r. 2-N poskyrio viršininku.

Macenis Pranas Kazisovič (taip dokumente), g. 1924 08 24 Telšių aps. Plungės vls. Merkeliu k. turėjo pradinį vidurinį išsilavinimą (baigė 4 gimnazijos klases), 1945 m. mokėsi SSSR NKVD mokykloje Lietuvoje. Nuo 1947 10 01 dirbo MGB Lazdijų aps. valsčiaus poskyrio operįgaliotiniu, nuo 1950 02 23 - MGB Lazdijų aps. skyriaus Leipalingio vls. poskyrio vyr. operįgaliotiniu, nuo 1950 07 12 - MGB Kauno sr. Veisiejų rajono skyriaus 2-N poskyrio vyr. operįgaliotiniu, nuo 1951 06 10 iki 1952 02 01 -MGB Kauno sr. Veisiejų r. skyriaus 2-N poskyrio viršininko pavaduotoju.

SSSR MGB įsakais 1948 04 22 suteiktas leitenanto, 1951 10 19 - vyresn. leitenanto laipsnis.

Petrošius Jonas, g. 1916 m. Utenos aps. Alantos vls. Idiškio k.

Nuo 1945 02 01 dirbo NKGB Lazdijų aps. skyriaus operjgaliotinio padėjėju, nuo 1946 04 01 - MGB Lazdijų aps. skyriaus operįgaliotiniu, nuo 1948 04 01 - MGB Lazdijų aps. skyriaus Lazdijų valsčiaus poskyrio viršininku, nuo 1949 09 01 - MGB Lazdijų aps. skyriaus viršininko pavaduotoju, nuo 1950 07 15 iki 1953 04 03 - MGB Kauno srities Simno rajono skyriaus viršininku.

SSSR NKVD 1945 09 08 įsaku suteiktas jaun. leitenanto laipsnis, SSSR MGB 1949 04 08 įsaku - leitenanto, SSSR MGB 1952 09 18 įsaku - (saugumo) vyresn. leitenanto, SSSR KGB 1955 10 24 įsaku - vyresn. leitenanto laipsnis.

Jocius Jonas Antonovič (taip dokumente), g. 1917 05 26 Raseinių aps. Betygalos vls. Isgucėnų k. (taip dokumente), turėjo pradinį išsilavinimą (baigė 6 pradinės mokyklos klases). Nuo 1948 09 15 dirbo MGB Lazdijų aps. Veisiejų valsčiaus poskyrio viršininku, nuo 1950 07 12 iki 1951 06 15 - MGB Kauno srities Veisiejų rajono skyriaus 2-N poskyrio viršininko pavaduotoju.

SSSR MGB įsakais 1945 11 05 suteiktas jaun. leitenanto, 1948 04 22 - leitenanto, 1951 10 19 - vyresn. leitenanto laipsnis.

Renkauskas Jonas Stepovič (taip dokumente), g. 1921 m. (mėnuo, diena nenurodyta) Ukmergės aps. Gelvonų vls. Bagaslaviškio k., turėjo pradinį išsilavinimą (baigė 4 liaudies mokyklos klases), 1945 03 02 - 1945 11 16 mokėsi SSSR NKVD mokykloje Lietuvoje.

Nuo 1948 06 01 dirbo MGB Lazdijų aps. skyriaus Leipalingio valsčiaus poskyrio viršininku, nuo 1950 07 12 iki 1952 09 15 - MGB Kauno srities Veisiejų rajono skyriaus viršininko pavaduotoju ir 2-N poskyrio viršininku.

SSRS MGB įsakais 1945 11 05 suteiktas jaun. leitenanto, 1948 05 11 - leitenanto, 1951 06 14-vyresn. leitenanto laipsnis.

Audenis Vytautas Stanislavovič (taip dokumente), g. 1928 m. (mėnuo, diena kortelėje nenurodyta) Ukmergėje, turėjo vidurinį išsilavinimą (baigė 6 gimnazijos klases), 1956 m. vidurinę mokyklą, 1946 07 04 - 1948 02 23 baigė SSSR MGB MKŠ mokyklą Lietuvoje. Nuo 1953 05 26 dirbo MVD Lazdijų rajono skyriaus viršininku, nuo 1954 04 07 iki 1959 09 27 - LSSR KGB įgaliotiniu Lazdijų rajone.

SSSR NKVD (taip dokumente) įsakais 1948 01 20 suteiktas jaun. leitenanto, 1950

11 15 - leitenanto laipsnis, SSSR KGB įsakais 1954 09 04 - (saugumo) vyresn. leitenanto, 1955 10 24 - vyresn. leitenanto, 1958 12 16 - kapitono laipsnis.

Žuvę Lazdijų aps. MGB-MVD skyrių karininkai:11

1.    R.Bagdonas - 1950 m. rugsėjo 25 d. Šventežeryje, MGB vyr. operatyvinis įgaliotinis.

2.    Nikolajus Vertila - 1947 m.spalio 28 d., MGB jaun. leitenantas.

3.    Nikolajus Gaivalenka- 1947 m. vasario 8 d., leitenantas, operatyvinis įgaliotinis.

4.    Ivanas Koroliovas, g. 1909 m. - 1947 m. rugsėjo 13 d. Macevičių k., MGB skyriaus viršininkas.

5.    Juozas Lazauskas, g. 1922 m. - 1947 m. kovo 1 d. Pakirsnių k., operatyvinis įgaliotinis.

6.    Jakimas Muravjovas, g. 1912 m. - 1947 m. kovo 1 d. Pakirsnių k., milicininkas.

7.    V.Motinas - 1947 m. liepos 22 d. Kaziulių k., Leipalingio vls. MGB skyriaus viršininkas.

8.    Miliušenka - 1947 m. liepos 22 d. Kaziulių k., Leipalingio vls. MVD skyriaus viršininkas.

9.    Michailas Motinas, g. 1926 m. - 1947 m. rugsėjo 3 d. Černiauskų k., milicininkas.

10.    Vasilijus Martiševas, g. 1926 m. - 1947 m. rugsėjo 13 d., Macevičių k., įgaliotinis.

11.    Juozas Ragelis, g. 1923 m. - 1948 m. vasario 8 d., kai ėjo iš Leipalingio į Savanorių k., MGB jaun. leitenantas.

12.    Jonas Stankevičius, g. 1926 m. - 1947 m. rugsėjo 3 d. Černiauskų k., milicininkas.

13.    Tamošaitis - 1946 m. gegužės 7 d. Babrų k., Veisiejų vls. įgaliotinis.

14.    Stepanas Čiujevas, g. 1915 m. - 1947 m. kovo 1 d. Pakirsnių kaime, įgaliotinis.

15.    Stasys Šimkevičius, g. 1928 m. - 1948 m. rugpjūčio 2 d. Paliepio k., Kapčiamiesčio vls. MVD skyriaus įgaliotinis, jaun. leitenantas.

16.    Šturminas (Miturinas) - 1947 m. liepos 22 d. Kaziulių k., OCY kuopos vado pavaduotojas.

 

Stribai

Rusų kariuomenei Lietuvos vieškeliais nudundėjus į vakarus, kaimuose pasirodė šunimis vedini enkavedistai, dar vėliau - kaimiečiams gerai pažįstami, bet keistai apsirengę žmonės: pusiau kariškiai, su raudonomis penkiakampėmis kepurėse. Tai buvo stribai. Tas keistai išverstas ginkluoto žmogaus pavadinimas, jo elgesys, psichologija atėjo iš Sovietijos ir dar ilgai pasiliks lietuvio atmintyje. Greitai paplito šmaikšti dainelė: „Ir atėjo kūdas stribas, automatas ant pečių, duonos plutą įsikandęs, duoki, buože, lašinių!" Lietuvos komunistai susigriebė negerai padarę, pavadindami tuos žmones „naikintojais" ir pervadino „liaudies gynėjais". O ta jų „ginama liaudis" juos ir toliau laikė stribais - nusikaltėliais. Iš pirmo žvilgsnio tai buvo tarsi laukinių giminė, atklydusi iš klajoklių krašto. Tačiau ji kilo iš mūsų pačių, tik apimta pasąmoninių sadistinių vaizdinių ir troškimo - naikinti. Iš tikrųjų jie ir buvo kaip laukiniai - vieni nuo kitų priklausomi ir lygūs, kartu nesivaržantys. Grobį irgi dalindavosi kaip anie: kas stipresnis, tas ir daugiau... Visi laikėsi bandos principo: kai vienam nariui pasidarydavo baisu, tas savo baime užkrėsdavo ir kitus, ir visa banda, apimta panikos, bėgdavo per kaimus kur į saugesnę vietą. Tačiau vieno žiaurumas taip pat būdavo užkrečiamas, juo persiimdavo dauguma. Stribai negalvodavo, bet veikdavo instinktyviai. Būdavo, kad drąsa atsirasdavo net iš baimės, ir minia padarydavo tokių nusikaltimų, kokių atskiras jos narys gal niekad nepadarytų. Ar net jais pasibaisėtų. Taigi beasmenei ir anonimiškai miniai visos kaltės tarsi buvo iš anksto atleistos - ji lyg ir nepakaltinama. Tačiau stribų nekentė ne tik kaimiečiai, bet ir patys kariškiai. Tai buvo Lietuvos komunistų „kariuomenė" tautai skaldyti ir valdyti.

Marksizmo teoretikai, būdami puikūs minios psichologai, pabandė savo kūrinį įskiepyti ir Lietuvoje, mat žinojo, kad bandos instinktai yra amžini kaip pati gamta. Ir štai paleido tuos vargšus per miestelius ir kaimus „lygybės daryti", nes šis troškimas prilygsta kitam, stipresniam, turtingesniam, irgi amžinas. Ir ėjo stribai per žmones, juos „robavodami" ir „kotavodami", savo artimuosius Sibiran tremdami, nes buvo įsitikinę, kad viską keičia negrįžtamai. Taigi lyg ir apimti savotiško pamišimo ar net apsėsti... Bet kai šis pamišimas praėjo, pasiliko kaltės jausmas ir nenumaldoma baimė, kuri ir neleidžia stribui pasakyti tiesą net šiandien, praėjus tiek metų, o jiems patiems atsidūrus ties slenksčiu į Anapus.

Gal ne vienas buvęs stribas prisimena save, stovintį stribynėje prieš leitenantą ir gaudantį jo proteliui nesuvokiamus žodžius: „V konce koncov!" Dabar, jau žiloje senatvėje, gal seka liūdnu žvilgsniu laidotuvių procesiją: karstą su partizano palaikais, surankiotais iš stribyno patvorių, perjuostus trispalve, kurį žmonės lydi į amžinojo poilsio vietą. Gal jo ausyse staiga suskamba daina, kurią, sustoję ant jaunu krauju aplaistytų kalvų, dainavo ganyklų vaikai: „Neliūdėk, žalia giruže, nes ateis laikai, sudainuos tau linksmą dainą Lietuvos vaikai..." Ir tie laikai atėjo. Tik gal nė vienas stribas taip ir neparodė tos vietos, kur jie kitados, su penkiakampėmis kepurėse, naktį užkasė žuvusius ir nukankitus, kurių kepurės buvo papuoštos Vyčio ženklais. Taip susidūrė ir mirti-


nai susikovė ne tik žmonės, jų idėjos, bet ir jų simboliai. O Vytis, net pralaimėjęs, žmonių sąmonėje vis vien nugalėjo, nes visuomet reiškė gyvosios Lietuvos dvasios pergalę. Ir šiandien mes regime, kad anie pokario kaimiečiai buvo teisūs: partizanų pralaimėjimas - buvo jų Didžioji Pergalė. Iš ten - ir mūsų Atgimimas...

LSSRKP(b) CK 1944 m. liepos 24 d. nutarė respublikos teritorijoje, išvaduotoje nuo vokiečių fašistų okupantų, visose apskrityse steigti naikintojų (istrebitelių) batalionus, kiekvienoje - po 150 žmonių. Stribus organizuoti įsakė kompartijos komitetams ir NKVD skyriams. Taip buvo sukurta „šlovingoji" Lietuvos komunistų „armija". Tą Antano Sniečkaus nutarimą perrašė enkavedistų vadas Juozas Bartašiūnas.

Liepos 27 d. jis įsakė istrebitelių batalionų štabo viršininkui papulkininkiui Eismontui parinkti iš karininkų batalionų vadus. Taip pat įsipareigojo NKVD skyrius veikti nedelsiant ir po 10 dienų informuoti apie tai patį Bartašiūną.

LSSR KP(b) Ck ir LKT 1944 m. gruodžio 3 d. nutarė suformuoti istrebitelių būrius ir valsčiuose - po 30-40 žmonių kiekviename. Būrį apginkluoti kulkosvaidžiu ir trofėjiniais ginklais. Pabrėžiama, kad stribų būriai yra NKVD kariniai padaliniai ir naktimis turi likti kareivinėse, o dieną, jeigu ramu, gali eiti namo. Operacijų vykdymui skirti „arklinį" transportą... Į stribus imti tik ištikimus revoliucionierius, grįžusius iš „lazaretų" karius, tarybinius partizanus, komjaunuolius ir panašius „didvyrius". O svarbiausia - būti budriems, nes ir tarp stribų pasitaikę išdavikų. J.Bartašiūnas 1945 m. kovo 23 d. informavo stribų vadus, kad esama atvejų, kai istrebiteliai, pasiėmę ginklus, išeina pas partizanus. Antai iš Alytaus apskr. naikintojų bataliono į mišką išėję 4 „liaudies gynėjai".12

LSSR NKVD
1945.11.15.
drg. Kruglovui
Lietuvos SSR Vidaus reikalų liaudies komisarui,
valstybės saugumo komisarui drg. Bartašiūnui.
Operatyvinio sektoriaus viršininkui
III rango milicijos komisarui drg. Rudiniui.

Spec pranešimas13

Š.m. vasario 2 d. Šventežerio valsčiaus NKVD skyriaus įgaliotinis Svistelinas su istrebitelių komandos grupe šukavo Margų gyvenvietę, esančią netoli miško masyvo prie Kamenkos kaimo (kv. 18/66). Svistelinas 2 val. dienos baigė darbą ir kartu su naikintojų komandos kariais atėjo prie savo pastočių, esančių pamiškėje, ir rengėsi važiuoti į Kamenką.

Kai tik kariai susėdo į roges, banditai iš miško pusės paleido kulkosvaidžių ugnį į istrebitelius, dėl to iš pirmos salvės nukauti 5 istribiteliai ir vienas sužeistas.

Drg. Svistelinas ir su juo esantis milicininkas paleido iš automato atsakomąją ugnį, ketino banditus pulti, bet naikintojų komandos kariai, palikę žuvusius, metę ginklus, paniškai išsibėgiojo...

Pavyko atremti banditų puolimą, surankioti mestus ginklus ir išnešti iš kovos lauko sužeistą karį. Svistelinas taip pat buvo sužeistas į petį ir kaklą.

Aiškinantis pagal dalyvavusiųjų ir mačiusiųjų parodymus paaiškėjo, kad buvo nukauti du banditai, kuriuos kiti banditai nusivežė.

Iš apskrities NKVD skyriaus darbuotojų ir pasienio komendantūros sudaryta grupė, vykdyti priemonėms nustatant banditų buvimo vietą ir areštuojant jų rėmėjus.

Agentūros ir tardymo būdu išaiškinta, kad ginkluotas susidūrimas įvyko su banditų grupe, vadovaujama bandito Juozo Leifanto. (Neifaltos B.K.).

Nurodyta gauja sausio 28 d. iš istrebitelių grupės, vadovaujamos drg. Svistelino, atėmė 2 kulkosvaidžius ir 2 automatus, ir ji slapstosi Alytaus ir Marijampolės aps. teritorijoje.

LTSR Seinų aps.

NKVD ir NKGB opergrupės viršininkas,
valst. saugumo majoras (Kukuškinas)

1945 m. vasario 3 d.
Vilniaus NKVD-NKGB operatyvinio sektoriaus viršininkui
pulkininkui drg. Rydykai
Vilnius
1945 m. spalio mėn. penkiadienio

Pranešimas14

(Ištrauka)

Nacionalistinis pogrindis ir banditų grupės, veikiančios apskrityje, tęsia savo priešišką veiklą. Per ataskaitinį penkiadienį Seirijų valsčiuje užregistruoti 2 teroristiniai banditų išpuoliai.

1) Spalio 20 d. Seirijų vls. NKVD skyriaus apylinkės įgaliotinis Radvilavičius Pranas, Domo s., 18 val., grįždamas iš Vainiūnų arkliais važiavo su 4 naikintojų būrio kariais. Už 8 kilometrų nuo Seirijų, Cibulių k. rajone grupę iš pasalų apšaudė grupė banditų, per susišaudymą buvo nukautas apylinkės įgaliotinis Radvilavičius ir naikintojas Lukoševičius Baltrus, Jono s., sužeistas naikintojas Radvilavičius Kazys, Prano s., ir Radvilavičius Jonas, Jono s. Po susišaudymo banditai iš nukautųjų paėmė lengvąjį kulkosvaidį, automatą, šautuvą ir pasislėpė.

Spalio 21 d., tęsiant aiškinimosi darbą dėl įvykdyto teroro spalio 20 d. Seirijų valsčiuje, 10 naikintojų būrio karių, vadovaujamų OBB vyr. įgaliotinio naikintojų batalionui leitenanto drg. Kraskovo, 18 val. grįžo iš operatyvinės užduoties į Seirijus. Už 4 km nuo Seirijų mūsų grupė gavo duomenų, kad Akuočių dvare yra apie 20 žmonių banditų gauja. Mūsų grupė ryžosi patikrinti faktą, išsidėstė mūšio tvarka, priėjo prie dvaro, ir iš tikrųjų jo prieigose banditai mūsų grupę apšaudė. Prasidėjo mūšis, kuris tęsėsi 20 minučių, kol mūsų grupė išeikvojo šovinius, po to dėl banditų pusės jėgų persvaros pasitraukė, prarasdama nukautąjį karį naikintoją Aleksą Andrulevičių, ir vienas buvo lengvai sužeistas (...).

Apžiūrėjus mūšio lauką, buvo nustatyta, kad per mūšį nukauti 5 banditai (kraujo pėdsakai), kurių lavonus nusinešė patys banditai, be to, mūšio lauke rastas banditų portfelis su 25-50 sudėtų į paką lapelių su Lazdijų apskrities valsčiaus pavadinimais, iš to matyti, kad nurodyta grupė buvo maršrutinė ir ėjo iš Alytaus apskrities į Lazdijų apskritį platinti lapelių. Tolimesnis banditų persekiojimas teigiamų rezultatų nedavė.

Be to, spalio 21 d. Seirijų vls., Pošnios k. rajone buvo nuplėšti kontrevoliucinio turinio lapeliai, platintojas nenustatytas. Mūsų per šį periodą rasti lapeliai pridedami prie pranešimo.

Alytaus aps. NKVD skyriaus viršininkas
papulkininkis (Lisovskis)

Iš Seinų aps. LKP(b) sekretoriaus pranešimų:15

(...) Apskričio gyventojai bendrai imant skaitosi vidutinio turtingumo, tamsūs, prietaringi, užsispyrę nacionalistai, darbininkijos nėra, nes, išskyrus keletą smulkių malūnų bei lentpjūvių, jokios pramonės nebuvo ir nėra.

Tarybų valdžia valsčiuose ir apylinkėse buvo pastatyta iš neaiškių žmonių, nes teisingas žinias sunku buvo iš karto surinkti, kadangi šitam apskrityje nebuvo nei partinio judėjimo, nei pačių partizanų, išskyrus kelis pavienius asmenis ir pasekoje buvo daug išaiškinta liaudies priešų, kurie buvo prasiveržę į tarybinius organus, kurie šiuo metu buvo izoliuoti.

(...) Nuo sausio mėn. 1945 m. išsiplėtė mūsų apskrityje banditizmas ir jau pradėjo veikti ne smulkiomis grupėmis, o didelėmis bandomis, po 200-300 gerai ginkluotų banditų ir daugiau, kurie vežasi ir ginklų bei šaudmenų atsargas, atimtuose nuo valstiečių vežimais ir arkliais, o daugumoje apiplėšia tarybinius ūkius bei arklių-mašinų nuomavimo punktus.

Tokių stambių banditinių gaujų vasario mėnesyje pradėjo pasirodyti tankiau ir kovą vesti su jais ne tik naikinančio bataliono vyrams pasirodė sunku, bet kad ir pasieniečių esantys garnizonai nebeužkerta kelią jų siautėjimui. Nes dabartiniu metu jie metė lozungą (tai yra banditai), kad mes greitai baigsime su tais, kurie įvedė komunistų tvarką Lietuvoje. Ir jie pirmoje eilėje ieško tų, kurie yra grįžę iš Tarybų Sąjungos lietuvių.

Praktikoje aš duodu kelis pavyzdžius jų veikimo taktikos, kurias aš pats ir mano draugai pergyvenom.

1. 1945 m. sausio 14 dieną, nuvažiavus į Sangrūdos valsčių dėl pravedimo kompanijos prievolių pristatytmo valstybei reikalu bei raginimo kovai prieš Lietuvos vokiškuosius nacionlistus. Kuomet buvome susirinkę pas valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininką, valsčiaus ir apskr. pasiųstas aktyvas, apie 8 val. 30 min. vakaro, buvo paleista automato serija per langą, kur pasekoje buvo užmušta 3 žmonės ir 3 sužeista, tame skaičiuje ir aš į ranką ir galvą.

2.    Po to, vasario 23 d. 1945 m. buvo pulta naktį tas pats valsčiaus miestelis Sangrūda, tuomet radosi tenai apkomo atstovas, kuris buvo nuvykęs pravesti Raudonosios Armijos 27-ųjų metinių sukaktuves. Puolimas buvo įvykdytas 2 val. ryto, bet atremtas vietos veikiančiojo bataliono vyrų bei pasieniečių, kur pasekoje žuvo du pasieniečiai, karininkas ir kareivis.

3.    1945 m. vasario mėn. 25 d. įvyko apkomo nutarimu grupinis mokytojų suvažiavimas Rudaminoje. Buvo suvažiavę dviejų valsčių mokytojai, kur buvo dienotvarkėje aptariami pedagoginiai klausimai ir pranešimas apie tarptautinę padėtį ir padėtį frontuose. Pravesti buvom nuvažiavę ir aš kaip agit. ir propagandos skyr. vedėjas (T.Kulakauskas) ir švietimo skyriaus vedėjas. Įpusėjus suvažiavimo dienotvarkei, apie 2 vai dienos gavome pranešimą, kad Rudaminos miestelį supa banditai ir pasekoje išgirdome kulkosvaidžių bei automatų šūvius visai arti ir bėganti vietos milicija iš miestelio. Padėtis buvo rimta, nes miestelis liko atviras, niekieno neginamas, kilo įtarimas, ar nėra specialiai ruoštas užpuolimas ant minėto mokytojų suvažiavimo, ir tuo pačiu pasirodė, kad miestelis yra supamas iš visų pusių ir gana didelėmis jėgomis, kaip vėliau paaiškėjo, kad buvę banditų daugiau negu 300 gerai ginkluotų asmenų.

Susirinkę mokytojai kai kurie labai išsigando, kurie buvo lojalūs Tarybų valdžiai, net pradėjo naikinti pareiškimus, kuriuos turėjo pasirašę dėl įstojimo į profesinę sąjungą. Be to, pamatę, kad banditai sudaro rimtą pavojų jiems, kurie prisideda prie Tarybų valdžios sutvirtinimo Lietuvoje, iš tų organų, kurie specialiai turi kovoti su banditizmu, būtent: milicija bei nakinantys batalionas, banditams puolant miestelį dienos metu, pabėgo dėl silpnos organizacijos ir ginklų bei šaudmenų trūkumo ir paliko vietos aktyvą likimo valiai - banditų malonei.

Kur pasekoje buvo išplėštas kooperatyvas ir paimtos tinkamesnės prekės bei pinigai. Paleisti iš milicijos arešto. Apgadintas milicijos namas nuo granatos.

Ir per šį puolimą apart 9-nių užmuštų naikinančio bataliono vyrų, dingo be žinios daugiau 20-ies dar naikinančio bataliono vyrų, kur matyti buvo sugauti banditų ir išvežti.

Banditai siekia paraližuoti žemesniuosius Tarybų valdžios organus, kur, žinoma, jie patys vykdytojai praktikoje į gyvenimą, visų partijos bei vyriausybės nutarimų yra per vis mažiau apsaugoti, neturi jokių ginklų ir gyvena kaimuose pavieniui..."

(Kalba netaisyta)

Pasakoja Jonas Vaitkevičius

„Tai įvyko 1945 metų vasarį. Lopiškų kaime buvo apsistoję gal 20 rogių su partizanais, o jų vadas atvyko važeliu. Ten pat gyveno stribas Petras Sereda. O stribai iš Jono Čekanavičiaus buvo atėmę didelį bulių ir jį pasipjovę. Mėsos turėjo, bet duonos neturėjo. Taigi Petras Sereda parvyko iš Rudaminos stribyno į namus duonos. O namuose partizanai. Išeina jo tėvas iš trobos ir sako: „Sūnau, nenusigąsk, turime svečių". Ir išėjo trys partizanai. Išsigandęs jo vežėjas spruko su rogėmis pas stribus į Rudaminą, ir pranešė, kad taip ir taip - Petrą banditai suėmė. Tada stribų vadas Stasys Butanavičius (iš Mikniškių kaimo) prašo rusų leitenanto leisti jo būriui suimti partizanus. Tas leido. Ir išvažiavo: broliai Saladinskai iš Maišymų kaimo, Kryžiokas irgi iš ten, Šmitas, Leskevi-čius iš Sakalčiznos ir kiti. Stribus, dar neprivažiavusius Petro Seredos sodybos, iš užpakalio apsupo partizanai. Leskevičius pasidavė, Šmitas pabėgo, o kiti žuvo. Taip atsitikus, partizanai nutarė pulti Rudaminą. Pajutę Rudaminos stribai stvėrė prie bažnyčios stovėjusius žmonių arklius, o tada buvo mišios, sekmadienis, ir į Lazdijus. Dar kiti bažnyčios bokštuosna sulindo, o toks stribas Zabulevičius tvarte po mėšlu pasislėpė. Partizanai, užpuolę stribų būstinę, sunaikino dokumentus ir išvadavo areštuotus. įdomiausia tai, kad su partizanais Rudaminos stribyną puolė ir pasidavęs stribas Leskevičius. Partizanai, sugrįžę į Lopiškių kaimą, papietavo ir kartu su Petru Sereda ir Leskevičiumi išvažiavo į Kalniškės mišką. Gegužės 16 dieną per kautynes Kalniškės miške Leskevičius žuvo, o Petras Sereda pabėgo, bet vėliau jį sugavo ir nuteisė lagerio.

Rudaminoje tada nušovė saugumo agentą, Motiejūną."

Iš Seinų apskrities LKP(b) sekretoriaus pranešimų:16

„Kaip tik tuo pačiu laiku Leipalingio milicijos skyriaus patalpose buvo sušauktas valsčiaus aktyvo pasitarimas dėl pravedimo Didžiosios Spalio Socialistinės Revoliucijos šventės minėjimo. Susirinkimą apsaugojo vienas liaudies būrio gynėjų kovotojas, o patrulių bei kitos apsaugos miestelyje nebuvo. Banditai pasinaudodami vietinių milicijos organų nebudrumu, apsuko miestelį nejučiomis, priėjo prie pašto agentūros, nupjovė ryšių laidus ir puolė milicijos patalpas, kuriose vyko aktyvo pasitarimas, apmėtė patalpas granatomis ir apšaudė iš šautuvų, automatų bei kulkosvaidžių, ko pasekoje kulipka buvo užmuštas liaudies gynėjų būrio kovotojas (kuris apsaugojo susirinkimą) Žibūda ir sužeisti valsčiaus milicijos viršininkas drg. Sergejenka ir milicininkas drg. Maciulevičius. Nežiūrint to, kad miestelis buvo užpultas netikėtai buvo oranizuota miestelio gynyba, vietinio liaudies gynėjų būrio bei milicijos jėgomis kuriomis vadovavo valsčiaus partorgas drg. Steponavičius, mūšiai su banditais tęsėsi apie valandą laiko, bet kadangi banditų jėgos buvo žymiai didesnės ir pasinaudodami netikėtu užpuolimu valsčiaus įstaigoms spėjo padaryti didelių nuostolių.

Kadangi banditai prieš užpuldami nutraukė telefono laidus, tai telefono ryšio su apskrities centru bei kaimyniniais valsčiais ir pagalbai ginkluotų jėgų iššaukti iš kitur nebuvo įmanoma, tik vienas liaudies gynėjų būrio kovotojas, pasprukęs iš banditų apsupimo, nubėgo pranešti apie įvykį į artimiausią miestelį Veisiejus, kuris randasi apie

12 klm nuo Leipalingio. Pranešus Veisiejų komendantui apie įvykį, tuojau pagalbai buvo pasiųsta su mašina apie 20 pasienio raudonarmiečių, kurie į Leipalingį atvyko apie 23 val. naktį, bet banditai jau buvo pasitraukę, tuo pat laiku pribuvo į Leipalingį ir iš Lazdijų pasiųsta operatyvinė grupė, susidedanti iš liaudies gynėjų bei milicijos darbuotojų. Tačiau iš pasieniečių bei saugumo organų pusės nebuvo imtasi iniciatyvos aktyviam banditų persekiojimui, aiškindami, kad tamsios nakties sąlygose banditų persekiojimas buvo neįmanomas.

(...) Apie vasario mėn. pradžią Leipalingio naikinančio bataliono vyrai ir valsčiaus milicijos viršininkas vykdė operaciją ir susidūrė su banditų grupe. Prasidėjo susišaudymas, bet nebūdami tikri, kad jie ne su savais šaudosi, milicijos viršininkas sustabdė šaudymą ir su trimis naikinančio bataliono vyrais nuėjo priešais, sakydamas, kad mes šaudomės su savais. O iš tikrųjų buvo banditai ir visi nuėjusieji buvo suimti."

(Kalba netaisyta)

1945 m. gruodžio 21-ąją kartu su naikintojais, vadovaujamais Seirijų NKVD skyriaus viršininko pavaduotojo milicijai Taranovo, į Paserninkų kaimą buvo pasiųsta karinė grupė. Už trijų kilometrų nuo Seirijų ši grupė susidūrė su partizanais. Per susišaudymą buvo nukautas Taranovas, NKVD įgaliotinis Aleksa ir penki kariai naikintojai, sužeistas vienas vietos gyventojas. Partizanai paėmė tris kulkosvaidžius, du automatus, du šautuvus ir NKVD anstpaudą, buvusį pas drg. Taranovą.17

Iš stribo Jono Radvilavičiaus 1975 m. liudijimo 18

„1945 metais rudenį ar pavasarį, tiksliai neprisimenu, mes žinojome, kad 250 banditų ruošiasi pulti Seirijus. Apie tai mes sužinojome tokiu būdu. Mano sesers vyras Bražinskas Zigmas važiavo šieno arkliais su pastote į Paserninkų kaimą. Jis dirbo Seirijų valsčiaus arklių šėriku. Pastotė buvo iš Žagarių kaimo. Su juo kartu važiavo Kėrys, vardo neprisimenu. Paserninkų kaime banditai jį nukėlė nuo šieno (važiavo su šienu į Seirijus), nurengė, nuvedė į Bukaučiznos mišką Bestragiškės kaime ir kankino. Kerį banditai paleido, prieš tai primušė. Kėrys pranešė, kad banditai nusivedė Bražinską Zigmą, liaudies gynėjai - 13 žmonių išvyko ieškoti banditų. Išvykimo metu skambino Seirijų bažnyčios varpai. Visi, išskyrus porą trejetą žmonių, buvo nušauti banditų. Vėliau tą pačią dieną atvyko kariuomenė iš Alytaus ir banditai turėjo pasitraukti. Ir tik tardant Paserninkų k. gyventojus, buvo sužinota, kad banditai turėję pulti Seirijus."

Alytaus apskrityje 1946 m. jau buvo 7 stribų būriai, iš viso - 190 žmonių. Alytaus LKP(b) nutarė įsteigti skrajojantį liaudies gynėjų batalioną. Bataliono vadu paskyrė drg. Lisovskį, pavaduotoju - drg. Slavinską, bataliono komisaru - drg. Prakapą.

1-ojo būrio vadu tapo Bronius Daraškevičius, buv. Šarūno būrio partizanas, polit-vadovu, komjaunimo sekretorius Steponaitis, 2-ojo būrio vadas drg. Filimonovas, buv. Šarūno būrio partizanas, politvadovas, komjaunimo instruktorius drg. Jaciunskas, 3-iojo būrio vadas Antanas Žmuidzinavičius, buv. Šarūno būrio partizanas, politvadovas - drg. Bukleris.

„Prie bataliono sudėties sudaryti agitfurgoną dėl agitmasinio darbo gyventojų tarpe, furgono viršininku skirti drg. Baravyką, pavaduotoju - drg. Dobrovolską", - nutarė Alytaus LKP(b), o pasirašė sekretorius Juozas Matačinskas...19

Taip dauginosi apskrityje stribai, tarp kurių buvo nemaža NKGB užverbuotų slaptųjų agentų. Alytaus MGB turėjo 18 tokių stribų-agentų..." Agentas Bojevikas - Seirijų stribas Vincas Savostas teikia žinių apie Butkaus - Juozo Marčiulionio ir Špoko - Antano Vailionio partizanus", - rašo MGB. Pagal to paties Bojeviko duomenis Juozapavičiuose, pas Oną Padimanskienę, 1948 m. birželio 19 d. bus šokiai, į kuriuos ateis civiliškai apsirengę banditai. Buvo pasiusta operatyvinė grupė, vadovaujama Seirijų MGB skyriaus operatyvinio įgaliotinio jaun. Itn. Sudilovskio ir MGB 1-osios kuopos vado leitenanto Filatovo. Stribai, sutikę sodyboje vyrą su moterimi, sukomandavo: „Ruki verch!" „Zdravstvujte, tovarišči", - atsakė nepažįstamasis ir, išsitraukęs pistoletą, ėmė šaudyti. Moteris šoko bėgti, bet paskui parkrito - buvo mirtinai sužeista. Tuomet žuvo partizanas Dobilas - Vaclovas Bartkevičius, g. 1922 m. Gudonių kaime, ir Onutė Konstanavičiūtė, g. 1930 m. Juozapavičių kaime.

O štai ir liudijimas apie stribų „karingumą". Alytaus aps. LKP(b) sekretorius 1947 m. kovo 4 d. rašo: "Komunistų biuras pažymi, kad einantis valsčiaus MGB skyriaus viršininko pareigas Losiakovas ir MVD skyriaus viršininkas Smirnovas sausio ir vasario mėnesiais susilpnino kovą prieš buržuazinių nacionalistų likučius ir jų ginkluotus būrius."

Losiakovas be apskrities MGB skyriaus viršininko leidimo išvažiavo iš valsčiaus teritorijos, palikdamas stribus vienus. Tie vaikčiojo po kaimus medžiodami ir užsiiminėdami rinkliava. Be kariuomenės priedangos vasario 24 d. Raganiškės kaime susidūrė su partizanais. Žuvo Seirijų valsčiaus partorgas Kavaliauskas, valsčiaus VK pirmininkas Korkazas, apylinkės pirmininkas Vaivada ir buvo sunkiai sužeistas LKP(b) instruktorius L. Solovjovas.

„LKP(b) aps. biuras pažymi, kad MGB kariuomenės pulko štabo viršininkas Kuricy-nas, vykdydamas operaciją prieš minėtą gaują, ją sužlugdė, susidurdamas su 27 banditais, Losiakovo ir Smirnovo neveikia privedė prie to, kad nacionalistai banditiniai elementai prieš rinkimus į AT suaktyvino savo priešišką veiklą. Valsčiaus teritorijoje nebaudžiami platina antitarybinius lapelius ir leidžia antitarybinį laikraštį „Laisvės rytas". Jie taip suįžūlėjo, kad šį laikraštį paštu atsiunčia visiems vadovaujantiems valsčiaus darbuotojams, tarp jų MGB bei MVD viršininkams".20

Stribai, be to, partizanų visaip gąsdinami ir bauginami. 1947 m. gegužės 9-osios naktį pas Geištarų kaimo gyventoją atėjo trys karininkai, vienas, sako, buvo su leitenanto antpečiais. Paprašė piliečio, kad tasai nuneštų siuntinį vienam Miroslavo stribui nuo brolio. Ant dėžutės, aptrauktos drobe, buvo parašyta: „Miroslavo milicija - Juozui Rauličkiui". Nešėjas, neradęs adresato stribyne, nunešė siuntinį jam į namus. Siuntinio savininkas pradėjo jį atidarinėti. Dėžutei sprogus, žuvo J.Rauličkis ir dar trys asmenys, užsidegė troba.

1947 m. gegužės 8 d. Lazdijų aps. MGB skyriaus viršininkas papulkininkis Pšeničnikovas rašo Lazdijų LKP(b) sekretoriui drg. Mačnevui:

„1947 m. gegužės 28 d. grupė tarybinio partinio aktyvo su „Š": išvažiavo tarnybiniais reikalais į Lazdijų vls. Šulnelių k. Nuvykę į vietą, sustojo pas stambų buožę, kur pradėjo gerti svaiginančius gėrimus, po to atidengė betikslį šaudymą į taikinį. Dėl nerūpestingumo ir politinio budrumo stokos, grupė tarybinio aktyvo neblaiviame stovyje patraukė iš Šulnelių kaimo į Lazdijus. Kelyje tarybinių aktyvistų grupę apšaudė teroristinės grupės dalyviai, to rezultate žuvo „Š". Part. taryb. aktyvas panikoje pabėgo, palikęs žuvusį draugą nelaimės vietoje".

Iš vietos istrebitelių operacijos. 1948 m. rugpjūčio 26 d. 34 šaulių pulko 2-asis batalionas, vadovaujamas būrio vado kapitono Kovalenkos, išėjo su stribais ieškoti Mikyčių miške Vargdienio - Vinco Mikelionio (g. 1913 m. Bajoriškių k.) partizanų. Ten

jų neradę, pradėjo krėsti aplinkinius kaimus. Į stribų būrį, atsidūrusį Giibiečio kaime prie Gutausko sodybos, kažkas paleido automato seriją ir sužeidė Vytautą Jagodinską. Tada 22 stribų būrys apsupo Gutausko sodybą ir pradėjo iš visų pusių į ją šaudyti. Į pagalbą naikintojams atskubėjo 120 kareivių iš 2-ojo bataliono. Tie irgi, nieko neišsiaiškinę, ėmė šaudtyti. Žuvo Paulina Gutauskienė (g. 1874 m.), buvo sužeistos Marytė Gutauskienė (g. 1917 m.), Danutė Gutauskaitė (g. 1940 m.), Onutė Gutauskaitė (g. 1942 m.), Giedrė Volsevičiūtė (g. 1926 m.), Aldona Janavičiūtė (g. 1944 m.) ir Danutė Janulevičiūtė (g. 1938 m.). „Banditų" tuomet nerasta...21

Stribai 1947 metais 22

Vardas Pavardė Gimimo metai Tarnybos pradžia Apginklavimas

Leipalingio MGB skyrius

1.    Viktoras Šimanskas    1914    Vokiškas šaut.

2.    Stasys Radvilavičius    1915

3.    Juozas Mikelionis    1921

4.    Juozas Švitra    1923

5.    Antanas Janulevičius    1908    Lietuviškas šaut.

6.    Antanas Klimauskas    1906

7.    Vladas Gusakovas    1919    Lengvasis kulk.

8.    Vladas Maslauskas    1914    Vokiškas šaut.

9.    Antanas Mackevičius    1919

10.    Semionas Ivanovas    1906    Rusiškas autom.

11.    Balys Lazauskas    1906    Vokiškas šaut.

Veisiejų MVD skyrius

1.    Juozas Smuolis    Vokiškas šaut.

2.    Vincas Kamorūnas    Rusiškas SV

3.    Alfonsas Leščinskas    Vokiškas aut.

4.    Antanas Basevičius

5.    Aleksas Pupininkas    Rusiškas šaut.

6.    Edvardas Miskelis    Rusiškas SV

7.    Antanas Korsakas    Vokiškas šaut.

8.    Stasys Supranavičius

9.    Juozas Bižys

10.    Balys Miliauskas

11.    Balys Sadauskas    Rusiškas šaut.

12.    Juozas Tankevičius

13.    Jonas Kasikevičius

14.    Juozas Kalėda    Vokiškas šaut.

15.    Balys Kamorūnas    Rusiškas šaut.

16.    Pranas Paliutis

17.    Vladas Mikelionis    Vokiškas šaut.

18.    Antanas Levulis

19.    Stasys Matulevičius

20.    Vladas Vaikšnoras

21.    Vladas Vasiljevas    Rusiškas šaut.

22.    Elena Aleksenkova

23.    Karolina Kvedarienė

24.    Albinas Šumskas    Vokiškas šaut.

25.    Jonas Pupininkas    Rusiškas šaut.

26.    Zigmas Kerys

27.    Antanas Mizaras

28.    Juozas Mizaras

29.    Česlovas Kelmelis

30.    Edvardas Kelmelis

MVD skyriaus viršininkas Itn.Motinas

Šventežerio MVD skyrius

1.    Aleksandras Pinkovskis    1908

2.    Viktoras Javinskas    1922

3.    Feapentas Murašovas    1925

4.    Jonas Žukauskas    1929

5.    Jonas Makauskas    1929

6.    Antanas Vitukynas    1929

7.    Bolius Vitukynas    1925

8.    Antanas Tamulynas    1880

MVD skyriaus viršininkas jaun.Itn. Mirza

Lazdijų MVD skyrius

1.    Ivanas Griniovas    1914    1946 11 10

2.    Bronius Karankevičius    1929    1946 06 01

3.    Algirdas Valentukevičius    1928    1944 10 15 Kulkosvaidis

4.    Afanasijus Maksimenka    1929    1945 12 01 Šautuvas

5.    Juozas Žukauskas    1929    1946 05 01

6.    Vladas Časynas    1911    1947 01 20

7.    Juozas Rinkevičius    1929    1945 04 15

8.    Antanas Maksimavičius    1920    1946 05 30

9.    Kostas Palionis    1929    1946 12 20

10.    Antanas Gervelis    1912    1945 09 05

11.    Michailas Prochorovas    1925    1946 12 20

12.    Vlasas Lechovas    1894    1945 12 19

13.    Antanas Jaskevičius    1914    1945 09 25

14.    Zinaida Bulach    1929    1946 09 10 Valytoja

15.    Jerofejus Sidunovas    1926    1946 09 10 Šautuvas

16.    Lavrentijus Muravjovas    1928    1946

17.    Matvejus Samuchovas    1927    1946 03 02

Rekūnas

Rudaminos MVD skyrius

1.    Davidas Bakanovas    1919    1945.05    Lengvasis kulk.

2.    Mykolas Rusinąs    1925    1946.01    Rusiškas šaut.

3.    Alfonsas Žmuidinas    1927    1946.04

4.    Juozas Malinauskas    1911    1944.12

5.    Bronius Alesius    1922

6.    Bronius Vasiukonis    1903

7.    Antanas Matusevičius

8.    Jonas Bendoraitis    1929

9.    Pranas Žukauskas    1923

10.    Ivanas Bagdonovičius    1902    1946.11    Karabinas

11.    Valentas Stanišauskas    1929    1946.11    Šautuvas

12.    Petras Laimonas    1927    1946.10

13.    Josifas Bagdonovičius    1927

14.    Juozas Saladinskas    1927    1946.11

15.    Vitas Galinis    1928    1946.10    Vokiškas šaut.

16.    Kazys Miklušis    1927    Rusiškas šaut.

17.    Jonas Launikonis    1927

18.    Jonas Sikarskas    1927    1946.12

19.    Ivanas Šmaida    1904    1945.12

20.    Marija Šmaidaitė    1930    1946.11    Valytoja

Skyriaus viršininkas vyresn. Itn. Minakovas

Seirijų bataliono naikintojai

1-oji grupė

1.    Bilinskas Edmundas

2.    Radvilavičius Pranas, Ievos

3.    Dolinskas Juozas, Petro

4.    Jakovlevas Fedoras Sevastjanovičius

5.    Kėrys Pranas, Prano

6.    Urbonas Juozas, Simo

7.    Sapiega Pranas, Prano

8.    Pankūnas Petras

9.    Aleksejevas Vladimiras

10.    Kraužlys Juozas

11.    Proškinas Nikita Prokopovičius

12.    Runta Jurgis, Mykolo

13.    Civinskas Juozas

14.    Andrijauskas Augenijus

15.    Andrijauskas Vladas

16.    Andrijauskas Neapolius

17.  Karašauskas

2-oji grupė

1.    Baranovas Leonidas Andrejevičius

2.    Dušanskis Borisas Izidovičius

3.    Slavinskas Antanas

4.    Kvedaravičius Stasys, Tomo

5.    Verneris Leonis, Alfredo

6.    Kalėda Jonas, Juliaus

7.    Saliūnas Kazys, Jono

8.    Klimčiauskas Alfonsas

9.    Pečiulis Petras

10.    Vasilevičius Adomas

 

Iš liaudies gynėjų „papročių"

Slaptai

LKP(b) Druskininkų vaikomo uždaro susirinkimo protokolas Nr.10

1947    m. rugpjūčio 21 d.

Informacija

Apie tarybinio teisėtumo pažeidimus iš Merkinės valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininko Birmano, Merkinės valsčiaus žemės ūkio draugijos pirmininko Skaržinsko, Žemės ūkio draugijos pirmininko pavaduotojo Krukonio, draudimo inspektorės Vaitavičienės, „Grūdų paruošų" sandėlio vedėjo Guduko ir bibliotekos techninio darbuotojo Subačiaus pusės.

1948    m. vasario 5 d. Merkinės valsčiaus grupė aktyvo vaikščiojo į Žeimių kaimą tikrinti, kaip vykdomos miško paruošos. Pavakarėje ginkluota 6 žmonių aktyvo grupė užėjo į šio kaimo gyventojo piliečio Gūdžio namus ir, pasivadinę banditais, klausinėjo, ar užeina pas juos rusų kareiviai. Kadangi namuose buvo tiktai senelė su mergaitė, jas pasiuntė į kiemą stebėti, ar neateina rusų kareiviai, o patys, vadovaujami valsčiaus komiteto pirmininko Birmano, pasiėmė iš minėto gyventojo 70-80 kg miltų maišą, lašinių ir riebalų apie 30 kg, apie 10 kg dešros, vyrišką švarką, vyriškus šilkinius marškinius ir odinius pakinktus. Po to išėjo iš namų...

 

 

Palinko liepa šalia kelio,
Pravirko motina sena:
- Sūneli! Tėvynė tave šaukia
Ir vėl bus laisva Lietuva...

PARTIZANŲ KAUTYNĖS SU NKDV KARIUOMENE

Partizanų malda prieš kautynes

Gyvybės ir mirties Viešpatie! Tu suskaitei man mano dienas pirmiau, negu aš ėmiau gyventi. Tu esi mano gaivintojas ir apgynėjas iš pat mano jaunų dienų. Ar pridera man šiandien bijoti, kada Tavo neištiriamoji galia veda mane, ištikimą Tėvynės sūnų, į kruvinas kautynes? Jeigu norėsi, Tu mane iš mirties pavojaus išgelbėsi ir mano gyvybę bei sveikatą apsaugosi, tai šlovinsiu aš Tavo garbę. Jeigu Tu kitaip nusprendei, - teįvyksta Tavo šventoji valia. Tau atsiduodu aš, priimk mane į savo amžinąją ramybę.

Leisk man, Viešpatie, kaip garbės vyrui, kaip krikščioniui, kaip neramybės paveldėtojui, narsiai kovoti su kovojančiu, žmoniškai elgtis su nugalėtu. Laimink mūsų vadų akylumą ir patyrimą. Apdovanok pasisekimu jųjų sumanymus bei žygius. Suteik mano Broliams drąsos, narsumo ir ištikimybės, mūsų partizanams garbingąjį laimėjimą.

Šarūno būrys

(Šarūnas - leitenantas Bolius Šimkonis, g. 1908 m. Liškiavoje.)

Iš pasienio kariuomenės pranešimo: „1945 m. vasario 5 d. Igarkos rajone (8070) 94-ojo pasienio pulko 5-oji komendatūra, vadovaujama vyr. leitenanto Kadyrovo, susidūrė su 40-ies banditų būriu. Per kautynes žuvo 18 banditų, kiti 11 sudegė kluone, iš kurio šaudė. Tarp nukautų yra būrio vadas Šimkonis Tūčka, buvęs Lietuvos kariuomenės kapitonas. Vienas suimtas. Nuostoliai 84 p.p. nukauti raudonarmiečiai Polivanovas, Kazakovas ir Guzas. Prarastas lengvasis kulkosvaidis"... Kitoje vietoje NKVD rašo: „Reikia pažymėti, kad kautynių metu banditų būrys veikė organizuotai. Savo pozicijų neužleido, įnirtingai priešinosi. Rasti dokumentai ir suimtas banditas paliudijo, kad šis būrys buvo LLA dalinys".23

„Šarūno" būrys susiformavo 1944 m. rugpjūčio viduryje. Miške už Ringėliškės kaimo įvyko pirmasis šio būrio kovotojų susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 30 vyrų. Juos išrikiavo leitenantas Bolius Šimkonis. Rudenį šis būrys jau turėjo apie 60-70 partizanų.

1945 metų vasarį šie partizanai patraukė Kapčiamiesčio link. NKVD manė, kad jie vasario 9 dieną sugalvoję užpulti Kapčiamiestyje esančią pasienio komendantūrą. Partizanai, kiek palūkuriavę Kriovonyse pas Šumską ir Lazicką, per Guronis pasiekė Macevičių kaimą, kur kitą dieną buvo apsupti kariuomenės.

Pasakoja Vytautas Stankevičius

„Čia dar kareiviai vaikščiojo, kai mes su pusbroliu, nuvažiavę pas dėdę, prisirinkome visą vežimą ginklų. Žmonės tada kalbėjo, kad jų prireiks. Paskui atsirado Bolius Šimkonis. Kai jie mūsų kaime išbuvo keletą dienų, tai Šimkonis mane pasišaukė ir sako: „Tu čia vietinis, gal žinai kelią per miškus?" Sakau, kad šitie keliukai mano išvaikščioti. Ir išėjom. Mūsų tada buvo gal 60 vyrų. Daugiausia nuo Liškiavos ir Leipalingio. Kai atėjome į Macevičius pas žmogų, ten buvo seniūnas. Pasirodo, kad jis, parėjęs namo, sėdo ant arklio ir - į Kapčiamiestį. Aš truputį kaltinu ir Šimkonį: ko jam reikėjo ten eiti? Ten tokie žmonės...

Su mumis buvo ir vokiečių kapitonas. Jis nakvojo kitame name, o aš su Simkoniu. Išstatėme sargybą, išsivirėme valgyti, pernakvojome. Su mumis buvo atėjęs ir Jurgis Ptakauskas su savo partizanais, bet jis sako: „Aš eisiu į kitą kaimo galą". Kaip išėjo, taip ir išėjo. Laukiame. Jau ir pietūs. Su tokiu kitu žiūrime pro langą... ir staiga bėga per kalnelį enkavedistas, vienoj rankoj granatą laiko, kitoj - automatą nešasi. Savukas kaip patrauks iš kulkosvaidžio, bet per aukštai, tik kepurė nulėkė. Kai prasidėjo šaudymas, tai Šimkonis liepė per duris neiti, bet pro langus iššokinėti, nes į duris gali būti nutaikytas kulkosvaidis. Iššokau pro langą, žiūriu, sužeistas vado adjutantas Antanas Sadauskas. Jis, nusiavęs batą, kojos pirštu nuspaudė gaiduką, bet per žemai laikė šautuvą ir pataikė sau į vidurius. Bolius Šimkonis pats nusišovė iš pistoleto. Aš pats mačiau. Mačiau, kaip bėgdamas nuvirto vokiečių kapitonas. Bulvių duobėje gulėjo nukirstomis kojomis du negyvi enkavedistai.

Ta kariuomenė atvažiavo sunkvežimiais ir vežimais nuo Sapackinės ir sunkųjį kulkosvaidį buvo atsivežę. Vietą apsistojimui mes buvome pasirinkę gerą: taip prie miško, prie namų gilus griovys, juo upelis tekėjo. Dabar ta vieta, pastačius Ančios hidroelektrinę, vandens apsemta.

Mane sužeidė į koją ir ranką. Nusivežė Marijampolėn ir ten kankino. Nuteisė mirties bausme, bet paskui pakeitė dešimčia metų. Nuvežė į Karagandą, po to dar toliau. Vežė vežė ir nuvežė, o ten tokie barakėliai pusiau žemėj. Kai pažiūrėjau, tai tiesiog už galvos susimk: vaikšto žmogžudžiai, vagys aprištomis galvomis, kaulų džiova sergantys. Aš pagijau".

Enkavedistų aprašytasis mūšis įvyko Macevičių kaime. Partizanas Bronius Sabaliauskas prisimena: „Kažkas sušuko: „Va rusai!" Pamatėme nuo miško sodybą supančius žaliakepurius. Ir prasidėjo... Priešai, matyt, galvojo nesutiksią didesnio pasipriešinimo, todėl stati skubėjo prie namo. Pasigirdo vado Šarūno komanda „ugnis" ir žaliakepuriai liko tįsoti kieme. Netrukus namas pradėjo liepsnoti. Kažkas priešingoje namo pusėje išdaužė langą su rėmais. Šarūnas šoko ir lauke sukniubo. Prišokęs pamačiau kruviną krūtinę, labai aiškiai išgirdau: „Palaidokite mane Liškiavoje", ir karžygio gyvybė užgeso. Mes, likę gyvi, puolėm į miškelį, esantį už kokių 150 m. Pasiekėm jį - ir čia nuo kulkos sukniubo Antanas Sadauskas - Dziemedis iš Liškiavos. Likome tik trise. Priešais pasirodė miško proskyna, kurią reikėjo perbėgti, norint patekti į mišką. Bėgant iš kažkur pradėjo švilpti kulkos. Akies kampučiu žvilgtelėjęs kairėje pamačiau sodybą ir keletą sunkvežimių. Tai iš ten šaudė į mus, dar keli žingsniai, ir miškas. Mes išgelbėti! Bet kas su kitais, gyvi ar žuvę? Tokių juodų minčių kamuojami, žinodami, kad nėra Šarūno, patraukėme mišku tolyn. Kiek paėję radome daug gelžbetoninių įtvirtinimų, bet jie buvo turbūt dar nuo 1940 m., kai „nenugalimieji" juos įrengė. Greitai pasukome kita kryptimi. Ėjome visą vasario naktį, lydimi klaikaus vilkų staugimo..."

Taigi tuomet žuvo: Šarūnas - leitenantas Bolius Šimkonis (g. 1908 m. Liškiavoje, palaidotas 1945 m. Liškiavos kapinėse), Velionis - Petras Subačius (g. 1922 m. Mizarų k., palaidotas 1945 m. Gerdašių kapinėse), Liudvikas Valionis (g. 1920 m. Mizarų k.), Jeronimas Liutvinas (g. Paželsvų k.), Antanas Lučinskas ir Dziemedis - Antanas Sadauskas (g. Liškiavoje, palaidotas Liškiavoje).

Šarūno būriui toliau vadovavo Aušra - Juozas Slauta, gimęs Liškiavoje. Jis žuvo su kitu partizanu Vaclovu Balčiumi - Žaliamiškio miške. Palaidotas Aušra Liškiavos kapinėse. Tuokart taip pat buvo sužeistas ir enkavedistų paimtas į nelaisvę partizanas Juozas Pauliukonis.

Pasakoja Marytė Šimkonytė-Valeritukevičienė

„Mes augome keturiolika vaikų. Bolesius mokėsi Liškiavoje, Merkinėje, Alytuje, o paskui studijavo Kauno universitete teisę. Mirus tėvui tuos mokslus turėjo pamesti, įstojo į karo mokyklą ir pabaigė turėdamas 22 metus. Užėjus rusams buvo Varėnos poligone. Kai NKVD suėmė Lietuvos karininkus, tą naktį jis nakvojo pas ūkininką. Vokiečių laikais tarnavo karininku Vilniuje, o kai rusai Vilnių bombardavo, jis buvo Liškiavoje. Sužinojęs nuvažiavo į savo namus Vilniuje, paskui nusipirkęs arklį su vežimu, parvažiavo Į Alytų. Arklį perdavė broliui, o pats išvažiavo į žmonos tėviškę Sasnavoje. Ten sutiko besitraukiantį į Vakarus savo pulką ir prie jo prisijungė, bet užlėkus rusų lėktuvams tas pulkas buvo pakrikdytas. Su savo adjutantu pasislėpė avižų lauke, paskui juos apsupo rusai. Kaitra, vandens nėra, troškulys... ir jie pakėlę rankas, pasidavė. Kareiviai jo adjutantą suėmė, o jį pravijo, nes manė, kad civilis, mat buvo neuniformuotas. Tas adjutantas tiems kareiviams sako: „Mane paėmėte, o karininką paleidote". Tie pradėjo jo ieškoti. Žmonės jam patarė jiems prisistatyti, tą jis ir padarė. Tie kareiviai jam liepė iš čia dingti, nes greitai prasidės valymas. Matote, tie kareiviai buvo frontauni. Jis pėsčias parkeliavo į Liškiavą.

 

Leitenantas Bolius Šimkonis ŠARŪNAS

Antanas Kušlys VILKAS

 

Leitenantas Mykolas Lukošiūnas su žmona

Albinas Kisieliauskas KARVELIS

Kitą kartą atvažiavo į Liškiavą Merkinės enkavedistai. Pamenu, sėdi ant rąstų prie žydo namo toks buvęs policininkas Casiliūnas ir su totorka žiūri į tuos, kaip tie palapinę stato. Aš praeidama ir klausiu: „Kam jie čia stato?" „Nežinau", - atsako Gasiliūnas. Paskui jis mane pasiveja ir sako: „Ponia, ponia, palaukit. Pasakykit tam, kuris būna pas tėvą, tegul slepiasi". Aš ir sakau: „Kad niekas nebūna". „Pasakykit..." Tada Bolesius nakvot išėjo į Liepiškius, o naktį jau verčia duris. Viską iškrėtė...

Kai jie Macevičiuose žuvo, tai ten ir apkasė. Tada dar neguldė ant gatvių. Toks Sukarka jam uždėjo ant akių nosinaitę. Jis mirdamas prašė, kad palaidotų Liškiavoje. Partizanai taip ir padarė. Bet tuomet buvo rusų tablacijos, tai atvežė tik iki Gerdašių ir ten kapinėse palaidojo kovo mėnesį. Kai truputį aprimo, balandžio 19 dieną partizanai parvežė į Liškiavą. Vežė trys pastotės. Mes žinojome ir jų laukėme. Troboje buvo daug prisirinkusių. Prisimenu, tokia tyla... Paskui atėjo ginkluotas Nanartonis, paklausė, ar užvežti. Tėvas prašė užvežti. Atvežė, kluone ant baltų paklodžių paguldėme, vos galima buvo atpažinti. Jis turėjo tokį kostiumą, tai kai išėjo į partizanus, sakė, jam jo prisireiks. Norėjome apvilkti... Į kapines vežė aplinkui, o mes ėjome tiesiai. Prisimenu, tokia šviesi mėnesiena, kokios daugiau nesu mačiusi. Atvežė, partizanai iškasė duobę, ant jos krašto stovėjo, pasirėmęs į šautuvą, Slauta ir kalbėjo: „Nežinia, kam dabar eilė?" Tai, Dieve, netrukus jis žuvo. Kape buvo įsmeigtas kryželis, bet atvažiuos stribai ir vis išdrasko. Ilgai mus kankino Merkinės enkavedistas Šalionka..."

Vilko būrys

(Vilkas - Antanas Kušlys, g. 1913 m. birželio 13 d. Želsvos k.)

1944 m. rugsėjį Simno apylinkėse veikė Vlado Dranginio iš Ponkiškių kaimo ir Antano Kušlio iš Atesninkų kaimo suorganizuoti partizanai. 1945 m. vasario 12 d. apie 100 partizanų, vadovaujami Vilko - Antano Kušlio, puolė Miroslavo NKVD būstinę: kulkosvaidžiais apšaudę NKVD pastatą, įsiveržę į vidų ir suėmę 15 stribų, juos sustatė šventoriuje ir sušaudė. Po to pasiėmė ginklus - 2 kulkosvaidžius, 5 automatus, 25 šautuvus bei 10 granatų - ir pasitraukė. NKVD kariuomenė surengė masines „ablavas" po Miroslavo, Simno, Seirijų ir kitus valsčius. Tose gaudynėse dalyvavo 289-ojo pulko du batalionai ir 94-ojo pasienio pulko 4-oji užkarda. Operacijos buvo nesėkmingos.24

Kariuomenės vyresnybė visus NKVD skyrius - miliciją ir naikintojus - pervedė į kareivinių stovį.

Vasario 15 d. NKVD gavo informatorių Polevojaus ir Lesniko pranešimą, kad prie Žuvinto, Bambininkų ir Alksnėnų kaimų renkasi Vilko būrys. NKGB vadeivos, įsitikinę, kad būrys yra Liepakojų kaime, pasiuntė ten pasienio užkardos kariuomenę iš Simno ir dar 35 stribų būrį. Kapitono Pogorelovo komanda vasario 21 d. 6 val. išėjo iš Simno ir 10 val., apsupusi kaimelio sodybą, kur iš tikrųjų buvo partizanai, atakavo. Berniuką, bėgusį per kalvą pranešti partizanams apie pavojų, čekistai nušovė. Per mūšį, trukusį pusantros valandos, žuvo 32 partizanai. Rado 8 kulkosvaidžius ir... Miroslavo NKVD skyriaus dokumentus.25 Žuvusiuosius išvežė į Simną atpažinti - raportavo MGB ministrui pulkininkas Gusevas. Simno kapinių kampe buvo iškasta duobė ir sumesti partizanų kūnai.

Apie 150 partizanų būrys veikė Kalniškės ir Trako miškuose. Tai daugiausia vyrai, kilę iš Rudaminos, Lazdijų ir Šventežerio apylinkių, kuriems vadovavo leitenantas Karvelis - Albinas Kisieliauskas (g. 1916 m. Margų kaime), leitenantas Neifalta (g. 1913 m. Giraitėlių kaime), Vilkas - Stasys Čėpla (g. 1917 m. Elverškės kaime).

1945 m. vasario 25 d. Vilko - Stasio Čėplos partizanai puolė Rudaminos NKVD būstinę.

„1945 m. vasario 25 d. - sekmadienį apie 12 val. partizanai užėmė Rudaminos valsčių, tuo pačiu išlaisvino ir mus. Duris išlaužė Stasys Čėpla - Vilkas (dabar gyvenantis Karaliaučiaus srityje) ir čia pat mūsų paklausė, ar sutinkame eiti su partizanais. Sutikome nedvejodami. Aš gavau slapyvardį Agrastas ir ginklą", - pasakojo Vytautas Adomaitis.

Nukovę 7 stribus ir tiek pat pasiėmę, pasitraukė į Kalniškės mišką. Iš čia 7 rogėmis išvažiavo į Liškiavą ir sustojo Žaliamiškyje. Tuo metu Merkinės NKVD skyriaus viršininkas v.s. jaun. leitenantas T.Savostinas ir NKVD 298-ojo š.p. 4-osios kuopos vadas leitenantas Gorbunovas rengėsi žygiui prieš karininko Antano Juozapavičiaus vardo grupės partizanus. Kariuomenė, vadovaujama leit. Gorbunovo ir operįgaliotinio jaun. leit. Vdovino, vasario 27 d. 4 val. perkračiusi Kibysiu kaimą, patraukė Panaros kaimo link.

Leitenanto Mykolo Lukošiūno būrys

(Mykolas Lukošiūnas, g. 1906 m. Zarasų aps., Ajočių k.)

Artėjančius rusus leitenanto M.Lukošiūno partizanai pasitiko kulkosvaidžių kulkų kruša. Pusantros valandos enkavedistai kovėsi su Siaubo - Antano Grušausko (g. 1901 m. Radyšiaus kaime), Aušros - Juozo Slautos (g. Liškiavoje) ir Juozapavičiaus - Mykolo Lukošiūno partizanų būriais. Degė Panaros kaimas, o partizanai traukėsi Žaliamiškio link. Kur buvęs, kur nebuvęs pasirodė Karvelio būrys. „Prisijungę prie besitraukiančių banditų, - rašo NKGB, - ir užėmę tinkamas pozicijas gynybai, stiprios ugnies dengiami, traukėsi nešdami žuvusiuosius ir sužeistuosius. Ketvirtosios kuopos kariai baigė šovinius, pradėjo temti, ir vietoj puolimo turėjo gintis".26

Generolas Vetrovas, rašydamas pranešimą Vyriausiosios NKVD vadovybės Lietuvoje viršininkui Radionovui, šį enkavedistų žygį gerokai pagražino: „Po dviejų kautynių valandų Panaros kaime (0010) būrys traukėsi į pietvakarius, 4-oji š.k. besikaudama 20 val. užėmė Liškiavą (9000). Per mūšį, kuris truko 6 val., nukauti 37 banditai, paimtas kulkosvaidis, 2 šautuvai. 4-osios kuopos nuostoliai: nukautas jaun. seržantas V.Pše-ničnikovas ir sužeistas eilinis I.Poškinas. Į pagalbą 4—jajai kuopai pasiųsta 8-oji, vadovaujama pulko vado pavaduotojo papulkininkio Kubrako".

Panaros mūšyje žuvo partizanų vadas Juozapavičius - Mykolas Lukošiūnas, taip pat Bronius Tamulevičius (g. Kibyšių k.), Liepa - Juozas Lazauskas (g. 1919 m. Drapalių k.) ir Vaclovas Kleinatauskas.


Po mūšio Juozapavičiaus partizanai išsiskirstė grupelėmis. O Karvelio būrys - 17 vyrų traukėsi į Kalniškę: dvi dienas pabuvę Cimaniūnų kaime pas Dobrovolską ir Miką Bagdonavičių, paskui miške prie Krikštonių ir Trake, sugrįžo į Kalniškę.

Pasakoja Emilija Lukošiūnienė-Rudžiūtė

„Mūšis, kuriame žuvo Lukošiūnas, prasidėjo Panaroje. Jie ėjo nuo Krikštonių, Sarkajiedų, Jakubiškių... Aš tada buvau Liškiavoje, bažnyčioje. Atvažiavo fajetonas ir mane paėmė, nuvežė pasimatyti su vyru. Jų buvo daug, gal dviejuose ar trijuose namuose apsistoję Jakubiškiuose. Kitą naktį jie ėjo susitikti su Šventežerio būriu. Ėjo per Kibyšius, Panarą. Čia juos kažkas išdavė ir ryte užpuolė NKVD. Kai jie traukėsi, buvo stiprus polaidis, vanduo ir purvas. Aš tada buvau Liškiavoje ir girdėjau didelį šaudymą. Pro namus ėmė zvimbti kulkos, tai mes sugulėme ant grindų ir laukėme, kas bus toliau. Bijojojme, kad neuždegtų trobesių. Tas mūšis tęsėsi iki sutemos. Paskui pritilo, tik Žaliamiškio pusėj pasigirsdavo kulkosvaidžių kalenimas. Tada aš nuėjau nakvynės pas kaimyną. Ryte atsikėliau, saulutė švietė, pašalę, toks gražus rytas, tai buvo vasario 27 d. Parėjau namo, taip neramu, jaučiau, kad kažkas atsitiks. Atėjo žmonės ir toks Aleksoms, ir žiūri į mane. Aš ir tariau: „Vyrai, pasakokite man..." Sako: „Žuvo vadas Lukošiūnas". Vienas sako, kad jis ant jo rankų mirė, su juo atsisveikino, nugabeno jį toli į mišką, bunkeryje paslėpė. Kitą dieną man pasakė:„Važiuosime jo parsivežti". Tai buvo kovo 2 d. Aš su seserim ir jos sūneliu visi važiavome į tą vietą. Važiavome važiavome, tamsu, naktis, į mišką įvažiavom, suradom bunkerį. Ištraukėm, gal buvo 2-3 val. nakties. Vežėme į Liškiavos kapines ir ten ant kalniuko jį palaidojome.

Ten Liepiškiuose žuvo ir kitas partizanas. Per mūšį buvo užsiglaudęs už trobos ir šaudė. Matyt jį pastebėjo. Stovėdamas ir mirė. Aukštas vyras, su striuke, policininko kelnėmis, jaunas, gražus. Jį ten prie ežero ir palaidojo. Jį irgi paskui Liškiavos kapinėse palaidojome. Žmonės jį iškasė, paguldėme į roges ir naktį vežėme. Aš sėdėjau prie jo galvos. Naktis. Žiūrėjau į jį. Vyrai jį palaidojo toje pačioje vietoje, kur ir mano vyrą.

Tas partizanas buvo nuo Šventežerio. Niekas jo neklausė ir dabar niekas nežino. Juos užkasė taip, kad neliktų jokios žymės, viskas liko paslapty..."

„Pradžią partizanams davė Liškiavos Šimkonis. Čia prasidėjo partizanai. Toks Dainius buvo iš Sankonių kaimo, atsargos karininkas, eilėraščius rašė, jo pavardės nežinau, - pasakojo Antanas Suraučius - Tauras. - Per Panaros mūšį sudegė Šimkonies tvartai, o Kalanta buvo išvežtas į kalėjimą, jį šachtose užgriuvo".

Pasakoja Pranas Aleksonis iš Liepiškių kaimo: „Čia partizanai atvažiavo arkliais ir, palikę pas mane roges, nuėjo į kaimą nešini dviem kulkosvaidžiais."

Pasakoja Kostas Kubilius

„Mes tada buvome Karvelio būryje. Karvelis turėjo ryšių su Adolfu Ramanausku -Vanagu. Kartą, apšaudę Šventežerio stribus, pasiėmėme žmonių arklius ir atvažiavome prie Liškiavos, pas tokį Žėką. Parėjo šeimininkas iš tardymų ir parsinešė maišelį bulvių ir kopūstų. Sugrįžo iš kalėjimo, o mums atidavė visą maistą. Mūsų buvo gal 10 vyrų. Kokie nuoširdūs žmonės. Išvirė kopūstų, bulvių su lupenomis, ir sočiai pavalgėme. Šeimininkė mums padovanojo sūrį, tokį kaip stalas.

Mes čia atėjome dėl Merkinės, o tas mūšis buvo visai atsitiktinis. Išgirdome, kad puola rusai. Tai mes su tokiu Trečioku (mano pusbrolis, g. 1918 m., žuvo prie Būdviečio) su dviem kulkosvaidžiais užėjome jiems iš šonų. „Kolto" garsas pridarė baimės: „du du du..." Enkavedistai pradėjo bėgti. Šaudėmės gal porą valandų. Po mūšio apsistojome miške. Naktis, žemai skraido lėktuvai. Vadas: „Tik, vyrai, nerūkykite!" Paskui traukėmės į namus. Kovas, baigėsi rogių kelias, arklius iškinkėme, o roges į pakelę. O kam mums ju reikia. Ūkininkai sakydavo: „Pasiimkite, nes vis tiek iš mūsų rusai atims".

Tada man buvo 24 metai. Kito kelio nebuvo. Per sieną eidamas neturėdavai jokios baimės: nušaus, tai nušaus. Mane suėmė pas Makauską Punske. Nuvežė į Seinus. Ten mušė lenkai. Lenkai buvo žiauresni už enkavedistus. Mušė be pagrindo. Klausė, kokio aš tikėjimo. Sakau: „Polska". Tai muša mažiau..."

Iš Emilijos Lukošiūnienės pasakojimo

„Iš Vilniaus važiavom traukiniu į Šeštokus, Leipalingyje sustojome, pabuvome. Ėjo frontas. Paskui iš N. Vilnios traukiniu į Kauną, o iš ten pėsčiomis į Šeštokus, iš Šeštokų, kur dar vienas mokinys buvo, pėsčiomis į Leipalingį su mažais vakais. Tai sunkvežimis koks pavėžėdavo. Parėjome prie Leipalingio pas seserį, bet namuose nieko neradome, visi į miškus išėję. Tada labai daug vokiečių traukėsi. Kelionė buvo sunki. Vaikai maži. Rodos, liepa buvo... Taigi atėjome pas Bogušį, mano sesers vyrą. Jie iš lentų susikalę būdelę ir ten gyveno, nes namai per karą sudegė. Valgyt nėra ko... Toks pažįstamas vyrui ir sako: „Eik į Leipalingio gimnaziją mokytojauti..."

Tai buvo prieš Šv. Kalėdas. Vyras sekmadienio rytą išėjo pas kaimynus nusiskusti. Tada gyvenom Aukštojoj. Žiūriu, kad atvažiuoja stribai. Tada jis nuėjo į paežerę pas tokius žmones, iš jų trobelės stebėjo vieškelį. Kai aš sugrįžau į namus, viską radau išversta, išmėtyta, paimti mūsų vestuviniai žiedai, auskarai... vyro apdovanojimai. Pas Leipalingio mokytojus NKVD surado spausdinimo mašinėlę, mokytojus suėmė, vieną mokytoją enkavedisto šuo apdraskė, vieną peršovė - o mūsiškio nesurado. Buvo toks jo draugas iš Liškiavos Bolius Šimkonis. Jis sakė mano vyrui: „Niekur nevažiuokime. Įsitvirtinsime Liškiavos kalvose..." Abu žuvo.

Jis išėjo pas partizanus į Žaliamiškio mišką, o Šimkonis buvo Gerdašių miške."

Stribų kautynės su NKVD

NKVD, keršydama už pralaimėjimą Panaroje, papildė savo jėgas, prijungusi prie 4-osios kuopos 5-ąją ir 8-ąją kuopas - ir kovo 1 d. 16 val. ši komanda, vadovaujama papulkininkio Kubrako bei vyresn. leitenanto Kiseliovo, patraukė į Ricielius. Kas ten įvyko, tardytojui pasakoja stribų vadas Zenonas Demisevičius 27: „12 val. dienos atvykome į Ricielių kaimą. Konfiskavome iš valstiečio arklį ir rengėmės važiuoti į Guobinius. Vos pavažiavome 300 metrų, staiga pasirodė įtartini žmonės. Pamaniau - banditų žvalgyba. Kiek pavažiavo - šūvis vienas, antras. Parkrito mūsų patrulis, mirtinai sužeistas į smilkinį. Aš įsakiau gintis. Išsiskirstėme trimis grupelėmis. Aš atsiguliau su trimis


žmonėmis ganykloje kautis, o kiti turėjo banditus apsupti. Mačiau, kaip mus apsupo iš visų pusių ir ėmė leisti uraganinę ugnį iš keturių sunkiųjų ir keleto lengvųjų kulkosvaidžių. Penki žmonės, vadovaujami partorgo Kamorūno, gulėjo plyname lauke. Mačiau, kaip juos apšaudė, bet vis negalėjau suprasti, su kuo mes kaujamės. Po penkių šaudymo valandų girdžiu: „Vperiod!" Pagalvojau: pagalba atėjo... Liepiau milicininkui Zautrai ant durtuvo pakelti kepurę. Po to žiūriu: išėjo iš namo trys Raudonosios armijos karininkai, mojuoja ranka šaukdami. Tuomet Zautrai įsakiau keltis ir eiti prie jų. Kas bus, tas. Jeigu banditai, tu mostelk ranka, aš iš automato tave nušausiu ir pats nusišausiu, bet priešui nepasiduosime. Kai tik jis prie jų priėjo, tai ir pamatė, kad buvo pasieniečiai..." O Vetrovas vėl raportavo: „Nelaimingas atsitikimas". 1945 m. kovo 2 d. 298-ojo š.p. 2-oji ir 8-oji kuopos, vadovaujamos pulko vado pavaduotojo papulkininkio Kubrako, vykdydamos operaciją Ricielių kaimo rajone (9090), susidūrė su Leipalingio vls. naikintojų grupe. Nesant atpažinimo signalų, tarp 298-ojo š.p. komandų ir naikintojų grupės įvyko susišaudymas. Mūšio metu nukautas 8-osios š.k. eilinis I.Dologoševas ir sužeistas 5-osios š.k. eilinis I.Kuzminas. Naikintojų grupės nuostoliai: 1 sužeistas ir 3 nukauti. Dėl šio įvykio pradėtas tardymas".28

Siaubo būrys

(Siaubas - Antanas Grušauskas, g. 1901 m. Radysčiaus kaime.)

Karininko Juozapavičiaus grupės partizanai 1945 m. kovo mėn. surengė pasalą: 3 valandą tarp Stračiūnų ir Barzdžiūnų kaimų apšaudė septyniais vežimais važiuojančius enkavedistus. Kautynėse dalyvavo grupės vado pavaduotojas Sakalas - Vincas Baltulionis (g. 1928 m. Jonionių kaime), Naikintuvas - Jurgis Barbatavičius (g. 1922 m. Kudrėnų kaime), Tarzanas - Bronius Zakarevičius (g. 1925 m. Papiškės kaime), Vorošilovas - Antanas Kleponis (g. 1915 m. Levūnų kaime, žuvęs šių kautynių metu), Savukas - Alfonsas Sukarevičius (g. 1923 m. Leipalingyje), Giržonas - Antanas Tamulionis (g. 1919 m. Drapalių kaime), Merkys - Balys Barinas (g. 1923 m. Dubaklonio kaime), Beržinis - Bronius Tamkevičius (g. 1920 m. Šlapikų kaime), Juodvarnis - Liudas Kibildis (g. 1924 m. Janonių kaime). Per mūšį, trukusį valandą, žuvo penki enkavedistai.

1945 m. balandžio 9 d. Karininko Juozapavičiaus būrio partizanai, pasiskirstę grupelėmis, stovyklavo Varašiškės miške. Tuo metu Vainiūnų kaime 97-ojo pasienio dalinio kareiviai Jono Čmoko kluone surado slėptuvę ir joje pasislėpusį Antaną Čmoką, gim.

1924 m. Suimtasis papasakojo, rašo NKVD tardytojas, kad Juozapavičiaus partizanai dabar slapstosi Sarkajiedų miške ir nuvedė kariuomenę į tą mišką. Apie 10 val. tarp partizanų ir kariuomenės prasidėjo susišaudymas. Pas žuvusį partizaną NKVD kareiviai surado priesaikos tekstą su 72 parašais. Suimtas partizanas tardytojui papasakojo, kad per Panaros mūšį partizanai prie Vilkiautinio kapinių nukovė 5 raudonarmiečius. Taip pat sužinota, kad Juozapavičiaus būrio štabe buvo dvi moterys: Ona Erkelevičiūtė ir Anelė Bražinskaitė iš Krikštonių kaimo, kurios slaugydavo sužeistuosius. Jis nupasakojo, nubraižė bunkerių vietas Ručėjos miške. Už 30-40 metrų nuo ežero, tarp bunkerių ir ežero, yra nedi-dėlė bala, ją juosia kelias, nuo jos į vakarus - bunkerių pusėje - vinguriuoja takelis. Viename bunkeryje paslėpta apranga, kitame ginklai. Bunkeriai iškasti vienas nuo kito per 20 metrų. Prie jų auga aukšta vieniša pušis. Kiti bunkeriai yra į Nemuno pusę, už 25 metrų nuo kelio. Štabo bunkeriai yra už 2 km nuo Kibyšių, Varašiškės miške, koks kilometras nuo ežero. Jame slaugomi sužeisti partizanai.29

Pasakoja Antanas Jurelevičius

„Varaškos miške 1945 metų pavasarį žuvo mano brolis Albertas Jurelevičius-Liepa. jam tada buvo 20 metų. Nuvažiavo kaimynas į Varaškos mišką, ten prie Levūnų, Sarkajiedų, ir parvežė. Tada dar neguldė ant gatvių. Prisimenu jį pašarvotą kluone. Jam buvo nukirsti du rankos pirštai ir aprišta galva. Krikštonių klebonas Jonas Reitelaitis laidoti kapinėse bijojo, tai palaidojome čia prie namų. Dar ir dabar ženkli buvusio kapo duobė. Paskui, kiek aprimus, rudeniop, į pavakarę palaidojome Krikštonyse."

Lakūno būrys

(Lakūnas - Jonas Neifalta, g. 1913 m. Giraitėlių kaime.)

1945 m. balandžio 18 d. Simno NKVD skyrius gavo iš informatoriaus Polevojaus pranešimą, kad Kalniškės miške yra 70 partizanų būrys, kuriam vadovauja vokiečių armijos kapitonas Neifalta, slapyvardis Liotčik. Gegužės 13 d. tuos pačius duomenis patvirtino agentas Sviderskis. Gegužės 16 d. 20 val. 220-asis pasienio pulkas pradėjo operaciją Kalniškės miške. „Buvo nukauta, - rašo NKVD, - 62 banditai ir paimti 4 sunkieji ir 6 lengvieji kulkosvaidžiai, minosvaidis ir t.t. Iš mūsų pusės žuvo 4 įr 7 sužeisti. Dauguma nukautų banditų buvo atvežti į Simno miestelį atpažinti..." Iš tikrųjų ten žuvo 42 partizanai ir 400 enkavedistų. Žuvo taip pat Lakūno žmona Pušelė.30

Iš Stasio Mirijausko atsiminimų

„Kalniškės miško ilgis apie 7 kilometrai ir plotis siekia apie 5 km - t.y. ištisinė juosta sudaro 21 km. Tokiam plotui apsupti, aišku, reikėjo daugiau nei tūkstančio kareivių. Pasirodžius būrio vadui Lakūnui, visi buvome išrikiuoti ir suskaičiuoti. Mūsų buvo per 60 gerai ginkluotų vyrų. Tik, aišku, kautynėms ir ypatingai kautynėms miško sąlygomis su gerai apmokytais kareiviais neturėjome reikiamos patirties.

Įvyko trumpas pasitarimas. Ką daryti? Stoti į mūšį ar išsiskirstyti grupelėmis, ar tiesiog pasislėpti medžiuose? Būrio vadas, skyrių ir grandžių vadai ryžosi nesiskirstyti, o eiti į netoli esantį kalną ir užimti kovines pozicijas. Žinoma, sunku pasakyti, kaip būtų buvę geriau, bet man atrodė, kad stoti į mūšį su gerai ginkluotais ir apmokytais kareiviais yra labai pavojinga. Atėję į kalną tuojau pat išsidėstėme grupelėmis. Reikėjo apsikasti, bet pasirodė, kad neturėjome nė vieno kastuvo, o rankomis ne kažin ką galima padaryti. Kurį laiką buvo tylu. Todėl 2 partizanai, iš kurių vienas ir šiandien gyvas, buvo pasiųsti į žvalgybą. Nes pagalvojome, kad rusai nežino mūsų dislokacijos vietos ir taip paklaidžioję po

 

Antanas Grušauskas SIAUBAS

 

Jonas Neifalta LAKŪNAS

mišką ir mūsų neradę išsiskirstys. Tačiau jiems nuėjus po kokių 5-10 minučių pasigirdo šaudymas iš automatų. Pamatėm parbėgantį jau tik vieną partizaną, pasirodo, jie buvo susidūrę su kareiviais ir susišaudymo metu vienas partizanas buvo nukautas. Po kurio laiko pasigirdo rusiškos komandos. Supratome, kad kareiviai artėja prie kalno, kad kautynės jau neišvengiamos. Buvo duota komanda aklai nešaudyti. Šaudyti tik tada, kai aiškiai bus matomas priešas. Netrukus kareiviai priartėjo prie kalno ir prasidėjo uraganiškas šaudymas, tačiau artyn nėjo. Po kurio laiko kalnas buvo apgaubtas dūmais ir sudegusio parako smarve. Per antrą ataką išgirdau dejuojant savo tėvą. Prišliaužiau prie jo ir pamačiau, kad jam per patį sąnarį peršauta koja. Labai smarkiai tekėjo kraujas. Greitai nusirengiau, suplėšiau savo baltinius, norėjau užveržti koją ir bent kiek sustabdyti kraujo tekėjimą. Mačiau, kaip jis pabalo ir labai nusilpo. Tiesiog nežinojau, ką daryti. Tuo laiku viskas nutilo. Pasirodė, lyg kareiviai nuo kalno pasitraukė. Aš paprašiau, kad man leistų išžvalgyti, ar nėra kokių nors galimybių išnešti tėvą iš kalno teritorijos ir suteikti jam geresnę medicininę pagalbą. Gavęs leidimą, aš atsargiai nulipau nuo kalno, bet kareivių niekur nepastebėjau. Man pasidarė lengviau, pagalvojau, kad kareiviai taip pat nori gyventi ir, matydami tokį atkaklų partizanų pasipriešinimą, daugiau kalno nepuls. Jau norėjau grįžti, bet nutariau dar paeiti kokius 200-300 metrų ir tikrai įsitikinti, kad arti jų nėra. Atsargiai eidamas priėjau miško aikštelę, kurioje pamačiau daugybę susėdusių rusų kareivių. Aš nieko nelaukdamas pasukau atgal į kalną. Man atrodo, kad į kalną grįžau kitoje vietoje, nes nuo jo pusės pradėjo šaudyti. Supratau, kad į kalną grįžti aš jau negalėsiu, nes galiu būti nušautas savų. Pradėjau vėl tolti nuo kalno. Staiga pamačiau nuo tos pusės einantį partizaną Krūmą, tuo pat metu jis pamatė ir mane. Aš jam trumpai papasakojau apie tėvo sužeidimą ir kaip aš čia atsidūriau. Aišku, ilgom kalbom nebuvo laiko, ir jis man pasiūlė kuo skubiausiai lipti į medį. Dar spėjau pamatyti, kad jis jau lipa į aukštą šakotą eglę. Aš irgi pradėjau ieškoti tinkamo medžio. Aišku, labai nervinausi ir vis negalėjau rasti tinkamo. Pagaliau susiradau tinkamą šakotą eglę, bet kadangi pirmosios šakos buvo aukštai, įlipti buvo gana sunku. Pagaliau po didelių pastangų įlipau į pačią viršūnę. Ir man atrodė, kad nuo žemės manęs tikrai niekas nepamatys. Įlipus į medį, dar kurį laiką buvo tylu. Po kurio laiko išgirdau, kad kažkas pamažu eina ir vis sustoja. Pastebėjau, kad kalno link slenka rusų kareiviai. Netrukus vėl prasidėjo uraganinis šaudymas. Pamačiau, kaip du kareiviai neštuvais neša sužeistąjį. Šaudymui dar nenutilus pasigirdo stiprūs sproginėjimai, tai galėjo būti metamos granatos arba šaudoma iš minosvaidžių. Dar po kurio laiko man pasigirdo lyg ir kareivių šauksmas „ura"... Tas viskas buvo jau į vakarą. Matyt, tai buvo paskutinė jų ataka. Po to viskas nutilo. Pradėjo temti. Jau norėjosi lipti iš medžio, tik staiga visai netoli išgirdau šaukiant „Malavko". Ir taip keletą kartų. Matyt, jie buvo visai netoli nuo manęs, nes išgirdau, kaip vienas kareivis pasakė: „Naverno, on ubit". Po to dar gerą pusvalandį palaukiau ir nieko įtartino negirdėdamas ryžausi lipti iš medžio, bandyti eiti pas mūsų ryšininkus, iki kurių buvo apie 5 km kelio. Ėjau labai pamažu, nes miškas buvo sausas ir traškėjo šakos, be to, labai aiškiai švietė mėnulis. Pagaliau susiradau kelelį, kuris buvo man reikiama kryptimi. Eiti keliu buvo daug geriau, galėjau eiti sparčiau. Priėjau aikštelę ir vėl pradėjau laukti, norėdamas įsitikinti, ar nėra pasalos. Ir tikrai, palaukęs 10-15 minučių, pastebėjau, kad kitu aikštelės pakraščiu lėtai, atsargiai eina 2 ginkluoti vyrai. Aiškiai mačiau, kad jie eina su paruoštais kovai ginklais. Jiems nuėjus, labai sunerimau..."

Užrašė Zuzana Urbonaitė

Pasakoja Bronius Gurevičius

„Aš pirmiausia Bagotėlės miške buvau, mūsų buvo tik grupelė. Vadas - Vilkas. Jis buvo labai drąsus ir agresyvus. Pas jį partizanauti tapo pavojinga, tiesiog rizikinga, tai mes persikėlėme į Giraitės mišką pas Karvelį. Pabuvę pas Karvelį, nusprendėme eiti į Kalniškę. Vilkas buvo nepatenkintas, kad mes Kalniškėje pasilikome.

Kalniškės mūšis šitaip prasidėjo. Kaip kartas tą naktį mes apsinakvojome Kalniškės miške pas Valentukonį. Buvo labai gražus rytas. Nubudome ir kalbamės, ką toliau daryti. Besikalbant pasigirdo šūviai nuo Rolių kaimo pusės. Nieko nelaukdami, užsimaskavę šakom, ėjome į stovyklą. Kai atėjome, ten jau rinkosi vyrai su žinia, kad miškas apsuptas. Na, o paskui buvo tokia kalba, kad arba skirstytis mažais būreliais, arba priešintis. Galų gale mūsų būrininkai Kovas-Kliučinskas ir Ateitis-Antanas Aleškevičius pasakė: „Kas ruošiasi gintis, einame su mumis". Tada Kalniškėje mūsų buvo apie 80 vyrų. Kiti pasislėpė. Mes tik spėjome išsidėstyti ant vadinamojo Meškakalnio, tai pati aukščiausia vieta, ir mus apšaudė rusai. Kai apšaudė, jau buvo saulutė patekėjusi. Paskui pasiruošėme gynybai kaip reikiant. Ir netrukus mus antrą kartą puolė. Mes juos taip arti prisileisdavome, kad buvo girdėti šakelių traškėjimas, jų komandos: „Vperiod na banditov!" Ten mūsų buvo apie 80 vyrų. Mes duodavome salvę į tą vietą, atsimušdavome, ir taip kelis kartus. Tris kartus puolė - ir mes atmušėme. Kai jie pamatė, kad mūsų nepaims, tada išsikvietė pastiprinimą. Tai buvo lyg kokia paliauba. Aprimo, saulutė kaitina, o mes išvargę, be vandens, apsupti. Paskui pasigirdo nuo Simno važiuojančių mašinų ūžesys. Supratome, kad mūsų laukia lemiamas mūšis. Ir pradėjo mus pulti. Į kalną enkavedistai lipo stati. O mums nuo kalno labai gerai gintis. Jie buvo mums gerai matyti ir granatas numesti galėjome labai toli. Jiems buvo sunkiau. Kai jie pamatė, kad čia menki juokai, tai tada paleido kryžminę kulkosvaidžių ugnį. Kiek pasilaikėme - ir jau matom, kad šalia yra žuvusių, trūksta šovinių. Kalną apgaubė parako dūmai, gerklę graužė, šakos krito, pasidarė tiesiog pragaras. Prišliauži prie kito, pasiimi šovinių ir vėl šaudai. Na, ir tada pajautėm, kad mūsų vakarinis sparnas jau traukiasi. Aš gulėjau rytiniame sparne. Pamatėme, kad mes neatlaikysim, ir mūsų septynių vyrų būrelis prasiveržėme pro žiedą. Užbėgome ant tokio kalniuko, tai vienas vargšelis, rusas ar stribas, klūpo rankas iškėlęs, pasiduoda. Žinote, rusai daugiausia išsišaudė patys, kai lipo vilnimis į kalną. Paskui užbėgome ant kito kalniuko, tai rusas stvėrė savo automatą, bet buvo nutildytas. Įbėgome į tokį jaunuolyną ir ten sulaukėme tamsos. Paskui perėjome plentu, o plentu mašina paskui mašiną, veža ir gyvus, ir žuvusius, traukia link Krosnos. Taip mes ištrūkome ir beeidami toliau iškrikom. Aš sugrįžau su savo kaimynu Špoku.

Mes, būdami Kalniškėje tik prašėme Dievą, kad greičiau sutemtų..."

Pasakoja Genė Vaikšnytė:

„Tą naktį prieš mūšį buvo parėję gal 20 partizanų ir visi nakvojo. Ryte nežinojo, kad Kalniškė jau apsupta. Išėjo į ją.

Pirmiausia žuvusius ištraukė arkliais, pririšę vielas už kojų, traukė į plentą. Kai laidojome ten surinktus kaulus, tai radome vielų.

Paskui juos nuvežė į Simną ir išdraikė ant gatvės. Tai nuėjo teta, tada ji turėjo gal šešiolika metų. Brolio nematė, o tėtis - gražus, balto veido, lyja, rausvas, kraujas sunkiasi. Paskui nuėjo į bažnyčią ir verkė balsu. Po to mūšio - areštai, kankinimai... Atsivedė toj aikštėj dieduką, spardė jį stribai: „Žiūrėk į savo svolačius banditus!.."

Prie to tako į mišką eidavo vaikai ir verkdavo: „Tėtuli, pareik! Tėtuli, pareik!"

Stribai motiną pastatė prie kluono sienos ir aplink ją šaudė, o mes, vaikai, žiūrėjome ir spiegėme.

Po mūšio moterys nešdavo naktimis į tą kalną vainikus. Po to mūšio ant kalvos buvo baisu pažiūrėti: ištaškytos smegenys, kraujas, žmonių kūno dalys... Tai žmonės viską surinko, rankas, kojas, ir šalia kalvos palaidojo.

Būdavo, ateina gegužė, tai baisus liūdesys, skausmas..."

Ištrauka iš Klajūno - Vytauto Bučinsko sukurtos dainos apie Kalniškės mūšį.


              Jūs mūs laidot negalėsit,
              Jums širdis skaudės.
              Išniekinti mūsų kūnai
              Gatvėse gulės.

              Mus palaidos mūsų priešai
              Tamsiom naktimis.
              Apleis apakėtą kapą
              Dagiais, žolėmis.

              Sese, pink vainiką žalią,
              Neški paslapčia,
              O tu, broli, juodą kryžių
              Pastatyk nakčia...

Šventežerio krašto partizanai paguldė galvas pirmomis pasipriešinimo kovų dienomis. Žuvo ir pirmasis jų vadas Karvelis. Informatorius Ažūras pranešė, rašo MGB, kad į Margų kaimą pas savo žmoną ateidinėja Albinas Kisieliauskas - Karvelis, ir lapkričio 11 d. jis turėtų pasirodyti savo namuose. Buvo pasiųsta MGB operatyvinė grupė Karveliui suimti, vadovaujama operįgaliotinio OBB jaun. leitenanto Šalonino. Matydami atviras trobos duris, Šaloninas su stribu Šimkoniu įbėgo vidun ir, radę sėdintį ant lovos miline apsivilkusį Karvelį, sukomandavę „Ruki verch!", puolė partizaną. Šis griebėsi už parabelio. Prasidėjo grumtynės. Jau kieme Karvelis išplėšė iš enkavedisto automatą ir paleido seriją į jį, paskui į save. Enkavedistai, radę pas Karvelį užrašų knygutę, perskaitė 150 partizanų slapyvardžių.31

Pasakoja Ona Kisieliauskienė

„Jis žmogus apsišvietęs buvo. Alytuje tarnavo ulonu. Kai kartą parėjo, tai jo brolis -Vincas Kisieliauskas su tokiu Lapaičiu įlindo bunkerin, kuris buvo kluone, o mano vyras pasiliko su savo mažais vaikais troboje. Na, ir rusai.... Ar stribai, ar enkavedistai įsiveržė trobon. Aš dabar nė pati nežinau... Jie paskui išsivertė į lauką ir ten susišaudė. Pamenu: jis taip guli lauke... Stribai mane pasodino ant jo lavono ir nuvežė į Lazdijus, o paskui netoli bažnyčios jį paguldė ant gatvės. Aš jo nė kapo nežinau. Sako, kad ant vokiečių kapų pakastas..."

 

 

ŠTABAS

Dainavos apygardos kūrimas

1945 m. birželio 12 d. Varčios miške du 220-ojo pasienio pulko batalionai užpuolė Vanago ir Daktaro maždaug 170-ties partizanų būrį. Po kautynių partizanai traukėsi į Merkinės miškus.32

Vanagas - Adolfas Ramanauskas, g. 1918 m. JAV, sugrįžęs į Lietuvą, gyveno Būdviečio vls., Bielėnų kaime, mokėsi Lazdijų gimnazijoje. Daktaras - Antanas Kulikauskas, g. 1918 m. Suvalkuose, mokėsi Lazdijų gimnazijoje. Abu po karo dėstė Alytaus mokytojų seminarijoje. 1945 m. balandžio 25 d. išėjo į mišką, nes MGB buvo užverbavusi slaptaisiais agentais. Užupių kaime susitiko su partizanu Toleikiu - Juozu Belevičiumi, kuris juos nuvedė į Einorių mišką ir pristatė būrio vadui Putinui. Netrukus Vanagas tapo partizanų, veikiančių Nemunaičio-Merkinės ruože, vadu.

Iš pirmųjų NKGB agentūrinių pranešimų

Šaltinis „Dzūkas" a.b. 5397
    Priėmė: Mejeris
    1945.VIII.21

Agentūrinis pranešimas

Apie Ramanausko banditų grupę

Š.m. liepos 12 ir 17 dienomis į šaltinio namus buvo atėjęs vienos gaujos vadas, Alytaus gimnazijos mokytojas Adolfas Ramanauskas, kurį lydėjo 15 banditų. Į šaltinio namus atėjo maisto. Pabuvę gal 15-20 minučių išėjo Plikionių kaimo kryptimi. Kai š.m. liepos 12 d. šaltinis ėjo į Plikionis, tai sutiko A. Ramanauską, Adolfą Bucevičių, Didzevičių ir kitus. Ramanausko būrys slapstosi netoli Vabalių kaimo Jurėnaičio miške. Šaltiniui yra žinoma, kad būrys, veikiantis Alovės valsčiuje, turi 30 vyrų (išvardija 24 partizanus).

 

Pulkininkas leitenentas Juozas Vitkus KAZIMIERAITISAlbertas Perminas JŪRININKAS
Adolfas Ramanauskas VANAGAS

Be anksčiau šaltinio išvardytų banditų, jam žinoma, kad Ramanausko būryje yra vienas mokytojas iš Alytaus lyg ir pavarde Kulikauskas. Jis vidutinio ūgio, šatenas, liesokas, nosis iš pažiūros vidutinė, neplati, nešioja juodus akinius. Apsivilkęs vokišku švarku, raudonarmiečio kelnėmis, apsiavęs auliniais batais, dėvi tankisto striukę. Ramanausko būryje yra du vokiečiai.

Tiksli Ramanausko būrio buvimo vieta šaltiniui nežinoma, bet visi tie 30 vyrų suskirstyti į dvi grupes po 15 žmonių. Viena dislokuota Dušnionių miške, o kita - Jurėnaisčio. Maždaug prieš tris savaites apie šituos miškus banditai išklijavo pranešimus, kuriuose sakoma, kad aplinkinių kaimų gyventojai po miškus nevaikščiotų, jeigu neklausys, tai bus sušaudyti.

Tikra: Alytaus aps. NKGB skyriaus vyr. operatyvinis Įgaliotinis

j. leitenantas Mejeris.

Dzūkijos partizanų centrinės vadovybės kūrimas

Rugpjūčio 1 d. Vanagas, Daktaras, Jūrininkas Nedzingės miško kapinaitėse susitiko su Dzūkų grupės vadu Kazimieraičiu ir jį lydėjusiais partizanais: Merkiu-Adolfu Baubliu ir Tigru - Zigmu Šerkšnu. Ten tada partizanai ir nutarė sujungti atskiras grupes. Jūrininkas su Daktaru patraukė į Kazimieraičio štabą, kur ir pasiliko. Ilgainiui buvo sukurta A apygarda, kurios štabas rugsėjį apsistojo miške tarp Randamonių, Šunupio ir Rudnios kaimų. Bunkeryje slėpėsi Kazimieraitis, Jūrininkas, Daktaras, Karklas - Pranas Platūkis (g. 1918 m. Puvočių kaime), Naras - Liudas Mulerskas (g. 1928 m. Lazdijuose), Žilvitis

-    Vytautas Kraunelis (g. 1921 m. Rudnios kaime), Ėglis - Jonas Kraunelis (g. 1919 m. Rudnios kaime). Čia ir buvo pradėta kurti partizanų karinės struktūros bei skiriamieji ženklai.

Pūščios girioje prie Nemuno tada jau veikė Šarūno rinktinė, vadovaujama Alseikos -    leitenanto Vytauto Gončio (g. 1918 m. Šiauliuose). Iš jo parodymų MGB 33: „Pas mokytoją Vytautą Gontį į Dulgininkų kaimą atėjo šeši partizanai ir pranešė, kad su juo nori susitikti partizanų vadas Šarūnas - leitenantas Bolius Šimkonis. Jo grupėje tada buvo apie 70 partizanų. Kitą dieną vėl pasirodė tie patys partizanai. Pranešę apie Šarūno žūtį, prašė V.Gontį būti to būrio vadu. Gontis sutiko ir balandžio mėnesį, surinkęs visus partizanus iš aplinkinių kaimų į Pūščios girią, prisistatęs kaip jų vadas slapyvardžiu Alseika, visoms grupėms ir būriams davė Šarūno rinktinės vardą. Šioje rinktinėje buvo 6 grupės, turėjusios po 12^0 partizanų. Štabas buvo Pūščios girioje tarp Paliepio, Šapurų, Gerdašių kaimų ir Nemuno.

Rugpjūtį Kazimieraitis susisiekė su Šarūno rinktine. Pas Alseiką Kazimieraitį su Daktaru rugpjūčio 12 d. vedė Tigras - Zigmas Šerkšnas. Juos lydėjo 6 partizanų apsauga. Prie Pūščios juos pasitiko Alseika ir Šarūno rinktinės štabo viršininkas Paberžis - Antanas Suraučius (g. 1919 m. Švendubrėje). Taip Šarūno rinktinės partizanai buvo prijungti prie Dzūkų grupės, kuri vėliau buvo pavadinta A apygarda.

Alseika 1945 m. spalio 23 d. pasitraukė iš partizaninės veiklos, mokytojavo Gruzdžių gimnazijoje, kur 1947 m. buvo areštuotas ir nuteistas 25 metams lagerio. Toliau rinktinei vadovavo Ąžuolas - Antanas Bučionis (g. 1901 m. Buteliznos kaime).

A apygardos štabo viršininku tapo Kazimieraitis, jo pavaduotoju - Merkio rinktinės vadas Vanagas, kuris buvo I (operacijų), II (leidybos) ir III (mobilizacijos) skyrių viršininkas, o Jūrininkas tapo Kazimieraičio adjutantu, Naras - štabo sekretoriumi, Karklas -ryšininku.

Kazimieraitis buvo sumanęs A apygardą sujungti ir su Dzūkų rinktine, kuriai vadovavo Ąžuolis, o štabas buvo Punios šile, į ten buvo pasiuntęs savo žvalgus. Po kiek laiko Ąžuolio pasiuntiniai atvyko į Voverų kaimą ir pas Zigmantą įvyko Ąžuolio partizanų Laimučio, Keleivio, Patrimpo ir Kazimieraičio partizanų Daktaro, Siaubo, Mindaugo, Jūrininko ir kitų pasitarimas. Kazimieraičio sumanymas liko neįgyvendintas, nes nepritarė Ąžuolis.

Veisiejų apylinkėse veikė kita partizanų grupė, vadovaujama Mindaugo - Stasio Sorakos (g. 1926 m. Paveisiejų kaime). Tai sužinome iš MGB agentūrinio pranešimo: „Slaptasis agentas Pila 1945 m. rugsėjo 10 d. pranešė, kad Radvilonių miške, prie Balniškio ežero, renkasi visas Stasio Sorakos 15 žmonių būtys. Jis lyg ir rengiasi apsistoti palei Lazdijų-Marijampolės kelią Zelionkos miške. Ten surengti pasalas".34

Stasio Sorakos būryje buvo Lapinas - Leonas Ivoška, Kadugys - Zigmas Plytnikas, Vieversys - Vytautas Radzevičius iš Kalvelių kaimo, Plaktukas - Pranas Pocevičius iš Čiuvonių kaimo, Vaclovas Maciulevičius iš Kalvelių kaimo, Kardas - Antanas Ivoška iš Petraškų kaimo, Antanas Drazdauskas, Varnas - Antanas Radzevičius, Petras, Juozas ir Jonas Kasikevičiai iš Petraškų kaimo.

Kučiūnų apylinkėse veikė Gedimino - leitenanto Jono Aleščiko partizanai.

Gediminas - Jonas Aleščikas, g. 1917 m. Miškinių kaime, leitenantas. Užėjus bolševikams, pasitraukė į Lenkiją, tarnavo vokiečių kariuomenėje. Sugrįžus frontui, pasiliko Lietuvoje. Vadovavo Gedimino rinktinei, kuri 1945-46 metais veikė Rudaminos, Šventežerio krašte. Kazimieraičio trumpam buvo paskirtas Seinų apskr. komendantu. 1946 m. vasarą perkeltas į Tauro apygardą, kur buvo Žvejo adjutantas, o 1948 metais - Birutės rinktinės vadas. Žuvo 1948 metais rugpjūčio 10 d. Jaunučiuose prie Garliavos, štabo būstinėje.

Iš G.Aleščiko giminaitės prisiminimų

„Jis mokėsi Seinų „Žiburio" gimnazijoje, o paskui Karo mokykloje. Vasarą parvažiuodavo namo, padėdavo pjauti rugius. Jis buvo mėgėjas juokauti ir dainininkas: „Na, moterys! „Tu, žvaigždute...". Tai kaip užves! Vis kartu su dalgiu ir daina. Jo vis važiuodavo į Šeštokus parsivežt, tai mes tiek laukdavome. Parvažiuodavo, parveždavo dovanų...

Jis slapstėsi ir nuo vokiečių, ir nuo rusų. Per karą buvo vokiečių fronte. Kai užėjo rusai, tai juos varėsi in Rusijų. Kaip tik užskris vokiečių lėktuvai, tai jie baltom nosinukėm mosuodavo ir į juos nešaudydavo. Taip jie nuo rusų pabėgo. Jis buvo fronte su vokiečiais prie llmenio ežero. Jam tada vadovavo Pavlovas. Kai vokiečiai jį paleido atostogų, tai nebegrįžo. Čia ateidavo daug vyrų ir klausydavos jo pasakojimų apie frontą.

Kai sugrįžo rusai, jis slapstėsi tėviškėje. Pasidarė bunkerį po krosnimi, o kitą ant kalno. Kiek rusai mums privarė baimės, naktį beldžia, krečia... Tie jų bušlatai tik šiam šiam šiam...

Kartą jis nuėjo už tvarto, buvo tokis miglynas ir jį sugavo. Atsivedė trobon, bet jis pabėgo. Kai bėgo per kalnų, tai šaudė ruskiai ir jam pataikė į koją, bet jis vis tiek pabėgo. Pas Pečiulionį gydėsi. Paskui išėjo į partizanus, žmogus jį pavežėjo į Šeštokus..."

Tarp Gedimino ir Alseikos ryšį palaikydavo Mindaugas - Stasys Soraka. Enkavedistų vado Rudenkos 1945 m. gruodžio 23 d. rašte sakoma: „Dėl bendros padėties, susidariusios Alytaus aps., aš buvau nuvykęs į Lazdijų aps., kur 1945 m. gruodžio 20 d. buvo nukautas būrio vadas Soraka. Pas jį rasti dokumentai yra iš LPS - A apygardos Dzūkijoje su Kazimieraičio parašu. Tie dokumentai rodo, kad štabo tikslas vienas - organizuoti ginkluotą sukilimą".

1944 m. Šventežerio krašte, pagarsėjusiame partizanų kautynėmis su pasienio ir NKVD kariuomene, susijungė partizanų grupės, gavusios partizano Mindaugo grupės vardą. Jai vadovavo Varguolis-Mindaugas - leitenantas Vladas Stepulevičius, o jam žuvus - Vargdienis - Vincas Mikelionis, Kalnius - Jurgis Gylys, g. 1919 m. Gaištų kaime. Šių partizanų veikimo erdvė buvo didžiausia Šarūno rinktinės teritorijoje: Ringėliš-kės, Mikyčių, Trako, Seirijų, Giraitės, Kalniškės miškai.

Nuo Dzirmiškės miško ir miškuose pagal kairįjį Nemuno krantą, taip pat Žaliamiškyje ir Bestraigiškės miške veikė Siaubo partizanai. 1945 m. balandį pas Siaubą į Rusingės dvarą atvyko iš Kauno kapitonas Kazys Kilna 35, g. 1904 m. Lenkijoje, dirbęs „Lietuvių enciklopedijoje". K.Kilna matavo dvarų žemes ir veikė pogrindyje. Čia jis į Siaubo būrį įvesdino Joną Kizelaitį, g. 1923 m. Prienuose, buvusį Vaidilos teatro aktorių ir grafiką, o taip pat jo žmoną Ireną Kulauskaitę, g. 1925 m. Mažeikiuose. Abu 1945 m. liepą gyveno Radysčiuje pas Boleslovą Navicką ir Panaroje - pas Nanartonis. Rusingės dvare pas Vladą Ragelį daugino „Laisvės Varpą", darė fiktyvius karinius pažymėjimus, metrikus, kitus dokumentus. Jų dėka apie 100 šio krašto vyrų išvengė prievartinio šaukimo į SA Rugsėjį J.Kizelaitis su žmona persikėlė į Puvočių, Kasčiūnų kaimus, pas Merkio grupės partizanus, pas Vanagą. Vanagas J. Kizelaitį supažindino su Kazimieraičiu. Už keturių kilometrų nuo Kazimieraičio štabavietės, netoli Pačkausko namų, tipografijai buvo įrengtas bunkeris, o J. Kizelaitis - Aušra paskirtas jos vedėju. Čia, talkininkaujant Vaidevučiui - Rokui Bingeliui 36 (g.1921 m. Purplių kaime, 1947 m. nuteistas sušaudyti) ir Irenai, 1945 m. gruodį išleistas pirmasis „Laisvės Varpo" numeris, kuriam visus straipsnius parašė Kazimieraitis.

Tuo metu Siaubas rengė Kilnai susitikimą su Kazimieraičiu, bet įvyko kitaip. K.Kilną ir Rusingės dvaro valdytoją - partizaną Berželį - Vladą Ragelį (g. 1908 m. Sankt Peterburge) ir partizanų rėmėją, Makniūnų dvaro savininką Vaclovą Muiželį (g. 1911 m. Vilniuje) MGB areštavo ir nuteisė po 15 metų lagerio.

Kazimieraičio įsakymai 37

Dzūkų Grupės Vadams
Įsakymas Nr.D10

Šiuo tvirtinu sekančią Dzūkų Grupės organizaciją ir vadovavimą:

Einamos pareigos Slapyvardė Paskirtas Partizanas nuo

I. Seinų rinktinė

Rinktinės vadas Gediminas

Rinktinė apima Lazdijų, Šventežerio, Rudaminos ir Sangrūdos valsčius.

II.    Šarūno rinktinė

Rinktinės vadas Alseika 1945.6.6 1945.4.10
Kapčiamiesčio bataliono vadas Kalnelis 1945.8.12 1945.4.10
Kapčiamiesčio komendantas ir bataliono vado pavaduotojas Paberžis 1945.8.12 1945.5.25
Leipalingio bataliono vadas Ąžuolas 1945.8.12 1945.4.12
Leipalingio komendantas ir l.e.p. bataliono vado pavaduotojas Liepa 1945.8.12 1944.11.15
Veisiejų bataliono vadas Mindaugas 1945.8.12 1945.5.25
Veisiejų komendantas ir l.e.p. bataliono vado pavaduotojas Margis 1945.8.12 1945.4.5
Seirijų bataliono vadas Siaubas 1945.8.12

III.    Merkio rinktinė

Rinktinės vadas Vanagas 1945.9.1 1945.4.25
Merkinės bataliono vadas Vanagas 1945.8.1 1945.4.25
Merkinės bataliono vado pavaduotojas Siaubas 1945.5.28 1944.7.10
Merkinės bataliono vado pavaduotojas Butageidis 1945.8.1 1945.6.13
Druskininkų bataliono vadas Juozaitis 1945.5.12 1945.4.11
Druskininkų komendantas ir bataliono vado pavaduotojas Balutis 1945.6.1
Marcinkonių bataliono vadas Juozaitis 1945.9.1 1945.4.11
Marcinkonių bataliono vado pavaduotojas Tigras 1945.8.1 1945.6.5
Marcinkonių bataliono vado pavaduotojas Barzda 1945.8.31 1945.3.20

IV. Geležinio Vilko rinktinė

Rinktinės vadas Viršaitis 1945.9.1, nuo 1945.6.1
Merkio rinktinės vadas, buvęs slapyvardis Giraitis
Varėnos ir Rudnios bataliono vadas Šernas 1945.5.17 1945.4.17
Varėnos komendantas ir bataliono vado pavaduotojas Vytas 1945.5.17 daliniui nuo 1944.10.7, buvęs slapyv. Merkys, komendantas nuo 1945.8.20
Rudnios bataliono vado II pavaduotojas Rugys 1945.8.10 1945.8.15
Onuškio, Valkininkų ir Eišiškių bataliono vadas Lūšis 1945.8.10 1945.6.1
Onuškio, Valkininkų ir Daugų bataliono vado pavaduotojas Žaibas 1945.8.10 1944.9.1

V. Grupės štabas

Grupės vadas Kazimieraitis 1945 5 1 1945 5 1
Grupės štabo II sk. viršininkas Daktaras 1945 8 1 1945 4 25
II sk. viršininko pavaduotojas Jūrininkas 1945 8 1 1945 4 25
L.P.Dz.Gr.Št. Dzūkų miškai, 1945 10 24

DZŪKŲ GRUPEI
Įsakymas Nr.17

1.    Geležinio Vilko rinktinės vadas Viršaitis nuo rugsėjo 5 d. išvyko atostogų. Jo pareigas laikinai eiti Šernui.

2.    Druskininkų bataliono vadas Juozaitis nuo rugsėjo 15 d. išvyko atostogų. Jo pareigas laikinai eiti pavaduotojui Balučiui.

3.    Šarūno rinktinės vadas Alseika nuo spalio 23 d., jam prašant, atleidžiamas iš pareigų ir išbraukiamas iš partizanų sąrašų.

4.    Šarūno rinktinės partizanas Paberžis, pradėjęs 1945 m. vasario mėn. 22 d. Šarūno rinktinės organizacinį darbą, nuo š.m. balandžio mėn. 7 d. tvirtinamas Šarūno rinktinės vado adjutantu. Nuo spalio mėn. 20 d. adjutantas Paberžis pakeičia slapyvardį į Taurą.

5.    Grupės štabo II-jo skyriaus viršininkui Daktarui laikinai eiti ir IV skyriaus viršininko pareigas.

6.    Grupės štabo II-jo skyriaus viršininko pavaduotojas Jūrininkas nuo š.m. spalio mėn. 24 d. iš einamųjų pareigų atleidžiamas ir skiriamas grupės vado asmeniniu adjutantu.

7.    Iki šiol nepriklausomos partizanų grupės vadas Mindaugas, pradėjęs partizanų organizacinį darbą nuo 1944 m. spalio mėn. 3 d., slapyvarde Varguolis, nuo š.m. spalio 24 d. skiriamas grupės vado adjutantu mobilizacijos reikalams.

8.    Seinų rinktinės vadas Gediminas, kaip nėjęs jam pavestų pareigų, nuo pat paskyrimo dienos, išbraukiamas iš partizanų sąrašų.

Nuorašas tikras:       II-jo skyriaus Viršininkas /Daktaras/

Grupės vadas p. /Kazimieraitis/

            Nemune seneli, visų upių tėve,

            Pabudink sūnelius, kurie guli sniege...

Merkinės puolimas

1945 m. pabaigoj Gudelių kaime Vanagas su Siaubu susitarė gruodžio 15 d. pulti Merkinę. Jiems pritarė ir Kazimieraitis.

„Kai 4-oji NKVD kuopa, palikusi tik garnizono apsaugą, išėjo į operaciją, - rašo MGB, - tai 11 val. 30 minučių ją užpuolė banditai. Įgulos kareiviai, išėję iš kareivinių, buvusių kairiajame Nemuno krante, prie tilto, pamatė gal 70-ies žmonių būrį. Pamanė, kad stribai, kurie ne vieną kartą ten pasirodydavo per pratybas. Bet geriau įsižiūrėję pastebėjo LLA ženklus"...38 Lipantis žemyn būrys supo garnizoną iš šiaurės, vakarų ir pietų. Pirmoji partizanų grandis, sugulusi už 170 m nuo kareivinių, pradėjo smarkiai šaudyti, o antroji - bandė prieiti prie pirmosios, bet, negalėdama to padaryti, sugulė už 250 m. Enkavedistai, sukritę į dzotus, atsišaudė. Tada partizanai perkėlė arčiau kulkosvaidį ir ėmė šaudyti į dzotą. Žuvus kulkosvaidininkui, partizanai bandė prie jo prieiti ir jį paimti. Penkis kartus bandyta, bet nepasisekė, - rašoma MGB dokumente. 13 val. 30 min. į pagalbą garnizonui atėjo kareivių būrys, saugojęs tiltą per Merkį. Siaubo partizanai atsitraukė. Dar bandė pereiti per Nemuną ledu, bet sugrįžo.39

Apie 12 val. gal 120 partizanų, vadovaujamų Vanago ir Rugio-Jono Jakubavičiaus (g. 1916 m. Druckūnų kaime), puolė miestelį irįį užėmė. Enkavedistai su stribais pasislėpė bažnyčioje. Sunaikinę NKVD būstinę, paėmę dokumentus, partizanai 2 val. pasitraukė. Į Merkinę ėmė grįžti 4-oji enkavedistų kuopa.

Agentas Dzūkas (jau girdėtas!) 1945 m. gruodžio 20 d. pranešė, kad naktį į gruodžio 19-ąją Vabalių ir Panemunykų bei kituose kaimuose nakvojo apie 60 partizanų. Aštuoni su savo vadu vokiečiu, slapyvardžiu Andrejevas, nakvojo paties agento namuose. Iš partizanų pokalbių Dzūkas suprato, kad šiam būriui vadovauja legalizavęsis Aleksas Juneika, o jo grupė taip pat iš legalizavusiųjų. Kas vadovavo Merkinės puolimui, agentas nežino, tačiau tvirtina, kad tą naktį su partizanais buvo Bombonešis - Targauskas, Remeika iš Einorių ir Bucevičius iš Vabalių.

Po poros metų MGB sužinojo, kad Merkinės puolime dalyvavo ir Juozapavičiaus grupės partizanai rezervininkai.

Merkinės mūšyje žuvo: Zigmas Sukackas (g. 1928 m. Dulgininkų kaime), Budrys -Zigmas Vaikšnoras (g. 1918 m. Lipliūnų kaime), Milžinas - Vladas Jakubėnas, Putinas -Zigmas Remeika ir Siaubas - Jonas Volungevičius (g. 1924 m. Puvočių k., palaidotas Masališkių kapinėse). Merkinės mūšio dainoje minimas ir žuvęs Genovaitis..."


                        O tamsta vade mylimasis,
                        atraportavo Pauliukas -
                        nėra čia Putino, Genovaičio,
                        nėra čia Milžino, Siaubo...

A apygardos vado įsakymas Nr.2

1945 m. gruodžio mėn. 29 d.

1.    L.e. Marcinkonių bataliono vado p. Barzdą, kaip išvykusį iš savo gyvenamos vietos, nuo š.m. gruodžio mėn. 10 d. atleidžiu iš pareigų ir išbraukiu iš partizanų sąrašų.

Pagrindas: Merkio rinktinės vado š.m. XII.5 d. raštas.

2.    Seirijų bataliono partizanas Smauglys, pradėjęs partizano tarnybą nuo 1945 m. kovo 22 d., nuo rugsėjo mėn. 10 d. paskirtas 1-mos kuopos vadu ir bataliono vado pavaduotoju su mobilizacinėm Seirijų valsčiaus komendanto pareigom - nurodytose pareigose tvirtinamas.

Pagrindas: Seirijų b-no vado 1945.XI.2 d. raštas.

3.    Seirijų bataliono partizanas „Virtuozas", pradėjęs partizano tarnybą nuo 1945 m. gegužės mėn. 13 d., nuo spalio mėn. 15 d. paskirtas bataliono vado adjutantu - einamose pareigose tvirtinamas.

Pagrindas: Seirijų b-no vado 1945.XI.2 d. raštas.

4.    Merkio rinktinės partizanas Studentas nuo 1945.IX.17 tvirtinamas rinktinės vado adjutantu.

Pagrindas: Merkio rinktinės vado 1945.XI.23 d. raštas Nr.D/127.

5.    Merkio rinktinės Druskininkų b-no vado pavaduotojas Strazdas nuo 1945.XI.15 iš eitų pareigų atleistas ir nuo tos pat dienos paskirtas Merkio rinktinės vado adjutantu

- naujose pareigose tvirtinamas.

Pagrindas: Merkio rinktinės vado 1945.XI.23 d. raštas Nr.D/127.

Nuorašas tikras: ./. Adjutantas
Apygardos Vadas /parašas/

A Apygardos Vado įsakymas Nr.3

1945 m. gruodžio mėn. 30 d.

1.    Dzūkų Grupės Vado mobilizacinis adjutantas Mindaugas nuo 1945.XI.23 d. skiriamas Seinų apskrities komendantu ir įsakau pareigose vadovautis Lietuvos partizanams 1945.XII.2 d. organizaciniais ir 1945.XII.29 d. mobilizaciniais nurodymais.

2.    Seinų rinktinės vadas Gediminas, kaip pradėjęs nuo 1945.X.9 d. eiti rinktinės vado pareigas, tose pareigose nuo tos pat dienos tvirtinamas.

Pagrindas: L.P.Dz.Gr.Š.R.Vado 1945.X.9 d. atsišaukimas Nr.0011.

Pastaba: Dzūkų Grupei 1945.X.24 d. įsakymas Nr.17, str.8.

3.    Seinų rinktinės vadas Gediminas nuo šios dienos skiriamas Seinų (Lazdijų) apskrities partizanų vadu ir Šarūno rinktinės vadu.

4.    Seinų ir Šarūno rinktinės suliejamos į vieną rinktinę pavadintą, Šarūno rinktine.

5.    Laikinai einantis buvusios Šarūno rinktinės vado pareigas Ąžuolas nuo šios dienos iš šių pareigų atleidžiamas, paliekant eiti tik tiesiogines Leipalingio bataliono vado pareigas.


Įsakau Ąžuolui prisistatyti rinktinės vadui Gediminui ir perduoti jam visus buv. Šarūno rinktinės dokumentus. Taip pat Ąžuolas turi pristatyti rinktinės vadui Gediminui Veisiejų ir Kapčiamiesčio batalionų vadus.

Pastaba: Dz.Gr. 1945.XI. d. įsak. Nr.18, str. ?

6.    Buv. Šarūno rinktinės Seirijų batalionas išimamas iš Šarūno rinktinės sudėties ir įjungiamas Dzūkų rinktinės sudėtin. Seirijų bataliono vadui Siaubui įsakau prisistatyti Dzūkų rinktinės vadui.

7.    Buv. Šarūno rinktinės vado adjutantas Tauras-Paberžis nuo š.m. spalio mėn. d. iš einamų pareigų atleidžiamas, kaip praktiškai nuo to laiko nuo pavestų pareigų pasišalinęs.

Pastaba: Dz.Gr. 1945.X.24 d. įsak. Nr.17, str.4.

Apygardos Vadas /parašas/
Nuorašas tikras:    .//. Adjutantas

Ištrauka

L.P.Dzūkų Gr.Št. Dzūkų miškai, 1945.11.5

Dzūkų grupei Įsakymas Nr.18

Marcinkonių bataliono vado pavaduotojas Tigras, kaip išvykęs be leidimo, nuo š.m. spalio mėn. 20 d. atleidžiamas nuo pareigų ir išbraukiamas iš partizanų sąrašų.

Grupės vadas Kazimieraitis

Ištrauka tikra:          II-jo skyriaus viršininkas

Generolas Vėtra ir jo talkininkai40

Jonas Noreika, g. 1910 m. Pakruojo vls., Šukionių kaime, 1938 metais baigė Vytauto Didžiojo universiteto Juridinį fakultetą, tarnavo karininku Lietuvos kariuomenėje. Vokiečių okupacijos metais kalėjo Štuthofo konclageryje. 1945 m. sugrįžęs į Vilnių, dirbo Mokslų Akademijoje juriskonsultu. 1945 m. gruodį susisiekė su Dzūkų grupės partizanų ryšininkais, suformavo Lietuvių Tautinę Tarybą, organizavo Lietuvių ginkluotų pajėgų vyriausiąją vadovybę, pogrindžio dokumentus pasirašydavo Generolo Vėtros slapyvardžiu.

Zigmas Šerkšnas, g. 1924 m. Veisiejų vls., Bertašiūnų kaime, 1941 m. baigė Lazdijų gimnaziją, birželio 22 d. įstojo į savanorišką patriotų ginkluotą grupę Veisiejuose, kur vėliau dirbo valsčiaus raštininku, dar vėliau - Bartelių pradinės mokyklos mokytoju.

Sugrįžus rusams, mokytojavo Marcinkonyse. 1945 m. įstojo į Dzūkų grupę ir vado Kazimieraičio buvo paskirtas Šerno - bataliono vado - padėjėju, turėjo Tigro slapyvardį. Kazimieraičio pavedimu sudarė Marcinkonių krašto šauktinių sąrašą ir nuolatos būdamas Siaubo būryje (Siaubas, puldamas Merkinę, buvo sunkiai sužeistas ir gruodžio 16 d. mirė, palaidotas Samališkių kapinėse), saugojo Kazimieraičio štabą, esantį už penkių kilometrų nuo Randamonių kaimo. 1945 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais lydėjo Kazimieraitį į Šarūno rinktinę, esančią Pūščios miške.

1946 m. sausį, gavęs fiktyvius dokumentus Zigmo Laukaičio pavarde, Z.Šerkšnas pradėjo mokytojauti Dieveniškių vls., Macučių pradinėje mokykloje. Tuomet ir užmezgė ryšį su Generolu Vėtra, dalyvavo kuriant pogrindinę organizaciją Vilniuje, per Kęstutį Valentukevičių bandė užmegzti Generolo Vėtros ryšį su Kazimieraičiu.

Kęstutis Valentukevičius, g. 1922 m. Kapiniškių kaime, Kazimieraičio ryšininkas. Vilnietė Kraunelytė kartą perdavė K.Valentukevičiui Z.Šerkšno prašymą, kad jis atvykusį iš Vilniaus kapitoną pagal slaptažodį „aš iš Šiaulių" suvestų su Kazimieraičiu. Tai sužinojęs Kazimieraitis savo ryšininką perspėjo, kad jis kapitono jokiu būdu nevestų į bunkerį, o pirmiausia tartųsi dėl susitikimo vietos su Kazimieraičiu.

Z.Šerkšnas ir K.Valentukevičius, dalyvaudami mokytojų konferencijoje Vilniuje, 1946 m. sausio 7 d. Vilniaus gatvėje (namo Nr.3, bt. 10) susitiko su J.Noreika ir Alfonsu Janu-levičiumi.

Alfonsas Janulevičius, g. 1922 m. Leipalingio vls., Varnėnų kaime, 1941 m. baigė Lazdijų gimnaziją ir studijavo Vilniaus universiteto Miškų fakultete.

Per slaptą pasitarimą J.Noreika papasakojo apie tarptautinę padėtį, o K.Valentukevičius - apie Dzūkų grupę ir prašė padėti partizanams spausdinimo medžiaga bei medikamentais, apdalijo pasitarimo dalyvius „Laisvės Varpo" egzemplioriais.

J.Noreika ragino partizanus kuo daugiau studentų įtraukti į patriotinę veiklą ir ruoštis visuotiniam, ginkluotam sukilimui. Buvo nutarta studentų organizavimą patikėti A.Janulevičiui.

J.Noreika savo ruožtu rengė vyriausiosios vadovybės dokumentus - įsakymus ir direktyvas ir pasirašydavo juos Generolo Vėtros slapyvardžiu. Su savo bendraminčiais Ona Poškiene ir Stasiu Gorodeckiu, kurių štabas buvo Giedraičių g. 10, iš viso parengė 14 dokumentų, tarp jų ir garsųjį „Lietuvos Tautinės Tarybos kreipimąsi į laisvas pasaulio tautas".

Jaunieji pogrindininkai tęsė savo darbą. 1946 m. vasario 3 d. Vilniuje, Treniotos 3, kur gyveno Irena Kakariekaitė, įvyko jų pasitarimas. Dalyvavo: A.Janulevičius, Aleksas Petrauskas, kilęs iš Veisiejų vls., besimokantis viename technikume, Raimundas Paplauskas, su kuriuo Z.Šerkšnas susipažino, kai R.Paplauskas buvo atvykęs pas savo gimines į Bertašiūnų kaimą (jis gyveno Vilniuje, Liejyklos g., ir mokėsi Vilniaus universitete), Feliksas Svirnelis iš Marcinkonių, Vilniaus gimnazijos mokinys, ir Jonas Antončikas, irgi iš Marcinkonių, technikumo mokinys. Čia jie išsirinko slapyvardžius ir pasiskirstė darbus.

Agento „46 K 23" verbavimas.41

Š.m. kovo mėn. Vilniuje išaiškinta nacionalistinė organizacija, vadovaujama t.v. „Lietuvių Tautinės Tarybos", turėjusi tikslą pajungti visas respublikoje veikiančias nacionalistines formuotes vieningai Tarybos vadovybei, išplėsti ir sustiprinti gaujas, kad paruoštų ir įvykdytų Lietuvoje ginkluotą sukilimą.

„Lietuvių Tautinės Tarybos" centro nario Noreikos ir Lietuvos partizanų Dzūkų grupės štabo nario Šerkšno Vilniuje buvo sukurta jaunimo teroristinė organizacija, daugiausia iš Vilniaus valstybinio universiteto studentų.

Organizacijai vadovavo Vilniaus Universiteto studentai Alfonsas Janulevičius, Feliksas Svirnelis ir amatų mokyklos dėstytojas Jonas Antončikas (visi areštuoti).

Išaiškinti laisvėje pasilikusiems organizacijos dalyviams iš jų skaičiaus užverbuotas agentas „46 K 23", g. 1922 m., lietuvis, Vilniaus universiteto studentas. „46 K 23" 1944 metais liepos mėn., Raudonajai Armijai vaduojant Vilnių, pabėgo į Vokietiją, kur dirbo įtvirtinimų statybose ir palaikė ryšį su nelegalia organizacija Lietuvių Taryba, pasibaigus karui sugrįžo į Lietuvą.

„46 K 23" davė atvirus parodymus apie savo nacionalistinę veiklą. Jis papasakojo, kad dalyvavo dviejuose organizacijos susirinkimuose ir gavo iš Janulevičiaus užduotį įstoti dirbti į Vilniaus radijo stotį ir ten verbuoti į organizaciją aptarnaujantį personalą ir rengtis užimti stotį per sukilimą.

Visiškai slaptai

Tvirtinu: LSSR Vilniaus m. MGB skyriaus viršininkas

pulkininkas (Kolomeicevas)

1948 m. vasario 21 d.

Informatoriaus Lyriko charakteristika 42

G. 1928 m. Lazdijų aps., Leipalingio vls., Savanorių k., Vilniaus Valstybinio universiteto Medicinos fakulteto II kurso studentas, gyvena Vilniuje, Moniuškos g., namo Nr.32, bt. Nr.5.

Informatorius Lyrikas užverbuotas 1945.X.12 panaudojant pas jį turimą medžiagą, kad jis savanoriškai tarnavo Plechavičiaus armijoje. Užsiverbavo su dideliu noru.

Lyrikas, dirbdamas su MGB organais, pasirodė kaip sąžiningas, mūsų darbui atsidavęs slaptas bendradarbis. Visa jo teikiama medžiaga, realizuojant bylą, per tardymą visiškai pasitvirtindavo.

Pagal jo medžiagą, greitai po verbavimo buvo areštuota antisovietinės pogrindinės organizacijos, veikusios Lazdijų aps., Leipalingio gimnazijoje, dalyvių.

Lyrikas, būdamas Vilniaus universiteto studentas, davė daug vertingos agentūrinės medžiagos, susijusios su VVU studentais.

1946 m. pabaigoje iš jo buvo gauta agentūrinių duomenų, susijusių su studentu Janulevičiumi, kuris vėliau su kitais buvo areštuotas kaip antisovietinės nacionalistinės organizacijos dalyvis.

 

Leitenentas Vladas Stepulevičius MINDAUGAS

Fliorus Černiauskas VASARIS

 

Antanas Bučionis ĄŽUOLAS

Alfonsas Janulevičius
generolo Vėtros talkininkas

 

Rokas Bingelis VAIDEVUTIS

Zigmas Šerkšnas TIGRAS

Remiantis Lyriko duomenimis 1947 m. gruodį buvo pradėta agentūrinė byla „Kurjeris", pagal kurią buvo išaiškinta ir likviduota Vilniuje veikusi antisovietinė nacionalistinė organizacija Geležinis Vilkas.

Visa Lyriko pateikta agentūrinė medžiaga šiuo klausimu per tardymą visiškai pasitvirtino.

LSSR Vilniaus m. MGB skyriaus operatyvinis įgaliotinis

leitenantas Rebko

Sutinku: Vilniaus m. MGB skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas

kapitonas Babincevas

1948 m. vasario 26 d.

Antrą kartą K.Valentukevičius užėjo pas J.Noreiką į darbą ir paėmė iš jo Kazimieraičiui skirtą rašymo popierių ir spausdinimo mašinėlės juostelę. Vos tik grįžusį traukiniu iš Vilniaus, Marcinkonių geležinkelio stotyje, 1946 m. sausio 11 d. jį suėmė MGB.43

Sausio 29 d. į Vilnių pas J.Noreiką atvyko Z.Šerkšnas ir pranešė, kad suimtas K.Valentukevičius. J.Noreika šią žinią priėmė ramiai ir pasakė, kad reikia veikti atsargiau.

Po sunkių tardymų K.Valentukevičius prisipažinęs tardytojui, jog jis žino bunkerio, kuriame būdavęs Kazimieraitis, vietą. 113-ojo pasienio dalinio 2-oji komendantūra, vadovaujama Varėnos NKVD-NKGB operatyvinės grupės viršininko Vulanovo ir majoro Bojeriščevo išėjo ieškoti bunkerio 44. „K.Valentukevičius vedžiojo kariuomenę vis po tą pačią vietą gal porą valandų, - rašo MGB, - o paskui pasakė, kad neranda". Tuo metu įvyko susišaudymas tarp partizanų ir enkavedistų. Pastebėję kariuomenę, partizanai ėmė bėgti iš bunkerio. Per kautynes, trukusias gal 40 minučių, žuvo Ėglis, sunkiai sužeistas Naras ir paimtas į nelaisvę Karklas - Pranas Platūkis (g. 1918 m. Puvočių kaime).

Suimtas Karklas papasakojo tardytojui, kad Kazimieraičio štabo bunkeris yra miške tarp Rudnios ir Kapiniškių kaimų, kalnuotoje dalyje, maždaug už 1 ar 1,5 kilometro nuo kairiojo Skroblaus kranto. Taip pat papasakojo apie kitus bunkerius, kaip jie įrengti ir kas juose yra. MGB viename jų rado Kazimieraičio dienoraštį, rotatorių ir kitų daiktų.

1946 m. vasario 8 d. MGB areštavo vežantį Dzūkų grupei popierių ir medikamentus Z.Laukaitį-Šerkšną.

1946 m. kovo 16 d. MGB areštavo J.Noreiką. Po kankinimų „Osoboje soveščianije" J.Noreiką ir Z.Šerkšną nuteisė sušaudyti, o kitus - daugeliui metų lagerio.

„A" apygardos štabas Siaubo teritorijoje 45

NKVD puolant „A" apygardos štabo bunkerius prie Skroblaus upelio Kazimieraitis slėpėsi Lankininkų kaime pas Merkio rinktinės vadą Vanagą. Sunaikinus štabavietę, Kazimieraitis paliepė Daktarui, kad jis Siaubo teritorijoje surastų štabui naują bunkerį. Jį Siaubas pasiūlė Snaigupės kaime pas Petrą Petrauską. Jo troboje po krosnimi nuo seno buvo bunkeris pasislėpti nuo sugrįžtančių rusų. 1945 metų balandį jame ir apsigyveno Kazimieraitis su savo štabo vyrais: Daktaru, Antanaičiu, Jūrininku ir Laisvūnu. Jis emgėbistų buvo aptiktas 1946 m. gruodžio 16 d.

Iš Petro Petrausko, g. 1909 m. Krikštonių kaime, 1946 m. gruodžio 14 d. tardymo protokolo

P. Petrauskas tardytojui papasakojo, kad bunkerį savo namuose Snaigupės kaime įsirengė 1943 metų pabaigoje, grįžtant rusams, o 1944 metų gruodį jame slėpėsi Bronius Rudys iš Ringeliškės kaimo. Kitų metų gruodį ten ėmė slapstytis automatu ginkluotas Vasaris - Fliorus Černiauskas. 1946 metų kovą Vasaris atėjo jau su Kazimieraičiu, Daktaru, Žalgiriu, Antanaičiu ir Lietučiu. Kazimieraitis prašė leisti jiems čia trumpam apsistoti. Šeimininkui sutikus, partizanai Vasaris ir Savukas iškasė maždaug 2x1,5 m pločio ir 3 m gylio duobę bunkeriui prie trobos sienos, paskui ją išklojo netašytais rąstais, padarė lubas, užpylė jas žemėmis, o ties išėjimu pastatė kopėčias ir pridengė jas dangčiu, kurį apibarstė vištų išmatomis...

Taigi ten 1946 metų balandį ir įsikūrė „A" apygardos štabas. Ten buvo rašomas ir dauginamas „Laisvės Varpas", sprendžiami svarbūs struktūriniai klausimai. Kartais pas Kazimieraitį ateidavo ir ryšininkas, gal 16 metų berniukas Jonas Potelis. Tas J.Potelis gegužės mėnesį su Daktaru, Vasariu ir Savuku visus daiktus iš bunkerio išnešė ir, sukrovęs į vežimą, išvažiavo per Šilalio mišką į Pūščios girią. Gal jie išsivežė ir tipografiją? Pats štabas buvo persikėlęs į Jakubiškių kaimą.

1947 m. balandžio 24 d. MGB suėmė J.Potelį. Tardytojas iš jo girdėjęs, kad kai 1946 m. spalį P.Petrauskas sugrįžo iš tardymo Leipalingio MGB skyriuje, jog tardytojas jį vertęs bendradarbiauti.

Partizanų apdovanojimas Žaliamiškyje ir Pūsčioję

Kazimieraitis su Vanagu sumanė apdovanoti drąsiausius partizanus ir ryšininkus juostelėmis bei pažymėjimais. Rotatoriumi buvo išspausdinti pažymėjimai, o Janina Mizaraitė iš Vilkiautinio kaimo išsiuvinėjo juosteles. 1946 m. balandžio 16 d. Žaliamiškyje susirinko nemaža aplinkinių partizanų. („Žaliamiškio miške buvo sušaukti trys batalionai. Viso 400 žmonių. Aš tai mačiau, kadangi ten dalyvavau", - pareiškė tardytojui partizanas Žalgiris - Stasys Paliūtis 46, g. 1901 m. Veisiejuose (ar Bartelių k.?). (Žalgiris emgebistams nurodė keturis Siaubo bunkerius Žaliamiškio miške (0096), kur buvo rasta rašymo mašinėlė, dokumentų, 1500 šovinių.) Tai įvyko dieną 11 val. visiems susirinkus, buvo pastatytas medinis staliukas, prie jo atsistojo pulkininkas Kazimieraitis ir dar vienas civilis su akiniais, jį vadino Daktaru. Pastarasis skaitė apdovanojimų sąrašą, po vieną kviesdamas prie staliuko partizanus, o Kazimieraitis įteikinėjo pažymėjimus, skelbdamas, kad toks ir toks yra apdovanojamas už drąsą. Po to Kazimieraitis perskaitė „Laisvės Varpą" ir pasakė kalbą. Iš viso buvo apdovanota 400 partizanų.

Kudrėnėlių kaimo gyventojas Ignas Taletavičius, slapyvardžiu Kardas, Žaliamiškyje, partizanų rikiuotėje nešė vėliavą, o po to stovėjo šalia jos garbės sargyboje. Rikiuotėje buvo apie 100 partizanų", - MGB tardytojams davė parodymus Klajūnas - Bronius Saveikis, suimtas 1950 metais.

Iš Žaliamiškio partizanų vadai nuvyko į Pūščios mišką, pas Ąžuolo partizanus, ir čia buvo atliktas toks pat ceremonialas. Ąžuolo partizanams Kazimieraitis įteikinėjo apdovanojimus, o Vanagas su Siaubu sakė kalbas, partizanai pagiedojo Lietuvos himną. Tada apdovanojo būrio vadą Ąžuolą, būrio vadą Slibiną, būrininką Strazdą, skyrių vadus: Kanapyną, Nevėžį, Serafimą, Hanibalą, Barzduką, Rytą, eilinius: Tūzą. Liūtą, Dofą, Milžiną, Gaištą, Diką, Šturmą, Lapiną, Špoką, Beržą, Skroblą, Uolą, Mataitį, Kuzmą, Laimyną, Tigrą, Šerną, Balandį, Medinį, Papartį, Baravyką, Žvirblį, Vėtrą, Šapalą, Kadugį, Barkūną, Lapą, Gylį, Mišką, Pakarklį, Vilimą, Vyturį, Veisiejų bataliono vadą Margį, Kapčiamiesčio bataliono vadą Paberžį, Leipalingio bataliono vadą Liepą.

Kazimieraitis dar aplankė gulintį bunkeryje sužeistą Vėtrą - Juozą Dvarecką (g. 1912 m. Baltašiškės kaime) ir įsakė Paberžiui ir Taurui nuvežti sužeistąjį į Gardino ligoninę. Bevežant partizanus užpuolė NKVD ir Vėtrą suėmė. Mirė jis dar prieš teismą nuo žaizdų, palikęs vargti žmoną ir vaikus.

Tą pavasarį, balandžio 16 d. 7 val. ryto iš Alytaus kalėjimo pabėgo 39 kaliniai ir beveik visi išėjo į mišką. MGB pareigūnai, apžiūrinėdami kalėjimą, rado tuščią trečiąją kamerą, o po pamatais - 2,5 metro urvą, einantį už kalėjimo tvoros. Kalinių pabėgimą organizavo Juozas Balčius, g. 1919 m. Vieciūnų kaime, žuvęs 1947 m. kovo 27 d. Trasnyko kaime, siaučiant NKVD (buvo 2-ojo bataliono 1-ojo būrio vadas). Su juo žuvo Putinas - Boleslovas Jurkevičius, Šermukšnis - Jonas Karsokas ir Paukštis. „Kai urvas buvo iškastas, - sakė tardytojui sulaikytasis Motiejus Kašalynas, - Balčius mums visiems liepė lįsti, o pats išlindo paskutinis..." Taigi ne pirmas, o paskutinis - kaip garbingas skęstančio laivo kapitonas. Aušra tardytojui sakė, kad Šunupio kaime rado sau prieglobstį ir slepiasi 20 partizanų, 1946 m. pabėgusių iš Alytaus kalėjimo.

Pietų Lietuvos partizanų štabas

1946 m. balandžio 18 d. Žaliamiškio miške susitiko „Tauro" ir „A" apygardos partizanų vadai: Mykolas Jonas - karo lakūnas majoras Zigmas Drunga, g. 1904 m. Užpaliuose, Antanaitis - majoras Sergijus Staniškis, g. 1900 m. Marijampolės apskr. Geležinės kaime, Auksutis - Vaclovas Navickas, g. 1909 m. Pakirsnių kaime, kapitonas, Perkūno rinktinės vadas. Iš „A" apygardos dalyvavo: Kazimieraitis, Vanagas, Daktaras ir Jūrininkas. Jie nutarė sujungti dvi partizanų apygardas ir įkurti organizaciją, kuri vadintųsi Pietų Lietuvos partizanų štabas, o taip pat susieti su šiuo junginiu ir Ąžuolio -kapitono Dominyko Jėčio, g. 1896 m. Krinčino vls., Dzūkų rinktinę. PLP vadu tapo Kazimieraitis, pavaduotoju - Mykolas Jonas, štabo viršininku - Antanaitis. Štabo bendradarbiai buvo Tauras ir Laisvūnas. Po šio pasitarimo Kazimieraitis, Mykolas Jonas ir

Daktaras pasuko į Punios šilą pas Ąžuoiį. Juos lydėjo Siaubo partizanai, o visus vedė Obelijos kaimo mokytoja Marija Griškonytė. PLP štabo vadus Ąžuoliui pristatė Negras -Jonas Grinevičius (g. 1922 m. Tauragėje). Balandžio 22 d. Ąžuolis sutiko prijungti Dzūkų rinktinę prie „A" apygardos ir tapti apygardos vadu. 1946 m. gegužę ėmęsis vadovauti, ją pavadino „Dainavos" apygarda. „Šarūno" rinktinę perdavė „Tauro" apygardai.

Šarūno Rinktinės Vado Įsakymas Nr.5

1946 m. balandžio mėn. 30 d.

1.    Nuo š.m. gegužės mėn. 1 d. Šarūno Rinktinė išformuojama. Pagrindas: „A" apygardos Vado įsak. Nr.15, parag.4.

2.    Leipalingio, Veisiejų ir Kapčiamiesčio Bn vadai prisistato naujam Rinktinės Vadui Mindaugui. Seirijų Bn vadas prisistato Dzūkų Rinktinės Vadui Ąžuoliui.

3.    Rinktinės štabo pareigūnai - Adjuntantas Laisvūnas, Ryšio Viršininkas Tauras, Ūkio viršininkas Vasaris, Raštvedys Viesulas, nuo š.m. gegužės mėn. 1 d. iš eitųjų pareigų atleidžiami.

Pagrindas: „A" Apygardos Vado įsak. Nr.15, &10.

4.    Nuo š.m. gegužės mėn. 1 d. nustojau eiti Rinktinės Vado pareigas.

Pagrindas: „A" apygardos Vado įsak. Nr.15, &3.

(pas) Daktaras rinktinės vadas
Nuorašas tikras: Laisvūnas adjutantas

LLK Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinei
Įsakymas Nr.7

Būstinė, 1947 m. sausio mėn. 20 d.

§6

Šarūno rinktinės vadu skiriu dabartinės rinktinės vadą Mindaugą nuo šios dienos.

Žvejys Apygardos vadas
Gediminas už štabo viršininką
Žaliukas Geležinio Vilko rinktinės vadas

Šarūno rinktinės sudėtyje Tauro apygardos štabo viršininkas buvo Krūmas - Vincas Jazulevičius. Jam žuvus, štabo viršininku tapo Dainius, anksčiau buvęs štabo apsaugos būrio vadas.

Prie Dzūkų rinktinės, kuriai vadovavo Ąžuolis, buvo prijungta Juozapavičiaus grupė, anksčiau priklausiusi Šarūno rinktinei, bet neilgam. Siaubas parašė tokio turinio įsakymą:


Įsakymas Nr.1

1946 m. gruodžio 31 d.

§1.

Nuo š.m. gruodžio 13 d. su visa Juozapavičiaus vardo grupe atsisakiau būti pavaldžiu Dainavos apygardos vadui ir prisijungiau prie Tauro apygardos Šarūno rinktinės. Vado pavaduotoju skiriu Smauglį, Štabo viršininku Laisvūną, štabo adjutantu - Sakalą, grupės vado adjutantu - Savuką.

(...)

§6.

Juozapavičiaus vardo grupės štabo viršininkui pavedu išleisti partizanų laikraštį vardu „Laisvės Rytas".

Grupės vadas Štabo viršininkas

PLP vadas Kazimieraitis, sugrįžęs iš Ąžuolio į Snaigupę, PLP štabą perkelė į Jakubiškių kaimą pas Antaną Uoslį 47. Čia Kazimieraitis parašė pirmąjį PLP štabo įsakymą, skelbiantį šios organizacijos įkūrimą. Tipografiją 1946 m. perkėlė į Pūščios mišką.

Tipografija Pūščios miške

Pūščios girioje (8686), specialiai padarytoje iš šiaudų palapinėje, esančioje už trijų kilometrų nuo Krivonių kaimo ir už 9 kilometrų nuo Druskininkų, buvo spausdinamas „Laisvės Varpas" ir „Što takoję sovetskaja pravda".

Pūščios miške už 300 metrų nuo Buteliznos kaimo į šiaurę, užmaskuotas po kelmu, buvo tipografijos bunkeris, kuriame Aušra su savo talkininkais išleido septynis „Laisvės Varpo" numerius (11 tūkstančių egz.) ir Kazimieraičio parašytus du laikraštėlius „Što takoję sovetskaja pravda".

1946 m. gegužės 20 d. auštant šią palapinę užpuolė 94 pasienio kariuomenės komanda, vadovaujama Leipalingio vls. MVD skyriaus įgaliotinio Nikanorovo. Per susišaudymą vieni partizanai pasitraukė, o Aušrą ir jo žmoną Panterą, vieną sužeistą į šoną ir ranką, o kitą - į abi kojas, suėmė. Pantera griebėsi pistoleto nusišauti, bet Aušra sulaikė.48

Pasakoja Ona Bučionytė-Lukoševičienė

„Mes buvome visi kartu miške. Ten partizanai pastatė dvi kariškas palapines. Vienoje gyveno mano tėvas, brolis, sesuo, aš ir Milžinas - Juozas Subačius iš Mizarų kaimo. Man tada buvo 12 metų. Kiek tolėliau, kitoje palapinėje, gyveno Aušra su žmona. Toje palapinėje ir buvo tipografija, kur jie spausdindavo. Dar tamsoka buvo, kai pašokęs mano brolis sušuko: „Rusai!" Mes kaip bitės iš avilio pasipylėme iš tos palapinės. Gal būtų visus iššaudę, bet rusai nesuspėjo mūsų palapinės apsupti, o Aušros palapinę apsupo ir juos abu suėmė. Mes bėgame ir girdime: Tra-ta-ta-ta... o šakelės nuo medžių ant galvų tik krenta.

Visa mūsų šeima išėjo į mišką. Nes kito kelio nebuvo - likome dvi mergaitės, tėvas su broliu miške, namų nėra, o mes vienos. Miškas mums atrodė kaip namai. Motina buvo kalėjime.

Taigi, pabėgę nuo rusų, pasukome į Guronis, ten gavome duonos, paskui atsidūrėme Mizaruose. Tėvas mus paliko pas kažkokius senukus. Vėliau gyvenome Didžiasalyje pas Bankietas, ir keliavome per žmones. Visą laiką buvome persekiojami stribų ir jų vado Macenio. Būdavo jis eina tokiu „palatki" apsisiautęs, visada pirmas, o jam iš paskos stribai seka. Kaip koks varnas, su automatu.

Brolis Jaunutis buvo vienas iš paskutinių partizanų vadų. Jis žuvo kartu su savo žmona, o jų mažą berniuką giminės užaugino.

Kokių būta baisybių! Kai iššaudė Jakentų šeimą, žmonės labai išsigando, nustojo partizanais tikėti. Kalbėjo, kad visą laiką ten apsistodavo, o dabar iššaudė... Pasirodo, kad išžudė smogikai."

Atrodo, kad tą spaustuvę kariuomenė surado visai atsitiktinai. MGB dokumente rašoma, kad 1946 m. gegužės 17 d. operatyvinė grupė kartu su Lazdijų apskr. LKP(b) sekretoriumi Jurgiu Grigoniu buvo atvažiavusi į Lipniūnų kaimą „pravesti" valstiečių susirinkimo. Juos, begrįžtančius į Leipalingį, 18 val. Pūščios girioje apšaudė partizanai ir sužeidė du pasieniečius. Tada NKVD į tą vietą pasiuntė kariuomenę, kuri, tris paras šukavusi mišką, gegužės 20 d. 7 val. ryto ir aptiko minėtąją palapinę.49

Aktas 50

Vilnius, 1946 m. gegužės 30 d.

Aš, LSSR UBB 2-jo skyriaus vyr. tardytojas leitenantas Soldatovas, dalyvaujant to paties skyriaus tardytojui leitenantui Fominui ir vertėjui jaun. leitenantui Gurdui, surašiau šį aktą, kaip žemiau nurodyta, kad šiandien apžiūrėjau dalį daiktų, paimtų 1946 m. gegužės 21 d. pagal aktą iš suimtųjų Ivavičiaus Jono, Antano s., jis ir Kizelaitis Jonas, Prano s., ir Ivavičienės, ji ir Kulauskaitė, ji ir Kizelaitienė Irena, Prano d., ir mano priimtą iš LSSR Lazdijų r. MVD skyriaus 1946 m. gegužės 30 d. aktą".

Apžiūrėję tarp 59 daiktų rado:

1. Tipografinio šifro 8 kg

2.    Įvairaus formato popieriaus 3050 I.

3.    Viršelių partizanų dainoms 347 vnt.

4.    Partizanų dainų 2000 vnt.

5.    Spaustuvės įranga 1 vnt.

6.    Rašomojo popieriaus ruloną 5 kg

7.    Lentas klišėms gaminti 10 vnt.

8.    Klišę partizanų dainoms 1 vnt.

9.    Klišę su pavadinimu „Laisvės Varpas" 1 vnt.

10.    Klišę „Što takoje sovetskaja pravda" 1 vnt.


11. Tipografines stakles 30x20x60 matmenų, kuriomis buvo spausdinami antitarybiniai laikraščiai, lapeliai ir dainos.

„Visi aukščiau išvardyti daiktai yra daiktiniai Ivavičiaus ir Ivavičienės bylos įrodymai ir turi būti pridėti prie tardymo medžiagos", - pažymi MGB.

LSSR MVD UBB 2-ojo skyriaus tardytojas, leitenantas (Soldatovas)
LSSR MVD UBB 2-ojo skyriaus tardytojas, leitenantas (Fominas)
Vertėjas jaun. leitenantas (Gurdus)

Iš „Aušros" - Jono Kizelaičio 1946 m. parodymų protokolo 51

Radziukynas - Karvelis prie savo namų turi du bunkerius, kuriuose nuo 1945 metų birželio iki rugsėjo buvo Siaubo formuočių štabas. Siaubo, Ąžuolo ir Merkio partizanų grupų ryšininkas yra partizanas Dūda. Už 300 metrų nuo R.Bingelio namų yra bunkeris, kuriame kelis kartus lankėsi Vanagas, Daktaras ir kiti vadai. Netoli Antano Milinavičiaus namų yra bunkeris. Netoli Pečkausko namų yra du bunkeriai. Dvi neturtingos valstietės gyvena už trijų kilometrų nuo Mergežerio, už penkių kilometrų nuo Perlojos ir už 4 kilometrų nuo Žiūrų kaimo. Gyvena miške. Už 1,5-2,5 kilometrų nuo jų namų yra septyni bunkeriai su narais. Bunkeriai barako tipo, juose telpa iki 50 žmonių. Painios maskuotės jie neturi, bet aptinkami sunkiai. Ten dažnai lankosi Lūšis, Rugys ir kiti. Merkio štabas dislokuotas miške, netoli Lavyso vienkiemio, už trijų kiloemtrų nuo Mergežerio. 1946 m. Liškiavos klebonas pasakė pamokslą, o Jūrininkas priešais bažnyčią pasakė kalbą. Siaubas kalbėjo, kad Liškiavos klebonas 1944-45 metais klausęs partizanų išpažinčių Lazauskienės namuose Krivonių kaime, apdovanojus 150 partizanų, buvo paruošti pietūs. Reikia pažymėti, kad Šunupio kaimas, turintis 10-12 ūkių, - tai ginkluota gauja su apylinkės pirmininku Garbumi priešakyje. Jis veikia legaliai. Šunupio kaime rado sau prieglobstį ir dabar slepiasi 20 partizanų, pabėgusių 1946 m. iš Alytaus kalėjimo. Jų taip pat reikia ieškoti Randamonių, Jašiūnų ir Latežerio kaimuose. Vėtrą suėmė vežant į Baltašiškę, pas jo žmoną. 1946 m. žiemą Druskininkų ligoninės gydytoja gydė sužeistą Vėtrą. Felčeris Paulavičius iš Merkinės važiuodavo pas sužeistus partizanus ir gydė. 1945 m. jis kelis kartus buvo Šunupio kaime jų gydyti. Kai aš

1946 m. sausio-vasario mėnesiais sirgau, tai „Laisvės Varpą" išleido Vanagas su Kazimieraičiu. Leisti „Laisvės Varpą" (1945-1946 vasarį) pradėjo partizanas Genys - Petras Vaitkus iš Mergežerio kaimo. Pūščios miške „Laivės Varpą" leisti padėjo Ąžuolo sūnus Jaunutis, dukros, Marytė, 17 metų, ir Onutė, 15 metų.

MGB klastotė

LSSR KGB tardymo skyriaus vyr. tardytojo vyr. leitenanto Vinokurovo 1955 m. balandžio 5 d. rašte KGB ministrui pulkininkui K.Liaudžiui dėl J.ir I.Kizelaičių bylos nutraukimo sakoma:

(...)

1946 m. rugsėjį J.Kizelaitis ir I.Kizelaitienė LSSR MVD organų buvo užverbuoti sekti ir išsiaiškinti nacionalistinio antisovietinio pogrindžio nusikalstamiems veiksmams, todėl jiems pabėgus nuo sargybos buvo paleisti į laisvę, o jų tardymo byla pristabdyta.

Po to J.Kizelaitis buvo naudojamas kaip apskrities skyriaus ir Kauno srities MGB valdybos agentas, sekant asmenis, susijusius su nacionalistiniu antisovietiniu pogrindžiu, ir ne kartą premijuotas.

1951 m. J.Kizelaitis ir I.Kizelaitienė legalizuoti, jiems išduoti dokumentai ir jie išbraukti iš operatyvinio-agentūrinio tinklo.52

Zr. žemiau fiktyvius MGB dokumentus:

Aktas 53

1946 m. liepos 21 d.

Mes, žemiau pasirašę: LSSR MVD UBB 1 skyriaus 1 poskyrio viršininkas gv. majoras Zinovjevas ir raudonarmiečiai Petrovas ir Tichomirovas, surašėme šį aktą, kaip Antanas Ivavičius pabėgo nuo sargybos.

1946 m. liepos 18 d. Ivavičius buvo iškviestas iš Vilniaus kalėjimo Nr.1 į LSSR MVD pastatą tardymui, kur papasakojo apie jam žinomus bunkerius Balbieriškio rajono miškuose.

1946 m. liepos 19 d. speciali grupė, susidedanti iš gv.majoro Zinovįevo ir 10 kareivių, išvažiavo kartu su areštuotu Ivavičiumi į bunkerių buvimo vietą. Atvykusi į Balbieriškį, grupė ėjo pėsčiomis ir, išėjus maždaug 500-700 metrų į miško gilumą, A.lvavičius, pasinaudojęs tankiais krūmais ir jį saugojusių kareivių nebudrumu, pabėgo ir dingo miške. Persekiojimas ir paieškos teigiamų rezultatų nedavė.

Dėl to ir surašytas šis aktas.

LSSR MVD UBB 1 skyriaus 1 poskyrio viršininkas gv. majoras (Zinovjevas)

Raudonarmiečiai (Petrovas), (Tichonovas)

Aktas 54

1946 m. rugsėjo 5 d.

Mes, žemiau pasirašę, LSSR MVD UBB 1 skyriaus viršininko pavaduotojas pulkininkas Kaverznevas, to paties skyriaus operatyvinis įgaliotinis vyr. leitenantas Popovas ir raudonarmietis Suslovas, surašėm šį aktą apie tai, kad 1946 m. rugsėjo 4 d. iš Vilniaus kalėjimo Nr.1 buvo iškviesta į LSSR MVD pastatą tardyti areštuota Irena Ivavičienė.

Per tardymą ji davė parodymus, kad susitiks su nacionalistinio pogrindžio dalyviu Daktaru.

Kad suimtų Daktarą, grupė, susidedanti iš pulkininko Kaverznevo, vyr. leitenanto Popovo ir raudonarmiečio Suslovo, 1946 m. rugsėjo 5 d. išvažiavo su areštuota l.lvavičiene į Vilniaus geležinkelio stotį.

I.lvavičienė, pasinaudojusi silpnu grupės budrumu ir žmonių minia, Vilniaus geležinkelio stotyje dingo minioje.

Paieškos teigiamų rezultatų nedavė.

Dėl to ir surašytas šis aktas.

LSSR MVD skyriaus viršininko pavaduotojas pulkininkas (Kaverznevas)
UBB 1 skyriaus operatyvinis įgaliotinis vyr. leitenantas (Popovas)
Raudonarmietis (Suslovas)

Po Aušros suėmimo PLP štabo viršininkas Daktaras slapstėsi miške tarp Margų ir Mižonių kaimų su Juozapavičiaus grupės 1 būrio vadu Špoku, partizanais Laisvūnu, Uosiu, Tauru. Juos maitino K.Radišauskas iš Margų kaimo, ryšininkės buvo 14 metų Aldona ir mokytoja Birutė - abi iš Mižonių kaimo.

Birželio pabaigoje Daktaras persikėlė į Pūščios mišką pas partizaną Serafiną - Juozą Mizarą, g. 1912 m. Mizarų kaime. Ten susitikinėdavęs su partizanais Lapu - Antanu Šumsku, g. 1922 m. Mizarų k., Žvirbliu - Juozu Jakenta, g. 1920 m. Didžiasalio kaime. Maitindavo juos Kaziuliuose Bozys, Mickūnuose Valenta, Misevičius, Degėsiuose -Vaikšnoras.

Kazimieraičio žūtis

Birželio 30 d. prasidėjo Vetrovo 4-osios divizijos „ablavos" Mickevičių, Kaziulių, Didžiasalio, Radvilonių ir Jonavo kaimuose bei aplinkiniuose miškuose. Iš gautų Vilko ir Rūtos slaptų pranešimų MGB spėjo, kad štabas gali būti Žaliamiškyje. Liepos 2 d. Žaliamiškio rytiniame pakraštyje, gal koks kilometras nuo Liepiškių kaimo (pietvakarių pusėn), Kazimieraitis susišaudė su enkavedistais 55. (Smulkiau apie tai Alfonso Ramanausko - Vanago knygoje „Daugel krito sūnų"). „14 val., - rašo MGB, - tarp eilinio Povarenkos ir nepažįstamojo trijų metrų atstumu įvyko susišaudymas. Nepažįstamasis trimis šūviais iš pistoleto „Brauning" sužeidė Povarenką. Kitas kareivis metė į partizaną granatą ir įį sunkiai sužeidė. Nepažįstamąjį klausė rusiškai ir lietuviškai, bet jis nieko neatsakė ir po 3 valandų - 17.30 mirė". Pas mirusįjį rado: laikiną pasą, du apygardos štabo dokumentus, užrašų knygelę, bloknotą su bunkerių įrenginio planais, liepos mėnesio slaptažodį, 5 nuotraukas, tarp jų vaikų nuotrauką su užrašu Vitkus, maldaknygę ir belgišką „Brauning" su vienu šoviniu. Lavoną nuvežė į Leipalingio valsčiaus MGB skyrių. Jam atpažinti atvežė iš Vilniaus suimtą Aušrą - Joną Kizelaitį, kuris patvirtino, jog tai yra Kazimieraitis... Apie Kazimieraitį mes žinojome, - rašo MGB, - tai Vitkus Juozas, Juozo s., g. 1901 metais, Kauno gyventojas, buvęs Lietuvos armijos pulkininkas, iki

1945 m. birželio dirbo buhalteriu Kabelių miškų ūkyje. Tada vadovavo Dzūkų grupei,

o nuo 1945 m. birželio pradėjo slapstytis. Kaune gyvena jo žmona su šešiais vaikais".

Iš Prano Aleksonio, g. 1909 m., gyvenančio Liepiškių kaime, pasakojimo

„Buvo toks Aušra ir Daktaras, jo pavardė Kulikauskas. Tai va, 1946 metais ateina


Daktaras ir sako: „Jeigu ateis Aušra, tai jo į bunkerį neleisk, tegul laukia troboje. Aušra laukė troboje, atėjo Daktaras ir jį išsivedė. O 1946 m. liepos 11 d. tas pats Aušra atsiveda pas mane NKVD ir sako: „Pas tave bunkeris yra, slepiasi Kazimieraitis su Daktaru...

O bunkeris buvo geras. Jie badė, badė... o aš vis gyniausi. Ir nerado, bunkeris buvo gudriai padarytas. Jie išsivedė mane, nusiveža į Merkinę, paskui į Leipalingį ir vis klausinėja: „Pasakyk, kur slepiasi banditas?" O NKVD viršininkas gyveno pas vieną mano pažįstamą... Sesuo nuveža lašinių ir rytoj mane paleidžia. Bet kai mane išsivedė, partizanai toliau būti bunkeryje bijojo ir iš bunkerio išėjo į mišką.

Grįžtu namo, žmona ir sako: Kazimieraitis žuvo, o kitas pabėgo". (Pabėgo Laisvūnas.) Jam yra kryžius pastatytas. O gruodžio 12 d. vėl pas mane ateina NKVD, turi planą.. Bet kai žuvo Kazimieraitis, aš tą bunkerį užgrioviau. Ieško, verčia... Klausia: „Kas čia buvo?" „Per karą drabužius slėpėme", - atsakau. Jie mane areštavo ir gavau 7 metus. Bet ne už tai. Mane išdavė viena mergaitė. Aš vis neprisipažinau, o jeigu būčiau prisipažinęs, 10 ar 15 metų būčiau gavęs. Nė vieno žmogaus neišdaviau. Lageryje vargau Komios miškuose. Pas Antaną Fotelį irgi buvo bunkeris. Jis į Lietuvą nesugrįžo."

LSSR Vidaus reikalų ministro pavaduotojui
generolui majorui drg. Kapralovui
Kopija: l.e. SSRS MVD VV 4 š.d. vado pareigas
generolui majorui drg. Pankinui

Pranešimas 56

Varėnos aps. teritorijoje veikia aštuonios aktyvios banditų grupės, iš viso apie 200 žmonių. Visos banditų grupės, kaip nustatyta agentūrinių tardymų metu, priklauso vienai nacionalistinio pogrindžio vadovybei, vadinamajai „A" apygardai, vadovaujamai buvusios Lietuvos pulkininko Vitkaus, slapyvardis Kazimieraitis.

Vadovaujant Kazimieraičiui ir jo įsakymu banditų grupės, veikiančios Varėnos aps. teritorijoje, vykdė teroro aktus prieš sovietinį partinį aktyvą ir neturtingus valstiečius. Tiktai per 1946 m. birželio 14 d. banditai įvykdė 35 teroro aktus.

Kaip nustatyta tardymo, masinis banditų teroras, prieš asmenis buvo įvykdytas naktį iš birželio 13 į 14 d. pagal Kazimieraičio asmeniškai patvirtintą sąrašą.

Šio teroro tikslas - sukurti Lietuvos negerovės regimybę ryšium su užsienio reikalų ministrų konferencijos Paryžiuje atidarymu.

Atsakant į masinį banditų terorą, buvo įvykdyta masinė operatyvinė kariuomenės operacija vienu metu visuose apskrities valsčiuose MVD VV 4 š.d. pajėgomis.

Pirmasis masinės operacijos etapas teigiamų rezultatų nedavė, bet jis leido suimti daug ryšininkų, banditų rėmėjų ir tam tikrą dalį aktyvių banditų, visa tai suteikė operatyvinėms grupėms papildomų duomenų apie banditų grupių buvimo vietas ir paties Kazmieraičio štabą.

Su užduotimi surasti ir sunaikinti „A" apygardos štabą ir buvo išsiųstos į spėjamą štabo buvimo vietą žvalgybinės paieškos grupės. Manevrinei grupei Nr.2, vadovaujamai majoro Tuševskio, kaip ir visoms kitoms MVD kariuomenės pietų grupės komandoms, buvo duota užduotis atlikti žvalgybą Liškiavos ir Ivanuvkos rajonuose - Varėnos apskr. Druskininkų, Merkinės ir Lazdijų apskr. Leipalingio valsčių sandūroje.

Agento maršrutininko Vilko duomenimis - Kazimieraitis su savo aplinkiniais žmonėmis per šią masinę operaciją slėpėsi nurodytoje gyvenvietėje ir šalia esančiuose miškuose.

1946.7.2 d. 13 val., MG Nr.2 būrio vadas leitenantas Astrachancevas, remdamasis MVD kariuomenės pietų grupės štabo įsakymu, rytiniame Žaliamiškio miško pakraštyje (0004), 1 km piečiau Liepiškių, 40 km Varėnos pietvakarių kryptimi, įsakė komandai ieškoti banditų grupės Žaliamiškyje.

13.30    val. būrys užėmė pradinę padėtį prie vieno vienkiemio ir 14.00 val. pradėjo paieškas pietų kryptimi (žr. schemą).

14.30    val. PRG, susidedančios iš 9 žmonių, vadovaujamos skyrininko, jaun. seržanto Kapustino, veikiančios išskleistu frontu pagal kelią į Guobinius (0002), raudonarmietis Sineginas aptiko krūmuose banditą ir kai bandė sulaikyti gyvą, pastarasis paleido iš pistoleto „Brauning" ugnį į raudonarmietį Sineginą, savo ruožtu, Sineginas prigulė ir paleido ugnį į banditą.

Raudonarmietis iš dešinės Povarenka, pribėgęs prie bandito per tris metrus, taip pat bandė jį sulaikyti gyvą, bet pastarasis paleido ugnį ir tarp bandito ir raudonarmiečio Povarenkos prasidėjo susišaudymas, per kurį banditas buvo sužeistas.

Sužeistas banditas vis atsišaudė ir tris kartus sužeidė raudonarmietį Povarenką, du kartus į dešinę ranką ir vieną kartą į juosmenį. Matydamas sužeistą raudonarmietį Povarenką, prišliaužęs raudonarmietis Savinychas metė į banditą granatą, kuri sprogdama banditą sunkiai sužeidė ir po trijų valandų jis mirė.

MG Nr.2 viršininkas majoras Tuševskis, būdamas KP Guobiniuose, ir ten buvęs Leipalingio vls. MVD viršininkas, išgirdę šaudymą Žaliamiškio miške, automašina išvyko į susidūrimo vietą.

Atvykę į vietą, sužinoję apie padėtį, apžiūrėję nukautą banditą, komandai įsakė tęsti paieškas toliau. Bandito lavonas, ginklas ir dokumentai perduoti Leipalingio vls. MVD skyriaus viršininkui.

Agentūros duomenimis, banditas atpažintas, tai „A" apygardos štabo viršininkas Vitkus, slapyvardis Kazimieraitis.

Prašau pasižymėjusius likviduojant Kazimieraitį pristatyti vyriausybei apdovanoti.

1.    MG Nr.2 viršininką, majorą Tuševskį

2.    Būrio vadą, leitenantą Astrachancevą

3.    Skyriaus vadą, jaun. seržantą Kapūstiną

4.    Raudonarmietį Sineginą

5.    Raudonarmietį Povarenką

6.    Raudonarmietį Savinychą

Priedas: schema, laikrodis, priklausantis Kazimieraičiui, MG Nr.2 viršininko raportas.

Varėnos aps. MVD skyriaus viršininkas papulkininkis (Gocevas)
MVD pietų kariuomenės grupės vadas majoras (Morozovas)
MVD pietų grupės kariuomenės štabo viršininkas vyresn. Itn. (Funtikovas)

Atpažinimo protokolas

1946 m. liepos 6 d., Leipalingis

Aš, Lazdijų aps. MVD skyriaus viršininko pavaduotojas majoras Guselnikovas, dalyvaujant Lietuvos SSR MVD UBB 1 skyriaus 2 poskyrio vyr. operatyviniam įgaliotiniui Kiseliovui, pristatėm atpažinti bandito, nukauto liepos 2 d. Guobinių-Janavo kaimų Žaliamiškio rajone, lavoną buvusiam Ąžuolo banditų grupės nariui, areštuotajam Ivavičiui Jonui, Petro s.

Pastarasis pasakė, kad „man parodyto nukauto bandito lavono pavardė Vitkus, vardo ir tėvo vardo nežinau, slapyvardis Kazimieraitis, jį aš pažinau nuo 1945 m. rugpjūčio kaip „A" apygardos štabo viršininką Kazimieraitį. Su juo aš susitikdavau vienu du ir grupėse. Aš jį atpažįstu iš šių požymių:

1.    Iš pažymėjimo nuotraukos.

2.    Iš išvaizdos.

3.    Pagal kelnes su tiesia kišene dešinėje pusėje nešiotis belgų sistemos pistoletui „Brauning", kurias pasiuvo pilietis iš Kasčiūnų kaimo Juozas Pačkauskas.

4.    Iš fotonuotraukos, priklijuotos ant bandito pažymėjimo (paso) M.M.PIeskevičiaus vardu.

5.    Iš užrašų knygelės, kurią aš mačiau kalbėdamasis su Vitkum Lavyso kaime pas Petrą, kurio pavardės nežinau, joje Vitkus buvo susirašęs fotografavimo taisykles, kaip antai filmo jautrumą, išlaikymą ir objektyvus.

6.    Iš ginklo, belgų sistemos 13 šovinių pistoleto „Brauning", šovinius man rodė Margio gaujos bunkeryje.

Dėl to ir surašytas šis aktas.

Lazdijų aps. LSSR MVD skyriaus viršininko pavaduotojas,
majoras (Guselnikovas)
LSSR MVD UBB 1 skyriaus 2 poskyrio viršininko pavaduotojas,
kapitonas (Samsonovas)
LSSR MVD UBB 1 poskyrio vyr. operatyvinis įgaliotinis,
leitenantas (Kiseliovas)
Areštuotasis atpažinėjas (Ivavičius)

Tikra:
LSSR MVD UBB 2 skyriaus vyr. tardytojas leitenantas (Soldatovas)

Štabo atnaujinimas

1946 metų rudenį per susišaudymą su kariuomene žuvo partizanas, pas kurį emgėbistai surado svarbius PLP štabo dokumentus. Jie rašo: „1946 m. spalio 28 d., tęsiant karinę operaciją prie Pietų Lietuvos Partizanų štabo, Avižienių kaime buvo pastebėtas ir besipriešindamas žuvo Vladas Stepulevičius, Simo s., g. 1906 m., slapyvardis „Daktaras", su aukštuoju išsilavinimu, veterinarijos gydytojas. Iš nukautojo paimta: šautuvas, pistoletas, 25 šoviniai ir 1946 m. spalio 13 d. pasitarimo protokolo originalas.


Tame pasitarime dalyvavo: Tauro apygardos vado pavaduotojas Rytas, Pietų Lietuvos Partizanų štabo vadai: Vanagas, Mindaugas, Jūrininkas. Pas nukautą Vladą Stepulevičių rasti dokumentai byloja, kad jis buvo štabo vadovaujantis asmuo, sujungiantis šias formuotes".58

Emgėbistai klydo. Vladas Stepulevičius - Mindaugas žuvo ne 1946 m. rudenį, bet 1947 m. gegužės 18 d. Tais metais rugsėjo 26 d. Straigiškių kaime žuvo Žaibas - Juozas Pockevičius, g. 1916 m. Pajėčių kaime. Gal pas jį surado šiuos dokumentus? Taigi kas tas partizanas, žuvęs Avižonių kaime? Ar ne Rytas-Auksutis?

Auksutis-Rytas - Vaclovas Navickas, 1945 m. turėjęs Perkūno slapyvardį ir buvęs rinktinės, veikiančios Kalvarijos krašte, vadas, o 1946 m. balandį perkeltas į Tauro apygardą, jos vado pavaduotojas, dalyvavęs vadų pasitarime (1946.IV.18) Žaliamiškio miške.

MGB paimto dokumento turinys 59

1946 m. spalio mėn. 13 d. Tauro Apygardos Vado pavaduotojo Ryto, Merkio Rinktinės Vado Vanago, Šarūno Rinktinės Vado Mindaugo, Merkio Rinktinės Vado pavaduotojo Jūrininko, Kar.Juozapavičiaus Grupės vado Siaubo posėdžio

Protokolas

1.    PLP štabo egzistavimas.

Žuvus PLP vadui Kazimieraičiui ir jo pavaduotojui Mykolui-Jonui, PLP štabo vadovybę laikinai perėmė PLP Štabo Viršininkas Antanaitis. Nuo to laiko tarp partizanų žemesnių vadų ir kovotojų pasireiškė nepasitenkinimas PLP štabo vadovybės neveiklumu. Tas nepasitenkinimas buvo perduotas p. Antanaičiui ir jis kur tai be žinios išvyko. Išvykus p. Antanaičiui, PLP Štabas nustojo egzistavęs. Tuo reikalu nutarta kreiptis į Dainavos Apygardos Vadą Ąžuolį, kad jis perimtų PLP Štabo vadovavimą arba šauktų Apygardų vadų susirinkimą aptarimui PLP Štabo sudarymo. PLP Štabo reikalais tartis įgaliojamas Dainavos Apygardos Merkio Rinktinės Vadas Vanagas.

2.    „Laisvės Varpo" leidimas.

a.    Nutarta „Laisvės Varpo" leidimą perleisti Merkio Rinktinės Vadui Vanagui.

b.    „Laisvės Varpas" išleidžiamas N partizanų Štabo vardu.

c.    Spausdinimo priemones perduoti Merkio Rinktinės Vado Vanago žinion.

3.    Kiti klausimai.

Iškeltas klausimas dėl veiksmų suderinimo. Kiek sąlygos leidžia veiksmus derinti susitarus ir laikant taktą tarp vadų.

(pas) Rytas, Vanagas, Siaubas, Mindaugas, Jūrininkas

Rašoma, kad 1946 m. spalio 28 d. Paliūnų kaime žuvo Rytas. Tačiau - ar tikrai jis žuvo Paliūnų kaime? O gal Avižienių?

Gal Rytas-Auksutis ir žuvo grįždamas iš pasitarimo, įvykusio Šlapikų kaime?

Vanagas savo atsiminimuose („Daugel krito sūnų"...) rašo, kad Kazimieraičiui žuvus, o Daktarui į Vilnių išvykus, kažkur pradingo Antanaitis ir PLP štabo veikla sustojo. Tada buvo nutarta sušaukti Šarūno rinktinės teritorijoje apygardos vadų pasitarimą. „Nusprendžiau pats vykti, - rašo Vanagas, - į Šarūno rinktinės vietoves, kuriose pastaruoju metu buvo įsikūręs PLP štabas. (...) Gerai prisimenu, kad spalio 13 d. man pavyko pasiekti vietovę, kur radau dienojant apie trisdešimt Kar. Juozapavičiaus grupės kovotojų su vadu Siaubu". Kur buvo ta vieta? Šlapikų kaimo gyventojas Vladas Brazickas prisimena: „Kartą prie mūsų namų (namai prie pat Živulciškės miško B.K.) susirinko gal penkiasdešimt partizanų. Trobos kitame gale susėdo trys Lietuvos kariuomenės karininkai ir dar keli. Sukalbėję maldą, tarėsi ir kažką rašė. Bet atbėgęs ryšininkas pranešė, kad Lapšiaus kaime pasirodė stribai ir eina link Krikštonių. Būrys partizanų išėjo jų perimti. Kaip ten buvo aš neprisimenu. Stribai toliau nėjo ar juos nuvijo?" Vanagas rašo: „Ten taip pat sutikau Tauro apygardos vado pavaduotoją Auksutį-Rytą ir Šarūno rinktinės vadą Mindaugą. Tą pačią dieną įvyko posėdis, kuriame, be išvardintų partizanų, dalyvavo dar ir karininkas bei Kar. Juozapavičiaus grupės štabo viršininkas Diemedis. (...)

Prisimenu, dar kad, posėdžiui prasidėjus, buvo gautas pranešimas, jog dvylika istrebitelių yra pasirodę už poros kilometrų. Posėdis buvo kurį laiką nutrauktas, nes Siaubas, kovotojų pageidavimu, leido būrio vadui Skiedrai su būriu vykti istrebitelius „nuploti".

Manytume, kad PLP štabo veiklos atgaivinimo protokolas buvo pasirašytas Šlapikų kaime Broniaus Brazickio namuose.

Daktaro suėmimas 60

Iš Antano Kulikausko - Daktaro 1946 m. lapkričio 26 d. tardymo protokolo.

(...)

„Šiandien, 1946 m. lapkričio 26 d. 9 val. 20 min. ryto, aš iš Vilniaus išvykau traukiniu į Lydą. Važiavau į Varšuvą Lenkų evakuacijos iš Lietuvos valdybos reikalu. Vienoje kupė su manimi važiavo kažkoks nepažįstamasis, vidutinio ūgio, apie 40 metų, kuris manęs paklausė, ar aš jo nepažįstu. Kai jam pasakiau, kad nepažįstu, jis išėjo iš kupė, kažkur pabuvo ir atsivedė su savimi MGB kapitoną. Piktai pasakė, kad aš esu banditas ir pareikalavo, kad kapitonas patikrintų mano dokumentu"... Traukiniui sustojus Jašiūnų geležinekelio stotyje, kapitonas, paėmęs iš jų dokumentus, abu išlaipino ir nuėjo ieškoti milicijos, tuomet nepažįstamasis, traukiniui pajudėjus, įšoko į jį ir nuvažiavo, o Antanas Kulikauskas-Daktaras, atidavęs kapitonui savo pasą Jurgio Draugelio (g. 1918 m. Gardine) pavarde, liko perone.

Tardytojams J.Draugelis pasakojo, kad jis su savo tėvais 1924 m. iš Gardino atvyko į Lazdijus, kur 1924-1936 m. mokėsi Lazdijų gimnazijoje, 1936-1941 metais gyveno Kaune, o 1943 m. mokėsi Vilniuje, suaugusiųjų gimnazijoje. 1943 metais, artėjant frontui, atvažiavo į Šventežerį pas tėvus, kur gyveno iki 1946 m. gegužės.

1946 m. gruodžio 29 d. tardymo protokole sakoma, kad partizanų „Dzūkų grupės" štabas buvo Jakulių kaimo miškuose, t.y. tarp Randamonių, Šunupio ir Rudnios kaimų.

1945    m. gruodį „A" štabas persikėlė į mišką, esantį netoli Lankininkų kaimo, į Vanago bunkerį. Čia Daktaras gavo iš Kazimieraičio užduotį vykti į Kauną ir susisiekti su J.Deksniu. Daktaras nuvyko pas Siaubą, iš kur ryšininkė Birutė Cavelytė, g. Mociškėnų kaime, jį nuvedė į Dzirmiškės mišką pas partizaną Grikį. Paskui B.Gavelytė nuvedė Daktarą į Čižikų kaimą pas Bardzilauską. Ten Daktaras susitiko su Ąžuolio partizanais: Vytautu Bardzilausku - Briedžiu, Negru, Jūra, Vilku ir kitais. Šių partizanų lydimas Daktaras ėjo į Panemunininkų kaimą, kur jau naktį Stasės Račkauskaitės namuose susitiko su Ąžuoliu. Dzūkų rinktinės vadas nepritarė Kazimieraičio sumanymui sujungiti būrius, Šv.Kalėdas ir Naujuosius metus Daktaras praleido pas Bardzilauskus. Paskui tų pačių partizanų lydimas pasiekė Dzirmiškės mišką, kur susitiko su Tigru - Bronium Bieliausku. Pas Siaubą sugrįžo 1946 m. vasario 15 d. nedalyvavęs Merkinės puolime ir nesusitikęs Kaune su Deksniu. Per Uciekos kaimo gyventoją Baublį surado Kazimieraitį, kuris jam pasakė, kad pats važiuos į Kauną, o jam paliepė surasti naują vietą štabui.

1946 m. kovą, žuvus Šarūno rinktinės vadui Ąžuolui, Kazimieraitis paskyrė Daktarą laikinuoju rinktinės vadu, bet po balandžio 18 d. pasitarimo Žaliamiškyje, Šarūno rinktinę perdavus Tauro apygardai, jos vadu tapo Mindaugas - Vladas Stepulevičius.

Daktaras vis slapstėsi. Kai 1946 m. gegužės 20 d. MGB Pūščios girioje aptiko „Aušros" tipografiją, kitą rotatorių partizanai iš Pūščios girios parsivežė į Žaliamiškį ir ten jau Laisvūnas leido „Laisvės Varpą". Daktaras tardytojui papasakojo, kad jo štabavietę žinojo Antanas ir Vladas Poteliai. Pastarojo ratinėje buvo dvi slėptuvės, kuriose gyveno Daktaras, Antanaitis, Vasaris, Savukas ir kt. PLP štabo ir Ąžuolo bei Siaubo grupių ryšininkas - Vytautas Balčius iš Ringėliškės kaimo. Pas jį buvo bunkeris, kuriame Daktaras slėpėsi.

1946 m. balandį Snaigupės kaimo gyventojo Broniaus Balčiaus namuose Daktaras savo ryšininku užverbavo Joną Potelį ir davė jam Varliamušio slapyvardį. Šis mokėsi Vilniuje ir dažnai Daktarui į tenai atveždavo slaptos literatūros.

Trys bunkeriai buvo ir Broniaus Balčiaus namuose: vienas troboje, kitas kluone, o trečias - nežinia kur. Juose slėpėsi Siaubas, Jūrininkas, Savukas, Žalgiris ir Ilgis. 1946 m. spalį rusai juos sunaikino. Iškastas bunkeris ir Vilkiautinio kaime pas Mizarą; jame

1946 m. birželį gyveno pats šeimininkas, o prieš tai - Perkūnas. PLP vadai - Kazimieraitis, Antanaitis, Vanagas ir Laisvūnas - slėpėsi Liepiškių kaime, Prano Aleksonio kluone įrengtame bunkeryje, į kurį įėjimas buvo padarytas nuo ežero kranto. Jis su Antanaičiu ir Laisvūnu dar slapstėsi Liškiavoje, bunkeryje pas Oną Lukoševičiūtę.

1946 m. birželio pabaigoje Daktaras savo štabą iš Broniaus Balčiaus namų perkėlė į Didžiulio mišką.

„Aš tą bunkerį parodžiau, - sakė tardytojui J.Potelis, - ten kariuomenė rado du vokiškus šautuvus, vokišką automatą, minosvaidžių, granatų, spausdinimo mašinėlę, lengviųjų kulkosvaidžių, du automatų diskus, 200 šovinių, radijo siųstuvą, 20 kg rašomojo popieriaus, vaistinėlę su medikamentais ir kitų daiktų".

J.Potelis nežinojo, ką rezga MGB. Jos dokmentuose rašoma, kad 1947 metais į nelegalią padėtį pervestas agentas Perletas. Jis asmeniškai pažįsta Siaubą ir „A" apygardos štabo viršininką Antanaitį. Taigi tas Perletas 1947 m. sausio 21 d. ir pranešė, kad iš


Vilniaus į Menciškę atvyko Daktaro ryšininkas Jonas Potelis, kuris žino, kur yra paslėpti „A" apygardos dokumentai.

Leipalingio vls. MVD skyriaus viršininkas leitenantas Guščinas nuvyko su stribais į Menciškės kaimą ir 1947 m. sausio 24 d. J.Potelį suėmė. Jis ir parodė dokumentų saugojimo vietą. Tardytojui papasakojo: „Būdamas Daktaro ryšininkas, aš jo įsakymu

1946 m. balandį nuėjau pas žmogų pravarde Aksia Pranas, gyvenantį Liepiškių kaime, ir gavau iš jo 20 žalių ir 10 raudonų su juodomis juostelėmis ženkliukų, kuriuos balandžio 5 d. asmeniškai perdaviau Daktarui, kuris tada slėpėsi Ringėliškės kaime pas Bronių Balčių".

1946 m. gruodžio ir 1947 m. balandžio mėnesį buvo suimti visi Daktaro ryšininkai: Petras Petrauskas suimtas 1946 m. gruodžio 12 d., Petras Vaisieta - 1946 m. gruodžio

12 d., Antanas Potelis - gruodžio 13 d., Pranas Aleksonis - gruodžio 14 d., Jonas Stonkus - gruodžio 18d., Juozas Kalanta - gruodžio 18 d., Jonas Potelis - 1947 balandžio 24 d. Nesuimtas liko tik Vladas Potelis.

„Operacijos vykdymo metu, - rašo MGB, - suimant nacionalistinio pogrindžio dalyvius ir kitus rėmėjus, numatyto areštuoti Leipalingio valsčiaus, Snaigupės kaimo gyventojo Vlado Potelio kieme, žemėje buvo rastas butelys su sukilėliškos Tauro apygardos organizacijos štabo dokumentais, kaip antai:

1.    Nelegaliam ryšio su lietuvių nacionalistiniais centrais užsienyje šifras ir raktas.

2.    Tauro apygardos Drausmės statutas.

3.    PLP apygardos vado Kazimieraičio ir Lietuvos diplomatinės tarnybos emigracijos atstovų susitikimo protokolas.

4.    PLP vado pavaduotojo Mykolo Jono susitikimo su Lietuvos diplomatinės tarnybos užsienyje atstovais Andriumi ir Alfonsu protokolas Lietuvos išlaisvinimo klausimu bei kitu operatyviškai svarbiu dokumentu (1946 m. gegužės 31 d.), iš viso 51 vnt.61

Dar būdamas laisvėje Jonas Potelis, 1946 m. rugsėjo pabaigoje, užėjo pas Bronių Balčių, kur rado nepažįstamą žmogų su akiniais ir aprišta gerkle. O kai lapkričio 10 d. užsuko pas savo giminaitį Vladą Potelį, tai jo žmona pasakė, kad Daktaras su tuo akiniuočių išvažiavo į Vilnių, J.Potelis gruodžio mėnesį būdamas Vilniuje, turgavietėje susitiko Daktarą, bet šis su juo kalbėjo nenoriai. Iš tikrųjų Daktaras Vilniuje, Žvėryne, susitiko su MGB agentu Ereliu - Juozu Markuliu, kuris Daktarą siuntė pas Ąžuolį, bet jo misija buvo nesėkminga. Tuomet Erelis pasiuntė Daktarą į Lenkiją kaip BDPS ryšininką. Ten Daktaro kelias ir baigėsi.

MGB rašo: „Kulikauskas areštuotas agentūrinės kombinacijos dėka ir įo areštas nuo nacionalistinio pogrindžio yra užšifruotas".

Perletas

1946 m. gruodžio 20 d. agentas Perletas pranešė, kad Daktaras neva areštuotas Vilniuje. Taip pat pranešė, kad „A" apygardai vadovauja Antanaitis, kuris slapstosi Cimaniūnų kaime pas Baranauską.

„Agentas Perletas užverbuotas Leipalingio vls. MVD skyriaus viršininko leitenanto Guščino kaip aktyvus banditų rėmėjas - kartoja ataskaitose MGB, - jo sodyboje buvo rastas bunkeris, kuriame slėpėsi banditai. Per tardymą jis davė nuoširdžius parodymus, sakė, kad jis yra Siaubo ir Ąžuolo būrių ryšininkas ir pareiškė norą išpirkti savo kaltę, bendradarbiauti su MVD organais". Po keleto mėnesių MGB štai ką rašo: „1947 m. balandžio 22 d. Perleto žmona pranešė, kad Perletas neva miręs Vilniaus ligoninėje, bet jo mirties dokumentų nepateikė". Toliau MGB apgailestauja: „Blogas asmeninis agentūrinių žinių perdavimas operatyvininkams privedė prie to, kad mūsų 1946 metais užverbuotasis vidaus agentas Perletas išėjo į banditus ir tapo būrio vado pavaduotoju".62

1947 m. sausio 13 d. Leipalingio vls. MVD skyriaus slaptųjų informatorių sąraše įrašas; a/m Perletas - Potelis Vladas Andriaus, g.1915 m. Snaigupės k. a/m reiškia maršrutinį agentą. Kad jis vaikščiojo kartu su pažįstamais, liudija šis agentūrinis pranešimas:

Visiškai spaltai

LSSR Varėnos aps. MVD skyriaus viršininkui

papulkininkiui drg. Gocevui

Kopija: LSSR MVD UBB viršininko pavaduotojui

papulkininkiui drg. Burylinui

Vilnius

1947 m. sausio 9 d. agentas Perletas pranešė, kad 1946 m. gruodžio 31 d. Merkinės vls., Žeimių k. susitiko su banditu Vasariu, kuris šaltiniui papasakojo, kad jis gaujos vado Siaubo įsakymu pasiliko Žeimių kaime laukti šaltinio, kad kartu su juo nueitų į Vieciūnų k. pas gaujos vadą Siaubą.

Šaltinis išklausė banditą Vasarį ir kartu su juo nuėjo į Vieciūnų k., kur susitiko Siaubą. Pastarasis šaltiniui pasakė, kad jis su savo gauja eina į Varėnos vls., prie Lavyso ežero, kur turi susitikti su Vanagu, o šaltiniui liepė, kad jis eitų į Merkinės vls. Latežerio k., į Vanago štabą, kur būsiąs iki sausio 25 d. Siaubas prisakė šaltiniui ateiti į Žeimių kaimą, kur jie susitiks ir Siaubas išduos šaltiniui ginklą.

Š.m. sausio 1 d. šaltinis kartu su Siaubu ir banditais Vasariu, Margiu - Večkiu, Merkinės vls., Gudelių k. gyventoju ir Naikintuvu buvo Merkinės vls.,Vieciūnų k.

Sausio 1 d. maždaug 16 val. Siaubas pasiuntė banditus Margį ir Naikintuvą į Žeimių kaimą maisto, bet jie, susidūrę su kareiviais, buvo nukauti.

Išgirdęs šaudymą, banditas Vasaris įlipo į medį ir per žiūronus pamatė, kad abu banditai nukauti, tai pasakė Siaubui. Po to Siaubas sušvilpė ir kartu su Vasariu nuėjo Nemuno upės link, o šaltiniui liepė eiti į Latežerį, į Vanago štabą, o š.m. sausio 25 d. vėl ateiti į šią vietą.

Orientuojantis į tai, kas pasakyta aukščiau, prašau patvirtinti, ar agento Perleto duomenys tikri, kad banditų Margis ir Naikintuvas nukauti.63

Lazdijų aps. MVD skyriaus viršininkas,
majoras (Orlovas)

1947 m. sausio 18 d.

Antrosios PLP štabavietės suradimas

Iš Antano Uoslio, g. 1904 m. Gerdašių kaime, 1947 m. sausio 27 d. tardymo protokolo64

Per 1947 m. sausio 27 d. tardymą Uoslys prisipažino, kad 1946 m. gegužės naktį į jo namus atėjo partizanai Daktaras, Kazimieraitis, Antanaitis, Laisvūnas ir Vėjelis ir, apžiūrėję bunkerį, paprašė šeimininkų leisti jiems čia trumpam apsistoti. Partizanai dar užėmė ir trobos kambarį, jie bunkerį padidino ir kažką darė tai bunkeryje, tai kambaryje. Čia partizanai išbuvo visą mėnesį. A.Uoslio sūnui Jonui jie davė Kovo slapyvardį, jis partizanams į mišką nešiodavo Daktaro paketus, kuriuos perduodavo dažniausiai Laisvūnui ir Karveliui. Daktaro paliepimu Jakubiškių ir Kibyškių kaimuose jis išklijavo atsišaukimus. Antanas Uoslys turėjo Lapo slapyvardį.

Į šį štabą dažnai ateidavo Vėjelis - Pranas Čaplikas ir Tauras - Antanas Subačius. Vienas buvo Vanago partizanų ryšininkas, o kitas - Kazimieraičio. Partizanai, išeidami iš A.Uoslio namų, užkasė prie šulinio butelį su PLP štabo dokumentais.

Suėmus Daktarą, MGB šiuos dokumentus surado. 1946 m. gruodžio 7 d. Varėnos MGB skyriaus kariuomenė, darydama kratą, aptiko po A.Uoslio troba iš rūsio įėjimą į bunkerį ir iškasė prie pat šulinio butelį, kuriame buvo PLP štabo dokumentų originalai. Už paramą partizanams A.Uoslį nuteisė 10-čiai metų lagerio. Jis iš ten nebegrįžo, 1951 m. birželio 20 d. mirė plaučių džiova.

III—3

„Tvirtinu"

LSSR MGB tardymo skyriaus viršininkas papulkininkis (Solodinas)

Nutarimas 65
(dėl daiktinių įrodymų priedo prie bylos)

1947 m. vasario 25 d., Vilnius

Aš, LSSR MGB tardymo skyriaus tardytojas leitenantas Doroninas, peržiūrėjęs tardymo bylos Nr.3659 medžiagą kaltinamojo Antano Uoslio, Igno s., padariusio nusikaltimą pagal RFSR BK 17-58-1 „a" straipsnius, išsiaiškinau: kad, 1946 m. gruodžio 7 d. darant kratą Uoslio sodyboje, buvo surastas bunkeris, kuriame slėpdavosi banditų formuočių vadovai.

Be to, toje pačioje sodyboje buvo rastas prie šulinio užkastas žemėje butelis su antitarybiniais operatyvinio pobūdžio PLP banditų formuotės štabo dokumentais, kaip antai:

1.    PLP komandų ir dalinių sudėtis ir organizacija.

2.    PLP partizanų lauko teismo statutas.

3.    PLP rekvizicijų pravedimo statutas.

4.    PLP štabo operatyviniai nurodymai.

5.    Nurodymai dėl savanorių šaukimo į PLP būrius.

6.    Žinių pateikimo formos dėl savanorių į PLP būrius šaukimo.

7.    PLP vadų suvažiavimo deklaracijos originalas.

8.    PLP „A" ir Tauro apygardų vadų bendro posėdžio protokolo originalas.

9.    Pietų Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo protokolo originalas.

10.    PLP štabo įvairių susirašinėjimų.

11.    Dzūkų grupės įsakymas Nr.2.

12.    Pietų Lietuvos partizanų vado įsakymas.

13.    PLP vado įsakymas Nr.2.

14.    Antitarybinių lapelių, 5 vnt.

15.    Iškarpų iš antitarybinio turinio laikraščių.

Remiantis išvardytais dokumentais, kurie asmeniškai Uoslio buvo paslėpti, ir tuo, kad jie buvo palikti jam saugoti PLP banditų formuočių vadų, kurie 1946 m. gegužį pas jį bunkeryje slėpėsi, ir kad šie dokumentai demaskuoja Uoslio dalyvavimą PLP formuotėse ir ryšius su šios antitarybinės organizacijos nariais, vadovaudamasis RSFSR BPK 66 ir 67 straipsniais, nutariau, kad paimti iš Uoslio aukščiau išvardinti dokumentai, pridėti prie kaltinamojo Uoslio Antano, Igno s., tardymo bylos Nr.3659 yra kaip daiktinis įrodymas.

LSSR MGB tardymo skyriaus tardytojas, leitenantas (Doroninas)
Pritaria: LSSR MGB tardymo bylos poskyrio viršininkas majoras (Vaseris)
PAŽYMA
PLP štabo dokumentų originalai, paimti iš Uoslio Antano, saugomi LSSR
MBG 2-ame skyriuje
LSSR MGB tardymo skyriaus tardytojas, leitenantas (Doroninas)

Pasakoja Janina Uoslytė-Jurelevičienė

„Mes buvome mažos mergaitės, kai pas mus slapstėsi partizanai. Bet jie jau buvo pagyvenę vyrai. Prisimenu, mus apsikabina ir sako: „Ir mūs tokie maži vaikai...". Partizanas Daktaras žadėjo mums batukus parvežti, bet, matote, kaip išėjo. Jis išdavė partizanus. Motina vis sakydavo tėvui: „Tu paimk tuos dokumentus iš po kryžiaus". Nes prie šulinio stovėjo kryžius, o po tuo kryžiumi partizanai pakasė butelį su kažkokiais dokumentais. Tai, kai atvažiavo rusai, tą butelį išsikasė. Tada areštavo tėvą ir brolį. Tėvas lageryje mirė, o brolis ten nušalo kojas, paskui jau Lietuvoje jam abi kojas amputavo. O mus 1951 metais Sibiran išvežė. Kur stovėjo mūsų namai, dabar lygus laukas..."

Šarūno rinktinės inspektavimas

Dainavos apygardos vado Ąžuolio 1946 m. lapkričio 1 d. įsakyme rašoma: „Nuo š.m. spalio 1 d. savo pavaduotoju skiriu Merkio Rinktinės Vadą Vanagą, einant jam savo tiesiogines pareigas", - Vanagas ir inspektuos Šarūno rinktinę. Pagal Tauro apygardos vado Žvejo - A.Baltūsio (g. 1915 m. Pilviškių vls. Gulbiniškių kaime) ir Dainavos apygardos vado Ąžuolio susitarimą Šarūno rinktinė buvo grąžinta Dainavos apygardai. Rinktinės vadas Apynys - Pranas Kučinskas, g. 1918 m. Keturvalakių vis., 1947 m. birželio 14 d. Ąžuoliui rašė, kad jis, Apynys, pagal Žvejo įsakymą (1947 m. gegužės 9

d.) Šarūno rinktinę turėjo perduoti jos buvusiam vadui Mindaugui ir Sedžiui (Sedis -Vincas Kasieliauskas, g. 1902 m. Rudaminos vls., Inkištų k., 1947 m. gegužės 8 d. nusižudė Marijampolės kalėjime), bet kadangi Mindaugas žuvo (1947 m. gegužės 18 d. Janėnų kaime), tai rinktinę 1947 m. birželio 14 dieną perduoda jos adjutantui Dainiui (Dainius, Ilgūnas - Stasys Radzevičius, g. 1923 m. Ukmergės apskr.), pridėdamas perdavimo aktą su kitais dokumentais ir nurodydamas rinktinės sudėtį: „Šarūno rinktinė turi tris kuopas. I kuopos vadas - Kalnius, II - Liepa, III - Žilvitis. Štabo darbuotojai: žvalgybos viršininkas Sakalas, tiekimo ir ryšių - Vargdienis, adjutantas - Dainius. Šarūno rinktinės vadu numatomas neseniai įstojęs į partizanus leitenantas Kariūnas.

1947 m. rugpjūčio X dieną Dainavos apygardos vado pavaduotojas Vanagas raštu informuoja Ąžuolį apie padėtį Šarūno rinktinėje: „Tai štai Dainavos apygardos Šarūno rinktinės teritorijoje netvarka. Kuopos vadas Liepa, kaip Jūs prisimenate iš laiško, apsileido. Savo duotų žodžių ir įsakymų vykdymu mažai kuo skiriasi nuo Siaubo. Pas juos vienoda „demokratija". Šarūno rinktinės karių (neskaitant pasyvių), kurie, kaip sakė Dainius, aktyviai dalyvauja veiksmuose, yra apie 56 žmonės, suskirstyti į tris kuopas.

Žilvičio kuopoje yra 7 žmonės. Jie papildomi pasyviais, tais, kurie mažai kur eina.

I    kuopos vadas Liepa neaktyvus, nors, reikia pripažinti, atrodo, kad mano vadų sąskrydis jį paveikė. Jis taip pat kalbėjo. Jį tiktai prispaudus, tai darbas eitų neblogai. Turi du būrius. Veikia Leipalingio, Veisiejų ir Kapčiamiesčio valsčiuose.

II    kuopos vadas Kalnius, nuostabus vyras, visiškai negeria, o jo žmonės - pavyzdys visiems partizanams, veikia Šventežerio ir Lazdijų valsčiuose. Žmonės kovingos dvasios. Jie beveik visi šito būrio, apie kurį anksčiau rašiau savo laiške. Aš globojau juos beveik savaitę.

III    kuopos vadas Žilvitis, mažai mokytas, bet žmogus neblogas. Žmonių turi labai mažai. Veikia Rudaminos ir dalyje Krosnos valsčiaus.

Vargdienis, kuris yra pats rimčiausias vyras iš Liepos kuopos. Jis truputį keliavo, susipažinau ir iš kitų girdėjau, todėl apie Vargdienį susidariau tokią nuomonę. Jis tiktai sunkiai sutinka pereiti į aukštesnes pareigas, bijosi nesusitvarkysiąs.

Sakalas yra mano mokinys iš seminarijos laikų, tinginys nemenkas, bet, kaip rašo Apynys, jį reikia gerai prispausti ir galėtų dirbti. Jis truputį palinkęs į Siaubo „demokratiją".

Kariūnas - atsargos leitenantas, apie kurį užsimena Apynys, man gerai žinomas. Mes kartu su juo mokėmės gimnazijoje ir buvome beveik draugai. Buvo geras vaikinas, bet seni laikai. (...)

Vanagas skundžiasi vadui, kad Siaubo partizanai negrąžina rotatoriaus. „Atrodo, kad Laisvūnas jo negražins. Mums pasakė vienas Siaubo žmogus, kad rotatoriaus negrąžins tol, kol neįsigys kito. Tiesiog piemenų darbas. Kaip pasakojo Antanaitis, jie išleidžia 100 arba 300 egz. „Laisvės Ryto", bet rotatorius dyla..."

Nežinia, ar šis Vanago laiškas pasiekė Ąžuolį? Bet mes jį šiandien skaitome kaip įspūdingą anos rūsčios ir tragiškos epochos išlikusį dokumentą, nesuklastotą liudijimą, kokie „banditai" kovėsi anuomet už Tėvynės laisvę...

Dainavos apygarda, 1947 m. birželio 23 d.

Merkio rinktinė

Nr.27 5-4 Dainavos apygardos vadui 66

Pildydamas Jūsų raštišką įsakymą Nr.247Gč, pranešu:

1. Gimiau 1918 m. 2. Į partizanų gretas įstojau 1945 m. balandžio 25 d. 3. Rinktinės vado pareigas vykdau nuo 1945 m. rugsėjo 1 d. 4. Nuo to momento, kai įstojau į partizanų gretas iki 1945 m. gegužės 20 d. turėjau būrio vado pareigas. Nuo 1945 m. gegužės 20 d. partizanų skaičius padidėjo iki kuopos sudėties. Būdamas su būriu kartu vadovavau ir kuopai, ir užėmiau kuopos vado pareigas. Nuo 1945 m. birželio mėn. 30 d., susijungęs su Merkinės valsčium, organizavau aštuonis partizanų būrius ir vieną batalioną, vadovavau batalionui ir užėmiau bataliono vado pareigas.

Nuo 1945 m. rugsėjo 1 d. Kazimieraičio įsakymu pradėjau eiti Merkio rinktinės vado pareigas, be savo tiesioginių pareigų, iki PLP štabo sudarymo vykdžiau „A" apygardos partizanų štabo 1-ojo skyriaus viršininko pareigas. Pagal Kazimieraičio įsakymą apygardai, kai jis išvykdavo už apygardos ribų, atlikdavau vado pareigas. Be savo pareigų, PLP vado įsakymu ir „D" apygardos vado Ąžuolio, atlikau apygardos vado padėjėjo pareigas ir PP 2-ojo vado padėjėjo. 5. Apie savo praktinę partizanavimo veiklą galiu pasakyti tai:

Pradžioje savo partizaninės veiklos prisiėjo vadovauti visai pasimetusiems partizanams, siaučiant NKVD-istų žvėriškumui. Partizanauti išėjau iš Alytaus mokytojų seminarijos, kur turėjau mokytojo pareigas, ne dėl pavojaus būti atleistam, o partizanų prašymu jiems vadovauti, vietoj tuo metu žuvusio vado. Pravedus registraciją, savo žinioje turėjau 99 karius, su kuriais įėjau į kuriamą Merkio rinktinę ir vadovavau šiai rinkitinei iki šiol. Iš pradžių dalinai, o kiek vėliau pagal Jūsų potvarkį buvau prijungtas prie Geležinio Vilko rinktinės.

Po „A" apygardos štabo vietos išdavimo, dalies štabo darbuotojų žūties ir darbuotojų dingimo, dirbau štabo darbą (apygardos) ir atlikau užduotis, kurias pateikdavo apygardos vadas, todėl, kad daugiau štabo darbuotojų nebuvo.

6. Svarbiausiomis kautynėmis, kurioms asmeniškai vadovavau, laikau:

a)    Merkinės puolimas, kuris įvyko 1945 m. gruodžio 15 d. Šitas kautynes laikau svarbiausiomis todėl, kad tuo metu buvo daug sniego, tarp partizanų sukelta panika, didelė dalis karių užsiregistravo ir jų šeimos buvo terorizuojamos.

Miestelis buvo užimtas 42 kariais, kurie išsilaikė iki 1 val. 30 min. Juozapavičiaus grupės partizanai neįvykdė savo užduoties ir kautynės davė visai kitą sėkmę. Užpuolimas buvo tam įvykdytas, kad pakėlus partizanų dvasią ir žmones prieš ateinančius rinkimus, tai, atrodo, pavyko.

b)    1946 m. balandžio 27 d. Marcinkonių vls. Bižų k. turėjo didelę reikšmę įvykusios kautynės su NKVD-istais, kurie netikėtai užpuolė per sąskrydį, kai visi miegojo. Partizanai, atvykę iš įvairių vietų, panikoje pasimetė ir mišku atsitraukė, palikdami sužeistą karį, kuris sunkiai sužeistas atsitraukti negalėjo.

Ši vieta nepažįstama, aš per tamsą nakties metu atvykau į sąskrydžio vietą, nuėjęs 40 kilometrų kelią. Ėmiausi vadovauti ir su 12 karių, kurie paklausė manęs nepulti į paniką, stojau į mūšį ir sulaikėme puolimą. Priešas laikinai atsitraukė į pradžios pozicijas, tiktai po naujo pasirengimo ir gavęs naują pastiprinimą, pradėjo naują puolimą.

Mes, tuo pasinaudoję, išnešėme sužeistą draugą ir nežinomose vietose orientuodamiesi pagal turimą planą ir kompasą, laimingai pasitraukėme.

Kitos kautynės, kurioms teko vadovauti asmeniškai, buvo organizuotos mano iniciatyva. Netikėti ir sėkmingi puolimai, kaip paprastai, kautynėse buvo sėkmingi. Nuostolius patirdavo tik priešas.

Apskritai paaiškinti partizaninę veiklą, ypatingai savo, yra sunku.

Darbe nesijaučiu pavargęs ir galvoju, kad jeigu ir tektų žūti nelygioje kovoje, tai nors dalele būsiu prisidėjęs prie tos kovos, kurios tikslas, kaip galima greičiau priartinti tėvynei laisvės dienas, kurių mūsų tauta taip trokšta.

Parašas: Vanagas Rinktinės vadas

Aukščiau minėtą Tauro apygardos štabo dokumentą ir Vanago laišką Ąžuoliui emgėbistai rado pas žuvusį (1947 m. liepos naktį iš 4 d. į 5 d. Burokaraisčio kaime) partizaną Liepą.67

Dainavos apygardos štabas Punios šile

Agentas Vitkus 68 Vilniaus MGB pranešė: „1947 m. liepos 28 d. šaltinis išėjo į susitikimą su Patrimpu, kuris jo laukė. Susitiko Sūkurių kaime, miške, prie Urbono sodybos, Patrimpas buvo ginkluotas automatu ir pistoletu. Šaltinis su juo, kaip ir buvo anksčiau susitarę, nuėjo į susitikimą su Ąžuoliu. (...) Patraukė prie Nemuno į Punios šilą - į vakarus nuo kelio Panemunykai-Nemajūnai. Kai šaltinis paklausė Patrimpą, katrame kvadrate įvyks susitikimas, tas nieko neatsakė, nes ir pats greičiausiai nežinojo. Šaltinis, atėjęs su Patrimpu į susitikimo vietą, rado belaukiantį partizaną, kurio šaltiniui įsidėmėti nepavyko, nes, nepriėjus 10-20 metrų, liepė šaltiniui palaukti. Patrimpas nuėjo vienas. Laukęs partizanas čia pat nuėjo rytų pusėn, nes ta kryptimi buvo girdėti lapų ir šakelių traškėjimas. Maždaug po pusantros valandos atėjo į susitikimo vietą Ąžuolis. Jis pasisveikino su šaltiniu ir ėmė klausinėti, kaip gyvena. Šaltinis atsakė, kad dabartiniu metu nebetarnauja, o tiktai padirba pas valstiečius, bet nuo rudens eis tarnauti. Ąžuolis pasiteiravo, kodėl šaltinis 1945 metais jam nepranešęs pasitraukė iš pogrindžio..."

1947 m. rugpjūčio 10 d. 23 val. NKVD pajėgos pradėjo operaciją Punios šile. Dešiniajame Nemuno krante buvo palikta 9 „slėpynės" ir pasalos, kairiajame - apsuptas Punios šilas. 6 val. ryto mišką pradėjo šukuoti 34-ojo šaulių pulko 7-osios šaulių kuopos 300 kareivių būrys. Rugpjūčio 11 d. apsuptame kvadrate (4710) kareiviai aptiko geležinį vamzdelį. Tai buvo bunkerio orlaidė. Į NKVD pasiūlymą pasiduoti partizanai atsakė ugnimi. Į bunkerį įmetė granatą, bet jie vis tiek nepasidavė. Įmetus ryšulį granatų, pasigirdo sužeistųjų balsai. Bunkeryje žuvo Dainavos apygardos vadas Ąžuolis ir dar trys partizanai, o Vyturys, Girinis, Linas ir Patrimpas buvo suimti. Per keletą operacijos dienų MGB surado dar 16 bunkerių.69

Tas pats agentas Vitkus 1947 m. rugsėjo 22 d. MGB pranešė: „1947 m. rugsėjo 16 d. šaltinis važinėjo pas Ūdrijos progimnazijos mokytoją Murašką. Kalbėjosi apie Dainavos apygardos vado Ąžuolio žūtį. Į šaltinio klausimą: „Kas juos išdavė?" - mokytojas atsakė: „Kažkoks senas partizanas: pats nuvyko į Vilniaus saugumą ir nurodė štabo vietą". Tai Muraška nugirdęs iš vieno valstiečio, kurio giminės gyvena kartu su Alytaus MGB viršininku. Tas viršininkas Vilniaus MGB buvo išpeiktas, atseit, centras sužino anksčiau negu Alytus.

Dainavos apygardos vado pavaduotojas Vanagas dėl Ąžuolio žūties išleido įsakymą:

Merkio Rinktinės Vado įsakymas Nr.

1947 m. rugsėjo 5 d.

I

1947 m. rugpjūčio mėn. 11 d., tragiškoms aplinkybėms susidėjus, didvyriškai kovodamas, žuvo PLP vadas kap. Ąžuolis.

Didvyriui pagerbti, visoje Merkio Rinktinės partizanų erdvėje gyvenantiems parizanams, nuo š.m. rugsėjo 15 d. iki spalio mėn. 15 d. imtinai skelbiu gedulo dienas.

Partizanai šių dienų laikotarpiu, gedulo ženklan, ant partizano asmens ženklo, skersai tautines spalvas, užsisiuva 10 mm pločio juodos spalvos kaspinėlį.

A.Vanagas

Rinktinės vadas

1947 m. rugpjūčio 12 d.

Įsakymas

§2

Nuo rugpjūčio 11 d. pradedu laikinai eiti DPA vado pareigas, pasiliekant tiesioginėse Merkio Rinktinės Vado pareigose.

(Kalba netaisyta)

Štabas

1947 m. rugsėjo 25 d. Šilo miške tarp Kapiniškių ir Randamonių kaimų įvyko Dainavos apygardos vadų pasitarimas, kuriame dalyvavo: Kazimieraičio grupės vadas Žaibas - Vaclovas Voveris (g. 1926 m. Bakaloriškių k.), Vytenio - Liepa, Juozapavičiaus -Siaubas, Kęstučio - Negras ir Tauro apygardos štabo narys Rimvydas - Jurgis Krikščiūnas (g. 1919 m. Nižnij Novgorode). Pasitarimo dalyvius saugojo 35 partizanų apsauga. Buvo aptarta apygardos vado kandidatūra ir savarankiškai veikiančių Kęstučio ir Juozapavičiaus grupių prijungimas prie DPA. Apygardos vadu išrinktas Vanagas, štabo viršininku - Litas - Sergijus Staniškis, ryšių skyriaus viršininku - Rimvydas, spaudos skyriaus viršininku - Dzūkas. Juozapavičiaus grupė prijungta prie Šarūno rinktinės, o Kęstučio -prie Dzūkų. Merkio rinktinė pervadinta Kazimieraičio rinktine. Batalionus ir kuopas susirinkusieji pavadino grupėmis. Šarūno rinktinės vadu spalio 20 d. paskyrė Kariūną, o Dzūkų rinktinės ir Kęstučio grupės vadu - Adomą - Vladą Baciušką (g. 1910 m. Cibuliekų k.). Šarūno štabo viršininku tapo Diemedis, o jo adjutantu - Klajūnas.

Dainavos Partizanų Apygardos 1948 m. lapkričio 10 d. įsakyme rašoma:

§1

Iki naujai sudarytos Lietuvos Partizanų vyriausios Vadovybės paskyrimo, šalia savo tiesioginių pareigų, nuo 1948 m. spalio mėn. 20 d. pradedu laikinai eiti Pietų Lietuvos Srities Vado pareigas.

Pagrindas: LKK Tauro ir Dainavos Apygardų Vadų posėdžio, įvykusio 1948 m. spalio 20 d., Protokolas Nr.1.

§2

Šarūno rinktinės Vadą Kariūną nuo 1948 m. lapkričio mėn. 10 d. skiriu Dainavos Partizanų Apygardos Vado pavaduotoju.

Dainavos Partizanų Apygardai
ĮSAKYMAS NR.2
1947 m.rugsėjo mėn. 25 d.
Rikiuotės sritis

§1

Dainavos Partizanų Apygardos Vadų sąskrydžio metu esu išrinktas Dainavos Partizanų Apygardos Vadu.

Pagrindas: DPA Vadų sąskrydžio 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d.protokolas.

§2

Partizaną Litą nuo 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d. skiriu DPA Štabo Viršininku.

§3

Partizaną Rimvydą nuo 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d. skiriu DPA Štabo Skyriaus Viršininku ir Ryšių Karininku su VGP Štabu.

§4

Partizaną Dzūką nuo 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d. perkeliu iš Dzūkų rinktinės į DPA Štabą ir skiriu DPA Štabo adjutantu.

§5

Nuo 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d. Kar. Juozapavičiaus Grupę įjungiu į DPA ir priskiriu prie Šarūno Rinktinės.

Pagrindas: DPA Vadų sąskrydžio 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d.protokolas.

§6

Nuo 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d. K. Kęstučio Grupę įjungiu į DPA sudėtį ir priskiriu prie Dzūkų Rinktinės.

Pagrindas: DPA Vadų sąskrydžio 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d. protokolas.

§7

Dainavos Partizanų „Merkio" Rinktinės pavadinimą pakeičiu „Partizano Kazimieraičio" Rinktinės pavadinimu.

Pagrindas: DPA Vadų sąskrydžio 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d. protokolas.

§8

Merkio Rinktinės sudėty „Batalionai" ir Šarūno Rinktinėj „Kuopos" pavadinimus pakeičiu „Grupės" pavadinimais.

Pagrindas: DPA Vadų sąskrydžio 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d. protokolas.

§9

Partizaną Kariūną iš Dzūkų Rinktinės perkeliu į Šarūno Rinktinę ir nuo 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d. skiriu Šarūno Rinktinės Vadu.

§10

Partizaną Vargdienį nuo 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d. iš l.e.v. Rinktinės Vado pareigų atleidžiu.

Perdavus Rinktinę, partizanui Vargdieniui grįžti prie tiesioginių pareigų.

§11

Partizaną Adomą nuo 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d. skiriu Dzūkų Rinktinės Vadu, drauge einant K.Kęstučio Grupės Vado pareigas.

Vanagas pas. Litas
Apygardos Vadas Štabo Viršininkas

Nuorašas tikras:
1947 m. rugpjūčio mėn. 9 d. Šarūno Rinktinės Vadas

Šarūno Rinktinės vado Kariūno pirmasis įsakymas

Šiame įsakyme I, II, ir III kuopos pervadinamos LDK Vytenio vardo ir partizano Mindaugo vardo grupėmis, paskiriami įų vadai ir štabų viršininkai.

Dainavos partizanų apygarda
Šarūno rinktinė
ĮSAKYMAS NR.1
1947 m. spalio 20 d.

§1

Nuo š.m. spalio 20 d.vykdau Šarūno rinktinės vado pareigas.

Pagrindas: DAV įsakymas Nr.2/59

§2

Nuo š.m. spalio 20 d. Šarūno rinktinės štabo viršininku skiriu partizaną Diemedį, paliekant vykdyti senas pareigas.

Merkio rinktinės vado įsakymas

 

Merkinės miestelio planas. Padarytas mokinių ir įtektas Vanagui prieš Merkinės puolimą

 

1948 m. susprogdintas Merkinės klubas

Roko Bingelio parengtas knygelės viršelis

 

Dzūkijos partizanai: ŽAIBAS - Vaclovas Voveris ĄŽUOLIS - Domininkas Jočys PATRIMPAS - Juozas Petraška RUGYS - Jonas Jokubavičius KLEVAS - Juozas Kazlauskas VANAGAS - Adolfas Vanagas


Lionginas Baliukevičius DZŪKAS

 

Jurgis Krikščiūnas RIMVYDAS

 

Šarūno rinktinės partizanai.

 

Iš kairės: Jonas Šimoniūtis, Bronius Saveikis - KLAJŪNAS, Benediktas Labėnas - KARIŪNAS (Šarūno riktinės vadas)

Iš kairės antras: Juozas Gegužis DIEMEDIS


§3

Nuo š.m. spalio 20 d. 11—ojo skyriaus ir ryšių skyriaus viršininku skiriu partizaną Kalnių.

§4

Nuo š.m. spalio 20 d. Šarūno rinktinės adjutantu skiriu partizaną Klajūną.

§5

Karininko Juozapavičiaus vardo grupę, prijungtą prie Šarūno rinktinės, palieku senoje sudėtyje.

§6

Šarūno rinktinės buvusią 1-ąją ir 2-ąją kuopą LDK Vytenio vardo grupe.

§7

Nuo š.m. spalio 20 d. LDK Vytenio vardo grupės vardu skiriu partizaną Liepą.

§8

Nuo š.m. spalio 20 d. LDK Vytenio vardo grupės štabo viršininku skiriu partizaną Diką.

§9

Buvusią II (1) ir III kuopą sujungiu į vieną ir toliau vadinti Partizano Mindaugo vardo grupe.

§10

Nuo š.m. spalio 20 d. Partizano Mindaugo vardo grupės vadu skiriu partizaną Vargdienį.

§11

Nuo š.m. spalio 20 d. Partizano Mindaugo vardo grupės štabo viršininku skiriu partizaną Dainių.

Rinktinės vadas (Kariūnas)
Štabo viršininkas (Diemedis)

Varnas 70

1949 m. kovo 3 d. agentas Varnas išvyko iš Vilniaus. Jam buvo skirta užduotis nuo kovo 2 d. iki 10 d. nuvykti į Dainavos apygardos štabą ir iki kovo 11 d. sugrįžti su pranešimu apie padėtį bunkeryje. Jeigu Vanago dar nėra ir grįš negreit, tuomet reikia veikti ir vykdyti operaciją. Svarbiausia, kad bunkeryje būtų Žaibas. Pastarasis gyveno gretimame bunkeryje, kuriame vieną kartą 1948 m. lapkritį buvo apsistojęs ir Varnas. Jeigu agentas ilgiau lauks, tai pražiopsos Žaibą, nes šis gali persikelti į kitą bunkerį. O Vanagas grįš dar negreit, nes Dainavos apygardos vadu paskirtas Šarūno rinktinės vadas Kariūnas. [Kariūnas - Benediktas Labėnas (Labenskas), Jono s., g. 1918 m. Papėčių k. Baigęs Lazdijų gimnaziją, 1939 - 1940 m. mokėsi Vilniaus Universiteto Humanitariniame fakultete, kūrė eilėraščius. 1943 m. įstojo į 259-ąjį mokomąjį batalioną, dislokuotą Prienuose. 1945 m. pasitraukė į Vokietiją, iš kur pateko į karo belaisvių stovyklą

Komsomolske prie Amūro. 1947 m. sugrįžusį į Lietuvą MGB užverbavo ir davę Puškino slapyvardį. Tais pačiais metais B. Labėnas išėjo į partizanus. Iš pradžių slapstėsi su partizanais Bestraigiškės miške, o paskui Vanago buvo paskirtas Šarūno rinktinės vadu, dar vėliau - Dainavos apygardos vadu.(MGB informacija)]

Vieną vakarą Varnas su ryšininku Žiogu atėjo prie Žaibo bunkerio ir paskambino skambučiu. (Žaibas į šį bunkerį sugrįžo kitą dieną.) Tada bunkeryje slėpėsi Vanagas-Paukštis, Viesulas, Žilvitis ir dar keli partizanai, kurių agentas nepažinojo. Vanagas-Paukštis ir Viesulas jį nuvedė į Dainavos apygardos štabo bunkerį, kur rado Dzūką, Vieversį ir Kariūną. Jie Varną sutiko šaltai ir įtariai. Jiems išėjus, o bunkeryje likus vienam Kariūnui, agentai, žinodami, kad Žaibas gretimame bunkeryje, ryžosi įvykdyti operaciją. Kariūnui atsigulus miegoti, Varnas su Rytu rašteliu susitarė, kad jį reikia nušauti. Varnas taip greitai šovė, kad Rytas nespėjo susivokti ir po Varno šūvį pakartojo, o tas šovė trečią kartą. Atidarė bunkerį, išlindo ir vėl jį užmaskavo. Bėgo gal septynis kilometrus. „Negerai Varnas padarė, kad prieš šaudamas patikrino Ryto pistoletą. Kariūnas, lyg nujausdamas mirtį, pradėjo rausti ir balti. Ant stalo gulėjo granata. Jis ją pasiėmė lyg tarp kitko ir pasidėjo prie savęs", - vėliau samprotavo emgėbistas... Bėglius pasivijo rogės. Jie, nepaisydami vežėjo priešinimosi, sulipo į roges, kad juos pavėžėtų. Bevažiuodami sutiko savo ryšininką. Apgręžė jo roges ir visi nuvažiavo į Alytų. Varnas nuskubėjo į viešbutį, Rytą su ryšininku pasiuntęs išgerti alaus. Kai tie sočiai atsigėrę sugrįžo, viešbutyje MGB juos areštavo, nes taip buvo iš anksto sugalvota, o Varnas išvyko į kitą operaciją. Jai vadovavo LSSR MGB 2-N valdybos viršininkas Voroninas. „Banditai, buvę bunkeryje, bandė stipria ugnimi pasipriešinti ir panaudoti savo minas, padėtas prie bunkerio, o paskui pabėgti. Todėl buvo nuspręsta tolo užtaisu bunkerį susprogdinti. (...) Dviejų banditų lavonų atpažinti buvo neįmanoma, kadangi sprogimo metu sudraskyti".

Bunkeryje rasta trys rašomosios mašinėlės, du rotatoriai, tipografinė dauginimo mašina, šriftas, septyni antspaudai, 20 kg dokumentų, 30 kg rašomojo popieriaus ir 30 vnt. knygų bei žurnalų. Tai buvo visas „banditų" turtas. Argi ne daug, palyginti su istrebitelių ir kagėbistų kasdieniu plėšikavimu, prisidengiant „liaudies gynimu"?!.

Vanagui išvykus į Radviliškį, Kariūnas buvo paskirtas (1948 m. lapkričio 12 d., Vanago įsakymas Nr.15) laikinai eiti Dainavos apygardos vado pareigas.

Išlikęs Onos Valiukevičiūtės iš Paliūnų kaimo laiškas, rašytas 1949 m. liepos 21 d. Genei Labėnaitei į Sibirą su epigrafu „Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta..." Jame tarp žiedų ir paukščių užšifruota partizanų žūties tragedija: „Dabar, Genute, kaip klausiate, kur ją nuskynė, tai aš to kaimelio nei žinau, tik žinau, kad už Seirijų, tenai kur netoli Alytaus, kažkur netoli Nemuno, tamsiame namelyje, kur nebuvo nė vieno langelio, žydėjo penki gražūs žiedai, tai niekšo ranka juos visus nuskynė, prakeiktasis išdavikas pagailėjo jiems gyvenimo. Tai tokiems žmonėms kerštas mumyse dega per amžius. Dabar tai taip: šiandien atskrido penki gražūs balandėliai į mūsų sodą, čiulbėjo jie man taip, jų balselių klausyčiaus dieną ir naktį, tai man visa ramybė ir viltis. Kalbėjo taip, netoli Alytaus miške, tamsiame namelyje žydėjo šeši žiedai ir visus nuskynė, kartu jie pamatė Alytaus purvinas gatves, kietus akmenis..."

Pasakoja Genė Labėnaitė-Sušinskienė

„Trys broliai Labenskai gyveno anapus Nemuno. Nenorėdami eiti į rekrūtus, jie nusikėlė kluono duris ir perplaukė per Nemuną. Vyriausias atėjo Lazdijuose užkuriom, kitas Verstaminuose apsivedė, trečias - Papėčiuose. Mano tėtis su mama buvo į Ameriką išvažiavę, bet išsiilgę Lietuvos sugrįžo. Gimėme Papėčiuose. Kai dalino Staidarų dvaro žemę, tada persikėlėme gyventi į tenai. Benediktas ėjo Lazdijuose pradžios mokyklą, o 1937 m. pabaigė Seinų Žiburio gimnaziją. Toks aukštas liesas berniukas, jam ūkio darbai, kaip ir tėvui, nerūpėjo. Tėvas geras siuvėjas buvo, tai jam drabužius pasiūdavo, knygų pripirkdavo. Benediktas gerai mokėsi, rašė eilėraščius. Kai baigė karo mokyklą, prasidėjo tas visas pamišimas, tai jis - per rubežių ir į Vokietiją. Ten jam liepė didelį uždavinį atlikti: kiek tankų Kaune, Vilniuje, kiek ruskių? Atlikęs užduotį vėl sugrįžo į Vokietiją, paskui parėjo su vokiečiais, dirbo Vilniuje saugume. Tą darbą metė, nes buvo tikintis, kas sekmadienį eidavo į bažnyčią. Vėliau tapo trečiojo statybos bataliono vadu. Jis nuotraukoje stovi priešais katedros aikštėje išrikiuotą kariuomenę. Prie Liepojos rusai jį paėmė į nelaisvę ir išvežė lagerin į Komsomolską prie Amūro"...

Slaptieji MGB agentai, Burak, Ąžuolas ir Maškin 1947 m. savo pranešimuose kalba vieną ir tą patį: B.Labenskas mokėsi karo mokykloje, buvo pasitraukęs į Vokietiją, iš kur grįžo į Lietuvą ir dirbo Vilniaus gestape (kitur - Plechavičiaus rinktinėje), 1944 metais kažkur dingo (kitur sakoma - buvo lageryje) ir kažkaip sugrįžo namo. 1947 m. birželio

19 d. šie šnipai jį matę su keliais partizanais Kamenkos kaime, turįs Kariūno slapyvardį, vedžiojasi su savimi 5-6 partizanus, slapstosi Stankūnuose ir Jurčiūnuose pas Krivonį.

„Komsomolske prie Amūro, - pasakoja Genė Labėnaitė, - jis išbuvo pusantrų metų ir sugrįžo pusnuogis. Išėjo užsiregistruoti, jį mušė ir verbavo. Išėjo pas Staidarų partizanus Salyklukus..."

Iš 1956 m. gruodžio 17 d. Vanago tardymo protokolo 71

Kapsas - Kostas Kubilinskas - poetas, rašytojas. Aš susipažinau su juo 1947 m. Jis tada dirbo mokytoju Lynežerio kaime ir turėjo ryšius su Gardino grupės partizanais, kai aš atėjau į grupę, jos partizanai mane supažindino su juo. 1948 m. vasarą K.Kubilinskas įstojo į partizanus ir buvo Dainavos apygardos štabe, rašė eilėraščius laikraščiui „Partizanas".

K.Kubilinskas kartu su Dzūku, Vieversiu ir Vilnim dalyvavo dokumentus pernešant iš Sakalausko bunkerio į bunkerį, esantį Kalesninkų miške. Tai įvyko 1949 m. maždaug kovo mėnesį (tame bunkeryje Kapsas - jau agentas Varnas - nušovė Dainavos apygardos vadą Kariūną - B.K.).

Tuo laikotarpiu, kai man reikėjo išeiti į pasitarimą pas Vytautą, aš tris dienas gyvenau kartu su Kapsu ir Vilnim Kalesninkų miške (1949 kovo 6 d. išdavė Žaibo bunkerį -

B.K.).

Varno agentūrinis dokumentas

Priemonės 72

1.    Š.m. rugpjūčio 26 d. agentas Varnas pasiųstas į Varėnos apskrities Rudnios valsčiaus Lynežerio kaimą su užduotimi: susisiekti su Vanagu, nustatyti apygardos štabo buvimo vietą, sudaryti sąlygas palaikyti su juo ryšį, išvažiavus į Vilnių arba artimiausiame valsčiaus MGB skyriuje pranešti buvimo vietą, kad būtų įvykdyta kariuomenės operacija.

Agentas, gaudamas užduotį įsiskverbti į Dainavos štabą, išsakė nuomonę, kad būti štabe ir palaikyti su juo ryšius vargu ar įmanoma, kadangi Vanagas jo neatleis. Todėl agentas mato vienintelę galimybę, vykdant mūsų užduotį, pačiam likviduoti Vanagą ir jo aplinkos žmones.

Šitas agento pasiūlymas patenkintas.

Prieš jam išvykstant ir duodant šią užduotį, su agentu turėta daugiau nei 10 konspiracinių susitikimų, per kuriuos išaiškinta kaip elgtis.

2.    Kai agentas buvo gaujoje, Vanagas siūlė jam įsigyti rotatorių ir kitus būtinus daiktus pogrindžio laikraščiui ir lapeliams spausdinti.

Šios užduoties dingstimi agentas galės išvažiuoti į Vilnių.

3.    Atsižvelgiant į tai, kad Vanagas, agentui vykstant į Vilnių, gali jį sekti, arba vietoj

jo siųsti žmones, mūsų paruoštas konspiracinis punktas agento Kauno bute gatvė_

namo Nr._Slaptažodis_.

Tai turi agentą užmaskuoti, kadangi susitikimas bus panašus į pogrindžio dalyvių.

4.    Su agentu susitarta, kad periodiškai mus informuodamas, kaip vykdoma užduotis, jis rašys koduotus laiškus agento Kauno adresu_.

Antrame variante numatytas susirašinėjimas ir ryšys per agento tėvus, kur bus nusiųstas mūsų darbuotojas, apsimetęs agento pažįstamu.

5.    Gavus pirmąją informaciją, išaiškinti agentui tolimesnes užduotis.

Tikra: LSSR MGB 2-N valdybos viršininko pavaduotojas

pulkininkas (Počkajus)

1948 m. rugpjūčio „ „
Vilnius

Vanago 1949 m. gegužės 19 d. Įsakyme Pietų Lietuvos sričiai Nr.4 rašoma: „Dainavos Apygardos Štabo Spaudos Informacijos skyriaus V-ką Dzūką iš einamųjų pareigų atleidžiu ir nuo 1949 m. gegužės mėn. 19 d. skiriu Dainavos apygardos Vadu".

Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta,
kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn.
(Luko 7, 8)

 

AGENTŪRA

Čekistai, siekdami įpainioti nekaltus žmones į savo agentūros tinklą, naudodavosi klasta, gudrumu ir grasinimais. Auką paimdavo „neglasno", t.y. kitiems nežinant. Pradėję šneką apie nekaltą pagalbą „organams", stengdavosi paliesti aukos jausmus, pvz. užuomina, kad auka kažkada dalyvavusi kontrevoliucinėje veikloje, tad dabar jai būtų atleista, jeigu šitaip išpirktų savo kaltę. Vieni iškart pasirinkdavo kankinimus ir lagerį, kiti - išdavystę, dar kiti, norėdami atitolinti nelaimę, sutikdavo bendradarbiauti ir manė čekistus pergudrausią. Kai kurie lengvai žadėdavo „padėti", o kitą dieną išeidavo į mišką. Tuos, kurie bandydavo pergudrauti, akyli čekistai greit perprasdavo ir nubausdavo lageriu. Bet ir pasirinkusieji išdavystę, nesyk dirbo nenoriai, atmestinai ir tapo emgėbistų klaidų aukomis.

Štai ištraukos iš MGB agentų verbavimo archyvinių dokumentų.

„Lazdijų apskr. MGB skyriaus agentūrinio-operatyvinio darbo per 1946 metų balandį ataskaita.

(...)

29 agentai, 287 informatoriai, 4 rezidentai, 1 konspiracinio buto laikytojas.

Per balandį į agentų informatorių tinklą iš viso užverbuota 14 žmonių".

Charakteringas verbavimas:

„Informatorė Šepilo, g. 1909 m., lietuvė, turinti vidurinį išsilavinimą, dirba Veisiejų vaistinės vedėja, gyvena ten pat. Užverbuota remiantis kompromituojančia medžiaga, kaip antisovietiškai nusiteikusi, gyrusi fašistinį režimą. Užverbavo vyr. operatyvinis įgaliotinis Švecovas valsčiaus NKVD skyriuje, kur verbuojamoji, slapta paimta, buvo pristatyta naktį. Užverbuota pateikė vertingų operatyvinių duomenų „su išėjimu į pogrindį", pagal jos medžiagą pradedamos agentūrinės bylos Stankevičiaus, Rudzinsko, Ptakausko, kurie yra pogrindinės organizacijos, pavadintos „Kovotojai už demokratinę Lietuvą", dalyviai.73

LLA atkūrėjai

Tardytojas Švecovas kaltinamajam Feliksui Stankevičiui, g. 1908 m. Marijampolės aps. Ožkasvilių k., pareiškė: „Mes viską žinome". Ilgai prievartautas mokytojas pradėjo pasakoti, kad į LLA įstojo 1945 m., kai dirbo Padumblių pradinėje mokykloje. Kartą, susitikęs su mokytoju ir buvusiu Kapčiamiesčio policininku Viktoru Ūsu (jis buvo Vorkutoje) pas Lazdijų gimnazijos mokytoją Juozą Žukauską, kur nutarė atkurti LLA. Tai įvyko pavasarį, balandžio mėnesį. Juozą Žukauską, g. 1919 m. Rudaminos vls. Mikniškių k., Lazdijų gimnazijos fizinio lavinimo mokytoją, gyvenantį Lazdijų gimnazijoje, aplankė ir Antanas Radzevičius (g. 1917 m. Petraškų k.). Jie kalbėjęsi apie Gediminą - Joną Aleščiką iš Miškinių kaimo, iš kurio gaudavę „Laisvės Varpą". Jie visi aprūpindavę partizanus popieriumi ir medikamentais, kuriuos iš Veisiejų vaistinės vedėjos Janinos Ubogorskienės gaudavo Algirdas Ptakauskas (g. 1925 m. Sankonių k.). Gautus vaistus - jodą, lašus akims ir ausims - perduodavęs Vytenio partizanų grupės sanitarui Viršilai - Boleslovui Virbaliui (g. 1915 m. Bertašiūnų k.), Barzdukui - Petrui Vilkeliui (g. 1910 m. Dulgininkų k.), Viktorui Sukackui (g. 1924 m. Dulgininkų k.).74

Iš kur MGB žinojo apie LLA Veisiejuose? Remdamiesi kompromituojančia medžiaga, emgėbistai užverbavo agentę Šepilo, g. 1909 m., kaip „antitarybiškai nusiteikusią ir gyrusią fašistinį režimą". Todėl tardytojas Švecovas ir kartojo: „Jūs bergždžiai slepiate savo nusikaltimą, apie jį viskas žinoma, todėl sakykite tiesą"...

Alfonsas Žukauskas, g. 1918 m. Mikniškių k., Lazdijų gimnazijos fizinio lavinimo mokytojas, Juozas Žukauskas, g. 1919 m. Padumblio k., VU teisių fakulteto studentas.

LLA narys - agentas Šepilo - 1946 m. gegužės 1-5 dienomis pranešė, kad š.m. balandžio 29 d. vakare jis užėjęs pas Feliksą Stankevičių, kuris pokalbio metu sakė: „Šiandien pas mane buvo atėjęs vienas žmogus iš partizanų štabo, mėlyna uniforma (pavardės nepasakė), kuris norėjo Jums perduoti partizanų štabo vardu padėką už medikamentus. Kai Lietuva bus laisva, Jūs gausite didelį valstybinį apdovanojimą". (...) Paskui Stankevičius išsitraukė iš kišenės priesaikos tekstą, kurį jis man anksčiau rodė. Priesaika buvo parašyta ant sąsiuvinio lapo juodu rašalu. Pasakė:

„Atsistokite ir pakelkite į viršų du pirštus". Kai šaltinis pakėlė į viršų du pirštus, tą patį padaręs Stankevičius tarė: „Aš skaitysiu priesaikos tekstą, o Jūs kartosite". Šaltinis pasakė: „Gerai, bet, prieš duodamas priesaiką, norėčiau paklausti - ar yra kokia nors viltis, jog Lietuva būtų laisva? Jeigu nėra, tai kam kovoti su sovietų valdžia, o paskui pakliūti į kalėjimą?" Stankevičius atsakė: „Taip, viltis, be abejo, yra. Lietuvos partizanų organizacija didelė, o svarbiausia, jos štabas turi ryšių su Anglija ir Amerika. Jos mums padės kovoti dėl Lietuvos laisvės, nes pačios nepatenkintos sovietų santvarka ir laukia momento suduoti smūgį. Miške yra mūsų partizanų štabas, o kiekviename valsčiuje yra partizanų grupės. Čia, Veisiejuose, turiu keletą organizacijos narių, kurie palaiko ryšį su partizanais". Mes abu vėl atsistojome, ir aš daviau tokio turinio priesaiką:

„Stodamas į Lietuvos Laisvės Armiją, duodu priesaiką Dievui ir draugams, žuvusiems už Lietuvos laisvę. Pasižadu vykdyti visus man duotus įsipareigojimus, stropiai saugoti paslaptis, kurios man buvo žinomos. Gerai žinau, kad už paslapčių išdavimą baudžiama mirtimi. Taigi einu su Dievu į naują kelią ir, jeigu reikės, už Laisvą Lietuvą paaukosiu gyvybę".


Daug šio krašto žmonių už šiuos šventus žodžius gavo po 5-25 metus lagerio, o Šepilo priesaiką vykdė savaip - išdavikiškai. Ir tokių „prisiekusiųjų" - vyrų ir moterų -pokario Lietuvoje buvo ne vienas ir ne dešimtis...- [Kažin ką tuomet kuždėjo jų sąžinė?]

1951 m. kovo 22 d. Šepilo pranešė: „Tą pačią dieną pas agentą atėjo Veisiejų vls. Vilkininkų kaimo gyventojas Viktoras Lazauskas. Kadangi Lazauskas dažnai užeina pas agentą, kalbėjosi apie banditus, tarp kitko, ir apie banditą Sapną. Besikalbant apie juos, Lazauskas pasakė, kad Jums Sapnas perdavė linkėjimus, kad jo ranka pagijo ir neskauda. Tik tada skauda, kai sunkiai padirba. Be to, sakė, kad dabar Sapnui be bunkerio sunku gyventi. Dažniausiai jis slepiasi pas mane ir labai laukia, kada nutirps sniegas, tada jis pereis į savo bunkerį Dubelio miške prie Vilkininkų miško, kuriuo naudojosi praeitais metais.

Toliau besikalbant paaiškėjo, kad Sapnas maskuojasi moteriškais drabužiais, ir vaikštinėja po Vilkininkų kaimą. Ir kai tik sužino, kad kur nors rusai, pasiima vežimą ir nepastebėtas išvažiuoja. Bet vis dėlto kažkas apie jį praneša saugumui. Vieną kartą jo ieškojo, todėl aš Sapnui ir sakau: „Nejaugi tu negali būti pas mane, kam tau reikia vaikščioti, kad visi matytų? Ir vis dėlto jis nenori sėdėti, kadangi turi jaunus partizanus, tai eina pas juos".

Daugiau nieko apie Sapną nepasakęs, paprašė vaistų Sapno žmonai pridurdamas: „Tikriausiai ji persišaldė, nes dažnai naktimis vaikščiojo su vyru, kai slapstėsi nuo rusų".

MGB savo agentų tinklą kasmet atnaujindavo. 1946 metų kovo mėnesį apskrities NKGB skyrius išbraukė iš agentų-informatorių 66 žmones, tarp jų: 10 agentų, 2 rezidentus, 54 informatorius. Mat: 2 agentai nušauti, 1 išvyko į kitą apskritį, 5 areštuoti; rezidentų - 1 nušautas, 1 išvyko į kitą apskritį; informatorių - 1 nušautas, 13 areštuota, 38 išvyko į kitas apskritis.

Lazdijų apskr. MGB skyriaus viršininko papulkininkio Pšeničnikovo rašte 1948 m. lapkričio 30 d. LSSR MGB ministrui generolui majorui Jefimovui sakoma: „Lazdijų apskrities MGB skyriaus agentų-informatorių aparatą, naudojamą kovoje su nacionalistų pogrindžiu ir banditais, sudaro 458 žmonės: 2 agentai smogikai, 30 kitų kategorijų agentų, 417 informatorių, 9 rezidentai, 3 konspiracinių butų savininkai.

Charakteringas verbavimas76

„Turėdami agentūrinių duomenų ir tardymo medžiagos, kad pilietė Guzauskienė Julė, Vinco d., g. 1907 m., ir gyvenanti Leipalingio valsčiuje, Savanorių kaime, (...) 1947-1948 metais palaikė ryšį su Špoko gauja, padėjo maistu ir slėpė savo ūkyje; „G" vyras ir sūnus 1948 m. liepą-rugpjūtį buvo areštuoti, kaip banditų rezervinės formuotės dalyviai, kurie keletą kartų per 1947-1948 metus dalyvavo užpuolant valstybines įstaigas ir vykdė teroristinius aktus prieš tarybinį partinį aktyvą. Panaudojus turimą kompro-mituojančią medžiagą, po atitinkamo apdorojimo „G" sutiko bendradarbiauti su MGB organais ir padėti „privesti Špoko gaują prie operatyvinio smūgio", išnaikinti šios gaujos ryšius ir rėmėjus. Užverbuota slapyvardžiu Eglė. Iš Eglės gauta daug vertingų duomenų, kad ji susitinka su Špoko gaujos vadu, su jo žmona, trims ryšininkais ir bandito Subačiaus žmona."

Neretai MGB agentai tapdavo čekistų klaidų aukomis. Štai vienoje agentūrinėje-operatyvinėje ataskaitoje rašoma: „1948 m. spalio 13 d. Tronpaičio kluone surengta pasala, vadovaujama seržanto Važenino. 14 dienos vakare į kariuomenės grupę atvyko Cementas, o spalio 15-ąją banditai atvyko į agento darbo vietą, jį išsivedė ir už 100 metrų nuo pasalos vietos sušaudė.

Agento Cemento verbavimas buvo įformintas 1948 m. spalio 1 d. Cementas nuo 1946 metų dirbo MVD-MGB organizacijaje. Per šį laikotarpį jis „privedė prie smūgio" 13 banditų, iš jų 5 nukauti, 8 paimti gyvi.

Manau, kad Cementas žuvo dėl papulkininkio Mnacekanovo kaltės".

Puriena

1949    m. liepos 18 d. Purienos tėvų namuose Ricielių kaime buvo nukautas partizanas Tūzas - Juozas Rutkauskas, bandęs pabėgti pro langą. Per tardymą Puriena pasisakė, kad ji - yra Skiedros ryšininkė, slapyvardis Pušis. 1949 m. rugsėjo 1 d. MGB ją užverbavo. Puriena - Aldona Lukoševičiūtė, kad buvo užverbuota papasakojo Klajūnui ir patikino, kad emgėbistams nebetarnaus. „Gal dėl to ir buvo sušaudyti jos tėvai": -svarstė Tigras - Bronius Polockas.

1950    metais Lazdijų rajono MGB kaip nereikalingus atleido 1 rezidentą, 44 slaptuosius informatorius ir 15 informatorių. Agentą Malūną areštavo.

Dažnai sutikimas „padėti", iš tikrųjų buvo sutartis su velniu: lyg ir nekalta, tačiau visuomet tragiška. Auka iš pradžių šito nė nesuvokdama, kartais išduodavo net artimuosius. Į tą šėtono darbą būdavo įpainiojami partizanų šeimų nariai, jų mylimosios, Sibiro pabėgėliai, ryšininkai ir net patys partizanai.

Štai pavyzdžiai, kaip žūva pabėgusios į laisvę, merginos.

Janina

Birutė Kisieliauskaitė, g. 1927 metais Alytuje, mokėsi gimnazijoje. Jos tėvas, Vincas Kisieliauskas tarnavo 2-ajame ulonų pulke liktiniu, turėjo viršilos laipsnį. Tėvui ir dėdei Albinui Kisieliauskams išėjus į partizanus, Birutė gyveno Dzūkų kaime pas senelį Miką Kisieliauską, iš kur 1945 m. buvo išvežta į Molotovo sritį. Birutė 1947-ųjų kovo

20 d. iš tremties pabėgo. Po sunkios kelionės traukiniu atvažiavusi į Šeštokus, pėsčia atėjo į Kamenkos kaimą. Čia sužinojo, kad jos tėvas partizanauja. Pabuvusi čia pas vienus, čia pas kitus žmones, galop apsistojo Margų kaime.

1947 m. gegužės 25 d. ją sulaikė MVD ir perdavė MGB. 1947 m. birželio 7 d. papulkininkis Zinovjevas ją užverbavo slapyvardžiu Janė. „Susitikimai su agente, - rašo MGB, - vykdavo konspiraciniame bute, be vertėjo".

Papulkininkio Pšeničnikovo 1947 m. lapkričio mėn. rašte generolui majorui Figurinui sakoma: „1947 m. spalio 25 d. 21 val. Lazdijų vls. Margų k. (6618) dviejų nepažįstamųjų buvo nušauta Šarūno rinktinės ūkio dalies viršininko Kisieliausko duktė. (...) Maždaug 21 val. į Lazdijų vls. Margų kaimo gyventojos Onos Kazlauskienės namus, kur gyveno Kisieliauskaitė, atėjo du nepažįstamieji ir paprašė Kisieliauskaitės parodyti kelią į Verstaminų kaimą. Kisieliauskaitė kartu su jais išėjo į kiemą, kur vienas nepažįstamasis šovė į ją iš pistoleto ir sužeidė. Pastarajai įbėgus trobon, jai iš paskos įėjo ir tie nepažįstamieji, ir pribaigė ją akmenimis".77

Našlaitė

„1947 m. spalio 3 d. MGB sulaikė Dzekonskaitę Aleksandrą, Petro d., Merkinės vls. Ežerynų kaimo gyventoją, kuri su tėvais buvo išvežta (1945 m. vasario mėn.) į Sverdlovsko sritį. Iš ten su savo broliu pabėgo, ją užverbavę Našlaitės slapyvardžiu, davę užduotį slapstytis R i c i e I i ų kaime ir užmegzti ryšius su Liepos partizanais, - rašoma MGB pranešime".78

MGB 1955 m. liepos 20 d. nutarime rašoma, kad Alytaus apskrities NKVD, vykdydama SSSR NKVD 1945 metų spalio 2 d. nurodymą, 1946 m. vasario 18 d. išvežė iš Ežerynų kaimo Dzekonskų šeimą. Brolis Česlovas su seserimi Aleksandra 1947 m. rugpjūčio 26 d. pabėgo į Lietuvą, kur netrukus juos užverbavo MGB. Brolį Česlovą partizanai 1951 metais sušaudė.

Informatorius čekistai visaip dangstė: liepdavo savo šnipui įskųsti žmogų partizanams, o jie sunaikindavo savo ryšininką bet šnipo, net neįtardavo. Todėl MGB veiklą buvo niekšybių viršūnė. Pakišdavo partizanams įvairių „dokumentų" arba psichologinėmis klastomis ir partizanų rankomis sunaikindavo jų pačių rėmėjus.

Savo planus emgebistai vykdydavo „patamsyje" (vtiomnuju) - vienam agentui nepažįstant kito, sekant vienam antrą, atliekant abiem tą patį veiksmą. Būdavo panaudojami vadinamieji „otbojai" - kai enkavedistai, apsimetę partizanais, „išvaduodavo" suimtą žmogų. Arba per tariamą susišaudymą „atimdavo" iš enkavedistų suimtąjį, kuris paskui, eidamas per čekistų ir „partizanų" rankas, atskleisdavo jiems savo paslapčių.

Buvo kelių kategorijų šnipai slaptieji informatoriai, dažniausiai neraštingi, ką matę ir girdėję perduodavę žodžiu, raštingi agentai, pranešimus palikdavę sutartoje vietoje -„pašto dėžutėje" t.y. kokiame nors plyšyje, po kelmu ar medžio drevėje. Agentai turėjo dvi bylas: „Ličnoje delo" ir „Rabočeje delo". Toliau - kamerų agentai, keliaujantys arba maršrutiniai agentai, partizanams ypač pavojingi. Vidaus agentais būdavo užverbuojami pasidavę arba suimti sužeisti ir išgydyti partizanai, po to padėdavę suimti savo draugus. Šį šiurpų veiklos metodą čekistai jau buvo išbandę Vidurinėje Azijoje ir Vakarų Ukrainoje. Lietuvoje 1946 metais pradėjo veikti smogikų grupė, sudaryta iš stribų, o paskui ir iš pasidavusių partizanų. Šarūno rinktinėje veikusios smogikų grupės būstinė buvo Vilniuje, juos į operaciją nuveždavo ir vėl parveždavo automobiliu. Jų darbas buvo brangiai apmokamas (žr.). Kai kur buvo pradėtos kurti smogikų grupės iš enkavedistų ir stribų, kaip antai Veisiejuose, tačiau jos padarydavo emgėbistams daugiau žalos nei naudos ir todėl buvo uždraustos. Kaip liudija MGB dokumentai, smogikų darbas buvo giliai įslaptintas, apie jį kartais nežinodavo net valsčių MGB skyrių viršininkai, o juo labiau kariuomenė... Antai 1949 metais Didžiasalio kaime kareiviai, radę tam tikro preparato ampulę, ją palaikė Vakarų žvalgybos perduotais partizanams nuodais, o iš tikrųjų ją buvo pametę smogikai. Atrodo, kad šie preparatai pradėti naudoti prieš partizanus 1949 metais.

Norėdami užmaskuoti savo slaptus kėslus, veiksmus, supainioti žmonių protus, susukti galvas, MGB „teoretikai": kurdavo ir skleisdavo įvairiausias legendas. Toks ir buvo partizanas, atseit pabėgęs gyvena Amerikoje, kitas vis dar slapstosi, todėl slaptieji informatoriai telkiami jam ieškoti. Taip aptinkami ir „gyvi", nors iš tikrųjų seniai žuvę partizanai. Įbaugintiems žmonėms, apimtiems visuotinio netikrumo, vaidendavosi net tai, ko išvis niekada nebuvo. Ir žmonės ėmė kaltinti teisiuosius ir teisinti kaltuosius...

Pirmas iškreiptas apgaulingas vaizdas arba iliuzija, užkrėtusi savo „tikrumu" vieną, toliau plisdavo per žmones, vis gražiau padailinama ir išdidinama, ir pagaliau tapdavo kolektyvine haliucinacija. Ir tai buvo geriausia MGB slaptumo skraistė, po kuria ir dabar „ilsisi" daug klastočių ir apgaulių. Jas demaskuoti, išvilkti į dienos šviesą - ateities istorikų uždavinys.

MGB agentūrinės bylos

Agentūrinė byla Brodiačije pradėta 1945 m. liepą sekti Bučionio grupę, kurią sudarė 35 žmonės.

-    Mečtateli pradėta 1945 m. rugpjūtį sekti Česnavičiaus grupę, kurią sudarė 25 žmonės.

-    Razbojniki pradėta 1946 m. vasarį sekti Vaivados būrį, kurį sudarė 13 žmonių.

-    Zveri pradėta 1946 m. kovą sekti Stasio Čėplos grupę, kurią sudarė 25 žmonės.

Agentų sąrašai 79

Leipalingio valsčiaus MVD skyriaus slaptųjų informatorių sąrašas, perduodamas MGB organams. Pagal 1947 m. vasario 13 d. padėtį

Kategorija Gim. metai ir vieta
s/i Lenis 1905 Panemunės k.
Žimas 1891 Lipliūnų k.
Mackevičius 1916 Panemunės k.
Andrejev 1892 Gerdašių k.
Neman 1908 Lipliūnų k.
Vitkus 1907 Norkūnų k.
Vanda 1925 Lipniūnų k.
Denis 1884 Cimaniūnų k.
Znakomyj 1888 Cimaniūnų k.
a/m Vincas 1927 Diržų k.
s/i Krikov 1905 Smališkių k.
Ivan 1908 Vilaikių k.
Dainauskas 1921 Jurgeliškių k.
Zarečnyj 1902 Leipalingis
a/m Miškas 1929 Panemunės k.
Ažogas 1903 Leipalingis
Komsomolec 1928 Radvilonių k.
Ąžuolas 1927 Guobinių k.
Dobrovskij 1900 Druskininkėliai
Kolco 1888 Druskininkėliai
Groznyj 1896 Cimaniūnų k.
Garnys 1927 Vilaikių k.
Žvirblis 1927 Veršių k.
s/i Lensoj 1908 Cimaniūnų k.
a/m Nematantis 1929 Sventojansko k.
s/i Janina 1911 Jovaišių k.
Latėnas 1908 Cimaniūnų k.
Čeliūnis 1904 Veršių k.
Rožkov 1897 Radvilonių k.
Cyganok 1892 Lipliūnų k.
Smelyj* 1897 Ricielių k.
Gardinas 1900 Sventojansko k.
Riešutas 1929 Drapalių k.
a/m Les 1897 Margų k.
s/i Boleslov 1890 Ricielių k.
Meč 1895 Vaikšnoriškės k.
Davkša 1928 Gerdašių k.
Raus 1893 Savanorių k.
Miron 1904 Jovaišių k.
Starus 1893 Sankonių k.
Žora 1895 Vilaikių k.
Banka 1909 Dulgininkų k.
Sosna 1908 Veršių k.
Taiga 1925 Leipalingis
Upriamyj 1922 Savanorių k.
Raktas 1906 Leipalingis
Stasys 1912 Mikalinos k.
Belyj 1891 Leipalingis
Laikrodis 1908 Norkūnų k.
Sokol 1929 Čivonių k.

* sekė Siaubo-Skiedros partizanus


a/m Perletas3    1915    Snaigupės k.
s/i Žena    1921    Dulgininkų k.
Bedniak    1923    Leipalingis
a/b Brat    1925    Didžiasalio k.
Žilvitis    1929    Panemunės k.
Jand    1930    Smališkių k.
Atenta    1914    Smališkų k.
Kalėda    1916    Valkančiūnų k.

Perdavė valsčiaus MVD skyriaus viršininko pavaduotojas Bičkovas

Priėmė vyresn. leitenantas Zavolodka

3 išėjo i partizanus

 

Šventežerio valsčiaus MVD skyriaus agentų-informatorių tinklas, sudarytas ryšiui su vyresn. leitenantu Kožemiakinu

Kategorija Slapyvardis Gimimo metai ir vieta Kada užverbuotas
a/m Juozas 1899 Teizų k. 45.IX.9
s/i Bolius 1899 Barčių k. 45.IX.4
a/m Viktor 1905 Bakšių k. 45.IX.1
s/i Lavrentij 1875 Teizų k, 46.1.17
Karandaš 1896 Straigių k. 46.1.7
Vladimir 1906 Teizų k. 46.III,2
a/m Ragauskas 1903 Staigūnų k. 45.IV.
Vladas 1918 Marcinkovizna 45.IX.11
Jakovlev 1915 Mikyčių k. 45.IX.1
Gedimin 1908 Aleksejiškės 45.IX.18
s/o Bobr 1908 Giraitės k. 45.III.
Janus 1891 Mikyčių k. 44.X.5
Plechavičius 1922 Sutrės k. 45.V.30
a/m Orlik 1924 Mikyčių k. 45.111.11
s/o Švager 1927 Mikyčių k. 46.I.25
a/m Jonas 1918 Giraitės k. 45.IX.
ag Kozlov 1902 Teizų k.
s/o Stasė 1929 Mikyčių k.
Bučinskas 1927 49.VIII. 9 nušautas
Birutė 1923 Mikyčių k.
Nepobeždionyj 1890 Bakšių k.
Krainij 1889 Mikyčių k. 49.1.7 nušautas
Lampa 1889 Teizininkių k.
Jan 1918 Nemajūnų k.

Šventežerio valsčiaus oper. įgaliotinis vyresn. leit. Kožemiakinas

Lazdijų valsčiaus MVD skyriaus agentų operatyvininkų, turinčių ryšį su valsčiaus MVD skyriaus viršininku, perdavimo žiniaraštis
Slapyvardis ir kategorija
Maškin inf. 10
Borec 24
Čerep 2
Šumskas 14
Vanagas 5

Perdavė: Rykunas Priėmė: Nesterovas

Agentų-informatorių, veikiančių pagal liniją BB, perdavimo sąrašas vyresn. operatyviniam Kapčiamiesčio valsčiaus MVD skyriaus įgaliotiniui jaun. Itn. Bobkovui


Kategorija Pseudonimas  Gim. metai ir vieta    Ką ir kur seka
Miša                                1902 Kapčiamiestis    B. rėmėjas
Kolia                                1897 Kapčiamiestis    Kapčiamiestyje
Milaja                            1913 Vainiūnų k.    Vainiūnų k.
Kotov                            1913 Menciškės k.    Menciškės k.
Varšavskij                    1919 Varviškės k.    Varviškės k.
Paišelis                        1922 Varviškės k.    Varviškės k.
Belik                            1908    Elenavo k.    B. rėmėjas
Volodia                        1907 Kapčiamiestis
Medinis                        1909    Pertako k.    B. rėmėjas
Malčik                        1931 Pertako k.    B. rėmėjas
Dub                            Vainiūnų k.    Vainiūnų k.
Grigas                        1928 Kapčiamiestis    l/gynėjas
Klim                            1910    Bugiedos k.    Bugiedos k.
Lesnoj                         1896 Šapurų k.    Šapurų k.
Baranov                    1907 Varviškės k.    Varviškės k.
Viveris                       1907 Macevičių k.    Macevičių k.

Perdavė: Kapčiamiesčio valsčiaus MVD skyriaus viršininkas

jaun. Itn. Ustinovas

Priėmė: Kapčiamiesčio valsčiaus MVD skyriaus vyr. operatyvinis įgaliotinis

jaun. Itn. Bobkovas

Emgėbistai verbuodavo daugiausia tuos, kurie turėjo ryšių su partizanais. Stribų ar lojalių sovietų valdžiai žmonių agentų sąrašuose rasime vieną kitą. Kaip savo aukomis, jų sąmone ir valia naudojosi emgėbistai, randama rašytiniuose jų klastų planuose. Žodinių klastų būta kur kas daugiau. Emgėbistas „netyčia" prasitarė, „pamiršo" agentūrinius dokumentus, slaptojo informatoriaus pavardė „išsprūdo" iš lūpų... ir dėl to „netyčia" kažkam išsprūsdavo gyvybė. Vos ausis išgirdo, akis pamatė, ir pašnibždomis lėkė per kaimus ir miestelius baisios legendos. Šitaip žūdavo daug nekaltų žmonių.

Šioje lentelėje yra sugretinti (pirmoje vietoje) užverbuotųjų ir (žemiau) nužudytųjų žmonių pavardės, liudijančios tą šiurpią, neišnarpliojamą šėtono kilpą.

Eil. Agento si., pavardė, vardas Gimimo Gyvenamoji Nužudymo
Nr. Nužudytojo pavardė, vardas metai vieta data
1. Andrejevas-Augustinavičius L. A. 1892 Gerdašių k.
Augustinavičius Leonardas, Alekso 1895 Gerdašių k. 1949.04.30
2. Klimas-Jadeška Kazys, Felikso 1910 Bugiedos k.
Jadeška Bronius, Felikso 1928 Šapurų k. 1947.06.02
3. Varšavskij-Jadeška Antanas, Petro 1919 Varviškės k.
Jadeška Jonas, Antano 1912 Varviškės k. 1947.08.15
4. Jand-Janulevičiūtė Janina, Kazio 1930 Smališkių k.
Janulevičiūtė Angelė, Juozo 1941 Mikalinos k. 1949.04.25
5. Milaja-Jurkonytė Albina, Juozo 1913 Vainiūnų k.
Jurkonytė, Juzė, Jono 1901 Paliepio k. 1949.08.07
6. Vanagas-Krūkonis Vincas, Augusto Laibgalių k.
Krūkonis Vincas, Jono 1885 n 1948.07.06
7. Bobr-Kubilius Juozas, Igno 1908 Giraitės k.
Kubilius Juozas, Kazio 1904 Vaitkūniškės k. 1948.05.03
8. Viveris-Makauskas Vladas, Juozo 1907 Macevičių k.
Tas pat Makauskas Vladas, Juozo // 1948.11.06
9. Starus-Petrauskas Juozas, Petro 1893 Sankonių k.
Petrauskas Petras, Petro 1927 Gerdašių k. 1947 08 15
10. Žora-Pilvelis Juozas, Vinco 1895 Vilaikių k.
Tas pats Pilvelis Juozas, Vinco 1989 Savanorių k. 1948.04.26
11. Ažogas-Stravinskas Viktoras 1903 Vilkanastrų k.
Stravinskienė Serafina, Aleksandro 1902 Vilkanastrų k. 1948.07.06
12. Ąžuolas-Švedas Petras, Vlado 1927 Guobinių k.
Tas pats Švedas Petras, Vlado 1925 Guobinių k. 1949.10.30
13. Bedniak-Švitra Juozas, Adolfo 1923 Leipalingis
Švitra Algis, Adolfo 1934 Kamorūnų k. 1948.10.23
14. Janina-Tuminskienė, Albina, M. 1911 Jovaišių k.
Tuminskienė Albina, Mykolo " " 1950.04.01
15. Bučinskas-Vaivada, Jonas, Mato 1927 Mikyčių k.
Vaivada Jonas, Motiejaus " 1949 08 09
16. Stasė-Vaivadaitė Julija, Prano 1929 Mikyčių k.
Ta pati Vaivadaitė, Julija, Prano 1926 " 1948.10.17
17. Birutė-Vaivadaitė Antanina, Mato 1923 Mikyčių k.
18. Smelyj-Zinkevičius Petras, Kazimiero 1897 Ricielių k.
Zinkevičius Zigmas, Igno 1900 Kurdėnų k. 1949.11.01
19. Kolco-Zubrickas Antanas, Mato 1888 Druskininkėlių k.
Zubrickas Juozas, Albino 1924 " 1948.01.12
20.  Jonas—Žilionis Jonas, Prano 1918 Giraitės k.  
  Želionis Jonas, Juozo 1896 Teizininkų k. 1948.07.21

Per 1945-1951 metus Lazdijų rajone, įskaitant Seirijų valsčių, buvo nužudytas 571 žmogus (žr. Buržuazinių nacionalistų gaujų siautėjimas Dzūkijoje.-V., 1964). Vien 1945-1947 metais Lazdijų, Šventežerio, Kapčiamiesčio ir Leipalingio valsčiuose buvo užverbuoti 105 žmonės.

Lentelėje vienur agento ir nužudytojo duomenys sutampa, kitur - ne. Neturint agentų registracijos žurnalo, tiksliai išaiškinti aukų kaltumą ar nekaltumą neįmanoma. Tačiau šie sąrašai rodo, kad tiek prievartinis, tiek neprievartinis verbavimas buvo nusikalstama veika, kuri ir nekaltą padarė kaltu, žūdavo nekalti vaikai.

Smogikai

1947 m. rugsėjo mėn. Šarūno ryšininkų ir partizanų šnipinėti MGB pasiuntė 2-N valdybos 2-ojo skyriaus 5-ojo poskyrio smogikų grupę, vadovaujamą šio poskyrio viršininko pavaduotojo majoro Aleksejaus Sokolovo.

Taip buvo pradėtas vykdyti šėtoniškas planas, paruoštas LSSR MGB ministro pavaduotojo pulkininko Litkenso4. Smogikai, apsimetę partizanais, rugsėjo 26 d. pasirodė Valančiūnų kaimo gyventojo Juozo Mikelionio namuose. „Partizanai" surašė apklausos protokolą, kaltindami pilietį Juozą Mikelionį kaip MGB agentą. Protokole rašoma: „Aš, Dainavos apygardos įgaliotinis Ypatingiems reikalams Itn. ,,Girėnas"(...).

4 Sergejus Litkensas, g. 1912 m. Sankt Peterburge.

Mikelionis Juozas perspėtas, kad už neteisingus parodymus pagal LP karo lauko teismo nuostatus jam gresia mirties bausmė.

Klausimas: Jūsų pavardė ir vardas?

Atsakymas: Mano pavardė Mikelionis Juozas, s. Felikso, 1895 m. gimimo. Esu Valančiūnų k., Leipūnų vls., Lazdijų aps. pilietis.

Klausimas: Paaiškinkite smulkiai Ąžuolo, Šerkšno Antano ir partizano Čigono žuvimo aplinkybes.

Atsakymas: Apie 1946 m. spalio pradžią iš vakaro Ąžuolas atėjo pas mane su sūnum ir pernakvojo miške, o prieš rytą atėjo pas mane papusryčiauti. Tuo pačiu metu pas mane buvo atėjęs slapstytis ir girininkas iš Paliepio girininkijos, Leipalingio valsčiaus. Rytą pastebėjom, kad jau esame rusų apsupti, tada Ąžuolas įlindo į šulinį, bet jį ten rado ir metė granatą, kurį sunkiai sužeidė, o vėliau jį ištraukė ir iš pistoleto pribaigė.

„Partizanai" kaltinamąjį klausinėjo: „Kas galėtų iš jums pažįstamų partizanų už jus garantuoti? Išvardijęs keletą pavardžių, kaltinamsis pasakė: „Už mane gali garantuoti... ir Muzikevičius Kazys, gyv. Didžiasalio k., Leipalingio vls.

Ištardžiusi Mikelionį, SG susitarė su juo dėl susitikimo. Kitą dieną Mikelionis Leipalingio valsčiaus MGB skyriuje pareiškė, kad pas jį buvo „banditai", „bet savo pokalbį su SG nuslėpė" - pastebi MGB.

Kazį Muzikevičių ir Ivanauską iš sargybos, lydinčios juos iš Leipalingio į Lazdijus MGB rugsėjo 27 d. „atkovojo" ir perleido per SG „malūną".

1946    m. spalio 4 d. pagal gautus iš informatoriaus Banka duomenis Dulgininkų kaime buvo įvykdyta čekistų operacija. Ltn. Žavaronkovo 94-ojo pasienio dalinio kareiviai Juozo Mikelionio sodyboje susidūrė su šešiais partizanais. Žuvo Ąžuolas, suimtas Antanas Valukynas. „Pas mane tada buvo ir daugiau partizanų, - pasakoja Mikelionis, - Balandis, Milžinas ir Ąžuolo sūnus, apie 17 m. amžiaus berniukas. Jo pavardė Bučionis, iš Buteliznos km., Leipalingio vls. Ąžuolą per sieną iš karto sužeidė, todėl jis negalėjo pabėgti, o visi kiti pro langus atsišaudydami pabėgo".

1947    m. liepos viduryje, vieną ankstų rytą, pas mane atėjo su partizanais: Tūzas -Rutkauskas iš Leipalingio miestelio ir Šerkšnas Antanas iš Leipalingio miestelio. Jiems einant pamiške, rusai atidengė į juos ugnį ir iš karto sužeidė, bet Tūzas sugebėjo pabėgti, o Šerkšnas Antanas bėgo per lauką ir buvo nukautas.

1947 m. pavasarį Mikalinos kaime buvo vestuvės. Balandis (pavardės nežinau) ir Čigonas užėjo Stankevičiaus ūkin. Rusai, vedami stribo Lazausko, sekė tą apylinkę. Naktį minėtas ūkis buvo apsuptas. Abu partizanai pastebėję išbėgo į kiemą, ėmė atsišaudyti iš pistoletų. Balandis pabėgo, o Čigonas žuvo.

„Tėvas žuvo Valančiūnuose, pas Mikelionį. Jie anksti ryte užėjo pas jį pavalgyt. Ir žiūri - rusai. Ten jis buvo su jaunais partizanais. Tai gelbėdamas juos atsišaudė, o paskui bėgo. Bėgdamas užšoko ant tokio medinio šulinio rentinio, ant dangčio, o jis, pasirodo, buvo supuvęs, tai kai atsispyrė, ir įkrito į šulinį. Rusai jį ištraukė dar gyvą, sužeistą"... - pasakojo Ona Bučionytė

Smogikų protokole rašoma:

„Tauro" Apygardos Vadui, pulk. Žvejui, Itn. Vampyras
„Tauro" Apygardos, „Vytauto" Rinktinės Vadas
Raportas Nr.45

Aš, „Tauro" Apygardos, „Vytauto" Rinktinės vadas, Itn. Vampyras, vykdydamas Jūsų man pavestą užduotį, apsistojau dienoti miškelyje, netoli Leipalingio.

Vykdydamas Jūsų užduotį, aš 1947 IX 27 dienos metu, apie 16 val. pasiunčiau savo kovotojus Aidą ir Girėną su būrio vadu Kirviu į susitikimą su ryšininku Viliumi. Jiems kertant vieškelį, einantį nuo Leipalingio, buvo pastebėtas atvažiuojant vežimas, kuriame sėdėjo trys enkavedistai, kurie vežė kažkokius du civilius. Vyrai nusprendė vežimą sulaikyti. Sulaikant vežimą, enkavedistai šoko bėgti, o vyrai ėmė į juos šaudyti. Susišaudymo metu buvo nukauti du enkavėdsitai, o trečiam pavyko pasprukti. Sulaikytieji civiliai pasakė esą enkavedistų areštuoti ir buvo vežami į Lazdijus. Vyrai areštuotuosius atvedė pas mane į stovyklą. Kartu su suimtaisiais paimta ir dvi planšetės, iš kurių vienoj buvo kažkokio „burlioko" dienoraštis, peilis, kišeninė lemputė ir granata, o antroj suimtųjų dokumentai, pagal kuriuos buvo vežami į Lazdijus verbavimo tikslu, kad surastų Liepos grupę.

Aš, perskaitęs dokumentus, suimtiesiems pareiškiau, kad pagal LP Karo lauko Teismo nuostatus šnipai yra kariami, todėl ir jums pagal šiuos nuostatus, kaipo lietuvių tautos išdavikams, gresia panaši mirtis.

Suimtieji pasisakė esą - Ivanauskas5 Juozas, Juozo, 1925 m. gimimo, iš Didžiasalio k. Leipalingio vls., Lazdijų aps., o antrasis - Muzikevičius Kazys, to paties kaimo gyventojas. Jie pasisakė, kad nėra jokie šnipai, o tiktai suimti už palaikymą ryšių su partizanais, už aktyvią paramą jiems. Ivanauskas turi slapyvardį - Sakalas.

5 J. Ivanauskas nuteistas 25-iems metams lagerio, tėvai 1947 m. gruodį išvežti į Sibirą, sesuo Ona 1950 m. birželio 5 d. po susišaudymo jos namuose partizanams su kariuomene, suimta.

Suimtuosius nutariau apklausti ir patikrinti asmenybes, o visus dokumentus kartu su perimtais iš enkavedistų pasiųsti jums.

Su faktais sutinkame. Parašai: J. Ivanauskas, K. Muzikevičius

Parašas: Ltn. Vampyras, „Tauro" Apygardos „Vytauto" Rinktinės Vadas 81

MGB rašo, kad Ivanauskas nurodė laikiną Liepos būrio stovėjimo vietą miške prie Mikalinos ir Dulgininkų kaimų. Rugsėjo 28 d. ten buvo pasiųsta kariuomenė, kuri surado partizanų stovyklą, bet dėl kareivių nemokšiškumo, kaip rašo MGB, partizanai pasitraukė. Įvyko taip: 34-ojo šaulių pulko 7-osios šaulių kuopos vadas leitenantas Tiurinas buvo iškviestas į Leipalingio vls. MGB skyrių, kur jam buvo perduotas Lazdijų MGB skyriaus viršininko Pšeničnikovo įsakymas, gautas iš LSSR MGB ministro pavaduotojo pulkininko Litkenso. Jame teigiama, kad Liepos partizanai (5-6 žmonės), ginkluoti rankiniu kulkosvaidžiu, automatais ir šautuvais, yra miške (9486) į pietvakarius nuo Mikalinos k. už 800 m. Kuopos vadas leitenantas Tiurinas parodė žemėlapį būrio vadui leitenantui Kriukovskiui ir, dūręs į jį pirštu, pasakė: „Vykti su būriu automašina į rajoną Kuolonys (9282), paskui pėstiems eiti iki Stirlio ežero ir prie eigulio namelio laukti". Leitenantas Tiurinas, atvykęs į Mikalinos kaimą, išskleidęs būrį grandine, bet nepaaiškinęs padėties, patraukė Kmielevos kaimo (9186) kryptimi. Miške (9086) 7-osios šaulių kuopos vado pavaduotojas vyresn. leitenantas Tankunas kalnelyje rado partizanų stovyklos žymių. Pašaukė šunį Džiulbarą, kuris ir nuvedė partizanų pėdsakais pietvakarių kryptimi. Ten partizanai juos apšaudė iš kulkosvaidžio ir kitų ginklų. Kareiviai sugulė. Kiek pagulėję, vėl vijosi partizanus. Enkavedistams priėjus Baltąją Ančią, iš kitos pusės juos vėl apšaudė partizanai. Nuėję du kilometrus, Sventojansko-Krivonių kelių sankryžoje kareiviai rado partizano kepurę ir šviežias vežimo vėžes, bet šuo pėdsakus pametė ir persekiojimas nutrūko.82

MGB rašo: Liepos banditų grupės štabo bunkeriui nustatyti š.m. rugsėjo 28 d. buvo sulaikyta gaujos vado sesuo Viktė Ptakauskaitė. Per tardymą apskrities MGB skyriuje ji neprisipažino. Todėl buvo įvykdyta tokia „kombinacija":

Po tardymo apskrities skyriuje Viktė Ptakauskaitė, lydima trijų SG sargybos smogikų, apsirengusių MGB kariuomenės uniforma, buvo pasiųsta su lydraščiu kalėjimo viršininkui iš Lazdijų į Marijampolę, kaip Liepos gaujos vado sesuo ir jo asmeninė ryšininkė.

Lydraštyje buvo nurodyta, kad Ptakauskaitė numatyta verbuoti, „„privedant" gaują prie operatyvinio smūgio".

SG „atkovota" iš sargybos, Ptakauskaitė per tardymą papasakojo, kad ji yra asmeninė Liepos ryšininkė, su juo sistemingai susitikinėja, susisiekia per bandito Šerno tėvą Juozą Navicką.83

Dainavos Apygardos Ryšių-Sekimo skyriaus Viršininkui Klevui.

Raportas nuo Itn. Girėno

Vykdydami jūsų uždavinį, mes savo kelionėje apsistojome dienavoti miške, esančiame apie 4 km nuo Lazdijų, grįždami iš ryšio ir pereidami kelią, pastebėjome ateinant du rusus ir vieną moterį. Rusai buvo ginkluoti. Greit nutarėme, kad ši moteris gali būti areštuota, todėl nusprendėme ją iš enkavedistų atimti. Vyrai atidengė į rusus ugnį ir to pasekmėj vienas rusas nušautas ir moteris perimta mūsų. Vienas rusas pabėgo. Atimta planšetė su dokumentais, ginklas - AVT, penkios apkabos. Dokumente buvo parašyta, kad pilietė Ptakauskaitė Viktė (t.y.minėtoji moteris) yra Liepos sesuo ir vežama į Marijampolę užverbavimo tikslu, kad išduoti brolį, todėl aš nutariau minėtąją moterį apklausti ir ištirti reikalą, o visus paimtus dokumentus, kartu su paimtais daiktais, prisiųsti Jums. Iš protokolo man aišku, kad minėtoji pilietė buvo žiauriai mušama, bet nieko neišdavė. Jos duotus parodymus ir ryšininkus patikrinsiu.

Laukiu tolimesnių nurodymų.

Su faktais sutinku: Ptakauskaitės parašas.

Apklausinėjo: parašas (Itn. Girėnas)

(Kalba netaisyta)

V.Ptakauskaitė taip pat nurodė 8 gaujos ryšininkus, rašo MGB, tarp jų: Mizerų k. gyventoją, Liepos gaujos dalyvio žmoną - Anelę Subačienę, banditą Petrą Vailionį ir pagrindinį Siaubo gaujos vado ryšininką, legalizavusį banditą Joną Grigą. (...) 85

V.Ptakauskaitę SG užverbavo kaip ryšininkę slapyvardžiu Sesuo (Sestra). SG vadovas jai davė Liepos vardu rašytą laišką, kur buvo nurodyta, kad Ptakauskaitė atkovota iš sargybos ir Liepai padėkos ženklan su ja siunčiama dovana: automatas ir keletas apkabų šautuvo šovinių. Perduodant Ptakauskaitei automatą, jis buvo užtaisytas specialaus veikimo disku, be to, šautuvo šoviniais buvo užtaisytos kai kurios apkabos.

Tą pačią naktį Ptakauskaitė, lydima dviejų smogikų, buvo pasiųsta vežimu, gautu iš Leipalingio valsčiaus, Mižonių k. banditų rėmėjo Martyno Valentukonio.

Prieš išsiskiriant su Ptakauskaitė, su ja buvo sutartas ryšys pagal slaptažodį „Ar sesuo namuose", per bandito žmoną Subačienę ir Dziržių k. gyventoją Petrą Stravinską.

p. Liepa,

šį laišką Jums rašo bendros kovos draugas, miško brolis Girėnas. Šiose apylinkėse esu atsitiktinai, tikriau pasakius, praeinantis žmogus. Čia esu ne vienas, bet su savo vyrais. Pirmiausia, nors esu dar nepažįstamas su Jumis, bet leiskite pasiųsti laišką visų mano draugų vardu Jums ir Jūsų kovos prieš bendrą mūsų priešą - bolševikinį okupantą. Atsitiktinai teko netarpiškai kai ką padaryti Jums gero. Mano vyrai visai netikėtai susidūrė su enkavedistais, kurie varėsi areštuotąją Jūsų seserį. Mano vyrai atidengė į enkavedistus ugnį ir šie palikę areštuotąją pabėgo. Smulkiau apie visa tai papasakos Jums pati Jūsų sesuo. Mes šiuo laiku esam kelyje ir turėjome keletą susišaudymų su stribais, ruskiais ir to pasekmėj, mums yra atitekę ginklų ir šovinių, bet mums visa tai nepatogu ir sunku su savimi nešioti, o išmesti kur nors irgi gaila, tuo labiau, kad tuos daiktus galima sunaudoti geram tikslui. Jūsų sesuo pasakojo, kad pas Jus nevisai pakankamas stovis su ginklais, o pas mus šiuo metu perteklius yra, todėl nutariau, ką turėdamas atliekamo pasiųsti Jums tikėdamasis, kad daiktai bus sunaudoti bendroj kovoj prieš lietuviškas išgamas komunistus.

Tikiuosi, kad mums pavyks ir plačiau išsikalbėti. Šiuokart linkiu ir toliau taip pat sėkmingai vesti kovą prieš mūsų žemelės teriotoją - bolševiką!

Tikėkimės, kad laisvė ne už kalnų!

Sėkmės ir pasisekimo!

Itn. Girėnas 86

(Kalba netaisyta)

Jonas Girgas 87, Gailiūnų kaimo gyventojas, spalio 2 d. jį „išvadavusiems" iš NKVD „partizanams" papasakojo: „Mūsų grupės vadas anksčiau buvo Stonkus Jonas s. Antano, kuris suimtas 1946 m. rudenį ir turėjo slapyvardį Žaibas, pagal kurį ir dabar tebesivadina mūsų grupė. Aš miške būdamas turėjau slapyvardį Briedis. Be to, daugiausia partizanams padėdavau perkeldamas per upę. Pats asmeniškai dalyvavau Merkinės puolime 1945 m. gruodžio mėn.

Klausimas: Kokia vietos partizaninio sąjūdžio gimimo istorija?

Atsakymas: Partizaninis sąjūdis pas mus prasidėjo nuo pat pirmųjų bolševikinės okupacijos dienų. Iš pradžių partizanų buvo apie 150 žmonių, 1944 m. vadovavo Galinis - Aleksonis iš Liškiavos kaimo. Jis žuvo 1944 m. rudenį Bugedos kaime, Kapčiamiesčio vls. Vėliau vadovavo kažkoks mokytojas, kurio žmona yra Rudžiūtė iš Liškiavos (vadinama Dzūkijos gražuole). Jis žuvo 1945 m. pavasarį ties Panara, Merkinės vls. Jo vyrai paklojo apie 40 enkavedistų. Po mokytojo vadovavimą perėmė Siaubas -Grušauskas iš Radzyščiaus kaimo, Merkinės vls., kuris vadovauja ir iki šiol, savo žinioje turi apie 40 žmonių ir laikosi daugiausia Žaliamiškyje. (...) Prašyčiau, jeigu galima, paeiti kartu su manim, kur susitiksim ką nors iš Siaubo vyrų, kurie visa geriausiai apie mane žino. Aš pats toliau taip pat pasiliksiu laisvės kovotojų gretose ir visomis jėgomis kovosiu su Lietuvos okupantais... „Septyniolikai Siaubo vyrų teko patirti „SG mielnicą (malūną)" ir sovietų lagerius. Po „SG malūno", Grigas prisipažino, kad yra Siaubo ir Liepos kuopų ryšininkas, slapyvardžiu Briedis. Dėl garantijos, kad jis nėra partizanų išdavikas, Grigas išvardijo tuos, kurie laiduotų už jį - 19 Siaubo rezervinio būrio žmonių, gyvenančių Leipalingio vls., Gailiūnų ir Baltašiškės kaimuose. Šio būrio vadovas yra Antanas Valatkevičius - pasakė Grigas. Taip pat nurodė, kad rezervinis būrys ginkluotas dviem lengvais kulkosvaidžiais ir 17 šautuvų. Šituos ginklus turi su savim būrio dalyviai.2

Realizuojant Grigo parodymus, š.m. spalio 8 d. Siaubo rezervinio būrio nariai, iš viso 16 žmonių, gyvenančių Gailiūnų ir Baltašiškės kaimuose, buvo suimti.

Per operaciją, pagal Grigo parodymus, surasti 4 bunkeriai. Iš vieno jų paimta 98 šautuvų ir 30 pistoletų TT šovinių, o taip pat vienas čekoslovakiško kulkosvaidžio diskas.

Smogikai savo operaciją tęsė 1947 m. spalio 9 d. „partizanų išvaduotas iš enkavedistų", Gailiūnų kaimo gyventojas Stasys Balčius davė tokius parodymus: „Į partizanus išėjau nuo pat bolševikų okupacijos pradžios ir priklausiau rezervinei Žaibo grupei, kuri laikė save 5-ąja Siaubo grupe. Mūsų veikimo rajonas: Kašarių, Ricielių, Guobinių, Rigėliškės, Baltašiškės ir kitų gretimų kaimų rajonas. Iš pradžių visai grupei vadovavo Liūtas, o maždaug nuo 1945 m. vasaros, Liūtui atsisakius, vadovavimą perėmė Žaibas, o Liūtas liko Žaibo padėjėju ir kartu vadovavo Mickūnų kaimo vyrams"...88 S.Balčiaus bendražygis ir būrio vadas Kadugys - Antanas Valatkevičius (g. 1913 m. Gailiūnų k.) apsišaukėliams „partizanams" taip pasakojo: „Aš žinau vietą, kur yra užkastas priesaikos dokumentas, kurį užkasėme keturiese: Liūtas - Rudys Bronius (areštuotas tuoj po užsiregistravimo), Žaibas - (areštuotas šių metų pradžioj), aš ir Bučionis iš Miciūnų kaimo. Butelį užkasėm Juodiškio ežero šlaite. (...) 1945 m., datos neprisimenu, pas mane atėjo Rudys Bronius ir pakvietė eiti pas Stonkų Joną - Žaibą. Kai atėjome pas pastarąjį, pas jį jau buvo Bučionis Viktoras. Stonkus Jonas atnešė iš kiemo užlakuotą litrinį butelį ir pakvietė mus visus eiti prie Juodiškio ežero užkasti šitą butelį į žemę. Kai mes atėjome, parinkome ant ežero kranto vietą, kur mums dalyvaujant Stonkus užkasė butelį. Šiame butelyje buvo keletas dokumentų, vienas iš jų - rezervininkų sąrašas su parašais, kitų nežinau. Tardymo organams mane areštavus, aš parodžiau tą vietą, kur buvo užkastas butelis" 1947 m. lapkričio 20 d. MGB tardytojui Kadugys - Antanas Valatkevičius (priesaiką davęs „Šarūno" rinktinės vadui Alseikai 1945 m. Pūščios girioje).

„Partizanai" apklausos pabaigoje Kadugio pasiteiravo: „Ką manote daryti toliau?" „Pasilikti partizanų gretose ir kovoti su mūsų bendru priešu - bolševikais", - atsakė Kadugys.89

Šaltinis: Gracius Priėmė: Luža

a.b.Nr.6418 1957 m. rugpjūčio 2 d.

Agentūrinis pranešimas

Buvo sudarytas banditų rezervininkų sąrašas, kurį šaltinis matė asmeniškai, kadangi pats buvo rezervinės grupės narys, tiktai šaltinis neprisimena, rodos, kad tą sąrašą pasirašė visi dalyviai. Sąrašą saugojo Jonas Stonkus ir Rudys. Kur jie tą sąrašą padėjo, šaltinis nežino. Iš viso sąraše buvo daugiau nei 50 žmonių. Kaip jam pasakojo Jonas Stonkus ir Rudys, visi turėjo ginklus, bet šaltinis ginklo neturėjo ir kokiose nors nusikalstamose operacijose nedalyvavo.

Visų banditų rezervininkų šaltinis, praėjus daug metų, neprisimena, tik prisimena, kad buvo: Antanas Valatkevičius, Vladas Sinkevičius, Vladas ir Pranas Martinioniai, Stasys Balčius, Vaitiekus ir kiti.

Kai dėl priesaikos, tai iš tikrųjų ji buvo: 1945 m. mes visi banditai rezervininkai buvome pakviesti į Pūščios mišką, kur atėjo gaujos vadas Alseika, jo adjutantu buvo banditas Suraučius iš Švendubrės kaimo ir dar kažkas su jais - neprisimenu. Šitie banditai buvo ginkluoti. Priesaiką davėme vadui Alseikai, skaitė kažką panašaus į maldą, smulkiai teksto šaltinis neprisimena, bet viskas buvo suvedama į nepriklausomos Lietuvos atkūrimą ir kovą su sovietų valdžia.

Užduotis agentui duota atskirai.

Pažyma: Pranešimas iš agento paimtas ryšium su LSSR KGB prie MT tardymo skyriaus užklausimu. Daugelis iš areštuotų už antisovietinę veiklą buvusių rezervininkų iš kalėjimų sugrįžo ir gyvena Didžiasalio apylinkėse.

Priemonės: Visus sugrįžusius banditus-rezervininkus paimti į agentūrinį stebėjimą, tam pritraukiant agentus: Gracių, Igną, Mortą.

Tikra: KGB aparato prie LSSR MT Veisiejų rajonui vyr.oper. įgaliotinis

leitenantas (Luža).

(Kalba netaisyta)

Marcinonis

„Mes rankų nenuleidome. Pūsčioję priesaiką davėme. Tada vadas buvo Gontis. Kai žygiavome, vieškeliu, ėjome, tai gal dviejų kilometrų vora buvo. Visi ginkluoti, dainuodami... Aš varganai pradėjau gyvenimą ir varganai baigiu. Žinote, po to visko, kai aš imu kalbėti, tai vienu pradedu, o kitu pabaigiu. Kitas galvoja, kad aš meluoti vis niekaip neprisirengiu. Žinote, negalima apsakyti, kaip tardė. Mus tardė su Stonkum, tai laikėmės. Atveda iš tardymo, tai slenkstis buvo mums priegalvis, o šalia keturi stovi su automatais.

O buvo taip: suėmė tokį Joną Grigą, tai jis viską kaip ant šniūro suvėrę. O lupo mus gal porą savaičių. Tardė toks Jankevičius. Pasidėjo ant stalo mušimo įrankius ir pasakė: „Dabar pradėsim su tavimi darbą'. Ant stalo pridėta visokio storio kabelio. Sako: „Na tai išsirink! Kuris tau geriausias!". Sakau: „Aš išlaikysiu ar žūsiu, man jie visi vienodi". Išrengdavo nuogą ir lupdavo. Tai matote, kokia dabartės mano galva..."

1947 m. gruodžio 9 d. MGB pavaduotojo pulkininko Litkenso įsakymu į Alytų atvyko majoro Sokolovo smogikų grupė. Alovės miške smogikai, apsimetę partizanais, „atėmė" iš enakvėdistų Vilniun vežamą vairuotoją Juozą Milių. „Išvaduotas" J.Milius papasakojo „partizanams" apie Špoko būrį ir jo ryšininką Švetkauską, pareiškęs norą pasilikti su partizanais. „Eiti į partizanų būrį smogikai negalėję, - samprotavo MGB, - nes Milius buvo senokai suimtas ir jo pasirodymas kaime su nežinomais partizanais būtų sukėlęs žmonėms įtarimą, todėl Špoko ryšininką Švetkauską SG nutarė suimti slapta ir padaryti kombinaciją kaip ir su Miliumi. Bet kareiviai Svetkausko namuose nerado. „Kad SG nebūtų be darbo, - rašo Sokolovas, - aš, gavęs pulkininko Litkenso užduotį -išsiaiškinti, kokie partizanai žuvo Talokyje Salicko sodyboje gruodžio 8 d. (MGB manė, kad ten žuvo 10 Negro būrio partizanų), patraukiau į ten". Kai naktį smogikai atėjo prie Salicko namų, jų niekas neįsileido. Tada, išdaužė trobos langus, sulindo vidun. Moterys buvo įsitikinusios, kad tai partizanai, papasakojo, kad jos pačios nematė, kaip, gelbėdamiesi nuo kariuomenės, kluone pasislėpė trys vyrai, kurie paskui sudegė. Per tą laiką, kol smogikai buvo Talokyje, atėjo žinia, kad Švetkauskas jau namuose. Gruodžio 10-osios naktį Švetkauską suėmė kareiviai, kadangi SG slaptai jo suimti nepavyko, mat antrą kartą tardomas Milius MGB pareiškė, jog smogikams viską melavęs, nes bijojęs, kad gali nužudyti. Kai du smogikai varėsi Švetkauską į Lazdijus, juos ties Trako mišku užpuolė „partizanai" ir suimtąjį iš NKVD „atėmė", nusivedė į mišką ir ėmė klausinėti. Ten Švetkauskas iš pradžių patvirtino turįs ryšį su partizanais, pasakė jų slapyvardžius, bet paskui, gerai įsižiūrėjęs į savo „vaduotojus", ėmė įtarinėti, kalbėjo atsargiai ir į smogikų klausimus net atsirėždavo: „Aš nenoriu būti išdavikas". „Jeigu jūs norite, tai einam pas mūsų partizanus, ir jie jums pasakys, kas aš toks..."

Miške buvo šalta, ir smogikai patraukė į eigulio trobą, bet eiguliui Švetkausko nerodė, o paslėpė jį palapinėje ir vis klausinėjo. Apie smogikų operacijos eigą Sokolovas pranešė Litkensui ir paprašė leidimo susisiekti su partizanais. Litkensas smogikams eiti pas partizanus leido.

Naktį iš gruodžio 12 d. į 13-ąją smogikai pagal numatytą maršrutą kartu su Švet-kausku išėjo pas Špoko partizanus. Pulkininkas Litkensas davė Sokolovui penkis kareivius su kulkosvaidžiu smogikams pridengti. Kareiviai, apsimetę telefonistais, laikėsi netoli SG maršruto.

Smogikai naktį išėjo iš miško ir patraukė per Ročkių kaimą. Užsuko pas valstietį Liudvinauską, kur ir apsistojo. Vieni „partizanai" išėjo su Liudvinausku ieškoti pastotės, nes pėsčiomis buvo toli, kiti pasiliko troboje. Smogikams vakarieniaujant, mergina išėjo vandens, paskui grįžo su malkomis. Netrukus toje pusėje, kur vaikščiojo mergina, kažkas iššovė iš pistoleto. Apsimetėliai, puolę iš trobos, pasiruošė šaudyti ir bėgo iš paskos nuėjusiems ieškoti pastotės. Tuo metu iš krūmų juos ėmė apšviesti raketomis ir apšaudyti iš automatų bei šautuvų. Smogikai manė, kad juos apšaudo kariuomenė arba stribai, ir traukėsi be šūvių. Susitikę su anais keturiais „partizanais", susėdo į vežimus ir važiavo toliau. Važiavo lėtai, nes buvo purvynas. Bevažiuodami vis išgirsdavo, tartum kažkas juos sektų. Kai tik privažiavo Mikabalių-Paserninkų kryžkelę, paskutinę pastotę pasiviję raiteliai sušuko: „Kto idiot?" Smogikai atsakė: „Lietuvos partizanai" ir pasiteiravo - kas klausia?

Raiteliai atsakė, kad jie taip pat partizanai ir pasisakė slapyvardžius: Viesulas ir Klajūnas. Smogikų paklausė slaptažodžio, bet tie atsakė, kad slaptažodžio nežino, nes nelietuviai. Partizanai tuomet paleido keletą serijų iš automatų. Smogikai partizanus apšvietė raketomis ir apšaudė iš kulkosvaidžio bei SVT ir matė, kaip raiteliai krito nuo arklių. Vieną, užsikabinus kojai už balno, arklys nuvilko, o kitas pasileido bėgti. Pradėjus į jį šaudyti - staiga prapuolė. Smogikai bėgo jų link, bet iš abiejų kelio pusių ėmė smarkiai šaudyti. Vežimai apvirto, arkliai išsibėgiojo. Kažkur pradingo ir Švetkauskas. Vežėją sužeidė...

Sokolovas savo ataskaitoje pažymėjo: per susišaudymą smogikai į jo signalus neatsakė ir ryšininko nepasiuntė. Jau 2 val. nakties smogikai atsidūrė Paserninkų kaime pas Majauską. Štai ką jie ten veikė:

Majorui drg. Sokolovui

Pranešimas S/g vado Barzdos

„(...) Mes pas jį atėjome naktį, maždaug 2 val., t.y. jau gruodžio 13 d. Nurodytas pilietis ir jo šeima iš pradžių mumis visiškai netikėjo ir sakė tiesiai į akis: jūs istrebiteliai. Mes iš trobos nieko neišleidome ir pasilikome pas juos dienoti. (...) Visa ši šeima buvo mums abejinga iki vidurdienio. Mes tuo metu ramiai tarp savęs kalbėjomės, dainavome banditų dainas ir visiškai nekreipėme į juos dėmesio, t.y. visai nevertėme, kad jie mums būtų atviri. (...) Gruodžio 13 dienos antroje pusėje jie pasidarė mums atviresni ir pradėjo kalbėti apie banditus. (...) Su Blaževičiūte visą laiką kalbėjosi kovotojas Tauras, kuris jai davė banditų dainų, ir ji savo ranka parašė adresą ir prašė, kad Tauras jai parašytų laišką. Tauras pažadėjo atsiųsti ir sakė, kad laiške nurodys savo adresą. Blaževičiūte dar parodė Taurui 4 banditų nuotraukas ir prašė iš jo nuotraukų, bet mes atsakėme, kad su savimi neturime. Vienoje šių nuotraukų buvo 12 banditų, o kitose trijose po du. Visi banditai buvo nufotografuoti su tokiais ginklais, kokius jie iš tikrųjų ir turi. Buvo matyti automatai ir keli vienetai šautuvų. (...) Ji mums paaiškino, kad banditas, slapyvardžiu Sakalas yra buvęs Alytaus gimnazijos mokytojas, o Rambynas - jo mokinys. Blaževičiūtė papasakojo, kad Siaubas ir dar 7 banditai nukauti bunkeryje ant Nemuno kranto. (...) Pranas Majauskas sakė, kad jis žino, jog enkavedistai daro tokią kombinaciją: paima žmogų, jį veža lyg areštuotą, kelyje surengia kautynes, kur kiti enkavedistai, neva banditai, jį paima ir pradeda tardyti, o po tardymo jie suima visus, kuriuos pastarasis nurodė. Jis sakė, kad Lazdijuose taip darė iš kažkur atvažiavę stribai. Dar jis sakė, jog žmonės pastebėjo, kaip po kautynių nušauti enkavedistai vėl atsikelia ir ramiai sau nuvažiuoja. Taip buvo rudenį Lazdijų apskrityje. Bet jis pastebėjo, kad jie visi šiame rajone perspėti apie tokias kombinacijas ir jų tuo nenupirks".

Gruodžio 13 -osios vakarą smogikai išsidangino. Sokolovas savo raporte apie šią smogikų operaciją rašė: „Važnyčiotojai šnekėjo, kad jie vežė stribus, kuriuos apšaudė partizanai. (...) Po to, kai aš perėmiau SG, vietose, kuriomis praėjo SG, prasidėjo kariuomenės operacijos, ir aš nurodžiau Seirijų vls. MGB skyriaus viršininkui, kur yra bunkeris su trimis banditais. Kaip jie to bunkerio ieškojo, aš nežinau, bet bunkerio jie nerado, o iš to ūkio, kur buvo bunkeris, banditas pabėgo raitas, į jį kareiviai šaudė, bet nepataikė... Be to, nežinia, kur pasislėpė abu broliai ir sesuo Majauskai. Paėmęs SG, aš sugrįžau į Alytų, kur buvo rengiama kita kombinacija".91

Savo raporte vyresnybei smogikų vadas aiškina: „Reikia vengti apskrities skyriams perduoti sulaikytuosius ir apie juos medžiagą, gautą iš s/g. „Atbojaus" metodu s/g gali dirbti nepaisant jokių banditų perspėjimų ir dėl šio mūsų taikomo metodo smerkimų. Bet tiktai reikia šiuos „atbojus" kruopščiai parengti vykdyti: dažniausiai toliau nuo objekto gyvenamosios vietos, kad objektas pagal vietovę matytų, jog jį suėmė banditai, kurių jis žinoti negali, tarp kurių nerastų sau žinomo partizano. Tai viena.

Antra - kad „atboj" ir po jo sekantys tardymai s/g tiriamajam objektui būtų kuo įtikinamesni, reikia miškuose, per kuriuos eina keliai iš keleto apskričių, rengti permetimo bazes - padaryti miške keletą bunkerių, suteikiant jiems senų išvaizdą, atseit juose banditai gyvena jau seniai, vesti į šiuos bunkerius „atimtus" banditų ryšininkus irten tardyti. Tokiu būdu galima keletą dienų objektą tardyti darant su juo papildomas kombinacijas, kad pagaliau išsiaiškintume. Tokiomis kombinacijomis, kaip mes darome, kai tardome objektą miške, prie laužo, objekto išsamiai apdoroti jį apklausiant negalime. „Apdorojant" bunkeryje mūsų neriboja laikas, galima objektą apdoroti išsamiai, netgi atskleisti mus labiau dominančius jo ryšius. Suėmus eiti ten, kur yra permetimo bazė, tardyti bunkeriuose, iš kur perduoti kariuomenei priklausomai nuo tardymo rezultatų, paleisti, užmezgant su jais ryšį, kaip su banditų ryšininkais, pagal slapyvardį.

Tokią bazę aš laikau būtina organizuoti Trakų aps. kr. Akmenės* vls. ribose, toje vietoje, kur mes dirbome: Rūdininkų girios pakrašty, kur keliai iš šešių apskričių: Varėnos, Alytaus, Prienų, Lazdijų, Vilkaviškio ir Šakių. Tokiu būdu „perevaločnaja baza", vienoje vietoje galėtų aptarnauti šias apskritis.

Tokios bazės įtaisymas nesudaro ypatingų sunkumų, tik reikia miške įrengti būtiną skaičių bunkerių - tris, keturis, ne daugiau. Vienas - štabo, ir įrengiamas kaip štabo (štabo bunkerio įranga yra pas mus s/g bazėje). Štai ir viskas. Darbas šioje bazėje taip pat nėra ypatingo sudėtingumo.

Tarkim, keliose apskrityse yra objektai, kuriuos būtina tardyti s/g, juos ten perduodant arba per „otbojų", arba su jais smogikams pabėgant iš vls. MGB skyriaus KPZ. Vienas operatyvinis darbuotojas, turėdamas su savimi raciją, ir palaikantis ryšį su kitu operatyviniu darbuotoju, išvažiavusiu į apskritį, parengia ir nukreipia objektą į bazę.

Kai objektas paruoštas, į bazę siunčiamas racijos signalas, o smogikai jį sutinka arba per „otbojų", arba per pabėgimo iš vls. MGB skyriaus KPZ tarpininką. Po objekto „apdorojimo" minėtoje bazėje ir bunkeriuose jis apgyvendinamas atskirai bunkeryje, iš kur arba išleidžiamas tęsti operatyvinio žaidimo, arba išvedamas iš bunkerio neva per kareivių operaciją. Priklausomai nuo būtinybės su juo paimami ir tardymo dokumentai arba dėl vaizdo paliekami pas smogiką.

Tokį pabėgimą iš vls. MGB skyriaus pagal mano nurodymus geriausia rengti Akmeninės vls. MGB skyriuje, kuris savo padėtimi labiausiai tinka visiems mūsų tikslams.2

LSSR MGB 2-N valdybos, 2 poskyrio viršininko pavaduotojas majoras

(Sokolovas)

Agentūrinės kombinacijos

1947 m. lapkričio 9 d. Lazdijų MGB skyriaus viršininko pavaduotojas majoras Mnacekanovas užverbavo agentą, slapyvardžiu Mikas ir išdavė jam pažymėjimą, kuriame rašoma, kad toks ir toks (pabėgėlis iš Sibiro) per 24 val. turi išvykti iš Lietuvos. Liepė Mikui tą pažymėjimą rodyti giminėms ir pažįstamiems, sakyti, kad jis niekur nevažiuos, bet slapstysis. Kaip slapstytis, Miką MGB instruktavo: jeigu partizanai jam pasiūlytų eiti su jais, reikia sakyti, kad slapstytis saugiau, bet partizanams juo patikėjus, reikia sutikti.

1947 m. lapkričio 24 d. Kirteliškės kaime pas Andrių Nedzinską Mikas susitiko su partizanais. Ką girdėjęs pranešė Šventežerio emgėbistui Frolovui. Štai trumpas gruodžio 2 d. Miko agentūrinio pranešimo atpasakojimas. Šaltinis klausinėjo partizaną Kerštą, ar jis negalėtų jam parūpinti dokumentų. Kerštas atsakęs:

-    Ne, šito padaryti negalime. Tu apie tai pakalbėk su mūsų viršininku.

-    Aš jo nepažįstu, - sakė šaltinis.

-    Tai ir yra bėda, kad tu jo nepažįsti. Kaip draugui tau pasakysiu, nes vis tiek tu jį pamatysi - Juozo Mikelionio brolis Vincas Mikelionis, jį vadina Vargdieniu...

Agentūrinio pranešimo apačioje MGB prierašas: Drg. Koroliovui. Skubiai perduoti Frolovui, kad jis, susitikęs su Miku, duotų jam užduotį nustatyti: 1. štabo dislokavimo vietą, 2. vadovybės sudėtį, 3. liepti įstoti į gaują ir pradėti tarnybą štabe.

Kitame, gruodžio 9 d., Miko agentūriniame pranešime sakoma, kad gruodžio 7 d. Kirceliškės kaime pas Andrių Nedzinską jis susitiko su partizanais Juozu Mikelioniu -Berželiu, Kerštu ir vienu nepažįstamu. Janina Armanavičienė, pasikvietusi šaltinį į kitą kambarį, pasakė: „Tikriausiai to civiliai apsirengusio nepažįsti? Jis yra vyriausias viršininkas, Kariūnas - Labenskas iš Papėčių". Vėliau iš pokalbių su partizanais šaltinis sužinojo, kad Kariūnas 1931-1939 metais mokėsi Lazdijų gimnazijoje, baigė karo mokyklą, turi leitenanto laipsnį. Mikas, likęs vienas su Kariūnu, klausinėjo, kaip jam įstojus į partizanus. Kariūnas jam sakė, kad įstojęs į partizanus daug kentės, alks ir šals, bus purve ir nemiegojęs, o kelio atgal nebebus. Liepė Mikui pagalvoti ir pakalbėti su Vargdieniu.

1948 m. balandžio 18 d. šaltinis Plunksna (Miko giminė) emgėbistams pranešė, kad pas jį balandžio 16 d. buvo atėjęs ginkluotas jo brolis su vienu partizanu. Jis išeidamas pasakė, kad įstojo į partizanus.92

Pasakoja Vytautas Škarnulis

„Margelis... Kokis jis partizanas buvo? Banditas! Kai juos išvežė, tai jis po kiek metų sugrįžo. Viršaičio sūnus, turtingai gyveno. Parėjo, atėjo pas mane, mes dar vienbalsiai gyvenome, abu karves ganėme. „Ar atsimeni, kaip mes šnekėjome, kad kitokie laikai bus?" Galvoju aš sau: „Kokie laikai?" Ir klausiu: „Kaip tu čia parvažiavai?" „Parvažiavau savo noru", - sako jis. „Tai ką tu darysi?" „Gal negrįšiu"... Čia kiek laiko pabuvo, paskui... ir sako: „Eisiu in Šventežerį milicijon, užsiregistruosiu". Paskui parėjo ir sako: „Liepė per 24 valandas važiuoti atgal". Jis jau anksčiau man pasakojo: „Parvažiavau, tai Krosnoj nakvojau pas stribus. Paskui antryt man stribai davė pavadą ir pavežė iki kryžkelių, iki Zujaus. Aš nešnekėjau lietuviškai, o tik rusiškai. Parvažiavau su sargyba. Ties kryžkelėmis padėkojau lietuviškai. „Tai aukštas valdininkas!" - pamanė stribai. Jis man darės įtartinas su tais stribais... jei pabėgęs iš ten... Jis čia buvo, buvo ir vieną sykį jau sako: „Eisiu pas mūsiškius". Ir išėjo. Dar prieš tai sykį karves ganau, žiūriu, jis ateina pas mus, ir tik pykšt, pykšt... jau stribai. Tai sakau sau: jį turėjo suimti, bet kaip ėjo, taip nuėjo. Kitą kartą buvau pas svainį Ežerėliuose. Tada vyko kažkokie rinkimai. Rodos, jau sutemę buvo. Girdžiu: „Fyyy, fyy..." švilpauja. Žiūriu, jis. Sako: „Buvau pas Andrių Nedzinską, būtau papuolis, bet ravu, ravu - ir pabėgau". Neva ieško mūsiškių. Dar spėjome pasakyti kelis žodžius, ir vėl - pykšt! Šovė kažkas. Na kas čia? Jis, būdavo kai ateina pas kokį žmogų, pabūna kiek, tai antryt tą žmogų jau šaukia stribai: „Tu su banditais!" Jo sesuo gyveno Ežerėliuose, na ir pas svainį jis vis ateidavo. „Kas čia galėtų būti?" - ėmė samprotauti svainis. Kai tik ateina, tai lekia pas šunį ir po šunio būda vis kažką daro. Ateina toji milicija, tieji stribai, ir vėl po būdą..." Sykį tas svainis pažiūrėjo nuėjęs, kas ten yra? Ogi surašyti visi žmonės, pas kuriuos partizanai lankosi. Gal tas svainis ir pasiskundė partizanams, jį suėmė ir nežinia kur jis dingo. Sykį ryte jis buvo pas mano brolį atėjęs. Gal ir nakvojo. Mano brolis turėjo jo seserį. Pamatė ateinant Grikapalio pusėn kareivius, - tai per sodelį... Tie šaudė šaudė, jau, manau, dabar jį nušovė. Važiuoju kartą miškan, o jis sau vaikštinėja..."

MGB rašo: „Gyvendamas nelegaliai ir slapstydamasis, Mikas iki 1948 m. kovo mėn. palaikė ryšį su mumis, o paskui pasuko išdavystės keliu". MGB sugalvojo klastą. 1948 m. liepos mėn. Armanavičienės namuose kareiviai „pametė" MGB skyriaus viršininko dokumentus. Tarp jų buvo ir Miko slapto bendradarbiavimo su MGB „įrodymas". Atseit pagal jo pranešimus MGB areštavo Mindaugo grupės partizanų ryšininkus Butrimanskaitę, Rybinskaitę ir Majauską, žuvo keli partizanai.

1948    m. rugpjūčio 19 d. Graužų kaime per MGB operaciją žuvo trys partizanai. Tarp jų dokumentų MGB surado Šarūno rinktinės nuosprendį, kuriame buvo rašoma, kad 1948 m. liepos 14 d. Miką partizanai sušaudė. Taip žuvo viena iš daugelio MGB sąmokslo aukų - Kęstutis Margelis, g. 1922 m. Šventežerio vls., Grikapalio k. 1941 m. jis kartu su šeima buvo išvežtas į Krasnojarsko kraštą, iš kur 1947 m. pabėgo į Lietuvą.

1949    m. kovo 9 d. Leipalingio vls. Smališkių kaime MGB kareiviai Onos Paliutienės troboje, po krosnimi, surado bunkerį. Jame slėpęsi partizanai pasiduoti atsisakė ir visi žuvo. Tarp partizanų dokumentų emgėbistai surado vado Barzduko - Petro Vilkelio laišką Juozapavičiaus partizanų grupės vadui Špokui - Antanui Vailioniui. Jame, kaip teigia MGB, buvo rašoma, kad partizanai įtaria ir patį Stipruolį, nes jis keistomis aplinkybėmis pabėgęs iš Leipalingio MGB ir įstojęs į partizanus. Per operacijas, kai kiti partizanai žūdavę, jis pasitraukdavęs...

MGB rašo: „Ignas Tonkūnas yra mūsų šaltinis slapyvardžiu Beržas".

Šaltinis: Beržas

Agentūrinis pranešimas 95

Pagal užduotį šaltinis 1948 m. iš rugsėjo 10 į 11 d. atvyko į Leipalingio vls., Lipliūnų kaimą, kur susitiko su ryšininku Vaškevičiumi, jo vardo šaltinis nežino. Vaškevičius jam kalbėjo: „Kaip tu čia atsiradai, kelyje nuo Lipliūnų iki Gerdašių stovi 7-ios kareivius atvežusios mašinos". Gal po 10 ar 15 minučių prie šaltinio ir Vaškevičiaus priėjo Šernas6. Jis buvo apsivilkęs suknele ir turėjo pistoletą. Vaškevičius jam pasakė, kad atvažiavusios 7 mašinos. Šernas šaltinį įspėjo, kad savo sūnaus čia nesuras, nes jis yra Kapčiamiesčio vls., Sirguškės k. ir dar nesugrįžo. Kaip jis sakė, šaltinio sūnus ir banditas Bogušis į ten palydėjo vadą Žilį, pavarde Meškauskas (iš Utenos aps.), kuris rugpjūčio 29 d. ar 30 d. Žaliamiškyje vedė banditų ir rezervistų pasitarimą.

6 Šernas - Jonas Navickas, g. 1923 m. Leipalingio vls. Diržių k., žuvo 1949 m. Šventežerio vls., Kirceliškės k.

Banditų ryšininkas Gladkauskas (jo vardo šaltinis nežino) ir Leipalingio vls., Mizarų k. gyventoja Subačienė- bandito Subačiaus žmona rugsėjo 5 d. pavakare perkėlė savo valtimi per Nemuną: Gandrą, Sukilėlį ir Subačių. Šernas šaltiniui kalbėjo, kad jis ieško savo draugų Barzduko, Žvirblio, o trečiojo slapyvardį šaltinis pamiršo. Šernas šaltiniui sakė: „čia nieko nerasite, eikime kartu". Ir jie ėjo link Didžiasalio. Šernas šaltiniui sakė, kad iš Didžiasalio eis į Dulgininkus pas Jurkonį, iš kurio turės paimti baltinius, o sekmadienį žadėjo būti Vilkininkų kaime pas Vitkauską. Jis gyvena Kaune, yra spekuliantas ir ryšininkas. Kaune banditams nuperka įvairių reikmenų, o Vilkininkų kaime gyvena jo tėvai. Iš Vitkausko žadėjo eiti į Šadžiūnų kaimą, pas Levulį, kurio vardo jis nežino, kaimo senelis, jį pravardžiuoja Barzda, rusiškai - „Boroda", nors barzdą nusiskuto prieš 15 metų. Iš Barzdos ruošiasi eiti į Jovaišių kaimą pas ryšininką Abramavičių. Jo vardo nesakė, šaltinis žino, kad Abramavičius turi dvi dukteris, viena ištekėjusi už bandito, kurio pavardės nežino. Per Abramavičių Šernas asmeniškai susitiks su Špoku, Jokeriu ir Klajūnu. Šernas šaltiniui sakė, kad kai kariuomenė vykdė operaciją ir Kapčiamiesčio plente buvo daug mašinų, jis Gerdašių k. rajone pasimetė su banditais. Šernas prašė šaltinį, kad šis nuvažiuotų į Kauną ir nupirktų jam žiūronus, bet kai šaltinis atsakė, jog neturi pinigų, Šernas pasakė paprašysiąs tą, kuris pinigų turi, tikriausiai Vitkauską.

Be to, šaltinis pabrėžė, kad Šernas ir kiti banditai dažnai būna Paliepio kaime pas Bronių Prapiestį.

1948.09.12.

Priėmė papulkininkis Vaupšasovas

Priemonės: Nuo 1948.09.12 pastatyti prie Vilkininkų kaimo gyventojo Vitkausko ir Šadžiūnų kaimo gyventojo Levulio namų Leipalingio garnizono pasalą banditui Šernui ir sugrįžusiam iš Kauno Vitkauskui suimti.

Užduotis: Per ryšininkus ir per savo sūnų nustatyti, kas dalyvavo banditų pasitarime ir kokie buvo duoti nurodymai.

Papulkininkis Vaupšasovas".

MGB pastebi, kad šaltinis Beržas save iššifravęs, dviveidžiauįa ir vertingos medžiagos nebeteikia, todėl jį reikia išvežti iš Lietuvos, o jo sūnų - partizaną Stipruolį - likviduoti. Pas Barzduką rasto laiško Špokui dingstimi. MGB sugalvojo klastą - „pamesti" dokumentą, kuriame būtų parašyta, kad Stipruolis bendradarbiauja su MGB, o „tėvo išvežimą nurodyti taip, kaip mums žinoma". MGB rašo: „1949 m. gegužės 25 d. per operaciją aktyvaus banditų ryšininko Vyšniausko7 namuose buvo „pamestas" lauko krepšys su „slaptais dokumentais".

7 Juozas Vyšniauskas, g. 1902 m. Miciūnų k., gyveno Jovaišių k., 1950 m. liepos 15 d. nuteistas 10 metų lagerio.

Štai vienas tų „slaptų dokumentų":

Kopija

Visiškai slaptai

Asmeniškai drg. Renkauskui!

Aš gavau iš Jūsų agento Tigro, kuris šiuo metu yra gaujoje, slapyvardžiu Stipruolis naujausią medžiagą.

Medžiaga neginčijamai svarbi ir yra verta paties rimčiausio mūsų dėmesio. Kaip Jums yra žinoma, dalis jos realizuota su puikiausiais rezultatais. Pasitaikius palankioms aplinkybėms, panaudosime ir likusią.

Tigro elgesys turi pasilikti toks, kaip ir anksčiau, tai laiduoja jam apibrėžtą padėtį ir autoritetą tarp banditų ir būtent Špoką akyse. Kitos elgesio linijos kol kas duoti neverta. Tam nėra galimybių.

Taip pat Jums duodu žinoti apie pas Jus atsiradusią nuomonę, neva jo tėvas išvežtas neteisėtai.

Išvežti imtasi todėl, kad pas Barzduką buvo rasta dokumentų, nurodančių Tigro ryšį su mumis. Be to, tarp giminių banditų rėmėjų irgi ėmė sklisti nemalonūs gandai. Neginčijama, kad visa tai galėjo neigiamai atsiliepti tolimesnei Tigro veiklai.

Išsklaidyti šioms giminių banditų rėmėjų abejonėms buvo susitarta su juo pačiu, ir susitarta tėvą išvežti, kur jam suteiktos tinkamos gyvenimo ir darbo sąlygos.

1949.111.28

Majoras Trusovas

Šis klastingas dokumentas pateko į partizanų rankas, o į kamerą, kurioje sėdėjo J.Vyšniauskas, buvo įleistas agentas.

1949 m. gruodžio 6 d.

Kalėjimo kameroje

Šaltinis V.

(...)

„Areštuotas ir Juozas Vyšniauskas papasakojo, kad kartą, kai jis iš turgaus sugrįžęs namo, žmona jam pasakė, kad pas juos buvo atėję kareiviai ir Leipalingio valsčiaus leitenantas užmiršo planšetę". Toliau sakoma, kad J.Vyšniauskas toje planšetėje radęs kažkokį laišką ir nepažįstamųjų fotografijų. Jis nesigilindamas planšetę atidavęs partizanams Tigrui ir Karveliui.

O MGB, „pametusi slaptus dokumentus", netrukus sužinojo: „Š.m. liepos mėn. iš agento Šepilo buvo gauti duomenys, kad partizanai, įtarę išdavystėmis Stipruolį - Praną Tonkūną sušaudė".95
Šaltinis Beržas

Priėmė Mnacekanovas

Šepilovas

Pūtveinas

1948    m. spalio 4 d.

(...)

Būdama parduotuvėje Saveikytė šaltiniui perdavė, kad jo sūnus Stipruolis gyvas ir sveikas. Jazminas partizanams kalbėjęs, kad dabar jie bus priskirti rajonams, už kuriuos ir bus atsakingi.

Jazminas išvardijo kaimus, kur jie veiks.

1.    Jazminas, Kibirkštis, Kirtanavičius veiks Savanorių, Veršių ir Mižonių kaimuose.

2.    Špokas, Jokeris, Klajūnas - Paseirės, Vilaikių, Jovaišių, Kamorūnų, Šadžiūnų kaimuose.

3.    Barzdukas, Žvirblis, Kalnius ir ketvirtas - Vilkininkų, Jurgeliškės, Sankonių, Abarauskų, Mikalinos, Dulgininkų kaimuose.

4.    Bučionis, Subačius, Garnys - Kaziulių, Didžiasalio, Viktarinos kaimuose.

5.    Šernas, Šturmas, Stipruolis - Mizarų, Diržų, Lipliūnų kaimuose.

6.    Kon. Vaikšnoras, Juozas Vaikšnoras ir Bučionis iš Buteliznos - Gerdašių, Sventojansko, Krivonių kaimų apylinkėse.

Partizano Keršto - Jono Šumlinsko suėmimas

1949    m. rugsėjo 10 d. emgėbistai, panaudodami partizano žmoną, slaptai suėmė Mindaugo grupės partizaną Joną Šumlinską - Kerštą.

Jonas Šumlinskas g. 1927 m. Žemaitkiemio kaime. Jo tėvus 1945 m. išvežė į Sibirą, o jis 1946 m. pabėgo iš sovietų kariuomenės ir, kiek pasislapstęs, 1947 m. rugpjūčio 18 d. įstojo į partizanus. Degutiškių kaime davė priesaiką Mindaugo grupės vadui Vargdieniui, buvo paskirtas į Vieversio vadovaujamą 2 būrį, slapstėsi dažniausiai su partizanais Vargdieniu, Kariūnu, Kovu, Kancleriu, Berželiu ir Vieversiu Mikyčių Trako miške. Kerštas, jam pačiam prašant, 1948 m. liepą buvo perkeltas į Žilvičio vadovaujamą 3 būrį, kur tapo antrojo skyriaus vadu. Žilvičio būriui priklausė šie partizanai:

1.    Žilvitis - Bronius Šalaševičius iš Maišymų k.

2.    Vikeris - Kostas Jankauskas iš Miklausių k.

3.    Vairas - Gediminas Surdokas iš Miklausių k.

4.    Tautmylis - Kostas Markevičius iš Kalnių k.

5.    Žaltys - Alfonsas Trakimavičius iš Pasūdinės k.

6.    Žynys - Vytautas Griškonis iš Papartėlių k.

7.    Sūkurys - Leonas Ramanauskas iš Mockavos k.

8.    Žvalgas - Antanas Kliukinskas iš Mockavos k.

Jono Šumlinsko žmoną Oną Gražulevičiūtę, patekusią į kalėjimą, MGB panaudojo savo kombinacijai. Jai kalėjimo prižiūrėtojai leido slapta susirašinėti su giminėmis ir savo vyru. Atseit „gerieji" prižiūrėtojai irgi patriotai, o pasitaikius progai bėgs pas partizanus. Toks „tikras" žmogus atrodė ir stribas Karankevičius.

Viename MGB dokumente užfiksuota, jog O.Gražulevičiūtė motinai rašiusi: „Mama, jeigu Jonas mane išgelbėtų, tai paprašykite jo, kad jis priimtų pas save ir vyruką, nes jis, išlaisvinęs mane, pats turės bėgti".

Po daugybės pasikalbėjimų ir susirašinėjimų emgėbistai gavo paties Keršto, kaip liudijo MGB, laišką: „Lietuvi, man labai malonu, kad Jūs dedate visas pastangas kovai už Lietuvos laisvę. Būkite geras, padarykite gera dėl mano gyvenimo draugės, kuri pateko į raudonojo teroro rankas. Už tai aš jums apmokėsiu, galiu duoti laikrodį, kostiumą ir viską, ko panorėsite. Pradėdamas kovą už tėvynę, pasistenkite gauti man gerą „koltą" arba pistoletą „TT". Aš jums išduosiu tokį dokumentą, kurį turint partizanai jums nieko nedarys, gal kada ir papulsite pas juos.

Šumlinskas"

„Tikras lietuvis" Karankevičius pagal MGB nurodymus parašė Kerštui laišką. Pastarasis atrašė: „Jeigu padarysite taip, kaip siūlote, kelias į mano būrį atviras. Jeigu eisite pas mus, paimkite dešimtuką ir pistoletą, nors mums tai ir nereikalinga, bet bus vienas pirmųjų jūsų įrodymų prieš bolševizmą. Kitu atveju sunku bus jumis patikėti.

LP 1 būrio vad. Šumlinskas"

Po ilgų svarstymų abiejose pusėse Gražulevičiūtės motina susitiko su Šumlinsku, o vėliau - su Karankevičiumi, kuriam pasakė, kad Šumlinskas nori su juo susitikti už dviejų kilometrų nuo Lazdijų. Kalėjimo prižiūrėtojai Karankevičius ir Muravjovas susitiko su Šumlinsku ir sutarė, kad rugsėjo 10 d. vakare jie visi trys, t.y. su Gražulevičiūte, pabėgs iš kalėjimo. Bet „tikrieji lietuviai" pareiškė, kad jie pasiims ir trečią žmogų, t.y. sargybinį, kuris paleis dar du areštuotuosius, ir penkiese ateis į sutartą vietą. Partizanas Kerštas - J.Šumlinskas sutiko, sakė, kad į susitikimą jis ateis su O.Gražulevičiūtės seserimi Leokadija.

Emgėbistai parinko susitikimui stribus Karankevičių, Jušką, Kimševą, Muravjovą -kaip mokančius lietuviškai ir pakankamai instruktuotus. Kimševą su Samouchovu uždarė į kamerą su O.Gražulevičiūte, jie visi rugsėjo 10 d. turėjo „pabėgti" iš kalėjimo. Prie susitikimo vietos laukė kariuomenė.

Į sutartą vietą, kur jau laukė „tikrieji lietuviai", paskui Leokadiją Gražulevičiūtę atėjo partizanas Kerštas - Jonas Šumlinskas. Čia jis buvo suimtas ir nuginkluotas.96

MGB savo 1949 metų rugsėjo mėnesio Žilvičio partizanų agentūrinėje byloje Zveri (F 3, 41/56.1.87) rašo: „Šumlinskas per tardymą pasakė, kad š.m. rugsėjo 11 d. jis turėjo susitikti su būrio vadu Žilvičiu ir kitais banditais Rudaminos valsčiaus Maišymų kaimo gyventojo Liudo Diliaus sodyboje.

Banditams likviduoti, buvo išsiųsta 25 žmonių čekistinės kariuomenės grupė, kuri šiame ūkyje susidūrė su 4 banditais. Dėl nemokšiškų ir neryžtingų kareivių ir operacijos vadovų leitenanto Kotlečkovo ir jaun. leitenanto Glukovskovo veiksmų, banditai sužeidę du kareivius, nebaudžiami pasitraukė.

Per agentūrą buvo nustatyta, kad šiame susišaudyme sužeisti Žilvitis ir kiti du banditai".97

 

MOKSLEIVIJA

Leipalingis

1946 m. vasarą aštuoniolikmetis Antanas Vaškevičius, stodamas į „Ąžuolo" partizanų būrį, gavo belgišką „Brauning" ir užduotį - nušauti Leipalingio valsčiaus pirmininką. Liepos 8 d. jis atėjo į valsčių, vaikščiojo po kabinetus ir klausinėjo, kaip jam įstoti į jūrininkų mokyklą. Prabuvęs iki 14 val., valsčiaus pirmininko nesulaukė. Tada sumanė nušauti partorgą. Siekiančiam revolverio užpakalinėje kišenėje ėmė drebėti rankos. Tada išėjo į koridorių, perkėlė pistoletą iš užpakalinės kelnių kišenės į švarko užantį ir ėmė laukti. Partorgui išėjus iš kabineto ir tolstant koridoriumi, jaunuolis šovė jam į nugarą. Po to, iššokęs į kiemą, bėgo gimnazijos link. Stovintis su dviračiu vienas žmogus, jį paklausė: „Kas atsitiko?" „Banditai Leipalingį užpuolė!" - atsakė bėglys ir, pagrasinęs pistoletu, atėmęs dviratį, pasileido plentu Seirijų link. Greitai važiuodamas užlėkė ant kelmo ir pargriuvo. Išgirdęs šaudant, metęs dviratį, o paskui ir pistoletą, pasislėpė krūmuose, bet kareiviai jį surado.

„Leipalingyje 1946 m. lapkričio 19 d. įvyko atviras Antano Vaškevičiaus teismas dėl partorgo drg. Benediktovo nušovimo, kuris iš esmės virto antisovietine demonstracija. Teisiamasis per visą procesą elgėsi išskirtinai įžūliai, vis užsipuldavo sovietų valdžią, o pirmininkaujantis drg. Rugienis nesugebėjo jo sutramdyti... Salėje buvo visi 7-tų ir 8-tų klasių mokiniai.1

LKP(b) CK karinio skyriaus vedėjas Rožnovas.

„Išbėgęs rėkė stribas Šimanskas, kur tas banditas, kur tas paganskas", - paskui dainuodavo Leipalingio moksleiviai.

Kapčiamiestis

1946 m. lapkričio 23 d. MGB suėmė kelis Kapčiamiesčio progimnazijos mokinius,

kurie tardomi prisipažino, kad granata susprogdino Kapčiamiesčio VK pirmininką Ašmeną. 1946 m. rugsėjo mėn. iš 22 į 23 d. naktį, apie 23 val. trise:

Liudas Šerkšnas, g. 1930 m. Leipalingyje, 5 klasės mokinys, Bronius Jančiulis, g. 1925 m. Jančiulių k., 3 klasės mokinys, Vytautas Bubnelis, g. 1929 m. Šapurų k., 3 klasės mokinys, naktį atėjo prie VVK pastato. Bronius Jančiulis su šautuvu įlindo pro langą vidun ir padavė Vytautui Bubneliui ten rastą šautuvą, telefono aparatą ir dokumentus. Paskui visi nuėjo prie pirmininko Ašmeno buto lango, kuriame nebuvo šviesos, ir Bronius Jančiulis paruošė dvi granatas. Vytautas Bubnelis išdaužė šautuvo buože langą, o Bronius Jančiulis su Liudu Šerkšnu jas metė vidun. Viena - atšokusi nuo palangės - nukrito nesprogusi, o kita įlėkė vidun ir sprogdama užmušė pirmininką Ašmeną. Po to visi trys perbrido upelį ir nubėgo prie Vytauto Bubnelio namų, o paskui išsiskirstė.

Liudas Šerkšnas buvo partizanų Martyno Jurašiaus- Paberžio iš Kapčiamiesčio, Petro Bankietos iš Menciškės ir Viktoro Braslausko iš Pertako k. ryšininkas. Kartą Pertako miške jis susitiko su šiais partizanais, kurie prašė L.Šerkšną parūpinti jiems rašomo popieriaus, medikamentų ir davė jam du „Laisvės Varpo" numerius. Davė ir trispalvę, kurią jis su Jonu Jančiuliu iškėlė berže Kapčiamiesčio kryžkelėje.

B.Jančiulis buvo nuteistas 25 metams, kiti du - po 10 metų.

Kapčiamiesčio progimnazijos mokytojas Bronius Ališauskas, g. 1918 m. Pertako k., prisipažino tardytojams, kad buvo LLA narys. Į šią organizaciją 1946 m. sausį įį įtraukęs Lazdijų apskr. Vartotojų sąjungos instruktorius Juozas Lazauskas, o jo žmona (kaip ji prisipažino) priklausiusi „Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungai" ir turėjusi Bastūnės slapyvardį.

Vilnius

Lyrikas. 1947 m. gegužės 2 d.

„Tarybų gatvėje viename kambaryje su Šerkšnu gyvena Alfonsas Muzikevičius ir Balys Maksimavičius, kurie taip pat mokosi Vilniaus suaugusiųjų mokykloje. Šaltinis su jais pažįstamas iš anksčiau, kadangi jie yra to paties valsčiaus gyventojai.

Gegužės pradžioje šaltinis užėjo į butą pas Šerkšną, ten rado vieną Muzikevičių, kuris, atrodo, jau buvo išgėręs, nes atrodė linksmas. Šaltinis prisiminė gimnazijos laikus ir tuos moksleivius, kuriuos areštavo MGB už dalyvavimą pogrindyje. Muzikevičius pasakojo: „1944 m. rudenį Leipalingio gimnazijos mokytojai Kudzys ir Valavičius įsteigė pogrindinę organizaciją, kuri norėjo organizuoti ir suburti partizanus. Šiai organizacijai priklausė ir keli iš mūsų gimnazijos, tarp jų ir aš su Bolium Maksimavičium. Mes palaikėme ryšius su kitomis partizanų formuotėmis, vežiojome išspausdintą antisovietinę literatūrą, nors mūsų organizacija savo laikraščio neturėjo. Viskas buvo gerai, kol neareštavo Kudzio, pas kurį rado šios organizacijos narių sąrašą, ir tada prasidėjo baudėjų areštai. Aš mečiau gimnaziją ir devynis mėnesius slapsčiausi bunkeryje.

Kai paskelbė amnestiją, aš, kaip besislapstantis, atėjau į miliciją ir užsiregistravau.

O Maksimavičius pabėgo į Vilnių, čia jį areštavo, bet jis kažkaip išsisuko, po 7 mėnesių jį paleido. Gerai, kad per kratą pas mane nieko nerado, ypač kad nerado revolverio dėklo, o pas Maksimavičių - jokios literatūros.

Šaltinis pasidomėjo, ar jie tada turėjo ginklą? Muzikevičius atsakė: „O kaipgi, Maksimavičius ne kartą atsinešdavo į gimnaziją revolverį".

Lyrikas. 1947 m. birželio 30 d.

„Birželio 26 d. šaltinis aplankė Šerkšno ir Maksimavičiaus butą. Maksimavičius nepatenkintas pradėjo pasakoti: „Velnias žino, kažkodėl politika aptilo, bet jeigu Lietuva bus laisva, pasistengiu dirbti kokiu viršininku valstybės saugume. Tada aš galėsiu pasikviesti prie savo stalo ne tiktai sovietų valdžios atstovų, bet ir tų, kurie buvo palankūs visiems sovietų veiksmams".

Lyrikas. 1947 m. lapkričio 1 d.

„1947 m. spalio 18 d. per Sruogos laidotuves šaltinis sutiko Balį Maksimavičių, kuris susitiko su nepažįstamu žmogumi geležinkelininko uniforma. Grįždamas iš laidotuvių, sutiko mašinas, kuriomis važiavo Sniečkus, Paleckis ir Gedvilas Maksimavičius, kreipdamasis į šaltinį ir į nepažįstamąjį, pasakė: „Kai jie buvo čia - laidotuvėse, tai juos galima buvo visus nušauti ir taip atkurti lietuvių valdžią".

Į šaltinio pastabą, kad tokiu atveju pačiam reikėtų paaukoti gyvybę, o ir tokių žmonių, kurie tam ryžtųsi, nesurasi, Maksimavičius atsakė: „Tam reikalingas koks nors partizanas, kad juos nušautų, galima vienam ir gyvybę paaukoti. Aš juos visus galėčiau nušauti iš automato, o pats likčiau gyvas".

Nepažįstamasis, kuris ėjo kartu, suabejojo tokiu aktu - visur apsauga... ir dar mieste.

Maksimavičius abejingai atsakė: „Jeigu aš juos nušaučiau, tai į mane nešaudytų, kadangi aplinkui minia, o antra - per sąmyšį galima pasislėpti. Tačiau, Paleckį galima nušauti iš toli, žiūronus turint".

Nepažįstamas žmogus atsiliepė, kad už tokį dalyką, jeigu pačiuptų, tai vis dėlto sušaudytų.

Maksimavičius atsakė: „Kodėl? Pavyzdžiui, aš juos nušaunu, tai apie tokį nušovimą sužinotų ne tik Sovietų Sąjungoje, ir bet užsienyje, o su užsieniu jie turi skaitytis. Aš būčiau ne paprastas kalinys, o įžymybė. Be to, dabar yra mirties bausmės panaikinimo įstatymas taigi vis tiek galima būtų likti gyvam".

s.a. Aras. 1947 m. gruodžio 4 d.

„Pastaruoju metu Balys Maksimavičius sakė, kad jį kaltina už tai, kad buvo sumanęs per laidotuves nušauti Paleckį ir kitus žinomus asmenis. Kadangi jam kaltinimas teisingas, tad kalbėti apie tai vengia, tiktai pasakė, kad panašiai buvo. Apskritai Maksimavičiaus antitarybinis nusiteikimas matyti iš jo pokalbio su Sakalu, kai jie kalbėjo apie knygą Donkichotas, ir tyčiojosi iš Sovietų valdžios, sakė kad sovietų sumanymai panašūs į šios knygos sumanymus.

Į Sakalo klausimą - ar Maksimavičius žino apie Suvalkų štabą, pastarasis atsakė teigiamai".

s.a. Vilkas. 1948 m. kovo 11 d.

„Kameroje Nr.32 sėdi Balys Maksimavičius, kuris su kaliniais kalbasi, kad jį galį teisti kiek tik nori, vis tiek komunistų valdžios čia nebebus. Bus karas ir amerikonai sovietus nugalės. Apie savo nusikalstamą veiką Maksimavičius pasakojo, kad jis buvo miške, kariavo su bolševikais, bet paskui miške sėdėti nusibodo, jis atvažiavo į Vilnių ir įstojo į VU teisės fakultetą.

Taip ėjo diena po dienos, ir jis su grupe lietuvių (pavardžių nepasakė) apsiginklavo pistoletais ir norėjo Paleckį nušauti, bet nesuspėjo, nes areštavo".

Balys Maksimavičius buvo nuteistas 10—čiai metų lagerio...

Lazdijai

Alfonsas Petruškevičius, Lazdijų valsčiaus Staidarų kaimo gyventojas, Lazdijų gimnazijos 5 klasės mokinys, MGB žinomas kaip antitarybiškai nusiteikęs. MGB rašė: „1948 m. sausio 9 d. šaltinis Miestietis mums pranešė: 1948 m. sausio 8 d. per pertrauką gimnazijos koridoriuje susirinko 5 klasės mokiniai: Krūkonis, Petruškevičius, Skripka ir šaltinis. Pokalbio metu Krūkonis kalbėjo: „Jūs žinote, kad sekmadienį, po Naujųjų Metų, rusų kareiviai nukovė du partizanus, vienas iš jų mūsų gimnazistas Vabalas, o kitas nežinomas. Aš girdėjau, kad jie ėjo pas Vabalo tėvą, kuris sunkiai serga. Beeinančius juos pamatė rusų kareiviai ir pradėjo šaudyti. Vabalas atsišaudė iš kulkosvaidžio, o antrasis - iš šautuvo. Vabalas šaudė tol, kol diske neliko nė šovinio. Pamatęs, kad padėtis beviltiška, ir nenorėdamas pasiduoti gyvas, išsitraukė naganą ir nusišovė". Kai Krūkonis papasakojo, Petruškevičius, gailėdamasis žuvusio bandito, pareiškė: „Vabalas blogai padarė. Kam jis nusišovė? Jam reikėjo padaryti taip: gultis ir apsimesti negyvam, o kai tik rusai būtų atėję jo pasiimti, tada jis būtų galėjęs juos nušauti ir pasitraukti. Viskas įvyko per bailumą. Jis buvo jaunas ir nesusigriebė ką daryti, todėl pats save ir pražudė".

Informatorius Miestietis 1948 m. sausio 11 d. susitiko su Petruškevičiumi, kuris šaltinio paklausė, ar jam eiti balsuoti? Šaltinis atsakė: „Eik, balsuok, mažiau bus įtarinėjimų ir laikys tave savu žmogumi".

„Mane kaime žino visi, bet aš nesibijau. Reikia balsuoti, tegul rusai galvoja, kad esu geras žmogus".

Eidamas su šaltiniu per miestą ir pamatęs kareivį su automatu, Petruškevičius tarė: „Jeigu jis šitaip eitų per kaimą, tai mes automatą iš jo atimtume, o patį nušautume. Šitas driskius atėjo balsaviman varyti mūsų žmones".

Petruškevičius prašė šaltinio parūpinti jam kokį nors ginklą, sakė: „Aš už jį būčiau geresnis. Vabalas buvo bailys, o aš būčiau nuėjęs į miestą ir visus komunistus po vieną iššaudęs".

Parėję į šaltinio namus ir išgėrę, Petruškevičius dantimis grieždamas kalbėjo: „Ateis laikas, ir aš jiems atkeršysiu. Blogai, kad dar žiema, pėdsakus gali surasti, bet nieko, jeigu ir toliau taip šaudys mūsų žmones, reikės veikti. (...) Aš visus komunistus pririščiau prie medžio ir iššaudyčiau.

Ateis pavasaris, paleis gimnazistus, nereikės mokytis, ir bus gerai. Ateisi pas mane, ir mes abu pradėsime keršyti už mūsų draugus ir brolius, už Lietuvos laisvės kovotojus".3

A.Petruškevičius ir S.Krūkonis išėjo į partizanus.

Merkinė

„Einam, sniegas girgžda po kojomis. Naktis pasiutiškai tyli ir šviesi, sąlygos mums nepalankios, bet laukti nėra kada. Einam vienas antram nieko nesakydami, nenorim pasirodyti, kuris bailesnis. Priėjome prie pat lango. Aplink stalą susėdę žmonės kalbasi. Mes skaičiuojame: vienas, du, trys, keturi.... ir viena po kitos abi granatos atsiduria tarp kalbančiųjų. Nė nepajutau, kaip atsidūriau namuose. Atsiguliau ir galvoju: nejaugi iš tiesų aš tą granatą įmečiau? (...) Vėliau tą dieną teko nuo žmonių išgirsti: „Čia padarė ne vaikai, čia padarė didvyriai". Man girdint šiuos žodžius, taip lengva ir gera buvo krūtinėje, kad negaliu net apsakyti. Rinkimai praėjo blogoje nuotaikoje, nes dzūkai pakrikštijo ir savo deputatą drg. Drobnį 4. Mūsų žygis pavyko. Aiškiai buvo parodyta raudonajam slibinui, kaip Dainavos šalis atsiliepia į jų skelbiamus laisvus privalomus rinkimus."

Dar vienas panašus žygis

Varpas. (Užrašė Vytautas Kudarauskas, g. 1929 m. Gudakiemio kaime)

Emgėbistai linksminosi Merkinės klube. Keli mokiniai užlipo į sceną. Vienas jų išsitraukė iš degtukų dėžutės skutimosi peiliuką ir kad bikfordo „šniūras" geriau užsidegtų, jo galą nupjovė. Pirmas degtukas užgeso, o antras virvutę uždegė. Vaikai iš klubo spėjo pabėgti. Po kelių minučių sudrebėjo visa Merkinė. Žuvo MGB karininkas, du kareiviai,

o keturiasdešimt trys buvo sužeisti3. Po kelių minučių MGB suėmė Vytautą Kudarauską ir Bernardą Navicką (g. 1929 m. Gelovinės k.). V.Kudarauskas kalėjo Mordovijos lageriuose ir grįžo į Lietuvą. B.Navickas, peršokęs Varėnos kalėjimo tvorą, pabėgo pas partizanus, buvo Kazimieraičio rinktinės štabo viršininkas, turėjęs Girinio slapyvardį, žuvo

1949 m. lapkričio 26 d. Varčios miško bunkeryje.

AKTAS

1948 m. balandžio 18 d. Merkinė

Mes, Merkinės vls. MGB skyriaus viršininkas, majoras Kotka, 31 š.p. vadas leitenantas Gnatiukas, karo gydytojas kapitonas Murenionokas surašėme šį aktą dėl to, kas pasakyta žemiau.

Š.m. balandžio 18d., 19 val. 30 min. Merkinės valsčiaus centro klube per šokius įvyko sprogimas, dėl kurio žuvo leitenantas Obuchovičius, seržantas ir 8 šaulių kuopos eilinis - 10 kareivių sunkiai ir lengvai sužeista. Be to, sužeista MGB bendradarbis, vyr. leitenantas Baširovas ir jaun. leitenantas Lapo, Merkinės vls. MGB skyriaus liaudies gynėjų (neįskaitoma) ir Milius, iš vietos gyventojų sužeistas 21 žmogus. Iš viso žuvo 4 ir sužeisti 42 žmonės.

Dėl to ir surašytas šis aktas.

Merkinės vls. MGB skyriaus viršininkas majoras Kotka.

34 š.p., 3 š.k. vadas vyresn. leitenantas Gnatiukas

Karo gydytojas kapitonas Murenionokas

Visiškai slaptai

LSSR MGB 2-N valdybos viršininko pavaduotojui pulkininkui drg. Sinicynui

Raportas 6

apie s/g nuveiktą darbą išaiškinant teroristinį-diversinį aktą Varėnos apskr. Merkinės vls.

Su s/g, iš viso 16 žmonių, 1948 m. balandžio 20 d. atvykau į Varėną, kur, man tik atvažiavus, padėtis buvo tokia:

Susprogdinus Merkinės klubą, buvo suimti įtariami įvykdę šią diversiją - du Merkinės gimnazijos gimnazistai Kudarauskas ir Navickas. Įtariama, kad būtent jie abu susprogdino klubą. Be to, Varėnos aps. MGB skyriuje buvo nepatikrintos agentūrinės medžiagos, kad Kudarauskas Merkinės miestelyje platino antitarybinius lapelius.

Per tardymą apskrities MGB skyriuje Kudarauskas prisipažino, kad kartu su savo draugu Navicku pagal banditų užduotį susprogdino Merkinės klubą, už tai gavę aukštą apdovanojimą, bet vėliau šiuos savo parodymus paneigė sakydamas, kad melavo, kadangi per tardymą jį mušė, tad, norėdamas mušimo išvengti, jis pats apie save prikūrė.

Navickas visai nieko nepasakė. Kudarauskas, savo parodymus paneigęs, jokių kitokių dalyvių nenurodė, išskyrus Navicką, kuris atkakliai atsisakinėjo nuo kaltinimų, pareikštų per tardymą.

Išaiškinti Merkinės klubo sprogdinimo tikriesiems kaltininkams, buvo nuspręsta ištardyti Kudarauską s/g būdu, persivilkusių MGB kareivių uniforma mūsų s/g smogikų lydimas į Vilnių tęsti tardymo. Miško kelyje s/g „atima" iš sargybos Kudarauską, nusiveda jį į mišką ir ten tardo, pasirėmę iš jo paimtais dokumentais, apkaltina išdavyste.

Turint omeny, kad Varėnos apskrityje 1947 m. žiemą s/g miške netoli Varėnos, vykdė „atėmimo" kombinaciją ir dėl to galėjo būti mūsų veiksmai išslaptinti ir tai Kudarauskas tikriausiai žino, buvo nuspręsta šią kombinaciją įvykdyti Trakų aps. teritorijoje, Valkininkų vls., Rūdininkų girioje. Nustatyti pasalos vietos mes išvažiavome į Valkininkų mišką ir, apsimetę inžinierine kariuomene, nustatėme tą vietą, kur įvyks „otbojus" ir kur po to nuvesti.

Įvykdyti operaciją buvo nuspręsta šitaip:

Kudarauską lydi s/g smogikai Krūkas, Molčianovas ir Šalijas, apskrities MGB skyriaus mašina, kurią vairuoja mūsų vairuotojas drg. Gončiarovas, siunčiama keliu per Eišiškių miestelį į Vilnių. Mašina iš Varėnos išvažiuoja vidurdienį. Neprivažiavus kelių kilometrų iki Eišiškių, mašina pradeda gesti, vairuotojas mašiną remontuoja, privažiuoja Eišiškes ir vėl remontuoja, pareikšdamas sargybos vyresniajam Krūkui, kad mašinos gedimas yra rimtas, bet jis pats galįs ją sutvarkyti. Kol mašina remontuojama, smogikai nusiveda Kudarauską į valsčiaus skyrių, kur jį saugo patys, laukdami, kol mašina bus suremontuota. Mašiną remontuoja iki sutemos. Vairuotojas, pabaigęs darbą, pareiškia, kad jis negarantuoja, jog mašina vėl nesuges. Nusprendžia važiuoti. Netoli miško, kuris yra už 20 km nuo Eišiškių, mašina visiškai sugenda. Krūkas pasilieka prie mašinos, o du lydinčiuosius, Molčianovą ir Šalijų, siunčia per mišką į Akmeniškius (yra tik Akmenynė) paskambinti į aps. MGB skyrių apie susidariusią padėtį, perdavęs

Kudarausko paketą su dokumentais Šalomui. Tie vedasi Kudarauską per mišką, vaizduodami, kad eina į Akmeniškius. Beeinančius per mišką pačiumpa banditai, sargybą „nukauna", o Kudarauską nusiveda toli į mišką, kur ima tardyti. Save s/g legenduoja kaip „Didžiosios Kovos" apygardos Perkūno brigados 5 kuopą, tardymo rezultatus smogikai informuoja mane per Kirvį ir Sakalą, kurie, reikalui esant, ateina pas mane į sutartą vietą miške.

Naktį į 20 d. nurodyta kombinacija buvo įvykdyta miške Akmenynės vls. teritorijoje. Vos atsidūręs tarp „partizanų" Kudarauskas ėmė jų prašyti, kad greičiau trauktųsi iš tos vietos, kur jį sučiupo, sakydamas, esąs svarbus nusikaltėlis prieš Sovietų valdžią ir jo gali ieškoti dideli kariuomenės junginiai. Kai smogikai jį nusivedė į saugią vietą ir „susipažino su dokumentais", Kudarauskas visiškai patikėjo esąs tarp Lietuvos partizanų ir taip kalbėjo:

Jis, Kudarauskas, kartu su savo draugu Navicku buvo užverbuotas Dainavos brigados vado Vanago (jau yra duomenų, kad Vanagas šiuo metu yra Dainavos apygardos vadas, vietoj žuvusio vado Ąžuolio). Jam buvo duotas Varpo (Kolokol), o Navickui Spartako slapyvardis.

Iš pradžių jie Merkinės miestelyje platino kontrrevoliucinius lapelius, kuriuos per ryšių punktą jiems perdavė Vanagas, punktui vadovavo Varpo dėdė Alinsksas Bronys, gyvenantis Merkinės vls. Masališkės k. Varpo žodžiais, jis turi ginklų: pistoletų, šautuvų ir šovinių, žino bunkerį, kuriame slepiasi banditai. Vėliau per Vanagą, Varpą ir Spartaką susisiekė su kitais ryšininkais-rezervistai iš Merkinės miestelio ir iš Vanago gavo uždavinį: įmesti į rinkimų komisijos kambarį granatas per rinkimus į darbo žmonių vietos tarybas. Iš Vanago per skyriaus vadą Vabariūną jis gavo su kapsulėmis granatas, kurias, posėdžiaujant rinkimų komisijai, ir įmetė į kambarį pro langą.

Po šio teroristinio akto Varpas mūsų organų buvo sulaikytas, bet, nesant įrodymų paleistas ir kartu su Spartaku tęsė savo kontrrevoliucinę veiklą, platino kontrrevoliucinius lapelius, apie rengiamas operacijas perduodavo banditams žvalgybines žinias, kurias gaudavo iš rezervistų, gyvenančių Merkinės mstl. ir aplinkiniuose kaimuose, tai aš nurodysiu žemiau.

Š.m. balandžio mėn. iš Vanago per banditą Bevardį Varpas ir Spartakas gavo užduotį susprogdinti Merkinės mst. klubą, kai jame vyks pasitarimas. Šiam tikslui per Merkinės gyventoją Kazį Bakanauską jiems buvo perduota 7 kg sprogstamos medžiagos, padegamoji virvutė ir kapsulės.

Kaip paaiškino Varpas, sprogstamąją medžiagą Bakanauskas įgaliotas bandito Vanago, išsimainė už samagoną iš sprogdintojų, dirbančių tiltų statyboje.

Banditas Bevardis instruktavo Varpą ir Spartaką, kaip elgtis su sprogstamąja medžiaga ir kaip sprogdinti.

Jie sukrovė sprogstamąją medžiagą į dėžę ir tokią miną padėjo po klubo scena. Per vieną posėdį klubą bandė susprogdinti, bet nesuveikė kapsulė.

Tada jie įstatė naujus detonatorius ir laukė patogaus momento. Š.m. balandžio 18 d., po to, kai klube pasibaigė iškilmingas posėdis ir prasidėjo šokiai, jie, Spartakas ir

Varpas, Bokušauskas ir Bakanauskas išvedė iš klubo savus žmones, kuriuos laikė nevertus žūti, ir susprogdino klubą.

Padegamąją virvutę uždegė Varpas ir Spartakas, po to pabėgo namo.

S/g smogikai Kudarauskui - Varpui išreiškė nepasitikėjimą dėl to, kad jis nieko neišdavė, ir jis savo ranka surašė parodymus apie savo veiklą Perkūno brigados vadui, taip pat parašė keletą laiškų savo bendrininkams, perspėdamas juos dėl arešto pavojaus, patardamas nelaukus išeiti į gaują.

Iš Varpo - Kudarausko parodymų matyti, kad Merkinėje veikė Vanago sukurta organizacija, kaip veikiantis jo rezervas - tokios sudėties:

Kudarauskas ir Navickas vykdė aktyvių diversantų teroristų vaidmenis, taip pat platino antitarybinius lapelius ir rinko Vanago banditams žvalgybinius duomenis.

Kudarausko dėdė Alinskas Bronys žino, kur yra du Vanago bunkeriai, kuriuose slepiasi iki 10-ties banditų, o jiems vadovauja skyriaus vadas Bevardis. Vietą, kur maždaug yra bunkeriai, Varpas pažymėjo s/g smogikų žemėlapyje.

Merkinės pašto viršininkas Kostas Paltanavičius peržiūri visus laiškus, siunčiamus MGB ir MVD adresu, padaro įdomesnių kopijas, kurias per Bronį Alinską siunčia Vanagui arba savo ryšininkams, bet jų Varpas nežino.

Du Merkinės vls. MGB skyriaus istrebitelių bataliono kariai - Lugauskas, kito vardo ir tėvavardžio Varpas nežino, bet jis Božio nežino todėl, kad jie buvo susiję su Spartaku. Šie kareiviai rinko žvalgybinius duomenis apie rengiamas operacijas ir per Spartaką perspėdavo Vanago banditus.

Kazys Bogušauskas su savo draugais taip pat rinko banditams žvalgybinius duomenis. Jo draugas Petras Bakanauskas platino kontrrevoliucinius lapelius, kuriuos perduodavo pats Kudarauskas, Spartakas. Be to, Bogušauskas banditams ir klubui sprogdinti parūpino sprogstamosios medžiagos ir dabar turi sprogstamosios medžiagos atsargų, kur ji paslėpta, žino Spartakas, kuris kartu su Bogušausku Kaziu šią medžiagą paslėpė.

Zigmas Lukšys ir Juozas Janulevičius - šitie du rezervistai turi tiesioginį ryšį su Kudarausku - Varpu, jie ginkluoti, palaiko ryšį su Vanago banditais, o taip pat artimai susiję su Vanagu.

Merkinės mst. kooperatyvo vedėjas, jo pavardės ir vardo Varpas nesakė, taip pat palaiko ryšį su banditais ir pagal jų užduotį ruošia kooperatyvo prekes ir pinigus, kuriuos per iš anksto inscenizuotą apiplėšimą numatęs perduoti banditams.

Alinskas Bronys taip pat yra rezervistas, turi ginklą ir tiesiogiai susijęs su Bevardžiu, bet klauso Kudarausko - Varpo. Jis per jį platina lapelius ir Vanago banditams renka žvalgybos duomenis.

Varpas pasakojo, kad yra dar keli rezervistai, taip pat pavaldūs jam, bet jie partizanams padeda mažai, ir jis mano, kad jų minėti Perkūnui neverta.

Varpas taip pat sakė, kad Merkinėje gyvena medicinos darbuotojas, jo pavardės ir vardo nenurodė, kuris banditus aprūpina medikamentais ir teikia jiems medicinos pagalbą.

Tuo Kudarausko - Varpo parodymai baigėsi. Daugiau klausinėti būtų buvę įtartina, tad nuspręsta jį perduoti kariuomenei atgal.

Kudarauskui smogikai pasakė, kad jie ryšininko buvo perspėti, jog miške prasideda „ablavos":, tad jam geriausia būtų pasislėpti bunkeryje, į kurį reikia eiti užrištomis akimis. Jam užrišo akis ir vedėsi į bunkerį.Einant per proskyną, Kudarauskas buvo suimtas smogikų, apsirengusių kareivių uniforma. Smogikai, lydėję Kudarauską, atsišaudydami pabėgo į mišką.

Suimtą Kudarauską išsivedė į kelią, kur iš anksto buvo organizuotas KP, ir po trumpos apklausos jis buvo mašina nuvežtas į Vilnių. Kudarausko dokumentai buvo likę pas smogikus, ir jie perdavė juos mums.

Tokiu būdu buvo baigta Kudarausko - Varpo kombinacija.

1948.IV.23 aš gavau potvarkį palikti du smogikus tęsti kombinacijos su Kudarausko laiškais ir kartu su s/g grįžti į Vilnių. Aš palikau Kerštą ir Šalomą, o su kitais smogikais išvažiavau į Vilnių.

Po operacijos smogikų nuotaika buvo gera. Jie tiksliai vykdė mano užduotis, s/g jautėsi darna. Ypatingai gerai dirbo Matrosas, kuris Kudarauską tardė, vaizduodamas banditų kuopos vadą. Kirvis ir Sakalas vaidino banditus ryšininkus. Jie greitai ir nepastebimai palaikė ryšį tarp manęs ir Matroso, laiku perduodavo įdomių faktų iš tardymo.

Kai Kudarauską nuvedė į mišką ir pradėjo aušti, jo dar netardė, vaizdavo, pasitraukia nuo „atbojo" vietos toliau. Jis dar ilgai vis įsižiūrėjo į smogikus tik po to pasakė, kad Jūs tikri partizanai. Mat persirengę stribukai šitaip elgtis negali. Pasakojo, kad žiemą Varėnos valsčiuje veikė stribukų grupė, persirengusi banditų uniforma. Jie apšaudė mašiną, vaizdavo, kad atima suimtuosius ryšininkus, juos vedė į mišką ir tenai tardė. Po tardymo ir po kautynių vėl atidavė kariuomenei kartu su protokolu, kurį stribukai buvo surašę miške. Vieną tokį, tardomą stribukų, MGB išvadavo. Jis ryšininkams papasakojo apie MGB padarytą kombinaciją. Ir jis iš pradžių galvojo, kad tokią kombinaciją daro ir su juo, bet paskui įtikino gryna smogikų banditiška šnekta, įų elgsena miške, kad jis turi reikalą su tikrais partizanais, todėl ir buvo su jais toks atviras.

Majoras drg. Sokolovas

Pasakoja Vytautas Kudarauskas

„Aš kadaise buvau girdėjęs apie tas kombinacijas, bet tuo metu iš galvos išėjo. Visiškai patikėjau, kad čia partizanai. Vežė mane jau iš Varėnos. Ten išbuvau dvi ar tris dienas. Na, ir veža. Mašinėlė atvira. Lengva, bet toks kėbuliukas. Sėdi penki sargybiniai, aš - ant grindų, jie iš šonų. Na, ir važiuojame. Buvo gal balandžio 21 diena. Jau apie vakarą, prieš temstant. Na, ir ką... šūviai. Maždaug apie Eišiškes. Kareiviai dingo, ir aš bėgti. Kaip žinot... parsivedė mane į mišką, visi uniformuoti, kuo puikiausiai kalba lietuviškai. Su jais ir antryt buvau. Paskui į vakarą man užrišo akis ir veda. Veda, bet vėl šūviai, man per sprandą, veidas kruvinas, pasirodo rusai. Tie dingo, ir vėl rusai. Atveža mane į Vilnių, o mano kišenės pilnos prikimštos proklamacijų. Vilniuje mane labai mušė. Kai duoda su kabeliu per sumuštas vietas, tai nugriūvi. Tada man buvo devyniolika metų..."

 

III DALIS

TĖVŪNIJOS

 

 

PŪŠČIOS GIRIOS PARTIZANAI

Pūščios girioje 1944 metais glaudėsi pirmieji Dainavos krašto partizanų būriai. Kitais metais iš šių būrių susiformavo Šarūno rinktinė ir jos vardas buvo duotas partizanų būrių junginiui, veikusiam plačioje geografinėje erdvėje nuo Nemuno, Dzirmiškės miško iki Kalniškės miško ir Lenkijos sienos.

Pirmuosius partizanus iš Nemuno kairiosios pakrantės kaimų subūrė Šarūnas - leitenantas Bolius Šimkonis, g. 1908 metais Liškiavoje, Ąžuolas - Antanas Bučionis, g. 1901 metais Buteliznos k., Aras- Jonas Petrauskas, g. 1907 metais Sankonių k., Liepa-Jurgis Ptakauskas, g. 1912 metais Mizarų k.

Žuvus Šarūnui (1945 m. vasario 6 d. Macevičių kaime), Pūščios girioje ir aplink ją veikusiems partizanams pradėjo vadovauti Alseika - leitenantas Vytautas Gontis, g. 1918 metais Šiauliuose, Leipalingio gimnazijos mokytojas. Jo vadovaujami Pūščios partizanų būriai buvo sujungti į vieną junginį, pavadintą Šarūno rinktine.

1945 metų rugsėjį Pūščios girioje, prie Dulgininkų kaimo, susitiko Kazimieraitis su Alseika ir aptarė būsimą Dainavos partizanų junginių struktūrą.

1945    metų lapkritį Siaubo partizanai atlydėjo į Ąžuolo partizanų būrį du užsienio žvalgus, lietuvų emigrantus, kuriuos perdavė palydėti per sieną į Lenkiją. 1945 m. gruodžio 2 d. žuvo lydėdamas per sieną žvalgus, ties Kučiūnais per susidūrimą su enkavedistais partizanas Beržas - Antanas Milčius, g. 1918 metais Kučiūnų k., laimingai pasitraukė Balandis - Albinas Ramanavičius, g. 1920 metais Kučiūnų k., ir Kudzma - Kazys Valenta, g. 1922 metais Pertako k.

Kai 1945 metų spalio mėnesį Alseika iš partizanų pasitraukė, Kazimieraitis laikinuoju Pūščios partizanų vadu paskyrė Ąžuolą.

Pūščios partizanai dalyvavo Merkinės puolime.

1946    metų balandžio 16 d. Pūščios girioje, priešais rikiuotę, dalyvaujant partizanų vadams Vanagui, Siaubui, Mindaugui, Laisvūnui ir Antanaičiui, Kazimieraitis už drąsą ir uolumą apie 40 partizanų apdovanojo juostelėmis.

Kai Užnemunės partizanai buvo sujungti į vieną Šarūno rinktinę, Pūščios partizanų junginys pavadintas I kuopa, 1947 metais ji pervadinta į Vytenio kuopą, o 1948 metais - į Vytenio tėvūniją.

Dar 1945 metais keliolika Pūščios partizanų žuvo mūšiuose su NKVD, kiti buvo areštuoti arba pasidavė (žr. sąrašus - p. 505).

Ąžuolo vadovaujamoje rinktinėje buvo trys būriai (iš viso apie 50 partizanų).

I    būrys

(Slapstėsi tarp Seiros ir Dulgės upelių)

Vadas:

1.    Strazdas - Bolius Savickas, g. 1916 metais Mikalinos k.

Partizanai:

2.    Skroblas - Jonas Leščinskas, g. 1919 metais Nelubonių k.

3.    Kudzma - Kazys Valenta (kulkosvaidininkas), g. 1922 Pertako k.

4.    Klajūnas - Bronius Sadeckas, g. 1923 metais Pertako k.

5.    Mataitis - Viktoras Sukackas, g. 1924 metais Dulgininkų k.

6.    Hanibalas-Juozas Sukackis, g. 1919 metais Dulgininkų k.

7.    Barzdukas, Labutis - Petras Vilkelis, g. 1910 metais Dulgininkų k.

8.    Nevėžis - Antanas Radziukynas, g. 1913 metais Leipalingyje.

(...)

II    būrys

(Slapstėsi Gerdašių, Lipliūnų, Mizarų, Diržų, Kaziulių, Krivonių kaimuose ir kt.) Vadas:

9.    Šturmas - Kostas Treigys, g. 1920 metais Diržų k.

Partizanai:

10.    Laiminas- Kazimieras Vaikšnoras, g. 1910 metais Buteliznos k.

11.    Uola - Alfonsas Vaikšnoras (kulkosvaidininkas), g. 1913 metais Buteliznos k.

12.    Lapinas - Leonas Ivoška, g. 1925 metais Petraškų k.

13.    Žvirblis - Juozas Bankietas, g. 1922 metais Didžiasalio k.

14.    Lapas - Juozas Šumskas, g. 1922 metais Mizarų k.

15.    Baravykas - Bronius Butkevičius, g. 1920 metais Didžiasalio k.

(...)

III    būrys

Vadas:

16.    Paberžis - Martynas Jurašius, g. 1917 metais Pertako k.

Partizanai:

17.    Kanapynas - Petras Bankietas, g. 1918 metais Menciškės k. (žuvus Paberžiui, Kanapynas vadovavo būriui).

18.    Liūtas - Antanas Sotnikas, g. 1908 metais Macevičių k.

19.    Milžinas - Bolius Sotnikas, g. Macevičių k.

20.    Sikorskis - Bolius Navickas, g. 1927 metais Kučiūnų k.

21.    Milžinas - Juozas Subačius (Ąžuolo ir Siaubo ryšininkas), g. 1918 m. Mizarų k. (...)

Pūščios girios erdvė partizanams buvo per maža - iš visų pusių Nemuno ir kaimų suspausta, slapstytis joje buvo pavojinga, dar pavojingiau buvo, kai tą girią kaip amaras apsėdo agentūra. Šioje Šarūno rinktinės erdvėje partizanai žūdavo ne kautynių laukuose, bet bunkeriuose, savųjų arba MGB agentų išduoti. Daugybė šio krašto agentų juodą darbą pradėjo 1946 metais ir baigė nesėkmingais Vanago ieškojimais 1956 metais. Antai 1946 metais MGB informatoriams Nematančiam, Paišeliui ir Taurui įsako Lipliūnų kaime surengti vakarėlį, tikėdamiesi, kad į jį ateis ir partizanų. Agentas Gardinas

1946 metais kovo 3 d. pasiskundė MGB, kad iš jo nepažįstami partizanai atėmė kiaulę.

 

LDK Vytenio grupės partizanai Pūščios miške 1945 m.

 

LDK Vytenio grupės partizanai

 

LDK Vytenio grupės partizanai

LDK Vytenio grupės partizanai

 

LDK Vytenio grupės partizanai

LDK Vytenio grupės būrio vadas
Petras Bankieta KANAPYNAS

 

LDK Vytenio grupės partizanai

Zigmas Stravinskas SAPNAS

Atpažinęs tik Kazio Lazicko iš Krivonių kaimo arklius, jis atsekęs net iki Norkūnų kaimo, kur gyveno partizanų ryšininkas Juozas Nasetka.1

1946 metų liepą majoras Guselnikovas, regzdamas klastą, areštavo buvusį partizaną ir užverbavo slapyvardžiu Kurokas. Gis 1944 metais buvo įstojęs į partizanus, o 1945 metų liepą pasidavė). „Kadangi jis gerai žino Ąžuolo partizanus, tai jam užduota agentu smogiku įsiskverbti į jo būrį", - samprotauja enkavedistas. Ir štai Kuroką su trimis areštuotais žmonėmis pasiuntė pjauti šieno ir „bandantį pabėgti" apšaudė. Paskui prie Leipalingio miške įtaisė „pašto dėžutę". Tolesnis Kuroko likimas nežinomas.2

Agentas Silnas (Silnyj) emgėbistams pranešė, kad jo žmona Menciškės kaimo miške sutikusi net septynis partizanus ir vieną atpažinusi. Jis esąs Vincas Volskas. Žinanti, kad jie čia dažnai būna. Į tą vietą 1946 metais rugsėjo 7 d. atvyko enkavedistai, vadovaujami vyresn. leitenanto Vysotinskio. Per kautynes su enkavedistais žuvo: Erdžius - Vaclovas Vaikšnoras, g. 1922 m. Sventojansko kaime, Liūtas - Vincas Volskas, g. 1920 m. Menciškės kaime, ir Klajūnas - Bronius Sadeckas, g. 1923 m. Pertako kaime.

1946 metų lapkričio 9 d. informatorė Žmona (Žena) pranešė, kad Kaziulių kaime, Vaikšnoro namuose (9490) dažnai lankosi partizanai. Toje vietoje lapkričio 11 dieną 17 valandą enkavedistai surengė pasalą. Sekė, kaip du partizanai, ėję trobesių link, taikėsi lįsti į bunkerį. Nieko nelaukę, ėmė šaudyti. Tie atsakė ugnimi. Per susišaudymą žuvo Ąžuolo adjutantas Sukilėlis - Jonas Vitkauskas, g. 1928 m. Mizarų kaime, ir Milžinas-Jonas Subačius, g. 1918 m. Mizarų kaime.

Maršrutinis agentas Bijūnas 1946 m. lapkričio 8 d. Leipalingio enkavedistams pranešė, kad Ąžuolo partizanai ateina į Margų kaimą ir dienoja Juzės Žukienės troboje. Atslinkę į Margų kaimą enkavedistai pastebėjo, kad toje troboje kažkas yra. Įsiklausę suprato, kad partizanai vaišinasi. O šie pastebėjo, kad čia pat rusai. Partizanai pro langus paleido ugnį, vienas, iššokęs pro langą iš degančio namo, bandė pabėgti, kiti iš vidaus vis atsišaudė. Paskui, enkavedistai atpažino, kad partizanas, bandęs pabėgti, buvo Uosis - Antanas Saveikis, gim. Leipalingyje, Klajūno brolis. Kiti du gulėjo apdegę pelenuose.3

Per susišaudymą buvo sužeistos trys moterys.

Leipalingio emgėbistų atpažinimo protokole parašyta:

„Mes, žemiau pasirašę, Leipalingio vls. MVD skyriaus viršininkas leitenantas Guščinas, 94 pasienio dalinio mangrupės viršininkas Košeliovas, dalyvaujant Leipalingio gyventojams Gusakovui ir Čereškai, atpažinome lavoną - apžiūrėję nustatėme, kad jis -Saveikis Antanas, Liudviko s., Leipalingio gyventojas. Bandito lavoną po atpažinimo užkasėme už 500 metrų nuo Leipalingio".4

1946 metų lapkričio 23 dieną Abarauskų kaime, Jono Šerkšno sodyboje, bunkeryje enkavedistai suėmė Viršilą - Bolių Virbalį, g. 1915 metais Bertašiūnų kaime. Suimtasis prisipažino, kad 1945 metų balandį įstojo į Aro būrį, Šarūno rinktinės vadui Alseikai Pūščios girioje davė priesaiką. Pasakojo, kad rinktinė turi tris batalionus: Veisiejų bataliono, vadas Margis, Leipalingio - Ąžuolas ir Kapčiamiesčio - Paberžis". Alseikos adjutantas - Bijūnas.

Aras - Jonas Petrauskas, g. 1907 m. Sankonių k.

Margis - Vytautas Vabalas, g. 1918 m. Lasevičių k.

Paberžis - Martynas Jurašius, g. 1917 m. Pertako k.

Bijūnas - Antanas Šerkšnas, g. 1920 m. Vilkanastrų k.

1947 m. spalio 20 d. Šarūno rinktinė, veikianti Pūščios girioje, buvo pervardinta į LDK Vytenio partizanų grupę, o jos vadu paskirtas Liepa (jam žuvus, grupei vadovavo Nevėžis), o štabo viršininku - Liepos adjutantas Dikas - Algimantas Paliūtis, g. 1948 m. Šapurų k. Žuvus Nevėžiui, grupei vadovavo Barzdukas (Labutis) - Petras Vilkelis, g. 1910 m. Dulgininkų k.

Partizanų žūtys

1947 metų vasario 10 d. Kalvių kaime per MGB siautėjimus žuvo Bronius Maciulevičius, g. 1926 metais, Ona Vengrauskaitė, g. 1924 metais ir Ona Šerkšnaitė, g. 1925 metais.

Informatorius Janas pranešė, kad vasario 13 d. Valančiūnų kaime, Vinco Valentas sodyboje žuvo Liūtas - Antanas Sotnikas.

Emgėbistai, suradę siūlo galiuką, rado ir kamuolį 5

Lazdijų aps. MGB skyriaus viršininkas papulkininkis Litvinovas MGB

ministrui generolui majorui Jefimovui rašė:

„1947 metais sausio 11 d. Leipalingio vls. MVD skyriaus buvo išsiųsta į Vilkininkų kaimo rajoną (9486) RPG. Kelyje sulaikė be dokumentų moterį, kurią, atvežę į Leipalingio vls. MVD skyrių, ištardė. Ji papasakojo, kad jos vyras, Juozas Rozga, gim. 1909 metais, priklauso Liepos būriui ir dabar slepiasi bunkeryje, esančiame Nelubonių kaime. Tą vietą galinti parodyti. RPG surado bunkerį, kuriame buvo Rozga, per suėmimą jis buvo sužeistas į koją. Jis pasisakė, kad yra gimęs 1908 metais Mažeikių rajone, Ylakių vls., Šulpetrių kaime, slapyvardis Rimgaudas. Per karą tarnavo vokiečių armijoje ir buvo sovietų lageryje, iš ten pabėgęs, įstojo į Liepos būrį. Pagal Rozgos parodymus mes suėmėme Abramavičių, kuris per tardymą pasakė, kad už 100 metrų nuo jo ūkio, po plento tiltu (gal prie upelio, vardu Bilsnyčia? - B.K.) yra bunkeris, kuriame slepiasi 3 partizanai."

Enkavedistai Mizarų kaime (9090) surado po plento tiltu bunkerį su partizanais. Į enkavedistų reikalavimą pasiduoti partizanai atsakė ugnimi. Žuvo Žvirblis-Juozas Ban-kietas, Baravykas - Bronius Butkevičius ir Lapas - Juozas Šumskas. Rimgaudo likimas nežinomas.

MGB pinklėse 6

Apie partizaną Žvirblį yra MGB dokumentų, kaip antai:

1947 m. kovo 7 d. L. einančiam MGB 2-N valdybos viršininko pareigas papulkininkiui Vasiljevui

1946    metais sausio 24 d. buvo užverbuotas agentu smogiku, slapyvardžiu Brolis, partizano, veikiančio Liepos būryje, brolis. Agentui Broliui buvo duota užduotis susitikti su savo broliu ir kartu su juo fiziškai sunaikinti būrio vadą Liepą.

Ryšium su tuo, kad agento Brolio brolis 1947 metais sausio 16 d. kartu su kitais dviem partizanais buvo nukautas, jį toliau agentu smogiku panaudoti nėra galimybės, todėl jis panaudojamas tik informatoriumi.

Lazdijų aps. MGB skyriaus viršininkas Litvinovas

1947    metais balandžio 21 d. MGB 2-N valdybos viršininkas majoras Figūrinas Lazdijų aps. MGB skyriaus viršininkui papulkininkiui Pšeničnikovui rašė: „To išvadoje Jums būtina peržiūrėti savo sumanymą dėl Brolio tolesnio panaudojimo ir pasiųsti jį ne pagal šią kryptį."

(Kalba netaisyta)

MGB 1947 metų birželio 21 d. Vilkanastrų kaime, Grauželio namuose, bunkeryje suėmė Stasį Bankietą - partizaną Stungrį - „agentą Brolį".

Tais pačiais tikslais suėmė ir mokytoją Veroniką Gruodytę ir ją užverbavo: „Verbuoti pagrindas, rašo MGB, buvo tokia medžiaga: 1947 metais sausio 24 d. ant Vilkanastrų mokyklos sienų, kur Birutė (jai duotas agentės slapyvardis - B.K.) dirbo mokytoja, buvo išklijuoti antisovietiniai atsišaukimai... Nuo verbavimo pradžios Birutė savo pažadų nevykdė". Kitame dokumente parašyta: „Informatorė Birutė. Darbo byloje Nr.18303 agentūrinės medžiagos nėra, nes ji nuo verbavimo dienos jokios medžiagos nepateikė".

Lazdijai, 1947 m. rugpjūčio 5 d. Petrovas.

Dėl to SSSR MGB Ypatingasis pasitarimas 1948 m. balandžio 8 d. nepaklusnius „agentus" nuteisė. Veronika Gruodytė gavo 8 metus, o Stungrys - Stasys Bankietas 10 metų.

Apie partizano draugystę

Štai ką jie rašo: „1947 m. gegužės 16 dieną užverbavome du žmones. Vertingas agentas Miškas, g. 1927 metais ir gyvenantis Merkinės valsčiuje, raštingas, dirba Druskininkų pašto telefonininku". Šnipo padedami, emgėbistai gavo partizano rašytus Miškui laiškus. Juos perskaitę, suėmė patylom („neglasno") Mišką, ištardė ir užverbavo. Pamokė, ką daryti, kad partizanas Juozas Treigys pasiduotų. Todėl partizano mylimoji raštelius rašinėja ar žodžiu pranešinėja apie partizanus. Tie agentūriniai pranešimai iš šalies atrodo kaip nekaltos šnekos...

Šaltinis Miškas
Priėmė Jefremovas
Visiškai slaptai
Druskininkai, 1947.V.30

Agentūrinis pranešimas 8

1947 metų birželio 28 d. Druskininkų progimnazijos mokinė Ona Dūdytė pasikvietė šaltinį nueiti į Leipalingio vls., Lipliūnų kaimą, į svečius pas jos tetą Sadeckienę, kur galės susitikti su banditu Juozu Treigiu.

Kai ėjome į kaimą, ir buvo dar per kilometrą iki Lipliūnų kaimo, iš miško išėjo banditas ir paklausė, kur mes einame. Mes atsakėme, kad einame į Lipliūnus pas So-deckienę. Tada banditas mus paleido, sakydamas, kad ta teta yra gera. Pas Sadeckienę atėjome 3 valandą, pailsėjome, o pavakare išėjome į kiemą pasėdėti. Vakare 10 valandą kažkas už nugaros priėjo ir paėmė už pečių. Išsigandome ir atsigręžę pamatėme, kad už nugaros stovi būrio vadas Liepa - Ptakauskas iš Mizarų kaimo. Jis buvo ginkluotas automatu ir pistoletu. Su juo buvo dar vienas banditas. Po kiek laiko atėjo dar aštuoni, su kuriais buvo Juozas Treigys ir jo brolis.

Ptakauskas - Liepa su mumis kalbėjosi ir juokavo. Šaltinis pasakė, kad jis partizanams pavydi: jie gražiai aprengti, pavalgę ir laisvi. Liepa atsakė, kad nėra ko pavydėti, nes visada esame pavojuje, slapstomės nuo persekiojimų, o su partizanais būdamos moterys labai trukdo, kai susiduriama su rusais, sutrinka ir nežino, ką daryti, o jas reikia saugoti.

Paskui šaltinis sėdėjo Sadeckienės trobos prieangyje su Treigiu, deja, pasikalbėti ilgiau neteko, nes atėjęs Liepa liepė eiti. Treigys dar norėjo šiek tiek užtrukti, bet Liepa paskubino: „Per vaišes ir merginas mes dažnai (kliūvame, todėl rizikuoti neverta".

Nueidamas Treigys šaltiniui pasakė, kad jiems neteko pasikalbėti, bet kai po 3-4 dienų sugrįš iš Kapčiamiesčio apylinkių, tai susitiks ir pasikalbės.

Treigys skundėsi, kad pastaruoju metu jo vieno niekur neleidžia eiti ir su šaltiniu susitikti pasidarė sunkiau.

Kai Liepos būrys išėjo, atėjo Vaikšnoro, buvusio Švendubrės kaimo gyventojo, būrys - apie 10 vyrų. Partizanai pas Sadeckienę atsigėrė pieno ir išėjo.

Liepos būryje partizanai ne jaunesni kaip 25-erių metų, Vaikšnoro būryje - visi jauni, ne senesni kaip 20-ties metų. Liepos būryje partizanai apsirengę civiliškai, o Vaikšnoro - visi uniformuoti.

Šaltinis, pernakvojęs pas Sadeckienę, su Dūdyte patraukė tiesiai į Druskininkus. Maždaug už kilometro nuo Sadeckienės namų vėl sutiko partizanus iš Vaikšnoro būrio. Jie klausinėjo, ar eidamos nepastebėjo jų bunkerio. Jos atsakė, kad nepastebėjo. Paskui jie nuėjo į mišką, o šaltinis su Dūdyte - į Druskininkus.

Eidama Dūdytė sakė, kad kareiviai neseniai ėjo šiuo keliu, kiti mišku, o partizanai juos matė ir bijojo, kad jų nerastų. Dūdytė sakė, kad partizanų bunkeris yra miškelyje, medeliais ir krūmais užmaskuotas, kitas bunkeris apdengtas žagarais. Visi bunkeryje nebūna, kiti jį iš visų pusių saugo. Kai juos rusai suranda, jie bėga, ir taip juos nuvilioja nuo bunkerio.

Leipalingio valsčiaus MGB skyriaus vyr. įgaliotinis
vyresn. leitenantas (Zavolodka)

Šaltinis Miškas
Priėmė Jefremovas
Visiškai slaptai
1947.VI.23.
Druskininkai

Agentūrinis pranešimas 9

1947 m. birželio 22 d. Druskininkų progimnazijos mokinė Ona Dūdytė pakvietė šaltinį nueiti į Leipalingio valsčiaus Lipliūnų kaimą pas pastarosios tetą Sadeckienę, kur šiek tiek pabuvo. Maždaug 8 val. vakaro į Sadeckienės namus atėjo pažįstamas šaltiniui banditas Juozas Treigys, su kuriuo šaltinis pasisveikinęs paklausė - kaip jis čia pakliuvo. Treigys atsakė, kad jis vyrams tai sakęs, jog buvojant Lipliūnų kaime - lankantis pasidarė sunkiau susitikinėti, kadangi čia dažnai būna kareivių ir apskritai nusibodo visą laiką slapstytis ir laukti mirties. Tada šaltinis pasakė, kad tokio gyvenimo reikėjo atsisakyti ir atvirai gyventi. Tada galima būti kartu ir apsivesti. Treigys pasakė, kad džiaugtųsi tuo, bet nežino, kaip tai padaryti, ir paprašė šaltinį tyliai sužinoti Druskininkuose, ar negalima būtų legalizuotis ir įsidarbinti, pridūręs - jog ir jo brolis nori legalizuotis.

Šaltinis pažadėjo tai kaip nors sužinoti. Deja, Treigys tuo suabejojo, ar tik nebus dar blogiau, ir pateikė pavyzdį, kad vienas banditas legalizavosi, o paskui jį uždarė į kalėjimą, sumušė ir privertė parodyti bunkerius. Šaltinis Treigį paklausė, ar jam leidžia legalizuotis kiti banditai ir jų viršininkai. Treigys atsakė, kad jų leidimo neprašys, o dėl kitų banditų jis pasakė, kad jau seniai daugelis nenori būti gaujoje ir nori legalizuotis, bet nežino, kaip tai padaryti, ir visi laukia, kas pirmas pradės ir kas iš to išeis. Treigys pasakė, kad jų reikalai beviltiški. Viršininkai visą laiką žada, kad greitai Anglija ir Amerika padės, bet karo vis dar nesimato ir niekas tuo daugiau nebetiki, kad greitai karas bus, tikriausiai, ir vėl žiemą teks išgyventi miške.

Pokalbiui sutrukdė kiti banditai, kurie po kiek laiko atėjo pas Sadeckienę. Jų iš viso buvo 10 vyrų, visi jauni, ne daugiau kaip 20-ies metų, ginkluoti šautuvais, visi apsirengę naujutėlaite tamsiai žalios spalvos uniforma, ant kairiosios rankovės trispalviai antsiuvai (geltonos, žalios ir raudonos spalvos), lietuviškomis kepurėmis ir auliniais batais.

Jiems iš paskos įėjo maždaug 20-30-ies metų banditas, apsirengęs Lietuvos kariuomenės karininko uniforma su antpečiais, kurį banditai vadino Vadu. Šaltinis pastarąjį atpažino, kaip buvusį vokiečių žandarą Druskininkuose - Vaikšnorą iš Švendubrės. Kiti jauni banditai pokalbyje su šaltiniu pasakė, kad jis turi žmoną ir vaiką, kurie gyvena kažkokiame kaime netoli Lipliūnų. Namų šeimininkė Sadeckienė pasiūlė banditams pavalgyti, bet pastarieji gėrė tiktai pieno ir pabuvę gal 15-20 minučių, ruošėsi eiti, kadangi Vadas įsakė eiti, nes iš kažko sužinojo, kad netoliese yra kareivių.

Treigys norėjo dar truputį pasilikti su šaltiniu, bet kiti banditai pasakė, kad mes tavęs nepaliksime dėl moters pražūti. Banditai ir Treigys išėjo į mišką už Sadeckienės namų.

Kol banditai buvojo pas Sadeckienę, Dūdytė buvo kartu su šaltiniu ir ypatingų pokalbių nebuvo, sėdėjo ir kalbėjosi bendromis temomis. Tarp kitko, šaltinis juokais pasakė jauniems banditams: „Kai jus užpuls rusai, tai visi išbėgiosite, nes jauni ir kariauti nemokate". Banditai atsakė: „Neišbėgiosime, o jeigu kariauti nemokame, tai išmoksime". Bet šaltinis pastebėjo, kad visi banditai nelinksmi ir iškankintos išvaizdos, o Vadas piktas ir visą laiką tylėjo, vis išeidavo į kiemą, pro langą žiūrėjo.

Atsisveikindamas Treigys pasakė, kad jiems reikėtų susitikti šeštadienį ar sekmadienį, kad susitikimo vietą ir laiką pasakys Dūdytė arba sesuo.

Išėjus banditams, šaltiniui Dūdytė parodė į miško pusę už Sadeckienės namų ir pasakė, kad ten, bunkeriuose, gyvena banditai, bunkeriai gerai užmaskuoti. Čia pat Dūdytė papasakojo, kad banditams trukdo vietos gyventojų karvės, kurios nuolat ateina prie bunkerių, ieško maisto likučių, bulvių lupenų, o kartą atėjusios apvertė katilą, kuriame buvo sudėtos virti nuskustos bulvės ir jas suėdė. Šaltinis patvirtino, kad tai ta pati vieta, apie kurią pranešė anąsyk. Be to, Dūdytė eidama pasakojo, kad neseniai pagavo vieną banditą iš Didžiasalio kaimo, kuris buvo ištremtas, bet iš tremties pabėgo, įstojo į gaują, bet legaliai gyveno savo namuose ir kartą jį buvo areštavę, o dabar suėmė su pistoletu.

Šaltinis eidamas domėjosi, kur dabar gyvena jo pažįstamas Juozas Treigys. Dūdytė atsakė, kad jis gyvena pas vieną ūkininką už 4 kilometrų nuo Lipliūnų kaimo kartu su broliu, bet kaimo pavadinimo ir ūkininko pavardės nepasakė, net ir tada, kai šaltinis dar paklausė. Dūdytė sakė, kad ten daug uogų ir kitą sekmadienį kartu su šaltiniu eis uogauti, kur ir susitiks su Treigiu.

Iš Albinos Treigytės pasakojimo.

„Turėjau tris brolius. Vienas žuvo prie Skirdžiaus ežero, antras - prie Nemuno, o trečias - Didžiasalyje. Motiejus žuvo 1947 m. gegužės 14 d. prie ežero. Jie buvo septyniese. Iš ryto dar vandens pasisėmė, ir rusai... Tikriausiai kažkas pasakė. Čia toks Lazauskas siautėjo."

MGB dokumentuose rašoma, kad sekti brolius Treigius buvo užverbuotas informatorius Pistoletas - g. 1891 m. Švenčionių aps. Rasališkių k., gyvenantis Diržų k. Informatoriaus 1947 m. liepos 19 d.pranešime sakoma: „Šaltinis būdamas Gerdašių bažnytėlėje girdėjo kaip Treigių motina Marija moteriai kalbėjo: „Gegužės 12 d. rusų azijatai nušovė jos sūnų Motiejų, o Vaikšnorą iš Šventojansko sužeidė į koją. Ji eis į Leipalingį, kur turi pažįstamą ir sužinos apie rusų kariuomenę.

„Juozas žuvo prie Nemuno, - pasakojo A.Treigytė. - Jis turėjo Druskininkuose merginą Jadzę Krūkonytę, kuri dirbo pašte. Su ja dar vokiečių laikais draugavo. Merginos iš mūsų kaimo mokėsi Druskininkuose, tai su ja vis pareidavo. Pas Oną Dūdienę - Sadec-ko seserį Lipliūnuose vis abu susitikinėdavo. Vieną sekmadienį, jau pasnigta buvo, jis palydėjo ją prie Nemuno, atrakino valtį, pasodino ir žiūrėjo, kaip ji iriasi per Nemuną. Iš anos pusės jį rusai nušovė..."

Leipalingio vls. MGB skyriaus vyr. operįgaliotinis
vyresn. leit. Zavoloda
1947.VII.7.
LSSR valstybės saugumo ministrui
generolui majorui drg. Jefimovui
Vilnius

Specpranešimas 10
apie dalinį Liepos gaujos likvidavimą ir bunkerių radimą

Iš informatoriaus Nematančio buvo gauta duomenų, kad Liepos gaujos dalyviai dažnai lankosi pas Lipliūnų ir Diržų kaimų gyventojus.

Realizuojant informatoriaus Nematančio duomenis, š.m. gruodžio 14 d. Lipliūnų k. (8690) ir Diržų k. (8890) rajone, Leipalingio vls. buvo įvykdyta čekistinė karinė operacija, kurioje dalyvavo MGB VV 34 ir 261 šaulių pulkai. Per operaciją Lipliūnų kaimo gyventojos Danios Vaikšnorytės namuose buvo nukautas Šarūno rinktinės 1-osios banditų kuopos vadas Ptakauskas Jurgis, Karolio s., g. 1911 m. Lazdijų apskr., Leipalingio vls., Mizarų k., lietuvis, nepartinis, iš buožių, slapyvardis Liepa, vokiečių okupacijos metais dirbo Kauno policijos skyriaus viršininku.

Diržų k. rajone, miške, buvo nukautas eilinis banditas iš Liepos gaujos - Treigys Juozas, Alekso s., g. 1924 m. Lazdijų aps., Leipalingio vls., Diržų k., lietuvis, nepartinis, iš vidutinių valstiečių, slapyvardis Kadugys.

Iš nukautųjų banditų paimta:

2 automatai, 2 pistoletai, 1 granata ir 30 šovinių, dokumentai, turintys operatyvinę reikšmę.

Ptakauskas ir Treigys yra agentūrinėje „Brodiačije" byloje Nr.419.

Operacijos metu sunaikinti 3 banditų bunkeriai.

Operacijoje pasižymėjo MGB VV 261 pulko eilinis Gruševskis Anatolijus Josifovi-čius, pastarasis asmeniškai nukovė banditų vadą Ptakauską. (...)

Atpažinimo protokolas "

1947 m. gruodžio 15 d.

Leipalingio mst.

Aš, Leipalingio vls. MGB skyriaus leitenantas Augaitis, dalyvaujant Lazdijų aps., Leipalingio mst. gyventojams Šimanskui, Antanui Mackevičiui ir Vladui Maslauskui šiandien atpažinome banditus, nukautus per 1947 m. gruodžio 14 d. čekistinę karinę operaciją, tai buvo:

1.    Ptakauskas Jurgis, slapyvardis Liepa, g. LSSR, Lazdijų aps., Leipalingio vls., Mizarų k., maždaug 38 metų, buvo gaujos vadas, kuri veikė Pūščios miško rajone.

2.    Treigys Juozas, Alekso s., slapyvardis Kadugys, g. Lazdijų aps., Leipalingio vls., Diržų k., maždaug 23 m., buvo asmeninis Liepos gaujos vado adjutantas, turėjo puskarininkio laipsnį.

Dėl to ir surašytas atpažinimo aktas.

Leipalingio vls., MGB skyriaus viršininkas leitenantas (Augaitis)
(Šimanskas)
(Mackevičius)
(Maslauskas)

Kopija tikra: Apskrities MGB skyriaus vyr. operįgaliotinis, vyresn. Itn. (Zavolodka)
Pažyma: Atpažinimo protokolo originalas yra agentūrinėje Brodiačije
byloje Nr.419

Pas nukautą Liepą MGB rado dokumentus, tarp kurių buvo Šarūno rinktinės 1947 m. spalio 20 d. įsakymas Nr.1 ir lapkričio 6 d. įsakymas Nr.2. Juose buvo parašyta, kad Vytenio grupę sudaro trys būriai:

I    būrio vadas Petras Vilkelis - Barzdukas.

II    būrio vadas Antanas Radžiukynas - Nevėžis (J.Kizelaičio parodymuose rašoma, kad Nevėžis buvo „A" štabo organizuotos puskarininkių mokyklos instruktorius).

III    būrio vadas Martynas Jurašius - Paberžis.

Nevėžio žūtis

1948 m. gegužės 4 d. Gerviškių k. Leipalingio skyriaus enkavedistai, vadovaujami vyresn. leitenanto Šepilovo, nukovė Nevėžį, Skroblą ir Balandį - Albiną Ramanavičių, g. 1921 m. Kučiūnų kaime. Operacijoje pasižymėjo, rašo MGB, jaunesnysis leitenantas Macenis.

Apie žuvusių partizanų mirtį buvo sukurta tokia daina:

Mirtim jie džiaugės trijų vyrų,
Kurie ramiai kraujuos gulėj.
Nevėžis, Skroblas ir Balandis...
Kartoj linguodami rugiai.

Paberžio žūtis

1949 m. vasario 26 d. Krivonių kaime emgėbistai suėmė partizaną Uolą - Alfonsą Vaikšnorą, g. 1913 m. Buteliznos kaime. Su juo ėjusį III būrio vadą Paberžį vijosi keliolika kilometrų ir Vilkanastrų kaime nušovė.

Per tardymą Uola pasakojo, kad Pūščios miške yra apie 50 bunkerių. Parodė Barzduko bunkerio vietą. 1949 m. kovo 9 d., Onos Paliutienės troboje, bunkeryje, priešindamiesi kariuomenei, žuvo Barzdukas, Milžinas - Bolius Sotnikas, Vėjūnas - Juozas Barkauskas ir Tautmylis - Petras Žakevičius.

Beje, anksčiau Uolą Kazimieraitis buvo apdovanojęs juostele už drąsą.

Alfonsas Vaikšnoras - Uola

Iš 1949 m. kovo 2 d. tardymo protokolo12

(...)

Šiauriau Lipliūnų kaimo, už kokių 700-800 metrų, miške yra bunkeris, įrengtas 1948 m. rudenį, jame telpa 2 žmonės. Po pušimi iškasta duobė ir iš netašytų rąstų padarytos sienos ir lubos. Užmaskuotas spygliais ir samanomis. Įėjimas uždengtas dangčiu, kuris atidengiamas užmaskuota viela. Šis bunkeris įrengtas Šturmo grupei. Šiame bunkeryje slėpėsi Tigras ir Žaliamiškis. Tigras buvo nukautas Krivonyse, o Žaliamiškis slepiasi bunkeryje, apie kurį kalbėjau anksčiau, vienas. Aš paskutinį kartą šiame bunkeryje buvau 1948 m. gruodžio 27-28 dienomis. Tikslios bunkerio vietos nežinau, bet vietovę parodyti galiu.

Norkūnų kaimo rajone, Norkūnų miške yra 1947 vasarą įrengtas bunkeris, kuriame telpa 6-7 žmonės. Vietovę galiu parodyti. Jis yra 2 1/2 m pločio ir 3 m ilgio, iš rąstų, užmaskuotais spygliais ir samanomis. Dangtis atidengiamas užmaskuota viela. Šiame bunkeryje slepiasi: Barzdukas, Kielė, Milžinas ir (?). Jame paskutinį kartą buvau 1948 m. gruodžio 10 d. Barzduko bunkerį gerai žino ryšininkas Juozas Nasetka, jis gali parodyti Ouozas Nasetka, g. 1907 m. Sventojansko kaime, gyvena Norkūnų kaime).

Iš 1948 m. kovo 10 d. J.Nasetkos parodymų.

(...) „Trečią kartą Barzduką mačiau 1949 m. kovo 6 d. Smališkių kaime, Leono Paliučio namuose. Kai aš įėjau į trobą, Barzdukas, atidengęs bunkerio dangtį, kuris buvo įtaisytas krosnyje, iš jos išlindo ir manęs paklausė, ko aš atėjau. Aš atsakiau, kad noriu pirkti paršą, bet L.Paliūtis atsakė, kad paršo neparduos. Daugiau su Barzduku nekalbėjau ir išėjau".

„Be tų bunkerių, apie kuriuos išpasakojau, žinau apie 30 bunkerių Pūščios miške, kuriais naudojomės laikinai, per siautimus („ablavas"). Šiuos bunkerius žino tik banditai"- Uola

Aktas

1949 m. kovo 9 d. Leipalingis

Mes, žemiau pasirašę, LSSR MGB darbuotojas majoras Trusovas, Lazdijų aps. MGB skyriaus 2-N poskyrio viršininko pavaduotojas kapitonas Koroliovas, MGB VV 34/2 š.p. vadas kapitonas Burlakovas ir suimtas banditas Alfonsas Vaikšnoras, slapyvardis Uola, surašėme šį aktą dėl to, kad šią dieną, pagal bandito Vaikšnoro duomenis ir jam asmeniškai dalyvaujant, Leipalingio vls., Norkūnų kaime buvo surastas bunkeris, kuriame slėpėsi trys banditai.

Per susišaudymą du banditai buvo nukauti, o vienam pavyko pabėgti.

1.    Bolius Sotnikas - Milžinas.

2.    Juozas Barkauskas - Vėjūnas.

Buteliznos kaime išaiškintas bunkeris, iš kurio paimta ginklų.

Parašai

Ten ir tada žuvo Vytenio tėvūnijos vadas Barzdukas - Petras Vilkelis, g. 1910 m. Dulgininkų kaime.

Virš bunkerių kvatojo šmėklos
Ieškojo nekaltų aukų.
Mielas Vėjūne, Milžinėli,
Apšlakstėt bunkerį krauju...

Perletas 13

Kapčiamiesčio MGB skyriaus viršininkas Bobkovas užverbavo agentą Perletą, g. 1928 metais. Perleto motina išvežta į Sibirą, o jis vis slapstosi. MGB, jį verbuodama, pažadėjo sugrąžinti iš Sibiro motiną, jeigu jis su jais bendradarbiaus.

Ir štai 1950 metais sausio 28 d. kariuomenė, vedama Perleto, išėjo į Paliepio kaimą. „Nepriėjus bunkerio, rašo MGB, Juozo Barkausko sodyboje kariuomenė susidūrė su trimis partizanais". Per susišaudymą žuvo Miškas - Juozas Braslauskas, g. 1915 metais Pertako kaime, I būrio vadas Žvejas - Juozas Dabušinskas, g. 1918 metais Snaiginio kaime, ir partizanas slapyvardžiu Vakaras.

„Kai prasidėjo susišaudymas, rašo MGB, Perletas, kaip buvo su Bobkovu susitaręs, pabėgo". Emgėbistai, ieškodami partizanų, ir paskiau išnaudos niekieno nepastebėtą „bėglį".

Papartis

1950 metais birželio 2 d. 00 val. Vytenio tėvūnijos vado Paparčio - Juozo Volungevičiaus būrio partizanai Bedalis ir Savanoris (jie anksčiau priklausė Mindaugo tėvūnijos

2 būrio 3 skyriui) Valentų kaime apšaudė stribus. Iš užsiliepsnojusios apylinkės pastato vienas po kito ėmė šokinėti pro langus stribai. Varviškės garnizono enkavedistai, išgirdę šaudymą, atskubėjo „liaudies gynėjams" į pagalbą. Šuo, vedęs enkavedistus, pametė partizanų pėdsakus ir persekiojimas nutrūko. Iš Lazdijų atvyko valsčiaus MGB skyriaus viršininkas drg. Petrošius ir prisakė savo agentams Paslapčiai, Irenai, Budriui ir Lesnojui sužinoti, kas dalyvavo stribų užpuolime. Agentai informavo, kad užpuolime dalyvavo jau minėti partizanai ir Juozas Valenta, kurį MGB spalio 30 dieną areštavo.

Paparčio žūtis 14

1950 metų gegužės 27 dieną agentai Žmona (Žena) ir Mackeliūnas pranešė, kad Dulgininkų kaime, pas Ivanauską lankosi partizanai. Tenai birželio 5 dieną MGB surengė kariuomenės pasalą. Naktį vienas partizanas, išėjęs kiemą, pamatė, kad yra apsupti. Per susišaudymą su kariuomene žuvo Vytenio grupės vadas Papartis - Juozas Volungevičius, g. 1926 m. Paserninkų kaime, 2 būrio vadas Radastas- Juozas Kanklevičius, g. 1932 m. Miškinių kaime ir Savanoris - Juozas Rutkauskas, g. 1902 m. Barčių kaime. Žuvo ir vienas kareivis - Kurtinas Viktoras Leonovičius.

Diemedis Vytenio tėvūnijos vadu paskyrė Sapną - Zigmą Stravinską, g. 1918 metais Vilkininkų kaime.

1950 metais liepos mėn. agentas Gardinas pranešė, kad Vytenio tėvūnijos šeši partizanai slapstosi Pūščios miške, tarp Lipliūnų ir Krivonių kaimų, netoli Dūdienės namų.

1950 metų lapkričio 19 dieną, apsuptas kariuomenės, Kancevičiaus namuose nusišovė Vaidila - Juozas Matulevičius, g. 1928 metais; jis buvo pabėgęs iš sovietų armijos.

Pasakoja Matulevičiūtė:

„Rusams pranešė Jonas Petrauskas. Macenis... Jis, rodos, buvo Lietuvos kacapas. Leipalingyje, Kauko namuose, gyveno su savo šeima. Dar neseniai kažkas jį matė Šeštokų geležinkelio stotyje: eina su baltu lietpalčiu, su lazdele, jau visai senukas. Kai mane tardė, turėjau ilgas kasas, tai nurovė: „Sakyk, bliade, kur yra banditų bunkeris?!" Tada man buvo 17 metų. Jis žmonėms nagus lupo."

Jaunučio žūtis

1951 m. vasario 22 d. Didžiasalio k.

Aktas

Mes, žemiau pasirašę, Veisiejų MGB skyriaus viršininko pavaduotojas kapitonas Kiriupinas ir to paties rajono MGB skyriaus viršininko pavaduotojas leitenantas Renkauskas iš vienos pusės, karinio dalinio 3212-P štabo viršininkas kapitonas Ponomariovas, 3212,4 š.k. vadas kapitonas Bondarevas iš kitos pusės, surašėme šį aktą apie tai, kad 1951 metų vasario 22 dieną, vykdydama čekistinę karinę operaciją Didžiasalio k. š.k. komanda miško pakraštyje surado bunkerį su banditais.

| pasiūlymą pasiduoti banditai paleido iš automatų ugnį. Per kautynes bunkeryje buvo nukauti 4 banditai. Pastarųjų asmenybės nenustatytos.

Iš bunkerio buvo paimta:

1.    Vienas šautuvas.

2.    PPŠ automatų.

3.    3 pistoletai.

4.    Raketinis pistoletas.

5.    100 vnt. įvairių šovinių.

6.    Įvairių dokumentų.

Agentas Nematantis MGB pranešė, kad nukautieji partizanai yra Sapnas - Zigmas Stravinskas, Jaunutis - Viktoras Bučionis ir Jaunučio žmona, o ketvirtojo nežinąs.

Atpažinimo protokolas

1951 m. vasario 28 d.

Aš, LSSR Kauno sr. Veisiejų r. MGB skyriaus viršininko pavaduotojas leitenantas Renkauskas šią dieną parodžiau atpažinti liaudies gynėjui Juozui Švitrai nukautus banditus, iš kurių jis atpažino:

Sapną - Zigmą Stravinską iš Vilkininkų kaimo.

Jaunutį - Viktorą Bučionį, Vytenio tėvūnijos štabo viršininką, g. 1927 m. Buteliznos kaime.

Linksmutį - Bolių Ivanauską, g. 1934 m. Didžiasalio kaime.

Lakštingalą - Angelę Janulevičiūtę, g. 1930 m. Varnėnų kaime.

Vėliau emgėbistams paaiškėjo, kad žuvo ne Sapnas, o Vytautas Maslauskas iš Varnėnų kaimo, kurio tėvus išvežė, o jis 1951 m. vasario 10 d. įstojo į partizanus ir to paties mėnesio 22 d. žuvo.

1951 m. balandžio 26 d. J.Petrauskas, g. 1912 m. Sankonių k., užverbuotas agentu Gomožu.

Agentūrinė byla „Brodiačije"

Visiškai slaptai

Agentūrinė byla „Brodiačije" Nr.419 Vadovauja sekimui: rajono MGB skyriaus vyr. operatyviniai įgaliotiniai, leitenantai Macenis ir Bobkovas

Pažyma 15

(...)

Žinios apie gaujas ir jų ryšius šnipinėjančią agentūrą

Nr. Kategorija ir Prie ko iš šnipinėjamų objektų Su kuo palaiko ryšį slapyvardis turi priėjimą arba ką paskiriamas šnipinėti

1.    Ag. Žmona Šnipinėja gaujos dalyvius per R MGB S vyr. operįgaliotnis (Žena)    veikiančią banditų ryšininkę    leitenantas Macenis

Stasę Vilkelytę

2.    Inf. Mackeliūnas Šnipinėja gaujos dalyvius per buv. „

bandito Šturmo motiną - Oną Radzevičienę

3.    Inf. Gardinas Šnipinėja gaujos dalyvius per „

ryšininkus ir Praną Prapiestį

4.    Inf. Nematantis Turi tiesioginį ryšį su gaujos    „

dalyviais - štabo viršininku Jaunučiu

5.    Inf. Akis    Šnipinėja per ryšininkę    „

Uršulę Vilkelienę

6.    Inf. Miškinis Turi glaudų ryšį su gaujos    R MGB S viršininkas, majoras

dalyviais Sauliumi ir Voveruška, Krugovcovas per kuriuos šnipinėja kitus gaujus narius

7.    Inf. Irena    Šnipinėja gaujos dalyvius per R MGB S vyr. operįgaliotinis

ryšininkus: Lazauskaitę ir    leitenantas Bobkovas

Elę Skrabulytę

8.    Inf. Budras    Šnipinėja gaujos dalyvius per  „

banditų ryšininkę Gaušytę

Kauno sr. MGB Veisiejų rajono skyriaus viršininkas

majoras (Krugovcovas)

Žena 16

1951 m. rugpjūtį Perepalovas, Oleinikas, Sinicynas ir Počkajus pasirašė tokio turinio partizanų suėmimo planą.

Š.m. rugpjūčio 12 d. banditai Žvalgas ir Banga buvo atėję į Dulgininkų kaimą pas agentą Žmona (Žena) ir jai pasisakė, kad jie eina į pasitarimą (į kur nepasakė), o grįždami užeis pas ją.

Š.m. rugpjūčio 17 d. Žmona (Žena) Dulgininkų k. gyventojo, ryšininko Petrausko ūkyje susitiko su banditais Žvalgu ir Kalėda, kurie sakė, kad jie netrukus užeis pas ją.

Būtina prieš banditus Žvalgą, Bangą ir Kalėdą įvykdyti operaciją ir juos suimti panaudojus pagal planą preparatą „22".

1.    Agentei Žmonai (Žena) duota užduotis: penktadienį - t.y. 1951 m. rugpjūčio 31 d. kartu su banditų rėmėju Petrausku išvaryti naminės, iš Petrausko tai būtinai sužinos banditai.

2.    Išvarytą naminę Žmona pasideda kluone, kuriame su ja susitarus bus pasislėpusi kariuomenės operatyvinė grupė, vadovaujama Veisiejų r. MGB skyriaus 2-N poskyrio viršininko pavaduotojo leitenanto Macenio ir operatyvinio darbuotojo vyresn. leitenanto Griaznovo su MGB vidaus apsaugos 8 komandos 5 kareiviais. Pas operatyvinės grupės vyresnįjį leitenantą Macenį bus laikomas naminės butelys su preparatu „22".

3.    Įvedant operatyvinės kariuomenės grupės apgultį, Žmona bus instruktuota, kaip reikės pavaišinti banditus namine, taip pat ir su preparatu „22".

4.    Žmona eina į kluoną ir paima du butelius. Agentės ėjimas į kluoną bus signalas, kad jo namuose yra banditai, paskui kariuomenės grupė stebi signalą dėl preparato „22" panaudojimo.

5.    Agentė Žmona, sugrįžusi iš kluono su namine, pirmiausia pavaišina banditus namine be preparato „22". Kad nesumaišytų butelių, su agente bus sutarta, jog tamsiame butelyje bus naminė be preparato, o šviesiame - su preparatu „22".

6.    Tuo atveju, jeigu sargyboje stovės banditas, Žmona, pavaišinusi esančius troboje banditus, namine su preparatu „22", juo pavaišins ir banditą, stovintį sargyboje.

7.    Žmona bus instruktuota, kad preparato „22" kaip nors atsisakytų ir negertų, bet jeigu atsisakyti nepavyktų, tai jai bus įduota neutralizuojamoji tabletė.

8.    Signalas, kad naminės su preparatu banditai, esantys troboje, panaudojo, bus agentės su balta skarele išėjimas į kiemą, o signalas, kad stovintis sargyboje banditas, irgi pavaišintas preparatu, bus jos kosėjimas.

9.    Operatyvinė kariuomenės grupė, gavusi signalą, eina į trobą, kur yra girti banditai, juos nuginkluoja ir surištus išveža į mišką, kuris yra nuo Žmonos ūkio už 20-30 metrų ir ten po vieną sukelia į mašiną, kuri operatyvinės kariuomenės grupės bus iškviesta racijos signalu į Dulgininką mišką už kilometro nuo Žmonos ūkio.

10.    Jeigu agentei Žmonai nepavyktų panaudoti preparato prieš banditą, stovintį sargyboje, o kitiems pavyktų, tokiu atveju kariuomenės operatyvinė grupė imasi priemonių šį banditą likviduoti, o kitus suimti.

11.    Tuo atveju, jeigu nepavyktų preparato panaudoti prieš visus banditus, kariuomenės operatyvinė grupė imasi priemonių juos likviduoti, kai agentė išeis iš trobos.

12.    Suimti banditai sukeliami į mašiną, pristatomi į UMGB, kur patalpinami į specialiai parengtą kamerą, ją stebi leitenantai Macenis ir Griaznovas.

Atgavusius sąmonę banditus tardys skyriaus viršininkas kapitonas Liniovas ir leitenantas Macenis.

13.    Agentei užšifruoti bus įvykdyti tokie veiksmai:

a)    Tuo atveju, jeigu banditai bus suimti be triukšmo, jiems per tardymą bus įteigta, kad jie suimti girti miške.

b)    Jeigu banditai būtų paimti likviduojant stovintį sargyboje banditą, kariuomenės operatyvinė grupė kitus banditus greitai suims ir išveš į mišką, kur inscenizuos susišaudymą.

Už operaciją atsakingas Veisiejų MGB skyriaus viršininkas majoras Perepalovas ir 2-N valdybos skyriaus viršininko pavaduotojas majoras Paškovas".

Tačiau įvyko ne taip, kaip buvo sugalvota pagal operatyvinį agentūrinį planą.

Agentė Žmona (Žena)8 1952 metais sausio 1 d. MGB pranešė, kad į jos namus buvo atėję partizanai Banga ir Dobilas, apsirengę tiktai švarkais ir ginkluoti pistoletais. Ji mananti, kad jie slepiasi kažkur netoli jos namų.

8 Agentė Žmona (Žena) - g. 1921 metais ir gyvenanti Dulgininkų kaime.

Enkavedistai ėmė ieškoti bunkerio, kurį surado. Jis buvo Mikalinos kaime, prie Zigmo Kuckailio namų. Į enkavedistų ultimatumą pasiduoti partizanai atsakė šūviais. Bet žuvo Banga - Antanas Voveruška, g. 1929 metais Stalų kaime, ir Dobilas - Vytautas Kalėda, g. 1930 metais Šutronių kaime.

1952 metais sausio 8 d. Veisiejų emgėbistams Monika Kuckailienė prisipažino, kad

1951 metų gruodį pas ją atėjo Dobilas su Banga ir prašė jos vyrą Zigmą leisti jiems netoliese jo namų įsirengti bunkerį. Žmogus sutiko. Ir maždaug už 200-300 metrų nuo namų, krūmuose, jie įsirengė bunkerį.

Visiškai slaptai

Agentės Žena charakteristika17

Agentė Žena yra 1946 m. nukauto bandito, tuo metu veikusio Veisiejų valsčiaus teritorijoje, žmona.

Žena tarp rėmėjų bazės ir įskaitinio elemento turi plačius ryšius ir sumaniai juos šnipinėja. Per savo bendradarbiavimo su MGB laiką (nuo 1950 m. gruodžio) agentė Žena teikia vertą operatyvinio dėmesio medžiagą. Š.m. vasarį pagal jos duomenis Lipliūnų miško masyve nukauti du Vytenio gaujos dalyviai. Dirbdama su MGB organais yra atvira, duotas užduotis įvykdo sąžiningai, konspiratyvi, stropiai eina į konspiracinius susitikimus. Visa jos teikta medžiaga teisinga ir patikrinta.

Žena ne vieną kartą buvo apdovanojama. Šiuo metu šnipinėja Žvalgo banditų grupę.

Veisiejų rajono MGB skyriaus viršininkas majoras
parašas
1951 m. rugpjūčio 28 d.

Šiapus ir anapus uždangos

1951 metais liepos 14 dieną emgėbistai gavo iš Veisiejų agentės Žmonos ir Druskininkų agento Vasario pranešimus, kad rajone pasirodė nematytų partizanų ir išmestų iš lėktuvų Lietuvon parašiutininkų. Pas agento Vasario seserį, gyvenančią Degėsių kaime, birželio 9 dieną buvo atėjęs Diemedis su Drąsuoliu ir vienas nepažįstamasis su barzda ir apsivilkęs nauju munduru.

Emgėbistai agento Vasario seseriai parodė Skirmanto nuotrauką. Ji sakiusi, kad šis žmogus buvo atėjęs birželio 9 dieną.

Persekiotojai mano, kad „po smūgių, suduotų Kazlų Rūdoje, Panemunėje, Prienų ir Jiezno rajonuose, Skirmantas bandys pereiti į Vakarus. Jie žino, kad 1949 metų balandį per sieną į Vakarus Rimvydą ir Klajūną lydėjo Vytenio grupės partizanas Trimitas, taip atsitikti gali ir dabar, todėl numato suaktyvinti agentūros ir kariuomenės veiksmus. MGB rašo: „Adolfas Jakimonis iš Krivonių kaimo 1949 metais buvo susitikęs Krivonių kaime su Vanagu. Pas jį dažnai lankosi Sapnas, Varpas, Banga, Jūreivis ir kiti. Jį reikia areštuoti ir perleisti per SG (SG - partizanais apsimetę smogikai - B.K.). Saknevos kaime gyvena Stepanija Dimšienė, Papėčių kaime - Vincas Vaitulionis - jie 1948 metais lydėdavo pogrindininkus per sieną".1

Partizanas Klajūnas - agentas Bronius 18

1951 metų rugsėjo naktį iš 11 į 12 d. Klajūną su smogikais MGB permetė iš Lenkijos per sieną Veisiejų rajone. „Kad mūsų legenda būtų panašesnė į tiesą ir kad greičiau pasklistų apie banditų perėjimą iš Lenkijos, rašo MGB, pasienio juostoje ir Klajūno grupės išmetimo rajone pasienio kariuomenė inscenizavo sienų pažeidėjų persekiojimą ir paieškas, apsimetant, kad buvo aptikti „pažeidėjų" pėdsakai"..

Klajūno smogikams maršrutas buvo parengtas taip, kad, eidami nuo sienos pusės į spėjamą Dainavos apygardos vadų slaptavietę, galėtų susitikti su partizanų ryšininkais ir sužinoti apie partizanus. Jeigu tektų susitikti su partizanais ar ryšininkais, tai reikia jų paprašyti, kad padėtų susitikti su Dainavos apygardos vadu Diemedžiu. O susitikus su partizanų būriu, reikia sužinoti apie ryšius su Dainavos apygardos vadais, susitarti dėl būsimo ryšio ir prireikus su jais susitikti. „Su Klajūnu ir agentų-smogikų grupės vyresniuoju, - pastebi MGB, - operatyviniai darbuotojai susitikinėjo kiekvieną naktį". Per tuos susitikimus agentai emgėbistams raportavo apie užduoties eigą, ką sužinojo apie partizanus ir gaudavo užduotis kitai dienai. „Visi ryšininkai ir rėmėjai, kuriuos aplankė agentai, - džiaugiasi MGB, - atpažinę Klajūną, jo grupę sutiko gražiai: parodė, kur pasislėpti, davė valgyti, pranešdavo apie kariuomenės ir ginkluoto aktyvo judėjimą". Rugsėjo 14 dieną smogikai užėjo pas Vytenio partizanų grupės ryšininką Kumpį. Šis Vytenio partizanų grupės ryšininkas pažadėjo suvesti su grupės vadu Sapnu. Kitą dieną Klajūnas susitiko su Sapnu ir 10 jo partizanų. Sapnas apsidžiaugė, kad vadas Klajūnas sugrįžo iš Lenkijos. Tiek laiko buvo nesimatę. Sapnas papasakojo Klajūnui apie neseniai įvykusį partizanų pasitarimą Bestraigiškės miške, kad jį vedė apygardos vadas Diemedis, kad ryšius su Šarūno rinktine Sapnas palaiko per Juozapavičiaus grupės vadą Medelį ir paaiškino, kaip su juo susitikti. Sapnas net pasiūlė palydėti Klajūno „partizanus" iki Bestraigiškės. Bet Klajūnas sakėsi surasiąs vienas, nes tas vietas gerai žino, tik susitarė dėl ryšio ir išėjo pas Medelį. (Plačiau apie Bestraigiškę - skyrelyje „Dainavos apygardos vadas Diemedis".)

Po išdavystės Bestraigiškėje

Rugsėjo 30 dieną Klajūno smogikų grupė, sustiprinta dviem emgėbistais, mokančiais kalbėti lietuviškai, ir prisistatančiais iš Šarūno rinktinės štabo, buvo išmesta Vytenio partizanų grupės veikimo rajone. Per ryšininką Kumpį Klajūnas išsikvietė Sapną ir liepė jam surinkti partizanus pasitarimui. „Toks įsakymas buvo duotas tam, - paaiškina MGB, - kad, susirinkus į pasitarimą visai gaujai, ji būtų nuvesta į mišką giliau ir tenai likviduota". Sapnas atsivedė šešis partizanus, nes kitų nesurado, jie neva išėję rengti bunkerių žiemai. Spalio 2 d. per pasitarimą su partizanais Klajūnas perskaitė Šarūno rinktinės vado Žilvičio įsakymą (Žilvitis jau buvo žuvęs - B.K.), susijusį su Vytenio grupe, ir Diemedžio (taip pat jau žuvęs - B.K.) įsakymą, kad Klajūnas yra paskirtas Dainavos apygardos štabo viršininku. „Sapnas ir jo partizanai šį įsakymą priėmė nuolankiai, - rašo MGB, - ir Klajūno autoritetas sustiprėjo". Spalio 3 d., paaiškėjus, kad daugiau ateinančių partizanų nesulauks, smogikai ryžosi suimti susirinkusius. Pirmiausia suėmė Sapną. Klajūnas pasiūlė Sapnui kartu eiti prie tolėliau esančio siųstuvo ir perduoti užsieniui žinių. Abu išėjo perduoti žinių. Su jais dar ėjo leitenantas Popovas (turėjęs agento smogiko užduotį) ir emgėbistas leitenantas Martusevičius (taip pat turėjęs smogiko užduotį). Kiti pasiliko prie ugnies laukti sugrįžtant vadų.

„Už 4 kilometrų nuo lagerio Klajūnas pasiūlė pailsėti. Poilsio metu Sapnas rūkė, bet ranką buvo įkišęs į kišenę, kurioje laikė granatą. Kad Sapnas ranką ištrauktų, Klajūnas jį paklausė, ar geras jo kompasas. Sapnas ištraukė ranką parodyti kompasą, tuo metu leitenantas Popovas ir smogikas Tigras staiga čiupo jam už rankų ir surišo. Sapnas iš pradžių galvojo, kad tai juokais, bet kai jam pasakė, kad jie nejuokauja ir kad surišo jį apygardos štabo įsakymu, jog būtų perduotas „partizanų teismui" už taikių žmonių plėšimus, Sapnas ėmė prašyti paleisti".

Surišę Sapną, Klajūnas su Tigru pasiliko jo saugoti, o leitenantas Popovas nubėgo naktį į Druskininkus ir iškvietė enkavedistus. Pamatę enkavedistus, Klajūnas ir Tigras pabėgo palikę surištą Sapną. Enkavedistai jį, neva, radę atsitiktinai.

Paskui Popovas ir Tigras sugrįžo pas partizanus, laukiančius prie ugnies, ir pasakė, kad Klajūnas su Sapnu dar prie siųstuvo.

„Vienas iš smogikų, neva, jo gimtadienio proga, pasiūlė išgerti. Penki banditai ir buvęs su jais rezervistas Dėdė gėrė, bet vienas atsisakė. Jis ir tas, kurio preparatas nepaveikė, buvo nušauti iš begarsių pistoletų, o kiti suimti".

Emgėbistai paėmė 2 partizanų kulkosvaidžius, 5 šautuvus, 4 granatas, 1000 šovinių, žiūronus ir susirašinėjimo medžiagą.

„Per ataskaitinį periodą mūsų MGB 2-N valdyba įvykdė specialią užduotį: 1951 m. spalio 4 d. Krivonių kaime buvo nukauti: Linas - Antanas Kvedaravičius, g. 1933 m. Šutronių kaime, Žvalgas - Juozas Juknevičius, g. 1929 m. Bertašiūnų kaime, Vėjelis -Antanas Bučionis, g. 1933 m. Bertašiūnų kaime.

Suimti:

Sapnas - Zigmas Stravinskas, g. 1918 m. Vilkininkų kaime.

Jūreivis - Jonas Kvedaravičius, g. 1929 m. Šapurų kaime.

Viltis - Juozas Janulevičius, g. 1933 m. Taikūnų kaime.

Milžinas - Vytautas Palačionis, g. 1930 m. Palačionių kaime".

Sapną ir Jūreivį karinis tribunolas 1951 m. gruodžio 4 d. Alytuje, parodomajame teisme, nuteisė mirties bausme pakariant.

„Kvalifikuoti agentai" ir toliau dirbo savo juodą darbą...

Pasakoja Adolfas Janulevičius

„Palaukite, aš Jums pasakysiu. Čia kalti patys partizanai. Buvo toks Klajūnas. Kokiu tai būdu jis bėgo į Ameriką ir jį sugovė, jam nukirto kojų. Indėjo guminį kojų. Ir jis, matyt, prižadėjo išduoti partizanus. O šitaip buvo. Pirmiausia, kaip atėjo čia, jie parėjo iš Bestraigiškės. Klajūnas, draugas mano. Na kaipgi. Bet tie neprisileido. Kiek jų ten žuvo, aš nežinau. Visur apstojo kariuomenė, ir šitie partizanai negavo žinios. Ir jie pirmiausia pasirodė Šutronyse, pas Kisieliaus Antanų, o paskui atėjo in Krivonis. Tie septyni - ir tie septyni. Apsimetę lenkų partizanais. Su jais buvo Klajūnas ir du iš mūsų krašto, lietuviai, sužinosite patys... Partizanai parėjo pas Pranakų Jakimonį. Tai Stravinskas, Palačionis, Mazėtis, Bučionis, Juknevičius, Kvedaravičiai. Parėjo pas Pranakų Jakimonį. Ir dabar netikėsiu... Jie sako: „Einam in Mizarus". Jų čia buvo stovykla. Atėjo pas mani. Aš juos pažįstu. „O kas čia?" - klausiu. „Čia lenkų partizanai, - atsako, - mūs draugai". Tai va tau draugai. Gerai dabar. Sako, rytoj galite neateiti, nes mes turime valgyti. O jie dar per Nemuną persikėlė ir ėjo į Dulgininkus. Vieną pažino, jis lietuvis. Matai, ponuli, kaip yra. Dabar kasa bulves. Nunešc reikia valgyti ir pasakyti, ar rusų nėra. Pasipjoviau šiečkos, čia kasa bulves ir miškan. Ugnis baisi kūrenasi, Kvedaravičius sėdi viduryje ir geria šnapsų. O tas man draugas sako: „Ar išgersi, Adolfai?" O jis lenku skaitės. Sakau: „Pats gerk". Ir Saveikis buvo prie ugnies, kalba už Lietuvą. Turėjo stiklinę, tai ir man įpylė sulig rinčių. Išgėriau. Ir sako: „Dabar, Adolfai, eik namo". Namo parėjau žemį kapstydamas. Atsiguliau lovon - ir stribai. Išvedė už pažastų. Nubudau Alytaus MGB. Ar velnias? Pats Macenis buvo. Paskui pasirodo, kad jie turėjo vaistų. Jono brolis nusišovė vieton, Bučionį nušovė Veisiejuose bėgantį, Juknevičių vedė parodyti bunKerį, tas ten pats nusišovė. Įlipo bunkerin, ten buvo ginklų, tai nušovė stribų ir pats nusišovė. Liko keturi: Palačionis, Mazėtis, Kvedaravičius ir Stravinskas. Tiesa, Stravinską iš vakaro išsivedė. Jų laukė stribai. Stravinskas šoko bėgti, o šitie „draugai" jį už sprando ir gyvą paėmė. Vado neužmigdė. O! Matai kas darėsi. Todėl, kad nebuvo mokytų. Pranas padėjo saugumui. Sėdim prie ugnies miške, o jau aplinkui rusai. Eina kur mūsiškis, iš paskos - lenkas. Jie Lietuvos partizanai... Cholera... su milinėm, su visokiais perkūnais... Ponuli, ponuli... Užmigdė. Saveikis sėdėjo prie ugnies ir vis kalbėjo už Lietuvą. Lenkai kalbėjo lenkiškai ir Saveikis su jais irgi -lenkiškai..."

Pasakoja Gražina Klimienė-Juknevičiūtė, g. 1925 m. rugpjūčio 19 d. Bertašiūnų k.

„Juos užmigdė Adolfas Jakimavičius ir Bronius Saveikis. B.Saveikį užverbavo, jis daug partizanų išdavė. Brolis - Žvalgas ir dar vienas atbudo. Juos vedžiojo po mišką, kad parodytų bunkerį. Jie bėgo. Juos nušovė Krivonių miške. Ten buvo daug enkavedistų mašinų.

Mano brolis Juozas-Žvalgas gimė 1929 m. gegužės 4 d. Bertašiūnų kaime. 1950 m. gegužės pradžioje jį paėmė į sovietų armiją. Išvežė iš Vilniaus. Jis iš tenai pabėgo ir grįžo su perskelta galva traukiniu. Leipalingio seselės jam galvą aprišo."

Visiškai slaptai

Perduoti per „VČ" 19 Drg. Ignatjevui Drg. Pitovranovui Drg. Šubniakovui Maskva

Tęsdami š.m. rugsėjo 27 d. pradėtą banditų Dainavos apygardos likvidavimo kombinaciją, agentų smogikų grupė, dalyvaujant suimant banditų vadui Klajūnui, spalio 4 d. Veisiejų rajone, miško masyve visiškai likvidavo aktyvią Vytenio gaują. Agentai smogikai, panaudoję operatyvinės technikos priemones, nukovė 3, suėmė 5 banditus: Nukauti: banditų grupės vadas Juknevičius Juozas, Motiejaus s., slapyvardis Žvalgas, g. 1929 m. iš buožių.

Banditai slapyvardžiais: Vėjelis ir Linas

Suimti: gaujos vadas Stravinskas Zigmas, Jonos s., slapyvardis Sapnas, g. 1918 m., iš vidutinių valstiečių, gaujoje nuo 1949 m. Jo pavaduotojas Kvedaravičius Jonas, Vaclovo s., slapyvardis Jūreivis, g. 1929 m., iš vidutinių valstiečių, banditai slapyvardžiais -Milžinas, Viltis.

Paimta: 2 kulkosvaidžiai, 5 šautuvai, 2 iš jų - automatiniai, 7 pistoletai, 4 granatos, apie 1000 šovinių, žiūronai ir banditų susirašinėjimo medžiaga.

Likviduotoji gauja 1950-1951 metais įvykdė teroristinių aktų prieš vietos aktyvą. Dainavos apygardos likvidavimo kombinaciją tęsiame.

Lietuvos SSR Saugumo ministras generolas majoras (Kapralovas)

1951 m. spalio 4 d.

Kelio pabaiga

1951 m. liepos mėn. MGB 2-N valdyba užverbavo agentą, slapyvardžiu Savanoris20, anksčiau buvusį Sakalo ryšininką Lakūną. Jį MGB bandys įvesdinti į Dainavos apygardos štabą. MGB 2-N valdybos skyrius Savanorį nusiuntė į Jonavos MGB skyrių, kur jis tris mėnesius gyveno stribų sąskaita. MGB jam organizavo susirašinėjimą „iš kariuomenės" su tėvais. Savanoris laiške tėvams rašė, kad rengiasi dezertyruoti. Ir štai vieną naktį uniformuotas Savanoris pasirodo tėvų namuose. „Pabėgėlis" gauna iš partizanų ryšininkų pistoletą ir pradeda savo „partizanavimą" - visų padedamas ir užjaučiamas. Spalio 25 d. jis ieško Krikštonyse Beržinio, bet niekaip neranda.

Savanoris tebeieško klajodamas po Leipalingio valsčiaus kaimus. Slapstosi pas pažįstamus, lindi tėvų namuose įrengtame bunkeryje. Kad žmonės labiau patikėtų „partizano" legenda, Savanorio namus dažnai lanko stribai, tėvai vis kviečiami į rajono MGB skyrių. Lapkričio pradžioje, susitarusi su Savanoriu, MGB jį prie namų apšaudė. Ilgainiui jis buvo suporintas su kitu Raseinių MGB agentu Lakštingala. Pateikiame jų laiško MGB ištrauką apie tai, kaip 1951 m. gruodžio 22 d. jie pasibeldė į Jono Janulevičiaus trobos duris. Pasigirdo: „Kas čia?" „Aš pasakiau savo pavardę", - rašo Savanoris. -„Įsileido. „Uždegsiu šviesą, nors pažiūrėsiu, kaip tu atrodai", - kalbėjo valstietis. Paskui jis klausinėjo: ar jo, kaip partizano, šeimos nepersekioja? „Kabinėjasi, mano tėvas jau du kartus sėdėjo", - atsakė Savanoris. - „O man vis viena: vieną kartą parveš - ir viskas"... Pradėjo smarkiai loti šuo. „Vaikai, bėkite, nes visą savaitę rusų nebuvo, o dabar gali būti rusai..." Savanoris su Lakštingala nuėjo toliau - užsuko pas Vilkininkų kaimo gyventoją Feliksą Lazicką. „Kai tik įėjome trobon, mums atnešė vakarienę ir butelį. Mes sakome, kad negeriame, kadangi dabar jau pamokyti su degtine. „Žinote, kas buvo Pūščios miške, dėl ko visa tai įvyko. Dėl degtinės..." Ten buvo ir Sapno motina. Ji pradėjo pasakoti, kad dabar žmonės ne tie. Jeigu Zigmui (Sapnui) žmonės būtų pranešę, tai Klajūno būtų neprisileidęs... Aš sakiau, kad jis buvo pas mus specialiai atėjęs, bet mano tėvai buvo gudrūs ir su juo nieko nekalbėjo... Ir į kambarį neįsileido. Išėjo svirnan miegoti.

Ištrauka iš laiško, rašyto MGB 1952 m. sausio 4 d.:

„Lazickas perspėjo mus, kad šiame rajone vaikščiotume atsargiai, kadangi dažnai pasirodo kareivių, neseniai Janulevičių nukovė, o dabar Vaitulionio ieško. Mes atsakėme, kad ir mūsų rajone tas pats, kadang kareiviai mūsų ieško, tai ir mūsų likimas tikriausiai tas pats... Po šitų žodžių Lazickas apsiverkė..."

1952 m. sausio 9 d. ataskaitoje pasakyta, kad Vytenio tėvūnijos sekime dalyvaujantys agentai Lakštingala ir Savanoris su partizanais dar nesusitiko. Kad su jais susitiktų, turi per Vilkininkų kaimo gyventoją Lazicką (Savanorio giminė) 1952 m. sausio pradžioje pasiųsti partizanams Zigmui Urbonui ir Antanui Vaitulioniui laišką, kuriame bus siūloma, kad netikėtai nesusidurtų, pasiskirstyti veikimo rajonais. Atsakymo iš jų dar negavę.

„Kad agentai būtų užšifruoti, - rašo MGB, - pastarieji pagal mūsų užduotį vasario pradžioje apsilankė pas Didžiasalio kaimo gyventoją Radvilavičių, kur pagal susitarimą su mumis turės būti inscenizuotas jų susidūrimas su kariuomenės grupe. Atėjus į Radvilavičiaus namus, jo žmona pradėjo jiems ruošti valgyti, o pats Radvilavičius išėjo sargybon. Pamatęs link namų einant grupę kareivių, jis pranešė agentams. Juos bebėgančius kareiviai apšaudė. Po to buvo surengta aktyvi jų „paieška", kur tęsėsi dvi paras".

1952 m. kovo 5 d. Savanoriui ir Lakštingalai buvo liepta likviduoti Zigmą Urboną-Varpą, Antaną Vaitulionį - Lakūną ir Antaną Stankevičių.

Agentai niekaip negali susitikti su partizanais, nors visur jų ieško. „...Mes išėjome iš miško, ėjome susitikti su Veisiejų rajono viršininku majoru Perepalovu, - rašo paaiškinamajame laiške MGB Lakštingala. - Išėjome iš miško, pamišky buvo ūkis, kurio šeimininko pavardės aš nežinau, mes užėjome į kiemą, kažkas garsiai kalba, mes galvojom, kad susirinkę kolūkiečiai kalba. Mes pradėjome eiti keliu. Tuo tarpu pasigirdo: „Stok!" -vieną ir kitą kartą. Mes nesustojome ir pradėjome bėgti, aktyvas pradėjo į mus šaudyti ir vytis, aš šokau bėgti į kairę, mano draugas į dešinę, jį vijosi dviese, o mane trys. Aš jau buvau netoli miško, ir aktyvas buvo šiek tiek atsilikęs, bet tie du, kurie vijosi mano draugą, nustojo jį vytis ir užbėgo man už akių, ir aš buvau apsuptas iš visų pusių. Tada aš parpuoliau ant žemės ir galvojau, gal jie manęs nepamatys. Bet vienas aktyvistas šaukia: „Vyrai, vienas banditas čia netoli guli, turbūt nušautas". Ir jie pradėjo eiti prie manęs. Tada aš matau: vienas aktyvistas jau netoli manęs - 15-20 metrų, atstatęs į mane šautuvą. Tada aš jam sakau: „Nešauk, pasiduodu". Tada jie subėgo visi ir mane paėmė. Lakštingala, 1952 m. balandžio 22 d."21

Taip MGB ir nepavyko šių agentų infiltruoti tarp partizanų, nes, kaip rašoma dokumentuose, „Didelį įtarumą tarp gyventojų sukėlė agento Lakštingalos buvimas grupėje, kur jo niekas nepažinojo ir todėl laikė MGB agentu.

Ryšium su tuo, kad šiuo metu banditai Urbonas ir Vaitulevičius (gal Vaitulionis?) nori susitikę su Savanoriu jį likviduoti, pastarasis slepiasi tėvų namuose, bunkeryje. Suderinus su MGB vadovybe, Savanoris artimiausiu metu bus legalizuotas ir pasiųstas į sovietų armiją. Dėl galimo prieš jį pasikėsinimo jam bus po legalizacijos paliktas ginklas".

Lietuvos SSR Veisiejų r. MGB skyriaus Kauno sričiai
Agentas: Savanoris
Lakštingala
Priėmė: Perepalovas
Visiškai slaptai
1952.01.4-5

Agentūrinis pranešimas 22
(pagal ag. bylą Brodiačije Nr. ...)

Pagal užduotį mes 1951 m. gruodžio 30 d. pasirodėme Sankonių k., kur pirmiausia apsilankėme pas pilietį Virbalį (Savanorio tolimą giminaitį). Užėjus į kambarį, Virbalis Savanorį pažino ir pasakė: „Aš apie tave jau girdėjau, kad dabar slapstaisi". Tolesnėje šnekoje, Virbalis pasakė, kad kai jūs beldėtės į duris, aš pagalvojau, jog rusai su Maceniu atėjo. Kai gyvas buvo Sapnas, tai belsdavosi štai į šitą langą, kur aš visada miegu (Virbalis parodė į langą). Ir perspėjo šaltinį Savanorį, kad jis kitą kartą belstųsi į šitą langą.

Per pokalbį su Virbaliu Lakštingala išeidavo karts nuo karto į kiemą pasižvalgyti. Virbalis stebėjosi sakydamas, kad kai banditas Kalnius pareikalavo iš Sapno ryšininkų sąrašo, tai tame sąraše buvo įregistruotas ir jis - Virbalis, bet jo kažkodėl į Sibirą neišvežė.

Kai su Virbaliu šiek tiek pasišnekėjome, pastarasis mums paruošė vakarienę ir kalbėjo: „Blogai, kad jūs čia nežinote kelių. Jeigu jūs vaikščiotumėte su Voveruška, jums būtų geriau, kadangi jis šitą rajoną žino. Į Virbalio žodžius mes atsakėme, kad tikriausiai ateis toks laikas, kai mes su Voveruškos grupe susitiksime, bet kol kas tenka veikti vieniems.

Mes išbuvome Virbalio namuose maždaug pusantros valandos. Prieš pat išėjimą jis, Virbalis, mūsų paprašė, jeigu kada nors mes būtume šiame rajone, tai būtinai pas jį užeitumėm, su tuo sutikome ir pažadėjome užeiti.

Iš Virbalio mes išėjome į Vilkininkų k., pas Vytautą Lazicką, g. 1925 m. (agento Savanorio giminė). Kai atėjome į jo ūkį, tai buvo maždaug 6-7 val. ryto, t.y. 1951 m. gruodžio 31 d. Nenorėdami kaimyno taip anksti kelti, nuėjome į kluoną, kur pailsėjome maždaug iki 11 val. dienos. Vietą, kur daržinėje uždaroma, anksčiau pats Lazickas buvo parodęs, kai mes pas jį buvome atėję pirmą kartą. Tuo metu, kai mes nubudome, Lazickas parvažiavo arkliais iš kolchozo, ir jo motina ruošėsi važiuoti į Veisiejus. Lazickas, kai mes išėjome iš kluono, pamatė ir mūsų paklausė, kaip mes čia atsidūrėme, kodėl neužėjome į trobą. Mes jam atsakėme, kad, į šitą rajoną vėlai atėję, nenorėjome jūsų gąsdinti. Lazickas mus perspėjo, kad šiame rajone vaikščiotume atsargiai, kadangi čia dažnai pasirodo kareiviai, sakė, kad šiomis dienomis nušovė Janulevičių, o dabar vaikšto ieškodami Vaitulionio. Į tai atsakėme, kad tokia pati padėtis ir mūsų rajone, kadangi kareiviai ieško mūsų ir mūsų likimas toks pats, kaip ir Janulevičiaus. Po šitų žodžių Lazickas apsiverkė. Tuo metu jo motina su Lazicko broliu išvažiavo į Veisiejus, o mes su juo užėjome į trobą, kur Vytautas Lazickas paruošė mums pietus. Per pietus Lazickas papasakojo, kad jis ką tik buvo pas Vilkininkų k. gyventoją Joną Petrauską, kur Vaitulioniui padėjo remontuoti vokiško šautuvo spyną, kadangi jo rusiškas dešimtukas veikia blogai. V.Lazickas mūsų paklausė, ar nenorėtume su juo susitikti ir pasikalbėti. Į tai mes atsakėme, kad pasikalbėti su juo būtina, kadangi dažnai veikiame šiame rajone ir galime atsitiktinai susidurti ir susišaudyti. Jam pasakėme, kad jis tegul ateina čia (pas Lazicką) arba tegul pasako, kur eiti mums. Po to Lazickas nuėjo pas Petrauską ir sugrįžo maždaug po 2 valandų, pasakė, kad Vaitulionio jis negalėjo surasti, bet Petrauskas, neva, jam (Lazickui) pasakė, kad banditas Vaitulionis turėtų ateiti vakare. Lazickas mūsų prašė užeiti vakare, kadangi pas jį bus jaunimo vakaras ir gali ateiti Vaitulionis.

Maždaug 16 vai. Lazickas pasiūlė mums su juo nueiti parsinešti naminės, mes iš pradžių pasakėme, kad negeriame degtinės, bet paskui sutikome. Tada Lazickas mums pasakė, kad su banditais iš Voveruškos grupės jis geria dažnai.

Atėję į Bubnio ūkį kartu su Lazicku, mes išgėrėme tris ketvirtines naminės ir, pabuvę apie valandą, išėjome. Eidamas Lazickas paprašė agentą Savanorį šautuvo. Kai pastarasis jį padavė, tai Lazickas su juo ėjo priekyje. Prie Lazicko ūkio paėmėme iš jo šautuvą ir išsiskyrėme. Mes patraukėme Varnėnų link, o Lazickas į namus.

Kai buvome pas Lazicką, tai jis mums pasakojo, kad per Kalėdas, pasiėmęs iš kolchozo savo arklį, kartu su Petrausku ir banditu Vaitulioniu važinėjo į Didžiasalio kaimą (rodos, pas Petrauską), kur buvo jaunimo vakaras. Šiame ūkyje visi išgėrė ir nuėjo pas Vladą Žuką, kur taip pat gėrė ir vėl grįžo į šokius. Kai antrą kartą atėjo į vakarą, banditas Vaitulionis pradėjo mušti būgną, kuris stovėjo troboje, kur vyko šokiai, tada vakaro dalyvis Juozas Karlonas, 30-32 metų iš Kaziulių k., numetė Vaitulioniui kepurę, už tai Vaitulionis Karloną sumušė.

Po to visi važiavo į Vilkanastrų kaimą, pas pilietį, pravarde Selvukas, kur dar išgėrė tris litrus samagono ir į namus sugrįžo antros dienos vakarą.

Mes, paėmę iš Lazicko šautuvą, užėjome į Janulevičiaus namus, kur tuo metu buvo pats Janulevičius, jo žmona, dukra ir kažkoks jų giminė (kuprotas senukas). Pradėjus šnekėtis, Janulevičiaus tėvas apsiverkė ir pasakė mums, kad kareiviai nušovė jo sūnų Juozą. Į tai mes atsakėme, kad už jo sūnų mes „atsiskaitysime" su kai kuriais aktyvistais ir valstiečiais, kurie jį išdavė. Po to mes papasakojome, kad ir dabar priversti daug vaikščioti, kadangi šiame rajone, kur mes turime bunkerį, dažnai pasirodo kareiviai. Ir prašėme Janulevičių mums padėti kur nors įsirengti naują slaptavietę. Janulevičius pasakė, kad jis sukrėstas sūnaus žūties ir nieko negali pasakyti, prašė užeiti kitą kartą.

Iš jo mes nuėjome pas Valentą, kur paėmėme truputį lašinių, ir nuėjome pas Bolių Janulevičių, bet, kai pasibeldėme į langą, jis iš karto mus pastebėjo, išėjo iš trobos ir pasakė, kad mes nelaiku atėjome, ir liepė skubiai pasišalinti, nes gretimame Bertašiūnų kaime jau trečia diena kaip yra kareivių. Jis parodė kelią, ir mes nuėjome. Užėję į vienus namus, esančius prie ežero, šeimininko pavardės nežinome (jo sūnus turi armoniką), mes paklausėme kelio pavadinimo ir paprašėme parodyti kelią į Vilkininkus. Palydėjo mus jo sūnus, po to jis grįžo namo, o mes nuėjome pas Lazicką. Kada atėjome pas jį, tai ten šokiuose buvo daug jaunimo. Pažiūrėję, kad Vaitulionio nėra, mes su visais atsisveikinome, juos perspėdami, kad niekam nepasakotų apie mūsų apsilankymą šokiuose, ir išėjome.

Kartu su mumis į kiemą išėjo ir Vytautas Lazickas, su kuriuo tarėmės, kaip mums geriau surengti susitikimą su banditu Vaitulioniu, Voveruška ir kitais, kad tarp mūsų neįvyktų susidūrimo.

Mes konkrečiai sutarėme, kad jeigu Vaitulionis bus nusiteikęs su mumis susitikti, tai jis pats gali ateiti pas Savanorio tėvą, pastarasis visą šią savaitę žinos mūsų buvimo vietą. Arba Vaitulionis gali atsiųsti ką nors iš savo ryšininkų taip pat pas Savanorio tėvą, arba, kai ateis mūrų ryšininkas pas Lazicką, buvo sutartas slaptažodis „Rublis".

Po šito pokalbio mes padavėme Lazickui laišką, kuris mūsų buvo parašytas iš anksto, banditui Vaitulioniui.

Laiško kopija pridedama prie konspiracinio pranešimo.

Iš čia perėjome į savo buvimo vietą, kur išbuvome iki 1952 m. sausio 4 d. Niekur nevaikščiojome, nes nežinojome, kur veikia mūsų kariuomenės grupės.

Savanoris
Lakštingala

Lakūnas 23

Iš majoro Perepalovo rašto generolui Kapralovui

Paaiškinamasis raštas dėl Šarūno banditų rinktinės vado Lakūno atvedimo į nelegalų susitikimą.

(iškirpta)

Verbuojamai Tulpei buvo duota užduotis išsiaiškinti, kaip nusiteikęs brolis ir kaip galima suimti, kad panaudojus šnipinėti ir banditams likviduoti. Tam agentė noriai sutiko.

Buvo nuspręsta su agentės pagalba ir panaudojus preparatą Lakūną paimti gyvą, kai jis ateis pas ją.

(1952 metų liepos 22 d. Tulpė rašė Druskininkų MGB raštelį, kuriame ji jaudindamasi klausė: Kaip iš velnio nagų ištraukti brolį?).

Saugumietis rašo toliau:

„...Aš su rajono MGB skyriaus operatyviniu įgaliotiniu jaun. leitenantu Paškausku nuvykau pas agentę ir pokalbyje su jos motina sutarėme, kad 1952 metų liepos 25 dieną mes su Lakūnu susitiksime jų namuose. Motina sutiko.

Sutartu laiku Lakūno tėvų namuose mes susitikome su Lakūnu. Jis atėjo be ginklo. Po pasikalbėjimo su Lakūno motina ir agente, Lakūnas buvo aprengtas kareivio uniforma ir automobiliu atvežtas pokalbiui į Alytaus rajono MGB skyrių.

Lakūno tardymas ir parengimas, dalyvaujant LSSR MGB 2-N valdybos skyriaus viršininkui drg. Zenechinui, užtruko iki 1952 metų liepos 25 dienos vakaro.

Per tardymą Lakūnas papasakojo apie banditų grupių, priklausančių Dainavos apygardai, struktūrą ir sudėtį, apie slapstymosi vietas ir Juozapavičiaus tėvūnijos, kuriai vadovauja Medelis, banditus. Papasakojo apie ne kartą aplankytą Medelio stovyklą, tačiau Lakūnas, ne visai mumis pasitikėdamas, sakė ne viską, neįstengėme iš jo išgauti išsamesnių parodymų.

Su mūsų pasiūlymu padėti MGB organams likviduoti banditų likučius Lakūnas sutiko ir sakė, kad likviduoti vadeivą Medelį kol kas netikslinga, kadangi per jį galima užmegzti ryšius su kitais banditais ir nustatyti slaptavietes.

Lakūnas savo ranka parašė liudijimą savo veiksmų patvirtinimui, parašė ministro, vardu pareiškimą, kuriame išdėstė:

„Aš, suprasdamas savo ir liaudies priešų banditų vykdomus nusikalstamus veiksmus, savo valia palieku gaują, pasižadu garbingu darbu padėti likviduoti liaudies priešus ir taip atpirkti savo kaltę.

Kreipdamasis į Jus, draugas Ministre, prašau suteikti man galimybę tai padaryti. Aš visomis jėgomis stengsiuosi padėti likviduoti gaujos, į kurią buvau įtrauktas, likučius, kad užsitarnaučiau garbingo piliečio vardą ir atgaučiau tas teises, kurių aš, pasukęs į neteisingą kelią, netekau. Todėl dar kartą prašau leisti man tai padaryti.

(iškirpta)

Po išsamaus instruktažo Lakūnui buvo duota užduotis užmegzti ryšį su banditais Varpu ir Stankevičiumi, atvesti juos į operatyvinį smūgį. Kad būtų išvengta susidūrimo su kariuomenės grupėmis, Lakūnui buvo nustatytas veikimo rajonas, kuris keisis priklausomai nuo aplinkybių.

Likvidavus nurodytus banditus ir po tam tikro Lakūno užtvirtinimo, spręsti klausimą dėl jo tolesnio panaudojimo.

1952 metų liepos 25 dienos vakare Lakūnas buvo atvežtas automobiliu į Vilkininkų kaimą. Lakūnui buvo paskirtas 1952 metų liepos 29 dieną sutartoje vietoje konspiracinis susitikimas, tačiau Lakūnas neatėjo.

Kad išsiaiškinčiau aplinkybes, aš su savo pavaduotoju vyr. leitenantu Renkausku ir kareivių grupe 1952 metų liepos 31 dieną, apsimetę, kad sodybas kratome ieškodami banditų, aplankėme Lakūno motiną, kuri mums perdavė raštelį ir pasakė: „Antanas liepė pasakyti Jums, kad viskas gerai". Raštelyje Lakūnas rašė: „Aš išėjau pas Medelį, kadangi jis jau tris kartus mane kvietė, o dabar manęs laukia bausmė. Gavau literatūrą ir kitą mažmožį. Susitikti negaliu, nes einame trise. Kai grįšiu, pranešiu ir susitikę pasikalbėsime išsamiau.

Viso gero, A."

Pagal susitarimą su Lakūnu, jeigu bus nutrauktas konspiracinis arba skubus susitikimas, jis mums praneš per savo motiną arba agentę Tulpę.

Per kitą konspiracinį susitikimą su Lakūnu bus nurodytos papildomos slaptavietės.

Konspiracinis susitikimas įvyks artimiausiomis dienomis, priklausys nuo to, kiek laiko jis bus pas Medelį.

Per konspiracinį susitikimą su agentu Juozu 1952 metų rugpjūčio 1 dieną vyr. leitenantas Popovas domėjosi, kaip Lakūnas elgiasi, ir Juozas jį charakterizavo teigiamai.

Būdamas pas Medelį, Lakūnas vaikšto į susitikimus su Beržiniu ir Varnėnu, bet rezultatai kol kas nežinomi.

(...)

Kaip Lakūnas toliau elgsis, sunku pasakyti, tačiau jo kandidatūra visiškai tinkama verbuoti.

Lakūno asmens savybės: fiziškai stiprus, drąsus, išsivystęs, raštingas, išsilavinimas vidurinis. Į gaują įstojo 1951 m. rugsėjį. Baigė Vilniaus miškų technikumo du kursus. Labai nori mokytis.

Visus gautus duomenis ir apie Lakūno elgesį pranešiu. Su juo dirbu aš, mano pavaduotojas Renkauskas ir vyr. operįgaliotinis 2-N valdybos vyresn. leitenantas Popovas.

1952 m. rugpjūčio 2 d. Veisiejų r. MGB skyr. virš. majoras (Perepalovas)

MGB apie Antaną Stankevičių

Iš tikrųjų Antanas Stankevičius yra gaujoje. 1952 m. vasario 17 d. jis su Urbonu atėjo pas agentę Žmoną. 1952 m. vasario 26 d. Stankevičius buvo sulaikytas.

Stankevičius paliudijo, kad 1951 m. gegužį jis užmezgė ryšį su Voveruška, Kalėda ir Urbonu, o birželio mėnesį jį užverbavo žvalgybininku, bet slapyvardžio dar nedavė. Pagal agentų Žmonos ir Gardino duomenis nustatyta, kad Stankevičius po MGB tardymo įstojo į būrį ir vaikšto su Urbonu.

Patikrinus duomenis apie Stankevičių, jo išėjimą į būrį, jam yra pradėta byla formuliaras ir imtasi daug priemonių jį sukompromituoti prieš partizanus, kaip „mūsų agentą", o būtent: yra parašyti du anoniminiai laiškai. Vienas bandito Vaitulionio sesers vardu, o kitas - Urbono tėvams. Ten nurodyta, kad pastarieji perspėtų Urboną, jog Stankevičius į būrį pasiųstas MGB likviduoti Urbonui.

Laiškais per agentę Žmoną paskleista legenda, kad MGB organai „pasiuntė į gaują" Stankevičių. Agentė Žmona paskleis melagingus gandus, kad Stankevičius į gaują pasiųstas tik tam, kad išduotų paskutinius partizanus.

Pasakoja Matulevičiūtė (kalba netaisyta)

„Rozų užėjo pas mani Viktoras Urbonas su Antanu Stankevičiumi. Nusiminį. Sako, mes jau baigiam išnykc. Jie su Vaitulioniu Antanu buvo apiplėšį Ricielių parduotuvį ir daiktus paslėpį Švitros kuojynėly. Paskui sustarė juodu su Vaitulioniu suscikc pas Žakevičių Varnėnuose. Pas V.Stankevičiaus pusbrolį. Jiedu laukia, laukia, o Vaitulionio vis nėra. Tas pranešė vyram. Mano vyras, amžinų acilsį, stovėjo prie lango ir viskų matė. Žiūro, rusai supa, paskui atkirto raistų, kad jiej negalėt juom pabėgo ir pradėjo šaudzyc. Žiūro, kad jiej jau bėga paažeri link Bertašiūnų, bet tį rusai, tai - paažeri keliu pro Vanagus. O pas Marcinkonis kūlė rugius, tai atbėgo du ruskiai, už arklių - ir vycis! Juos užlankė. Antanų Stankevičių nušovė Marcinkonio laukuose, o Viktoras Urbonas dar vis bėgo. Nubėgo į Jančiulį Abarauskuose ir jau aina per kiemų drebėdamas. Sako: „Jau toliau bėgc neturiu jėgų..." Išėjo kluonan ir atsisėdo. Rusai an arklių užlėkė aplinkui. Inlindo iš peludės pusės. Matė, kap V. Urbonas drebančiu ranku laikė brau nykų atkišis in vartus. Kap davė iš automato, tai širdzis su plaučiais iškrito an klojimo.

Atvažiavo mašina, susdėjo lavonus ir išvažiavo, tai Vaitulionis išėjo iš Dubelio ir su rusais nuvažiavo. O jis da rašo... Tai ko jis išdzilo iš čia?"

Visiškai slaptai

Litera „A"
2 Vch.Nr.978
SSSR MGB 2 vyriausiosios valdybos 7 skyriaus viršininkui papulkininkiui
drg. Burdinui. Maskva.24
Nr.2/7/41978, 1952 m. rugsėjo 30 d.

1952 m. rugsėjo 24 d., operatyviškai panaudojus gaujos vadeivą Lakūną, likviduoti Vytenio gaujos dalyviai:

Gaujos vadeiva Urbonas Viktoras, Boliaus s., slapyvardis Varpas, g. 1928 m., gaujoje nuo 1950 m. ir eilinis banditas Stankevičius Antanas, Vlado s., g. 1934 m., slapyvardis Gintaras, gaujoje nuo 1952 m. sausio, kurie š.m. rugpjūčio 17 d. Veisiejų r., Barčių k. apiplėšė parduotuvę SelPO, pavogė pirkios skaityklos radijo aparatą ir tų pačių metų rugsėjo 6 d. įvykdė teroristinį aktą prieš Veisiejų r., Lipliūnų k. pirkios skaityklos vedėją Vaikšnorą.

Ryšium su banditų Varpo ir Gintaro likvidavimu, prašau aukščiau nurodytą banditinį pasipriešinimą laikyti atskleistu. Tuo pačiu pranešu, kad š.m. rugpjūčio 10 d. areštuotas Maskeliūnas, nustatyta, kad nutraukti elektros laidai ir pavogtos žvakės iš dviejų MTS traktorių Spartos k., parodymų nepateikė. Remdamasis liudininkų parodymais, Veisiejų r. Liaudies teismas RSFSR 2 UK 79 st. pagrindu, nubaudė trejiems metams ADL.

LSSR MGB 2-N valdybos viršininko pavaduotojas
valstybės saugumo papulkininkis (Odincovas)

1952 m. spalio 1 d., Vilnius.

Žuvę Pūščios girios partizanai

Pavardė, vardas Slapyvardis Gimimo data Gyvenamoji vieta Kada įstojo į partizanus Einamos pareigos Kada žuvo Kur žuvo
1. Prapiestis, Kazys Dagys 1925 02 07 Paliepio k., Kapčiamiesčio vis. 1945 01 12 Eilinis 1945 01 13 Pūščios miške
2. Jurkonis, Bolius Slibinas 1916 05 09 Mižonių k., Leipalingio vis. 1944 10 21 Eilinis 1945 02 06 Macevičių k.
3. Valionis, Liudas Uosis 1920 02 06 Mižonių k., Leipalingio vis. 1944 10 21 Eilinis 1945 02 06 Macevičių k.
4. Subačius, Petras Veliuona 1923 02 02 Mižonių k., Leipalingio vis. 1944 10 21 Eilinis 1945 02 06 Macevičių k.
5. Uoslys, Juozas Obuolys 1912 04 19 Gerdašių k. 1945 03 20 Eilinis 1945 04 07 Pūščios miške
6. Sukackas, Zigmas Gediminas 1926 05 17 Dulgininkų k. 1945 02 05 Eilinis 1945 02 23 Panaros k.
7. Sadauskas, Bronius Smilga 1942 05 15 Buteliznos k. 1945 04 10 Eilinis 1945 02 23 Panaros k.
8. Petrauskas, Antanas Bizūnas 1922 09 13 Sankonių k. 1945 04 10 Eilinis 1945 06 10 Barčių k.
9. Šimaitis, Pranas Nemunas 1900 12 28 Gerdašių k. 1945 03 14 Eilinis 1945 06 30 Pūščios miške
10. Sadauskas, Vladas Krūmas 1913 06 24 Diržų k. 1945 04 02 Eilinis 1945 06 30 Pūščios miške
11. Paliūtis, Ferdinandas Fridrichas 1925 10 25 Šapurų k., Kapčiamiesčio vis. 1944 12 26 Eilinis 1945 06 30 Pūščios miške
12. Šimaitis, Algis Sakalas 1927 11 25 Gerdašių k., Leipalingio vis. 1945 03 14 Eilinis 1945 09 14 Tabubalėse
13. Pauliukonis, Pranas Sakalas 1921 05 23 Kučiūnų k., Lazdijų vis. 1945 05 Eilinis 1945 09 14 Tabubalėse
14. Milčius, Antanas Beržas 1918 04 30 Kučiūnų k., 1945 05 Eilinis 1945 12 02 Kučiūnų k.
15. Penkevičius, Jonas Kalnelis 191601 17 Kučiūnų k., Lazdijų vis. 1945 05 Būrio vadas 1946 03 24 Diržų k.
16. Sukackas, Juozas Hanibalas 1919 10 13 Dulgininkų k., Leipalingio vis. 1945 05 02 Skyriaus vadas 1946 04 11 Krivonių k.
17. Dapkūnas, Vladas Galstas 1917 05 21 Kučiūnų k., Lazdijų vis. 1945 05 03 Eilinis 1946 04 11 Krivonių k.
18. Sabalis, Jonas Žaibas 1925 02 13 Varviškės k., Kapčiamiesčio vis. 1946 04 25 Eilinis 1946 04 13 Pūščios miške
19. Juozulynas, Stasys Nagas 1923 05 14 Grickavo k., Kapčiamiesčio vis. 1945 10 17 Eilinis 1946 06 20 Pūščios miške
20. Volskas, Vincas Liūtas 1920 09 27 Menciškės k., Kapčiamiesčio vis. 1947 04 17 Eilinis 1946 08 10 Pertako miške
21. Navickas, Bolius Sikorskis 1927 04 13 Kučiūnų k., Lazdijų vis. 1945 05 03 Eilinis 1946 08 10 Pertako miške
22. Sadeckas, Bronius Klajūnas 1924 05 25 Pertako k., Kapčiamiesčio vis. 1945 04 17 Eilinis 1946 08 10 Pertako miške
23. Sukackas, Viktoras Mataitis 1924 02 24 Dulgininkų k., Leipalingio vis. 1945 02 05 Eilinis 1946 11 15 Nelubonių k.
24. Bučionis, Antanas Ąžuolas 1904 06 19 Buteliznos k., Leipalingio vis. 1945 06 10 Kuopos vadas 1946 10 04 Valan.
25. Kancevičius, Jonas Kalvaitis 1923 11 04 Mikalinos k. 1946 05 12 Eilinis 1946 10 06 Abarau.
26. Subačius, Juozas Milžinas 1918 04 25 Mizarų k. 1946 04 20 Eilinis 1946 11 10 Pūščios miške
27. Vitkauskas, Jonas Barkūnas 1905 06 23 Leipalingio mstl. 1946 05 07 Eilinis 1946 11 10 Pūščios miške
28. Bankietas, Juozas Ąžuolas 1921 04 17 Menciškės k., Kapčiamiesčio vis. 1945 02 14 Eilinis 1945 05 18 Pūščios miške
29. Šumskas, Juozas Lapas 1926 01 30 Mizarų k., Leipalingio vis. 1945 05 02 Eilinis 1947 01 16 Pūščios miške
30. Butkevičius, Bronius Baravykas 1919 02 16 Didžiasalio k. 1945 04 16 Eilinis 1947 01 16 Pūščios miške
31. Bankietis, Juozas Žvirblis 1917 08 06 Didžiasalio k. 1945 04 16 Eilinis 1947 01 16 Pūščios miške
32. Mizeras, Juozas Serafinas 1918 04 25 Mizerų k. 1945 05 20 Skyriaus vadas 1947 03 05 Micevičių k.
33. Kisielius, Bolius Karvelis 1919 02 21 Mikalinos k. 1945 02 17 Eilinis 1947 03 17 Rici.
34. Kucklailis, Stasys Girėnas 1913 11 11 Mikalinos k. 1947 01 22 Eilinis 1947 03 1 7 Rici.
35. Urbonas, Antanas Varnas 1921 11 14 Šutronių k. 1946 01 17 Eilinis 1947 03 17 Rici.
36. Valenta, Kazys Kudzma 1922 04 03 Pertako k., Kapčiamiesčio vis. 1945 09 02 Eilinis 1947 04 01 Mikalinos k.
37. Treigys, Motiejus Dofas 1924 01 19 Diržų k., Leipalingio vis. 1944 09 25 Eilinis 1947 05 14 Pūščios miške
38. Vaikšnoras, Kazys Laiminas 1910 03 04 Buteliznos k. 1945 04 10 Būrio vadas 1947 06 08 Lipliūnų k.
39. Šerkšnas, Antanas Bijūnas 1920 05 17 Vilkanasrių k. 1945 01 02 Eilinis 1947 06 16 Valanč.
40. Bankietas, Petras Kanapynas 1918 04 30 Menciškės k., Kapčiamiesčio vis. 1945 05 20 Būrio vadas 1947 11 05 Krivonių k.
41. Vaikšnoras, Vaclovas Erdžius 1922 09 12 Sventojansko k., Kapčiamiesčio vis. 1945 06 1 2 Eilinis 1947 11 05 Krivonių k.
42. Ptakauskas, Jurgis Liepa 1912 10 14 Mizerų k. 1944 10 28 Grupės vadas 1947 12 14 Lipl.
43. Treigys, Juozas Kadugys 1922 03 12 Diržų k. 1944 09 25 Eilinis 1947 12 14 Lipl.
44. Žibūda, Kazys Demokratas 1927 05 20 Menciškės k., Kapčiamiesčio vis. 1947 10 15 Eilinis 1948 02 01 Macevičių k.
45. Maciulevičius, Bronius Raketa 1928 02 12 Kapčiamiesčio mstl. 1947 06 20 Eilinis 1948
02 10 Kalv.
46. Sotnykas, Antanas Liūtas 1908 12 19 Macevičių k., 1947 04 17 Eilinis 1948 02 13 Dulg.
47. Radziukynas, Antanas Nevėžis 1918 02 12 Kapčiamiesčio vis. Leipalingio mstl. 1945 01 03 Būrio vadas 1948 05 03 Gerviškių k.
48. Leščinskas, Jonas Skroblas 1919 10 10 Nelubonių k., 1945 04 23 Skyriaus vadas 1948 05 03 Gerviškių k.
49. Ramanavičius, Albinas Balandis Leipalingio vis. 1929 09 12 Kučiūnų k., 1945 05 03 Grandies vadas 1948 05 03
Gerviškių k. 50. Rutkauskas, Juozas Tūzas 1915 04 12 Lazdijų vis. Leipalingio mstl. 1945 02 17 Eilinis 1948 07 18 Rici.
51. Vitkauskas, Viktoras Varnas 1918 01 17 Leipalingio mstl. 1945 04 20 Skyriaus vadas 1946 01 01 Mizarų k.
52. Kuckailis, Bolius Šapalas 1914 09 17 Mikalinos k. 1945 05 22 Eilinis 1946 09
53. Virbalis, Bolius Margis 1915 05 23 Leipalingio vis. Bertašiūnų k., 1945 05 1 5 Eilinis 1946 09
54. Dvareckas, Juozas Vėtra 1915 02 12 Veisiejų vis. Leipalingio mstl. 1945 05 10 Eilinis 1946 03 20 Diržų k.
55. Bogušis, Vytas Gediminas 1927 05 13 Mikalinos k., 1945 12 20 Eilinis 1946 01 01
56. ? Rimgaudas 1909 03 21 Leipalingio vis. ? 1945 03 12 Skyriaus vadas 1947 01 11
57. Mizeras, Stasys Planeta 1910 05 23 Mizerų k. 1947 04 10 Eilinis 1947 02 17
58. Bankietas, Stasys Stungurys 1915 04 24 Didžiasalio k. 1947 03 20 Eilinis 1947 06 15 Vilkanastrų k

Šis partizanų sąrašas buvo rastas pas partizaną Medinį - Juozą Aleksonį, g. 1917 m. Veršų k., nukautą NKGB 1948 m. rugsėjo 27 d. 19 val. pietvakarinėje Cimaniūnų k. pusėje, miško pakraštyje 25

ŠVENTEŽERIO KRAŠTO PARTIZANAI

Pirmieji enkavedistų ugnimi pakrikštyti buvo Šventežerio partizanai Trako, Kalniškės ir Mikyčių Trako miškuose. Didžiulę geografinę erdvę - nuo kalnuoto Kalniškės miško iki pietinių Lietuvos pakraščių apėmė Mindaugo tėvūnija. O toje erdvėje ilgai netilo dainos apie Kalniškės mūšį, išvežtuosius ir žuvusius partizanus. Daugiausia čia žuvo jaunų vyrų, išėjusių partizanauti paskutiniais laisvės kovų metais. Čia ir nuožmiausiai veikė enkavedistai. Antai Šventežerio enkavedistas, tardydamas Juozą Dulską iš Žališkės kaimo, sužinojo apie tris partizanų būrius. Du būriai slapstąsi Mikyčių Trako miške. Vienam vadovaująs Gruodis - Antanas Muliuolis, kitam Dulkė - Jonas Česnavičius, o trečiame būryje esą partizanai: Pranas Andrulionis, jo brolis, slapyvardžiu Šaka, Žiurinskas, slapyvardžiu Mazgas, Zdanavičiai, Varnas - Pranas Vailionis iš Ročkių kaimo, Milžinas - Pranas Vaivada iš Radvilonių, ginkluotas kulkosvaidžiu, Šlapikas, Kalnius, Ūselis iš Avižienių, Vincas Plytnikas, Jonas Saveikis iš Žagariu, Antanas Aglinskas iš Ročkių ir kt... Visiems vadovaująs Mindaugas - Vladas Stepulevičius. Jo adjutantas esąs Klajūnas-Vytautas Bučinskas, vis nešiojąsis spausdinimo mašinėlę, Dulkei ir Gruodžiui įsakymus spausdinąs. Šaudmenys, esantys Mikyčių miške, priklausą Gruodžiui, o Trake - Mindaugui. J. Dulskas pasakojo girdėjęs žmones šnekant, kad Mindaugas liepęs rengtis sukilimui, kuris turėtų įvykti 1946 metų kovą. Bus vyrų mobilizacija, enkavedistai iššaudyti, o stribus teis. V. Stepulevičius būsiąs apskrities viršininku, J. Česnavičius -policijos viršininku, o V. Bučinskas apskrities sekretoriumi. Enkavedistas, sulaikęs kvapą, klausęsis, kas jo laukia. 1945 metų gruodį jis jau turėjo tris pirmuosius agentūrinius pranešimus. Agento Bobrovo slaptame pranešime sakoma, kad jis gruodžio 16 dieną atėjo pas Palionienę, gyvenančią išvežto Mazėčio namuose, ir ten radęs begeriančius partizanus. Prisėdęs ir pasiklausęs jų šnekų, sužinojo, kad jų vadas yra Milžinas. Ten buvo Pranas Andrulionis iš Avižienių, Alfonsas Ūselis ir kt. Girdėjęs juos šnekant, kad per Kalėdas jų dvidešimt atvažiuos. Milžinas sakęs, kad Lietuva greitai bus atkariauta iš bolševikų. Bešnekučiuojant atėjo Albina Žiurinskaitė ir Marija Bendoriūtė. Jos, išėjusios su partizanais iš trobos, kažką tarėsi. Paskui partizanai išvažiavo ir susidūrė su Seirijų stribais. Per susišaudymą Milžiną sužeidė į petį, ir dabar Bobrovas nežinąs, ar partizanai atvažiuos per Kalėdas.

„Pas mane banditai buvo gruodžio 13 dieną, - praneša Bobrovas. - Manęs namuose tada nebuvo. Tačiau žmona banditus atpažino. Buvo Juozas Kryžiokas iš Šlavantų. Rodė savo sužeistą ranką, Milkevičius, sakėsi iš Šlavantų, Mikelionis, atrodo, kad iš Bajoriškių. Jis buvo legalizavęsis, bet vėl išėjo į mišką., Muliuolis iš Buteliūnų, Albinas Daugėla, Motiejūnas iš Paliūnų, slapyvardžiu Šamas"... Kitų partizanų pavardes agentas pamiršęs. Motiejūnas paprašęs duonos, samagono, ir visi išėję. Kai partizanai anąsyk buvo apsirodę, tai nakvojo pas Antaną Jančiuką Babruose. Jie ten būna nuolatos, tik niekas nepraneša. Avižienių kaime gyvena Izabelė Maliukevičienė. Ji veža iš Auštadvario malūno miltus ir kepa partizanams duoną.26

1946 metais pavasarį sukilimas neįvyko, o tik buvo performuoti Dainavos krašto partizanų junginiai. Įkūrus PLP štabą, Šarūno rinktinės Pūščios partizanai ir Šventežerio partizanai buvo perduoti Tauro apygardai, o Seirijų batalionas, arba Karininko Juozapavičiaus grupė - Dzūkų rinktinei, vadovaujamai Ąžuolio. Šarūno rinktinei vadovavo Apynys - Juozas Kučinskas, gim. 1918 m. Keturvalakių k., jo adjutantas buvo Ilgūnas, Dainius - Stasys Radzevičius, gim. 1923 metais Ukmergės apskrityje, rinktinės ūkio dalies viršininkas buvo Sedis - Vincas Kisieliauskas, gim. 1902 metais Inkištų kaime, NKVD suimtas Verstaminų kaime, bunkeryje 1947 metų gegužės 5 dieną. Iš jo parodymų sužinoma, kad rinktinės štabo bunkeriai įrengti Kalniškės miške, 1-osios kuopos -Giraitės miške ir netoli Mikniškių kaimo, o 2-osios kuopos - Pūščios girioje.

Štabo ryšį su kuopomis palaikė:

Eglė - Bronė Krasauskaitė iš Komenkos kaimo. Ji buvo užmezgusi ryšį su 1-osios kuopos vado Vargdienio ryšininke Liepa - Albina Pileckaite iš Mikyčių kaimo.

Aguona - Genė Krušinskaitė iš Šarkiškių kaimo - palaikė ryšį su rinktinės štabo ryšininke Neužmirštuole iš Žagariu kaimo. Aguona paketus nunešdavo Neužmirštuolei, o ši perduodavo 2-osios kuopos vadui Liepai.

Laimė - Albina Lukevičiūtė buvo rinktinės vado Apynio ryšininke ir susisiekdavo su Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadu.

Šituos duomenis MGB jau turėjo, nes minėtos ryšininkės buvo suimtos balandį. Sedis Marijampolės kalėjimo kameroje gegužės 8 dieną pasikorė.27

Rudeniop šios dvi kuopos buvo sugrąžintos Dainavos apygardai ir sudarė naują partizanų junginių struktūrą. 1-oji kuopa buvo pavadinta Šarūno rinktinės Mindaugo grupe, o 2-oji - LDK Vytenio. Tada rinktinei vadovavo Kariūnas - leitenantas Benediktas Labėnas.

Grupes pervadinus tėvūnijomis, tokia struktūra išliko iki Laisvės kovų pabaigos.

Mindaugo grupės I būrys

Būrio vadai:

1.    Kalnius - Jurgis Gylys, g. 1915 m. Gaištų k.

2.    Klajūnas - Vytautas Bučinskas, g. 1930 m. Teizininkų k., vado pav.

Skyrių vadai:

3.    Vilkas - Pranas Milkevičius, g. 1922 m. Spartų k.

4.    Trispalvis - Jonas Zdanavičius, g. Gražulių k.

Partizanai:

5.    Artojas - Jurgis Adomavičius, g. 1923 m. Nakrūniškės k.

6.    Jonas Andriušis, g. 1931 m. Lazdijuose.

7.    Miškinis - Mečislovas Dainauskas, g. 1923 m. Nemajūnų k.

8.    Putinas - Juozas Gylys, g. 1923 m. Nemajūnų k.

9.    Vaiduoklis - Jonas Gylys, g. 1923 m. Nemajūnų k.

10.    Banginis-Juozas Gylys, g. 1928 m. Gaištų k.

11.    Ainis - Aloyzas Goberis, g. 1927 m. Giraitėlių k.

12.    Diemedis- Jasevičius, g. 1923 m. Teizų k.

13.    Ąžuolas - Vladas Jarmala, g. 1928 m. Straigių k.

14.    Klevas - Antanas Jaruševičius, g. 1932 m. Jurčiūnų k.

15.    Kovas - Jonas Jančia, g. 1928 m. Neravų k., grupės štabo viršininkas.

16.    Dragūnas - Aleksas Jogauda, g. 1925 m. Stebulių k.

17.    Granitas - Antanas Jonuška, g. 1925 m. Giraitėlių k.

18.    Karklas - Algirdas Juškauskas, g. 1927 m. Kalesnykų k.

19.    Planeta - Antanas Juškauskas, g. Kalesnykų k.

20.    Bajoras, Skydas - Jonas Jutkevičius, g. 1927 m. Šventežeryje.

21.    Vėjas - Vincas Kaminskas, g. 1925 m. Skaistučių k.

22.    Ramunis - Antanas Kaminskas, g. Skaistučių k.

23.    Vampyras - Vytautas Klekys, g. 1927 m. Bestraigiškės k.

24.    Viesulas - Juozas Krivickas, g. 1921 m. Šarkiškių k.

25.    Aguona - Genė Krušinskaitė, g. Dzūkų k.

26.    Kalvaitis - Stasys Lapaitis, g. 1922 m. Papėčių k.

27.    Šaka - Vacys Majauskas, g. 1928 m. Marcukaviznos k.

28.    Laimė - Algirdas Marcinkevičius, g. 1928 m. Atesnykų k.

29.    - Pranas Mikolskis

30.    Gintaras - Vladas Neifalta, g. Giraitėlių k.

31.    Jaunutis - Vytautas Neimanas, g. 1930 m. Giraitėlių k.

31a. Aušra-Vladas Perlys, g. 1925 m. Buckūnų k.

32.    Vanagas - Albinas Senkus

32a. Vikruolis - Feliksas Stepulevičius, g. Laibgalių k.

33.    Svajūnas - Romualdas Talandis, g. 1933 m. Giraitėlių k.

34.    Karys - Vytautas Tuinila, g. 1929 m. Kalesnykų k.

35.    Varmas - Albinas Vabuolas, g. 1922 m. Stankūnų k.

36.    Stipruolis - Juozas Vabuolas, g. 1930 m. Stankūnų k.

37.    Bijūnas - Antanas Vabuolas, g. 1923 m. Stankūnų k.

38.    Rytas - Jonas Vabalas, g. 1924 m. Laibgalių k.

39.    Ainis - Antanas Vaitkevičius, g. 1921 m. Panarvės k.

40.    Tigras - Pranas Vaitkevičius, g. 1923 m. Panarvės k.

41.    Radastas - Juozas Vaitulionis, g. 1922 m. Giraitės k.

42. Vaivada, g. 1929 m. Teizininkų k.

43.    Žvirblis - Jurgis Venckus, g. 1922 m. Giraitės k.

44.    Jovaras - Jurgis Vengrauskas, g. 1927 m. Sapiegiškės k.

45.    Didvyris- Juozas Zdanavičius, g. Gražulių k.

46.    Viltis - Antanas Zdanavičius, g. 1926 m. Gražulių k.

47.    Vytis- Jonas Zdanavičius, g. 1928 m. Gražulių k.

Pagal Onos Saveikytės parodymus dar buvo partizanės Laimė - Albina Lukevičiūtė, g. 1925 m. Stebulių k., ir Lapė - Marytė Milkevičiūtė (partizano Vilko sesuo), g. 1931 m. Spartų k. 1947 metais žuvo I būrio partizanas Strausas - Jurgis Bagdžiūnas, Stankūnuose žuvo kilęs nuo Marijampolės partizanas Tarzanas, sunkiai sužeistas mirė partizanas Povas - Alesius Raginskas.

II būrys

Būrio vadai:

1.    Dulkė - Jonas Česnavičius, g. 1909 m. Šventežeryje.

2.    Milžinas - Pranas Vaivada, g. Radvilonių k.

3.    Vieversys - Jonas Uzdila, g. 1923 m. Agarinių k.

Partizanai:

4.    Šalna - Pranas Andrulionis, g. 1920 m. Avižienių k.

5.    Dobilas - Motiejus Armanavičius, g. 1909 m. Neravų k.

6.    Skrajūnas - Juozas Aravičius, g. 1930 m. Janėnų k.

7.    Uosis - Antanas Blažauskas, g. 1929 m. Staidarų k.

8.    Pipiras - Gediminas Blažauskas, g. 1922 m. Ežerėlių k.

9.    Akstinas - Vytautas Buračiauskas, g. 1931 m. Salų k.

10.    Vygandas - Petras Buračiauskas, g. 1925 m. Salų k.

11.    Balandis - Vincas Burba, g. 1929 m. Agarinių k.

12.    Miškinis - Mečislovas Dainauskas, g. 1923 m. Paliūnų k.

13.    Jazminas- Jonas Dapkūnas, g. 1928 m. Neravų k.

14.    Sirena - Albinas Daugėla, g. 1911 m. Buteliūnų k.

15.    Dainius - Juozas Gaidys, g. 1932 m. Ricielių k.

16.    Kadugys - Juozas Gylys, g. 1923 m. Gaištų k.

17.    Jaunutis - Vytautas Gudeliauskas, g. 1930 m. Šulnelių k.

18.    Narsuolis - Antanas Janulevičius, g. 1924 m. Grikapalio k.

19.    Lašas- Jonas Janulevičius, g. 1928 m. Grikapalio k.

20.    Gintaras - Vytautas Karčmarskas, g. 1928 m. Straigių k.

21.    Vampyras - Vytautas Klekys, g. 1928 m. Bestraigiškės k.

22.    Dramblys-Juozas Kryžiokas, g. 1918 m. Šlavantų k.

23.    Špokas - Jonas Krūtys, g. 1919 m. Agarinių k.

24.    Aras - Vytautas Kvedaras, g. 1926 m. Šlavantų k.

25.    Mauras - Antanas Maksimavičius, g. 1927 m. Akmenių k.

26.    Zvaigždikis - Stasys Krūkonis, g. 1931 m. Grikapalio k.

27.    Jovaras - Vladas Liesionis, g. 1930 m. Mikyčių k.

28.    Strazdas - Aleksandras Maskeliūnas, g. 1929 m. Poveliškės k.

Vytautas Bučinskas KLAJŪNAS

Mindaugo grupės partizanų vadai
Vincas Kaminskas - VĖJAS
Albinas Vabuolas - VARMAS

 

Mindaugo grupės partizanai. Sėdi trečias iš kairės:
Jurgis Gylys - KALNIUS

 

Partizanų dainų kūrėja (pirma iš dešinės)
Elė Radzevičiūtė su Mindaugo grupės partizanais

 

Leonas Tuinyla KARYS

Mindaugo grupės partizanai

Alfonsas Petruškevičius RIMVYDAS

Mindaugo grupės partizanai

Feliksas Stepulevičius VIKRUOLIS

Vytautas Salyklis EIMUTIS

 

 

ALgimantas Marcinkevičius - LAIMĖ, Vytautas Kliokys - JŪREIVIS

Mindaugo grupės partizanai

 

Genė Krušinskaitė AGUONA

Elė Radzevičiūtė

29.    Šilas - Juozas Matonis, g. Ročkių k.

30.    Šaškus - Jonas Mickevičius, g. Straigių k.

31.    Berželis - Juozas Mikelionis, g. 1919 m. Bajoriškių k.

32.    Šaltis- Juozas Milkevičius, g. 1922 m. Šlavantų k.

33.    Šamas - Antanas Motiejūnas, g. 1922 m. Paliūnų k.

34.    Spalis-Jonas Muliuolis, g. 1930 m. Buteliūnų k.

35.    Spindulys - Pranas Nedzinskas, g. 1925 m. Žagariu k.

36.    Rickus-Jonas Petruškevičius, g. 1924 m. Staidarų k.

37.    Rimvydas - Alfonsas Petruškevičius, g. Staidarų k.

37a. Keleivis-Juozas Petruškevičius, g. 1924 m.

38.    Žaibas - Juozas Pockevičius, g. 1916 m. Pajėčių k.

39.    Varnėnas - Juozas Riškevičius, g. 1923 m. Neravų k.

40.    Sidabras - Jonas Rudzikas, g. 1911 m. Neravų k.

41.    Skirmantas - Algirdas Salinis, g. Janėnų k.

42.    Eimutis - Vytautas Salyklis, g. 1930 m. Staidarų k.

43.    Trimitas - Antanas Saveikis, g. 1929 m. Žagariu k.

44.    Ožys - Petras Uzdila, g. 1916 m. Agarinių k.

45.    Mazgas - Alfonsas Ūselis, g. 1922 m. Avižienių k.

46.    Varnas - Pranas Vailionis, g. 1920 m. Seirijuose.

47.    Šlapikas - Petras Valenta, g. 1921 m. Mikabalių k.

48.    Tigras - Antanas Valenta, g. 1913 m. Šadžiūnų k.

III būriui priklausė Rudaminos partizanai.

Žūtys

1946 metų birželio 1 dieną Bestraigiškės miške Seirijų stribams surengus pasalą žuvo Milžinas ir Strazdas - Olesius Maskeliūnas, o Klajūnas - Bronius Saveikis, savo vokišku kulkosvaidžiu stribus išblaškęs, sužeistas pasitraukė 28. Stribai žuvusius partizanus paguldė ant gatvės Seirijuose. Po to plačiai skambėjo po kaimus Elės Radzevičiūtės sukurta daina:

Strazdukas, lyg miegui sumerkęs blakstienas,
šalia vado ilsis ramus.
Prie ko priglaus galvas senieji tėveliai,
Nes jis jų vienturtis sūnus...

Kitoje Elės Radzevičiūtės dainoje minimi 1946 metais gegužės 14 dieną Mikyčių Trako miške žuvę partizanai - Medelis, kilęs iš Zarasų apskrities, Apynys - Vytautas Salyklis, gimęs Šventežeryje, iš ten pat Dulkė, Kvedaras iš Šlavantų - irgi buvo paguldyti Šventežerio gatvėje.

„Partizanas Apynys, - prisimena A. Pileckaitė, - buvo iš mūsų krašto. Šventežeryje gulėjo ant gatvės. Žmonės kalbėjo, kad kokis partizanas paguldytas gatvėje. Nueinu, žiūriu, kad Apynėlis. Jo pavardės nežinau.

Laimės dalykas, kad aš likau gyva... Kartą sutinku Vytautą Kvedarą, ir jis prašo užeiti į stovyklą miške. Bet aš, kaip žinodama, nėjau. Pareinu namo, ir mama man sako: „Bėk, vaikeli, parnešk skietų". Tada ji audė. Tik išėjau ir... baisus šaudymas. Tada žuvo keturi partizanai. Jeigu būčiau nuėjusi, matote, kas būtų atsitikę. Medelis buvo kažkur iš Žemaitijos. .."

1946 metų birželio 22 dieną Trako miške žuvo Varnas - Pranas Vailionis ir Mazgas

- Alfonsas Ūselis, mirtinai sužeista Radzevičienė.

Liepos 23 dieną prie Metelių žuvo Jovaras - Jurgis Vengrauskas, pas jį enkavedistai rado Kazimieraičio raštą, kuriuo jis buvo apdovanotas.

Iššūkis

1946    m. gruodžio 19 d. apie 23 val. 30 min. ties Panarvės kaimu, trys kilometrai nuo Lazdijų (1864), partizanai iš kulkosvaidžių ir automatų apšaudė dengtą sunkvežimį „Ford". Jam sustojus, priėjo du vyrai, vienas ginkluotas kulkosvaidžiu, kitas - automatu, ir sukomandavo: „Visiems civiliams iš mašinos išlipti, lietuviams gultis ant žemės" ... Išlipo 35 civiliai. Tačiau tarp jų buvo ir kariškis, kuriam pavyko pasprukti į Lazdijus. Kai visi jau buvo išlipę, partizanas, ginkluotas kulkosvaidžiu, priėjo prie mašinos ir paleido į ją seriją. Minioje kilo sąmyšis. Mašinos kėbulo priekyje lindėję 5 ginkluoti kariškiai, turėję du automatus, du naganus ir pistoletą, priešintis nesiryžo. MVD inspektorius Pranas Zareckas ir ryšių ministerijos darbuotojas Georgijus Golobkovas buvo nušauti, o vyresn. leitenantas, majoras, vairuotojas ir vienas tarnautojas -sužeisti.

Šioje operacijoje, kaip spėjo MGB, dalyvavo partizanai Vieversys - Jonas Uzdila (g. 1923 m. Agarinių kaime), Ožys- Juozas Uzdila (g. 1916 m. Agarinių kaime), Riekus-Jonas Petruškevičius (g. 1923 m. Staidarų kaime) ir Granitas - Antanas Jonuška (g. 1923 m. Giraitėlių kaime).

Partizanės

1947    m. vasario 26 d. pas Graužų kaimo gyventoją atėjo 27 partizanai. Tarp jų buvo trys moterys, viena - sunkiai serganti. Partizanai paprašė Joną Strenkauską iš Vaickūniškės kaimo atvežti jų arkliais ligonei kunigą... kaip paskui per tardymą aiškinosi prelatas Juozas Laukaitis, jis nežinojęs, jog ligonė buvusi partizanė, nes ji jau nekalbėjo. O liudininkai teigė kitaip: „Kai prelatą sutiko partizanai, tarp jų buvo Mindaugas - Vladas Stepulevičius, Vilkas - Pranas Milkevičius, Trispalvis - Jonas Zdanavičius, Klajūnas -Vytautas Bučinskas, Karžygis - Juozas Zdanavičius, Varmas - Albinas Vabuolas ir jo brolis Bijūnas. Kunigas Juozas Laukaitis negalėjo nežinoti, kad kalbasi su partizanais, nes jie buvo apsivilkę Lietuvos kariuomenės uniformomis ir turėjo ginklus".

Kunigui išvažiavus, apie 16 val. trobon įbėgęs sargybinis sušuko: „Rusai!" Partizanai griebėsi už ginklų. Vieni, išbėgę į kiemą, skubėdami kinkė arklius, trise nešė neštuvais ligonę, kiti, pasistatę ant palangių kulkosvaidžius, pliekė į supančius kareivius. Vienas kareivis parkrito čia pat prie kluono. Kieme du partizanai, apsipylę krauju, šaukė: „Už kluono rusai, šaudykite padegamomis kulkomis!" Užsidegė kluonas. Partizanų vadas įsakė trauktis į Kalniškę. Šiaip taip partizanai išsiveržė iš apsupties. Gyventojai patraukė kareivio lavoną toliau nuo degančio kluono.

Taip Kalniaus būrys susikovė su MGB kariuomenės 34-ojo šaulių pulko daliniu, vadovaujamu leitenanto Belorybkino. Čia žuvo Viltis - Antanas Zdanavičius (g. 1926 m. Gražulių k.), o sunkiai sužeistas Gintaras - Andrius Neifalta (g. Giraitėlių k.) po dviejų dienų mirė.

„Aš kartu su partizanais dalyvavau kautynėse su sovietų kariuomene, - sakė tardytojui Laimė - Albina Lukevičiūtė (g. 1925 m. Stebulių k.). - Mūsų būryje buvo iki 30 žmonių. Buvo Viltis, kurio lavonas buvo paguldytas gatvėje Seirijuose. Partizanų būrys rogėmis pasitraukė į Stebulius"... Po to A. Lukevičiūtė, grįžusi į mūšio vietą, žvalgė rusų kariuomenę, aplankė Sutrės kaime partizanų paslėptą ligonę - partizanę Neužmirštuolę - Oną Saveikytę. Sugrįžusi pas Kalniaus partizanus į Pakirsnių kaimą, iš kur jau sutemus visi išvažiavo Šeštokų link. Privažiavę kryžkelę Lazdijai - Šeštokai - Rudamina, susitiko su kitomis rogėmis. Jose važiavusieji šovę iš pistoleto. Partizanai, nieko nelaukę, paleido ugnį iš visų ginklų. Deimantas - Ona Jančiūtė (g. 1923 m. Paskirsnių k.) šaudė iš pistoleto, o kitos merginos laikė arklius. Žuvo milicijos leitenantas Vladimiras Ciujevas, Lazdijų vls. MVD skyriaus viršininkas vyr. leitenantas Rikūnas, operįgaliotinis jaun. leitenantas Juozas Lazauskas, milicininkas Jakimovas, Muravjovas ir dar trys aktyvistai. Partizanai gyvi ir sveiki pasitraukė į Giraitės mišką.

Įvykio vietos ir lavonų apžiūrėjimo aktas 29

1947 m. kovo 1 d. Rudamina

Mes, žemiau pasirašę, Rudaminos valsčiaus MGB skyriaus leitenantas Urzinas, kapitonas Petrovas-Zusas, jaun. leitenantas Pilipenka, MGB valsčiaus skyriaus liaudies gynėjas Bakanovas, apžiūrėję įvykio vietą ir lavonus, nustatėme:

Ant plento, iš Lazdijų į Šeštokų geležinkelio stotį, 32 metrai nuo kelio posūkio į Rudaminą buvo rasti 6 (šeši) lavonai, tarp jų:

Vyr. leitenanto Piotro Rekūno, jo tėvo Rekūno, Ivancovo N. S., Muravjovo, Čiujevo ir Lazausko. Drūčio lavonas rastas už 50 metrų nuo kelio. Apžiūrėjus lavonus nustatyta, kad gulintys ant kelio išvardintųjų asmenų lavonai vienas nuo kito yra per 0,5-2 metrus kvadrate 25-30. Visų lavonų galvose ir viršutinėse liemens dalyse rastos kulkų skylės, Čiujevui sutraiškyta dešinė koja. Pagal kulkų paliktas žaizdas, nustatyta, kad šaudyta iš automatinių ginklų. Trys lavonai - Ivanovo, Čiujevo ir Muravjovo - gulėjo veidais į viršų, kiti trys veidais į žemę, Drūtys gulėjo ant dešiniojo šono.

Visiems išvardintiesiems, išskyrus Drūtį, numauti batai, Čiujevui nuvilkta milinė. Kai kurių lavonų kelnių ir palaidinių kišenės išverstos. Surašytas atskiras rastų daiktų ir vertybių aktas.

Rudaminos valsčiaus MGB skyriaus viršininko pavaduotojas (Urzinas)
Lazdijų apskrities MGB kapitonas (Petrovas-Zusas)
Jaun. leitenantas Pilipenka
Liaudies gynėjas (Bakanovas)

Pinklėse

1947 m. gruodžio 17 d. Meteliuose engėbistai, sulaikę Oną Naruševičiūtę, g. 1924 m., užverbavo slaptąja agente ir davė jai Ninos slapyvardį 30. Nina turėjo šnipinėti Saškaus-Jono Mickevičiaus (g. Straigių k.) būrio partizanus ir „privesti juos prie operatyvinio smūgio". Per karinę operaciją balandžio 13-ąją pas ją buvo apsilankiusi Šaškaus partizanų grupės narė Neužmirštuolė - Ona Saveikytė. Nina pranešė MGB, kad Ona Saveikytė nuėjo į koplyčią prie Dusios ežero kranto. Į ten patraukė ir kariuomenė. Kelyje Barčiai - Seirijai NKVD sulaikė nepažįstamą moterį, kuri sakėsi esanti Aldona Babrauskaitė. Per tardymą nepažįstamoji prisipažino, kad yra Šaškaus būrio partizanė Neužmirštuolė. Taip pat papasakojo apie Laimę - Albiną Lukevičiūtę ir Lapę - Marytę Milkevičiūtę (g. 1928 m. Spartų k.)...

Prasidėjo žmonių tardymai, bunkerių ieškojimai ir teismai.

Antanas Čeponis, g. 1891 m., MGB tardytojui prisipažino, kad nuo 1946 m. pas jį lankydavosi partizanai'.' Vilkui ir Neužmirštuolei jis leidęs savo namuose įsirengti bunkerį, kuriame kartais slėpdavosi ir Trispalvis.

Marytė Milkevičiūtė tardytojui nurodė, kad bunkeriai yra pas Vincą Krūkonį Laibgalių kaime, Albiną Kašelionį Straigiškių kaime, Antaną Čeponį Graužų kaime, o Sutrės kaime pas Praną Bartkevičių ir Sidarą.

Pasakoja Albina Pileckytė:

„... Platindavau lapelius, partizanams dokumentus nuveždavau. Tėvas buvo padaręs tokį važelį, o jame - slėptuvę. Važiuoju aš, o pro šalį rusai... Bet niekada nekrėtė. Tada man buvo šešiolika metų. Kartą atėjo į namus Vargdienis ir klausia: „Ar tu negalėtum mums padėti?" Aš taip apsidžiaugiau... mamai pasigyriau. O ji labai išsigando...

Buvo dvi tokios - Marytė Milkevičiūtė ir Ona Saveikytė iš Žagariu. Vieną iš jų pagavo, tai ji pasakė apie kitą, ir abi viską išpasakojo. Kur partizanai eina, su kuo ryšį turi...

Sykį, atsimenu, žiūriu pro langą ir matau, kaip slenka viena prie kitos kareivių vilnis. Slenka link mūsų namų. Maža kad krečia mišką. Neturėjau net nuojautos, kad čia viskas dėl manęs. Eina su jais moteris, apsigobus galvą lietpalčiu iki čia... Įeina trobon, paduoda ji man ranką ir sako: „Labas, Liepa!" O man partizanai buvo davę Liepos slapyvardį. Ranką padavė Milkevičiūtė. Aš nežinau, kas man pasidarė... ir kiek galėdama jai kumščiu į snukį...


Seirijuose stribai mane paguldė ir tiek ėdė... Mano kryžiaus keliai - Seirijuose. Mane jie padarė juodą kaip žemė. Turėjau tokius kailinukus, tai stribai juos man ant galvos, kad riksmo nesigirdėtų, ir taip audė pagaliais. Tai, Dieve, lietuviai... Rusas sėdi, o šitie verčia ir meluoja. Kokie tie stribai žiaurūs! Aš nieko neišdaviau..."

Iš Onos Saveikytės parodymų MGB 31

Seirijai, 1947 m. balandžio 15 d.

Klausimas: Pagrindinės Kalniaus būrio dislokacijos vietos?

Atsakymas: Pagrindinės vietos:

a)    Kalniškės miškas ir aplinkui jį esantys kaimai: Stebuliai, Atesninkėliai, Teizininkai, Verstaminai, Barčiai (Simno ir Šventežerio valsčių teritorija).

b)    Trako miškas ir netoli jo esantys kaimai: Straigiškiai, Graužai, Vaickūniškė, Žagariai, Straigiai, Staigūnai (Seirijų valsčius).

c)    Mikyčių Trako miškas ir šalia jo esantys kaimai: Mikyčiai, Stankūnai, Neravai (Šventežerio valsčius).

Klausimas: Nurodykite Kalniaus būrio bunkerių vietas.

Atsakymas: Aš žinau 12 Kalniaus būrio bunkerių. Per visą 1946-17 metų žiemą būrys buvo suskirstytas į grupes ir slapstėsi. Dabar jis susirinko ir bunkeriuose būna mažai. Slepiasi daugiausia miškuose, kuriuos išvardijau, o naktį nakvoja pas patikimus žmones. Ne visuose bunkeriuose buvau, kiti man žinomi iš partizanų pasakojimų.

O. Saveikytė pasakoja apie bunkerius. Straigiškių kaime pas Vladą Kundrotą troboje tarp krosnies ir sienos. Šiame bunkeryje ji ne kartą nakvojusi. Jame slėpėsi Juozas Zdanavičius - Didvyris, Jonas Zdanavičius - Vytis, Jonas Muliuolis - Spalis, Antanas Motiejūnas - Šamas ir Marytė Milkevičiūtė - Lapė. (neįskaitoma) kaime Juozo Bartkevičiaus troboje. Jis skirtas tik vienam žmogui, jame slėpėsi M. Milkevičiūtė - Lapė. Straigiškių kaime Albino Kašelionio svirne. Atidengus lentą, galima patekti į bunkerį. Ten slėpėsi Jonas Zdanavičius - Trispalvis, Pranas Milkevičius - Vilkas, Albinas Vabuolas -Varmas, Antanas Vabuolas - Bijūnas ir kiti. Pošnios kaime - Broniaus Petrausko trobos palėpėje. Jis - penkiems žmonėms. Nakrūniškės kaime Jurgio Bagdono kluone, Vaickūniškės kaime Juozo Radzevičiaus kluone, jame slėpė sužeistą Vladą Neifaltą - Gintarą. Staigūnų kaime Andriaus Sidaro troboje po grindimis, Verstaminų kaime Stepulevičiaus kluone, pas Albiną Lukevičiūtę - Lapę kluone po šiaudais, Graužų kaime Antano Čeponio kluone. Dabar jo neliko, kadangi per susišaudymą kluonas sudegė. Jame tilpo 10-12 žmonių. Kalniškės miške - nuo Stebulių kaimo pusės ir nuo miško pakraščio už kilometro. Šiame bunkeryje aš buvau su Jonu Zdanavičiumi - Trispalviu, Pranu Milkevičiumi - Vilku ir Rytu 1946 m. rudenį naktį.

Šaltinis Nina

Priėmė - Adamenecas

1948 m. gegužės 20 d.

Agentūrinis pranešimas32

Š.m. gegužės 16 d. pas šaltinį į namus atėjo Rumbonių vls., Genėnų k. gyventojas Stasys Povilonis, 22-23 metų, kuris, asmeniškai besikalbėdamas su šaltiniu, jam papasakojo, kad š.m. gegužės 14 d. į Metelių k. Seirijų vls. atėjo Seirijų valsčiaus MGB skyriaus liaudies gynėjai ir kratė visą gyvenvietę, taip pat tikrino Martyno Povilonio ir jo brolio Antano Povilonio ūkius, pas kuriuos aš š.m. 15-osios vakare buvau su Šventežerio valsčiaus gyventoju Jonu Bučinsku, kurio šeima išvežta į tolimus Sovietų Sąjungos rajonus, o jis per išvežimą pasislėpė ir ėmė gyventi nelegaliai. 1947 m. vasarą Bučinskas buvo sulaikytas Seirijų valsčiaus MGB skyriaus, iš kur, palikęs savo laikrodį, dviratį ir asmeninius dokumentus, pabėgo. Š.m. gegužės 15 d. Martyno Povilonio, Jono Bučinsko, Antano ir Stasio Povilonio ūkyje buvo neilgai, ten išgėrė naminės ir išėjo pas Seirijų vls. Metelių mst. gyventoją pilietį Gereltauską, pas kurį nakvojo. Gegužės 17 d. auštant aš pastebėjau, kad netoli mūsų buvimo vietos yra Seirijų MGB skyriaus liaudies gynėjai, tada aš - Stasys Povilonis - visus šeimininkus iš namų išvijau ir pats pasilikau namuose tiktai su Bučinsku ir laukiau, kai tik kuris iš liaudies gynėjų pasibels į duris arba langus, tai pirma kulka nušaučiau vietoje, o gal nušaučiau ir daugiau, todėl, kad man kitos išeities nebuvo. O jeigu iš namų bėgčiau, jie mane vis tiek nušautų, ir todėl aš rizikavau, man vis tik buvo skirta žūti, bet kol žūsiu, aš turiu pats nušauti keletą liaudies gynėjų, bet kažkodėl liaudies gynėjai į Gereltausko namus nėjo. Po to aš Gereltausko namuose palikau asmeninį automatą, vežimu išvažiavau į laukus, nepastebėtas liaudies gynėjų, todėl ir likau gyvas, su savimi tuo metu turėjau tik pistoletą.

(...)

Šaltinio pokalbis su Poviloniu buvo baigtas, kadangi atėjo jaunimas su armonika, tarp jų ir banditų vadas Vilkas, apsivilkęs civiliais drabužiais, ginkluotas pistoletu. Pagriežė keletą šokių, pasiėmė armoniką ir su Poviloniu išėjo į Metelių mst. pas Praną Metelionį, pas kurį nuolat slapstosi pabėgęs nuo išvežimo Bučinskas, slepiantis ir bandito Vilko armoniką. Jeigu Vilkas eina kur groti, tai armoniką neša Bučinskas. Labai dažnai Vilkas griežia armonika prie Metelių ežero, o kai ateina kariuomenė ar liaudies gynėjai, meta armoniką, kurią pasiima Metelionis ir parsineša į namus, o Vilkas su savo banditų grupe sėda į valtis ir nuplaukia į Miroslavo valsčiaus Papėčių kaimą, anapus ežero, tai asmeniškai matė šaltinis.

Šaltinis praneša, kad š.m. gegužės 3 d., kai buvo išžudyta Juozo Kubiliaus šeima, banditas Jonas Zdanavičius, slapyvardis Vytis, dviračiu atvažiavo pas šaltinį su mergina, kurią liepė paslėpti savo ūkyje, kol jie sugrįš jos pasiimti. Iki tol ši nepažįstama mergina buvo Alytaus aps., Žagariu kaime, bet pas ką nepasakė. Taip pat Zdanavičius paaiškino, kad ji yra Alytaus gimnazijos gimnazistė, o kai pradėjo areštuoti merginas už antitarybinių proklamacijų platinimą, ją taip pat norėjo areštuoti, bet ji iš Alytaus pabėgo ir slapstėsi Žagariu kaime, bet dabar jau ten nebegalima slėptis, kadangi šiame rajone buvo išžudyta Kubilių šeima ir todėl rusai pradės čekistines karines operacijas, kur ją gali suimti, ir todėl tegul ji pabūna čia, pas jus. Šaltiniui taip pat pavyko nustatyti, kad šios merginos pavardė Birutė Kasačiūnaitė, o iš asmeninių dokumentų ji teturi gimimo liudijimą, kuriame nurodyta, kad ji 15 metų, o iš kur šita mergina Birutė, šaltinis nenustatė.

Š.m. gegužės 19 d. šaltinis Nina susitikęs Metelių ežere su Stasiu Poviloniu ir banditu Vilku, pastarieji kėlėsi į kitą Metelių ežero pusę ir, būdami girti, šaltiniui pasakojo, kad greitai bus vežami žmonės, todėl reikėtų susipažinti su stribu Katkausku, bet aš jo nepažįstu, tik girdėjau iš žmonių, kad apie jį gražiai atsiliepia Miroslavo vls,. Papėčių k. gyventojas Stasiūnas, vardo ir tėvo vardo nepasakė, pranešė, kad visi, kas padeda banditams, tegul slepiasi, kadangi greitai bus tremiami į tolimus Sovietų Sąjungos rajonus. Po to Povilonis, kreipdamasis į banditų grupės vadą Vilką, kalbėjo: „Aš taip pat jį asmeniškai pažįstu, daug girdėjau iš žmonių gero apie jį, kadangi daugelį išgelbėjo", - bet kaip, nepasakė. Šiuo pokalbiu šaltinio susitikimas su gaujos vadu Vilku baigėsi.

NNina

Seirijų valsčiaus MGB skyriaus vyr. operatyvinis Įgaliotinis
leitenantas (Adamenecas)
Tikra: Alytaus aps. MGB skyriaus vyr. oper. įgaliotinis
leitenantas (Pešinas)

1949 metų vasario 8 dieną partizanai Niną sušaudė.333

Spec. grupės vado raportas
Drg. majorui Sokolovui

Raportas 34

Pranešu jums apie šių metų rugpjūčio mėn. 26 d. uždavinio vykdymą.

Uždavinys. Man su devyniais kovotojais ir radistu nuvykti pas Povilonį Martyną, gyvenantį Metelių k. Seirijų vls. Alytaus aps., pas kurį taip pat pagal duotus nurodymus turi gyventi jo brolis banditas Stasys, jo motina ir sesuo. Povilonį Stasį rastą namuose arba iškviestą per jo motiną arba seserį, kuriuos taip pat pagal duotus nurodymus, nors jis ir nebūtų namuose, žino, kur jis būna, sunaikinti.

Uždavinio vykdymas. Šių metų rugpjūčio mėn. iš 26 į 27 d., naktį, 1 val. 45 min. nuvykau į Metelių k. Matrosas su kovotojais Serbentu ir Šalna nuėjo pas Povilonį Martyną į kambarį, aš su kovotojais Žaibu ir Klevu slaptai prisiartinau prie Povilonio gyvenamo namo ir jį nematomai apsupau, kitus kovotojus ir radistą palikau nuo kaimo maždaug už kilometro krūmuose.

Kai Matrosas su Serbentu užėjo pas Povilonį Martyną į kambarį, jie ten nieko daugiau nerado, kaip tik Martyną su žmona, nebuvo nei mums reikiamo Stasio, nei jo sesers ir motinos. Kada Matrosas prakalbo apie jo brolį Stasį, Martynas visiškai išsigynė neturįs jokio brolio, o su seseria ir motina jau seniai kartu negyvenąs, nes jos gyvenančios motinos tėviškėje Ūdrijoje, taip pat, kai paklausė apie nurodytą bandito paną Ireną, Povilonis Martynas ir jo žmona užsigynė nieko nežinantys.

Bendra Povilonio nuotaika priimant Matrosą praėjo neįtarus, kad jis esąs ryšininkas ir Matrosas provokatorius.

Kai Matrosas man visą pranešė ir rezultatų nebuvo, apleidom Povilonio gyvenvietę ir, grįžę pas savo toliau paliktus kovotojus, per radistą pranešėm jums, kad mus nuimtų ir mūsų laukimo vietą Nr. 2.

GGrįžti į įsodinimo vietą dėl trumpo laiko suspėti buvo neįmanoma, nes uždavinį baigėm 27 dienos 4 val. 15 min., o iki įsodinimo vietos nuo mūsų atliekamo uždavinio vietos buvo 10 kilometrų.

Spec. grupės vadas - Matrosas

Pasakoja Antanas Čižauskas

„Jie atėjo nušauti. Tai buvo stribai, persirengę lietuviškomis uniformomis. Partizanus, kurie apie mus sukiojosi, aš pažinau. Tada aš Stasio broliui Martynui tik mirktelėjau, kad tu nieko nešnekėk. Tie pasiteiravo: „Gal Stasio namuose nėra?" Martynas jiems ir sako: „Aš jokio Stasio nežinau. Tokio brolio aš neturiu." Iš jų vieną lyg ir pažinau, jis sakė: „ Reikia pažįstamą atsivesti, nes jie mums nepasakys" - jau taip šnekėjo tas persirengęs stribas. Stasiui kliuvo už tai, kad neklausė partizanų. Aš jam sakiau: „Stasy, dviem valdžiom netarnausi." „O ką man daryti?" Na va ir padarė.

Žmonės jo ir jo motinos lavonus atpažino plūduriuojančius Metelių ežere. Aš dar pats juos išyriau. Abu buvo toj pačioj vietoj, ties miško kampu. Visi bijojo tenai eiti. Tai mes su tokiu vaikeliu nuėjome. Jis juos pamatęs apalpo. Aš jam sakau: „Tu nieko nedaryk, tik paversk valtį ant vieno šono, kad neapvirstume. Aš vienas juos įkėliau valtin. Vieną naktį palaidojome vieną, kitą naktį - kitą.

PPažinau tokią Naruševičiūtę, ji buvo mano kaimynė prie Dusios ežero. Kiek aš supratau savo kvaila galva, ir jos brolis buvo partizanų ryšininkas. O jinai sąmoningai perėjo į MGB pusę, gal ją kurstė, samdė? Kai apie Graužus suėmė visus ryšininkus, tada pasodino ir jos brolį. Jei ne kalėjimas, tai ir brolį būtų nušovę. Pas Naruševičiūtę užeidavo tai vieni, tai kiti..."

Dar nepraėjo trys vargo metai,
Kai mes išėjom į miškus.
Krauju aplaistėm žalius dirvonus,
Kietąsias gatves ir miškus...

Verstaminų kautynės

Verstaminų kaimo gyventoja Marytė Miliutė per tardymą (1951 m. gegužės 30 d.) papasakojo, kad 1947 m. balandžio 1 d. vakare jų namuose apsinakvojo gal 20 partizanų. Ryte, maždaug 10 val., trobon įbėgęs sargybinis sušuko: „Rusai!" Partizanai kūlversčiais išpuolę iš trobos, pradėjo šaudyti į enkavedistų būrį. Namiškiai sugulė ant grindų. Per kautynes sunkiai sužeidė Klajūną - Vytautą Bučinską. Jis mirė. Sužeidė ir Vieversį - Juozą Uzdilą, kuris vadovavo kautynėms...

Enkavedistai daug metų nerimo, ieškodami, kas palaidojo Klajūną. Informatorius Juozas savo 1947 m. rugpjūčio 25 d. agentūriniame pranešime Gajevskiui rašė, kad Juozas Uzdila sužeistas penkis kartus: dukart - Kalniškėje, 1947 m. kovo 28 d. - prie Dusios ežero, dar vėliau Verstaminų kaime, tada, kai žuvo V. Bučinskas, ir paskutinį kartą Babrų kaime, pataikius į krūtinę. Dabar jis vaikšto vienas ir nesinešioja ginklo. Turi seserį, kuri ištekėjusi už Pralamciškės Baranausko. Pas ją jis dažnai ateina. Tai šaltiniui pasakojęs Agarinių kaimo gyventojas Sinkevičius.

Po penkerių metų MGB pagaliau susekė, kas palaidojo V. Bučinską. Jiem padėjo agentas Stepanas 35. Jo agentūriniame pranešime sakoma: „Kai pas Jušinską atėjo leitenantas Malomužas ir ėmė klausinėti apie partizanų susišaudymą su kariuomene, tas suprato, kad jį areštuos. Tada jis susiekė su partizanu Jūreiviu ir jau ruošėsi išeiti į mišką, bet buvo suimtas".

Po to agentūriniame pranešime emgėbisto pažymėta: „Šį agento Stepano pranešimą reikia panaudoti tardant Jušinską ir kitus asmenis."

Pasakoja Stasys Jušinskas

„Kai aš parvažiavau iš Lazdijų, jau į vakarą, susitikau tokius Apanavičius, jie ir sako: „Oi, ty pas jus išsišaudė! Nevažiuok, sako, nes reikės lavonai vežtie ar kų, ty buvo baisus mūšis..." Sakau, na, gerai, važiuoju pas Marcinkevičių.paleidau arklius ir einam trise namo, žmona ir kaimynė. Nepriėję namų, gal 500 metrų, susitikome dvi mergaites. Jos sužeistą matę. Sako: „Eikim, mes jums parodysim žmogų. Nušautas ar pašautas ?" Nueinam. Nagi Bučinsko Vytukas. Paimu, o jis, mane atpažinęs, sako: „Gelbėk..." Žinokit, šitokie aukšti šlaitai, o jis vandeny visas, tik burna matyti. Rankomis už šlaito, kaip ir laikytų. Jis į ten nėrė nuo enkavedistų, o jau išlipti negali. Kaip duota... čia, į krūtinę. Ir kai aš jį patraukiau, tai per tų žaizdų tik oras eina. Planšetės diržo tik skutukas. Matyt, rikošetu kulka pataikius. Ir niekaip aš jo negaliu ištraukti. Patraukiu, kai jis išsitiesia, noriu pasitaisyti, tai jis atgal vandenin nuslysta. Kankinaus, kankinaus, paskui pasiėmiau virvutį, perrišau per pečius ir vos-ne-vos ištraukiau ant kranto. Ir jis prašo vis, kad jį nuvežtau. Sako: „Tu mani, Stasy, nuvežk į G i raitelius pas Goberius. Vežk mani tenai". Mano arkliai palikti. Aš sakau: taip ir taip. O jis: „Bėk kuo greičiausiai! Aš kaip nors dar išliksiu." Aš parlekiu su tais arkliais, prieinu prie jo, o jis jau miręs. Ką daryti? Visi kaimynai areštuoti, tuščia, surandu kelis. Visi bijo. Dar diena. Nutarėme palaukti, kol sutems. Taip ir padarėme. Mes jį iš tenai paėmėm. Ant paklodės gražiai atvežėm į tokią pievą, salutę. Ten buvo rusiški apkasai, neužgriauti. Reikėjo kur nors padėti, žemė sušalusi... nė karsto. Mes jį lapais apklojome. Jau enkavedistai neras. Antroj dienoj pas mane ateina į namus ir: „Kur padėjai?" Jie visą naktį kankino, pasivertę partizanais. Su partizanų kepurėm, uniforma... Bet aš supratau. Išduota buvo... Žiūrėkit, kaip greitai! Tada jų apsigyniau. Paskui NKVD: „Kur dėjai?" Iš pradžių lietuvis tardė, o paskui tokis rusas. Bet nemušė. Išeinančiam man pasakė: „Posmotrim, kak ty budeš ščastliv dalše".

Ėjau dar kitą dieną. Žiūriu, ant sienos kabo ta pati enkavedisto kepurė. „Tai kur dėjai Bučinską?" - vėl klausia. Sakau: „Aš jums jau pasakojau, kad nemačiau, nežinau." „Nežinai?" - paklausinėjo dar. - Idi damoj, posmotrim, kak ty dalše budeš ščastliv"... Taip penkerius metus jie mane sekė. Ant kiekvieno šviežio sniego, ant kažko... išvartydavo viską. Buvo palietė ir laukus pasėmė, bulves susipyliau kluone, kaupe, tai gyvatės išdraskė tą kaupą ir bulves sušaldė...

Atsišaukė ir partizanai. Pirmiausia atėjo dvi ryšininkės. Su tokiu Zdanavičiumi mes jį nuvežėme galan jo tėviškės laukų - prie Pralamciškės kaimo. Atėjo keli partizanai. Jie mus iš šonų lydėjo, o mes važiavome. Atvažiuojame iki jų lieptos vietos. Jie neateina ir liepia važiuoti iki kitos. Ir taip iki Barčių kaimo. Paskui jie važiavo, o mes gal dvi valandas laukėme arklių. Kur jie važinėjo, mes nežinome. Bučinsko sesuo sakė, kad palaidojo Metelių kapinėse.

Po kiek laiko partizanų vadas Tigras - Pranas Vaitkevičius man įteikė pažymėjimą.

Buvau gavęs 25 metus. Kalėjau Kemerove, Taišete, Karagandoje ir Omske."

Grupės vadai

1947 m. gegužės 18 d. Janėnų kaime žuvo Mindaugas - Vladas Stepulevičius (1946 m. balandžio 30 d. Kazimieraitis jį paskyrė Šarūno rinktinės vadu, perduodamas ją Tauro apygardai) ir Bijūnas - Antanas Vabuolas. Žuvo Juozo Lugausko daržinėje. Partizanai, įtardami išdavystę, jį 1947 m. birželio 4 d. sušaudė.

Laikinai eiti Šarūno rinktinės vado pareigas rugpjūčio 20 d. buvo paskirtas Vargdienis - Vincas Mikelionis.

MGB žinojo, kad Šarūno rinktinei vadovauja Vargdienis, o štabo viršininkas yra Dainius - Stasys Radzevičius, g. 1923 m. Ukmergės apskrityje. Vokiečių okupacijos metais jis gyveno Rimiečio kaime pas dėdę. Tai 22-24 metų aukšto ūgio vyras, vilkintis Lietuvos kariuomenės kapitono uniformą.

Mindaugo grupei vadovavo Kalnius - Juozas Gylys. Grupėje 32 partizanai, veikę Leipalingio, Veisiejų, Šventežerio ir Rudaminos valsčiuose. Grupę sudarė trys būriai.

I    būriui vadovavo Kalnius, jam žuvus - Varmas - Albinas Vabuolas.

II    būrio vadas buvo Vieversys - Jonas Uzdila, iki jo vadovavo Trispalvis - Jonas Zdanavičius, dar anksčiau Vilkas - Pranas Milkevičius.

IIII    būriui vadovavo Žilvitis - Bronius Šalaševičius.

1947 m. kovo 14 d. Kaimelių kaime, Adelės Jaruševičiūtės namuose, per susišaudymą su MGB kareiviais žuvo Riekus-Jonas Petruškevičius, g. 1925 m. Staideriškių kaime.


Prisiminimai apie Rickų ir kitus

Pasakoja Stasė Jaruševičiūtė:

„Partizanai atėjo naktį, pavakarieniavo ir atsigulė. Jau auštant - stribai. Mes turėjome didelį šunį, jis ant vienų lojo vienaip, o ant kitų - kitaip. Partizanų tada buvo nemažai, sugulę ant grindų. Mama tik „Vaikai, šuo loja ant stribų!" Jie pašoko ir- pro verandos duris, nes pro langą pamatė, kad pilnas kiemas stribų. Tie beldžiasi į duris, o anie bėga. Kai stribai pamatė bėgančius partizanus, tai vieni vytis, o kiti duris verst. O mama vis laikė duris, bet kai jie įsiveržė, tai mamą priemenėje nušovė. Rickų bėgantį sužeidė, tas vargšas nepabėgo, tai nušovė. Jauniausias brolis išbėgo su partizanais ir nebegrįžo. Jis žuvo Kaimelių kaime su Varmu pas Jaruševičių. Turėjo Klevo slapyvardį."

Iš O. S., g. 1922 m. Vytautų kaime, 1947 m. lapkričio 23 d., tardymo protokolo:

Būrio vadas Jurgis Gylys, slapyvardis Kalnius, su savo grupe 1947 m. kovą buvo Kaimelių kaime pas Jaruševičių, kai juos apsupo kariuomenė. Nukovė Rickų ir sužeidė Putiną, kuris atbėgo pas Kalniaus dėdę Juozą Gylį.

1946    m. rugsėjį pas mus į namus buvo atėję Jurgis Gylys- Kalnius, Juozas Kasikevičius - Žiedas ir mano brolis Vincas Stučka - Briedis.

1947    m. rugpjūtį aš ir Juozas Gylys buvome sulaikyti MGB organų. Kai grįžome namo, Juozas Gylys man papasakojo: „Manęs klausė apie bunkerį. Kažkoks niekšas jiems papasakojo. Bunkeris yra mano laukuose prie ežero, bet aš jiems nesakiau. Rusai jo niekada nesuras..."

Informatorė Verbutė 1947 m. kovo 8 d. emgėbistams pranešė, kad ji, eidama su Jonu Neimonu iš Mikutiškių kaimo, sužinojusi, jog pas juos slepiasi sužeistas partizanas Juozas Plytnikas ir kad pašnekovas keletą kartų važiavo į Lazdijus vaistų, buvo parvežęs medicinos seserį.

Pasakoja Jonas Bagdžiūnas

„... Kaip sykį atlėkė šeši vežimai su „šventąja". Ji mūsų kamaroje nakvojo. Jei ji pasakys, tai ruskiai neužpuls. Nuo Rudaminos per Lazdijus parlėkė. Tiesiai per miestų. Paskui jie pas mus šoko. Buvo cimbolai. Berželis mokėsi cimbolais groti. Buvo ir Riekus. Jis bešokdamas pargriuvo. Labai narsus partizanas. Jį paežerėj nušovė. Žmonės tada šnekėjo: „Dabar tai viskas. Po partizanų..." Tas atsitikimas buvo pas Jaruševičių. Moterys Rickų atkalbėjo, kad nešaudytų, nes trobesius padegs. Riekus jų pasigailėjo ir pasileido bėgti. Tai žuvo vargšas...

Kur „šventoji" pasirodydavo, tai niekas partizanų nejudindavo. Ja labai pasitikėjo Kalnius, o Gruodis tai nelabai. Ją buvo nuvedę kamaron gult, tai kas dvi valandas keitė sargybą. Kariškai apsirengus, su diržu, brauningu. Aš tada ant krosnies gulėjau ir viską mačiau. Buvo ir Dulkė, Aidas, Kovo brolis...

Kariūnas buvo aukštas vyras, truputį gunktelėjęs, vokišką automatą pasikabinęs. Pas mus buvo bunkeris, tai prisimenu, kaip Kariūnas lindo bunkerin, o aš jį su dangčiu paspaudžiau, kad greičiau lįstų. Kariūnas gražiai dainuodavo.

Vieną kartą ateina Kovas, Kancleris, dar kažkas ir sako: „Dienavosim, jei rusai, tai duok žinią." Kaip tyčia, mano užmigta. Tėvas atsikėlęs sako: „Buvo rusai." Dzievaži, tai jau prapuoliau, žinios nespėsiu perduoc... Aš tiesiai per raistų, per alksnynų ir in Mikyčius... Kirtau kloniu į Paulavičių. įlėkęs sakau: „Rusai!" Dar Paulavičius netikėjo. Tie už ginklų... Ir aš su jais iš trobos, o ant kalnelio rusas. Ko man reikėjo? Išbėgai, tai ir spausk į namus. Ten ir mano ginklas buvo. Kovas pasistatė už kampo lėkštinį kulkosvaidį, ir aš prie jo. Jis taikycis in tų rusų tik paukšt, ir užstrigo kulkosvaidis. Bet tas rusas nusivertė nuo kalnelio, gal užsiglaudė kur?„Vajėzau!" Kulkosvaidis užsikirto!"- šaukė Kovas. Jis jį padraskė. O Poteliūnas: „Greičiau arklius kinkykit!" Jis kaip šturmu nulėkė arklių, o Kovas vos paneša tų kulkosvaidį. Berželis buvo su automatu, Kancleris, rodos, irgi su automatu. Zervynose ledas vos kėlė. Mes iš pradžių lygumėle bėgom, tai iš kulkosvaidžių rusas taip duoda, kad žemė dulka. Kaip mumiem ty nekliuvo? Ir nė vienam. Pirmas bėgo Berželis. Tai dar prisimenu, kaip jis užlėkęs ant ledo žegnojosi. O Kancleris pasiėmė kitą kryptį ir išlošė. Jis pasitraukė į Mikyčius. O mus dar kitoj vietoj apšaudė. Su Poceliūnu pėsti bėgom, paskui gal 5 kilometrus - arkliais. Rusai gavo pastiprinimą, tada palikome arklius ir bėgti. In Gaištų. Taip bėgom, kad mano klumpės nulakstė, nuo sniego kojos apšalo..."

1948 m. gegužės 24 d. KGB tardymo skyriaus viršininko pulkininko Kismino rašte Lazdijų r. KGB skyriaus viršininkui majorui R. Jurkevičiui rašoma: „Šaltinis Borec -Jurgis Bartnikas, Motiejaus s., mūsų archyvinis agentas, 1948 m. balandžio 6 d. pranešė, kad banditai Juozas Mikelionis (slapyvardis Berželis), Šumlinskas ir Kariūnas (kitų duomenų nėra) lankosi pas Joną Bagdžiūną, kurio kluone šiauduose įrengtas bunkeris 36...

Šaltinis Čižikas 1948 m. balandžio 6 d. pranešė, kad broliai Mikelioniai ir Juozas Jaruševičius vis ateina pas Bagdžiūną.

Šaltinis Moškinas 1948 m. balandžio 6 d. pranešė, kad banditas Benediktas Labėnas iš Papėčių kaimo kartu su kitais banditais lankosi pas Bagdžiūną, kuris turi dvi dukteris.

1948 m. kovo 15 d. iš agento Bučinsko (pagal MGB agentų sąrašą Bučinskas -Vaivada Jonas, Mato s., g. 1927 m., gyv. Mikyčių kaime, 1949 m. rugpjūčio 9 d. partizanų sušaudytas) emgėbistai gavo slaptą pranešimą, kad Laibgalių kaimo gyventojo Krūkonio namuose veikia partizanų štabas. MGB operacijos metu - 1948 m. kovo 20 d.

- Šventežerio MGB skyriaus viršininkas vyresn. leitenantas Minakovas nukovė Mindaugo grupės vadą ir laikinąjį Šarūno rinktinės vadą Vargdienį. Daug dienų partizano kūnas gulėjo numestas ir šunų apgraužtas Šventežerio miestelio gatvėje...

Žuvus Vargdieniui, Šarūno rinktinei vadovavo Kariūnas - Benediktas Labėnas, g. 1913 m. Papėčių kaime, Lietuvos kariuomenės leitenantas.

1948 m. balandžio 4 d., tardymų iškankinta ir vedama parodyti partizanų bunkerį, Babrų ežere nusiskandino partizanų ryšininkė Elzė Aravičiūtė, g. 1925 m. Janėnų kaime.37

1948 m. balandžio 15 d. per MGB operaciją pagal agentės Laputės slaptus pranešimus, Ėgliškių kaime, Juozo Goberio namuose, susišaudymo metu žuvo Šarūno rinktinės štabo viršininkas Dainius ir partizanas Radastas - Juozas Vaitulionis, g. 1928 m. Neravų kaime.38

Iš atsiminimų

„Buvo surengta pasala. Ėjo Dainius ir Radastas. Žmonės šnekėjo, kad jie, pajutę pavojų bėgo ir juos bėgančius sužeidė. Viena moteriškė pasakojo, kad Vaitulionį kareiviai dar klausinėjo, o paskui šūviu pribaigė. Dainius nusišovė pats. Kai rytą nuėjau į tą vietą, tai Dainiaus žuvimo vietoje radau rožančių, o Radasto - nosinę ir smegenų. Smegenis suvyniojau į nosinę ir paslėpiau po žeme, paskui nuėjau pas jo brolį Leoną ir pasakiau, kur paslėpiau. Brolis jas palaidojo Verstaminų kaimo vokiečių kapinėse."

Rūpestėlis 39

Agentas Rūpestėlis - g. 1926 m. Udenikų kaime, Albino Vabuolo - Varmo ryšininkė, Juozo Zdanavičiaus - Trispalvio meilė, rašo MGB. - Užverbuota 1948 m. rugpjūtį šnipinėti Juozapavičiaus grupės partizanus. Per ją buvo nustatyta, kad Graužų kaime, Prano Kašelionio vienkiemyje, rugpjūčio 19 d. turės įvykti partizanų vadų Gruodžio ir Varmo susitikimas. Pagal Rūpestėlio duomenis, 1948 m. rugpjūčio 19 d. buvo išsiųsta karinė operatyvinė grupė, kuri auštant apsupo P. Kašelionio sodybą. Apžiūrint namus, įvyko susišaudymas, kurio metu buvo nukauti trys partizanai ir mirtinai sužeistas pats namų šeimininkas P. Kašelionis, g. 1914 m. Straigiškių kaime. Namas sudegė.

ŽŽuvo: Mindaugo rinktinės vadas Gruodis - Antanas Muliuolis (g. 1920 m. Buteliūnų k.), būrio vadas Šamas - Antanas Motiejūnas (g. 1922 m. Paliūnų k.), Miškinis - Mečislovas Dainauskas (g. 1923 m. Seirijų - Kolonijos k.).

1948 m. rugpjūčio 26 d.

Gavėjas: Krasnojarsko kraštas, Chakaso sritis, Sarolinsko r., Ulas-Salania.

Ivaškevičius Liudas, Vinco s.

SSiuntėjas: Šventežeris.

Memorandumas Nr. 231 40
(Laiškas, patekęs į MGB rankas)

Žinai, mes ketvirtadienį anksti rytą išgirdome šaudymą, kaip pasidarė mums liūdna, kad prakeiktieji baudėjai apsupo Graužų k., kur buvo trys mūsų broliai: Gruodis, Šamas ir Miškinis. Kai pamatė priešus, Miškinis bėgo, o Gruodis ir Šamas pasiliko troboje, bunkeryje. Tada trobą padegė ir jie sudegė, tik kaulai liko. Juos nuvežė į Seirijus, bet mes pažiūrėti nėjome. Supranti, kaip dabar mums liūdna, likome be kaimynų.

Sudievu

Pažyma: memorandumo originalas yra Ivaškevičiaus Antano, Vinco s., byloje.

Pasakoja Albinas Čeponis

„Pirmiausia susišaudė vasario mėnesį. Tada buvo baisūs šalčiai. Visi sėdime, baisu ... o čia žydo kluonas liepsnoja. Jį padegė, kad galėtų pabėgti.

Partizanai buvo arkliais atvažiavę, gal kokie 30 vyrų? Atėjo kaimynas ir sako: „Vyrai, yra rusų!" O jie: „Na, taip, taip... Mes šventąją turime". Ta šventoji buvo susapnavusi, kad neveiks stribų šautuvai. Jie ir patikėjo. (Šventoji - partizanė Deimantas - Ona Jančiūtė.) Vienas rusas prislinko prie lango, o kiti - stovi ant kalno. Kai partizanai tą rusą pamatė - kaukšt! Ona Saveikytė kaip tik buvo pagimdžiusi vaiką, tai partizanai ją išnešė ant paklodžių, nunešė pas Praną Kulakauską. Šventoji pabėgo su partizanais. Buvo ir kunigas O. Saveikytei atvežtas, mišias atlaikė. O kai šaudė, tai mus, vaikus, nunešė į rūsį po troba. Užsidegė troba, bet dėdė Albinas Čeponis atbėgęs užgesino.

Kitą vasarą irgi susišaudė. Rusai atėjo anksti ryte. Prikėlė mano mamą: „Ar nėra banditų?" Mama sako, kad nėra. „Gerai". Nuėjo pas Praną Kašelionį, tokia trobelė netoli buvo. Tą prikėlė: „Ar nėra banditų?" „Nėra." O Adomėnas buvo stribų vadas. Kaip dabar prisimenu, jis Praną Kašelionį pasiveda už tvoros, ten kiti stovi. „Stovėk čia." Palaukė Adomėnas ir klausia: „Niekas nešaudo?" O partizanai buvo troboj. Gulėjo ant aukšto. Vienas partizanas, atrodo, iššovė, tai kaip užkūrė rusai ugnį. O po namu buvo bunkeris, tai kiti du partizanai bunkeryje sudegė.

O dar prieš tai stribas Adomėnas sako Pranui Kašelioniui: „Eisiu pažiūrėsiu, kodėl vis dar nešaudo". Kai tik jis pasitraukė, tai Pranas šoko bėgti per sodą, o rusas tupėjo dagiuose, šovė ir pataikė Pranui. Tas parkrito. Atbėga mama pas mus ir sako: „Viskas." Padėjo pagalvę jam po galva, jau nori vežtie, o arkliai išsigandę išbėgiojo. Paskui jį nuvežė į Alytų, tik nurengė - ir jis mirė. O mano tėvas už partizanus išsėdėjo aštuonerius metus."

Aguona

„Aš, Krušinskaitė (Brundzienė) Eugenija, 1946 metais perėjau į partizanų judėjimą. Tapau Lakūno būrio ryšininke, daviau priesaiką ir gavau Aguonos slapyvardį. Palaikiau ryšį su Seirijų apylinkėse veikiančiais kovotojais. Parūpindavau vaistų, teko slaugyti, nors ir ne visą laiką, sužeistą Klajūną. Mano slaugomas Vieversys taip pat pasveiko, niekas daugiau mums nepadėjo, gal tik Aukščiausiasis.

1947 metais Rudaminos apyl. Lazdijų raj. čekistai paėmė 8 gyvus partizanus. Jie išdavė mane, kaip štabo ryšininkę (nors aš tiksliai nežinojau, kur jis yra). Tuojau po suėmimo atėjo pas mane į namus, kurie buvo Simno vls., Šarkiškių kaime, eigulio Kaduškevičiaus sodyboje (jis žuvo per Kalniškės mūšį, buvo išėjęs darbo reikalais į mišką ir pakliuvo į mūšio sūkurį, liko našlaičiais penki maži vaikai), kovotojai Mindaugas su Bijūnu, ir pranešė, kad paimtieji išdavinėja, patarė kuo skubiau trauktis. Nors buvo jau po pusiaunakčio, aš apsirengiau ir išėjau su jais. Apie penktą valandą ryto atėjo manęs suimti. Dar keletą dienų pasislapsčiau viena. Prasidėjo smarkios paieškos, enkavedistai turėjo mano nuotraukų, jau buvo neįmanoma vienai slapstytis - ir aš perėjau į būrį. Kad nedrumstume ramybės apylinkių gyventojams, prasidėjus pavasariui išėjom į stovyklą Kalniškės miške. Stovyklą pasirinkom po aukšta šakota egle, kad kūrenant nesimatytų dūmų. Mat kartais maistą ruošdavome stovykloje (virdavom sriubą), nors šiaip daugiausia maitinomės gautu iš gyventojų maistu. Kai aplinkui būdavo ramu, išeidavom į kaimą apsiprausti, ir apylinkių žmonės mus pamaitindavo.

Stovyklą žinojo ir jon ateidavo du ryšininkai - Stasys Pšagotskas ir Marytė Markevičiūtė (Ramoškienė, dabar gyv. Marijampolėje), atnešdavo maisto ir švarių skalbinių vyrams.

Iki 1947 metų žiemos stovyklavome Kalniškėje, o atėjus žiemai važiavome pas tų apylinkių žmones, nuolat keisdami buvimo vietą. Mums persikeliant į kitą vietą, ties kryžkele Rudamina - Šeštokai pro šalį pravažiuojantis žmogus pasakė, kad susitiksim rusus. Partizanai skubiai suruošė pasalą. Tuo metu žuvo žymus enkavedistas, apylinkių baubas Čiujevas. Mes nenukentėjom ir dar pasipildėm ginklų atsargą. Per žiemą enkavedistų buvome užpulti keturis kartus. Vieno susišaudymo metu (Verstaminų kaime) mano akivaizdoje buvo mirtinai sužeistas Klajūnas. Kai ėjom pro molinio tvarto galą, atšokusi kulka kliudė jam krūtinę. Aš tik pora žingsnių ėjau pirma jo, jis mane praleido,

o jeigu nebūtų praleidęs, būtų kliuvę man.

Jau vasarėjant 1948 metais ir mums apsistojus Graužų dvare (netoli Dusios ežero), užpuolė enkavedistai. Per susišaudymą aš laikiau kulkosvaidžio diskus (kulkosvaidį turėjo Varmas). Traukėmės link Rinkoto kažkokiu pagrioviu, atrodo, apaugusiu alksniais. Aš padaviau pilną diską kulkosvaidininkui ir pradėjau krauti tuščią. Pasigirdo papliūpa, ir ėmė kristi alksnių šakos, ir man pasirodė, kad viena šaka labai skaudžiai sumušė kojos kulną. Pasižiūrėjus pamačiau pro batą tekantį kraują ir supratau, kad sužeidė. Sušukau vyrams, kad aš sužeista, jie priėję paėmė už parankių ir vedė (maskuodami mano kraują) ligi Rinkoto miško. Pasitraukus į mišką, rusai nustojo mus persekioti, tada jie nutraukė mano batą ir aptvarstė žaizdą. Pritemus paprašė žmogų, kad parvežtų mane į kaimą, kažkur prie Dusios. Ten kurį laiką aš ir sveikau. Po kelių savaičių prasidėjo paieškos, kažkas, turbūt, pranešė, kad ten yra sužeista partizanė. Prasidėjo kratos, ir ypač buvo sekamos moterys. Pasidarė nesaugu tose apylinkėse, mane iš tų namų ryžosi pervežti į kitą pusę Rinkoto. Mums važiuojant pro Kryžių bažnytėlės griuvėsius, atrodo, kaip iš debesų ant kelio atsirado rusų kareiviai. Sustabdė, paklausė, kur važiuojam. Atsakėm, kad į Seirijus, į ligoninę, nes su šake persidūriau koją. Užjautė mane kareiviai ir paleido. Mes ligi sutemos prabuvom miške, ir tik sutemus mane nuvežė į numatytą vietą. Po to, matyt, kareiviai papasakojo vyresniesiems ir stribams, tada prasidėjo dar smarkesnės paieškos, pasidarė visai pavojinga būti tuose kraštuose. Tada mano bendražygiai paprašė Tauro apygardos vyrų, kad kol pasveiksiu leistų pagyventi jų teritorijoje. Ir pervežė mane maždaug dešimt kilometrų nuo Marijampolės, nežinau nei kaimo, nei mane priglaudusių žmonių pavardės. Ten prabuvau kol pasveikau ir pradėjau vaikščioti. Tada jau reikėjo grįžti pas savus. Dauguma mūsų vyrų jau buvo Seirijų Trake, ir aš sugrįžau pas juos. Ligi rudens prabuvau su jais. Žiemai vyrai rengėsi skirstytis į bunkerius, kur kas, aš nenorėjau lindėti bunkery. Kvotojo Kalniaus pastangom pavyko gauti pasą svetima pavarde. Gavusi pasą nebuvau visą laiką su kovotojais. Bet dažnai susitikdavom, padėdavau kuo galėjau.

Tuo metu daugiausia gyvenau Obelnykų ir Cigoniškių kaimuose. Ten buvo rubežius tarp Seirijų ir Miroslavo. Kai iš Seirijų kratydavo, aš pereidavau į Cigoniškes, ir atvirkščiai. Pasas porą kartų išgelbėjo. Bet 1949 m. kovo 8 d. užėjo Simno rusai ir stribai ir mane pažino. Jie atvažiuodavo pas tetėną malkų, tuo metu aš ten gyvenau, ir buvo kelis kartus matę. Suėmė mane ir nuvežė į Alytų, ten išlaikę 7 paras pervežė į Lazdijus.

Lazdijuose jau tardė „kaip reikia" pasižymėjęs tardytojas Mačelginas. Lazdijuose ir nuteisė dvidešimt penkeriems metams ir dar penkeriems be teisių. Kažin kodėl jie labai norėjo, kad rašyčiau malonės prašymą, siūlė net tris kartus. Jokios malonės iš jų nenorėjau ir nerašiau. Išvežė į Marijampolės kalėjimą, paskui į Vilniaus paskirstymo punktą.

O toliau į Irkutsko srities Taišeto trasą. Ten išbuvau 7 metus ir 3 mėnesius.

SSu manim tas kovų ir vargo dienas praleido šie partizanai: Mindaugas, Bijūnas, Kalnius, Varmas, Trispalvis, Vytis, Kalvaitis, Šilingas, Kovas, Titnagas, Deimantas, Klajūnas, Rytas. Varmo brolio slapyvardės neatsimenu. Kartais susirinkdavo ir daugiau kovotojų ir vėl išsiskirstydavo. Tai priklausė nuo aplinkybių ir išgyvenimo galimybių."

Eugenija Brundzienė
1998 04 04

Žūtys

1948 m. balandžio 17 d. iš slapto informatoriaus Žmogaus MGB gavo pranešimą, kad Gaištų kaimo gyventojų Svirino ir Pečiulionio ūkiuose yra bunkerių, kuriuose slepiasi partizanai. Balandžio 20 d. į kaimą buvo pasiųsta kariuomenės grupė su Veisiejų emgėbistais. Kai iš Gaištų kaimo gyventojo Juozo Karaliūno trobos išėjusį partizaną rusai bandė suimti, tas paleido į juos ugnį. Taip žuvo Juozas Plytnikas - Žygūnas, g. 1925 m. Gaištų kaime.

1948 m. birželio 2 d. Burliūnų kaimo gyventojas Grigorijus Kimševas MGB pranešė, kad iš Burliūnų partizanai nuėjo į Babrus. Ten buvo pasiųsta kariuomenė, kuri nukovė du partizanus: 2-ojo būrio III skyriaus vadą Kirvį - Aleksą Leskauską, g. 1898 m. Kalvelių kaime, ir Vyturį - Juozą Šimoniutį, g. 1927 m. Kalvelių kaime.

1948 m. gegužės 11 d. stribai nukovė Sireną - Albiną Daugėlą, g. 1911 m. Buteliūnų kaime. MGB pastebi, kad per operaciją ypač pasižymėjo stribas Baubonis.

Kautynės KirtiIiškėse

Iš informatorių Kovotojo (Borec) ir Bato MGB gaudavo pranešimų, kad Neravų, Stankūnų, Kirtiliškių ir Nemajūnų kaimuose lankosi partizanai. 1949 m. sausio 20 d. MGB įvykdė operaciją, kurioje dalyvavo 9 operatyvininkai, 30 kareivių ir 50 stribų. 14 val. 45 min. jie apsupo, kaip rašoma dokumentuose, 18 partizanų. Per mūšį žuvo 7: Kovas - Jonas Jančia, štabo viršininkas, buvęs gimnazistas, į partizanus įstojęs 1946 m.; Varnėnas-Juozas Riškevičius, g. 1923 m., pabėgęs iš Sovietų kariuomenės; Lašas-Jonas Janulevičius, g. 1928 m. Grikapalio kaime, pabėgęs iš Sibiro tremties; Kancleris -Zigmas Lisauskas, g. 1921 m. Kantrinciškės kaime; Pranas Kliučinskas, g. 1928 m. Avižienių kaime; Šernas - Jonas Navickas, g. 1923 m. Diržų kaime, 1948 m. spalio 6 d. už nusižengimus pervestas iš Vytenio į Mindaugo grupę; Mauras - Antanas Maksimavičius, g. 1927 m. Akmenių kaime; civilis Pranas Kliučinskas. Pasitraukė sužeisti - grupės vadas Kalnius, I būrio vadas Varmas ir Rimvydas, sveiki - Klevas, Akstinas, Žvaigždikis, Drąsuolis, Jaunutis, Kalvaitis ir Banginis.41

1949 metais Kalniškės miške žuvo partizanai Jaunutis - Vytautas Neimanas, g. 1930 m. Ciraitėlių kaime, ir Karys - Vytautas Tuinila, g. 1929 m. Kalesninkų kaime.42

Suimti partizanai 43

1949 m. balandį buvo suimti partizanai Gintaras - Vytautas Karčmarskas, g. 1928 m. Straigių kaime ir Skrajūnas - Juozas Aravičius, g. 1930 m. Janėnų kaime. „Iš agento Žemės (Zemlia) ir informatoriaus Kruopos (Krupa), rašo MGB savo dokumentuose, nuolat buvo gaunami pranešimai, kad Janėnų kaimo gyventoja Sidarienė palaiko ryšį su Mindaugo grupės partizanais". Būrys stribų, vadovaujamų leitenanto Bagdono, apsupo Sidarienės namus ir ištardė šeimininkę, kuri prisipažino, kad arklidėje slepiasi du partizanai. Į stribų reikalavimą pasiduoti jie atsakė ugnimi. Tada stribai pradėjo masiškai šaudyti. Pasigirdo balsai. Nustojus šaudyti, iš arklidės iškėlę rankas išėjo du partizanai. Iš jų stribai atėmė kulkosvaidį, automatą ir pistoletus. Po sunkių tardymų partizanai parodė 12 bunkerių, kuriuose rasti 5 kulkosvaidžiai. Nurodė 10 ryšininkų, kurie taip pat areštuoti.

Skrajūnas birželio 8 d. Lazdijuose MGB tardytojui pasakė, kad grupės vadas - Kalnius. Grupėje trys būriai. Pirmojo būrio vadas Varmas, skyriaus vadas Vėjas - Vincas Kaminskas, skyriuje šie partizanai: Viesulas, Laimė, Karklas, Vampyras, Vanagas ir Karys. Jie veikia Babrų, Janėnų, Straigiškės, Straigių, Sutrės, Staigūnų, Zebrėnų, Pečegrindos, Nekrūnų, Akuočių, Žagariu, Vaickūniškės kaimų teritorijoje.

Antrojo būrio vadas - Vieversys. Būryje trys skyriai. Pirmo skyriaus vadas - Tigras -Pranas Vaitkevičius. Eiliniai: Juozas Gylys - Kadugys, Jaunutis. Antro skyriaus vadas -Klevas - Antanas Jaruševičius. Eiliniai: Banginis, Žvaigždikis, Drąsuolis. Antrame skyriuje būna ir Kalnius su savo štabu bei Akstinu. Jie slapstosi Mikyčių Trako miške.

Trečiajam būriui vadovauja Žilvitis. Jis veikia Rudaminos ir Simno valsčių teritorijoje, slapstosi Kalniškės miške.

1949 m. rugsėjo 15 d. MGB pažymoje nurodyta, kad pirmajam būriui tebevadovauja Varmas, jo būrio partizanai: Viesulas - Juozas Krivickas, g. 1921 m. Šarkiškių kaime, Laimė - Algirdas Marcinkevičius, g. 1928 m. Atesninkų kaime, Karklas - Algirdas Juškauskas, g. 1927 m. Kalesninkų kaime, ir skyriaus vadas Vėjas - Vincas Kaminskas, g. 1925 m. Karužių kaime.

Kalniaus žūtis

1949 m. rugsėjo 18 d. slaptasis informatorius Vizgirda pranešė MGB, kad Kalniaus būrio 7 partizanai rugsėjo 17 d. buvę Pazapsių kaime, po to nuėję į Klepočius. Šiuos Vizgirdos duomenis, rašo MGB, patvirtino informatorė Roža (Snukis), pranešusi, kad partizanai, trumpai pabuvę Petraškų ir Klepočių kaimuose, nuėjo Ringeliškės link. Rugsėjo 20 d. Ringėliškės miške emgėbistai įvykdė operaciją. 12 val. 510 žmonių, vadovaujamų 34-ojo šaulių pulko vado pulkininko Voronino ir Lazdijų aps. MGB skyriaus viršininko Aleksejevo, pajėgomis buvo įvykdyta operacija Petroškų miške (9070), 16 km į pietryčius nuo Lazdijų. Kariuomenė aptiko tris partizanus, kurie tris kartus bandė prasiveržti iš apsupties žiedo. Vienas partizanas buvo nukautas mūšyje, o du pastebėti medyje ir nušauti. Tai Kalnius - Jurgis Gylys., Mindaugo grupės vadas, buvęs l-ojo būrio vadas ir Šarūno rinktinės štabo žvalgybos viršininkas ir Tautmylis - Kostas Markevičius,g. 1929 m. Sangrūdos vls., Užukalnių kaime, buvęs Mindaugo grupės visuomeninės dalies viršininkas. Paimtas kulkosvaidis, 2 šautuvai.

Per susišaudymą buvo sunkiai sužeistas į krūtinę 353-iojo šaulių pulko 9-osios kuopos būrio vadas vyresn. leitenantas Konstantinas Jevsinas, kuris mirė, ir lengvai sužeistas Veisiejų vls. MGB skyriaus viršininkas leitenantas Jocius.

LSSR MGB ministro 1952 metų gegužės 31 dienos pranešime SSRS MGB ministrui Ignatjevui rašoma, kad 1952 metų gegužės 31-osios naktį ant Amalvos ežero kranto (Marijampolės ir Simno rajonų sandūra) sutartoje vietoje į susitikimą buvo iškviesti du partizanai. Per grumtynes vienas partizanas buvo nukautas iš karto, o bandant suimti partizanų vadą Karaliūną, žuvo MGB Kauno valdybos skyriaus viršininkas, vyresn. leitenantas Jonas Jocius, Antano s., g. 1917 m., VKP (b) narys, kilęs iš neturtingų valstiečių, MGB organams priklausęs nuo 1945 metų, ir specagentas „Norkus" - Feliksas Nagrodskas, Prano s., g. 1927 m., iš neturtingų valstiečių, iki įstodamas į specgrupę (1951 m. rugsėjį) dirbęs Raseinių r. MGB skyriuje liaudies gynėju.

Žuvimo aplinkybės:

Plaukusius valtimi ir bandančius išlipti į krantą partizanus Karaliūną ir nepažįstamąjį užpuolė agentūrinė grupė ir, veikdama pagal planą, vieną likvidavo, o Karaliūną du smogikai bandė suimti. Prasidėjo kova, kurios metu smogikai su partizanu įkrito į ežerą. Norėdamas jiems padėti Jocius plaukė valtimi, bet, praradęs pusiausvyrą, taip pat įkrito į vandenį. Vandenyje smogikai, tempdami į krantą Karaliūną, nepastebėjo, kaip jis išsitraukė pistoletą ir nušovė Jocių ir Nagrodską. Lengvai sužeistas smogikas Petryla iššoko į krantą ir iš kulkosvaidžio Karaliūną nušovė.44

MGB pastebi, kad slaptoji informatorė Roža yra buožės duktė, jos tėvai išvežti į Sibirą. Roža yra asmeniškai pažįstama su Mindaugo grupės štabo viršininku Akstinu -Vytautu Buračiausku, g. 1931 m. Salų kaime, kurį 1947 m. MGB buvo suėmusi, bet jis iš kalėjimo pabėgo. Akstinas yra ne kartą pas Rožą lankęsis. MGB padedama informatorės, sumaniusi įį sunaikinti. Taip 1949 m. gruodžio 14 d. per čekistų operaciją Mikyčių kaime, Čeponio sodyboje žuvo Akstinas, jo brolis Petras, g. 1925 m., ir Gylys.45

Suimtas partizanas Drugys - Vincas Pledas 1948 m. gruodžio 28 d. tardytojui papasakojo: „Kokį mėnesį dabar neprisimenu, tai buvo rudenį, pas mus į Žilvičio būrį atvedė nepažįstamą partizaną, slapyvardžiu Akstinas. Jis buvo sužeistas į kairiosios kojos kelį ir kažkur gydomas. Jis su mumis gyveno gal tris savaites, sunkiai galėjo vaikščioti. Žaizda sugijo, bet kojos per kelį nelankstė".

Varmas

Mindaugo tėvūnijos vadu paskiriamas 1-ojo būrio vadas Varmas, kurio buvusį būrį seka agentūra. Tai agentas Gulbinas, buvęs Vilko - Antano Kušlio būrio partizanas, Dvejetas (Dvoika) ir Kazys - Kalniškės miško eigulys, slaptas informatorius Povilionis -rašo Simno vls. MGB skyriaus viršininkas kapitonas Kostočka. 1950 m. sausio 12 d. MGB pažymoje nurodoma, kad, realizuojant slaptųjų informatorių Dvejeto (Dvoikos) ir Kazio agentūrinius duomenis, 1949 m. liepos 24 d. Kalniškės miške buvo įvykdyta operacija, kurios metu suimtas partizanas Keleivis - Antanas Žukauskas, g. 1908 m. Kalesninkų kaime. Agentė Mergaitė seka Marcinkevičių ir Krivicką.

Dvejetas (Dvoika) užverbuotas 1948 m. spalio 18 d., Kazys - 1946 m., Mikas -

1949 m.46

Iš agentų MGB sužinojo, kad Šulnelių kaime pastebėta partizanų. 1950 m. gegužės 2 d. MGB išsiuntė kariuomenės grupę, vadovaujamą seržanto Budarkovo, kuri 00 val. 20 min. apsupo Juozo Petruškevičius namus. Per susišaudymą žuvo Mindaugo grupės vadas Varmas ir skyriaus vadas Klevas - Antanas Jaruševičius. Pas Klevą čekistai surado žuvusiųjų Mindaugo grupės partizanų sąrašą.

Mindaugo tėvūnijos partizanų, žuvusių 1945-1949 metais, sąrašas447

Pavardė, vardas, Gimimo Gimimo Slapyvardis Įstojimo į Žūties
tėvo vardas metai vieta partizanus data data
1. Radzevičius, Antanas 1920 Kalvelių k. Vyturys 1944 09 01 194? 10
2. Būgnelis, Vincas 1918 Semoškų k. Viesulas 1945 04 01 1946 10
3. Mikelionis, Vincas 1912 Bajoriškių k. Vargdienis 1944 09 03 1948 03 01
4. Plytnikas, Juozas 1927 Gaištų k. Titnagas 1945 10 14 1948 04 01
5. Dapkūnas, Jonas 1928 Neravų k. Jazminas 1948 05 24 1948 10
6. Mikelionis, Juozas 1918 Bajoriškių k. Berželis 1945 11 26 1948 12
7. Janulevičius, Jonas 1928 Grikapalio k. Lašas 1948 11 24 1949 0101
8. Riškevičius, Juozas 1923 Neravų k. Varnėnas 1948 09 10 1949 01 01
9. Jančė, Jonas 1926 Neravų k. Kovas 1946 12 03 1949 01 01
10. Maksimavičius,
Antanas 1920 Akmenių k. Mauras 1948 06 03 1949 01 01
11. Gylys, Jurgis 1920 Gaištų k. Kalnius 1945 1945 09 20
12. Vabuolas, Albinas 1927 Laibgalių k. Kadugys 1948 05 22 1949 09 20
13. Markevičius, Kostas,
Boliaus 1929 Užukalnio k. Tautmilis 1948 05 20 1949 09 20
14. Buračiauskas, Vytas 1931 Salų k. Akstinas 1947 11 1949 12
15. Buračiauskas, Petras 1925 Salų k. Vygandas 1948 02 18 1949 12
16. Gylys, Juozas 1928 Gaištų k. Banginis 1948 05 25 1949 1217. Valenta, Antanas 1913 Šadžiūnų k. Tigras 12 02 1948 12
18. Kryžiokas, Juozas 1918 Šlavantų k. Dramblys 1944 09 03 1946 06 13
19. Kvedaras, A. 1926 Šlavantų k. Aras 1946 03 04 1946 05 14
20. Česnavičius, Jonas 1909 Šlavantų k. Dulkė 1944 11 03 1946 05 14
21. Jasevičius 1923 Teizų k. Diemedis 1947 05 03 1947 07 30
22. Mikolskis, Pranas 1944 04 09 1945 01 25
23. Janulevičius, Antanas 1924 Grikapalio k. Norgalis 1945 09 28 1947 07 05
24. Šimoniutis, Antanas 1924 Gaištų k. Ežys 1945 10 05 1947 01 15
25. Stučka, Vincas 1922 Gaištų k. Briedis 1946 03 03 1947 01 15
26. Gylys, Juozas 1923 Putinas 1944 03 02 1947 04 03
27. Petruškevičius, Jonas 1924 Staiderių k. Riekus 1945 04 03 1947 03 09
28. Andrulionis, Pranas 1920 Avižienių k. Sąlyga 1944 09 01 1947 02 04
29. Blažauskas, Gediminasl 922 Ežerėlių k. Pipiras 1944 04 04 1947 05 11
30. Milkevičius, Juozas 1922 Šlavantų k. Šaltis 1947 05 15 1947 07 30
31. Rudzikas, Jonas 1911 Neravų k. Sidabras 1947 02 1 7 1947 07 30
32. Armanavičius,
Motiejus 1909 Neravų k. Dobilas 1947 07 10 1947 07 30
33. Zarasų aps. Medelis 1944 09 03 1946 03 14

Šis sąrašas paimtas iš 1950 m. gegužės 2 d. nukauto Klevo - Jaruševičius Antano ir kito, rašo Lazdijų aps. MGB skyriaus vyr. operatyvinis įgaliotinis vyresn. leitenantas lljinas.

Šį sąrašą išvertė Lazdijų aps. MGB skyriaus viršininko pavaduotojas, leitenantas Petrošius.

Nuorašas

Šarūno Rinktinei Įsakymas Nr. 17

1949 m. spalio mėn. 1 d.

§ 1

Š.m. spalio mėn. 20 d. per masinį emvėdistų siautėjimą garbingai kovodami žuvo P Mindaugo tėvūnijos vadas Kalnius, tos pat tėvūnijos visuomenės dalies viršininkas Tautmijlis ir II būrio I skyriaus kovotojas Kadugys.

Pagrindas: Tėvūnijos štabo v-ko š.m. rugsėjo mėn. 22 d. raportas Nr. 53.

§2

Š.m. rugsėjo mėn. 22 d. per susišaudymą su emvėdistais žuvo P Mindaugo Tv. II būrio I skyriaus kovotojas Genys ir partizanas - kandidatas Liubartas.

Pagrindas: Tėvūnijos št. v-ko raportas Nr. 54.

§3

Š.m. rugsėjo mėn. 6 d. per susišaudymą su emvėdistais sužeistas Kar. Juozapavičius Tv. P Siaubo būrio II skyriaus partizanas - kandidatas Berželis.

Partizanui - kandidatui Berželiui leidžiu nešioti pirmąją sužeidimo juostelę.

Pagrindas: Tėvūnijos vado š.m. spalio mėn. 1 d. raportas.

§4

Nuo š.m. spalio mėn. 1 d. ligi š.m. gruodžio mėn. 24 d. Kar. Juozapavičiaus Tėvūnijos P Siaubo būrio I skyriaus ūkvedys Perletas pasižadėjo nevartoti stipriųjų alkoholinių gėrimų.

Pagrindas: Tv. vado š.m. spalio mėn. 1 d. raportas.

§5

Nuo š.m. spalio mėn. 2 d. P Mindaugo Tv. II būrio kovotoją Jūrą perkeliu į LK Vytenio Tv. II būrį ir skiriu būrio ūkvedžiu.

§6

Nuo š.m. spalio mėn. 2 d. LK Vytenio Tv. II būrio visuomenininku skiriu to pat būrio kovotoją Radastą.

§7

Nuo š.m. spalio mėn. 2 d. LK Vytenio Tv. I būrio visuomenininką Gailių skiriu I skyriaus ir I būrio ūkvedžio pareigoms.

§8

Nuo š.m. spalio mėn. 2 d. LK Vytenio Tv. II būrio kovotoją Saulutį perkeliu į tos pat tėvūnijos I būrį.

/pas/ Diemedis    /pas/ Papartis

Rinktinės Vadas    Adjutantas Medelis

(Kalba netaisyta)

 

VEISIEJŲ PARTIZANAI

Mindaugo grupės II būrio III skyrius

Skyriaus vadai:

1.    Bedalis - Juozas Vailionis, g. 1928 m. Paliūnų k.

2.    Papartis - Antanas Vailionis, g. 1923 m. Paliūnų k.

3.    Savanoris - Juozas Rutkauskas, g. Barčių k.

Partizanai:

4.    Tėvas - Antanas Vailionis, g. 1888 m. Paliūnų k.

5.    -Juozas Bleizgys, g. 1925 m. Bertašiūnų k.

6.    Viesulas - Bolius Bubnelis, g. 1918 m. Semoškų k.

7.    Akstinas - Vytautas Buračiauskas, g. 1931 m. Salų k.

8.    Ilgis - Antanas Drazdauskas, g. 1922 m. Barčių k.

9.    Jūra - Antanas Ivaškevičius, g. Babrų k.

10.    Neris - Vaclovas Ivaškevičius, g. Babrų k.

11.    Rytis - Antanas Ivoška, g. 1922 m. Petraškų k.

12.    Radastas - Juozas Kanklevičius, g. 1932 m. Miškinių k.

13.    Žiedas-Jonas Kasikevičius, g. 1928 m. Petraškų k.

14.    Vanagas - Juozas Kasikevičius, g. 1923 m. Petraškų k.

15.    Vilkas - Petras Kasikevičius, g. 1918 m. Petraškų k.

16.    Kirvis - Aleksas Leskauskas, g. 1898 m. Kalvelių k.

17.    Žvalgas - Vytautas Leskauskas

18.    Kancleris - Zigmas Leskauskas, g. 1921 m. Kastriškės k.

19.    Titnagas - Juozas Plytnikas, g. 1927 m. Gaištų k.

20.    Žygūnas - Vytautas Plytnikas, g. 1929 m. Gaištų k.

21.    Vyturys - Antanas Radzevičius, g. 1920 m. Kalvelių k.

22.    Audra - Albinas Sakalauskas, g. 1922 m. Mikyčių k.

23.    Briedis - Vincas Stučka, g. 1923 m. Vytautų k.

24.    Vyturys - Antanas Šimoniutis, g. 1924 m. Kalvelių k.

25.    Gediminas - Jonas Šimoniutis, g. 1924 m. Kalvelių k.

26.    Artojas - Vladas Vailionis, g. 1925 m. Paliūnų k.

 

Antroje eilėje: SAVANORIS, KLEVAS, ILGIS, NAIKYTUVAS,
Pirmoje eilėje: ARTOJAS, ŽIEDAS, AUDRA

TĖVAS, RADASTRAS, Antanas Ivaškevičius, BEDALIS

 

Mindaugo grupės II būrio III skyriaus partizanai

Vladas Vailionis - ARTOJAS Antanas Drazdauskas - ILGIS


27.    Jovaras - Jurgis Viengrauskas, g. 1927 m. Sapiegiškės k.

28.    Naikintuvas

Partizanai Bedalis, Savanoris, Žvejas ir Tėvas 1949 m. rugpjūčio 16 d. Mindaugo grupės vado įsakymu Nr. 13 perduoti LDK Vytenio tėvūnijai.

Iš čekistų klastų

1946 m. gruodžio 21 d. aš - Zverevas Brolio slapyvardžiu užverbavau Vytautų k. gyventoją Petrą Stučką, Motiejaus s., kurio sūnus Vincas Stučka yra Kalniaus gaujoje, jo slapyvardis Briedis. Agentui Broliui duota užduotis palenkti sūnų legalizuotis.

MGB yra sumaniusi kaip „mūšio" metu paimti sūnų, o paskui jį užverbuoti vidaus agentu (F.3.28/2.1.113 „Brodiačije").48

Rezidentas Mokytojas (Učitelj) - Ragauskas Zacharas Samuilovičius, g. 1909 m. Merkinėje, raštingas, VKP(b) narys, žydas, gyvena Veisiejuose, dirba valsčiaus agitatoriumi.

Mokytojo (Učitelj) verbavimą į rezidentus sąlygojo tai, kad Veisiejų valsčiaus teritorijoje yra 35 žmonės, priklausantys mūsų agentūros informatorių tinklui. Kol nebuvo rezidentūros, jie turėjo tik asmeninius ryšius.

Rezidentas Mokytojas (Učitelj) 1941 m. dirbo milicijos organuose, okupacijos metu dirbo LSSR priešo užnugario žvalgybos partizanų daliniuose.

1946 m. gruodžio mėn. MGB plane parašyta: „Areštuoti banditų rėmėjus Veisiejų valsčiuje: Aleksą Potelį, Petraškų k. gyventoją, Zigmą Vilkelį, Petraškų k. gyventoją, iš Lazdijų vls. - Aleksą Gedą, Kučiūnų k. gyventoją, Staidarų k. gyventoją Trakimavičių ir Vaivadą iš Teizininkų kaimo Šventežerio vls.

1946 m. gruodžio 18 d. užverbuota agentė Marija (spėjama, kad Marija buvo Anelė Stabingytė, kuri draugavo su Vanagu - Juozu Kasikevičiumi. 1949 m. ji partizanų sušaudyta). Ji pranešinėdavo, kad partizanai slapstosi Gaištų, Gegutės, Kalvelių, Klepočių ir Petraškų kaimuose.49

Agentei Marijai duoti užduotį „privesti prie operatyvinio smūgio" Kasikevičiaus banditų grupę (trys broliai), kadangi šaltinis turi meilės ryšių su vienu iš nurodytų banditų, rašo MGB 1947.4.7. Už verbavimą atsakingas kapitonas Golovenkovas.

Iš agentės Marijos slaptų pranešimų

1946    m. gruodžio 8 d. pranešime sakoma, kad Marija asmeniškai pažįsta partizanus Kalnių, Vilimą, Vanagą, Briedį, Jovarą, Ežį ir kitus, kurie slapstosi Gaištų, Klepočių, Petraškų ir Vytautų kaimuose.

1947    m. sausio 19 d. Marija praneša, kad sausio 13 d. ji Petraškų kaime sutiko partizanus brolius Kasikevičius, Lisauską ir Stučką. Vanagas pasiteiravo Marijos, ar ji jau numezgė kojines, nes prasidėjo šalčiai. Ši atsakiusi, kad dar nebaigė. Iš partizanų ji sužinojusi, kad vieni jų, kaip antai Jurgis Gylys, Juozas Plytnikas ir Antanas Šimoniutis, pasiliks žiemavoti, kadangi turi bunkerius, o kiti patrauks slapstytis į Leipalingio valsčių. Kur tie bunkeriai yra, Marija nesužinojusi.

Sausio 16 d. pranešime sakoma, kad Marija ėjusi į Smališkių kaimą pas Zigmą Janulevičių, kad susitiktų su Balandžiu - Dapkūnu. Ten radusi partizaną Gavutį - Perkūną . Kai tas jos paklausęs, kam reikalingas Balandis, ji atsakiusi, jog norinti stoti į partizanus. Tuomet Gavutis pasakė: „Jeigu nori būti partizanė, tai nušauk Veisiejų NKVD viršininką Motiną arba į NKVD būstinę įmesk granatą." Marija atsakiusi, kad ji negalinti prieiti. Tada Perkūnas tarė: „mes irgi negalime per sargybą prieiti". Perkūnas su Z. Janulevičiumi kažkur išėjo ir netrukus grįžo su Balandžiu. Balandis Marijai pakartojo Perkūno žodžius. Tada agentė Marija kartu su Z. Janulevičiumi sugrįžo į namus.

1947 m. balandžio mėn. MGB plane įrašyta: „Agento Jano (pagal agentų sąrašą Janas - Ona Miglinaitė) duomenimis bandito Juozo Gylio - Putino motina žino, kur yra bunkeris, kuriame slepiasi banditai. Gylienę suimti ir su sargyba palydėti į numatytą vietą. Pakeliui inscenizuoti melagingą banditų grupės užpuolimą, vietoje surengti tardymą, ją apkaltinti, jog ji vedusi liaudies gynėjus parodyti bunkerio. Kaip jos išvadavimo ženklo reikalauti įrodymo, kad ji žino, kur yra bunkeris. Atsakingas Veisiejų MGB skyriaus viršininkas majoras Guselnikovas."

1947    m. gegužės 13 d. Petraškų kaime pasirodė grupė A. Sokolovo smogikų. Smogiko „jaunesn. Itn. „Liepsnos" raporte rašoma, kad 8 „partizanų" grupė, eidama Lenkijos sienos link, nakties 12 val. pasibeldė į Zigmo Vilkelio langą. Šeimininkas juos įsileido. Vakarieniaujant jis „partizanams" pasakojo, kad jie atpažįstami iš uniformų, iš barzdų... Draugystės vardan Z. Vilkelis padovanojo „partizanams": spirito vaistams, bintų ir kelias raketas. Juozas Vilkelis išėjo su jais į kaimą ieškoti maisto. Juos žmonės priėmė labai gerai, visur kvietė užeiti, apsilankyti ir kitą kartą. Juozas Vilkelis išsipasakojo smogikams, kad jis priklauso Kalniaus būriui, jo slapyvardis Dragūnas. Smogikai prašė, kad jis juos suvestų su Kalniumi. Raporto autorius rašo, kad Dragūnas siūlo rytojaus dieną Petraškų miške, prie kelio į Veisiejus, surengti pasalą, jis turi rusišką automatą. Žadėjo suvesti su Kalniaus partizanais. Apie 4 val. nakties Dragūnas nuėjo namo, o smogikai sulindo į Ringeliškės mišką. Išsiskirdamas Dragūnas su smogiku Perkūnu sumainė ginklus: mauzerį išmainė į rusišką TT. Ryte 8 val. partizanas vėl atėjo į mišką pas smogikus. Čia jie Dragūnui įteikė raštą, skirtą Kalniui. Po kelių valandų sugrįžo pas smogikus jau su Kalniaus laišku, kuriame vadas rašė, kad jis nežino, ar jie iš tikrųjų yra partizanai ir prašė „partizanus" duoti jam tikslų adresą, žadėjo išsiaiškinti per savo kovotojų vadus. Vakare apie 22 val. Dragūnas pas „partizanus" atėjo su savo vyrais: Jonu Kazoku - Kibirkštimi, ginkluotu vokišku šautuvu, Viktoru Milčiumi - Žiogu, ginkluotu vokišku automatu, Jonu Keriu, ginkluotu rusišku kulkosvaidžiu, ir Antanu Keriu.

Smogikas rašo: „Kibirkštis bandė priešintis ir buvo nukautas, o kiti suimti".50

1948    m. gegužės 22 d. Kapčiamiesčio emgėbistų grupė, vadovaujama leitenanto Griaznovo, sunkiai sužeidė Semoškų kaime partizaną Kasikevičių, kuris kitą dieną mirė.

Marytė Leskauskaitė, g. 1930 m. Kalvelių kaime, partizano Kirvio - A. Leskausko sesuo (slapyvardis Stasė), per tardymą nurodė, kur yra palaidotas Kasikevičius Juozas -Vanagas (g. 1923 m. Petraškų k.).

1949 m. gruodžio 19 d. partizano Vanago palaikus emgėbistai iškasė.51

1948 m. rugpjūčio 27 d. Veisiejų MGB grupė, vadovaujama jaun. leitenanto Bašinsko, ir 34 š.p. 2 sb. vadovaujama leitenanto Smirnovo, Bertašiūnų k. rajone (9480) susidūrė su partizanais. Naudodamiesi tamsa, partizanai pasitraukė. Iš agentų Slapuko ir Zuikio pranešimų sužinota, kad sužeistas partizanas Artojas - Vladas Vailionis, g. 1925 m. Paliūnų kaime, kitą dieną mirė ir jį palaidojo Leipalingio kapinėse. Buvo sužeistas ir plaukdamas per ežerą nuskendo Ilgis - Antanas Drazdauskas, g. 1922 m. Barčių kaime. Žmonės jį suradę palaidojo Liškiavos kapinėse.

Slaptasis informatorius Janė pranešė, kad 1948 m. vasario 13 d. žuvo partizanas Liūtas - Antanas Sotnikas, g. 1910 m. Macevičių kaime.

II būrį seka MGB agentė Roža (Snukis), užverbuota 1948 metais.

1946 metų spalio 19 d. Vytautų kaime, NKVD apsupti, žuvo Rytis ir Žygūnas.

1948 metais Paliepio miške žuvo Juozas Bleizgys.

L. P. Partizanų Mindaugo vardo grupės 2 būrio 3 skyriaus vadas

Grupės vadui
1948    12 30

Raportas 52

Jums pranešu, kad š.m. gruodžio 25 d. 7.30 val. vakaro Leipalingio valsčiuje, Šutronių kaime, atsitiktinai iš automato nusišovė antrojo būrio 3 skyriaus kovotojas Naikintuvas.

Aplinkybės: š.m. gruodžio 25 d. kovotojai Naikintuvas, Žiedas ir Gediminas išėjo tarnybos reikalais į kaimą, eidami keliu pamatė ateinant grupę žmonių, visi paruošė ginklus ir laukė jų prisiartinant, bet kai žmonės priartėjo, pasirodė, kad tai buvo civiliai.

Kovotojo Naikintuvo automatas liko užtaisytas.

Sugrįžę iš užduoties, jie užėjo pas vieną gyventoją. Naikintuvas įėjo į trobą, o Žiedas su Gediminu pasiliko lauke. Kai tik Naikintuvas įėjo į trobą, kovotojai išgirdo trumpą automato seriją. Gediminas ir Žiedas, įbėgę vidun, rado Naikintuvą nebegyvą. Pasirodo, kad Naikintuvas, sėsdamas ant suolo, paspaudė automato gaiduką, įvyko trumpa serija ir keturiais šūviais į galvą jis nušovė pats save. Tuo metu visi kovotojai buvo blaivūs.

2 būrio 3 skyriaus vadas Papartis.

Kopija tikra: grupės štabo viršininkas Kovas
Iš lietuvių į rusų kalbą išvertė leitenantas Gurbininkas
Tikra: Leitenantas (Čiursinas)

Šaltinis Korobka
Priėmė: Koroliovas, Bašinskas
1949    m. birželio 30 d.

Agentūrinis pranešimas 53

1949 m. birželio 28 d. pas šaltinį į namus atėjo Lazdijų aps. Veisiejų vls., Paterių k. gyventoja Vailionienė Emilija, Martyno d., 48 metų (mergautinė pavardė Mikelionytė, jos vyras gyvena Brazilijoje) ir perdavė šaltiniui tris banditų atsišaukimus - du laikraščius „Laisvės varpas", „Už tėvų žemę" ir vieną lapelį.

Šaltiniui paklausus, iš kur tu gavai laikraščius, Vailionienė atsakė, kad jai šiuos laikraščius perdavė mūsų kaimo gyventojas Gūtys Jonas, Adomo s., 55 metų. Kai jis perdavė jai laikraščius, pasakė, kad ji perduotų paskaityti kitiems kaimynams, bet šaltinis laikraščių niekam nedavė.

Šaltinis spėjo, kad šiuos laikraščius iš banditų gauna Žakevičiūtė Marė, Felikso d. -25 metų, ji turi pasą, bet gyvena nelegaliai. Jos vienas brolis areštuotas, o tėvas Sibire miręs. Ji turi du brolius - Alfonsą, g. 1916 m., ir Juozą, g. 1914 m.

Šaltinis iš kažko girdėjo, iš ko nebeprisimena, kad Alfonsas dabartiniu metu gyvena Vilniuje, turi pasą, maskavimuisi nešioja barzdelę.

Žakevičius per vokiečių okupaciją buvo Šventežerio vls. policijos viršininkas, kai įžengė Sovietų armija, Juozas pasislėpė ir kur dabartiniu metu yra, šaltinis nežino.

Žakevičiūtė Marė 1948 m. kovo mėnesį atėjo pas šaltinį ir pasakė, kad jai reikalingi pinigai, šaltinis jai turi duoti 50 rublių, po to šaltinis jos nematė.

Iš Žakevičiūtės, kaip spėja šaltinis, lapelius gauna Geda Zigmas, Karaliaus s. - g. 1906 m., Paterių k. gyventojas. Geda yra Leskausko Zigmo, slapyvardis Kancleris, pusbrolis. Šią prielaidą šaltinis daro iš to, kad visi lapeliai ateina iš Gedos.

Paterių kaime banditai nebuvo prieš 8 mėnesius, bet, kaip šneka žmonės, dabartiniu metu dažnai būna Veisiejų vls., Bartelių kaime ir prisilaiko Antano Verbaus - 60 metų, sodyboje.

Antanas Verbus yra šaltinio pusbrolis ir jis šaltiniui pasakojo, kad š.m. sausio ar vasario mėnesį iš jo banditai paėmė kiaulę. Kiaulę paėmė banditas Audra. Tada Verbus nuėjo į banditų štabą, ten gavo dokumentus, kuriais kiaulę liepė grąžinti, ir Audra kiaulę jam sugrąžino.

Šaltinis paklausė Verbų, kaip jis galėjo surasti štabą, į tai Verbus atsakė: „Kai reikia, viską galima surasti", bet kur yra banditų štabas, jis nepasakė. Šio pokalbio pagrindu šaltinis spėja, kad pas Verbų Antaną, jo brolį Verbų Bolių (kaimynai) arba pas Kurauską Juozą yra bunkeris (Kurauskas yra Dabušinsko giminė)

Korobka

Užduotis:

1.    Nuvažiuoti pas Verbų Antaną arba pakviesti pas save, pavaišinti ir begeriant bandyti nustatyti, kur yra banditų štabas, kas jam vadovauja. Kad įgytų Verbaus pasitikėjimą, perskaityti su juo vieną lapelį.

2.    Aplankyti savo gimines Barčių kaime ir per juos nustatyti banditų slapstymosi vietas.

3.    Susitikimas 1949 m. liepos 7 d.

Pažyma:

Veisiejų vls., MGB skyrius turi duomenų, kad Geda yra aktyvus banditų rėmėjas, o Žakevičiūtė banditų ryšininkė.

Priemonės:

1.    Gedai Zigmui pradėti bylą - formuliarą ir aktyviai šnipinėti, o taip pat Žakevičiūtę.

2.    Nustatyti, ar gyvena Vilniuje Žakevičius Juozas,kai bus nustatyta, spręsti dėl jo operatyvinio panaudojimo.

3.    Verbų šnipinėti per informatorius Korobką ir Reką.

Priėmė: Lazdijų aps. MGB skyriaus 2-N poskyrio viršininko pavaduotojas

kapitonas - Koroliovas
Veisiejų vls. MGB skyr. operatyvinis įgaliotinis
jaun. leitenantas - Bašinskas.

Agentūrinio pranešimo originalas yra šaltinio Korobka (Dėžutė) darbo byloje.

LSSR MGB 2-N valdybos viršininkui
pulkininkui drg. Počkajui 54
Pagal 1949 m. spalio 11 d. padėtį

(...)

Iš informatoriaus Korobkos9 (Dėžutės) gauti duomenys, kad už 50 metrų nuo Kiau-levičiaus Petro, Karaliaus s. - Liepalingio vls., Taikūnų k. gyventojo namų, yra bunkeris, kuriame slepiasi Mindaugo grupės dalyviai.

Pagal šiuos duomenis š.m. vasario 17 d. buvo įvykdyta čekistinė karinė operacija. Surastas bunkeris, kuriame buvo trys banditai. Pastariesiems buvo pasiūlyta pasiduoti, bet du banditai pasiduoti atsisakė ir buvo nukauti, o vienas banditas pasidavė.

Nukauti banditai atpažinti, tai buvo:

1.    Vailionis Antanas, Antano s. g. 1923 m. Veisiejų vls., Paliūnų k., gaujoje buvo skyriaus vadas, slapyvardis Papartis.

2.    Sakalauskas Albinas, 27 metų, g. Šventežerio vls., Mikyčių k., eilinis banditas, slapyvardis Audra.

Paimta gyva gaujos dalyvė:

3.    Žakauskaitė Bronė, Antano d., g. 1926 m. Lazdijų r., Kapčiamiesčio vls., Padumblių k., lietuvė, SSSR pilietė. Jos brolis areštuotas MGB organų, o šeima 1948 m. gegužės 22 d. išsiųsta iš Lietuvos SSR teritorijos. Žakauskaitė nuo išvežimo pasislėpė ir įstojo į ginkluotą gaują.

Iš bunkerio buvo paimta: 2 lengvieji kulkosvaidžiai, 1 automatas, 1 šautuvas, 4 pistoletai, 1 granata ir 1047 vnt. šovinių.

Lazdijų aps. MGB skyriaus tardymo poskyrio viršininkas
vyresn. Itn. Stiopinas

9 1949 m. gruodžio 18 d. Barčių kaime buvo nušauta Ona Kamorunienė, Miko d., g. 1912 m. -MGB informatorė Korobka (Dėžutė).55

 

ŠVENTEŽERIO PARTIZANAI, KORĖJOS KARO METU

Šarūno rinktinės 1950 m. gegužės 12 d. įsakyme Nr. 12 rašoma:

Š.m. gegupės 1 d. garbingai žuvo Mindaugo tėvūnijos partizanas Varmas ir tos pačios tėvūnijos 2-ojo būrio skyriaus vadas Klevas.

„Nuo š.m. gegužės 12 d. Mindaugo tėvūnijos vadu skiriu Mindaugo tėvūnijos 2-ojo būrio vadą Vieversį, o taip pat palieku senas pareigas".

1950 metų rugpjūtį Mindaugo tėvūnijos vadu buvo paskirtas Žilvitis, o III būriui vadovavo Vikeris - Kostas Jankauskas, g. 1928 m. Miklausių kaime.

I    būrio vadas Vėjas - Vincas Kaminskas, g. 1929 m. Skaistučių kaime. Vėjo būryje: Artojas - Jurgis Adomavičius, g. 1933 m. Nakrūniškės kaime, Ąžuolas - Vladas Jarmala, g. 1928 m. Straigių kaime, Uosis - Antanas Blažauskas, g. 1929 m. Straigių kaime, Skirmantas - Algirdas Salinis, g. 1927 m. Janėnų kaime, Vampyras - Vytautas Klekys, g. 1927 m. Bestraigiškės kaime, ir Bajoras - Jonas Jutkevičius, g. 1927 m. Šventežeryje.

II    būrio vadas Vieversys - Jonas Uzdila, g. 1923 m. Agarinių kaime. I skyriaus vadas Tigras - Pranas Vaitkevičius, g. 1926 m. Panarvės kaime. Partizanai: Balandis - Vincas Burba, g. 1929 m. Agarinių kaime, Jovaras - Vladas Liesionis, g. 1930 m. Mikyčių kaime, Rimvydas - Alfonsas Petruškevičius, g. 1929 m. Staidarų kaime. 2 skyriaus vadas Žvaigždikis - Stasys Krūkonis, g. 1931 m. Grikapalio kaime.

Informatorius MGB praneša kameroje iš Stasio Jušinsko - Ainio sužinojęs, kad 1951 -

1952 metais Mindaugo tėvūnijai vadovavo Vieversys, o štabo viršininkas buvo Rimvydas. I būriui vadovavo Laimė - Algirdas Marcinkevičius, g. 1928 m. Atesninkų kaime, antram būriui vadovavo Bajoras, o trečiam - Vikeris. Ainis agentui sakęs, kad Vieversys labai protingas, jis vienas seniausių partizanų, atsargus ir visai negeria, negeria ir Tigras. Stipriai geria vadai Jūreivis ir Žilvitis.

Karklas56

Informatorius Planeta, panaudodamas jam nieko neįtariant Petravičių kaimo gyventoją Joną Kvedarą, sužino, kad turi pasirodyti partizanai. Lazdijų MGB skyriaus 2-N poskyrio viršininko pavaduotojas kapitonas Minakovas 1950 m. rugpjūčio 13 d. 23.30 val. Sutrės kaime, prie kelio į Žebriškės kaimą (1674) surengė kariuomenės pasalą. Netrukus kelyje pasirodė penki žmonės, tarp savęs kalbantys rusiškai. Kareivis sukomandavo: „Stoj!" Nepažįstamieji kareivio pusėn paleido kulkosvaidžių ir šautuvų ugnį. Atsikvošėję ir gavę pastiprinimą kareiviai su šunimis persekiojo partizanus gal 15 kilometrų. Per susišaudymą žuvo Mindaugo tėvūnijos I būrio vadas Karklas - Albinas Juškauskas, g. 1928 m. Kalesninkų kaime, į partizanus įstojęs 1948 metais.

Nenoras tarnauti rusams

Slaptai

Apskrities vykdomojo komiteto pirmininkui
Kopija: Lietuvos KP(b) apskrities komiteto sekretoriui
Kopija: Apskrities MGB skyriaus viršininkui

Naujokų išsiuntimas į Tarybinę armiją baigtas 1950 m. birželio 2 d. Pateikiu išvengusiųjų atvykimo Alytaus apskrityje išsiuntimui į karinius dalinius sąrašą.

Asmenys, nurodyti sąraše, turi būti patraukti teismo atsakomybėn (sudebnoj otvetstvenosti).

Prašau imtis priemonių jų paieškoms ir nurodyti apskrities prokurorui imtis priemonių.

Priedas: 2 lapų sąrašas

Alytaus apskrities karinis komisaras
gvardijos pulkininkas (Nadeždinas)
2-osios dalies viršininkas majoras (Špokas)

Išvengę išsiuntimo į karinius dalinius   

Nr. Pavardė, vardas, tėvo vardas Gim. metai Namų adresas Išvengimo data
Seirijų valsčius
1. Kavaliauskas Pranas, Antano 1928 Vainiūnų k. 1950 04 14
2. Bagdžius Bronius, Jurgio 1929 Nakrūniškės k. 1950 04 24
3. Belevičius Jonas, Juozo 1928 Žilvičių k. 1950 04 24
4. Kalvinskas Vitas, Kazio 1929 Paserninkų k. 1950 04 24
5. Drazdauskas Juozas, Vinco 1928 Seirijai 1950 04 07
6. Matulevičius Jonas, Juozo 1929 Akuočių k. 1950 04 06
7. Jastramskas Jonas, Simo 1929 Paserninkų k. 1950 04 24
8. Žilionis Vladas, Jono 1929 Paserninkų k. 1950 04 24
9. Bagdonavičius Jonas, Juozo 1929 Žilvičių k. 1950 04 24
10. Svinkūnas Česlovas, Kuozo 1929 Jonkiškių k. 1950 04 24
11. Zoruba Pranas, Bernardo 1928 Žilvičių k. 1950 04 24
12. Vaivada Vytautas, Antano 1929 Paserninkų k. 1950 04 24
13. Buikus Feliksas, Felikso 1929 Krikštonių k. 1950 04 20
14. Baranauskas Jonas, Juozo 1928 Žagariu k. 1950 04 24
15. Žėkas Antanas, Juozo 1928 Vainiūnų k. 1950 04 24
16. Baliukas Juozas, Alekso 1929 Vainiūnų k. 1950 04 24
17. Žilionis Jonas, Juozo 1928 Paserninkų k. 1950 04 24
18. Lukoševičius Bronius, Simo 1928 1950 05 05
19. Lukoševičius Bronius, Jono 1928 Metelių k. 1950 05 05
20. Petrukonis Vitas, Motiejaus 1928 Vainiūnų k. 1950 04 24
21. Balutis Juozas, Jono 1929 Bestraigiškės k. 1950 05 12
22. Laibinis Jonas, Antano 1928 Vainiūnų k. 1950 05 31

(...)

Alytaus apskrities karinis komisaras gvardijos
pulkininkas (Nadeždinas)
Antrosios dalies viršininkas
majoras (Špokas)

Kauno srities MGB valdybos viršininkui

pulkininkui drg. Sinicynui

Pranešimas 57
apie 1928, 1929, 1930 ir 1931 metų gimimo
naujokų pavasarinio šaukimo iš Lazdijų r. rezultatus.

1951 m. kovo 20 d. šaukiamąją komisiją praėjo 513 žmonių. 1951 m. gegužės 25 d. į karinius dalinius išsiųsta 188 žmonės. Šaukiamosios komisijos nepraėjo 159 žmonės - dėl ligos - 59, dėl šeimos padėtis - 64, dėl trumpo susirgimo - 31 žmogus ir palikti kaip politiškai nepatikimi 5 žmonės. (Būtent tie, kurių artimieji išvežti, brolis partizanas, partizanų ryšininkas, sugautas besislapstant. - B.K.)

Blažonis Vytautas, Vinco s., g. 1930 m. Mikyčių k. Imantis veiksmų surasti V. Blažonį, buvo nustatyta, kad jis, prieš atvykdamas į šaukimo punktą, įstojo į būrį.

Slaptieji informatoriai Magdė ir Lapas mums pranešė, kad prieš vykimą į naujokų šaukiamąjį punktą, jis surengė namuose palydas su išgertuvėmis ir pavaizdavęs, jog važiuoja į armiją, iš tikrųjų iš namų išvažiavęs karinio komisariato nepasiekė, bet išėjo į būrį.

Kitų besislapstančių dar ieškoma.

Maskeliūnas Juozas, Jono s., g. 1930 m. Mankeliūnų kaime, tėvai išvežti, pats slapstosi.

Apie J. Maskeliūną MGB skyrių pasiekusi PK10 medžiaga liudija, kad jis savo pažįstamam, tarnaujančiam Sovietų armijoje, rašė antisovietinio turinio laiškus ir kvietė savo pažįstamą įvykdyti dalinyje teroristinį aktą, pabėgti iš armijos ir įstoti į partizanus.

Taip pat rašė, kad jis slaptai palaidojęs 1950 m. gruodį mirusį nuo sužeidimo Alvydą Laibinį - Audrą.

Per tardymą verbuojamas prisipažino turįs ryšį su Beržiniu ir pažadėjo įsiskverbti į gaują. 1951 m. gegužės 14 d. užverbuotas Berželio slapyvardžiu.

Prilepskis

10 PK - pašto kontrolė

Šarūno rinktinės
Įsakymas Nr. 6
Rikiuotės sritis
§ 1

Š.m. gegužės 2 d. žuvo Juozapavičiaus tėvūnijos II būrio 1 skyriaus kovotojas Aras. Pagrindas: Tėvūnijos vado 1951 05 30 raportas Nr. 26.

§2

Š.m. gegužės 16 d. į Mindaugo tėvūnijos II būrio 1 skyrių kandidatu į partizanus priimtas Vikruolis.

Pagrindas: tėvūnijos vado 1951 05 25 raportas Nr. 10.

§3

Š.m. gegužės 29 d. į Mindaugo tėvūnijos II būrio 1 skyrių priimtas kandidatu į partizanus Keleivis.

Pagrindas: Tėvūnijos vado 1951 05 25 raportas Nr. 23.

§4

Š.m. gegužės 25 d. Mindaugo tėvūnijos štabo viršininką Pavasarį iš pareigų atleidžiu, pervedu į Šarūno rinktinės štabą ir paskiriu rinktinės vado adjutantu.

§5

Š.m. gegužės 25 d. Mindaugo tėvūnijos visuomenės dalies vadą Rimvydą iš pareigų atleidžiu ir pervedu į Šarūno rinktinės štabą visuomeninės dalies vadu.

Rinktinės vadas    Žilvitis

Rinktinės štabo viršininkas    Pavasaris

Ūžia trankos griaustinis po šalį,
vėtros siaučia visu smarkumu.
Daug mūs brolių kapuose
jau guli po baisiųjų kovų kruvinų...

Paslapties apgaubta žūtis

1951 m. spalio ir lapkričio mėnesiais MGB iš savo slaptųjų informatorių Lapo, Bore-co (Kovotojo) ir Magdės gavo pranešimus, kad karinės operacijos Bestraigiškės miške metu Mikyčių kaimo bunkeryje, kurį prižiūrėjo vienas Mikyčių gyventojas, nusižudė keturi partizanai.

Bunkerio prižiūrėtojas Juozas Česnavičius (g. 1908 m. Mikyčių kaime) pasakojo, kad 1951 m. rugpjūtį pas jį atėjo partizanai ir prašė leisti jo žemėje išsikasti bunkerį. Bunkerį įsirengė patys partizanai, o J. Česnavičius padarė bunkeriui dangtį, dar padirbino Diemedžiui spausdinimo mašinėlės futliarą. Bunkerį prižiūrėjo partizanų ryšininkė Rūta - Angelė Mikeiionytė, o maistą partizanams nešė J. Česnavičiaus žmona. Kai kartą ji atidarė bunkerį, rado visus partizanus nusišovusius. Tai įvyko spalio mėnesį iš 9 į 10 dieną. Spalio 12 d. J. Česnavičius padarė karstus, Juozas Bražinskas partizanų lavonus iškėlė iš bunkerio, suguldė į karstus, gal už 100 m. nuo bunkerio iškasę kapui duobę, palaidojo. Laidotuvėse dar dalyvavo Angelė Mikelionytė ir Anelė Janavičienė. Palaidoję kapą aparė.58

Lavonų aprašymas

1951 m. lapkričio 7 d. Mikyčių kaimas

Per čekistinę kariuomenės operaciją 1951 m. lapkričio 7 d. Mikyčių kaime, už 25-30 m nuo Česnavičiaus ūkio, buvo surasta banditų palaidojimo vieta.

Atkasus kapą, nustatyta: 1,5 m gylio duobėje buvo du karstai, padaryti iš senų lentų, vienas 2x1,92 m., jame gulėjo trys banditai, nusišovę, veidai aptekę krauju, banditai su kariškomis kelnėmis, taip pat kruvinomis, basomis kojomis, apsivilkę marškiniais, po galvomis padėtos pagalvėlės.59

Kitame karste gulėjo vienas banditas, taip pat nusišovęs į galvą, veidas visas kraujuotas, su kariškomis kelnėmis, basas.

Banditai iš kapo buvo paimti ir pristatyti į rajono MGB skyrių atpažinti.

Šmatavičius

1951 m. lapkričio 7 d. akte rašoma: „Atidarius dėžes, bunkerio šeimininkas Česnavičius pasakė, kad didelėje dėžėje yra banditų Liesionio, Blažonio ir trečiojo, slapyvardis Girėnas, lavonai, antroje - bandito Antano Motiejūno". Po aktu - Šmatavičiaus, Durakovo ir SSSR MGB įgaliotinio majoro Rumiancevo parašai. Šių partizanų žūtis -iki šiol neįminta mįslė. Ar tai nebuvo dar viena MGB agentūros klasta?50

Iš to meto liudininkų pasakojimo: „Juozas Bražinskas į partizanus išėjo vėlai, po tų partizanų nusižudymo, kai prasidėjo tardymai. Jis pažadėjo rusams teikti žinių, bet išėjo. Gal po poros savaičių žuvo.

Į šitą bunkerį, kuriame nusišovė keturi partizanai, ateidavo ir Žvaigždikis. Kai Žvaigždikis Bestraigiškėje buvo sužeistas, jis buvo ir išliko kitame bunkeryje, įrengtame prie pagrindinio bunkerio šono. Pagrindiniame - visi žuvo. Juos rusai paėmė, o Žvaigždikis liko, paskui jį žmonės išgydė. Vėliau jis išvažiavo į Vokietiją. Dar Janušoniui iš Ežerėlių jis atsiuntė portsigarą. Pasikeitė pavardę ir toliau gyveno.11

11 MGB sukurta legenda

Žvaigždikis draugavo su Gene Mikelionyte. Kasė bulves, kai Bestraigiškėje iššaudė partizanus. Mikelionytė atėjo pas šituos keturis partizanus ir per bunkerio angą papasakojo, kas atsitiko... kad aplinkui rusai. Paskui atvarė gal 7 karves ir visą bandą pervarė


per bunkerį, kur buvo partizanai. Tie pagalvojo, kad rusai lupa angą, ir nusišovė. Juos vakare palaidojome, o Mikelionkos pradėjo lot. Pirmiausia griebė Pavasarį, Muliuolį, mušė, mušė, bet ką..."

Nusižudė partizanai: Spindulys - Vytautas Blažonis, g. 1930 m. Mikyčių k., Jovaras

- Vladas Liesionis, g. 1930 m. Mikyčių k., Stipruolis - Antanas Motiejūnas, g.1934 m. Ežerėlių k., ir Girėnas - Jonas Balutis, g. 1928 m. Prygos k. Visi - 2-ojo būrio, vado Žvaigždikio partizanai.

Iš bunkerio buvo paimti trys šautuvai, du naganai, 62 šoviniai, rašomoji mašinėlė, du mundieriai, trys kepurės, rašomasis popierius, susirašinėjimų medžiaga.

Partizanas Žvaigždikis

MGB rašo (F.36/50.1.127): 1948 m. liepos 20 d. mes užverbavome agentu, pseudonimas Katinas, Krūkonį Stasį, Juozos , g. 1929 m. Grikapalio kaime.

Girėnas - Jonas Balutis 1950 metais pabėgo iš šaukiamojo į TA punkto ir įstojo į partizanus. Apie jį MGB pranešinėja slaptasis informatorius Dvoika (Dvejetas).

Rytas

Aktas 61

1951 m. gruodžio 2 d. Stankūnų k.

Mes, žemiau pasirašę Kauno srities Lazdijų rajono liaudies gynėjai - Muravjovas, Matvejevas ir Sokolovas, surašėme šį aktą dėl to, kas žemiau išdėstyta:

1951 m. gruodžio 2 d., 2-3 valandą nakties, devynių Lazdijų rajono liaudies gynimo karių grupė, vadovaujama skyriaus vado Kudašovo, apsupo Lazdijų rajono Stankūnų gyventojo Jurgio Varnelio sodybą. Sodybą supant, iš trobos išėjo Varnelis ir jo sesuo. Kai pastarųjų buvo paklausta, ar jų namuose nėra banditų, jie atsakė, kad nėra. Tuo tarpu vienas banditas ėmė šaudyti iš automatinio ginklo, paskui jį išbėgo antras. Į bėgančius banditus l/g kariai paleido ugnį. Per susišaudymą nuo Varnelio trobos palėpės nušoko trečias banditas, bet čia pat kario Matvejevo buvo sugautas.

Sugautas banditas pasivadino Jonu Vabalu, slapyvardis Rytas, jis su savimi turėjo šautuvą ir pistoletą, o taip pat pas jį per kratą buvo surastos dvi fotonuotraukos su jo atvaizdu ant sniego, viename jis su šautuvu prie kojos ir pistoletu dėkle prie kairio šono ir žiūronais ant krūtinės, antrame - su šautuvu ant peties (su diržu) ir su žiūronais ant krūtinės.

Suimtasis banditas Vabalas buvo apsirengęs buv. Buržuazinės Lietuvos armijos uniforma.

Apie tai ir surašytas šis aktas.

(Muravjovas)
(Matvejevas)
(Sokolovas)

Partizanai Rytas - Jonas Vabalas, g. 1925 m. Laibgalių k., Drąsuolis - Juozas Gude-liauskas, g. 1920 m. Laibgalių k. ir Vikruolis - Feliksas Stepulevičius, g. Laibgalių k., 1951 m. gruodžio 2 d. naktį J. Varnelio sodyboje buvo apsupti stribų. Dviems pavyko pabėgti, o Rytas pateko į nelaisvę.

Apie Mindaugo grupės partizanus ir papasakojo MGB suimtas partizanas Rytas. Iš 1951 m. gruodžio 2 d. jo tardymo protokolo sužinome, kad jis, 1946 metais nuteistas už slėpimą savo namuose partizanų Kalniaus, Antano Šimoniučio, Vargdienio ir kitų, kartu su tėvu kalėjo. 1950 metais gruodžio 24 d. sugrįžęs į Lietuvą, susitiko su partizanais Žvaigždikiu, Jovaru, Žygūnu ir kitais. Paskui įstojo į partizanus. Mindaugo tėvūnijai tada vadovavo Vieversys, o štabo viršininkas buvo Rimvydas. Mindaugo tėvūnija turėjo tris būrius.

I    būrys:

Vadas:

Laimė - Algirdas Marcinkevičius, g. 1929 metais Atesninkų k.

Partizanai:

Ąžuolas - Vladas Jarmala, g. 1928 m. Straigių k.

Jaunuolis - Vytautas Juškauskas, g. 1929 m. Kalesnykų k.

Artojas - Jurgis Adomavičius, g. 1933 m. Nakrūniškės k.

Skirmantas - Algirdas Salinis, g. 1926 m. Janėnų k.

Pavasaris - Gediminas Urmanavičius, g. 1929 m. Naujosios Kirsnos k.

Viesulas - Juozas Krivickas, g. 1921 m. Šarkiškių k.

Trimitas - Petras Jakimonis, g. 1921 m. Abarauskų k., perkeltas iš Vytenio tėvūnijos.

Vyturys - Bronius Lukoševičius, g. 1929 m. Metelių k.

Audriūnas - Juozas Karčiauskas, g. 1930 m. Mockavos k.

Karys - Vytautas Tuinyla, g. 1929 m. Kalesnykų k.

II    būrys

Vadas:

Žvaigždikis - Stasys Krūkonis, g. 1928 m. Grakapalio k.

Partizanai:

Drąsuolis, skyriaus vadas - Juozas Gudeliauskas, g. 1920 m. Laibgalių k.

Spindulys - Vytautas Blažonis, g. 1930 m. Mikyčių k.

Jovaras - Vladas Liesionis, g. 1930 m. Mikyčių k.

Girėnas - Jonas Balutis, g. 1928 m. Prygos k.

Stipruolis - Antanas Motiejūnas, g. 1934 m. Ežerėlių k.

Bajoras, skyriaus vadas - Jonas Jutkevičius, g. 1927 m. Šventežeryje.

Eimutis - Vytautas Salyklis, g. 1930 m. Staidarų k.

Jūreivis - Vytautas Klekys, g. 1928 m. Bestraigiškės k.

Keleivis-Juozas Petruškevičius, g. 1924 m. Staidarų k.

Balandis - Vincas Burba, g. 1929 m. Agarinių k.

Svajūnas - Romualdas Talandis, g. 1933 m. Marcukaviznos k.

III būrys:

Vadas:

Vikeris - Kostas Jankauskas, g. 1928 m. Miklausių k.

(žr. sk. „Rudaminos partizanai").

Ryto nurodytos bunkerių vietos

Rytas su Drąsuoliu ir Vikruoliu slėpėsi Neravų k., bunkeryje už 300 metrų nuo Jono Daugėlos sodybos, Kalniškės miške, bunkeryje už pusės kilometro nuo Rolių k. gyventojo Juozo Valentukonio namų. Tai buvo 2 būrio 3 skyriaus bunkeris, kuriame slėpėsi Rimvydas ir Balandis. Bunkerį prižiūrėjo Juozas Valentukonis. Mikyčių k. pakraštyje, netoli Stankūnų k., bunkeryje slėpėsi partizanai, kuriuos aptarnavo Pranas Saveikis. Prie savo namų Ežerėlių k. turėjo bunkerį partizanų ryšininkas Kūkalis- Juozas Bražinskas. 1951 metų kovo pabaigoje bunkeryje Mikyčių miške slėpėsi 2 būrio vadas Žvaigždikis, partizanai Drąsuolis, Rytas ir Tigras. Tą bunkerį prižiūrėjo Bronius Maciūnas iš Neravų kaimo. Gegužės pradžioje Rytas su Drąsuoliu slėpėsi Mikyčių k. pas Antaną Naujalį. Už 0,5 kilometro nuo Neravų, Mikyčių miške buvo bunkeris, prižiūrimas Broniaus Mažiuko, g. 1914 metais, jo slapyvardis buvo Švyturys. Kitas ryšininkas, slapyvardžiu Varpas - Zigmas Plytnikas, gyvenantis Klepočių k., prižiūrėjo bunkerį Ringėliškės miške. Jo ūkyje slėpėsi Drąsuolis ir Vikruolis. Yra žinoma, kad Žvaigždikis apdovanojo Bronių Mažiuką Kovos už Laisvę II laipsnio Kryžiumi...

Šv. Kalėdų antrąją dieną

„Kai dėl Dainavos apygardos Šarūno rinktinės, tai po to, kai 2-N valdyba likvidavo vadą Žilvitį, naujasis rinktinės štabas yra nežinomas. Pagal Simno r. MGB skyriaus agento Drąsaus duomenis, š.m. lapkričio pabaigoje su juo susitikęs Mindaugo tėvūnijos banditas Algirdas Marcinkevičius - Laimė, kuris jam prisistatė kaip busimasis Šarūno rinktinės vadas ir prašė agentą parengti jam susitikimą su Jovaru, kurį jis gerai pažįsta.

Imamės priemonių ruošdami Jovaro susitikimą su Laime, kad pastarasis būtų suimtas.

1951 m. gruodžio " "    Vykdytojas Dušanskis" 62

1951 m. gruodį iš slaptųjų informatorių Magdės, Katrės ir Jonuškos MGB gavo pranešimus, kad Bagdononių k. yra bunkeris, kuriame slepiasi Vieversys ir Laimė. Už 400 metrų nuo Jono Grėbliūno sodybos MGB surado tą bunkerį su partizanais.63

Jovaras buvo MGB panaudotas susitikti su kitais partizanais, kurie po to buvo suimti arba žuvo (žr. skyr. „Dainavos apygardos vadas Diemedis").

Iš tardymo protokolo

1951 m. gruodžio 27 d. Lazdijai

Į Lazdijų r. MGB skyriaus vyr. operatyvinio įgaliotinio klausimus atsakinėjo Bagdononių kaimo gyventojas Juozas Grėbliūnas, g. 1919 m.

Klausimas: Jums parodyti keturių nukautų banditų lavonai.

Atsakymas: Atpažįstu keturis. Ir pastebi, kad nėra penkto - Rimvydo. Sako, kad šiame bunkeryje buvo iš viso penki partizanai. Tęsia: „Iš man parodytų lavonų partizanus pažįstu todėl, kad nuo 1951 m. rugsėjo pradžios jie pas mane dažnai ateidavo, o rugsėjo pabaigoje, netoli mano ūkio, partizano Laimės pasiūlymu, buvo pastatytas bunkeris. Aš su broliu Pranu vežiau iš Trako miško statybinę medžiagą, o kai bunkeris buvo pastatytas, kad nesimatytų bunkerio vietos, anksti ryte žemę suariau".

Alfonsas Petruškevičius, g. 1929 m. Žagariškių k., gyveno Staidarų k., V klasės gimnazistas. Petruškevičius MGB buvo užverbuotas 1948 m. vasario 16 d., bet 1949 m. gegužį dingo.

Iš žuvusio Klevo buvo paimti dokumentai. Ten parašyta, kad 1950 m. balandžio 6 d. priimtas naujas kovotojas, slapyvardis Rimvydas, g. 1929 m. vasario 10 d.64

Giraitėje

1951    m. iš agento Levinsko Lazdijų MGB skyrius gavo pranešimą, kad Giraitės miške yra partizanų bunkeris, kuriame slepiasi Mindaugo būrio partizanai.

Iš agento Straigio buvo gauti patvirtinantys duomenys, kad netoli Armanavičiaus sodybos yra bunkeris.    

Gruodžio 28 d. buvo įvykdyta čekistinė karinė operacija, jos metu rastas bunkeris, kuriame priešindamiesi žuvo partizanai:

Kūkalis - Vytautas Bražinskas, g. Ežerėlių k.

Eimutis - Vytautas Saliklis, g. 1930 m. Staidarų k.

Svajūnas - Romualdas Talandis, g. 1933 m. Giraitėlių k.

Vikruolis - Feliksas Stepulevičius, g. Laibgalių k.

Bajoras ir Balandis

Aktas 65

1952    m. vasario 3 d. Agariniai

Aš, Lazdijų r. MGB skyriaus 2-N poskyrio viršininko pavaduotojas kapitonas Stra-chovas, SSR MGB įgaliotinis kapitonas Kuršijevas ir Lazdijų r. MGB skyriaus vyr. operatyvinis įgaliotinis leitenantas Sidunovas surašėme šį aktą:

1952 m. vasario 3 d. liaudies gynėjai, vadovaujami būrio vado pavaduotojo Rekšio, ieškodami banditų, 1952 m. vasario 3 d. 20 val. Agarinių kaime, netoli A. Božoko sodybos aptiko du banditus, kurie per susišaudymą buvo nukauti:

1.    Bajoras - Jutkevičius Jonas, Antano s., g. 1927 m.

2.    Balandis - Burba Vincas, Antano, g. 1929 m.

Iš nukautųjų paimta:

1. 2 užsieninės markės šautuvai

2.    TT pistoletas

3.    „Parabellum"

4.    Dvi granatos

5.    152 vnt. įvairių šovinių

6.    Banditų susirašinėjimo medžiaga

Parašai

Vyturys ir Audriūnas 65

Dauguma vyrų, šaukiamų 1950 metų gegužį į sovietų armiją, pabėgę iš šaukiamųjų punktų arba iš dalinių, išėjo į miškus. Į Mindaugo grupę įstojo Bronius Lukoševičius, g. 1929 metais Meteliuose, slapyvardis Vyturys, ir Juozas Karčiauskas, g. 1930 m. Mocka-vos k., slapyvardis Audriūnas. MGB pažymoje rašoma: „Bronius Lukoševičius, 1951 metų vasario 4 d. susitikęs su mūsų agentu Žvirbliu (turi medžioklinį šautuvą), kvietė pastarąjį į Trako mišką pamedžioti. Vasario 12 dieną agentas Žvirblis pranešė: „... Š.m. vasario 4 d. Žagariu mokykloje vyko šokiai, kur buvo šaltinis. Šokiuose buvo ir Bronius Lukoševičius, besislapstantis nuo šaukimo į sovietų armiją, jis per pokalbį su šaltiniu kvietė pastarąjį į medžioklę..."

Mūsų agentui Žvirbliui duota užduotis susitikti su Lukoševičiumi ir vasario 22 d., nuo 10 val. Iki 12 val., Trako miško pakraštyje, „Koplytėlės" rajone (toks vietos pavadinimas) medžioti. Šaltinis bus varovas, o B. Lukoševičius su savo vokišku šautuvu lauks pasaloje. Be to, su agentu Žvirbliu susitarėme, jeigu jis pagal mūsų užduotį su B. Lukoševičiumi susitars, tai Žvirblis prie kluono sienos iš pietų pusės vasario 21 dieną pastatys ženklą - kartį, atremtą į sieną. Nelegalui Broniui Lukoševičiui suimti arba likviduoti veikti taip:

1.    Vasrio 21 dieną, 8 valandą išeiti su RPG į Straigius, o grįžtant reikia eiti 200-300 metrų atstumu pro Žvirblio namus ir patikrinti, ar yra sutartas ženklas.

Vykdytojas: RMGBS operatyvinis įgaliotinis leitenantas Žurumskas.

2.    Vasario 22 d. 8 valandą ryto į Trako mišką atvežti 15 kareivių ir iki 9-tos valandos „Koplytėlės" rajone po 3 žmones užmaskuoti. Kareiviai lauks „sekrete" iki B. Lukoševičiaus pasirodymo.

Vykdytojai: 2-N skyriaus viršininko pavaduotojas kapitonas Minakovas ir Žurumskas.

3.    B. Lukoševičiaus suėmimo atveju pastarąjį ištardyti ir ateityje spręsti klausimą dėl jo operatyvinio panaudojimo, įvedant į gaują vidaus agentu.

Lazdijų r. MGB skyriaus operatyvinis įgaliotinis leitenantas (Žurumskas) Sutinku: RMGBS viršininko pavaduotojas leitenantas (Šmatavičius)

Šis klastingas sumanymas nepavyko, nes apie kartį daugiau nekalbama.

1951 metais gruodžio 26 dieną Bagdononių k. bunkeryje žuvo Mindaugo tėvūnijos vadai. Tuo metu Vyturys su Audriūnu slėpėsi Paliūnų k. pas Mikučiūną. Kai sužinojo


apie nelaimę, užėję pas Radišauską, „paėmė ant drąsos". Tenai atsirado Bračiulis, kuris papasakojo, neva partizanus išdavęs Metelionis. Abu partizanai, atėję pas Metelionį, pradėjo šaudyti: šovė į Metelionienę, sėdinčią ant krosnies, taikėsi į jį patį, bet pistoletas užspringo. Metelionis šoko bėgti, vėl šovė į jį, bet pataikė į šoną niekuo nekaltam Grušauskui. Metelionis bėgo per lauką, o partizanai dar keturis kartus šovė pavymiui, bet irgi nepataikė.

Po šaudymų nuėjo į Burliūnus pas Vladą Akromą ir sulindo į bunkerį.

1952 metų kovo naktį Vyturys su Audriūnu buvo Gervėnuose pas Gegužį. Anksti rytą Vyturys išėjo į Akuočius, o Audriūnas pasiliko. Jam beklampojant per sniegą, užsikišo šautuvo vamzdis. Užėjęs pas Lazicką, ėmė valyti šautuvą, bet vamzdyje strypas nulūžo. Tada išardė ginklą ir, įkišęs vamzdį į krosnį, kaitino, kad sudegtų skuduras. Staiga išgirdo balsą, kad į kiemą suka rogės su stribais. Išbėgo į kiemą ir ėmė šaudyti, bet ginklas sugedo. Puolė bėgti, bet pasivijęs stribas jį sugriebė. Pribėgo kitas, įsodino į roges ir parsivežė į Seirijų stribyną. Enkavedistai jo kišenėje rado granatą: turbūt partizanas ją buvo pamiršęs. Per tardymą pasakė, kur yra Audriūnas. Leitenantas Kormilcevas su grupe stribų nuvažiavo į Gervėnus ir apsupo Gegužio sodybą. Du kartus reikalavo partizaną pasiduoti, bet jis nepasidavė. Tada enkavedistai jam perdavė raštelį. Audriūnas pasidavė. Stribas Bronius Jurgelionis, g. 1931 metais Krikštonių kaime, tardytojui papasakojo: „Banditas Karčiauskas, kurį mes sulaikėme Gegužio kluone, buvo apsirengęs buržuazinės Lietuvos kariuomenės kareivio uniformą, užsidėjęs karišką kepurę su kokarda, apsivilkęs mundurą, ant kurio rankovės buvo prisiūtas kryžius, ir susijuosęs diržu su šovinine".

Išrašas iš Broniaus Lukoševičiaus 1952 metų kovo 29 dienos tardymo protokolo:

„Dainas spausdinau mašinėle 1951 metų pavasarį ir vasarą bunkeryje, esančiame prie Trako miško, Žagarių kaimo gyventojos Grėbliūnienės žemėje. Mašinėlė buvo Dainavos apygardos vado Diemedžio. Į tą bunkerį mane išsikvietė Vėjas. Ten su Diemedžiu išbuvau tris dienas, o paskui persikėliau į bunkerį Trako miške, kur ir toliau spausdinau dainas".

1952 metų birželio 27-28 dienomis Kaune įvyko partizanų Vyturio ir Audriūno bei ryšininkų Albino Akromo, g. 1908 metais Vaickūniškės k., ir Juozo Bračiulio, g. 1912 metais Paliūnų k., teismas. Juos kaltino už tėvynės išdavimą, priešinimąsi ginklu. Vyturys su Audriūnu 1951 metų liepos 17 dieną apšaudė Lazdijų r. MGB kariuomenės grupę ir nušovė stribą Muravjovą, 1951 metų gruodžio 27 dieną užpuolė sovietinį aktyvistą Metelionį. A. Akromas slėpė antitarybinius eilėraščius ir kitus dokumentus. Už tai V. Karčiauską ir B. Lukoševičių nuteisė sušaudyti, A. Akromą - 25-eriems metams, o J. Bračiulį - 10 metų lagerio.67

Apie kitų Mindaugo tėvūnijos partizanų likimą skaitytojas sužinos skyriuje „Dainavos apygardos vadas Diemedis".

 

RUDAMINOS PARTIZANAI

Mindaugo grupė

Vadai: Mindaugas, Vargdienis Štabo viršininkai: Krūmas, Dainius

III būrio partizanai:

1.    Būrio vadas - Žilvitis - Bronius Šalaševičius, g. 1916 m. Maišymų k.

2.    Skyriaus vadas - Aušra - Juozas Griškonis, g. 1924 m. Papartėlių k.

3.    Vijurkas - Bronius Aleksandravičius, g. 1925 m. Mikniškių k.

4.    Vaidotas - Vincas Bartaška, g. 1917 m. Mikniškių k.

5.    Ramunis - Vincas Busilas, g. 1921 m. Mikniškių k.

6.    Žynys - Vytautas Griškonis, g. 1930 m. Papartėlių k.

7.    Deimantas - Ona Jančiūtė, g. 1923 m. Pakirsnių k.

8.    Šaulys - Jonas Janulevičius, g. 1928 m. Pakirsnėlės k.

9.    Švyturys - Stasys Keršulis, g. 1926 m. Kirsnelės k.

10.    Tautmilis- Kostas Markevičius, g. 1929 m. Užukalnių k.

11.    Vairas - Gediminas Surdokas, g. 1905 m. Miklausių k.

12.    Žalgiris - Algirdas Trakimavičius, g. 1931 m. Pagrūdos k.

13.    Skyriaus vadas - Kerštas- Jonas Šumlinskas, g. 1927 m. Žemaitkiemio k.

14.    Rytas - Juozas Jančia, g. 1922 m. Pakirsnių k.

15.    Vikeris- Kostas Jankauskas, g. 1928 m. Miklausių k.

16.    Žvalgas - Antanas Kliučinskas, g. 1920 m. Mockavos k.

17.    Algimantas - Algis Miliauskas, g. 1922 m. Šadžiūnų k.

18.    Drugys - Petras Pledas, g. 1929 m. Naujosios Kirsnos k.

19.    Sūkurys - Leonas Ramanauskas, g. 1924 m. Mockavos k.

20.    Žaibas - Domas Sakalauskas, g. 1922 m. Mikniškių k.

21.    Ąžuolynas - Alfonsas Šikarskas, g. 1925 m. Dervinių k.

22.    Pavasaris - Gediminas Urmanavičius, g. 1928 m. Kirsnos k.

Nuo 1949 m. rugpjūčio abu skyriai buvo sujungti į vieną ir pavadinti I skyriumi, kuriam vadovavo Kerštas (žr. skyr. „Agentūrinės kombinacijos").

1948 m. pavasarį Gedimimas Urmanavičiaus tėvai buvo išvežti į Sibirą, o jis slaps-

 

Mindaugo grupės III būrys (Rudaminos partizanai)

Mindaugo grupės III būrio partizanai

 

tesi, paskui įstojo į Vikerio partizanų būrį. 1951 m. liepos 1 d. Šarūno rinktinės vadas Žilvitis Pavasarį iš Mindaugo tėvūnijos štabo viršininko pareigų atleido ir paskyrė vado adjutantu. Žuvo kartu su Žilvičiu ir Diemedžiu 1951 m. rugsėjo 27 d. Bestraigiškės miško bunkeryje.

Lakūnas- Jonas Neifalta žuvo 1945 11 21 Krosnos valsčiuje.

Rudaminos krašto - Būdviečio, Kirsnos, Maišymų, Mikniškių ir kt. kaimų partizanai

1945 metais buvo Karvelio būryje. 1945 m. vasario 25 d. jie užėmė Rudaminos NKVD būstinę, nukovė šešis stribus ir išvadavo suimtuosius. Kitą dieną Karvelio būrys keliomis rogėmis atsidūrė prie Žaliamiškio. Išgirdę šaudymus Panaros laukuose, skubėjo į pagalbą Šarūno partizanams. Užėję enkavedistams iš šono, rėžė iš vokiškų kulkosvaidžių. Enkavedistai pasitraukė. Gegužės 16-ąją kovėsi su pasienio daliniu Kalniškės miške.

Rudaminos partizanams vadovavo Vilkas - Stasys Čėpla, g. 1910 m. Elveriškės kaime. Žuvus Karveliui, Vilko partizanai priklausė Perkūno rinktinės, kuriai vadovavo Auksutis- kapitonas Vaclovas Navickas (žuvo 1946 m. spalio 28 d. Avižienių kaime, grįždamas iš pasitarimo pas Siaubo partizanus), Vytauto būriui. Nuo 1946 metų pavasario Rudaminos partizanai priklausė Tauro apygardos Algimanto rinktinei, kuriai vadovavo Gediminas - Jonas Aleščikas. Jo adjutanto Balandžio - Stasio Marijausko rašte pažymima: Vilkas - kuopos vadas, partizanauja nuo 1944 metų lapkričio 1 dienos, nuo 1946 metų sausio 15 d. vadovauja kuopai. Kiekvienose kautynėse buvo narsus, ypač Rudaminos puolime 1945 02 25 d., pirmas įsiveržė į milicijos būstinę. Antrą kartą, 1946 01 27 d., kai rusai veržėsi į bunkerį, juos atmušė ir išsigelbėjo".

Kai NKVD 1946 metų gegužį Sūsninkų miške partizanus išsklaidė, Vilko kovotojai (15 vyrų) iki spalio mėnesio veikė atskirai. Vilkas už partizano nušovimą buvo atleistas iš vado pareigų ir būriui paskiau vadovavo Žilvitis - Bronius Šalaševičius. Kai Rudaminos ir Šventežerio krašto partizanai, vadinamoji 1 kuopa, buvo grąžinta Dainavos apygardai, tas būrys vadinosi Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo grupės 3-iuoju būriu. Jis nuėjo garbingą kovos kelią.

1945    m. rudenį - 1946 m. pavasarį pas Rudaminos partizanus slapstėsi Gediminas - Jonas Aleščikas. 1945 m. rugpjūtį Žukausko namuose jis susitiko su dvylika partizanų ir jiems prisistatė kaip Dzūkų grupės vado Kazimieraičio paskirtas Šarūno rinktinės vadas. Savo pavaduotoju pasirinko Balandį - Stasį Mirijauską, kuris paskui vadovavo batalionui. Antano Viskačkos - Šerno 1947 m. parodymuose užfiksuota, kad Gediminas ir Balandis slėpėsi Mikniškių kaimo gyventojo, rinktinės ryšininko Ramunio-Vinco Busilos namuose ir Kirsnelės kaime pas Vincą Keršulį, kurio sūnus Petras buvo partizanas, o kitas sūnus Vincas - Žirafa - ryšininkas. Gediminas savo 1946 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 5 Šarūno rinktinę pervedė į Tauro apygardą, ją pavadinęs Algimanto rinktine, kuriai vadovavo iki 1946 m. rugpjūčio. Kai Gediminas buvo iškviestas į Tauro apygardos štabą, rinktinei vadovavo Mindaugas, pavadinęs ją Šarūno rinktine.

1946    m. rugpjūtį pas besislapstančius Vinco Keršulio namuose partizanus Gediminą, Balandį ir Šerną atėjo Žilvitis (jis tada slėpėsi Mikniškių kaime pas Čekanavičių), ir atsivedė kapelioną Grafą. Kapelionas sakė, kad vadovybė jį pasiuntė pas Dzūkijos partizanus išpažinčių klausyti. Išklausęs išpažinčių ir pasimeldęs, Ramunio buvo palydėtas į Žilvičio slėptuvę pas Čekanavičių. Antrą kartą kapelionas šiuos partizanus aplankė

1946 m. gruodį, tada, kai jie slėpėsi bunkeryje Juozo Launikonio kluone. Čia jį palydėjo Žilvitis su Gluosniu. Kapelionas sakėsi apkeliavęs Leipalingio, Kapčiamiesčio, Veisiejų ir Šventežerio krašto partizanus. J. Launikonio bunkeryje pabuvęs 3-4 dienas, gruodžio 23 d., lydimas partizano Vilko, išėjo pas Žvejį.

Jau Mindaugui vadovaujant Šarūno rinktinei, enkavedistai suėmė Balandį. 1947 m. sausio 23 d. kariuomenė, vadovaujama Rudaminos valsčiaus MVD skyriaus viršininko vyresn. leitenanto Minakovo, iššukavusi Zelionkos mišką bei Pagrūdos ir Papartėlių kaimus, krėtė Mikniškius. Martyno Kaleinyko sodyboje apšaudė ir sužeidė į ranką bėgantį partizaną Degtuką - Juozą Kaleinyką, g. 1923 m. Per tardymą Degtukas pasakė enkevėdistams, kad Kirsnos kaime, Juozo Keršulio kluone, yra bunkeris, kuriame slepiasi Petras Keršulis - Stukas, Juozas Grigaravičius - Bijūnas ir Juozas Maskelis - Tarzanas; Kirsnelės kaime, Juozo Launikonio kluone irgi įrengtas bunkeris, kur slepiasi Stasys Mirijauskas - Balandis ir Antanas Viskačka - Žalgiris, Šernas. Enkavedistai, apsupę sodybą, vertė šeimininką parodyti bunkerį, tam išsigynus, ilgai krėtę sodybą, bunkerį surado kluone. Uniformuoti, vokiškais automatais ginkluoti partizanai Balandis ir Šernas pasidavė. Enkavedistai aptiko archyvą, atskleidusį jiems daug partizaninės kovos paslapčių.68

Juozas Kaleinykas gyveno Mikniškių kaime, - pasakojo Jonas Vaitkevičius, - slapstėsi nuo kariuomenės. Kai jį suėmė, tai labai išsigando. Jeigu būtų buvęs vyras, taip nebūtų atsitikę. Jis nežinojo bunkerių vietos, bet žinojo, pas ką ateina partizanai. J. Launikonį enkavedistai krėtė pusę dienos ir būtų bunkerio neradę, bet pastebėjo ant medžio iš po žievės kyšantį laido galiuką. Mat partizanai buvo įsivedę radiją. Šiuo laidu ir iki bunkerio atėjo. J. Launikonį iš karto areštavo."

Kai 1947 metų kovą Mindaugas buvo iškviestas į Tauro apygardą, Žvejys į jo vietą paskyrė Apynį - Praną Kučinską. Šiam žuvus, Šarūno rinktinei laikinai vadovavo Vargdienis - Vincas Mikelionis. Tais metais Šarūno rinktinė buvo sugrąžinta Dainavos apygardai.

MGB 1947 m. lapkričio 23 d. duomenimis, 1946-1947 metais Šarūno rinktinės partizanai nukovė 10 ir sužeidė 29 kariškius, 10 kariškių dingo be žinios.

Vilkas su savo partizanais 1947 metų vasario 2-osios naktį buvo apsuptas Karužių kaime, Juozo Kaminsko namuose esančiame bunkeryje. Per kautynes su enkavedistais žuvo Apuokas - Antanas Čėpla ir Miškinis - Jonas Račius. Partizanams Vilkui, jo žmonai Anelei, Uosiui, Vabalui ir Krūmui - Vincui Juralevičiui (buv. Alytaus saugumo policijos pareigūnas) pavyko pasitraukti. Kaminskų šeima pabėgo, liko viena sužeista Kaminskienė.69

Per kautynes žuvo enkavedistas ir buvo sužeistas Lazdijų NKVD skyriaus viršininko pavaduotojas Goberovas.

Kaminskų kaimynė vėliau prisiminė: „Buvo labai šalta... per Grabnyčias. Klausom: try... tryyy...! Mes visi užsiglaudėm už krosnies. Paskui žiūrime - bėga link mūsų rusų kareiviai, o ant keliuko guli žmogus. Tėvas troboje ėmė dėti suolus jau tam, negyvam. Bet kareiviai jį nusinešė prie mašinos.

Anksti ryte atėjo stribai. Atėjo į namus ir pasakė, kad partizanai nušovė du kareivius. Žuvo ir du partizanai. Gal Čėplukas gulėjo ant keliuko netoli mūsų namų, o kitas žuvo, bėgdamas per kalną. Kaminskai išbėgiojo, liko tik sužeista motina. Du jos sūnūs žuvo partizanuose. Liko dar vaikas Algucis. Jis vis slapstėsi. Ateina jis kartą pas mus, tada kūlėme. Teta jis mane vadino. Aš jam ir sakau: tau reikia prisiregistruoti. O jis iš tolo: „O, ne, man dar duos šautuvą, ir aš atkeršysiu už brolius". Gal iš vakaro jam davė ginklą, o kitą dieną jį nušovė. Sodyba liko išdraskyta."

Daug kas aiškėja iš Stasės Kaminskaitės, g. 1927 m. Skaistučių kaime, 1951 m. liepos 23 d. tardymo protokolo. Ji sakė, kad bunkeris jų troboje buvo įrengtas pačių partizanų

1946 m. gruodžio mėnesį. Jame slėpėsi Vilkas, jo žmona Adelė, Apuokas, Miškinis, Uosis, Krūmas, Vabalas. 1947 m. vasario 2 d. namus užpuolus kariuomenei, žuvo Miškinis ir Apuokas, o kiti pabėgo. Namuose liko sužeista motina, o visi kiti šeimos nariai pasitraukė. Du broliai, Antanas ir Vincas, išėjo į partizanus. Namai sunyko.

1947    m. gruodžio 20 d. Išlandžių kaime, Juozo Grebliko sodyboje, arklidės palėpėje, NKVD aptiko Vilką, tuomet žuvo Uosis - Vytautas Čėpla, g. 1926 m. Elveriškės kaime, ir Bosas - Vincas Būbnys, g. 1908 m. Varnupių kaime. Vilką nuteisė 25 metams lagerio.70

(MGB rašo, kad 1946 metų sausio 9 dieną jie, darydami kratą Šilėnų kaime ir šaudydami kluone į šalinę, išgirdo žmogaus dejavimą. Atvėrę šiaudus, rado nebegyvą Kostą Rašanauską.)

Po metų penki partizanai ir jų ryšininkas žuvo Naujosios Kirsnos kaime. 1948 m. vasario 11 d. iš agento Ložkos 7' (Šaukšto) žmonos enkavedistai gavo pranešimą, kad Juozo Karausko ūkyje yra Žilvičio partizanų. Naktį atvažiavo sunkvežimiu enkavedistai su stribais ir apsupo sodybą.

Aktas 72

1948    m. vasario 11 d. Naujosios Kirsnos k.

Mes, žemiau pasirašę, Lazdijų aps. MGB skyriaus operatyvinis įgaliotinis jaun. leitenantas Nesterovas, VK MGB 562 osb, I kuopos vadas kapitonas Kuznecovas, skyriaus vadas seržantas Naumecas šiandien surašėme šį aktą dėl to:

Š.m. vasario 11 d. VK MGB 562 osb I kuopos čekistinės karinės grupės Rudaminos vls. Naujosios Kirsnos kaimo gyventojo Juozo Karausko ūkyje buvo nukauti 6 banditai:

1.    Bartaška Vincas, Miko s., slapyvardis Vaidotas

2.    Keršulis Stasys, Vinco s., slapyvardis Žirafa, Švyturys

3.    Jančia Juozas, Povilo s., slapyvardis Rytas

4.    Busilas Vincas, Juozo s., slapyvardis Ramunis

5.    Karauskas Juozas

6.    neatpažintas

Jukneliškės kaime Kleinyko sodyboje suimta sužeista bandite Ona Jančiūtė, Povilo d., slapyvardis Deimantas.

Iš nukautųjų paimta:

1.    Keturi lengvieji kulkosvaidžiai

2.    Vienas šautuvas

3.    Šeši įvairūs pistoletai

4.    Dvi granatos

5.    Tūkstantis du šimtai įvairių šovinių

Nurodytieji ginklai atiduoti į apskr. MGB skyriaus sandėlį. Dėl to ir surašytas šis aktas.

Parašai

Pasakoja Gediminas Karauskas

„Pas mus gyveno partizanai. Ūkiniame pastate buvo jų bunkeris. 1948 m. vasario 11 d. užėjo stribai su enkavedistais, ir prasidėjo mūšis. Namus supo nuo vieškelio pusės. Partizanų vadas Žilvitis nemiegojo. Buvo Pelenų diena. Trobos duris pravėrus rusui ar stribui, Žilvitis į jį šovė. Kiti partizanai pašoko, ir prasidėjo mūšis. Jis truko daugiau nei dvi valandas. Partizanų buvo apie 21. Jie buvo pasimokę, kaip užpuolimo metu veikti. Ten buvo griovelis. Tame griovelyje ir išsidėstė, iš vienos pusės upė, iš kitos kelias. Man tada buvo gal 14 metų. / trobą metė granatas, net kampą trobos išgriovė. Visi sulindome pape-čėn. Ir motina nuo lovos atsikėlus. Kai tik ji atsikėlė nuo lovos, lovoje sprogo granata. Tėvą nušovė ant slenksčio. Dar spėjo pasakyti: „Sudievu, sūneliai!" Penki partizanai laikėsi, o kiti traukėsi. Buvo sužeista partizanė Jančiūtė, ją partizanai nešė. Žuvo jos brolis Rytas, Trispalvis, Švyturys, Vaidotas. Ūkinis pastatas sudegė. Kai Trispalvis pirmas išbėgo su kulkosvaidžiu, tai jį nukirto. Jis krito ties tvarto durimis. Trispalvio kojos apdegė. Juozas Jančia - Rytas buvo nušautas prie tilto. Taip (rodo) viena ranka atsirėmęs į žemę, o kitą iškėlęs. Sugriebė mano vyresnį brolį kacapas, vedėsi už rankos ir iš pistoleto į smilkinius pribaiginėjo partizanus. Kai Ramunį kėlė į vežimą, tas ėmė krutėti, tai į ratą daužė jo galvą. Dalyvavo Krosnos stribai. Vienas įlėkė trobon, jis buvo iš gretimo kaimo, ėmė rėkti: „Visus iššaudysiu!" Kaimynė mūsų buvo užsiglaudus už pečiaus, tai jis jai peršovė krūtinę. Paskui suvarė su arkliais kaimynus, žuvusius partizanus sukrovė į vežimus ir išvežė į Lazdijus. Su partizanais ant gatvės paguldė ir mano žuvusį tėvą. Jo kapo nežinom.

Po mūšio namie buvo klaikus vaizdas."

Suimta partizanė Deimantas - Ona Jančiūtė (partizanai ją laikė šventąja - asmuo turėjo stebuklingos galios) tardytojui papasakojo, kad Žilvičio partizanai daugiausia slapstydavosi Zelionkos ir Palios miškuose, slėpdavosi ir Kirsnos kaime Juozo Karausko ūkyje, kurį vadino Dupala, Juozo Abromaičio sodyboje, vadintoje Kretos sala. Buvo dar slaptavietė, vadinama Romove, ten daugiausia slėpdavosi Žilvitis, ten buvo spausdinimo mašinėlė, o iš bunkerio gerai matyti Rudaminos miestelis. Romovės vietą gerai žinojo Adelė Paškevičiūtė.

Ona Jančiūtė gimė 1923 m. Pakirsnių kaime. Jos du broliai - Kovas ir Rytas - žuvo partizanuose.

Už tai, kad sūnūs partizanavo, Jančių šeima 1945 metais rugsėjo 29 dieną iš Pakirsnių kaimo buvo išvežta į Sibirą. Ona Jančiūtė 1947 m. iš Sibiro pabėgo ir kovo mėnesį įstojo į Žilvičio partizanų būrį.Daina apie Naujosios Kirsnos kautynes

Partizanų būrys paklabeno duris
į mažą sodiečio trobelę.
Atidarė jiems jas, liepė džiaut milines
mūs broliukai išvargę, sušalę.

Naktis buvo tamsi, jie sumigo visi,
tik mėnulis padangėmis braidė.
Azijatai, sekliai - mūs Tėvynės rykliai,
jie mums kruviną pokylį rengė.

Pasigirdo šauksmai, azijatų balsai,
Azijatai apsupo trobelę.
Sudrebėjo namai, išbyrėjo langai,
tik granatos praskynė mums kelią.

Šeši sviro beržai, nėr vainiko čionai,
ir nebėra žaliųjų rūtelių.
Ir pravirks ne viena lietuvaitė jauna,
sužinojusi partizano dalią...

 

Kai mes išėjom tą Kūčių naktį,
kažko nerimo jauna širdis,
kad nesulauksim Kalėdų ryto...
Gal paskutinė jau ši naktis?

Šv. Kalėdų rytą 73

Agentas Žalvaris 1948 m. rugsėjo 19 d. Lazdijuose susitiko su Mindaugo grupės vado Kariūno ryšininku Vytautu. Ryšininkas iš Žalvario, kaip Kauno pogrindžio atstovo, pareikalavo pogrindžio organizacijos įgaliojimo, jeigu jis norįs susitikti su Kariūnu. Po savaitės Žalvaris atvyko su įgaliojimu. Vytautas, neradęs Kariūno, susitiko su būrio vadu Žilvičiu - Bronium Šalaševičium, g. 1914 m. Maišymų kaime. Žalvaris su Vytautu išėjo į Karužių kaimą pas Kupstą, kur jų turėjo laukti Žilvičio partizanai. Juos pasitiko ginkluotas automatu sargybinis. Po pusvalandžio pasirodė ir Žilvitis, lydimas keturiolikos partizanų, apsiginklavusių dviem lengvaisiais kulkosvaidžiais, aštuoniais automatais ir dviem SVT, be to, visi turėjo pistoletus ir granatų. Buvo uniformuoti. Žilvitis vilkėjo policijos leitenanto uniformą, jo pavaduotojas Aušra - Juozas Griškonis, g. 1924 m. Papartėlių k., - Lietuvos kariuomenės puskarininkio uniformą. Žilvitis agentą Žalvarį pasisodino šalia, paėmė iš jo įgaliojimą, papasakojo, kad partizanų būryje jis jau penkeri metai, vienuolika kartų buvo sužeistas.

Vytautas su Žalvariu lapkričio 3 d. nuėjo Lazdijų bažnyčion į pamaldas. Po to Vytauto sesuo prisiminė: „Sekmadienį, kai visus išleidau į bažnyčią, o namuose likau viena, įvažiavo kieman nepažįstamas vyras su moterim. Ta moteris ėmė man moti ranka. Prieinu, žiūriu, kad tai partizanas Akstinas - Vytautas Buračiauskas (g. 1930 m.). Jis spalio 1 d. prie Veisiejų dvaro per kautynes su MGB buvo sužeistas. Sužeidė be jo dar penkis partizanus, o Jazminas žuvo. Į čia važiavo gal 20 kilometrų". Mergina sužeistąjį užvilko ant tvarto... Vytautas klausė Žalvarį, ar jis negalėtų, susitaręs su Kauno slaptąja organizacija, paguldyti sužeistąjį į Kauno ligoninę. Žalvaris sakė, kad tą padaryti galima, bet reikia mašinos. Tačiau Akstinas važiuoti atsisakė.

Valė su Valentu Kupstu važiavo dviračiais į Kapčiamiestį pas medicinos seserį pagalbos sužeistam Drąsuoliui. Žalvaris norėjo susitikti su Kariūnu, Dainiumi ir Kalniumi. Vytautas su Žalvariu 1948 m. spalio 21 d. išvyko pas Kauno pogrindininkus.

Kaune gyveno mergina, kuri 1948 m. gegužės 22 d. vežama į Sibirą pabėgo iš traukinio ir sugrįžo pas motiną, gyvenančią Žemaitkiemio kaime. Ten porą mėnesių slapstėsi, kol apsigyveno Kaune. 1948 m. liepos 15 d. ją užverbavo MGB ir pavadino Rožyte. Mergina draugės namuose susitiko su Žilvičiu, kuriam žadėjo numegzti pirštines. Lapkričio 4 d. Rožytės draugės namuose buvo susirinkę šešiolika partizanų. Žilvitis susitarė susitikti su mergina per Šv. Kalėdas.

1948 m. lapkričio 13 d. Kariūnas laiške Žilvičiui rašė: „Man teko sužinoti, kad Tamsta užmezgėte ryšį su kažkokiais Kauno partizanais. (...) Kelis kartus buvo siųstas jų agentas Gedgaudas Julius. Galimas daiktas, kad tas pats asmuo buvo atvykęs ir pas Jus. Jis pažįsta mane, Apyg. Vadą Vanagą, Rimvydą ir kitus. Tačiau šį rudenį jis jau spėjo patvarkyti tris Kauno Vaidoto grupės partizanus. (...) Ištikus nelaimei ir patyrus nuostolių kovotojais ar civiliais asmenimis, būsit atsakingas už visas pasekmes Tamsta.

Kariūnas"

Petras Janulevičius 8 val. ėjo bažnyčion į Kalėdų pamaldas. Jį sustabdė kareiviai ir ėmė klausinėti, kas yra jo namuose... Taigi 1948 m. gruodžio 25 d. MGB, remdamasi agentės Rožytės pranešimais, Delnicos kaime, Petro Janulevičiaus sodyboje, įvykdė karinę operaciją: 34-ojo šaulių pulko 28-ojo būrio 80 kareivių, vadovaujamų Lazdijų vls. MGB skyriaus viršininko Jono Petrošiaus ir 2-ojo šaulių būrio vado kapitono Koroliovo, 8 val. 15 min. apsupo P. Janulevičiaus sodybą...

Operatyvinėje pažymoje rašoma: „Iš informatorės Rožytės, palaikančios ryšius su Lazdijų vls. MGB skyriaus viršininku Jonu Petrošium, buvo gautas pranešimas, kad Žilvičio būrys (operatyvinė byla Zveri (Žvėrys) Nr. 418) š.m. gruodžio 24-25 dienomis turi būti Krosnos vls. Delnicos kaime pas Petrą Janulevičių, Petrą Vevesį ir Petrušonį.

Kopija

Aktas

1948 m. gruodžio 25 d.                  Krosnos vls., Delnicos k.

Mes, žemiau pasirašę, Lazdijų valsčiaus MGB skyriaus jaun. leitenantas Petrošius, Lazdijų aps. MGB skyriaus operatyvinis įgaliotinis kapitonas Zavolodka, Lazdijų aps. MGB skyriaus operatyvinis įgaliotinis leitenantas Alferovas, MGB kariuomenės 34 š.p.

2 bataliono štabo viršininkas kapitonas Mogunas, surašėme šį aktą dėl to, kad šiandien buvo įvykdyta čekistinė karinė operacija Lietuvos SSR, Marijampolės aps., Krosnos vls., Delnicos k. gyventojo Janulevičiaus Petro, Igno s. ūkyje ir laukuose buvo nukauti 5 banditai ir vienas paimtas gyvas, kuris pasisakė esąs:

1.    Pledas Vincas, Kazio s., g. 1929 m. Lazdijų aps., Rudaminos vls., Naujosios Kirsnos kaime, eilinis Žilvičio banditų būrio dalyvis, slapyvardis Drugys. Iš jo paimtas vokiškas šautuvas.

Po mūšio nukautieji banditai buvo parodyti sužeistam banditui Pledui, kuris juos atpažino ir išvardijo, kad nukautieji yra:

2.    Sakalauskas Danius, maždaug 26 m., g. ir gyv. Lazdijų aps., Rudaminos vls., Maišymų k., Žilvičio banditų būrio 2-jo skyriaus vado pavaduotojas, slapyvardis Žaibas.

3.    Aleksandravičius Bronius, maždaug 24 metų, g. ir gyv. Lazdijų aps., Rudaminos vls., Mikniškių k., Žilvičio banditų būrio eilinis banditas, slapyvardis Vijurkas.

4. Griškonis Juozas, maždaug 26 m., g. ir gyv. Lazdijų aps., Rudaminos vls., Papartėlių k., Žilvičio banditų būrio vado pavaduotojas ir skyriaus vadas, slapyvardis Aušra.

5. Janulevičius Jonas, g. 1928 m. Lazdijų aps., Rudaminos vls., Papartėlių k., Žilvičio banditų būrio eilinis banditas, slapyvardis Šaulys.

6. Šikarskas Alfonsas, maždaug 23 metų, g. ir gyv. Lazdijų aps. Rudaminos vls., Dervinių k., Žilvičio banditų būrio eilinis banditas, slapyvardis Ąžuolynas.

Mūšio vietoje surinkti šie ginklai:

1.    Sovietų gamybos lengvasis kulkosvaidis Nr. 24911-1932 n.1., - 1 vnt.

2.    Automatų PPŠ Nr. GD-858, ZV-9624 - 2 vnt.

3.    Pistoletų TT Nr. CHK-487, ČC-945 - 2 vnt.

4.    Užsieninės markės pistoletas Nr. 371420 - 1 vnt.

5.    Granatos.

Paimti dokumentai turi operatyvinę reikšmę.

Per operaciją sužeistas seržantas Ignatavičius I. V.

Per operaciją pasižymėjo:

1.    Valsčiaus skyriaus viršininkas jaun. leitenantas Petrošius, gavęs vertingų žinių ir teisingai surengęs operaciją.

2. 2-N skyriaus viršininko pavaduotojas kapitonas Koroliovas Georgijus Poschosevičius.

3. 2 SB vadas kapitonas Kovalenka.

4. Bataliono    štabo viršininkas kapitonas Popgunas, vadovavęs mūšiui.

5.    Seržantas Ignatavičius I. V.

6.    Seržantas Donskichas I. V., nukovęs vieną banditą.

7.    Eilinis Snykovas Michailas Ivanovičius, nukovęs du banditus.

Prašome pasižymėjusius paskatinti.

Banditų veiksmų per praėjusią parą neužfiksuota.      

LSSR Lazdijų apskrities MGB skyriaus viršininkas majoras - Aleksejevas
Perdavė - Popovas
1948 m. gruodžio 25 d.      Priėmė - Chodkinas

Majoras drg. Aleksejevas perdavė, kad, „ paskatinti informatorę Rožytė, 1000 rublių jai bus įteikta dar šiandien."74 Taigi galime paskaičiuoti, kiek tuo metu, kagėbistų ir agentų supratimu, kainavo partizano gyvybė...

Iš Petro Janulevičius, g. 1891 m. parodymų: „Kai susišaudymas baigėsi, mane nusivedė į trobą, prie trobos durų gulėjo nukautas kareivis, kiti keturi gulėjo netoli trobos. Už kluono gulėjo sužeistas į koją partizanas, iš kurio kareiviai paėmė šautuvą."

Kariškai apie savųjų žuvimą beveik niekur nerašo.

Visiškai slaptai

Šaltinis Rožytė
1948 m. lapkričio 29 d.
Priėmė Petrošius                        Kopija

Agentūrinis pranešimas 75

Šaltinis praneša, kas finansų technikume mokosi jos draugė Janulevičiūtė Ona, Petro d., g. 1927 m. Marijampolės apskrityje, Krosnos valsčiuje, Delnicos kaime.

Š.m. spalio 16 d. šaltinis su Janulevičiūte parvažiavo į namus maisto ir pakeliui užvažiavo pas Janulevičiūtės tėvus. Spalio 16 d., maždaug 12 val., pas Petrą Janulevičių atėjo trys banditai - du broliai Griškos ir vieno šaltinis nepažino.

Banditą Vitą Grišką šaltinis žinojo anksčiau, nes kartu mokėsi Rudaminos vls., Aštriosios Kirsnos žemės ūkio mokykloje. Iki vakaro pabuvę pas Janulevičių, išėjo į Vaičiulionio ūkį.

Š.m. lapkričio 4 d. šaltinis antrą kartą su Janulevičiūte užvažiavo į Delnicos kaimą pas jos tėvus ir jų namuose rado 16 banditų, tarp jų buvo Šalaševičius - Žilvitis, du broliai Griškos, buv. Lazdijų valsčiaus, Salų kaimo gyventojas Vitas Buračiauskas, Lazdijų valsčiaus, Žemaitkiemio kaimo buvęs gyventojas Jonas Šumlinskas, Rudaminos valsčiaus, Maišymų kaimo buvęs gyventojas Danius Sakalauskas. Kiti banditai šaltiniui nepažįstami. Visi banditai įsitaisė Petro Janulevičiaus arklidėje, šiene.

Per susitikimą šaltinis susipažino su Žilvičiu, kuris paprašė šaltinį numegzti pirštines, bet šaltinis nepažadėjo, kadangi neturi vilnos, o taip pat kalbėjosi su Vitu Buračiausku, kuris papasakojo apie sužeidimą, kad jis buvo sužeistas į koją ir gydėsi netoli šaltinio namų, Kuzo ūkyje.

Šaltinis prašė Žilvitį, kad, kai bus šiame rajone, užeitų pas šaltinio motiną, į tai šaltiniui atsakė: „Mes ten būsime, bet tame rajone daug išdavikų, kai tik ten pasirodome, tai rytojaus dieną ateina kareiviai ir daro kratas".

Dauguma banditų apsirengę senosios Lietuvos kariuomenės uniformomis, Žilvitis vilki karininko uniformą, antpečiai su dviem žvaigždutėmis, kitų skiriamųjų ženklų šaltinis neatsimena.

Po šio pokalbio šaltinis išėjo namo, o Janulevičiūtė ir Žilvitis palydėjo šaltinį į kiemą, ir Žilvitis paprašęs šaltinį: „jeigu gali, tai atvažiuok pas mus, mes galime susitikti

čia, o jeigu anksčiau negalėsi, tai būtinai parvažiuok su Ona gruodžio 24 d., tada mes su jumis pasikalbėsime daugiau". Žilvitis su šaltiniu atsisveikino ir nuėjo į trobą.

Šaltinis paklausė Janulevičiūtę: „Jie visada pas jus būna?" Į tai pastaroji atsakė, kad pas mus ne visada, bet mūsų kaime visą laiką, būtent, pas Petrą Vevesį, Vaičiulį ir Petrušonį, čia jie būna kaip namuose. Pas mus gyvena arklidėje, palėpėje, o dieną daugiausia būna troboje.

Toliau šaltinis pranešė, kad Janulevičiūtė dažnai per savo tėvus susirašinėja su banditais laiškais. Ką ji rašo, šaltiniui nežinoma.

Rožytė

Užduotis: gruodžio 5 d. apsilankyti pas Petrą Janulevičių, paprašyti, kad Ona parašytų Žilvičiui laišką ir nustatyti tikslią jo gaujos buvimo vietą.

Susitikimas 1948 m. gruodžio 8 d.

Lazdijų valsčiaus MGB skyriaus viršininkas
jaun. leitenantas (Petrošius)

Iš atsiminimų

Žuvusius suvertė į kelias roges ir nuvežė į Lazdijus, nežinau, kiek juos ten palaikė, paskui vėl rogėmis nuvežė prie Šalinos ežero už Lazdijų ir sukišo po ledu. Pavasarį, kai ledas ištirpo, jie buvo išplukdyti į krantą. Tada ten gyvenantys žmonės juos paėmė ir palaidojo ant kalniuko prie ežero. Greitai ir apie tai buvo sukurta daina:

Iš lėto aušo Kalėdų rytas,
toksai audringas, nejaukus,
Delnicos kaime aidėjo šūviai,
raketos nušvietė laukus.

Pradėjo gęsti danguj žvaigždutės,
po žemę sklaidėsi šviesa.
Ir su žvaiždutėm kartu užgęso
jaunas kovotojas Aušra.

Nors Atžalynas, Šaulys, Vijurkas -
jie priešus svaidė kulkomis,
bet juos klastinga kulka pakirto,
sužeisti krito mirtinai.

O Žaibas mirdamas kalbėjo, i
lgai kartojo šiuos žodžius:
„neverkit, sesė, kad mes čia žūstam,
nes mūs likimas toks žiaurus.

Suūžkit, rūsčios ežero bangos,
krantai, paimkit kūnus jų.
krantai, paimkit ir juos paslėpkit
tarp sausų meldų ir žolių.

Iš M. V. 1951 metų sausio 1 7 dienos tardymo protokolo 76

Žilvičio ryšininkė M. V., g. 1929 m. Paliūnų kaime. Du kartus - 1948 m. gegužį ir 1948 m. liepą, - jai pavyko pabėgti iš Lazdijų rajono MGB skyriaus areštinės. Jos prižiūrėtojas arba sargybinis MGB tardytojui paliudijo, kad vieną vakarą jis su tardytoju Mačialkinu ją tardė. Po tardymo drg. Sedunovui viršininkas leido pareiti namo, kur jam teko su draugais enkavedistais gerti, ir štai paryčiui jį iškvietė tardytojas Jarochovas. Ištardytą M. V. drg. Jarochovas paliko saugoti drg. Sedunovui. Bet sargas užmigęs, o kai nubudęs, tai M. V. jau nebuvo. Ji buvo iššokusi pro langą. Po trejų metų bėglę surado. Ją sugavusiems smogikams ji ir papasakojo apie savo partizaninę veiklą. Jos tėvai areštuoti, ji gyvenusi pas tetą Maišymų kaime, o nuo 1947 m. Marijampolėje, ten kažkur mokėsi. Važiuodama į savo kraštą, užsukdavusi Kirsnoje pas Juozą Karauską, kur susitikdavusi Žilvitį. Ji taip pat turėjusi savo ryšininkų Kaune, iš kurių gaudavusi partizanams uniformų ir įvairių ženklų. „Kaune pažįstu merginą, pavarde Angelė Šalaševičiūtė, kuri gyvena Zanavykų g., namo Nr. 38, bt. 5, ji mums pasakojo, kad Kaune, Mickevičiaus gatvėje gyvena kažkoks Lietuvos kariuomenės karininkas. Žilvičio bunkeris esąs Kirsnos kaime Janulevičiaus ūkyje, arklidėje, jo įėjimas yra po ėdžiomis, o išėjimas -po pamatais į duobę, lauke prie akmenų krūsnies. Jame slepiasi Vikeris, Vijoklis ir kiti partizanai. Šių partizanų ryšininkas esąs Vytautas Pakruopis, slapyvardis Ateitis. Šitaip pasakojo tardytojui, o gal smogikui M. V., turinti fiktyvų pasą Onos Janulevičiūtės pavarde, išduotą Žilvičio, 1951 m. sausio 17 d. Prieš tris savaites ji dar sužinojusi iš Žilvičio, kad jie turį iš užsienio svečių, kurie neseniai sugrįžo, ir dar žinanti vieną pogrindininkę - Nataliją Martinaitę.

Pasakoja Janulevičius

„Aš buvau mažas. Buvo Kūčių vakaras. Pavalgėme vakarienę ir ėjome gulti. Taip apie 12 valandą. Bar, bar, bar kažkas į duris. Man, kaip vaikui, tai įdomu. Atėjo septyni vyrai. Pavakarieniavo ir išvargę užmigo. Kaip anksčiau, šeštą valandą atsikėlė mišių. Tėvai išeidami mums liepė gulėti. O partizanai žiūri, kad jau apsupti, jie pirmi pradėjo šaudyti. Partizanas Sakalauskas žuvo troboje. Enkavedistai visi baltai apsirengę... Buvo seserys: Janė, dabar gyvena Lazdijuose, Birutė - Šeštokuose, janė mokėsi Kaune. Visus išvežė į Sibirą, liko nesuimta tik Birutė. Natalija buvo baigusi Aštriosios Kirsnos mokyklą.

Rusai pakrovė žuvusiuosius į mašiną. Pleduką gyvą. Mes, vaikai, gilzių gyvą perkūną prisirinkome... Partizanai mušėsi Kalniškėje. Lavonus sutraukė su arkliu. Pabėgo tik Žilvitis, sužeistas į kelį. Iš Mažeikos paėmė arklį ir nujojo į Maišymus. Jis pabėgo iš 24 mūšių. Visas sušaudytas..."

Šaltinis Laputė                 Priėmė: Strachovas
1952 01 22                                Nesterovas

Agentūrinis pranešimas

Pagal anksčiau duotas užduotis, šaltinis aplankė Simno r., Atesnykų k. gyventoją Kalinauską, pastarasis papasakojo, kad gaujos vadas Vikeris su savo banditais slepiasi miške prie Atesnykų kaimo ir pamiškėje. Tiksliai nustatyti, kur yra Vikerio bunkeris, nebuvo galima. Šaltinis 1952 m. sausio 19 d. pavakare, grįždamas iš Kalinausko į namus, eidamas keliuku per Kalniškės mišką iš Atesnykų į Gudeliškius, už 0,5 km nuo Atesnykų, sutiko Vikerį ir su juo einantį banditą, kurio nepažino. Į miško keliuką, kuriuo ėjo šaltinis, jie nulipo nuo aukštumos, esančios kelio pusėje nuo Atesnykų.

Vikeris šaltinį, kaip pažįstamą, paklausė, kas girdėti Lopiškių kaime ar vis persekiojama Antano Šalaševičiaus šeima. Taip pat jis domėjosi, pas ką iš Lopiškių kaimo gyventojų užeina MGB darbuotojai.

Į šaltinio klausimą, kodėl jis Vikeris, seniai besilankė pas pažįstamą Lopiškių kaime, Vikeris atsakė, kad čia Kalniškėje, jam su savo broliais saugiau, kadangi į šitą miško rajoną kariuomenė neužsuka ir jų neieško. Atesnykų kaime yra gerų žmonių, kurie viskuo aprūpina.

Į Lopiškių kaimą ir kitus Lazdijų rajono kaimus ateis po kurio laiko, kai paaiškės, kad MGB jų taip nebeieško.

Šaltinis taip pat pranešė, kad bandito Šalaševičius brolis Petras Šalaševičius labai dažnai dviračiu važinėja į Kalniškės mišką, Atesnykų kaimo link.

Šaltinis, sugrįžęs iš Atesnykų kaimo, kalbėjosi su Lopiškių kaimo gyventoja Virbelie-ne. Ji papasakojo, kad bandito Šalaševičiaus motina jai sakė, kad jos sūnus slepiasi pas jos brolį Stasiukyną - Simno vls., Saltininkų k. gyventoją.

Parašas

Užduotis: Nustatyti per savo pažįstamą Kalinauską Vikerio ir kitų banditų slėpimosi vietą.

Priemonės: Kariuomenės pajėgomis įvykdyti bunkerio paiešką Atesnykų kaimo rajone.

Rajono MGB skyriaus 2-N poskyrio viršininko pavaduotojas
kapitonas (Strachovas)

Viršininko nurodymas: Pabandyti per šaltinį Laputę nustatyti Vikerio bunkerį. Jeigu tokių galimybių nėra, tai suderinti klausimą su Simno MGB skyriumi ir ieškoti bunkerio.

Lazdijų r. MGB skyriaus viršininkas papulkininkis Prilepskis

III būrio žūtis

1952 metais balandžio 19 dieną per slaptą susitikimą su MGB agentas Durtuvas pranešė, kad balandžio 16 dieną penki Vikerio partizanai Didžiojoje Kirsnoje įvykdė teroristinį aktą ir balandžio 18 dienos ankstų rytą, atėję į Bilvyčių kaimą, pasislėpė Onos Černelytės trobos palėpėje. MGB, remdamasi duomenimis, gautais iš agento Durtuvo, 1952 metų balandžio 19 dieną Bilvičių kaime įvykdė čekistinę karinę operaciją, kurios metu Onos Černelytės sodyboje buvo nukauti visi Vikerio partizanai.

 

Kostas Jankauskas VIKERISIš atsiminimų

„Pas Černelytę sušaudė paskutinius partizanus. Kostą Jankauską paėmė sunkiai sužeistą, bet jis mirė. Jis vos nepabėgo. Tai Adolfo Černelio pusbrolis. Jis ir atėjo su partizanais kaip pas pusbrolį.

K. Jankauskas atseit prasitaręs, pasakojo pusbrolis A. Černelis, kad iš Būdviečio šiandien liks tik du žmonės. Tai reikia praneštie. Bet argi taip kur buvo!1 Kaip sykis, su Cerneliu buvome Lazdijuose. Važiuojame namo ir jau nuo kalnų žiūrime, kad rūksta. „Vajėzus!"- sušuko Černelis, - mano namai dega!"„Kodėl tavo namai?"- klausiu. „Aš jau žinau, - sako Černelis.

Rusai, apsupę partizanus, liepė pasiduoti. Mergaitė nunešė partizanams raštelį, bet anie pasiduoti atsisakė. Na tai turbūt padegė padegama kulka. Partizanai atsišaudydami iš trobos išbėgo, bet buvo jau apsupti keliais žiedais. Visi ir žuvo.

Černelis, jau kaip nusipelnęs, dvaro kašarus gavo, paskui ir partijoj įstojo..."

1952 m. balandžio 19 d.                   Lazdijai

Aktas 78

Mes, Kauno sr., Lazdijų rajono MGB skyriaus viršininko pavaduotojas leitenantas Šmatavičius, MGB vidaus apsaugos 8 komandos vado pavaduotojas papulkininkis Korejčenka ir Lazdijų r. MGB skyriaus vyr. operatyvinis įgaliotinis kapitonas Charlamovas, surašėme šį aktą dėl to, kad 1952 metų balandžio 19 dieną, remiantis Lazdijų r. MGB skyriaus duomenimis, buvo įvykdyta čekistinė operacija, kurios metu gyvenamojo namo, priklausančio Černelytei Onai, Petro d., Lazdijų r., Bilvyčių kaimo gyventojai, palėpėje buvo rastas penkių banditų būrys.

Per susišaudymą su banditais buvo nukauti:

1.    Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos III būrio vadas Jankauskas Kostas, g. 1923 m., slapyvardis Vikeris.

2.    Eilinis banditas Šalaševičius Antanas, Petro s., g. 1932 m.,

3.    Eilinis banditas Andriuškevičius Vytautas12, g. 1929 m., slapyvardis Vijoklis.

4.    Eilinis banditas Dambrauskas Vincas, g. 1927 m., slapyvardis Žvejas.

5.    Eilinis banditas Lastauskas Sigitas, Petro s., g. 1930 m., slapyvardis Aušra.

Iš nukautųjų paimta:

1.    1 lengvas kulkosvaidis.

2.    1 PPš automatas.

3.    3 šautuvai.

4.    2 TT pistoletai.

5.    1 pistoletas Parabellum.

Lavonai atpažinti ir pristatyti į Lazdijų r. MGB skyrių.

Lazdijų r. MGB skyriaus viršininko pavaduotojas vyresn. leitenantas (Šmatavičius)
MGB vidaus apsaugos 8 komandos vado pavaduotojas papulkininkis (Koreičenka)
Lazdijų MGB skyriaus vyr. operatyvinis įgaliotinis kapitonas (Charlamovas)

12 Vijoklis - Vytautas Andriuškevičius, g. 1929 m. Mikniškių kaime, 1950 metų balandžio 3 dieną pabėgo iš SA ir įstojo į Vikerio būrį.

Šių kautynių, įvykusių 17 valandą, metu žuvo MGB vidaus apsaugos kareivis Obo-zovas ir buvo sužeistas kareivis Dmitrijevas.

Vikerio partizanus sekė agentė Laputė. 1950 metais vasario 8 dieną pagal jos pranešimą Kalvarijos r. MGB skyriaus kareiviai Mockavos kaime įvykdė operaciją, per kurią žuvo Sūkurys - Leonas Ramanauskas, g. 1924 m. Mockavos kaime, o kti pasitraukė.

Pasakoja Jonas Vaitkevičius

„Kartą pelkėse šeši partizanai susišaudė su Krosnos stribais. Buvo ir Žilvitis. Jį, būdavo, lydi trys keturi partizanai. Taigi ėjo per pelkę. Jau buvo gerokai sutemę. Vikeris nešėsi ant krūtinės kailinius pasikabinęs, o po jais automatas - ir staiga stribai. Negalėdamas pasiekti automato, puolė į krūmus, o anie atsišaudydami išbėgiojo. Pabėgo ir nežino: gyvas Vikeris ar ne? O jis sužeistas į koją, kelio ropukę peršovė. Tada jis pašliaužė toliau, o čia stribai vis šaudo į viršų raketas. Tai išsilaužė dvi karklo šakeles, jas sukišo į batą, paskui sudraskė baltinius ir aprišo, paskui šiaip taip pasiekė bunkerį ir įlindo. Po kiek laiko aš pas jį nuėjau. Jis ir sako: „Reikia vaistų". Suradau tokį žmogų, bet jis: „Aš ten neisiu". Sakau, peršauta koja. Tai jis man davė tokių knatukų ir replytes. Sako: „Gink, Dieve, neimk tų knatukų į rankas. Paimk knatukų tomis replytėmis, uždėk ant žaizdos iš vienos pusės, iš kitos". Dar davė tokių geltonų vaistų ant žaizdos dėti. Ir gal per tris savaites išgijo. O Žilvičio kaip nėra, taip nėra. Vieną vakarą atėjau pas Vikerį, sėdime, girdime, kad kažkas bunkerį daro. Vikeris - už automato ir kampan įsispaudė, o aš nieko neturiu, laukiu, kas čia bus. Bunkerin įlindo Žilvitis. Mus pabučiavo. „Tai gyvas, - sako Vikeriui. - Mes tave jau buvome palaidoję". O man pažada: „Mes tau parnešime raštą". Ir parnešė. Aš jį įkišau buteli n ir paslėpiau pelkės krūmuose. Taip aš jo ir neradau. O Diliuko raštas išliko, bet jau sunykęs, vos matyti kas parašyta.

Kitą kartą su tėvu darome vagutes ir staiga žiūrime, kad prie bunkerio stovi trys enkavedistų sunkvežimiai. Galvojame, viskas, gyvi ar negyvi, bet jau paimti. Buvo gal ii vai ryto. Toliau ariame ir stebime: sueina kareiviai, susėda sunkvežimiuose ir išvažiuoja. Dienos metas, baisu ten eiti, bet tik pritemus einu pasižiūrėt. Pasiimu kirvuką, medžiai dar be lapų, žiūrinėju vis apsiklausydamas, ir įlindau bunkerin. Aš ir klausiu: „Kaip, vyrai, jaučiatės?" „O ką?" - atsako jie. Sakau, enkavedistų sunkvežimis čia buvo atvažiavęs, kad sunkvežimio ratų pervažiuota tik šalia bunkerio, o jei per vidurį, galas, žuvę. O jie to net nenujautė. Pasirodo, kad sunkvežimiai buvo atvažiavę į tą vietą paimti po siautimo kareivių. Žilvitis dar prieš siautimą parėjo į tą bunkerį. Partizanai tik juokiasi..."

 

KARININKO ANTANO JUOZAPAVIČIAUS PARTIZANŲ TĖVŪNIJA

Žuvus Liškiavos krašto partizanų vadams Šarūnui - Bolesiui Šimkoniui ir Juozapavičiui - Mykolui Lukošiūnui, partizanams ėmė vadovauti Siaubas - Antanas Grušauskas, g. 1901 m. Radysčiaus kaime. Jo vadovaujamai grupei priklausė trys būriai, slėpėsi Žaliamiškio, Živulciškės, Bestraigiškės ir Dzirmiškės miškuose. Šios grupės partizanai nepasižymėjo drausme, tačiau nevengė kautynių su enkavedistais, kurių dokumentai byloja, kad ši grupė yra „vedančioji gauja" 79. Partizanų veiklai buvo palanki geografinė padėtis, padėjo ir tai, kad čia įrengti PLP, DA ir ŠR štabai. 220-ojo Kutuzuvo ordino pasienio pulko pranešimuose rašoma, kad 1945 m. birželio 7 d. Živulciškės kaime „banditai" apšaudė pulko kareivius, o spalio 1 d. nušovė tris kariškius Jonionių kaime. Suimto Vinco Baltulionio 1945 m. lapkričio 29 d. tardymo protokole rašoma, kad spa

lio 1 d. 8 val. vakaro jis dviračiu nuvažiavo į Jonionių kaimą ir, užėjęs į Juozo Rutkausko namus, rado ten šokantį jaunimą. Tarp jų buvo ir trys kariškiai. Apie 10 val. atėjo partizanas Vitas Pigaga. Prieangyje jį sutiko Siaubas, Vyturys ir Savukas. Siaubas pasakė: „Mes jiems šiandien parodysime, daugiau čia nebešliaužios". Jis V. Baltulioniui įsakęs eiti į kambarį ir liepti muzikantams groti. Susitarti su V. Pigaga: kai tik bus tinkamas momentas, duoti ženklą, tęsiamai sušukus: O! Tas įžengė į kambarį ir priėjęs prie muzikantų, liepė jiems groti valsą. Kai visi pradėjo šokti, priėjo prie leitenanto ir pasakė: „Šokime trise". Leitenantas atsakęs, kad taip šokti nemoka. Tuo metu V. Pigaga sušuko: O! Kambarin įbėgo Siaubas, Vyturys, Savukas ir sušukę: „Ruki verch!" pradėjo šaudyti iš pistoletų. Buvo nušauti trys kariškiai, Monika Barinaitė, šokusi su leitenantu, ir mirtinai sužeistas namų šeimininkas J. Rutkauskas. „Kai įbėgo kambarin, papasakojo V. Baltulionis, ir sušuko „Ruki verch!", prasidėjo panika. Aš prisispaudžiau prie sienos ir taip prastovėjau. Viskas vyko žaibiškai. Po to atvarė pastotę, kurią važnyčiojo Jonas Bozys, partizanai sukrovė lavonus ir nuvežę sumetė Nemunan."

Pasakoja Jonas Rutkauskas

„Štai tas kambarys, kur jie šaudėsi. Čia buvo krosnies sienelė, o va čia šoko. Toliau


stovėjo audimo staklės, kampe grojo muzikantai, o va čia stovėjo nusigręžę nuo durų ruskeliai. Žiūrėjo, kaip jaunimas šoka. Jų leitenantas šoko su Barinaite. Tik ateina vienas miškinis ir liepia vaikams išeiti. Aš vietinis, į mane tik pasižiūrėjo... Supratau, kad kažkas bus. Išėjau į lauką ir sėdžiu ant tvoros. Tik pykšt, pykšt, pykšt... Tiems bežiopsantiems ruskeliams įrėmė pistoletus, ir tie nuvirto, prieš tai dar riktelėjo „Valio"- buvo ženklas Siaubui. Sužeistas leitenantas dingo. Guli nušauta Barinatė, sužeistas mano tėvas, kita mergina į koją sužeista... Įeina trobon Siaubas, Savukas, žiūrinėja ir klausia: „Kur trečias rusas?" Ėmė ieškoti. Eina kitan trobos galan, ieško, tamsu, koridoriuje patamsyje Savukas grabaliojasi. Ir vėl tik pykšt, pykšt, pykšt... Gal visą apkabą suvarė. Taigi tas sužeistas rusas. Jis už atidarytų durų buvo užsiglaudęs. Sužeidė Savukui ranką ir - per slenkstį, bet čia pat partizanai jį ir nušovė. Va, dar staktoje kulkos ženklas".

„Banditų apieškai išsiųsta 50 pulko kareivių, - rašo NKVD, - suimti 33 banditai iš 18-kos legalizavusiųjų". Spalio 3 d. NKVD areštavo Rusingės dvaro valdytoją Vladą Ragelį - partizaną Berželį, kuris papasakojo, kad Siaubo būryje yra apie 70 partizanų, ginkluotų 8 kulkosvaidžiais, 10-čia automatų, 50-čia šautuvų, pistoletais ir granatomis; birželio mėnesį jie susikovė su NKVD kariuomene Margių kaime, o liepą Kibyšių miške, kur žuvo daug partizanų."

Karininko Juozapavičiaus grupė

Vadas: Siaubas

Vado pavaduotojas: Smauglys - Valeras Alieciūnas, g. 1920 m. Raganiškės k.

Štabo viršininkas: Laisvūnas

I būrys (veikė Levūnų, Žaliamiškio, Živulciškės miškuose)

Būrio vadai:

1.    Skiedra - Antanas Matulevičius, g. 1916 m. Kalvelių k.

2.    Špokas - Antanas Vailionis, g. 1913 m. Jovaišių k.

3.    Medinis - Juozas Aleksonis, g. 1917 m. Veršių k.

4.    Klajūnas - Bronius Saveikis, g. 1923 m. Leipalingyje.

5.    Jokeris - Antanas Stravinskas, g. 1920 m. Jovaišių k.

I skyriaus vadai:

6.    Vorošilovas - Antanas Kleponis, g. 1915 m. Levūnų k.

7.    Dūda - Jonas Kilbildis, g. 1920 m. Jonionių k.

8.    Savukas - Antanas Sukarevičius, g. 1923 m. Leipalingyje.

II skyriaus vadai:

9.    Naikintuvas - Jurgis Barbatavičius, g. 1922 m, Kudrėnų k.

10.    Perkūnas - Antanas Cavutis, g. 1924 m. Veisiejuose.

Partizanai:

11.    Sakalas - Vincas Baltulionis, g. Jonionių k.

12.    Vasaris - Fliorus Černiauskas, g. Leipalingyje.

13.    Sklandytuvas - Juozas Barbatavičius, g. 1926 m. Kudrėnų k.

14.    Bombonešis - Vytautas Barbatavičius, g. 1928 m. Kudrėnų k.

15.    Špokas - Bolius Bingelis, g. 1923 m. Rusingės k.

16.    Levas - Juozas Česnulis, g. 1915 m. Veršių k.

17.    Genys - Antanas Jurkonis, g. 1930 m. Vainiūnų k.

18.    Stumbras - Bolius Juškevičius, g. Panemunės k.

19.    Nemunėlis-Juozas Karnauskas, g. 1929 m. Šakių aps., Pijotų k.

20.    Linksmutis - Antanas Kėva, g. Kudrėnų k.

21.    Juodvarnis - Liudas Kibildis, g. 1924 m. Jonionių k.

22.    Žaibas - Juozas Morozas, g. 1924 m. Rūdos k.

23.    Kibirkštis - Petras Mikelionis, g. 1928 m. Drapalių k.

24.    Našlaitis - Antanas Mockevičius, g. 1929 m. Drapalių k.

25.    Vėtra - Juozas Mockevičius, g. 1930 m. Drapalių k.

26.    Žalgiris - Stasys Paliūtis, g. 1901 m. Bartelių k.

27.    Jokeris - Vytautas Pigaga, g. Jonionių k.

28.    Virtuozas - Motiejus Pilvelis, g. 1918 m. Vainiūnų k.

29.    Karvelis-Jonas Radziukynas, g. 1927 m. Panemunės k.

30.    Lietutis - Antanas Rėkus, g. 1921 m. Barčių k.

31.    Bitinas - Romas Rožukas, g. 1926 m. Veršių k.

32.    Bajoras - Vladas Sapiega, g. 1904 m. Drapalių k.

33.    Tauras - Antanas Subačius, g. Kibyšių k.

34.    Narsuolis - Bolius Vailionis, g. Jovaišų k.

35.    Vyturys - Jonas Večkys, g. Gudelių k.

36.    Margis - Juozas Večkys, g. Gudelių k.

37.    Gruodis - Pranas Valentukevičius, g. 1926 m. Liškiavoje.

II būrys (veikė Živulciškės, Cijūniškės, Dzirmiškės miškuose)

Būrio vadai:

1.    Butegeidis - Juozas Marčiulionis, g. 1912 m. Gudonių k.

2.    Beržinis - Bronius Tamkevičius, g. 1920 m. Šlapikų k.

I    skyriaus vadai:

3.    Gervė-Juozas Klibaras, g. 1925 m. Krikštonių k.

4.    Rambynas - Antanas Marčinskas, g. 1927 m. Živulciškės k.

II    skyriaus vadai:

5.    Tigras - Bronius Bieliauskas, g. Mankūnų k.

6.    Gintaras - Vladas Buzūnas, g. 1912 m. Dzirmiškės k.

Partizanai:

7.    Dobilas - Vaclovas Bartkevičius, g. 1922 m. Gudonių k.

8.    Smilga - Vincas Dumbliauskas, g. 1926 m. Radžiūnų k.

9.    Dūmas - Alfonsas Jakucevičius, g. 1922 m. Balkasodžio k.

10.    Kerštas - Valerijonas Jakucevičius, g. 1916 m. Balkasodžio k.

11.    Šarūnas - Jonas Jankeliūnas, g. 1927 m. Onciškių k.

12.    Šturmas - Aloyzas Jonuška, g. 1924 m. Onciškių k.

12a. Varnėnas - Antanas Kašalynas, g. 1918 m. Lapšiaus k.

13.    Špokas - Antanas Kasiulionis, g. 1925 m. Gudonių k.

14.    Kranklys - Juozas Kasiulionis, g. Gudonių k.

15.    Žvirblis - Antanas Kavaliauskas, g. 1924 m. Mankūnėlių k.

16.    Rūta - Juozas Kavaliauskas, g. Balkasodžio k.

17.    Vyturys - Pranas Kavaliauskas, g. Žvirgždės k.

18.    Korkas - Algirdas Kisielius, g. 1927 m. Juozapavičių k.

19.    Audra - Alvydas Laibinis, g. 1930 m. Buckūnų k.

20.    Jazminas - Bolius Liesionis, g. 1928 m. Drapalių k.

21.    Žilvitis - Juozas Matulevičius, g. 1920 m. Žilvios k.

22.    Briedis - Aleksas Sidaras, g. 1907 m. Milastonių k.

23.    Žiedas - Bronius Sidaras, g. 1922 m. Mankūnų k.

24.    Paukštis - Pranas Sidaras, g. 1924 m. Mankūnų k.

25.    Ąžuolas - Petras Simanavičius, g. 1918 m. Obelijos k.

26.    Kalnelis - Antanas Simanavičius, g. 1932 m. Ginčionių k.

27.    Žaibas - Vladas Sinkevičius, g. Balkasodžio k.

28.    Žvaigždė - Pranas Svetulevičius, g. 1924 m. Krikštonių k.

29.    Dėdė - Aleksandras Svetulevičius, g. 1908 m. Krikštonių k.

30.    Vyturys - Vytautas Šebonis, g. 1930 m. Mankūnėlių k.

31.    Vytenis - Pranas Švedkauskas, g. 1913 m. Balkasodžio k.

32.    Jaunutis - Agatonas Tamkevičius, g. Šlapikų k.

33.    Uosis - Juozas Turčinas, g. Gudonių k.

34.    Grikis - Juozas Vartavičius, g. 1921 m. Dzirmiškės k.

35.    Dagys - Stasys Petkus, g. 1906 m. Miroslavo apyl.

36.    Papūga žuvo 1947 m. Šlapikų k.

37.    Linas - Juozas Juškevičius, g. 1927 m. Panemunės k.

38.    Kęstutis - Albertas Kėkštas, g. 1925 m. Naujojoje Vilnioje.

III būrys (veikė Cijūniškės, Bestraigiškės miškuose):

Būrio vadai:

1.    Gruodis - Antanas Muliuolis, g. 1921 m. Buteliūnų k.

2.    Sakalas - Juozas Jurelionis, g. 1922 m. Paserninkų k. Skyriaus vadas:

3.    Agurkas - Adolfas Kaupinis, g. 1922 m. Paserninkų k. Partizanai:

4.    Vanagėlis - Pranas Ajauskas, g. 1919 m. Paserninkų k.

5.    Tigras - Juozas Ajauskas, g. 1917 m. Paserninkų k.

6.    Kėkštas - Juozas Burneika, g. 1922 m. Demeniškių k.

7.    Aras - Juozas Celevičius, g. 1924 m. Seirijuose.

8.    Kietis - Juozas Gaidžiūnas

9.    Ramunis - Jonas Gegužis, g. 1925 m. Gervėnų k.

10.    Žilvitis - Antanas Jurkonis, g. 1929 m. Vainiūnų k.

11.    Švidrys - Antanas Kaknevičius, g. Šadžiūnų k.

12.    Medelis - Juozas Karpavičius, g. 1927 m. Demeniškių k.

13.    Aitvaras - Vladas Lėlius, g. 1922 m. Mikabalių k.

14.    Pabėgėlis - Antanas Majauskas, g. Paserninkų k.

15.    Skroblas-Juozas Misiūnas, g. 1927 m. Ročkų k.

16.    Varguolis - Pranas Rybinskas, g. 1927 m. Seirijų Kolonijos k.

16a. Viedras - Alfonsas Tumasa, g. Mikabalių k.

17.    Plienas - Bronius Vailionis, g. 1925 m. Paserninkų k.

18.    Garsas - Vytautas Vaivada, g. 1929 m. Paserninkų k.

19.    Aidas - Antanas Volungevičius, g. 1929 m. Paserninkų k.

20.    Papartis- Juozas Volungevičius, g. 1926 m. Paserninkų k.

21.    Krienas - Antanas Žilionis, g. Seirijuose.

22.    Strazdas - Juozas Žilionis, g. 1928 m. Paserninkų k.

Kautynės

Partizanas Smauglys ir generolo Bičkovskio kariuomenė 80

1946 m. vasario 1 d. 1 valandą į 112-ąjį pasienio pulką, esantį Seirijuose, atėjo Oktos kaimo gyventojas ir pranešė, kad pas jį buvo užsukę partizanai. Vienas jų vilkėjo vokiška uniforma. Į tą kaimą išėjo penkios pasieniečių grupės. Kapitono Markovo grupė, neradusi partizanų Oktos kaime, prisijungė prie majoro Popovo grupės ir visi kartu per Raganiškę pasuko Karklynų kaimo link. 3 val. 30 min. pastebėję žiburį, kareiviai patraukė jo pusėn. Prie vienos sodybos seržantas Solovjovas paleido automato seriją į šmėstelėjusį žmogaus šešėlį. Šešėlis taip pat atsakė serija ir jį sužeidė. Kilo panika. Kareiviai pradėjo šaudyti kur papuolė. Į susišaudymo vietą atbėgo dar dvi kareivių grupės, rado sužeistą seržantą, o partizanai atsišaudydami pasitraukė. Majoras Lukovnikovas, perėmęs visų penkių grupių vadovavimą, pasekė partizanų pėdsakais. Auštant, 7 val. 30 min., enkavedistai, pasiekę Onciškių kaimą, lange pastebėjo šviesą. Kareiviai, prislinkę prie lango, pamatė troboje partizaną, apsirengusį vokiška uniforma. Majoras Lukovnikovas ryžosi jį paimti gyvą ir pasiuntė leitenantą Timčiuką su keliais kareiviais trobon. Jiems įėjus, partizanas užšoko ant krosnies ir metė į juos granatą, paskui automato serija prasiskynęs kelią pro duris, dingo. Kareiviai padegė kluoną, manydami, kad jis ten. Bet, sudegus pastatui, „bandito" pėdsakų nerado. Taip dingo partizanas Smauglys, sužeidęs leitenantą Timčiuką ir du eilinius, bei moterį su vaiku.

„Apie šią nelaimę mes informavome generolą majorą Bičkovskį - Lietuvos apygardos NKVD pasienio kariuomenės viršininką", - rašo NKVD kontržvalgybos „Smerš" viršininkas pulkininkas Borisovas.

Pasakoja Anelė Levulienė

„Tada, kai buvo tas atsitikimas su Smaugliu, kitiems nieko, o man kojon pataikė. Viena granata sprogo nuo manęs už metro, kita gal už poros. Tik pagalvokit, trys granatos sprogo kambaryje. Neliko nei langų, nei nieko.

Tada, kai dar ėjo laikrodžiai, rodė antrą valandą nakties. Rengėmės kulti, tai anksti atsikėlėm, užsidegėm lempą. Girdžiu, kad duris kažkas klebena. Atidarau, žiūriu, kad Smauglys, apsivilkęs baltu chalatu. Klausia: „Kas čia gyvena?" Sakau: „Levutis". Jis akis išvertė. Matyt, pasimetęs buvo. Jis pamatęs šviesą ir pas mus. O jį kažkur prie Cailieko buvo enkavedistai užklupę ir atsivijo. O tada taip prisnigta buvo, kad perbėgo katė - ir jau didžiausi pėdsakai. Jie pėdsakais, pėdsakais, per pušynus, per alksnynus - ir pas mus. Jis įeina trobon, o mano amžiną atilsų vyras ir sako: „Tai jūs gal daugiau yra?" Smauglys: „Ne, tik aš vienas". O mergaitė priėjo prie lango ir mato, kad kažkas baltas stovi, bet žioplas vaikas nedrįso pasakyti. Staiga vėl barškina, bet kad krestelėjo, tai ir langas išlėkė. Smauglys klausia, ar yra kitos durys. Sakome, tik vienos. Langai buvo dvigubi. Tai jis ant pečiaus. Tai, Dzievuliau, kiekvienas nuo mirties ginasi. Ciej raisci-niai jo pėdsakais atsekė. Na, ir jau du rusai troboj, į tėvą atkišę durtuvus: „Jest bandit?" Tėvas sako: „Jest". Kiti lauke stovi. O Smauglys ant krosnies jau tarškina savo ginklą. Ten buvo ir Onutė, tai ji nuo pečiaus - ir papečkin. Rusai pašaudė, pašaudė, bet ką, jis už kamino užsiglaudęs. Nori gyvą paimti. Tada vienas rusas kitam sako: „Granatą!" Taigi, jau mes ant krosnies granatą ir jį užmuš. O aš mačiau, kad ir Smaugliui ant kaklo granata kabojo, tai su šitais žodžiais jis tik granatą nuo kaklo - ir kad trenks! Lempa užgeso, ruskeliai suklupo: vienam vieną koją nukirto, kitam abi. Smauglys nuo krosnies ir, patraukęs iš automato visais pasieniais, per duris ir - į alksnyną. Kaip ėjo, taip ir nuėjo.

Mergaitė žiūri, kad kažkas blizga ant žemės. Paliečia - klanas mamos kraujo. Gulime visi sugulę, o čia traška, braška, šaudo, rėkia. Mergaitė sako: „Krekvos13 griūna". Pasirodo, kad kluonas dega. Su mumis gulėjo toks Jankeliūnas, jis paskui partizanuose žuvo, tai tas kalba: „Užsitrauksim ant galvų patalus, tai greičiau uždusim..." Man rodos, kaip dabar pagalvoju, geriausia būtų buvę pabėgti, nušaus tai nušaus, negu gyvam ugny degti. Jokios baimės tada nebuvo. O jau to kraujo troboje! Ruskeliai nukirstom kojom...

13 Krekvos - gegnės

 

Prie kluono buvo šiaudų kūgis, tai kareiviai nešė šiaudus trobon ir jau ruošėsi degti. Namas buvo dengtas skiedrom, tos apšalusios, trobos lubos moliu užpiltos, davė, davė tom padegamom, bet neužkūrė. Auštant jų prilėkė gyva galybė, visas garnizonas suvažiavo, iš Seirijų vyresni atvažiavo. Tie liepė mesti šiaudus ir sekti pėdsakais per alksnyną. Bet jau rytas, vaikai į mokyklą ėjo, pėdsakus sumaišė, ir kareiviai pasimetė.

Paskui atėjo vežtis tų sužeistų rusų. Nunešė juos pas kaimynus ir paguldė ant žemės. Jie be kojų. Mane kaimynai nunešė, nes kaip pradėjo degtie, tai žmonės subėgo gesinti, bet kariuomenė neleido. Vienas vargšas, gal ir geras ruskelis, norėjo, kad su jais ir mane paimtų, bet kitas: „Banditų nereikia!" Aš ir pati su jais būčiau nevažiavus. Mane į Alytų nuvežė žmonės. Ten gal tris savaites gydė. Tais laikais nei vaistų, nei nieko, tai liepė namo vežties. Kunigas Reitelaitis stravikliais išgydė. Matote, kaule granatos šukė įstrigo, o ta granata kokia užnuodyta buvo.

Kartą Jankeliūnukas pas mus rugius kirto, o mano Onutė ėmė, aš iš paskos su lazdele pėdus rišau. Ateina Smauglys su partizanais. Pasišnekėjome. Sako: „Kai enkavedistas užriko „granatų!", prisiminiau, kad ir aš tų granatų turiu, ir šasterėjau..." Sako, jei mes laimėsime, tai vargo neturėsit. O matote, dar didesnį vargą turim..."

Karininko Juozapavičiaus grupės partizanai

 

 

Stovi: JAZMINAS, STUMBRAS, PERKŪNAS, SIAUBAS, LINKSMUTIS,
NEVĖŽIS, NAŠLAITIS, ŠPOKAS, VĖJELIS, BOMBONEŠIS
Sėdi: KARVELIS, MEDINIS, KIBIRKŠTIS

 

Karininko Juozapavičiaus grupės partizanai Dzirmiškės miške

 

Stovi: PAPARTIS, KRANKLYS, GERVĖ
Guli: ŽVAIGŽDĖ, SMAUGLYS

 

Karininko Juozapavičiaus grupės partizanai

SUKILĖLIS JOKERIS

 

Karininko Juozapavičiaus grupės Siaubo būrio partizanai

Juozas Gegužis
LAISVŪNAS, DIEMEDIS

 

Karininko Juozapavičiaus grupės partizanai Bestraigiškės miške

 

Karininko Juozapavičiaus grupės partizanai Živulciškės miške

Partizano Kėkšto žūtis

Pasakoja Česius Burneika

,,1946 m. balandžio I4 d. žuvo Kėkštas, mano brolis. Tą naktį partizanai, sugrįžę kažkur iš Prienų miškų, apsistojo prie Bestraigiškės miško Žvikelių kaime. Netoliese gyvenęs šnipas pranešė Veisiejų saugumui. Iš Alytaus atvažiavo dešimt sunkvežimių enkavedistų ir apsupo kaimą. Partizanai nė nepajuto, kaip prasivėrė trobos durys ir pasirodė kareiviai. Kareiviai šoko atgal, o partizanai puolė prie lango. Žiūri, kad lauke guli rusas su kulkosvaidžiu. Jie tą rusą nukirto, o patys pro langą, ir bėgt... Tik už kokio puskilometrio Kėkštui peršovė kojas. Tada jis nusišovė. Kiti aštuoni partizanai atsišaudydami pasitraukė. Paėmė Kėkšto lavoną, atpažino, areštavo tėvą ir išvežė į Seirijus. Jau netoli miestelio Kėkšto lavoną išmetė ant kelio, pririšo prie mašinos ir taip per miestelį vilko iki stribyno. Po poros dienų stribai išsivedė tėvą ir dar kelis vyrus iš rūsio, davė kastuvus ir nurodė vietą duobei iškasti. Kai duobė jau buvo iškasta, stribas atsivedė tėvą prie sūnaus lavono, prie kojų buvo pririšta virvė. Stribas sako tėvui: „Trauk savo šunį". Bet vienas vyras, kitas, su kuriais kasė duobę, ir tėvas paėmė lavoną už kojų, už rankų, nunešė ir paguldė į iškastą duobę. Tėvui liepė sūnų apkasti. Apkasė..."

1946 m. rugsėjo 19-22 dienomis generolas Bičkovskis surengė ofenzyvą. Dokumentuose rašoma: „Banditai turi slėptuves ir slepiasi: Pūščios (9090), (9088), Bestraigiškės (0882), Mikyčių (1270), (1070) ir Giraitės (1866), (1666), (1408) miškuose". Operacijoje dalyvavo: 108-ojo pulko dalinys, 94-asis pasienio dalinys, Minsko batalionas. Iš viso 1200 žmonių, vadovaujant asmeniškai generolui Bičkovskiui. Įvairiose nurodytų miškų vietose radusi 18 slėptuvių, bet be partizanų, ir išvengusi susišaudymų, kariuomenė grįžo į savo dislokavimo vietas. Analogiškos operacijos tuo pat metu buvo vykdomos Merkinės miškuose. MGB konstatavo, kad operacijų metu partizanai išsiskirstę po sodybas - „Bandity uchodili po chutoram".

Žaibas

Panaroje pas Baublį gyveno jo giminaitė, kurią vadino Stase. Pas ją ateidavo partizanai Špokas - Bolius Bingelis (g. 1923 m. Rusingės k.), Dūda - Jonas Kibildis (g. 1920 m. Jonionių k.), Naikintuvas-Jurgis Barbatavičius (g. 1922 m. Kudrėnų k.), Perkūnas ir Žaibas - Juozas Morozas (g. 1924 m. Veisiejų valsč. Rūdos k.).

1946 m. gruodžio mėn. MGB užverbavo Stasę ir pavadino Katiuša. 1947 m. sausio 11 d., pagal numatytą planą kariuomenei grįžtant iš Panaros, Katiuša susitiko su MGB leitenantu ir pranešė jam, kad Kosto Janulevičiaus trobos palėpėje slepiasi partizanas Žaibas. Kariuomenė tuojau sodybą apsupo. Leitenantas Pčiolkinas šaukė partizanui pasiduoti, o kai šis nepasidavė, trobą iš visų pusių apšaudė. Viduje pasigirdo granatos sprogimas. Tada enkavedistų vadas pasiuntė kareivį nuplėšti trobos skliauto lentų, kad būtų galima matyti partizaną. Belupantį lentas kareivį Kiseliovą Žaibas nušovė. Tuomet enkavedistai namą padegė. Jam ėmus liepsnoti, iš savo užuoglaudų išlindo enkavedistų vadai pasigėrėti tokiu „puikiu" reginiu. Tuo metu Žaibas pro langą nušovė Merkinės vyr. operatyvinį įgaliotinį leitenantą Pčiolkiną ir būrio vadą leitenantą Stoidą 8'. Partizanas išbėgo iš degančio namo, bet už 800 metrų nuo trobos buvo nukautas. Šis Žaibo žygis taip pat apdainuotas jo niekada neužmiršusių tos apylinkės dzūkų.

O Kostą Janulevičių, g. 1908 m., MGB areštavo ir uždarė į Vilniaus kalėjimą Nr. 1.

Jis taip pat nuėjo savąjį kančių kelią...

Pasakoja Vladas Janulevičius

„Žaibas daugiausia gyveno pas mus. Čia buvo bunkeris. Jis jau bėgo nuo rusų basas. Jo kojos buvo žaizdotos. Todėl ir pasiliko pas mus. Čia dar gyveno partizano Dūdos sesuo. Ji irgi slapstėsi. Mano tėvas dirbo eiguliu. Kad čia slapstytųsi partizanai, rusams nė į galvą neatėjo, nes miškas toli.

Tą kartą iš vakaro pas mus atėjo penki partizanai - vadas Siaubas ir dar keturi. Tie išėjo, o Žaibas pasiliko. Sako: „Aš toliau eiti nebegaliu". Jeigu jis būtų bunkerin įlindęs, jo būtų neradę, bet čia Kibildytė... Jie kažkur ėjo, kažkas matė ir pranešė rusams. Ir iš niekur nieko, iš kitos kalnelio pusės - rusai... Staiga apsupo namus ir ėmė klausinėti, kas juose yra. O Žaibas nubėgti į bunkerį nesuspėjo. Užlipo ant aukšto, o skylę lubose uždengė kraičio skrynia. Bet rusai net ieškoti nėjo. „Žaibe, nulipk geruoju!" - šaukė enkavedistas. Jis nepakluso. O mano tėvui, broliui ir Kibildytei pavyko iššokti pro langą ir pabėgti.

Tada enkavedistai liepė visiems iš trobos išeiti ir, sustatę kulkosvaidžius, pradėjo šaudyti. Buvo gal 4 valanda, nes vaikai iš mokyklos ėmė grįžti. Pašaudė, pašaudė ir tada vienam kareiviui liepė lipti ir atlupti skliauto lentas. Tas atsisakė lipti. Tada liepė kitam. Kai tas lupo lentas, Žaibas patraukė iš automato ir kareivis nukrito žemėn. Tada rusai padegė trobą.

Blogai padarė Siaubas. Jie tada su kulkosvaidžiu buvo Radzysčiuje, galėjo padėti Žaibui, bet į pagalbą neatėjo. Bėgdamas Žaibas dar nušovė tris enkavedistus. Ir jau būtų ištrūkęs, nubėgo gal kokius 400 metrų, bet pas kaimyną rusai buvo nuėję arklių nušautam kareiviui parsivežti, pamatė bėgantį ir paleido seriją iš kulkosvaidžio. Ir nukirto Žaibą.

Tėvą gal 9 mėnesius MGB tampė. Žiauriai mušė, tardytojas buvo kažkoks žydas, tėvas pasakojo... Jam šokas buvo. Bet jis neprisipažino. Sakė: „Jūs atsivijote. .."Ir viskas."

Ganydami vaikai dar ilgai dainavo dainą apie Žaibą:

Iš degančio namo laimingai išbėgęs,
sunaikinai keturis priešus staiga.
Bet kautis turėjai, slapukus sutikęs.
Sušvitęs, Žaibeli, dingai...

MGB dokumente rašoma, kad Meironytė Marytė, Mato d., g. 1925 metais Rokiškio aps. Aukštuolių kaime, draugavo su partizanu Perkūnu, buvo partizanų ryšininkė, todėl

MGB ją užverbavo ir davė Katiušos slapyvardį. Ji turėjusi, kaip rašo MGB, Stasės14 pravarde.

14 Stasė - Rusingės dvaro valdytojo Vlado Ragelio žmonos sesuo, draugavo su Merkinės enkavedistu Šalionka, partizanų sušaudyta.

 

Snaigupė

1946    m. rugsėjo 7 d. 1 val. 30 min. nakties Snaigupės kaime (9694), Petro Alekso-nio sodyboje, enkavedistai susišaudė su Siaubo partizanais. Kai užsiliepsnojo troba, partizanai iššoko pro langus, bet buvo pakirsti enkavedistų kulkų. Žuvo Levas - Juozas Česnulis ir Lietutis - Antanas Rėkus.82

Enkavedistai nušovė sužeistą Petrą Aleksonį ir sužeidė devyniolikmetę Oną Aleksonytę.

Pasakoja Ona Aleksonytė

„Kai pas mus tada susišaudė, man buvo septyniolika metų. Vieną vėlų vakarą, gal 12 valandą, atėjo du partizanai. Dabar neprisimenu jų slapyvardžių, tik žinau, kad vienas buvo iš Veršių kaimo. Atėjo jie,- ir rusai... visas garnizonas. Tikriausiai kažkas pasakė. Verčia duris. Atidarėm, tada klausia mano tėvą: „Kas pas jus yra?" Tėvas ir sako: „Nieko."

O partizanai ant trobos užlipę. Rusai liepia paduoti lempą. Aš kaip dabar prisimenu: nešu lempą ir nuimu stiklą, kad blogiau šviestų, o jie mažiau matytų. Bet partizanai ėmė šaudyti. Ir prasidėjo... O mes su tėvu greitai - po lova. Kiek pašaudžius, rusai padegė trobą. Kai troba jau užsiliepsnojo, partizanai pro langus iššoko, bet rusai juos čia pat nušovė. O mes su tėvu - iš palovės ir pro duris. Rusai pamanė, kad partizanai bėga, ir - šaudyti į mus. Ir abu sužeidė. Paskui sužeistą tėvą rusas nušovė. Aš prišliaužiau akmenį ir sėdžiu jį apsikabinus. Priėjo rusas, o aš jam rodau, kad va čia gyvena mano dėdė. Stribai dėdę atvarė su vežimu. Jis paskui mane vežė į Gardino ligoninę. Aš ir dabar savo kūne nešiojuosi kulką. Tėvo palaidoti neleido. Kartu su žuvusiais partizanais nuvežė į Leipalingį ir ten paguldė gatvėje. Kitą dieną dėdė vežė Leipalingio stribams medaus, kad leistų tėvą palaidoti, bet kūno neatidavė, o sakė: „Atvažiuok rytoj, tai atiduosime". Nuvažiavo rytoj, bet nei partizanų, nei mano tėvo jau neberado."

1947    m. kovo 16 d. toje pačioje vietoje Siaubo partizanai buvo surengę pasalą Druskininkų garnizono enkavedistams. Kai keletas rogių su enkavedistais nuvažiavo žemyn į Groblios slėnį, ties Snaigupėlės tilteliu juos kirto partizanų kulkosvaidžiai, sustatyti ant trijų kalvelių. Žuvo trys MGB VK 7/34 š.p. eiliniai, keturi buvo sužeisti. Žuvo ir operatyvinis įgaliotinis vyresn. leitenantas Subinas.

Aprimus kautynėms, Siaubo partizanai Tauras - Antanas Subačius ir Vasaris - Flio-rus Černiauskas lipo žemyn į slėnį pažiūrėti. Jie nematė, kad linų džiovinimo duobėje lindi keli enkavedistai. Vasaris buvo nukautas, o Taurą, sunkiai sužeidę, pribaigė automato serija.

1947 m. liepos 1 7 d. Siaubo partizanai surengė enkavedistams pasalą Genių kaime. Per kautynes žuvo 8/34 š.p. eiliniai Ivanovas ir Šelepa, jaun. seržantas Cariovas, Vanlieras, o šuo buvo sužeistas.

Vietrakalnis 83

1947 m. liepos 22 d. Siaubo partizanai patykojo grįžtančių iš Druskininkų enkavedistų. Kai sunkvežimis, vežęs 14 žmonių - du karininkus, šešis kareivius ir penkis „liaudies gynėjus" - privažiavo mišką, esantį už šešių kilometrų šiaurvakarių kryptimi, ties Vietrakalniu (9680), pasipylė kulkosvaidžių ir automatų ugnis. Žuvo Leipalingio vls. MGB skyriaus viršininkas jaun. leitenantas Motinas15, MVD skyriaus viršininkas kapitonas Miliušenka, kuopos vado pavaduotojas vyresn. leitenantas Šturminas, seržantas Kravcovas, eilinis Ibragimovas, stribas Lazauskas. Dar buvo sunkiai sužeisti Taranecas ir eilinis Garbunovas, lengvai - kareivis Martiušovas ir stribas Švitra.

15 Motinas Vasilijus Kuzmičius, g. 1918 m. Čkalovo sr., Tocko rajone, Kazankos bažnytkaimyje, rusas, iš neturtingų valstiečių, VKP(b) narys, išsilavinimas 8 klasės. 1938 m. rugsėjo 5 d. pašauktas į VK tarnybą MVD, perkeltas į MVD-MGB organus, Chabarovske baigė SMERŠ'o kursus ir buvo išsiųstas į LSSR. Nuo 1945 m. liepos 20 d. dirbo operatyvinį darbą Lazdijų apskrityje.

 

1947 m. liepos 22 d., 19 val. 45 min., sunkvežimiui įvažiavus į mišką (9680), už šešių kilometrų nuo Druskininkų į šiaurės vakarus, iš dešiniosios kelio pusės, iš 25-30 metrų atstumo buvo paleista trijų lengvųjų kulkosvaidžių, dviejų automatų ir dviejų šautuvų ugnis, rašė MGB.

Žuvusiųjų lavonai liepos 22 d. atvežti į Leipalingį, o liepos 24 d. jaun. leitenantas Motinas su 5 žuvusiais karininkais, kareiviais ir liaudies gynėjais 15 val. palaidoti Alytuje", - pranešė MGB.

Partizanų ieškoti išvažiavo 10 motorizuotų čekistų grupių, - pranešė savo valdžiai Lazdijų MGB skyriaus viršininkas papulkininkis Pšeničnikovas.

Anelė, Skiedros sesuo (Skiedra - Siaubo pavaduotojas Antanas Matulevičius, g. 1914 m. Kalvelių k.), 1947 m. liepos 25 d. MGB pranešė, kad liepos 24-ąją, būdama pas Leipalingio vls. Ricielių kaimo gyventoją Adolfą Subačių, susitiko su broliu. Iš pokalbių sužinojusi, kad liepos 22-osios kautynėse dalyvavo: Skiedra, Savukas-Jonas Sukarevičius (g. 1923 m. Leipalingyje) ir Romas Rožukas - Bitinas (g. 1923 m. Veršių k.).

Seirijų enkevėdistai, tykodami Siaubo partizanų, liepos 23 d. sugavo Aitvarą 84 -Vladą Lėlių (g. 1922 m. Bagdononių k.). Vainiūnų kaime auštant jie pastebėjo žmogų, kuris, priėjęs prie Anelės Balevičienės trobos lango, su kažkuo kalbėjosi. Stribas Romas Šatas ir 34-ojo šaulių pulko viršila Ovčerenka tyliai prie jo prislinko, griebė, pargriovė ir atėmė šautuvą. Sugautas partizanas tardytojui papasakojo, kad prieš tai jis gėręs su Diemedžiu ir Beržiniu, o paskui išsiskyrę. Parodė tuščią bunkerį Bestraigiškės miške, papasakojo apie partizanų būrius: Gruodžio būryje yra 10 partizanų, ginkluotų dviem kulkosvaidžiais, keturiais automatais, keturiais šautuvais ir septyniomis granatomis; Butkaus būryje - aštuoni partizanai; Špoko - šeši, Beržinio - keturiolika. Visiems būriams vadovauja Smauglys, būriai pavaldūs Siaubo batalionui.

Siaubo žūtis

MGB ilgai sekiojo Siaubą. Šaltinis Rūta 1946 m. rugpjūčio 16 d. pranešė, kad rugpjūčio 3 d., 17 val. Siaubo partizanų būrys ėjo iš Levūnų miško, kur yra bunkeriai, į Žaliamiškį... Šaltinis žinąs, kad sužeistas partizanas Paukštis rugpjūčio 12-osios naktį pervežtas į Žaliamiškį prie Genių kaimo, kur jį slaugo partizanas Žaibas. Ji dar žinanti, kad Kibyšių kaime, prie plento Merkinė-Leipalingis, septintame kilometre nuo Merkinės yra bunkeris, kuriame slepiasi Dūda ir Perkūnas.

Šaltinis Kazys 1946 m. rugsėjo 3 d. pranešė, kad rugpjūčio 24 d. per mūšį su Leipalingio MVD Siaubas buvo sužeistas į krūtinę.

Agentas Mykolaitis (Panaros kaimo gyventojas, jo tėvas 1946 m. buvo areštuotas ir tuo metu kalėjo Vilniuje) sutiko dirbti MGB naudai, kad būtų paleistas jo tėvas. Jis pažadėjo apsigyventi tuščiame Siaubo name, kur susitikinės su partizanais ir juos išduos. To nebereikėjo...85

Agentai86 Rūta ir Medis informavo Merkinės MGB, kad Lizdų ežero rajone 1947 m. spalio 27 d. pastebėtas partizanų būrys. Spalio 31 d. ankstų rytą į tą vietą buvo pasiųstas MGB kariuomenės 34-ojo šaulių pulko ir 261-osios šaulių divizijos daliniai. Kariuomenė Ežerynų miške aptiko bunkerį, kuriame slėpėsi partizanai. Kareiviams prie bunkerio priartėjus, partizanai pradėjo šaudyti. Du jų žuvo viduje, vienas - šalia bunkerio, o grupės vadas Siaubas - traukdamasis. MGB buvo atpažinti: Siaubas, Dobilas - Julius Muzikevičius (g. 1911 m. Klepočių k.), Domas - Vytautas Gavelis (g. Lydekininkų k.)...

Tuo pat metu NKVD surengė kariuomenės „sekretus" ties Druskininkėlių kaimu prie Nemuno. Enkavedistai sekė, kaip prie valties atėjo keturi partizanai, įsėdo į ją ir ėmė irtis per Nemuną. Kai priplaukė Nemuno vidurį, į juos buvo paleista smarki kulkosvaidžių ir automatų ugnis. Partizanai iš valties irgi atsakė ugnimi, bet trumpai: vienas tuoj sukniubo valtyje, trys sukrito į Nemuną... Tuomet žuvo Vėjelis - Pranas Čaplikas (g. Ryliškių k.). Tarp nuskendusiųjų buvo ir Perkūnas. Po savaitės žmonės rado jo kūną Nemune, prie upelio, vadinamo „obelų ravu", netoli Živulciškės kaimo. Perkūną partizanai palaidojo Liškiavos kapinėse. Spėjama, kad plaukdami per Nemuną žuvo Milžinas ir Savanoris.87

Tą perkėlą MGB žinojo jau anksčiau: šaltinis Borisas 88 1946 m. spalio 5 d. pranešė, kad Vanago ir Siaubo būriai ties Druskininkėliais naudojasi perkėla ir turi savo valtis, o Vanago būrys daugiausia buvoja Ežerynų, Lizdų, Klepočių ir Druskininkėlių apylinkėse.

Visiškai slaptai

Vilniaus srities MGB valdybos viršininkui
papulkininkiui drg. Jakovlevui

Vilnius

Į Jūsų 1952 m. gegužės 8 d. raštą Nr. 7884

Varėnos rajono MGB skyriaus veikiančiame agentų-pranešėjų tinkle yra agentas, pseudonimu Borisas.89

Borisas gimęs 1924 m., kilęs iš Alytaus apskrities, Simno valsčiaus, Gluosnykų kaimo, lietuvis, nepartinis, turi vidurinį išsilavinimą, 1943 metais baigė Alytaus mokytojų seminariją, dirba mokytoju vidurinėje mokykloje. Fašistų kariuomenei okupavus Lietuvos SSR, Borisas kurį laiką tarnavo Prienų policijos mokykloje kanceliarijos raštininku. Išvadavus Lietuvos SSR iš okupantų, Borisas pradėjo dirbti Alytaus aps., Merkinės vls., Ilgininkų pradinėje mokykloje mokytoju.

Užverbuotas 1945 m. rugpjūtį.

Boriso žmona yra Vanago žmonos - Vandos gera draugė, kartu mokėsi Alytaus mokytojų seminarijoje, vienoje klasėje.

Varėnos rajono MGB skyriaus viršininkas papulkininkis (Vasiljevas)

Iš A. Grušausko - Siaubo sūnaus Sigito prisiminimų

„Perkūnas ir Vėjelis kėlėsi per Nemuną ties Levūnais, o tėvas - ties Živulciške. Man pasakojo buvęs stribas Barzdaitis, jis jau pasikoręs. Sako: „Mes apsupom, šaudėm, šaudėm, bet neprisileidžia artyn. Tada atsitraukėm ir klausom - pokšt iš brauninko... Taigi jis pats nusišovė. Jam buvo nukirstos kojos. „Kai priėjom, pasakojo tas stribas, tai radom jo rankom išsikastą duobelę ir kraujo prileistą. Tai toj duobelėj, savo kraujyje, jis dokumentus sumirkė, kad negalėtų perskaityti".

Siaubas buvo su tokiu Nevėžiu...

Prisimenu tėvą, kai jis parėjo iš Panaros mūšio. Grįžo tada su partizanu Sakalu -Baltulioniu, ginklų parsinešė. Jis turėjo tokį paltelį, pasiūtą su kailiniais, tai kai nusivilko, jie buvo pilni automato kulkų. Kaip dabar prisimenu, mes, vaikai, tomis kulkelėmis vis žaidėme.

Čia vaikščiodavo enkavedistai, kuriuos vadino Velnio tuzinu, o jiems vadovavo toks Dzen kovas..."

Ilgai šiose apylinkėse netilo Siaubui skirta daina:

Tyliai banguoja Nemunas galiūnas
Ir girios ošia tyliai, neramiai.
Tave priglaudė žalia panemunė
Ir apraudojo medžiai milžinai.

Agentė Anelė
Priėmė Samsonovas

Agentūrinis pranešimas

1947 m. lapkričio 14 d. Veisiejų valsčiaus , Kalvelių kaimo gyventoja Matulevičiūtė Daminka, Juozo d., buvo nuėjusi pas savo giminę Joną Subačių į Leipalingio valsčiaus Ricielių kaimą. Ten ji iš giminių sužinojo, kad jos brolis Antanas Matulevičius, Juozo s., slapyvardžiu Skiedra, iki šiol gaujoje ir vaikšto su ginklu, vienok visa Siaubo gauja yra stipriai sumušta, o pats vadas, slapyvardžiu Siaubas, nukautas. Kartu su juo kareivių prie Nemuno buvo nukautas Anicetas Gavutis, Boleslovo s., slapyvardžiu Perkūnas. Iš viso 1947 metų spalio mėn. buvo nukauti 9 Siaubo gaujos banditai.

Priėmė: Veisiejų vls. MGB skyriaus vyr. operatyvinis įgaliotinis
leitenantas Samsonovas

1947 m. gruodžio 25 d. 21 val. Miciūnų kaime kautynėse su enkavedistais žuvo Bitinas - Romas Rožukas, g. 1926 m. Veršių kaime. Taip pat žuvo trys enkavedistai.

MGB pažymi, kad 1947 m. lapkritį Špoko partizanai ties Vilaikiais apšaudė tris kareivius topografus, kurie, metę daiktus, pabėgo. Gruodžio 11 d. irgi ties Vilaikiais buvo apšaudytas Lazdijų r. MGB skyriaus sunkvežimis. Žuvo Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Piotras Lazarenka, aktyvistai Adelė Stabingaitė ir Antanas Bižys. Buvo sužeistas Antanas Mikšys ir Gediminas Būdavas.

„Dainavos" partizanų apygardos „Šarūno" rinktinė
Įsakymas Nr. 2
1947 m. lapkričio 6 d.

Rikiuotės dalis

§ 1

Š.m. spalio 31 d., netikėtai užpuolus didelėms priešo pajėgoms, didvyriškai žuvo Kar. Juozapavičiaus vardo partizanų grupės vadas „Siaubas".

§2

Nuo š.m. spalio 31 d. Kar. Juozapavičiaus vardo grupės vadu skiriu partizaną „Skiedrą".

§3

Nuo š.m. spalio 31 d. Kar. Juozapavičiaus vardo grupės 1-ojo būrio vadu skiriu partizaną „Špoką".

§4

Nuo š.m. spalio 20 d. Juozapavičiaus vardo grupės 3-jo būrio vadu skiriu partizaną „Gruodį".

§5

Nuo š.m. spalio 20 d. Mindaugo vardo grupės 3-įo būrio vadu skiriu partizaną „Žilvitį".

§6

Š.m. spalio 31 d., netikėtai užpuolus, žuvo Juozapavičiaus vardo partizanų grupės 1 būrio 2 skyriaus vadas „Perkūnas" ir kovotojai „Savanoris" ir „Milžinas".

§ 7

Nuo š.m. spalio 31 d. Kar. Juozapavičius vardo grupės 1-ojo būrio 2-jo skyriaus vadu skiriu partizaną „Medinį".

§8

Š.m. lapkričio 5 d. mūšyje su NKVD didvyriškai žuvo LDK Vytenio grupės 3-jo būrio vadas „Kanapynas" ir kovotojas „Erdžius".

§9

Nuo š,m. lapkričio 5 d. LDK Vytenio vardo grupės 3-jo būrio vadu skiriu partizaną „Paukštį".

§ 10

Spalio 14 d. mūšyje su NKVD didvyriškai žuvo Kar. Juozapavičiaus grupės 2-jo būrio kovotojai „Kietis" ir „Krienas".

§ 11

š.m. spalio 12 d. dėl neatsargumo nusišovė Kar. Juozapavičiaus grupės 3-jo būrio kovotojas „Liūtas".

§ 12

Partizaną „Špoką", „Jokerį" ir „Narsuolį" pervedu iš Kar. Juozapavičiaus grupės 3-jo būrio į tos pačios grupės 1 -jį būrį.

§ 13

Į Mindaugo vardo partizanų grupės 3-jį būrį priimtas naujas kovotojas „Vijurkas"

Rinktinės vadas (Kariūnas)
Štabo viršininkas (Diemedis)

Skiedra

Agentas Aras

Iš agentūrinio pranešimo 90

priėmė Bogomolovas

1948 m. vasario 19 d.

1948 m. vasario 19 d. pas šaltinį atėjo Onciškių kaimo gyventoja Jonuškienė ir paprašė vaistų nuo skrandžio opos. Pasakojo, kad ji iš partizano Smauglio girdėjusi, jog Gervėnų kaimo gyventojas Cibulskas išdavęs Diemedžio bunkerį. Sakiusi, kad neseniai kažkas pranešė MGB, jog pas juos yra bunkeris. Atėjo kariuomenė, viską išvertė, bet bunkerio nerado, o jame tuo metu buvo keli partizanai.

Ji pasakojo, kad vis daugiau vyrų išeina į miškus. Neseniai išėjo Tarasevičiai. Partizanai veikia labai drąsiai. Žuvus Siaubui, vadu paskirtas Skiedra. 1947 m. lapkritį ji pati mačiusi, kaip jų kaimo miškelyje, vadinamam Pušynėliu, susirinko daug partizanų. Skiedra jiems pasakė kalbą.

Jonuškienė taip pat pasakojo, kad 1947 m. gruodį iš Kauno čia atvyko partizanų pogrindžio atstovas Rimvydas. Jis tikrino partizanų veiklą ir davė naujų nurodymų...

Lazdijų r. MGB skyriaus viršininko papulkininkio Aleksejevo 1950 metų spalio 17 dienos nutarime rašoma, kad 1940 metų spalio 1 7 dieną Antanas Matulevičius, Juozo s., g. 1916 metais Kalvelių kaime, atleistas iš pasienio policijos, ją likvidavus, organizavo Veisiejų valsčiaus gyventojų, antisovietiškai nusiteikusių asmenų grupę ir 1940 metais spalio 18 dieną su dvylika žmonių perėjo valstybės sieną iš SSSR į Lenkiją.

Lenkijos teritorijoje jie vokiečių pasieniečių buvo sulaikyti ir perduoti sovietams: Matulevičius, Drazdauskas, Rėkus, Bubnelis, Valenta ir kiti. Spalio 23 dieną sovietai juos areštavo. „Tardymo byla, kaltinant aukščiau išvardintus asmenis pagal RSFSR BK „a" 58-1 str., buvo baigta 1941 metų gegužės 31 dieną ir kaltinamieji uždaryti Kauno kalėjime," - rašo MGB. Bet prasidėjus karui jie buvo išlaisvinti. Sugrįžus rusams, MGB pradėjo jų ieškoti ir nustatė, kad Antanas Matulevičius išėjo į partizanus ir turėjo Skiedros slapyvardį. Žuvo 1948 m. birželio 3 dieną. Partizanaudamas žuvo ir Antanas Drazdauskas, slapyvardis Ilgis (1948 06 23), Jonas Šimoniutis - Gediminas 1949 metais spalio 23 dieną buvo suimtas. Kiti „nusikaltėliai" areštuoti, bet kai kurių MGB vis nesuranda.91

1948 m. vasario 24 d. pagal agento Drugio - Rybinsko slaptą pranešimą MGB kariuomenė krėtė Mižonių kaimą. Žuvo Bombonešis - Vytautas Barbatavičius, g. 1928 m. Kudrėnų kaime. 1948 m. kovo 2 d. agentui Drugiui informavus buvo suimta Marytė Mikelionytė, g. 1929 m. Vilkiautinio kaime, turėjusi Gegužės slapyvardį, gyvenusi Savanorių kaime, buvusi Jokerio ryšininkė.92

Aktas 93

1948 m. balandžio 18 d.Radžiūnai

(Ištrauka)

Seirijų MGB kariuomenė Radžiūnų miške (2706) rado bunkerį, kuriame pasidavė partizanas Barsukas - Jonas Česiūnas, g. 1925 m. Kėdainių vls. Lapių kaime. Jis sakėsi buvęs išvežtas į Prūsiją, o, baigiantis karui, į karo belaisvių stovyklą Gardine, iš kur bėgo į namus ir susitiko su Vanago partizanais. Pas juos ir pasiliko. Su 67 partizanais dalyvavo Merkinės puolime. 1946 žiemą vėl bėgo į namus, bet sutikęs Siaubo partizanus, pasiliko pas juos. Siaubas jį pasiuntė į Grikio būrį, kuris veikė Dzirmiškės miške. Ten buvo partizanai: Grikis, Smilga, Pomidoras, Bastūnas, Žiedas, Žilvitis, Paukštis. Barsukas su Smilga slėpėsi viename bunkeryje, kurį balandžio 19 d. išdavė. Iš Tolkūnų kaime Juozo Biliaus žemėje įrengto bunkerio besipriešinantis MGB kariuomenei Smilga buvo paimtas gyvas. Barsukas parodė bunkerį Obelijos miške ir Valvonio sodyboje bei kitur. Iš viso - 4.

Iš Smilgos parodymų

Alytus1948 m. balandžio 19 d.

„Aš buvau suimtas 1948 m. balandžio 19 d., maždaug 12 val., specialiai įrengtoje slėptuvėje, esančioje Miroslavo vls., Tolkūnų k., gyventojo Juozo Biliaus žemėje.

Nenorėdamas pasiduoti, du kartus iššoviau iš nagano ir 4 kartus iš šautuvo. Kareiviai metė į bunkerį granatą, kuri prie bunkerio įėjimo sprogo. Matydamas savo pasipriešinimo beviltiškumą, pasidaviau.

(...)

1946 m. kovo 15 d. aš kartu su savo vyresniu broliu Vaclovu Dumbliausku įstojau į ginkluotą gaują. Jis buvo nukautas 1947 m. žiemą Talokio kaime. Juozapavičiaus gaujai, į kurią įstojome, tada vadovavo Bronius Bieliauskas - Tigras, nukautas 1946 m. pavasarį, žuvus Tigrui, būriui vadovavo Vladas Buzūnas - Gintaras iš Dzirmiškės k., nukautas 1947 m. rudenį Radžiūnų k. per kariuomenės operaciją, kartu su Pranu Švedkausku - Bitinu iš Balkasodžio k., abu nukauti Babarsko sodyboje. Stasys Petkus - Dagys iš Mankūnų k., žuvo 1947 m. pavasarį Krikštonių kaime. Pranas Sidaras - Paukštis iš Mankūnų k., žuvo 1948 m. sausį Dzirmiškės miške. Su juo kartu tada buvau aš, jo brolis Bronius Sidaras - Žiedas ir Aleksas Sidaras - Briedis iš Milastonių kaimo. Antanas Kavaliauskas - Žvirblis iš Mankūnų k., nukautas 1946 m. Seiliūnų kaime, Juozas Kavaliauskas - Rūta iš Balkasodžio k., nukautas 1947 m. Krikšonių kaime prie Nemuno. Partizanai slapyvardžiu Daktaras, apie 30 metų, pagal specialybę daktaras, gydydavo sergančius, nukautas 1947 m. pavasarį Seirijočių kaime, slapyvardžiu Grikis, nukautas

1947 m. Dzirmiškės miške. Barsukas 1947 m. gruodį kartu su manim perėjo iš Juozapavičiaus grupės į Kęstučio, o mano brolis Vaclovas Dumbliauskas - Pomidoras buvo nukautas 1947 m. gruodžio 8 d. Tolkūnų kaime kartu su Antanu Labučiu - Žilvičiu iš Likiškėlio k. ir Vytautu Urbonu - Giriniu irgi iš Likiškėlio k.

Kadangi Juozapavičiaus grupė turėjo didelių nuostolių, aš su broliu ir Barsuku perėjau į Kęstučio grupę.

Aš žinau, kad Dzirmiškės miške yra banditų bunkeris, kuriame slėpėsi Bronius Sidaras - Žiedas, jo pusbrolis Aleksas Sidaras - Briedis. Bunkeris netoli didelės pušies.

Obelijos miške yra bunkeris, kuriame buvo šautuvų, jame slėpiausi aš, mano brolis ir kiti, dabar jame yra šovinių ir kai kurių ginklų.

Radžiūnų miške yra bunkeris, kuriame paslėpti šautuvai ir rusiškas lengvasis kulkosvaidis (su dviem diskais). Šis bunkeris yra netoli Radžiūnų k. gyventojo Babarsko sodybos.

1947    m. rudenį aš su broliu Vaclovu Dumbliausku - Pomidoru ir Juozu Matulevičiumi - Žilvičiu šį bunkerį įrengėme Tolkūnų k. gyventojo Juozo Biliaus laukuose, ten aš ir buvau suimtas.

1952 m. šiam Juozapavičiaus būriui vadovavo Petras Simanavičius - Ąžuolas iš Obelijos kaimo, kuris 1951 m. sausį buvo suimtas ir nuteistas sušaudyti. Būryje, be aukščiau išvardytų partizanų, dar buvo: Alfonsas Jakucevičius - Dūmas iš Balkasodžio kaimo ir Vladas Sinkevičius - Žaibas iš Balkasodžio k., abu kartu žuvo 1949 m. pabaigoje ar 1950 m. pradžioje MGB karinės operacijos metu, Alfonsas Laibinis - Audra iš Buckūnų k., nukautas 1949 m.

1948    m. balandžio 29 d. Kudrėnų kaime Skiedros būrio partizanai apšaudė 37-ojo šaulių pulko sunkvežimį. Nukovė jefreitorių, sužeidė seržantą ir du eilinius kareivius. Apšaudant buvo pataikyta į mašinoje esančią statinę su benzinu. Kareiviai išsigandę išlakstė, o sunkvežimis sudegė.

Iš informatoriaus Les (Miškas)16 1948 m. gegužės 4 d. pranešimo emgėbistams Abrasimovui ir Nikonovui.

16 Agentas Les - Gastonas Platukevičius, g. 1917 m. Margų k., užverbuotas, 1945 m. enkavedistų sudarytame partizanų sąraše jo slapyvardis „Titnagas".

 

Pagal anksčiau duotą užduotį šaltinis Les pranešė, kad jis 1948 m. balandžio 21 d., važiuodamas iš savo namų Margų kaime į Merkinę, matė maždaug 100 partizanų, einančių keliu Barzdžiūnai-Margai. Dienos metu, apie 16-17 val., viena grupė ėjo rikiuote, o kita pakrikusi. Drapaliuose pabuvę pusantros-dvi valandas, nuėjo Seirijų— Leipalingio plento kryptimi. Iš Platukevičiūtės jis sužinojęs, nors ir pats girdėjęs šaudant, kad partizanai užpuolę mašiną. Šaltinis sistemingai stebėdamas nustatė, kad partizanai Mikelionis, Liesionis ir Pavolas aplanko tėvus ir dažnai pasirodo Drapalių, Zasčiūniškės ir Cimaniūnų kaimuose bei Žaliamiškio miške. Drapalių kaime gyvena buožės Jonas Stasiulionis ir Antanas Jurgelionis, jie turi po 30 ha žemės, pas juos ir lankosi partizanai. Gegužės 3 d. ten buvo atėję gal 60 partizanų.

Informatorius Lenis 1948 m. gegužės 5 d. pranešė Abrasimovui ir Nikonovui, kad jis balandžio 23 d. 18 val., grįždamas iš Druskininkų, matė Žaliamiškyje už medžių užsiglaudusius Gintarą - Juozą Janulevičių ir Kibirkštį - Juozą Mikelionį. Lenis sako, kad Kibirkštis, Gintaras ir Žuravlis lankosi Cimaniūnų kaime pas buožę Antaną Dobrovolską, kuris yra jų ryšininkas.

1948 m. gegužės 8 d. 34 š.p. 6 š.k. ir 562 OSB 1 kuopos kareiviai ir stribų batalionas pradėjo krėsti Drapalių (0690), Cimaniūnų (0692) ir Zasčiūniškės (0692) kaimus. Grupė stribų, vadovaujamų Gavrilovo, Drapalių kaimo gyventojos Mackevičienės namuose aptiko 2 partizanus, kurie atidengė į juos ugnį.

Žuvo Kibirkštis - Petras Mikelionis, g. 1928 m. Drapalių k.

Kitas partizanas neatpažintas. Namas sudegė.

1948 m. rugsėjo 27 d. Cimaniūnų kaime žuvo I būrio vadas Medinis - Juozas Aleksoms, g. 191 7 m. Kaziulių kaime. Pas jį MGB surado Vytenio grupės žuvusių partizanų sąrašą.

 

Iš Dainavos apygardos vado partizanų kautynių dienoraščio

Šarūno rinktinė 94

Sausio 7 d. Leipalingio miestelyje sučiuptas mokyklos vedėjas komunistas Petras Račkauskas ir Partizanų karo lauko teismo sušaudytas.

Sausio 21 d. partizanas Jazminas dienos metu įsiveržė į Leipalingio kooperatyvą, sužeidė pirmininką ir jo žmoną, kurie buvo ginkluoti pistoletais.

Sausio 23 d. Miroslavo vls. Mankūnų k. partizanai Paukštis, Grikis, Šarūnas, Žiedas, Kerštas ir Briedis važiuodami susidūrė su 19 enkavedistų, per susišaudymą nė iš vienos pusės aukų nebuvo.

Sausio 24 d. per neatsargumą susižeidė iš nagano partizanas Sklandytuvas.

Sausio 29 d. Leipalingio vls. Mižonių k. 13 enkavedistų užpuolė Klajūną, Jokerį ir Narsuolį, partizanai pametė pistoletą.

Vasario 1 d. į Leipalingio mst. naktį įsiveržė partizanai Jazminas, Gintaras, Bombonešis ir Snaiperis, kurie paėmė į nelaisvę Lazdijų aps. Finansų skyriaus vedėją Juozą Želionį ir inspektorių Vytautą Valaitį, abu nuginklavę.

Vasario 1 d. Merkinės-Ryliškių kelyje, Samūniškio miške, partizanas Balandis nukovė Ryliškių valsčiaus stribą.

Vasario 3 d. partizanas Nemunėlis Druskininkų m. nukovė Druskininkų miškininką vyresn. leitenantą Debarovą ir partizanų reikalams konfiskavo 650 rublių.    

Vasario 4 d. į Leipalingio mst. Įsiveržė partizanai Bombonešis, Snaiperis, Kibirkštis ir apšaudė pastatą, kuriame buvo stribų, sužeidė stribą.

Vasario 5 d. Kapčiamiesčio vls., Macevičų k. pro langą buvo nukautas Makauskas, atrodo, kad tai padarė lenkų partizanai.

Vasario 6 d. Merkinės mst. Partizanai Balandis, Bombonešis, Snaiperis ir Nemunėlis įsiveržė į miestelį ir susidūrė su rusų patruliais. Partizanų aukų nebuvo.

Vasario 6 d. Leipalingio vls., Ricielių k. stribai ir enkavedistai darė kratą ir sužeidė Julę Eidukevičiūtę.

Vasario 9 d. Merkinės vls., Kibyšių k. rusai apšaudė partizaną Balandį, o Balandis nukovė puskarininkį ir pasitraukė. Priešui atiteko rusiškas kulkosvaidis.

Vasario 10 d. Leipalingio vls., Baltašiškės k. partizanai Nemunėlis, Jazminas ir Sklandytuvas nukovė šnipus, Druskininkų mieste - žydę ir rusę.

Vasario 10 d. Kapčiamiesčio vls., Kalvių k. enkavedistai apšaudė partizanus Raketą, Pakarklį ir Mišką. Per mūšį žuvo partizanas Raketa, sužeistas Pakarklis, nukautos dvi merginos ir sužeisti trys vyrai.

Vasario 13 d. Leipalingio vls., Dulgininkų k. partizanai Tūzas ir Liūtas pateko į pasalą, žuvo Liūtas.

Vasario 14 d. Kapčiamiesčio vls., Macevičių k. su enkavedistais susidūrė 3 lenkų partizanai, visi trys žuvo.

Vasario mėn. į Leipalingio mst. dienos metu įsiveržė partizanai Bombonešis ir Žilvitis ir paėmė į nelaisvę MGB jaun. leitenantą Juozą Ragelį, kuris Partizanų karo lauko teismo nuosprendžiu sušaudytas, iš jo paimtas naganas.

Vasario 18 d. enkevėdistai užpuolė partizanus Paukštį, Žilvitį, Žiedą, Grikį, Šarūną ir Smilgą. Žuvo partizanai Paukštis ir Žilvitis, sužeisti Smilga ir Žiedas.

Vasario 20 d. Seirijų m. dienos metu partizanas Jazminas nušovė ginkluotą Seirijų valsčiaus pirmininką Vladą Andriulevičų.

Vasario 24 d. Leipalingio vls., Mižonių k. partizanai Bombonešis ir kiti susidūrė su rusais. Žuvo Bombonešis, priešo nuostoliai nežinomi.

Vasario 25 d. Krikštonių k. partizanai Pakalnis ir Žvalgas susidūrė su 30 rusų, abu partizanai žuvo.

Vasario 29 d. į Seirijų m. įsiveržė Nemunėlis, Jazminas, Jūrininkas ir Kranklys, paėmė į nelaisvę stribą Vaclovą Lukoševičių, kurį Partizanų karo lauko teismas nuteisė sušaudyti, paimtas pistoletas.

Per sausio ir vasario laikotarpį rinktinės vado įsakymu į partizanų eiles priimta 37 nauji nariai. Šarūno rinktinės aktyvūs veiksmai Seirijuose ir Leipalingyje sukėlė priešo paniką, ypatingai Leipalingyje. Už Leipalingio mst. ribų stribai retai ir labai nenoriai pasirodo, Leipalingio mst. patruliuoja naktį.

Šarūno rinktinės partizanai savo didvyriškais veiksmais jau seniai pirmauja visoje apygardoje.

Apygardos vadas Vanagas

Karininko Juozapavičiaus grupės vadas Špokas

Šarūno rinktinė
Įsakymas Nr. 21
1948 m. lapkričio mėn. 6 d.

§ 1

Nuo š.m. lapkričio mėn. 2 d. Šarūno Rinktinės štabo adjutantą Klajūną iš pareigų atleidžiu ir skiriu kar. Juozapavičiaus grupės vado pavaduotoju, palikdamas kartu ir partizano Siaubo būrio vado pareigas.

§2

Nuo š.m. lapkričio mėn. 2 d. Šarūno rinktinės štabo adjutantu skiriu partizaną Papartį (Kar. Juozapavičiaus grupė).

Kariūnas                             Diemedis

Rinktinės vadas                      Štabo viršininkas

(Dokumentų kalba netaisyta)

Agentas „Kazimieraitis" enkagėbistams pranešė, kad Žaliamiškio miške, ties Leipalingio- Merkinės valsčių riba, netoli Ricielių kaimo gyventojo Antano Gaidžio sodybos yra palapinė, kurioje slepiasi Klevas - Petras Videika iš Navikų k. ir Jazminas - Česlovas Kristapavičius iš Liepalingio, su jais drauge yra Danutė Gaidytė. Šį pranešimą patikrino informatoriai Jegorov ir Dub. 1949 m. balandžio 14 d. partizanų stovyklą apsupo kariuomenė. Per susišaudymą žuvo Jazminas ir mokytoja Eleonora Videikaitė, g. 1931 m. Navikų k., buvo sužeista Danutė Gaidytė, g. 1931 m. Ricielių k., o Klevas pasitraukė.

Pasakoja D. Gaidytė

„Aš tuo metu mokiausi Alytaus gimnazijoje. Pirmiausia mokiausi Leipalingyje, paskui Druskininkuose ir galiausiai Alytuje. Kai mano brolis buvo areštuotas, tai mane enkavedistai vis tardė: „Pasakyk, mes tau nieko nedarysime ir tu galėsi mokytis toliau". Aš tai papasakojau mokyklos direktoriui. Jis man ir sako: „Žinai, vaikeli, geriau palik Druskininkus". Tada persikėliau į Alytaus gimnaziją, bet ten mokiausi neilgai: du ar tris mėnesius? „Tavęs, vaikeli, ieško" - taip man pranešė auklėtojas. Aš pėsčia parėjau iš Alytaus į namus. O tada buvo pats vežimas žmonių Sibiran. Ką daryti? Su Klevo seserim Lione išėjome į mišką pas partizanus. Žaliamiškyje buvo palapinė, padaryta iš medžių, o šalia jos - bunkeris. Prisimenu, kai atbėgęs žmogus pranešė mums: „Rusai!" Gal prasidėjo ablavos, o ga