Kovo 1-2 d. žuvę partizanai

Taujėnų apylinkių partizanai.
Iš kairės: Jonas Sinkevičius-Šermukšnis, Zofija Striogaitė-Žilienė-Klajūnė ir Petras Sinkevičius-Ąžuolas.
(Genocido aukų muziejus)

Sinkevičius Jonas-Šermukšnis gimė 1930 m. Taujėnuose. Vyčio apygardos Žaibo, Vyganto būrių partizanas. Žuvo 1950 m. kovo 2 d. prie Petro Morkūno sodybos Taujėnų vienkiemyje kartu su broliu Petru ir dar dviem kovos draugais. Palaikai buvo užkasti Pivonijos šile, 1989 m. perlaidoti Ukmergės kapinėse
Sinkevičius Petras-Ąžuolas gimė 1929 m. Taujėnuose. Vyčio apygardos Žaibo, Vyganto būrių partizanas. Žuvo 1950 m. kovo 2 d. prie Petro Morkūno sodybos Taujėnų vienkiemyje kartu su broliu Jonu ir dar dviem kovos draugais. Palaikai buvo užkasti Pivonijos šile, 1989 m. perlaidoti Ukmergės kapinėse 
https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Mikelionis, Vincas g.1912 Bajoriškiu k.sl. Vargdienis Partizanas nuo1944 09 03 Žuvo: 1948 03 01

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Dambrauskas Juozas - Strazdas iš Patunkiškių k. Alvito vlsč. 1919-1947.03.01. Partizanuose nuo 1946 m. Vytauto rinktinė. Žuvo Čyčkų k. Alvito vlsč. pas Mockų.

Karpavičius Antanas, Jono s., - Arabas iš Pakusinės k. Šunskų vlsč. 1928-1948.03.01. Vytauto rinktinė. Žuvo Naujienėlės k. pas Bliūdžiu kartu su Samsonu-Pinaviju ir S. Kraptavičium-Artoju

Kraptavičius (žmonių vadinamas Skirpstavičiumi) Stanislovas, Kazio s.,- Artojas iš Beržinių k. Keturvalakių vlsč. 1900-1948.03.01. Žuvo prie Gižų, Naujienėlės k. Statybininkas. Vytauto rinktinė.

Samsonas Albinas - Pinavijas. 1923-1948.03.01. Gimė Valavičių k. Keturvalakių vlsč. Vilkaviškio apskr. 1946.10.20 įstojo į Vytauto rinktinę. Žuvo 1948.03.01 Baltrakio k. Gižų vlsč.

Samsonas Juozas iš Valavičių k. Keturvalakių vlsč. Žuvo kartu su broliu Pina vijų 1948.03.01 Baltrakio k. Gižų vlsč. Vytauto rinktinė.

Murauskas Juozas - Topolis iš Zovodos k. Sangrūdos vlsč. 1925-1945.03.02. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Žuvo, eidamas per Lietuvos-Lenkijos sieną Giluišių k. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Stasys Pažereckas, Juozo

Gimė 1928 arba 1927 m. Pavidaujo k., Šimkaičių vls., mažažemio ūkininko šeimoje. Pradinį išsilavinimą įgijo tėviškėje. Pirmąją bolševikinę ir fašistinę okupaciją praleido dirbdamas tėvų ūkyje. 1946 m. Stasys pasitraukė į Lydžio rinktinės Kadagio kuopos Bitino, vėliau Mikučio būrį. Žuvo 1949 m. kovo 1 d. Pavidaujo miške. Kūnas išniekintas prie Šimkaičių stribyno ir užkastas miško pakraštyje.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-35-2003.pdf

 

Foto: ŽEMAITIS JONAS - Maumedis, g. 1916(?) m. Butėnų k., Svėdasų vls. Po keleto metų šeima persikėlė į Katlėrių k., netoli Utenos. Sugrįžus sovietams, tėvai buvo ištremti, brolis Aleksandras pasitraukė į Vakarus. J.Žemaitis išėjo į partizanus, vadovavo būriui.

1948 03 01 naktį, eidamas į T.Mikulėnienės kiemą Katlėrių k., pateko į sodyboje įrengtą pasalą ir buvo nukautas. Užkastas kalnelyje prie Dauniškio ežero.

ŽIBĖNAS STASYS - Aušrys, g.1922 m. Biliakiemyje, Utenos vls. Baigė Utenos gimnaziją. Vokiečių okupacijos metais priklausė Kęstučio organizacijai, prisidėjo prie nelegalių laikraščių „Prošvaistė” ir „Laisvės keliais” leidimo, mėgino kurti Vieningos Lietuvos Sąjūdį (VLS) su dviem skyriais - Lietuvos partizanų sąjunga (LPS) ir Lietuvos savišalpa (LS). 1945 m. kovo mėnesį su B.Vaivada, V.Petravičiumi parengė įstatus. Kilus nesutarimams dėl kovos su okupantu taktikos, S.Žibėnas spausdinimo priemones ir „redakciją” perkelia į Užpalių valsčių, kur veikė LPS Gedimino rinktinė. Persirengęs moteriškais rūbais, įsidėjęs grūdų lyg važiuotų į malūną, važiavo per Užpalius. Skrebai mėgino jį sulaikyti. S.Žibėnas bėgo ir buvo 1945 03 01 nušautas. Radę kišenėje V.Pakšto dokumentus, manė nušovę Pakštą. Išsiaiškino tik po pusmečio. S.Žibėnas buvo užkastas Bekinčių kapinaitėse.

KRUKIS MARTYNAS - Banga, g. 1929 m. Klaipėdoje. 1949 m. baigė Priekulės gimnaziją. Matydamas, kad už antisovietinę veiklą bus suimtas, atvyksta į Saldutiškį, kur dirbo jo pažįstama mokytoja. Susipažinęs su į partizanus išėjusiu buvusiu mokytoju A.Eglinsku-Margiu, 1950 08 tampa partizanu Banga, vadovauja Vytenio būriui, tampa laikraštėlio „Aukštaičių kova” redakcijos nariu, aktyviai dalyvauja partizanų akcijose. 1951 03 02 partizanų grupė buvo užtikta Indubakių kaime. Per susišaudymą M.Krukis, B.Ryliškis ir namų šeimininkė O.Livarauskienė žuvo.

MARKEVIČIUS ANTANAS - Barzda, g.1914 m. Narvydžių k., Daugailių vls. 1935 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Buvo šaulys, dalyvavo 1941 m. Birželio sukilime. 1944 m. buvo išėjęs į Lietuvos vietinę rinktinę. Prasidėjus antrai okupacijai, išėjo į partizanus. 1948 02 01 buvo paskirtas Uosio kuopos vadu. 1949 03 02 A.Markevičių, Antaną Skurkį ir Balį Markevičių čekistai užklupo Narvydžių k., S.Plado sodyboje. Nors partizanai atkakliai priešinosi, bet visi trys žuvo.

MARKEVIČIUS BALYS - Baliukas, g.1921 m. Pliupų k„ Daugailių vls. Uosio kuopos partizanas. Žuvo 1949 03 02 S.Plado sodyboje Narvydžių k. kartu su Antanu Skurkiu ir Antanu Markevičiumi. Žuvusieji nuvežti į Daugailius.

RYLIŠKIS BONIFACAS - Kėkštas, gimęs Aižutėnų k., netoli Kirdeikių bažnytkaimio (Linkmenų vls.). Priklausė Vytenio partizanų būriui. Žuvo 1951 03 02 Indubakių k. su Martynu Krukiu ir sodybos šeimininke O.Klimavičiene (Livarauskiene).

SKURKIS ANTANAS - Šeškus, g.1921 m. Vidnapolio k., Daugailių vls. 1941 m. dalyvavo Birželio sukilime. Nuo 1944 m. rudens slapstėsi, priklausė Audros būriui. Gavę informatoriaus „Pavilionio” pranešimą, 1949 03 02 čekistai tris partizanus užtiko Narvydžių k., Silvos Plado sodyboje. Po atkaklaus pasipriešinimo (1 čekistas nušautas, du sužeisti), Antanas Skurkis, Antanas ir Balys Markevičiai žuvo.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

 

Tolišauskas Jonas, Juozo, g.1919 m. Fermų k. Siuvėjas. Nuo 1945 m. Rolando būrio partizanas. Žuvo 1946 03 01 prie Nemakščių k. Palaidotas Nemakščiuose.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

 

MVD duomenimis 1946 m. viduryje Žaslių valsčiuje veikė 30 vyrų Adolfo Kinderevičiaus-Jurgino (g. 1921 m.) batalionas. Pats vadas žuvo 1947 03 01 Gelvonuose.

Kinderevičius Adolfas, Prano, sl. Jurginas, Prano-Svėrio brolis, g. 1923 10 30 Šilonių k., Žaslių vlsč. LK vyr. puskarininkis. Nuo 1945 - DKR būrio, 1 -o bataliono būrio, 05 - A rinktinės 2-o bataliono 3-os kuopos ir rezervinės grupės vadas. Nuo 1946 rudens - DKA štabo narys, 1947 08 - 2-o bataliono vadas. Žuvo 1948 03 01 Senadvario k., Gelvonų vlsč., Liutkevičių sodyboje kartu su A. Raškevičiumi-Ereliu. Palaikai išniekinti Gelvonuose, užkasti prie kapinių (dabar kapinės).

Raškevičius Albinas, sl. Erelis, g. Senadvario k., Gelvonų vlsč. DKR, A rinktinės Dobilo būrio partizanas. Žuvo 1948 03 01 Senadvario k., Liutkevičių sodyboje kartu su A. Kinderevičiumi-Jurginu. Palaikai išniekinti Gelvonuose, užkasti prie kapinių (dabar kapinės). 

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

TOLIŠAUSKAS Jonas, Juozo, g. 1919 Fermose, Eržvilko v. Siuvėjas. Nuo 1945 Rolando būrio partizanas. Žuvo 1946 03 01 prie Nemakščių. Kapas Nemakščiuose.

EISINAS Vytautas, Jurgio - Žygaudas, g. 1928 Elenavoje, Žalpių apyl., Kelmės r. Partizanas nuo 1945, būrio vadas. 1947 Kelmės partizaninio rajono vadas. Žuvo 1948 03 02 Legotėje, Stulgių apylinkėse.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Pats vadas Adolfas Kinderevičius - Jurginas 1947 03 01 žuvo Gelvonuose

https://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

 

1945 kovo 2 diena. Giluišiu kaime (Trumpalio užkarda) žuvo Juozas Murauskas - Topolis.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

pagrindinio bylos dalyvio Mato Mastausko mirtis NKGB vidaus, kalėjime Vilniuje kovo 2 d.

1945m. Ukmergės aps. Veprių vls. kovo 2 d. prie Upninkų kareiviai apsupo partizanus Adomaičio sodyboje, padegė namą; kautynėse žuvo 16 vyrų ir tik vienam pavyko pabėgti(468). 20 d. prie Gudelių k. 60-70 partizanų susidūrė su 3 NKVD batalionais ir keturių miestelių stribais. Mūšyje buvo nukauta nemažai okupantų, žuvo 36 partizanai, tarp jų ir būrio vadas policijos vachmistras Aleksas Lukša.

https://partizanai.org/failai/html/lietuvos_karas.htm

 

 1949 m. Kovo 2d. Daugailių valsč., apsupus kuopos bunkerį, žuvo kuopos vadas Antanas Markevičius-Barzda ir su juo buvę du partizanai

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-16-1996.pdf

 

1945 m. kovo 2 d. Slyvos būrys buvo apsistojęs netoli Upninkų, kaime, prie Musinės upelio, Jono Morkūno ir Karolio Stepšio sodybose. Tada žuvo 19 partizanų - tie, kurie norėjo išeiti iš apsupties per Musinės upelį. Kitiems pasisekė pasitraukti į mišką. Žuvo Juozas Lukša iš Mančišėnų, Domininkas Augūnas iš Upninkėlių ir Domininkas Palaima iš Užupio. Jie palaidoti Upninkų kapinėse. Taip pat žuvo ir Aloyzas Lukša-Plienas, Augustinas Radzevičius, Viktoras Savarauskas, Alfonsas ir Pranas Lukšos, Ipolitas Valiukevičius, Juozas Sakalauskas, Alfonsas Autukevičius. Visi Mančišėnų kaimo artojų sūnūs. Dar žuvo Vaclovas Tamošiūnas iš Pakalnės, broliai Vytas ir Vincas Strazdai iš Mažeikiškių, Karolis Pociūnas iš Savidonių, Julius ir Stasys Atkočiūnai iš Pakalnės, Stasys Ramanauskas iš Užupio ir Ksaveras Stepšys-Pempė iš Bajoriškių. Visi buvo nuvežti į Veprius ir numesti gatvėje, o vėliau užkasti. Prasidėjus atgimimui, atkasti ir perlaidoti Veprių kapinėse

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-22-1997.pdf

 

Foto: Petras Sinkevičius-Ąžuolas žuvo 1950 03 02 Taujėnų vienkiemyje pas Petrą Morkūną

Nuo 1948 m. pas mus pradėjo lankytis partizanai, buvo padaryta slėptuvė, kurioje galėjo slėptis iki 5 vyrų. Lankydavosi Vyčio apygardos partizanai: Petras Sinkevičius-Ąžuoliukas, Jonas Sinkevičius-Šermukšnis, Kazys Gečiauskas-Garvežiukas, Jeronimas Mulevičius-Verpetas, Adelė Juzokėnienė-Liūtienė, Vanda Adomaitytė-Krienienė, Povilas Kupčinskas-Alijošius, Pranas Dirsė-Kraštelis.

1950 m. kovo 2 d. mūsų namuose žuvo Ąžuoliukas, Šermukšnis, Alijošius, Krienienė, Kraštelis pasidavė gyvas. 

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-33-2003.pdf

 

Steponas Mikulėnas-Liūtas, Rokiškio vls., Ragelių k. Ž.1947 03 02.

Juozas Valylius-Dainius, Viešintų vls., Bitėnų k., Vytenio b. Ž.1949 03 01.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

Juozas KAJIETA. G. 1927 m. Kavarske. Ukmergės mokytojų seminarijos moksleivis. 1948 m. kovo 2 d. Ukmergėje nušovė Kavarsko valsčiaus komsorgas.

https://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf

 

Antukavičius (Antukevičius) Alfonsas, Juozo, g. 1919 Mančiušėnų/Šančiškių k., Gelvonų vlsč. Nuo 1944 - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč., mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Augūnas Dominykas, g. Dubių k., Veprių vlsč. Nuo 1944 - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikus giminės slapta parsivežė ir palaidojo Upninkų kapinėse.

Cesiūnas Zenonas, Jokūbo, sl. Sakalas, g. 1925 Čiobiškio mstl., Musninkų vlsč., gyv. Janionių k., Širvintų vlsč. Nuo 1944 - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč., mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikus tėvas slapta parsivežė ir palaidojo Čiobiškio kapinėse.

Lukša Aleksas, g. Šiliankos k., Gelvonų vlsč. Policijos vachmistras. Nuo 1944 rudens -DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Lukša Alfonsas, Prano brolis?, g. Šiliankos k., Gelvonų vlsč. Nuo 1944 rudens - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines. 

Lukša Aloyzas, sl. Plienas, Juozo, Jurgio ir Prano brolis, g. Šiliankos k., Gelvonų vlsč. Nuo 1944 09 - vietinio Mančiušėnų būrio vadas, DKR Slyvos būrio partizanas, vietinio. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Lukša Juozas, Aloyzo-Plieno, Jurgio ir Prano brolis, g. Šiliankos k., Gelvonų vlsč. Nuo 1944 rudens - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Sudegę palaikai slapta palaidoti Upninkų kapinėse.

Lukša Jurgis, Aloyzo-Plieno, Juozo ir Prano brolis g. Mančiušėnų k., Gelvonų vlsč. Nuo 1944 rudens-DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Lukša Pranas, Aloyzo-Plieno, Jurgio ir Juozo brolis, g. Šiliankos k., Gelvonų vlsč. Nuo 1944 - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Palaima Dominykas (Dominas), sl. Perkūnas, g. Zariečės k. ar Užupių k., Jonavos vlsč. Nuo 1944 rudens - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Slapta palaidotas Upninkuose.

Pociūnas Karolis, g. Mančiušėnų k., Gelvonų vlsč. Nuo 1944 rudens - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Radzevičius Augustinas, g. Mančiušėnų k., Gelvonų vlsč. Nuo 1944 - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Ramanauskas Stasys, g. Mančiušėnų k., Gelvonų vlsč. Nuo 1944 - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Sakalauskas Juozas, Edvardo brolis, g. 1915 Knyzlaukio k., Veprių vlsč. Nuo 1944 -DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Savarauskas (Sevarauskas) Viktoras, g. Šančiškių k., Gelvonų vlsč. DKR Slyvos kuopos partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Stepšys Karolis, Bernardo, sl. Nakties Dėdė, g. Gudonių k., Veprių vlsč. Nuo 1944 - DKR Slyvos būrio rėmėjas. Jo sodyboje dienojo Slyvos kuopa. Žuvo 1945 03 02 mūšio metu, sudegė sodyboje kartu su mažamete dukra Ona, žmona Veronika ir motina Marijona, dukrelei Marytei (5 m.) pavyko išsigelbėti. Visi palaidoti Upninkų kapinėse. 

Stepšys Ksaveras, sl. Pempė, g. Bajoriškių k., Veprių vlsč. Nuo 1944 - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Slapta palaidotas Upninkų kapinėse.

Strazdas Stasys, g. Šarkaičių k., Veprių vlsč. Nuo 1944 - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Strazdas Vincas, Vytauto brolis, g. Mažeikiškių k., Pabaisko vlsč. Nuo 1944 - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Strazdas Vytautas, Vinco brolis, g. Mažeikiškių k., Pabaisko vlsč. Nuo 1944 - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Tamošiūnas Vaclovas, g. Mančiušėnų k., Gelvonų vlsč. Nuo 1944 - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti Veprių kapinėse.

Valiukevičius Ipolitas, g. Mančiušėnų k., Gelvonų vlsč. Nuo 1944 rudens - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines.

Vareikis Kazys, g. Salenikų k., Jonavos vlsč. Nuo 1944 - DKR Slyvos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 02 Gudonių k., Veprių vlsč. mūšyje su Veprių įgula kartu su 19 partizanų. Palaikai užkasti Vepriuose, bulvių duobėse. 1989 perlaidoti į Veprių kapines

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm