Gruodžio 1-2 d. žuvę partizanai

Liūto rinktinės Beržo kuopos Aro būrio partizanai.
Iš kairės: Algirdas Vamas-Gaidelys, Bronius Morkūnas-Diemedis,
 Kazimieras Ivanauskas-Aras, Povilas Jankauskas-Alksnis ir Teodoras Kviklys-Klajūnas. Apie 1950 m.
(Genocido aukų muziejus)

IVANAUSKAS KAZYS - Aras, g.1927 m. Jurzdikos k., Debeikių vls. Buvo partizanų ryšininkas, o nuo 1949 m. partizanas ir vaikščiojo su būrio vadu Teodoru Kvykliu - Klajūnu. 1951 11 14 jie abu Varkujų mokykloje buvo spec. preparatais užmigdyti, suimti ir Butirkų kalėjime 1952 12 02 sušaudyti.

MEDINIS MEČYS - Pypkė, Lokys, Šarūnas, g.1907 m. Šlepečių k., Daugailių vls. Apie 1937 m. baigė kursus ir dirbo policininku. Frontui pasitraukus į vakarus, slapstėsi, sudarė partizanų būrį, kuris 1945 m. gegužės mėnesį išaugo į Gedimino kuopą, turėjusią daugiau kaip 60 kovotojų. 1945 07 01 čekistai kuopą išblaškė. 1945 12 02 Girelės miške prie Voliškio k. M.Medinis buvo sužeistas. Traukiantis Pikčiūnų link, kelią pastojo kita čekistų grupė. Nebeturėdamas kur dėtis, Pikčiūnų k. prie Laurinavičiaus sodybos susisprogdino. Palaidotas Pikčiūnų kapinėse.

SURGAILIS BENEDIKTAS, Antano, g.1913 m. Kirklių k., Užpalių vls. Žuvo 1944 12 02 per susirėmimą su čekistais. Dar nušauta jo motina Elžbieta ir dukrelė Gintaute. Žmona ir sūnelis 1949 m. ištremti į Sibirą.

 

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

 

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Aro būrio partizanai 1950 m. Iš kairės: Povilas Jankauskas-Alksnis, Algirdas Varnas-Gaidelis, Teodoras Kviklys-Klajūnas, Kazimieras Ivanauskas-Aras, Bronius Morkūnas-Diemedis (VŽM)

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

 

Tauro būrio vadas Jonas Balčiūnas-Ūdras (VŽM)

BALČIŪNAS Jonas, Mato-Ūdras, gim. 1911 m. Zigmantavos vnk., Debeikių vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 10 ha žemės, eigulys, šaulys. Tauro būrio vadas. Žuvo 1945 m. gruodžio 2 d. Ramuldavos girioje, Debeikių vls. Palaikai buvo užkasti Debeikių mstl. kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

 

Milčius, Antanas - Beržas g.d.v. 1918 04 30 Kučiūnų k., 1945 05 Eilinis 1945 12 02 Kučiūnų k.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

 

Brazauskas Alfonsas, g.1920 m. Kaprinų k. Žuvo 1947 12 02 Birbiliškės miške (4 ar 5 vyrai - brolis Vytautas, K.Stirbys ir mokytojas iš Veliuonos).

Stirbys Kazimieras, Jono, g.1914 m. Girkalnio vls. (ūkis - 3 ha žemės). Muzikantas, vadovavo kapelai. Žuvo 1947 12 02 mūšyje Birbiliškės miške (viso - 4 ar 5 vyrai: mokytojas iš Veliuonos, Vytautas ir Alfonsas Brazauskai iš Kaprinų k.)

Veliuonos mokyklos mokytojas. Žuvo 1947 12 02 Birbiliškės miške kartu su Vytautu ir Alfonsu Brazauskais, K.Stirbiu.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

 

Vilius Nemeikšis-Šeškus, Dusetų vls., Ąžuolių k., Audros b. Ž.1952 12 02.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

BRAZAUSKAS Vytautas, g. 1923 Kaprinų k., Ariogalos v. Žuvo 1947 12 02 Birbiliškės miške. Kartu žuvo brolis Alfonsas, K. Stirbys ir mokytojas iš Veliuonos.

PALUBECKAS Juozas, Rapolo - Simas, g. 1920 Pavidaujyje, Jurbarko r. LLA karys nuo 1943. Nuo 1944 G. Kisieliaus - Tomo būrio partizanas. 1949 Vaidoto rinktinės Mindaugo būrio vadas. Saugojo paralyžiuotą LLKS Tarybos prezidiumo pirmininką ir ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą Joną Žemaitį bunkeryje Šimkaičių miške. Suimtas 1953 05 23 ir klasta priverstas parodyti vado slėptuvę. Sušaudytas 1954 12 02 Butyrkų kalėjime.

STIRBYS Kazimieras, Jono, g. 1914 Girkalnio v. mažažemių šeimoje. Muzikantas, vadovavo kapelai. Žuvo mūšyje 1947 12 02 Birbiliškės miške, Veliuonos apyl. Iš viso žuvo 4 vyrai.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Bastys Pranas - Dūmas. G. 1923 m. Plokščiuose. Nuo 1945 m. pavasario Tauro apygardos Stirnos (vėliau Žalgirio) rinktinės partizanas. 1950 m. pavasarį paskirtas rinktinės štabo ūkio skyriaus viršininku. Žuvo 1950.12.01. Endrikių k. Šakių vlsč. kartu su apygardos vadu Saidoku ir kitais štabo pareigūnais.

Rudmickas Pranas - Ąžuolas, Uosis iš Paužnykų k. Paežerėlio vlsč. 1924-1950.12.01. Žuvo Endrikių k. Išdagų vlsč. (prie Šakių).

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Petras Navickas-Jokeris, Gelažių vls., Naktiškių k., Gailiaus b. Ž.1951 12 01.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

BRAZAUSKAS Alfonsas, g. 1920 Kaprinų k., Ariogalos v. Žuvo 1947 12 01 Birbiliškės miške. Kartu žuvo brolis Vytautas, K. Stirbys ir mokytojas iš Veliuonos.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

1944 12 01 Bastūnų k. apylinkės Adomiškio miške žuvę Žalio Velnio būrio partizanai Antanas ir Juozas Jackūnai,

Pūras Alfonsas, sl. Bosas, g. 1925. A rinktinės partizanas. Žuvo 1944 12 01 Prodkūnų k., Kruonio vlsč.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

KATINAS ALGIRDAS, g.1922 m. Ažudvarių k., Utenos vls. Partizanų būrio vadas. Slapstėsi ir žuvo kartu su Šarūno rinktinės vadu Vladu Mikulėnu - Liepa ir Jurgiu Katinu 1945 12 01 Biliakiemyje, Juozo Adomaičio sodyboje.

KATINAS JURGIS , g.1923 m. Griūčių k., Utenos vls. Partizanas. Slapstėsi kartu su Šarūno rinktinės vadu Vladu Mikulėnu - Liepa, kartu ir žuvo 1945 12 01 Biliakiemyje, J.Adomaičio sodyboje.

PETKEVIČIUS SERAPINAS - Suvalkietis, g.1922 m. Kampų k., Alantos vls. Partizanas, pakeitęs žuvusį Geležinio Vilko būrio vadą P.Karalių - Dobilą (1946 10 12). Žuvo 1946 12 01 Vaišniūnų k., Alantos vls. Numestas buvo Skudutiškyje, paskui Utenoje. Čia gal ir užkastas.

RUZGAS ANTANAS - g.1915 m. Pelenių k., Kuktiškių vls. Žemdirbys. Nušautas 1948 12 01 Kulionių k., Kuktiškių vls

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm