1950 m. birželio 3 d. žūtis

1950 m. birželio 3 d. Kretingos aps. Darbėnų vls. Nausėdų apylinkių miške (dabar – Kretingos r. sav.) MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviai vykdė karinę čekistų operaciją.

Jos metu žuvo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas Juozapas Paulauskas-Bočius, rinktinės štabo viršininkas Kazimieras Martinkus-Saga, partizanai Justinas Rimkus-Ąžuolas, Leonora Viluckaitė-Širšynė ir Vytautas Aloyzas Zeleckis-Vaivoras.

Žuvusiųjų palaikai buvo atvežti į Darbėnų miestelį. Užkasimo vieta neišaiškinta.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis,
Atlasas: Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių apygardos,

Vilnius: LGGRTC, 2010, l. 208-209.

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai Sušlaukio miške. 1950 m. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: pirmas – Valerijonas Paulauskas-Margis, trečias – rinktinės vadas J. Paulauskas-Bočius, ketvirtas – Antanas Baužys-Vingėla. Antroje eilėje priklaupę iš kairės: pirmas – J. Rimkus-Ąžuolas, antras – V. A. Zeleckis-Vaivoras, trečia – L. Viluckaitė-Širšynė, ketvirtas – K. Martinkus-Saga, penktas – Vincas Drąsutis-Pilėnas.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

 

Kryžius ir paminklinė plokštė 1950 m. birželio 3 d. Nausėdų apyl. miške žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadui J. Paulauskui-Bočiui, rinktinės štabo viršininkui K. Martinkui-Sagai, partizanams J. Rimkui-Ąžuolui, L. Viluckaitei-Širšynei ir V. A. Zeleckiui-Vaivorui, taip pat įamžintam 1949 m. vasario 7 d. Kretingos aps. Palangos vls. Žibininkų miške žuvusiam šios rinktinės Agitacinio propagandinio skyriaus viršininko pavaduotojui Stasiui Lisauskui-Vasariui, Antanui atminti. Bendras paminklinės kompozicijos ir paminklinės plokštės vaizdas. Kretingos r. sav. Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Lenkimų girininkijos Žalimų miško 53 kvart. 8 sklypas. Miško aikštelė šalia Benaičių–Salantų kelio. Kryžiaus aut. A. Kontrimas. Atidengtas 1995 m.

A. Beresnevičiaus nuotr., 2002 m. ir J. Kanarsko nuotr., 2004 m.

JUOZAPAS PAULAUSKAS- BOČIUS, BOČELIS

1917 09 10–1950 06 03

Juozapas Paulauskas (metrikuose Paulauskis), Petro, gimė 1917 m. rugsėjo 10 d. Kretingos aps. Darbėnų vls. Vaineikių k. Vaineikių girininkijos eigulys.

Žemaičių legiono partizanas nuo 1944 m. Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Darbėnų (Vizbuto) kuopos partizanas, vėliau – partizanų būrio vadas. Nuo 1949 m. rudens – Kardo rinktinės vadas.

1998 m. gegužės 18 d. J. Paulauskui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1998 m. gegužės 20 d. įsakymu jam suteiktas kapitono laipsnis (po mirties).

KAZIMIERAS MARTINKUS- SAGA

1917–1950 06 03

Kazimieras Martinkus, Kazio, g. 1917 m. Kretingos aps. Darbėnų vls. Vaineikių k.

Partizanas nuo 1944 m. Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo viršininkas.

JUSTINAS RIMKUS- ĄŽUOLAS

1930 04 20–1950 06 03

Justinas Rimkus gimė 1930 m. balandžio 20 d. Kretingos aps. Lenkimų vls. Margininkų k. Justino Rimkaus ir Salomėjos Gedrimaitės-Rimkuvienės šeimoje.

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas.

1999 m. liepos 2 d. J. Rimkui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

LEONORA VILUCKAITĖ- ŠIRŠYNĖ

1924–1950 06 03

Leonora Viluckaitė gimė 1924 m. Kretingos aps. Darbėnų vls. Plokščių k.

Nuo 1948 m. Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanė.

VYTAUTAS ALOYZAS ZELECKIS- VAIVORAS

1920 01 01–1950 06 03

Vytautas Aloyzas Zeleckis gimė 1920 m. sausio 1 d. Kretingos aps. Salantuose Vladislovo Zeleckio ir Emilijos Viršilaitės-Zeleckienės šeimoje. 1

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas.

1 Lietuvos valstybės istorijos archyvas.

Parengė Rūta Trimonienė