Petras Ulčinas-Gintaras, Uošvis (1903 08 13–1950 06 16)

 Lietuvos kariuomenės 2-ojo artilerijos pulko leitenantas Petras Ulčinas.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Petras Ulčinas, Adomo, gimė 1903 m. rugpjūčio 13 d. Šiaulių aps. Šiaulių vls. Pakarčiūnų k. 1924 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Mokėsi Karo mokykloje, kurią baigė 1929 m. spalio 6 d. (XI laida). Buvo paskirtas į Kėdainius 2-ojo artileristų pulko 2-osios baterijos jaunesniuoju karininku. 1928 m. P. Ulčinas apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Pagal Karininkų laipsnio įstatymą jam po mokyklos baigimo suteiktas leitenanto laipsnis 1931 m. sausio 1 d. buvo pakeistas į jaunesniojo leitenanto laipsnį. 1933 m. P. Ulčinas baigė ginklų rūšių karininkams skirtus Oro žvalgų kursus.

Tais pačiais metais lapkričio 20 d. jam suteiktas leitenanto laipsnis. 1936 m. rugpjūčio 24 d. P. Ulčinas buvo paskirtas baterijos vadu, o 1937 m. lapkričio 23 d. jam suteiktas kapitono laipsnis. 1938 m. spalio–gruodžio mėn. mokėsi Artilerijos karininkų tobulinimosi kursuose ir netrukus tapo 4-osios baterijos vadu. 1939 m. buvo apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

Per pirmąją sovietų okupaciją P. Ulčinas tarnavo 7-osios baterijos vadu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. rugsėjo 11 d. buvo paskirtas Raudonosios armijos (RA) 29-ojo šaulių teritorinio korpuso (ŠTK) 179-osios šaulių divizijos 619-ojo haubicų artilerijos pulko diviziono vadu.

Kilus Vokietijos–SSRS karui iš RA pasitraukė. Vokiečių okupacijos metais dirbo Raseinių aps. Šiluvos valsčiaus viršaičiu. 1944 m. vasario 16 d.–1944 m. gegužės 15 d. tarnavo gen. P. Plechavičiaus vadovaujamoje Lietuvos vietinėje rinktinėje.

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai gyveno savo ūkyje Kėdainių aps. Grinkiškio vls. Netrukus tapo partizanu. Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Simono Daukanto tėvūnijos, veikusios Mažeikių aps. Akmenės ir Šiaulių aps. Gruzdžių, Kruopių ir Kuršėnų valsčiuose, vadas. 1949 m. rugsėjo mėn. buvo paskirtas Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadu.

1950 m. birželio 16 d. naktį Joniškio aps. Skaistgirio vls. Bilžių k. apylinkėse (dabar – Joniškio r. sav.) MGB vidaus kariuomenės karinė grupė surengė 2 pasalas. Į vieną jų patekus 3 partizanams, įvyko susišaudymas, per kurį žuvo Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadas Petras Ulčinas-Uošvis.

Buvo vedęs. Žmona Viktorija Juodytė.

1999 m. kovo 17 d. P. Ulčinui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1999 m. kovo 29 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

Lietuvos kariuomenės 2-asis artilerijos pulkas. Trečias iš kairės stovi Lietuvos kariuomenės vyresnysis leitenantas Petras Ulčinas. Kėdainiai. 1933–1937 m. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

 
 

Paminklas Prisikėlimo apygardos partizanams, jų ryšininkams ir rėmėjams atminti. Bendras paminklo ir įrašo jame vaizdas. Radviliškio r. Šeduvos miesto centrinė aikštė. Aut. skulptorius Romanas Kazlauskas, architektai Arūnas Eduardas Paslaitis ir Viktorija Paslaitytė. Atidengtas 2007 m. spalio 14 d. J. Vaitkaus nuotr., 2010 m.

Parengė Rūta Trimonienė