1950 m. liepos 30 d. žūtis

1950 m. liepos 30 d. Biržų r. Obelaukio apyl. Medžvalakių k. (dabar – Biržų r. sav.) gyventojos Onos Šepetytės sodyboje per MGB Biržų r. skyriaus ir MGB vidaus kariuomenės 137-ojo šaulių pulko vykdytą karinę operaciją žuvo buvusios Dariaus ir Girėno rinktinės vadas Petras Tupėnas-Ąžuolas ir partizanas Jonas Jurėnas-Jurgenas.

Žuvusiųjų palaikai buvo atvežti į Biržus ir užkasti Biržų miesto žvyrduobėse.

Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų sritis.
Atlasas. 1 dalis: Dariaus ir Girėno rinktinė, Didžiosios Kovos ir Vyčio apygardos,
Vilnius: LGGRTC, 2014, p. 49.

PETRAS TUPĖNAS- ĄŽUOLAS

1912 05 27–1950 07 30

Petras Tupėnas gimė 1912 m. gegužės 27 d. Biržų aps. Biržų vls. Braškių k. Jono Tupėno ir Onos Briedytės-Tupėnienės šeimoje 1 .

Partizanas nuo 1944 m. Partizanų būrio vadas. 1947 m. gruodžio mėn. suvienijo visas savarankiškai Biržų aps. veikusias partizanų grupes į Dariaus ir Girėno rinktinę ir jai vadovavo.

1999 m. vasario 17 d. P. Tupėnui suteiktas kario savanorio statusas (po mirties).

JONAS JURĖNAS- JURGENAS

1921 06 08–1950 07 30

Jonas Jurėnas gimė 1921 m. birželio 8 d. Biržų aps. Nemunėlio Radviliškio vls. Jasiškių k. Jono ir Solomėjos Ausėjutės-Jozenų (taip dokumente 2 ) šeimoje. Ten ir gyveno. Mokėsi pradžios mokykloje. Buvo stalius. 1942 m. gegužės 27 d. vykusio Gyventojų surašymo duomenimis Jasiškių k. gyveno Jurėnų šeima: motina Saliomėja Jurėnienė, jos sūnūs Vytautas ir Jonas. Pastarasis tuo metu dirbo Padvariečių k. pas Sabonienę 3 .

1944 m. spalio mėn. kartu su broliu Vytautu pradėjo slapstytis nuo mobilizacijos į sovietų armiją. 1945 m. gegužės mėn. abu tapo Jono Krivicko būrio partizanais.

Dariaus ir Girėno rinktinės vado P. Tupėno-Ąžuolo adjutantas.

Brolis Vytautas Jurėnas (g. 1925 m. sausio 29 d.) suimtas 1946 m. spalio 28 d.

Nuteistas dešimčiai metų lagerio ir penkeriems metams tremties. Po lagerio ir tremties paleistas 1954 m. balandžio 10 d. Grįžo į Lietuvą. Karys savanoris (2000)

1  Lietuvos valstybės istorijos archyvas.

Ten pat.

3  Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Memorialas šioje vietoje buvusiose žvyrduobėse užkastiems 1944–1956 m. Biržų apylinkėse žuvusiems Dariaus ir Girėno bei Biržų rinktinių (vėliau – Algimanto apygardos ir Vyčio apygardos Pilėnų tėvūnijos) partizanams, taip pat NKVD-MVD-MGB Biržų aps. skyriuje ir valsčiaus poskyryje nužudytiems suimtiems civiliams gyventojams atminti.

Biržai, Švyturio g. Atidengtas 1992 m. rugpjūčio 9 d. V. Striužo nuotr., 2004 m.

Parengė Rūta Trimonienė