Balys Vaičėnas - Lordas, Pavasaris, Liubartas

1915 11 23-1951 04 11

Balys Vaičėnas, Roberto, gimė 1915 m. lapkričio 23 d. Rokiškio aps. Obelių vls. Vaičėnų k. 1930 m. baigė pradžios mokyklą. Mokėsi neakivaizdinėje savišvietos mokykloje. Nuo 1933 m. Lietuvos šaulių sąjungos narys. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1937 m. paskirtas dirbti pasienio policijoje. Nuo 1938 m. vasaros iki 1939 m. pavasario tarnavo Pagėgių-Šilutės ruože. Naciams užėmus Klaipėdą, buvo perkeltas į Gargždus.

Prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai grįžo į tėviškę. Nuo 1941 m. balandžio mėn. dirbo Obeliuose Socialinio draudimo punkte inspektoriumi. 1941 m. birželio mėn. iš darbo pasitraukė ir slapstėsi. Antrojo pasaulinio karo metais dirbo Obelių policijoje.

1944 m. Obelių vls. Aleksandravėlės k. apylinkėse suorganizavo pirmuosius partizanų būrius, kuriuos dar metų pabaigoje sujungė į Vyties kuopą ir jai vadovavo.

1944 m. gruodžio 26 d. Zarasų aps. dalyvavo Antazavės šilo kautynėse, 1945 m. liepos 13 d., kartu su Birutėnų būrio vadu Baliu Pupeikiu- Tauru vadovavo partizanams Obelių šilo kautynėse. Tų pačių metų rugsėjo mėn. pabaigoje paskirtas Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos vadu.

1948 m. gruodžio 16 d. B. Vaičėnas buvo paskirtas Lokio rinktinės Spaudos ir švietimo skyriaus viršininku. Leido ir redagavo laikraštį „Sutemų keleivis“, kuriame ir pats rašė. 1949 m. rugpjūčio 1 d. laikinai einančio Vytauto apygardos vado pareigas Broniaus Kalyčio-Liutauro įsakymu Nr. 28 Liubartas paskirtas apygardos štabo Operatyvinio skyriaus viršininku, rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 29 „...penkerių metų sunkios ir didvyriškos kovos sukakties proga...“ apdovanotas 3-iojo laipsnio Pasižymėjimo ženklu, o rugpjūčio 28 d. jam suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis. Kartu ėjo ir apygardos vado pavaduotojo pareigas.

1950 m. birželio 27 d. dalyvavo Vytauto apygardos partizanų sąskrydyje, kuriame buvo aptarti kovos metodai, srities vadovybės klausimai ir kt.

1951 m. sausio 26 d. paskirtas Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities vado pavaduotoju.

1999 m. rugpjūčio 17 d. B. Vaičėnui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. rugsėjo 3 d. dekretu jam suteiktas pulkininko laipsnis, o 2001 m. sausio 24 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi (po mirties).

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai. 1946 m. Pirmoje eilėje iš kairės: Alfredas Garnelis-Čigonas ir Vytautas Matas Dručkus-Šernas. Antroje eilėje iš kairės: kuopos vadas B. Vaičėnas-Lordas, Edvardas Garnelis-Šarkis ir Vladas Krasauskas-Kukutis. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanai. Pirmoje eilėje iš kairės trečias -V. M. Dručkus-Šernas; antroje eilėje iš kairės klūpo: antras - A. Garnelis-Čigonas, trečias - Jonas Dudėnas-Vynas, ketvirtas - Vytautas Miškinis-Viesulas, penktas -Povilas Lukošiūnas -Žilvitis, trečioje eilėje iš kairės stovi: ketvirtas - Petras Cicėnas-Žalgiris, penktas - P. Račinskas-Žaibas, šeštas - Lokio rinktinės vadas B. Vaičėnas-Pavasaris, Liubartas, Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Vytauto apygardos vado pavaduotojas B. Vaičėnas-Pavasaris, Liubartas ir Lokio rinktinės vadas Pranas Račinskas-Žaibas. 1950 m. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Tipinis atminimo ženklas ir atstatytas bunkeris 1945 m. liepos 13 d. šiame Obelių šile su reguliariosios sovietų kariuomenės, Obelių sovietų įgulos kariais bei stribais susikovusiems Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanams, vadovaujamiems B. Vaičėno-Lordo ir B. Pupeikio-Tauro, atminti. Rokiškio r. Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio teritorinio padalinio Obelių girininkijos Mažeikių miško 41 kvart. 11 sklypas. Tipinio atminimo ženklo ir atstatyto bunkerio atidengimo iškilmės. Aut. dizaineris Romas Navickas. Atidengtas 2003 m. liepos 13 d. Bunkeris atstatytas 2003 m. liepos mėn.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2021/20210411_vaicenas_biog.pdf