1949 m. vasario 28 d. žūtis

1949 m. vasario 28 d. Kauno aps. Veiverių vls. (dabar - Kauno r. sav.) Girininkų II k. MGB vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareiviai vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu kaimo gyventojo Vinco Klimausko namuose aptiktas Tauro apygardos Birutės rinktinės štabo bunkeris, kuriame slėpėsi penki partizanai. Per susišaudymą žuvo rinktinės vadas Stanislovas Jaloveckas-Kiškis, Mindaugas, rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Andrius Naudžius-Beržas. Arlausko kuopos vadas ir rinktinės štabo viršininkas Jonas Skučas-Kęstutis, būrio vadas Bronius Naudžius -Žiemys.

Žuvusių partizanų palaikų užkasimo neišaiškinta.

Pietų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas:
Dainavos ir Tauro apygardos,

Vilnius: LGGRTC, 2008, p. 142-143.

STANISLOVAS (STASYS) JALOVECKAS- KIŠKIS, MINDAUGAS

1923 04 21-1949 02 28

Stanislovas (Stasys) Jaloveckas, Juozo, gimė 1923 m. balandžio 21d. Marijampolės aps. Veiverių vis. Tarputiškės k. Gyveno Marijampolės aps. Veiverių vls. Kampinių k. Moksleivis (kurioje mokykloje mokėsi neišaiškinta).

Nuo 1945 m. balandžio mėn. Geležinio Vilko kuopos (vadas Alfonsas Arlauskas) 4-ojo būrio partizanas. 1949 m. sausio 10 d. l. e. Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko įsakymu Nr. 2 S. Jaloveckas nuo 1948 m. gruodžio 15 d. paskirtas laikinai eiti Birutės rinktinės vado pareigas.

2003 m. gruodžio 23 d. S. Jaloveckui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

 

ANDRIUS NAUDŽIUS- TĖVELIS, BERŽAS

1924-1949 02 28

Andrius Naudžius, Andriaus, gimė 1924 m. Marijampolės aps. Veiverių vls. Girininkų II k.

1944 m. mobilizuotas į sovietų kariuomenę. Pabėgo. Nuo 1945 m. sausio 20 d. Geležinio Vilko kuopos (vadas A. Arlauskas) partizanas, vėliau - Tauro apygardos Birutės rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas.

Kartu žuvusio Broniaus Naudžiaus-Špoko, Žiemio brolis.

1998 m. gegužės 18 d. A. Naudžiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1998 m. gegužės 20 d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 2001 m. gegužės 15 d. dekretu jis apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

JONAS SKUČAS-KĘSTUTIS

1921 03 22-1949 02 28

Jonas Skučas gimė 1921 m. kovo 22 d. Kauno aps. Garliavos vls. Pagirių k. Jono Skučo ir Katarinos Kazlauskaitės-Skučienės šeimoje.

Partizanas nuo 1948 m. kovo 15 d. Tauro apygardos Birutės rinktinės štabo viršininkas ir Arlausko kuopos vadas.

BRONIUS NAUDŽIUS-ŠPOKAS, ŽIEMYS

1926-1949 02 28

Bronius Naudžius, Andriaus, gimė 1926 m. Marijampolės aps. Veiverių vls. Girininkų II k.

Nuo 1944 m. spalio 10 d. Geležinio Vilko kuopos (vadas A. Arlauskas) partizanas, vėliau - Tauro apygardos Birutės rinktinės partizanų būrio vadas.

Kartu žuvusio Andriaus Naudžiaus-Tėvelio, Beržo brolis.

1998 m. gegužės 18 d. B. Naudžiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1998 m. gegužės 20 d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo puskarininkio laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 2001 m. gegužės 15 d. dekretu jis apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Kryžius 1949 m. vasario 28 d. kaimo gyventojo V. Klimausko sodyboje įrengtame Tauro apygardos Birutės rinktinės štabo bunkeryje kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareiviais žuvusiems rinktinės vadui S. Jaloveckui-Kiškiui, Mindaugui, rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkui A. Naudžiui-Beržui, Arlausko kuopos vadui ir rinktinės štabo viršininkui J. Skučui-Kęstučiui, būrio vadui B. Naudžiui-Žiеmiui atminti. Kauno r. Alšėnų sen. Girininkų II k. Aut. J. Mitkus ir O. Klimanskytė-Jočionienė. Atidengtas 1997 (ar 1998) m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2019/201902_TA_zutis.pdf