1950 m. vasario 9 d. žūtis

1950 m. vasario 9 d. Vilkaviškio aps. Gižų vls. Vižaidų k. MGB Vilkaviškio aps. skyrius vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu žuvo Tauro apygardos štabo pareigūnas ir Vytauto rinktinės vadas, vienas pirmųjų partizanų vadų ir apygardos kūrėjų Vitalius Gavėnas-Granitas, jo adjutantas Stasys Ališauskas -Kalinys ir rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkas Albinas Švedas-Radastas.

Žuvusiųjų palaikai buvo užkasti Marijampolėje prie Šešupės upės esančiose žvyrduobėse. Šiuo metu vieta vadinamas „Ramybės lauku“.

Pietų Lietuvos partizanų sritis,
Atlasas: Dainavos ir Tauro apygardos, 

Vilnius: LGGRTC, 2008, L 147-148.

 

STASYS ALIŠAUSKAS-KALINYS

1919-1950 02 09

Stasys Ališauskas, Vinco, gimė 1919 m. Vilkaviškio aps. Gižų vls. Adamarinos (Išlandžių) k.

Partizanas nuo 1947 m. Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vitaliaus Gavėno-Vampyro, Granito adjutantas.

Brolis Juozas Ališauskas-Klaidas, g. 1922 m. sausio 26 d. Partizanas nuo 1945 m. Tauro apygardos Vytauto rinktinės Ūkio skyriaus viršininkas. Žuvo 1949 m. lapkričio 21d. Marijampolės aps. Marijampolės vis. Nendriniškių k. kartu su bendražyge Šalaševičiūte Stase-Našlaite.

2014 m. sausio 6 d. S. Ališauskui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. sausio 21d. įsakymu jam suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties).

Partizanai Stasys-Kalinys ir Juozas-Klaidas Ališauskai tėviškėje kasa bunkerį, pavadintą,,Katilu", nes čia buvo čekistams sunkiai prieinama gana šlapia vieta. Iš buvusios Tauro apygardos partizanų ryšininkės Aldonos-Sabaitytės-Vilutienės-Neužmirštuolės asmeninio archyvo

ALBINAS ŠVEDAS-RADASTAS

1927 01 06-1950 02 09

Albinas Švedas gimė 1927 m. sausio 6 d. Marijampolės aps. Marijampolėje Mykolo Švedo ir Onos Valiukaitės-Švedienės šeimoje1. Gyveno Marijampolėje Gedimino g. 18. 1940-1942 m. mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono valstybinėje berniukų gimnazijoje2.

Partizanas nuo 1946 m. pavasario. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 54-osios kuopos partizanas.

1947 m. rugpjūčio 22 d. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazio Algirdo Varkalos-Daumanto įsakymu Nr. 31 partizanas Radastas perkeltas į Maironio kuopą, tiesiogiai pavaldžią Tauro apygardos vadui Antanui-Baltūsiui-Žvejui.

1948 m. balandžio 9 d. Tauro apygardos įsakymu Nr. 5 A. Švedas vėl grąžintas į Geležinio Vilko rinktinę ir paskirtas Žvalgybos skyriaus viršininku. Tų pačių metų lapkričio 11d. apygardos vado įsakymu Nr. 19 Radastui pareikšta tarnybinė padėka už pareigingumą l. e. Tauro apygardos vado pareigas Aleksandrui Grybinui-Faustui vykstant tarnybos reikalais į Dainavos apygardą.

1 Lietuvos valstybės istorijos archyvas

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas

 

Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo pareigūnai darbo metu. 1949 m. Iš kairės: J. Ališauskas-Klaidas, S. Ališauskas-Kalinys, V. Gavėnas-Vampyras, Granitas. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai A. Švedas-Radastas (kairėje) ir Kazimieras Akelaitis-Vėtra (dešinėje) su ryšininke Danute Macijauskaite-Žibute (viduryje). Apie 1945-1947 m. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

1949 m. gegužės 18 d. Tauro apygardos vado Fausto įsakymu Nr. 12 nuo gegužės 4 d. A. Švedas jo paties prašymu perkeltas į Vytauto rinktinę ir paskirtas štabo Žvalgybos skyriaus viršininku, kartu einant ir Visuomeninės dalies viršininko pareigas.

2019 m. balandžio 24 d. A. Švedui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis (po mirties).

 
 

Tipinis atminimo ženklas. 1950 m. vasario 9 d. šioje vietoje buvusioje Saukų sodyboje kautynėse su MGB Vilkaviškio aps. skyriaus darbuotojais žuvusiemsTauro apygardos štabo pareigūnui ir Vytauto rinktinės vadui V. Gavėnui-Granitui, jo adjutantui S. Ališauskui-Kaliniui ir rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkui A. Švedui-Radastui atminti. Vilkaviškio r. Šeimenos sen. Vižaidų k. Aut. dizaineris Romas Navickas. Pastatytas 1999 m. birželio 7 d. R. Trimonienės nuotr., 2005 m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2020/20200209_TA_VR_zutis.pdf