TURINYS NR. 25

Skiriamas Motinystei

Vysk. Paulius Baltakis, OFM. Motinoms ............................ 1133

Gert. Vincas Žilius. Laiškai žmonai .............................. 1135

EUCHARISTINIAI METAI

Lietuvos Ganytojų žodis 1989 m. Velykoms ......................... 1138

Kun. Romualdas Dulskis. Komunijos dovana ......................... 1139

ADORACIJOS VALANDAI

Gertrūda Šinlė (trapistė). Eucharistinis Kristus ................. 1141

Vynmedžio Šakelė. Tu vienas čia .................................. 1143

Sveika, Marija ................................................... 1143

Švenčiausiajai Motinai (Kalinių gegužinė giesmė) ................. 1144

Mariją mylėti .................................................... 1144

Marija, štai kūdikiai bėgam ...................................... 1145

Tu ateini pavasariu .............................................. 1145

Kelk, Marija ..................................................... 1145

STEBUKLINGOS MARIJOS ŠVENTOVĖS

[Ada Urbonaitė]. Šimonys ......................................... 1146

JOS MISIJA BAŽNYČIAI

Dr. Barbara Albrecht. Palaimintoji Edita Štein (Tęsinys) ......... 1150

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTOS MOTERYS

Ona Matulaitytė-Keturkienė. Marija Kuraitytė-Varnienė ............ 1153

Domė Petrutytė. Marija Montesori ir jos idėjos ................... 1159

TIKĖJIMO ŠVIESOJE

Antanas Maceina. Moters išgyvenimas .............................. 1161

LIETUVIŲ DORINĖ KULTŪRA

A. Kazimieraitis [Aleksandras Žarskus] Po baltu nuometu ......... 1168

KATALIKIŠKASIS MOTERŲ SĄJŪDIS LIETUVOJE ......................... 1175

MARIJA GLOBĖJA. XIX a. I p. Šačių kapinių koplyčia. Skuodo raj. (Kn. Lietuvių liaudies menas. Vilnius, 1963. T.l)