PRANUI DOVYDAIČIUI

 (Montažas. Parengė Marijampolės jaunimas, vadovaujamas ses. Veronikos Beišytės)

Suvalkijos miškuos
Ano meto laikuos
Tu gimei ir išaugai kaip medis.

     O sermėgiai tautos
     Tada laisve kvėpuos,
     Kai Tu būsi visų jųjų Vadas.

Tu glaudeis prie Versmės
Ir dienos šviesesnės -
Vis su meile ir ilgesiu laukei.

     Tavo darbo kaitra,
     Tavo meilė tyra
     Mus ir šiandien į aukštumas šaukia.

Tu Bažnyčią rėmei,
Tu sielas gaivinai
Protus skaidrinai mūsų Tėvynės vaikelių.

     Savo darbo kaitra,
     Savo mokslo šviesa
     Pakilai kaip pakyla ereliai.

Šiandien norim padėti
Kukliąsias gėles,
Vėl padėti ir žaliąją rūtą
     Ant altoriaus šio švento,
     Ant altoriaus brangaus,
     Kad mums didelė šventė ši būtų.

Šito didžio žmogaus
Pelenai išbarstyti -
Vėjai Sibiro neša toli.

     O tačiau jo siela
     Mums po šimtmečio švyti
     Ir tauta jo pamiršti negali.

     Kad Dovydaičio, to tikrojo dvasinio vado, priesakai ir šiandien tebėra gyvi, puikiai įrodė Sūduvos jaunimas Pilviškiuose (1986 11 23), minėdamas

100-ąsias jo gimimo metines. Jų darnios gretos su gėlių žiedais ir rūtų šakelėmis rankose budėjo garbės sargyboje pamaldų metu ir dalyvavo eucharistinėje puotoje taip, tarsi būtų įkvėpti paties ateitininkų tėvo. Šventė tapo tokia gyva, tokia iškilminga, jog maža bažnytėlė tarsi aidėjo perfrazuotais Verbų sekmadienio motyvais: Sūduvos vaikeliai, su rūtų šakelėmis rankose! Klokite! Klokite žaliąsias rūtas ir širdis tyrąsias čia, ant altoriaus, prie Rūpintojėlio kojų!..

     Kol rūtų lelijų šalies jaunimas rūtas brangina, tautos dvasia išliks gyva! (Minėjimas įvyko Pilviškiuose 1986 m.)