KRIKŠTO JUBILIEJAUS MALDA

     Viešpatie Dieve, tautų Kūrėjau ir visos žmonijos Tėve!
Iš širdies dėkojame Tavo tėviškajai meilei,
 kuri prieš šešis šimtmečius mūsų garbingųjų protėvių Krikštu
pakvietė ir mus į Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus Bažnyčią -
šventąją Laisvės, Taikos ir Meilės Karalystę.

     Ačiū, Viešpatie, kad buvai su mumis ne tik ramiais metais,
bet ir vargo, skausmo bei kovų dienomis
ir daugelį mūsiškių padarei tikėjimo ir doros žiburiais.
          Ačiū už jaunimo ištikimybę ir ryžtą,
     už vyskupų ir kunigų apaštališkąjį uolumą.
Šiandien, Viešpatie, ne tik dėkojame už Tavo malones,
bet ir apgailime savo kaltes.

     Atleisk, gerasis Dieve,
kad ne kartą mums stigo meilės ir dėkingumo,
o mūsų krikščioniškasis gyvenimas ne visada spinduliavo
ir veikė kaip pasaulio šviesa, žemės druska.

     Pasitikėdami Tavo, Viešpatie, begaliniu gerumu,
pavedame Tau save, savuosius, Tėvynę ir meldžiame,
kad Tavo atsiųstoji Šventoji gyvenimo Dvasia
mus stiprintų ir vestų,
idant mes visada būtume gyvos dvasios žmonės,
sąmoningi krikščionys ir kilnumo pavyzdžiu bei tiesos žodžiu
plačiai skleistume savo aplinkoje Gerąją Kristaus Naujieną. Amen.