LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 7 T. Turinys, metrika

Nuoširdžiai dėkojame Tautos fondui iš JAV, šio numerio rėmėjui

Viršelyje Kamajų apyl. (Rokiškio raj.) stribų sušaudyto Kristaus statulėlė. (Iš Petro Dručkaus asmeninio muziejaus)

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA ISTORIJOS SEKCIJA

     T U R I N Y S

DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI

Žemaičių ap. Kardo (Kardų) rinktinės apžvalga (dok. rink.) ............. 3

S. Karalius, K. Budginas. Rezistencija Žemaitijoje ir Klaipėdos krašte  44

D. Kuodytė. Lietuvos rezistencijos centralizacijos klausimu (pabaiga) . 61

Vyčių sąjunga (dok. rink.) ............................................ 84

ATSIMINIMAI, LIUDIJIMAI, SVARSTYMAI

J. Malūkaitė-Petkevičienė. Kardo rinktinės partizanai ................ 135

R. Vaštokas. Žvilgsnis į genocidą iš visuotinės perspektyvos ......... 140

A. Kliunka. Atmintis (V. Svilo netekus) .............................. 144

ANTINACINE REZISTENCIJA

„Kęstučio“ karinė organizacija ....................................... 146

IŠ SOVIETINIŲ ARCHYVŲ

V. Gregoraitis. Iš VRM Informacinio centro archyvo ................... 155

A. Anušauskas. Genocidas. MVD—MGB tardymo metodai .................... 162

V. Ašmenskas. Lietuvos Tautinė Taryba ir jos veikėjai ................ 172

LITERATŪRINIS PUSLAPIS

Partizano St. Augusčio dienoraštis ................................... 214

Po to, kai rašėme. V. Banienė. Komentarai „Kovų prisiminimams“ ....... 214

PDF:   fotografinė kopija: 

Kaunas, 1993

UDK 947.45(084) LA-148

Redakcinė kolegija:

Balys GAJAUSKAS, Česlovas KIŠONAS, Algis KAŠĖTA, Antanas KLIUNKA, Antanas LUKŠA, Gintaras ŠIDLAUSKAS, Gintaras VAIČIŪNAS, Vidas GRIGORAITIS

Viršelį apipavidalino Alvydas LADYGA

Reprodukcijos R. ŽILIO ir S. DEMERECKO

© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga,

LAISVES KOVŲ ARCHYVAS

Eina šešis kartus per metus

Redakcija: Dalia KUODYTE (vyr. redaktorė), Rima GUDAITYTE, Valdemaras MAČIUKEVIČIUS, Birutė OKSA1TE, Regimantas ŽILYS

SL 176. 14 sp. L Tir. 5000 egz. Užsakymas 169. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, K. Donelaičio 70b, 3000 Kaunas. Valstybinė „Spindulio“ spaustuvė, Gedimino 10, 3000 Kaunas. Sutartinė kaina