IŠ SOVIETINIŲ ARCHYVŲ

Daugelį Sovietų Sąjungos represinių struktūrų Lietuvoje veiksmų paaiškina dokumentai, saugomi VRM Informacinio centro archyve. Šie dokumentai pokario metais nebuvo istorinėje apyvartoje ir tenkino žinybų interesus. Tik pastaruoju metu pravertos archyvų durys leidžia susipažinti su SSSR represinių struktūrų atsiradimu, veikla Lietuvoje.

Dokumente „Apie Kalėjimų saugojimo sustiprinimą“ galima pastebėti VRM komisaro Guzevičiaus rūpinimąsi ne tik kalėjimais, bet ir operatyviniu darbu suimtųjų kamerose. Sis pasiruošimas buvo sąlygotas artėjančio LKP suvažiavimo, siekiant užtikrinti deputatų saugumą ir laukiant vasario 16-osios „kuri anksčiau, iki Tarybų valdžios Lietuvoje, pasižymėjo išskirtinai antitarybinėmis demonstracijomis ir reakciniais-patriotiniais pasireiškimais“. Skaitant dokumentą „Apie LSSR NKVD skyrių ir poskyrių organizavimą...“, pastebime, kad nors ir buvo skubama įkurti miestų ir apskričių NKVD viršininkus (net pamirštant paminėti vardus), tačiau vis tik išliko kosmetinė orientacija į nacionalinius kadrus. Pokario metu šio liberalaus žaidimo nebuvo — „nacionalinių kadrų“ paslaugų nereikėjo—žodį tarė jėga ir ginklas.

1941 m. įsakyme Nr. 0032/0018, kurį pasirašė LTSR Valstybės saugumo liaudies komisaras Gladkov ir LTSR Vidaus reikalų liaudies komisaras Guzevičius, VRLK Vidaus kalėjimai buvo perduoti į LTSR VSLK dispoziciją. Visa tai buvo skirta birželio mėnesio represijoms ir rūpinantis operatyviniu tardomuoju darbu Valstybės Saugumo komisariate ir jo vietiniuose organuose.

Nepertraukiamą kontaktą su Maskva turėjo užtikrinti aukšto dažnumo ryšių stoties perdavimas VRLK naudojimui. Įsakymą „Apie valstybinės ryšių stoties „VC“ perdavimą VRLK žinion“ savo parašais patvirtino LTSR Valstybės saugumo liaudies komisaras Gladkov ir LTSR Vidaus reikalų liaudies komisaras Guzevičius. Sis faktas dar kartą patvirtina, kad tikslas buvo bendras.

Dokumentai skelbiami pirmą kartą.

Parengė Vidas GRIGORAITIS

Nr. 1

Visiškai slaptai

Lietuvos SSR Vidaus Reikalų Liaudies Komisaro

1941 m.

Į S A K Y M A S

Turinys: Apie LSSR NKVD miestų—apskričių skyrių ir poskyrių organizavimą ir LSSR NKVD miestų—apskričių skyrių ir poskyrių viršininkų skyrimą.

Nr. 0023    1941 m. kovo 19 d.    Kauno m.

Sutinkamai su 1941 m. vasario 13 d. SSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku, su Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos 1941 m. kovo 8 d. įsaku ir sutinkamai Sąjungos Vidaus Reikalų Liaudies Komisariato įsakymais apie Lietuvos SSR Vidaus Reikalų Liaudies Komisariato padalijimo į du Komisariatus,—

Įsakau:

Organizuoti Lietuvos SSR miestuose—apskrityse NKVD miestų ir apskričių skyrius ir poskyrius.

Paskirti:

Vilniaus miesto NKVD valdybos viršininku — Drg. Vildžiūnas Jonas Vilniaus miesto NKVD vald. viršininko pavaduotoju — Drg. Zelenski Kauno miesto NKVD skyriaus viršininku — Drg. Gudžiūnas Kauno miesto NKVD skyr. viršininko pavaduotoju — Drg. Balčiūnas Kretingos apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Stankevičius Kretingos apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Grigaitis P.

Tauragės apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Liepa Tauragės apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Gregeris Gustavas

Raseinių apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Janulevičius Raseinių apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Leonavičius

Šiaulių apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Vicas Šiaulių apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Valiuriūnas Jonas

Panevėžio apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Blažys Panevėžio apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Večerka

Ukmergės apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Klupšas

Ukmergės apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Žilaitis

Utenos apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Daugėla Utenos apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Urbonas

Trakų apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Stendelis Trakų apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Keršys Petras

Kėdainių apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Dopkus Kėdainių apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Krikščiūnas

Vilkaviškio apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Bortkevičius Jonas

Vilkaviškio apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Pultinavičius

Marijampolės apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Steponaitis Marijampolės apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Medelis

Alytaus apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Skobas Alytaus apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Šikailovas

Šakių apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Beliaskas Vladas Seinų apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Zabackas Seinų apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Berkis Viktoras

Telšių apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Taurinskas Telšių apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Mikonis Antanas

Mažeikių apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Balsys Zarasų apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Gužauskas Švenčionėlių apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Blinovas Biržų apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Jurgaitis Biržų apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Punakevičius

Rokiškio apskrities NKVD skyriaus viršininku — Drg. Ramanauskas Rokiškio apskrities NKVD skyriaus viršininko pavaduotoju — Drg. Balina Julius.

Lietuvos SSR Vidaus Reikalų Liaudies Komisaras
Valstybės saugumo vyr. majoras /Guzevičius/

Tikra: Taurinskas /parašas/

/Vertimas iš rusų kalbos/

Nr. 2.

Visiškai slaptai

Lietuvos SSR Vidaus Reikalų Liaudies Komisaro

Į S A K Y M A S

Turinys: Apie kalėjimų apsaugos sustiprinimą.

1941 m. vasario 4 d.    Kauno m.

Ryšium su š. m. vasario 5 d. įvyksiančiu Lietuvos SSR Komunistų /bolševikų/ partijos suvažiavimu, kuriame dalyvaus visi vadovaujantys centrinių organų ir apskričių darbuotojai, o apie tai žino kontrrevoliuciniai elementai ir galimas jų aktyvumo pasireiškimas — ypač periferijoje.

Be to dabar vyksta vokiečių repatriacija ir artėja vasario 16-oji, kuri anksčiau, iki Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje, pasižymėjo antitarybinėmis demonstracijomis ir reakciniais—patriotiniais veiksmais.

Visa tai, esant nelikviduotoms mums priešiškai nusiteikusioms klasėms Lietuvos respublikoje, būtina mobilizuoti visą mūsų organų asmeninę sudėtį, sustiprinti budrumą, dešimteriopai energingiau kovoti su kontrrevoliucija ir sustabdyti jos poveikį. Remdamasis aukščiau išvardintu, Į SAKAU:

1.    Nuo š. m. vasario 9 d. sustiprinti kalėjimų apsaugą, pervedant visą asmeninę sudėtį į dviejų pamainų budėjimą.

2.    Nuo š. m. vasario 15 iki 17 d. visą asmeninę sudėtį laikyti karinėje parengtyje tuo pačiu sustiprinant postus.

3.    Išvežant vokiečius iš apskričių, apskričių skyrių viršininkai laiku informuoja kalėjimų viršininkus ir visą asmeninę kalėjimų sudėtį laiko karinėje parengtyje.

4.    Sustiprintos kalėjimų apsaugos dienomis, vadovaujant kalėjimų operatyviniams darbuotojams (kur jų nėra, vadovauja apskričių, skyrių operatyviniai darbuotojai), atlikti kruopščias kratas kamerose ir patikrinti kalėjimo inventoriaus — grotų, durų ir lubų tvirtumą, kur tai nepatenkinama — sutvarkyti.

5.    Lietuvos TSR NKVD apskričių skyrių viršininkams bei jų pavaduotojams (ten, kur yra kalėjimai), asmeniškai patikrinti kamerų agentūrą, ten, kur kamerose nėra vidaus agentų, kartu su kalėjimų viršininkais parinkti kandidatūras iš suimtųjų ir užverbuoti jų tiek, kad vienai bendrajai kamerai tektų du agentai.

6.    Lietuvos TSR NKVD kalėjimų skyriaus viršininkui drg. Borodinskui. Patikrinti šio įsakymo vykdymą, suteikti praktinę paramą kalėjimų viršininkams, komandiruojant į vietas operatyvinius darbuotojus, o apie kalėjimų būklę ir atliktą darbą pranešti man.

LTSR Vidaus Reikalų Liaudies Komisaras Valstybinio saugumo vyr. majoras /Guzevičius/

Tikra: /parašas/

sekretoriato kodifikatorius Maslobojev.

(Vertimas iš rusų k.)

Nr. 3

Visiškai slaptai

LIETUVOS TSR VALSTYBĖS SAUGUMO LIAUDIES KOMISARO

IR

LIETUVOS TSR VIDAUS REIKALŲ LIAUDIES KOMISARO

Į S A K Y M A S

Nr. 0014/0026

Turinys: Apie valstybinės ryšių stoties „VČ“ perdavimą VRLK žinion.

Nr. 0014/0026    1941 m. kovo mėn. 29 d.    Kaunas

Einant 1941 m. kovo mėn. 29 d. Liaudies Komisarų — VRLK drg. Berijos ir VSLK drg. Merkulovo nurodymais Nr. 5315, valstybinė ryšių „VC“ stotis perduodama VRLK žinion, o VC — grupė priklauso tiesiog Vidaus Reikalų Liaudies Komisarui.

ĮSAKOME:

1. Laikinai einančiam LTSR VSLK 4-ojo Skyriaus Viršininko pareigas— Valstybės Saugumo Kapitonui drg. ŠPAKOVUI perduoti Valstybinę Kauno ryšių stotį „VC“ su visu technišku įrengimu, agentūra, patalpomis — iš 4-ojo skyriaus VRLK žinion.

2.    Ryšių „VC“ vyr. technikui drg. Kovaliui priimti valstybinę ryšių „VC“ stotį einant šio įsakymo 1-uoju punktu.

3.    Einant įsakymo 1-uoju punktu VRLK žinion taip pat perduodamas VSLK 4-ojo skyriaus patalpos /kambariai 82—83/, kuriuose randasi „VC“.

4.    Įsakyme numatyti „VC“ etatai ir „VC“ asmenų sąstatą perduoti VRLK:

1.    Vyr. techniką — Kovai M. P.

2.    Techniką — Stepunin A.

3.    Techniką — Zeimanovič M.

4.    Operįgaliotinį — vakansija

5.    Techniką — vakansija

6.    Techniką — vakansija.

5.    Vilniuje ir Šiauliuose „VC“ ryšių grupes su visu technišku įrengimu, agentūra, medžiaga, patalpomis ir asmenų sąstatu perduoti VRLK žinion: Vilniuje —VRLK Viršininkui drg. VILDŽIŪNUI, Šiauliuose — VRLK Viršininkui— drg. VICUI.

6.    Valstybinės „VC“ stoties Kaune ir „VC“ grupių Vilniuje ir Šiauliuose priėmimą ir perdavimą užbaigti iki 1941.111.30 d. ir surašyti priėmimo—perdavimo aktus. Vilnius ir Šiauliai aktus persiunčia LTSR VSLK 4-ajam Skyriui.

7.    Laikinai einančiam LTSR VSLK 4-ojo Skyriaus Viršininko pareigas— Valstybės Saugumo Kapitonui drg. ŠPAKOVUI, VSLK Vilniaus Miesto Valdybos Viršininko pavaduotojui — Valstybės Saugumo Majorui— drg. BIKOVUI ir VSLK Šiaulių apskrities Skyriaus Viršininkui — drg. MACEVIČIUI — iki š. m. balandžio 1 d. teikti „VC“ ryšių grupėms autotransportą, sandėlius ir t. t. senais pagrindais.

8.    Ateityje „VC“ ryšių grupės aprūpins autotransportu, sandėliais ir visu kitu, kas būtina, VRLK ATS bendrais pagrindais su VRLK operatyviniais objektais.

9.    Einant TSRS VRLK instrukcija „VC“ stoties darbo tvarka nesikeičia.

Iš VRLK „VC“ aparato perdavinėti operatyvines telegramas leisti taip pat asmeniškai sekantiems draugams:

1.    Valstybės Saugumo Liaudies Komisaro Pavaduotojams

2.    KZS Viršininkui — drg. Černonebovui

3.    SPS Viršininkui — drg. Todesui

4.    4-ojo Skyriaus Viršininkui — drg. Špakovui.

LTSR Valstybės Saugumo Liaudies Komisaras
Valstybės saugumo vyr. majoras /Gladkov/

LTSR Vidaus Reikalų Liaudies Komisaras
Valstybės saugumo vyr. majoras /Guzevičius/

Nr. 4.

Visiškai slaptai

LTSR VIDAUS REIKALŲ LIAUDIES KOMISARO

IR

LTSR VALSTYBĖS SAUGUMO LIAUDIES KOMISARO

1941 m.

Į S A K Y M A S

Nr. 0032/0018

Turinys: Apie VRLK Vidaus kalėjimą ir kalėjimų kamerų
perdavimą iš VRLK LTSR VSLK žinion.

Nr. 0032/0018    1941 m. balandžio mėn. 10 d.

Ryšium su Vidaus Reikalų Liaudies Komisariato padalinimu ir parūpinimu operatyvinio-tardomojo darbo Valstybės Saugumo Liaudies Komisariatui ir jo vietiniams organams

Į S A K O M E:

L Perduoti iš LTSR VRLK Kalėjimo skyriaus žinios į LTSR VSLK

2-rą skyrių

a/ Vidaus kalėjimą Kaune b/ Vidaus kalėjimą Vilniuj

c/ Vidaus kalėjimų kameras šiuose apskričių skyriuose:

1.    Kretingos

2.    Vilkaviškio

3.    Biržų

4.    Alytaus

5.    Šakių

6.    Mažeikių

7.    Lazdijų.

Priėmimui—perdavimui priguli:

a/ kalėjimų korpusai ir visi kiti pagalbiniai kalėjimui priklausą pastatai,

b/ asmenų etatai pagal sąrašus,

c/ kalinių kontingentas laikomas kalėjime ar vidaus kalėjimo kameroj faktinoj būsenoj,

d/ įrengimai, inventorius, apsiginklavimas, visų rūšių turimos atsargos ir visos transporto šakos,

e/ esantieji balanse pinigai ir brangenybės, taipogi perduodamo kalinių kontingento asmens daiktai, atiduoti saugojimui po kvitu,

f/ kalinių asmens bylos, apskaita, operatyvinis ir bendras reikalų vedimas.

Aktus sustatyti 6-se egzemplioriuose, kurių vienas pasilieka Vidaus kalėjime, antras perduodamas VRLK kalėjimo skyrių, trečias į VSLK — 2-rą skyrių ir po vieną aktą išsiųsti Maskvon TSRS VRLK Kalėjimų Valdybon ir TSR VSLK — 2-rą skyrių.

Finansinį ir ūkio aptarnavimą uždėti LTSR VSLK AFŪS Viršininkui.

IV.    Vidaus Kalėjimo Viršininkams ir 2-ojo skyriaus Viršininkui Valstybės Saugumo vyr. leitenantui drg. Piadiševui kalinių režimui palaikyti ir kalėjimo apsaugai iki atskiro parėdymo vadovautis TSRS VRLK įsakymais: Nr. 00859, 1939 m. birželio mėn. 28 d. ir 0411, 1939 m. gruodžio mėn. 14 d.

V.    Vidaus Kalėjimų ir kalėjimų kamerų perdavimui-priėmimui sudaryti komisiją sąstate:

1. LTSR VRLK Kalėjimų skyriaus viršininko pavad. Valstybės Saugumo kapitono Drg. Čečeva.

2.    LTSR VSLK 2-ro skyriaus viršininko, Valstybės Saugumo vyr. leitenanto Drg. Piadyševo.

3.    LTSR VSLK AUFS Viršininko Drg. Karpio.

4.    Vidaus Kalėjimų viršininkus, arba Vidaus kalėjimų kamerų vyr. prižiūrėtojus /paskutinieji įeina komisijon kiekvienas prie priėmimo—perdavimo savo kalėjime/.

Nurodytai komisijai įvykdyti Vidaus kalėjimų priėmimą—perdavimą Kaune ir Vilniuje, organizuoti ir jiems vadovaujant įvykdyti priėmimą— perdavimą kalėjimo kamerų Kretingoj, Vilkavišky, Biržuose, Alytuj, Šakiuose, Mažeikiuose, Lazdijuose.

Vidaus kalėjimų kamerų priėmimas vietose įvykdomas komisija sąstate:

Kalėjimo skyriaus atstovo vyr. prižiūrėtojo,

VSLK apskrities skyriaus, dalies viršininko ir AUFs atstovo.

VI. VRLK Kalėjimo skyriaus viršininko pavaduotojui, Valstybės Saugumo kapitonui drg. Cečevui ir VSLK — 2-ro skyriaus Viršininkui Valstyb. Saugumo vyr. leitenantui drg. Piadyševui š. m. balandžio 18 d. pranešti specialiu raportu apie šio įsakymo išpildymo rezultatus.

LTSR Vidaus reikalų Liaudies Komisaras
Valstybės Saugumo vyr. majoras /GUZEVICIUS/ 
LTSR Valstybės Saugumo liaudies komisaras 
Valstybės Saugumo vyr. majoras /GLADKOV/

/Dokumentų Nr. 3 ir Nr. 4 orginalo kalba netaisyta./