ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abaronas Janis 12
Abišala Aleksandras 141 
Abišala Vaclovas 141-142 
Afanasjevas 163 
Akelaičiai 159 
Akelaitis Kazimieras, sl.  Vėtra 156, 158-159, 178 
Akelaitis Petras 155 
Akelaitytė Onutė 168,175, 186

Akelaitytė-Klyvienė Onutė 168, 175, 186,202 
Akulevičius 215 
Alasevičius Jonas 37 
Aldona, žr Alūzaitė Monika
Aleinikovas Paftunijus 38
Alekna Adolfas 38 
Aleknavičienė 220 
Aleknienė 38 
Aleksiejūnas 203 
Aliukevičius Alfonsas, sl.Saulė 139
Alūza Bronius, sl.Bedalis 125
Alūzaitė-Kuličauskienė Monika, sl.Aldona 125, 127-128
Andrijauskienė Anastazija 35
Audrūnas 159
Augulis Juozas 61 
Aukštuolis Jonas 80 
Auzinis 16-17 
Avsejeva Matriona 50

Babachina 50
Babachinas Aleksiejus 35 
Babachinas Evdochimas 35 
Babickas 215 
Bakšys Jonas 13 
Balaišis Rimas 55 
Balčiūnas Stasys 65 
Baltakis Laimutis 54
Baltenis Edvardas 12
Baltmanis Janis 18-19 
Baltušis Povilas 51 
Baltuškos 75 
Barkauskas 67 
Barkauskas Adolfas 107 
Barkauskas Stasys 109-110 
Baronaitė Jane 78 
Bernanis Peteris 12 
Bespalovas 85 
Bieliauskas Antanas 8 
Bieliauskas Pranas 13 
Biltauras Alis 19 
Blatienė 129 
Blažiūnai 113 
Blažiūnaitė 113 
Bluzma Gunaras 16, 28 
Borchartienė Jadvyga 213 
Buka Vladislavas 12 
Brauzinis Erikas, sl.Kapteinis 24 
Bubulis Justinas 110 
Bubulis Kazimieras 106, 108,119
Bubulytė-Kaselienč Bronė, sl. Našlaitė 106, 120 
Budreikos 75 
Bulavas 83 
Buliauskas Jonas 55 
Bulis Janis, sl.Peteris 24 
Buninas 8, 10, 14-16-17, 19 
Butrimas Povilas 115 
Būtėnas, žr. Mažeikis Feliksas

Calytis 17
Cigankovas 71 

Čekys Algirdas 90 
Čepelytė Ona 85 
Čepukonis Vaclovas, sl.Tigras 79-80 
Čerikytė Leonora 114 
Čerka 37
Čihuras Ipolitas 122-124, 127, 130-131 
Čičelis Jonas 113-114 
Čiužas 71
Čmiliuk Lidmila 173-174, 182, 185

Dambrauskas Petras 66
Danisevičius Stasys 147 
Darvė Aleksandras 8 
Daugys Teodoras 214 
Deksnys Petras 67 
Dilanas Vladislavas 12 
Diržys Juozas 55 
Dovydėnas Rimas 35 
Drozdovas 26 
Dručkus Andrius 28, 90,94

Dzenkauskaitė Bronė 133 Dzeržinskis 147

Eglė, žr. Mockutė Elena Eglitas 10
Erškėtis, žr. Kaladinskas

Filipovas Ivanas 26
Fričas Jozefas (Juozapas) 4-8, 10,12-13, 15-18, 20

Gailius 115, 118
Galvanauskas Albinas 55 
Garalienė 208 
Gasparas 101-102 
Gaudzė Mykolas 67 
Gelažius Pranas, sl.Klonis, Direktorius 24-25 
Gimbutienė Zita 36, 49 
Gladkinas Klemensas 83 
Glazovas Viktoras 27 
Golubevas 42 
Graudinis Arnoldas, sl. Janka 24
Greisas Arūnas 157-158
Grižas Vytautas 55 
Griovys Karolis 38 
Griovys Petras 38 
Grumblinas 221 
Gudas Petras 66, 68-69 
Gurklys Petras 35

Ivanauskas Adomas 112

Jakobsonas Haris, sl. Misteris 24 
Jakubka Povilas 56-57 
Jakutis Alfonsas, žr.Kalpokas Kazimieras 
Jančiauskas Kazimieras 218
Jankauskienė 220
Jankevičius 225 
Jasinevičius Jonas 3 
Jasinevičius Konstantinas-Kostas, sl.Aras 54, 55, 57-63
Jasiūnas Karolis 45, 50
Jėčys Dominykas 136 
Jofė 34
Juknevičius Stasys 35
Jupiteris 159 
Jurevičius Kazimieras 85

Kabiestavičius Juozas 55
Kadūkis Vladas 38 
Kairytė Ada 128 
Kaladinskas, sl.Erškėtis 106, 115, 119 
Kalpokas Kazimieras 29-42, 44-53
Kalpokas Vladas 36
Kalpokienė Uršulė 49 
Kaltas, žr. Skunčikas Antanas 115 
Kalvelis 212
Kaminskas Albertas 8,13, 15
Kaminskas Kostas 49
Kapitkova Ana 18-19 
Kapralovas 28 
Kapučinskai 214 
Karliukovas Michailas 27 
Katelė 82 
Katinas 115 
Katauskas 217 
Kaunietis Jonas 51 
Kaupelis Adolfas 51 
Kavaliauskas Vladas 113 
Kazakevičius Česlovas 132, 137
Kazanas Mykolas 9
Kaziūnas Povilas 49 
Kazia 221 
Kazlauskas Jonas, sl. Rabinas 51 
Kazlauskas Jurgis 51 
Kazulėnas Algis 11, 16, 28 
Kažemėkas Antanas 157 
Keirys 10 
Kenedis 193 
Kęstutytės 104 
Kirlys Jonas 157 
Kirstukas Alfonsas 33-34 
Kliavinis Peteris, sl.Mičmanis 24 
Kligys Stasys 95 
Kligys Vytautas 55 
Klimaitis Petras 18 
Klimams Albertas 12 
Klimeikienė Staselė 203 
Kliukienė Adelė 118 
Klyvienė Onutė, žr. Akelaitytė
Klyvis Gediminas 176, 181, 194
Klukys Stasys 51
Kondratjevas 38 
Konfucijus 32 
Konstandenko 49 
Kovalskis Bronius 139 
Kovalskis Česlovas 137,139, 141
Krankaliai 70 
Krankalis Rudolfas 69 
Krankalytė Alma, sl. Rūta 67-70
Krasauskas Petras 70
Krauja Karlis 22-24, 26 
Kreiza Jonas 35 
Kreiza Kostas 35 
Krisiūnas Jonas 35 
Krisiūnas Kazys 51 
Kriščiūnas Alfonsas, sl.Šermukšnis 24 
Kriščiūnas Jonas, sl.Neiranas 24 
Kriščiūnas Kazys, sl.Smilga 24
Kryževičius Kazimieras 166
Kublickas Jonas 54-56, 63 
Kudirka 63
Kulijevas Mustafa Chanlar Ogly 26-27 
Kundelis Ignas 70 
Kuveikis Juozas 69-70 
Kuznecovas 54, 57, 59 
Kviliūnas Antanas 104

Lapenai 220
Lasinskas Kazimieras 67 
Lašas Balys 76 
Laurinavičius Petras 112 
Leninas 72
Lensmanaitė Bronė 38
Lesinskis 102 
Liauška Petras 35 
Liauška Povilas 35 
Liepa, žr.Kasdienė Bronė 
Liubeckis 104 
Liutkus Vincas, sl.Lokys 139
Liutkus Zenonas 138, 142, 146-147, 151-152-153 
Lokys, žr, Liutkus Vincas Loput 23 
Lukičius 42

Mačeikiai 222
Mačeikienė 222 
Makutėnas Algirdas 8, 13, 95
Markevičius, sl.Beržas 140
Martinas 206-207 
Marūnienė Liudvika 207, 226
Masevičius Pranas 113
Masiuliai 220 
Masiulienė 220 
Masteikienė Antanina 98 
Mateikiai 76 
Mateikienė Teresė 76 
Mateikis Juozas 74 
Mateikis Petras 76-77 
Mateikis Povilas 74-77, 79-80
Matulevičius Kostas 178
Mažeikis Feliksas 64-65, 68-69, 71
Meginis Albinas 75
Meiluvienė Ona 50 
Milašius Kazimieras, sl.Pušaitis 118-119 
Mikšys Jonas 35 
Mikšys Vladas 35 
Milienė 220 
Mironienė Elena 50 
Miškinis Antanas 81 
Mockutė Elena, sl.Eglė 98-100, 102, 104-105 
Molis 170 
Molotovas 64 
Montvydas Vladas 125,128
Morozovas 65
Murans Ana 100-102 
Musteikis Juozas 68

Nagelė Adolfas 38
Našlaitė, žr.Kaselienė Bronė
Navickas Jonas 13
Nemajūnienė Stasė 130 
Nemčinskienė Stasytė 71 
Nevedomskas Bronius 110, 118
Neveris Erikas 14
Noreikienė 112 
Noreikis 112

Oleškevičius Petras 56
Ostrovskaja 14

Pajarskas Petras 76-77
Pajarskas Pranas 77 
Paklevskis 215 
Pakštaitė Aldutė 97 
Pakštaitė Elena 97 
Paleckis 225 
Palivonas 50 
Papečkys 218 
Paršukas 79
Paulauskas Kazimieras 88
Pavilas Janis 14 
Petkevičienė Jadvyga 226 
Petrauskas Bronius, sl.Šarūnas 155,157-158 
Petrauskas Vytautas 166 
Petryla Bronius 58 
Petrylaitė Aldona 58-59 
Piestinis 92 
Pipikai 66 
Pipikas Juozas 66 
Pivoriūnas 207 
Plepas Edvardas 6,16-19 
Poliukaitienė 211 
Popovas 10, 54 
Poška Aleksas 121 
Poškaitė -Kubilienė Alma 121, 123, 131 
Poškos 121 
Potapova Olga 35 
Povilaitis Benediktas, sl.Benis 24 
Pranckūnas Jonas 96 
Prackūnas Pranas 96 
Prapuolenis Algis 215 
Prapuolenis Vincas 215 
Princevas Piotras 26 
Pukinskas Anupras 139-141
Pupeikis Balys, sl.Tauras 9, 91,97
Pupeikytė-Šinkūnienė Bronė, sl.Birutė 90-92, 94, 97
Puprlis Petras 102
Pupelis Vincas, sl.Seniūnas 93,99, 102 
Pūkys 147

Rabačiauskas, žr.Kalpokas Kazimieras 49 
Račkauskas Leonas 106, 109-110, 114
Radžiūnas Pranciškus 153
Ragaišis Antanas 96 
Ramanauskai 46 
Ramanauskas Adolfas, sl. Vanagas 135 
Ramanauskas Kazys 9 
Rasimavičius Petras 51 
Rasimavičius Romas 51 
Raštikiai 212 
Raulynaitis Juozas 183 
Redeckas Kostas 69 
Reide Arnoldas, sl.Vilnis 24
Rekašius Liudas 124-125
Repečkaitės 220 
Ribentropas 64 
Rinkevičius Antanas 50 
Rinkevičiūtė Anfisa 50 
Rokunda 94 
Romanovskis 10 
Rudis Aleksas 38 
Rudzikaitė-Mateikienė Monika 77 
Ruginis 218 
Rutkus Anicetas, sl.Tervinskas 24 
Rutkus Jonas, sl.Jurginas 24-25 
Ruzgiai 13
Ruzgis Janis 13-15-16, 19
Ruzgis Valentina 13, 16, 19 
Ruzgis Vytautas 19 
Ruža 118-119 
Rūta, žr. Krankalytė Alma 
Rūta, žr. Akelaitytė Onutė

Sabaliauskas 41
Saladnikovas 163 
Samsonovas 218 
Samulėnas Kazys 51 
Saulė, žr.Aliukevičius Alfonsas 
Savickas 68 
Savitovas 26 
Semaška 183 
Semaškaitė Janina 3 
Šilinis Voldemaras, sl. Mikus 24, 69 
Simonavičius Pranas 143 
Sinkevičius Vytautas 137, 139, 141
Skribelis 50
Skrodis 50 
Skukys Antanas S 
Skunčikas Antanas, sl.  Kaltas 115, 117, 119 
Sliesoraičiai 216, 220 
Smelteris Viktoras 8 
Sniečkus 203 
Sokolovas 14-15, 115 
Stalinas 72, 149, 173-174, 210, 223, 228 
Starkus 61 
Styra Alfonsas 51 
Stočkus 37 
Stolypinas 59 
Stratavičius 214 
Streikus Antanas 9-10 
Streikus Juozas 6, 9, 11-13, 15-19,91-92, 97 
Struopas Simonas 66 
Stundžia 92 
Subata Jonas 93 
Sukauskas Bronius 35 
Sužiedėlienė Juzė 220 
Sužiedėlis 212 
Svilas Ričardas 176

Šakys Jonas 51
Šakys Petras 51 
Šaltis Jonas 51 
Šarkus Juozas 134-135 
Šarūnas, žr.Petrauskas Bronius
Šedys Jonas 54, 56
Šeškauskas Antanas 35 
Šeškus Bronius 38 
Šiaučiūnas Alfonsas 51 
Šiaulanskienė 217 
Šidlauskas Jonas 44 
Šileikis 107 
Šilingas Stasys 80 
Šimėnas 38 
Šinkūnai 231 
Šinkūnaitė Rimantė 230 
Šinkūnas Juozas 230 
Šiupinys Karolis 38 
Šiurkus Telesforas 159
Škelė 10
Škelė Alfredas, sl.Džonis 24
Šuminaitės 118 Šūsnys 42

Taraldžiai 79
Tigras, žr. Čepukonis Vaclovas 
Timofejevas 38 
Timšanas Kuris 12 
Tonkūnas Juozas 80 
Tumas-Vaižgantas 54-55 
Tumėnas Anatanas 92 
Turkovas Emeljenas 50 
Turkovas Panfilas 50

Untulis Stasys 227-228, 230-231
Untulytė-Žiukienė Viktorija 228 
Upskus Karlis 14-15 
Urbonas Stasys 8-9, 12,15, 20
Utkinas 140

Vaičekauskas 41 
Vaičėnas Balys, sl.Liubartas 18,90, 93-94, 96-97
Vaičius Ulijonas 76
Vaičiuvienė Ona 76 
Vaitiekonis Linas 49 
Vaitkus 135 
Vaivoda Olga 13 
Valentėlis Ernestas 49 
Vanagas, žr.Ramanauskas Adolfas
Vanda 84
Varnaitė-Paškevičienė Anelė 82, 89
Vasilevskis Janis 11, 16, 28
Večerskis 159 
Velička Dionizu 88 
Veliniškiai 214 
Verasko Liudmila 171 
Vėtra, žr. Akelaitis Kazimieras
Vilutis Vytautas 79
Virbickas 38 
Vitola Ausma 8 
Vytenis 159 
Voroninas 26

Zaborskaitė Stasė 67, 70
Zaleckas 221 
Zaremba 187 
Zarembaitė Danutė 139, 153
Zarembaitė Onutė 139
Zarembaitės 142 
Zauka Bronius 54 
Zichmanis Modris 23-24 
Zinkovas 224-225 
Zoluba Albinas 75 
Zoluba Juozas 51 
Zovė Feliksas 78 
Zujanas 8 

Žaibas 135 
Žemaitis Liudas 163 
Žemaitukas Juozas, žr.Kalpokas Kazimieras 
Žėkas Eugenijus 55 
Žilinskaitė Marijona 114 
Žilys Albertas 55 
Žukauskas Adolfas 69, 98-102, 104
Žukauskas Vytautas 99, 102