ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abakumovas 76
Abišala Aleksandras 68 
Abloževičiai 36 
Abloževičienė Marija 62-63 
Abromas Alfonsas 97 
Abromas Fabijonas, sl.Pušelė 89, 100 
Alejūnienė Anelė 143 
Alekna Jurgis 163 
Algimantas, žr. Miliulis Aleksas 
Aleksandras, žr. Robertas Gedvilas 

Altaravičius Jonas, sl.Nykštukas 86,92, 99
Ambrazaitienė 94
Ambrazaitis Juozas 119,121,131 
Angis, žr.Kasperavičius Juozas 
Anton, žr. Pavalkis Algirdas-Antanas 
Anusaitis Zenonas 187 
Apsarskienė Marytė 160 
Aras, žr. Bielskis Petras 
Armolis Cezaris, sl.Cezaris 151 
Armonas Antanas, sl.Tigras 95-96 
Arūnas, žr. Norkus Jonas 
Augis Juozas 143 
Augūnas Algimantas 178 
Aurys, žr.Jokubauskas-Jonulauskas Jonas

Babilius J., sl.Ridikas, Šarūnas 117
Bacys Jonas, sl.Rimas 122-123,131 
Bagdonas Juozas 163 
Bajoras A., sl.Šarūnas 138
Bakšaitis J., sl. Artojas, Dešrius 112
Bakšys A. 111
Balčinas Petras, sl.Pušis 98
Baltrušaitis Kazys, sl.Povas 138-139
Baltūsis A., sl.Žvejys 108
Balzaitė 156
Banys 138
Baranauskaitė Jadvyga, sl. Varguolė 143
Baranauskas Petras, sl.Šešupė 138 
Barauskas A. 120
Barčas Matas, sl.Jogaila, Audronis 128-129,131
Bardauskienė Jurga 5
Bartašius Zigmas, sl.Gandras 144 
Bartkai 97
Bartkus Petras, sl.Žadgaila, Rimgaila,Sąžinė 107,109,118
Bartulis Stasys 187
Bartušis Antanas, sl. Vytenis 82
Barzda Juozas 21-22, 26-27, 29-30, 32-34, 36-41
Barzdelienė 144
Barzelytė Morta 145
Barzelytės 146
Barzelytė Ona 145
Bateika Zigmas 187
Beita Stasys 200
Beliajev 198
Berija Lavrentijus 105, 114, 116, 192
Beriozka 151
Beržas, žr. Sadauskas Zigmas
Bielskis Bonifacas (ag. sl.Patrijotas) 140 
Bielskis Jonas 140
Bielskis Petras, (ag. sl.Aras) 147
Bijūnas, žr. Keras Jurgis 
Bikinas Pranas 187 
Birgilas Povilas 112 
Birutė 147
Biržietis V. 180, 182,185
Biskis Antanas 187 
Brazaitis J. 178-179 
Briedis Pranas, sl.Jūra 83 
Bučinskai 88 
Bučinskaitė Julija 88 
Bučinskas Bronius 88 
Bučinskas Juozas (Bušininkas), sl. Jurginas 86-87, 99,101 
Bučinskas Silvestras 87 
Bučinskas Vincas 97 
Bučys Česlovas 197 
Budraitis 27-29 
Budrevičius 208 
Budrickas 144 
Butkus A., sl.Vėtra 130 
Butrimas Stasys, sl.Gediminas 97 
Buzas Vytas, sl.Diemedis, Vytautas 156

Caronkus Juozas 143
Chaleckai 73, 76, 135,145
Chaleckas Henrikas, sl.Tigras, Tadas 70, 133,135,143-144,146 
Chaleckas Jonas 133,135 
Chaleckas Vytautas, sl.Chirurgas, Aitvaras, Rimgaudas 70,73,133,135,137, 140,142-143, 146 
Chormauskas 94 

Čekanauskas Česlovas 132 
Čepas, sl.Klevas 83 
Čepkauskas Stanislovas 122-123, 131 
Čeponis J., sl.Tauragis 107,118 
Čereška Adomas 161 
Čereška Albinas 153 
Čereška Balys, sl.Vaidotas 154-157 
Čereška Jonas 153-156,159-161
Čereška Karolis, sl.Sruoga 154, 156, 158-161
Čereška Povilas, sl.Štampas 154-157
Čereška Stasys, sl.Girgždenis 161 
Čereškaitė Apolonija 159-161 
Čereškaitė Bronė, sl.Tulpė 160-161 
Čereškienė-Stalnionytė Emilė 153-154 
Čereškienė-Urbonavičiūtė Emilė 160 
Čereškienė-Urbonavičiūtė Stasė 157 
Čereškos 153-154 
Česevičius 146
Čirbai, žr. Čereška Adomas ir Čereška Stasys
Činikas Antanas 10
Čiūra Antanas 60

Dabašinskas Benedas119, 124,131
Dabašinskas S. 131
Dailidė 142, 143
Daktaras, žr. Kybartas Teodoras
Dambrauskaitė Onutė 96
Dambrauskas Stanislovas 96
Damijonaitis Juozas 186
Danilevičius H., sl.Vidmantas 105,118-119
Dapkienė O. 112
Dargužas Mečys, sl.Aras 98
Dargužytė, žr.Graužinienė Sofija
Daubaras A. 120
Daunys, žr. Slušinskas Antanas
Daunys A. 148
Dekanozovas G. 167-169, 181,184
Dikavičius Česlovas, sl.Maironis 91,98 
Diliai Adolfas 187 
Dilys Adolfas 200
Dobilaitis Stasys, sl.Dobilas 124,131
Dobilas, žr. Dobilaitis Stasys 
Dovydėnas Liudas 166, 178, 180, 182, 185
Drąsutis Kostas 68
Dušanskis Nachmanas 102,113 
Džiugašvilis 192

Eičas Vincas, sl. Laimutis 82,85-87,101
Eidrigai 8
Eidrigevičiai, žr. Eidrigai
Einingis Juozas, sl.Kirgyzas 135

Ėrkis Jurgis 90

Fiodorov 198

Gagarkinas 113
Galinaitis Augustinas, sl.Nevėžis 90, 100
Ganas 151
Garmus Antanas 162-175,178,180-181, 185
Garmutė-Vietrinienė Sofija 178
Gaškaitė-Žemaitienė Nijolė 131,148 
Gaubstys Fridrikas, sl.Vytautas 83, 87, 101
Gaučas 118
Gavienia Simas, sl.Drąsutis, Sakalas 88, 98
Gavrilovas 146
Gečai 150
Gečas Alfonsas, sl.Jogaila 97
Gečas Vladas, sl.Tonis 150-152 
Gedvilas Robertas, sl.Remigijus 88-89 
Gedvilas M. 184 
Geniušas Algis 187 
Genys 94
Genutis, žr. Pavalkis Algirdas-Antanas
Gerulaitis J. 112 
Gintaras, žr. Misevičius B. 
Girdzijauskai 122 
Girdzijauskas J. 122-123 
Girdzijauskas Petras 102, 104,150 
Girdžius Antanas 187 
Giržatas Juozas 143 
Glodenis J. 138
Glušauskas Jurgis 180,182,185
Granitas, žr. Noreika Zenonas 
Graužinienė-Dargužytė Sofija 207,213,221-222, 234
Graužinis Vaclovas 207-208
Gražiūnas A. 179 
Gražys Albinas, sl.Pipiras 160 
Grigai 186 
Grigas Algis 187
Grigonis Leonardas, sl.Užpalis 109
Grinius Kazys 162
Grybinas Aleksandras, sl.Faustas 109
Grunskis E. 148 
Guzevičius A. 166,170 
Gužaitis P. 107
Gužas Vytautas, sl.Kardas 109
Gužauskas Kazimieras, sl.Slapukas 83,87
Gužutis 138

Hitleris 24, 29, 69

Ignas 145-146
Ignatavičius 119 
Ingelevičius Vladas 173-175 
Irtmonas, sl.Žiogas 95 
Isaičevas 114
Ivanauskas J., sl.Vygantas 137

Jagminas Jurgis 143
Jagminas Stasys, sl.Sakalas 142 
Jakas Juozas 90
Jakštaitis Juozas, sl.Kėkštas 129, 131
Jakštas Stasys, sl.Karžygis 97
Jakštavičius, sl.Mažylis 156
Jančas Jonas, sl.Lakūnas 89,100
Janėnaitė Rozalija 7
Jankauskas Jonas, sl.Audronis 147
Jankauskas Juozas 189
Jarmala Stasys, sl.Briedis, Barzda, Audrūnas 132,135-136
Jasaitis 101
Jocys Stasys 5
Jodelė Petras 187
Jogaila, žr. Barčas Matas
Jogminaitė Ona, žr.Stonienė
Jokubauskaitė L. 83 
Jokubauskas-Jonulauskas Jonas, sl. Skroblas, Aurys, Merkys 117-119,131 
Jonaitis Antanas 186 
Jonaitis Zigmas, sl. Vėtra 138,142,146 
Jonelienė J. 90, 96-97 
Juckienė P. 96 
Juknevičius R. 180-181,185 
Jundulas Povilas 78-79 
Juškevičius Juozas 234 
Juozaitis K., sl.Meteoras 137 
Juozaitis 150
Juraška A., sl.Galiūnas 97
Jurgaitis, žr. Ėrkis Jurgis Jurginas 147 
Jurkis Algirdas 192 
Juteriai 11,13 Jūra 94

Kačenauskaitė Irena 5, 43, 50, 61
Kačinskas H. 180,182, 185 
Kadagys, žr.Tamulis Kazimieras 
Kadišas Marius 187 
Kakta Pranas, sl.Šturmas, Šarūnas 89, 100
Kaktai 90
Kaletka Benadas 187
Kalytis B. 113
Kanauka Vincas 174
Kapturauskas Algimantas 70, 73, 133
Karbauskis Feliksas 201
Karnukovas 96
Karpius, žr. Bakšaitis A.
Karpinskas Vaclovas 71, 73, 75
Kasčiukaitytė Bronė 102 
Kasparas Kęstutis 148-149 
Kasperavičius Juozas, sl.Šilas, Visvydas 105,108-109, 118 
Kasputis M., sl.Aidas 127 
Kašėta A. 148 
Katinas Ignas 189
Kaulinis Bronius, sl.Tigras 137
Kaulinytė Emilija, sl.Lakštingala 137 
Kazlauskai 153
Kazlauskas Juozas, sl.Žaibas 138,145
Kedys J.P. 179
Kemeklis Kazys 191
Kelpša Kostas, sl.Naktelė 151
Keras Jurgis, sl.Bijūnas 135-137-138,141,148
Kerstenas 111
Kęsgaila-Kenstavičius Leonas 171-174, 179
Kęsgailaitė-Ragulskienė Vyda 179
Kėkštas, žr. Jakštaitis Juozas
Kimštas J. 109
Kisielius J., sl.Krapikas 124
Kisielius Bronislovas sl.Simas 122-123,131
Kybartas Juozas, sl.Vengras 145
Kybartas Teodoras, sl.Daktaras 137 
Kybartienė Valė, sl.Meilutė 145 
Klara 147 
Klausas 69
Klemanskienė Ona 135
Klemanskis Alfonsas 135 
Klemanskis Antanas 135 
Klemanskis Kazys 134 
Klemanskytė Joana 135 
Klemanskis Stasys 134 
Klikovkin 198
Klimaitis Jonas, sl.Izidorius 135,138
Klusas Mikas 189
Koganas 163
Kolle 162
Kontvainis 18
Korniuščenka 114
Korsakas Pranas 143
Krėvė-Mickevičius Vincas 165, 169,180-181,184-185
Krikščionaitis-Krikščiūnas Juozas 119, 121,131
Krikščiukaitis Kazys 174
Krikščiūnas Vytautas 189
Krukauskaitė Elena 178 
Krūmaitis Stepas 120 
Kubilius Adolfas, sl. Vaišvila 133 
Kučinskaitė Elena, sl.Voveraitė 92 
Kučinskaitė Onutė 187 
Kučinskas Alfonsas, sl.Briedis 92 
Kučinskas Antanas 191 
Kuizinas Aleksas 146 
Kukanauzaitė Leosė
145 Kundrotas Juozas 198 
Kunigonis Alfa 197 
Kuodytė D. 148 
Kuznecovas 197 
Kviaukai 100 
Kviaukas Emilis 89

Lapinas, žr. Slušinskas Antanas
Lapukas V. 141 
Leistrumas 133 
Leninas 173
Leščinskai, žr. Lešinskai
Lesšinskai, žr. Lešinskai 
Lešinskai 101
Lešinskaitė Ona, sl.Akacija 87, 98-100
Lešinskas Juozas 98 
Lešinskienė, Šatkutė Cecilija 
Lėmanas 68-69 
Liepa 140
Liesis Bronius, sl.Naktis
Liniovas G. 113 
Lipskiai 134 
Lipskienė Julija 135 
Lipskis Adomas 135 
Lipskis Viktoras 135 
Liškauskas N., sl.Beržas 160 
Lukas 112
Lukočius Antanas, sl.Rūtelė 91-92
Lukočius Danielius, sl.Maironis 83-87, 91, 99,101
Lukočius Vladas , sl.Mėnulis, Putinas 84-87, 99,101
Lukočius Petras 90
Lukša Juozas, sl.Daumantas, Skirmantas 90,
Lukšys Povilas 108

Machajadnas, žr. Valčiukas Aleksas
Mackėlaitė-Purlienė Apolonija, sl.Rugiagėlė 156
Mačiulienė Bronė, sl.Drąsuolė 144
Mačiulis Jonas 201
Mačiulis Kostas, sl.Kostas, Smauglys 135,144
Mačiulis Stasys 200
Mačiulis Zigmas 186 
Malinauskaitė Aurelija 132 
Mankai 121
Mankus Jonas 119-121,131
Mankus Petras 120 
Markevičius Vytas 196 
Markulis J., sl.Erelis 108 
Marma Alfonsas 187 
Marozas Jonas 92 
Marozovienė Ona 97 
Martavičius L. 113-114 
Marusia 119
Masaitis Simas, sl.Sakalas 88
Maskva 147
Matijošaitis Juozas, sl.Meška 141
Matijošaitis Kajetonas, sl. Vitalijus 138, 142,146-147
Matijošaitis Stasys, sl.Vijūnas 141,146
Matikoniai 161
Matikonienė Elena 160
Matikonis Juozas 153
Matusevičius 186
Matukas Antanas 174
Matulionis Balys 163
Matutis, sl.Lakūnas 83
Matūnaitė Gražina 186
Matūnas 186
Matvejev 157
Maziliauskas 200
Medelis 96
Merkys, žr.Jokubauskas-Jonulauskas Jonas
Meškauskas V. 128,130-131
Micelmacheris 175
Mickelaitė-Purlienė Apolonija, sl.Rugiagėlė 161 
Mickis Pr. 180-181,185 
Miknevičienė E. 178 
Mikuckis 70
Milajus Česlovas, sl.Viktoras 97
Milančiūtė P. 180-182, 185 
Milaševičius Aleksandras, sl.Ruonis 105,142
Mileris Zenonas, sl.Kazas, Aidas 130-131
Miliulienė Ona 88
Miliulis Aleksas, sl.Neptūnas, Algimantas 87-89, 91, 98
Misevičius B., sl.Gintaras 129 
Misiūnas Leonas 137 
Mišeikis Vladas, sl.Tarzanas 83 
Mizgaitis Stasys 187 
Močius J., sl.Šviedrys 118 
Mockus Petras 97 
Mockutė Elena 97 
Mockutė Stanislava 97 
Modelis 34
Mongirdas Vladas 156
Montvydaitė-Giedraitienė Irena 80,101 
Montvydas Vladas, sl.Žemaitis 142 Morkus K. 21, 26, 29, 32-34, 36-37, 41, 47, 52-54
Morkūnas A., sl.Plienas 160
Morkūnas P., sl.Rimantas 111 
Morozovas 175

Narbutas Pranas, sl.Rolandas 102,112
Narkevičius Stanislovas, sl.Patinas 122-123,313
Naujokas Jonas 89, 100
Navickas Antanas, sl.Vilkas, Vanagas 136,139,141-143 
Navickas Jonas 189 
Nisenas 69
Noreika Zenonas 83, 89
Norkus A. 89
Norkus Jonas, sl.Arūnas 137
Norkus Stasys, sl.Jurgis, Sakalas 133, 137,139
Norkus Stasys 187
Norkus J., sl.Auksaplaukis 125-126
Nuobaras J. 113
Nurmis 77

Oksas Antanas 201
Ozbergis Pranas, sl.Drugelis 90,100
Ozgirdai 92, 96
Ozgirdas Jonas 80-81, 84, 87, 91-95

Pakarklis Liudas 187
Paleckienė Elena 144
Paleckis J. 169, 172, 184
Paliulis Ignas 146
Paliulytė Bronė, sl.Gailestinga 145
Paliulytė-Paulauskienė Ona,sl.Linksmutė 145
Paltanavičius Antanas 187
Palubeckaitė Elena 113-115
Palubeckas J., sl.Simas 105,111-115
Palubeckas Vytautas (Vitoldas),sl. Viktoras 130-131
Parnarauskas J. 120,131
Patinas, žr. Narkevičius Stanislovas
Paulaitis P., sl.Aidas 118
Paulikas Z. 83
Pažereckas Juozas 127,131
Pažereckas Stasys 128,131
Pažereckas Vytautas 127,131
Pažereckas Vytautas, sl.Skautas 128,131
Pečiokaitė-Adomėnienė Birutė 235
Pečiukonis Algirdas, sl.Putinas, Poškus156,161
Petkevičius Alfonsas 11
Petkevičius Antanas 8 
Petkevičius Jonas, sl.Varnas Pranas 5, 7-8, 40
Petkevičius Jonas 7
Petkevičius Kostas 7
Petras, žr. Pavalkis Algirdas-Antanas
Petrauskas Jaras 201
Petravičius Petras (ag. sl.Zvejas) 143
Petrikas Antanas, sl.Ryklys 90, 98
Petrikonis Antanas 201
Petronis Simonas 159
Petruitis Antanas 143
Pipras P., sl.Dumčius 83
Pyragius Jonas 70
Plechavičius Povilas 18-19, 29, 32,107, 153
Pocius Leonas, sl.Šilas 90
Poderis Juozas 202 
Poškus Juozas 140 
Potapenko Taras 74-76 
Potašinskas 173 
Povilionis Jonas 201 
Pozdniakovas N.G. 168, 172 
Plutonas 89
Pronskaitis Juozas, sl.Audra 144
Puidokas Alfonsas, sl.Dobilas 93 
Pulkininkas 146
Pupkulis Valteris, sl.Laimutis 97
Purlys Vaclovas, sl. Pasaulis, Krizastinas, Tauras 156,159

Račiūnas Leonas 189
Radzevičius A. 113 
Ramanauskai 96
Ramanauskas Adolfas, sl.Vanagas 109, 111
Raštikis S. 29
Raudys Radislovas 122 
Rimas, žr. Bacys J.
Rimas Jonas 161
Rimas Pranciškus, sl.Rublis 146
Rimdeika Kazys 196
Rimienė, žr. Čereškaitė Bronė 
Rimgaudas, žr. Chaleckas Vytautas 
Ringaila, žr. Bartkus P.
Rymienė Bronė 159 Robinsonas 172
Rokaitis Petras, sl.Mindaugas 90,96-97
Rolandas, žr.Narbutas Pranas
Rombergas Zenonas 68,133
Ruibys Petras., sl.Garbštas 117
Ruigys Alfonsas 201
Rugys 151
Rupšys 138
Ruseckas 21-22
Rūta 151

Sabaitienė Irena 5, 25
Sabonaitis Pranas 187,197 
Sačauskas Alfonsas, sl. Sakalas 83 
Sadauskas Stasys, sl.Bijūnas, Svajūnas 89-90,100
Sadauskas Zigmas, sl.Beržas (ag. sl.Muzikantas) 147 
Sakalas, žr. Norkus Stasys 
Sakalauskas Stasys, sl.Labutis 93 
Saltonas Leandras 40 
Samuolis 15, 20-21 
Savickas Juozas, sl. Jurginas 
Semaška Jonas, sl.Liepa 135,147 
Senis, žr. Veverskis Kazys 
Seržentas Alfonsas 207 
Simas, žr.Palubeckas J.
Simas, žr. Kisielius Bronislovas
Sinycinas J. 113
Sinkevičius Algirdas 68
Skaisgiris Jonas 187
Skrickiai 112
Skrickytė O. 112
Skirmantas, žr. Lukša Juozas
Skroblas, žr. Jokubauskas-JonulausksJonas
Skukauskas Vladas 187
Sližys Pr. 173-174
Slušinskai 120 
Slapšinskas Vytautas 12 
Slušinskas Antanas, sl.Daunys, Žvainys 119-121,131
Slušinskas Antanas, sl.Lapinas 120-131
Slušinskas Jonas 119-120 
Smetona 9, 24 
Sniečkus Antanas 170 
Sokolovas 147 
Songailaitė Sofija 150 
Soročka, sl.Rikis 122 
Spirgys Antanas, sl.Lakštingala 134 
Stalinas 64, 76,.168,173, 230-231, 
Stalnionytė Leonora 154 
Stanionis Juozas 163 
Staniškis Sergijus 111 
Stankevičius Stasys 186 
Stapušaitis Antanas 145 
Starkauskas J. 148 
Stasiūnas Juozas 172, 176 
Stašinskas Stasys, sl.Patašonas 142 
Statkus A. 112 
Steponaitis Juozas 125,131 
Steponaitis Juozas, sl.Ražas 126 
Steponaitis Stasys 126 
Steponaitis V. 130-131,148 
Stirbienė Julija 94 
Stonienė 94
Stonys Antanas, sl.Delfinas 97
Stonys Jonas 97,130 
Stonys Vincas, sl.Žalgiris 91, 93, 95 
Stonkus Stasys 176 
Stoškus A., sl.Raila 120 
Strazdas Kazys 153 
Sruoga, žr. Čereška Karolis 
Stumbras, žr. Šertvytis Algirdas 
Sudeikiai 96
Sudeikis Albinas, sl. Algirdas 96
Sudeikis Antanas, sl.Girėnas 84,93-94, 96
Sudeikis Zigmas, sl.Darius 93-94
Surgaila Juozas, sl.Ramutis 151
Sutkus Mindaugas 187 
Sveikalis Povilas 196

Šaltis Antanas, sl.Šalčiūnas 96
Šatkus Alfonsas, sl.Dobilas 85-87, 99,101
Šatkus Zigmas, sl.Šaltis, Šiaurys 85-87, 98-101
Šatkutė Cecilija 98
Šaulys Kazys 174
Šeinius Ignas 164,169-171, 178-179
Šertvytis Algirdas, sl. Strumbras 77 
Šerkšnys Jonas 189
Šibaila Juozas, sl.Merainis, Diedukas 109,154
Šilas, žr. Kasperavičius Juozas
Šileikis Petras 175
Šimaitis A. 112
Šimanskis Kazys 187
Šimašius Antanas, sl.Radvila 95, 97
Šimkus, žr. Noreika Zenonas
Šimkus Antanas, sl.Tigras 133, 138
Šimolūnas Jonas 174
Šimulis antanas 147
Šiugždinis 196
Šlapšinskas 146
Šlimas Izidorius, sl. Kęstutis 82
Šmygovas 79
Šnėjer 198
Šniras Albinas 161
Šnirienė, žr. Čereškaitė Apolonija
Štampas, žr. Čereška Povilas
Štilpa Vladas 187
Šukienė Ramutė 207
Švedienė, žr.Lešinskaitė Ona

Tamošaičiai 146
Tamošaitis V. 146
Tamulaitis Viktoras 186
Tamulis Kazimieras, sl.Kulkys 125
Tamulis Kazimieras, sl.Kadagys, Perkūnas 125-126, 131
Tamulis Antanas, sl.Uosis 125-126,131 
Tamulytė O. 131 
Tarela Jurgis 159-160 
Tigras, žr. Kaulinis Bronius
Timinskas, sl.Balandis 88
Tiškevičius 106 
Tyrelis 94
Toleikis Antanas, sl.Uranas 90,100
Tonis, žr. Gečas Vladas
Trepkus Irenijus 186 
Trijonis P., sl.Jaunutis 83 
Turauskas A. 148 
Tvarijonas Stasys 114

Ulevičius Bonifacas 148
Urbietis Vladas 143 
Urbikas Vytautas 5, 7 
Urbonas 29
Urbonavičius Pranas 159
Urbonavičiūtė Emilė 157 
Uosis, žr.Tamulis Antanas

Vaičiaitis Pranas 200
Vaičiulis Aleksas, sl.Kęstutis 90, 95
Vaičiūnas, žr.Čereška Balys
Vaidotas, žr. Čereška Balys
Vaineikienė St. 180,182, 185
Vaitkus Bronius 97
Valaitis 119, 122 
Valaitis Bronius 186 
Valantiejus J., sl.Romas 130
Valantinas Valius 189
Valčiukas Aleksas, sl.Machajadnas, Saulius 142,144, 147 
Valionytė Elena 106 
Valiušaitis Vladas 197 
Varkauskienė-Zurzaitė 161
Varnas Pranas, žr. Petkevičius Jonas
Varpūnas 147 
Vasiliauskienė Leono ra 144
Vengris Kazys, sl.Prancūzas 135,137-138
Venskaitis S. 89 
Vetrov 157
Veverskis Aleksas 186
Veverskis Kazys, sl. Senis 21, 25, 68
Vėtra, žr. Jonaitis Zigmas
Vidmantas, žr. Danilevičius H.
Vilbasas Petras, sl.Bimbalas 142
Vilbasas S., sl.Šauklys, Voveraitė 144,146 
Vilčinskas Jonas, sl.Algirdas 111 
Vildžiūnas J. 113 
Vilkevičius Jonas 187 
Vilimienė 134 
Vinickis Jankelis 168 
Visvydas, žr. Kasperavičius Juozas
Vitalijus, žr. Matijošaitis Kajetonas
Vitkauskas P., sl.Granitas 147
Vitkus V., Žvirblis 83
Vylius Ignas 69-70 
Vyšniauskas Algirdas 189
Vlasovas 33
Vodeikis Alfonsas, sl.Balandis 137-138

Zacharinas 172
Zagorskis Mečys 187 
Zakšauskienė 230 
Zaskevičius S. 106 
Zujienė Gražina 162 
Zukas Pranas 159 
Zukienė, žr.Čereškienė Emilė
Zurza Juozas, sl.Karpis159,161
Zurzienė-Čereškienė Emilė 161

Žaibas, žr. Kazlauskas Juozas
Žemaičiai 106
Žemaitienė Aldona 5 
Žemaitienė Dalė 161 
Žemaitis    Kazys,sl.Gaubica 142-143
Žemaitis    Jonas,sl. Vytautas, Matas, Tylius 102-103, 105-116, 119, 142
Žilaičiai 130
Žilaitis Gediminas, sl. Mėnulis 129,131 
Žilius 151
Žiliūtė Marytė 111, 113-U5
Žilvitis 151
Žickus S., sl.Vasaris 83
Žukauskas Juozas 125-126,131 
Žukauskas 138 
Žukovskis 70 
Žvainys, žr. Slušinskas Antanas