LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 33 T. 2003 m. - Turinys, metrika

Sergijus Staniškis-Litas, Viltis

ISSN 1392-0421

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS  33

TURINYS

Dokumentai, faktai, komentarai Pietų Lietuva
Partizano mintys apie demokratiją. Parengė B.Šidlauskienė ...................... 7
Vaidoto grupės nežinomo partizano dienoraštis ................................. 29
Vaidoto grupės partizano Broniaus Vasiliausko-Bevardžio dienoraštis.
    Parengė B.Ulevičius ir H.Rimkus ........................................... 37

Rytų Lietuva
Antazavės mūšis; Nežinomo partizano užrašai. Parengė K.Kasparas ............... 63
Atsiminimai, liudijimai Bendrasis pasipriešinimas
Jonas Žičkus. Dar kartą apie Petrą Paulaitį ................................... 76
Petras Girdzijauskas. Dar kartą apie Petrą Paulaitį ir jo laiškus iš Dubravlago 80
Petro Paulaičio laiškai Nijolei Sadūnaitei .................................... 83
Pietų Lietuva
Algirdas Radzevičius-Lapas. Mano jaunystės metai ............................. 111
Rytų Lietuva
Algimantas Morkūnas. Šeimos likimas .......................................... 126
Bonifacas Ulevičius. Viltis žūsta... paskutinis .............................. 160
Kazys Strazdas, Linas Šmigelskas. Alfonsas Saugūnas-Žaibas ................... 180
Jonas Ančerevičius. Vladas Kuročka-Dūdelė .................................... 188
Tremtis, lageriai
Balys Gajauskas. Tolimoji Inta ............................................... 198
Rezistencijos enciklopedijos puslapius verčiant
Anelė Karkauskaitė. Martynas Karkauskas-Dievaitis. Polė Karkauskienė-Dievaitė  203
Birutė Baronienė. Pranas Pavilonis ........................................... 205
Atmintis
E.Vaičėnaitė. Skaudi netektis ................................................ 209
S.K.Žemaitis. Juozas Grušys-Žilvinis (1915-2002) ............................. 211
Laiškai, kronika ............................................................. 218
Asmenvardžių rodyklė ..........................................................227
Vietovardžių rodyklė ......................................................... 236

PDF:   fotografinė kopija: 

Kaunas, 2003

 

UDK 947.45/084/ La-148

ISTORIJOS ŽURNALAS

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas, Povilas Jakučionis, Andrius Dručkus Antanas Lukša (pirmininkas) Augustinas Švenčionis 
Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redakcija

Irma Džiugienė, Violeta Jakučiūnaitė, Vaiva Krikvaitė,

 Bonifacas Ulevičius

IŠLEISTAS RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Dėkojame už paramą

Lietuvių Partizanų Globos Fondui (JAV)

Viršelyje: Sergijus Staniškis-Litas, Viltis

Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 33. □ © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2003. □ SL176. □ Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės ai. 39, 3000 Kaunas, tel. 32 32 14. □ Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 32 31 79. □ Spaudė: spaustuvė "MORKŪNAS ir Ko", Draugystės g. 17, LT-3031 Kaunas. □ Užsakymo Nr.3107 □ Tiražas 2000 egz. 8 sp. 1.

 

SANTRUMPOS

A.    -    apyrašas
a.    -    amžius
a.sl.    -    agentūrinis slapyvardis
apyg.    -    apygarda
aps.    -    apskritis
B.    -    byla
Bb.    -    Baudžiamos bylos
BDPS    -    Bendrasis Demokratinis Pasipriešinimo Sąjūdis
d.    -    diena
dr.    -    daktaras
egz.    -    egzempliorius
eil.    -    eilutė
F.    -    fondas
g.    -    gimęs, gimimo
gen.    -    generolas
GP    -    ginkluotosios pajėgos
GULAG    -    Gosudarstvennoje upravlcnijelagerej - Centrinė SSSR lagerių valdyba, visas kalinimo vietų tinklas
j.    -    jaunesnysis
JAV    -    Jungtinės Amerikos Valstijos
K.    -    Kaunas
k.    -    kaimas
KAM    -    Krašto apsaugos ministerija
KGB    -    Komitet Gusudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas
kpt.    -    kapitonas
L.,l    -    lapas
LAF    -    Lietuvių aktyvistų frontas
LDK    -    Lietuvos didžioji kunigaikštienė
LIT    -    Lietuvos išlaisvinimo taryba
LYA    -    Lietuvos ypatingasis archyvas
LLA    -    Lietuvos Laisvės Armija
LKA    -    Laisvės kovų archyvas
LKP    -    Lietuvos komunistų partija
LSSR    -    Lietuvos sovietų socialistinėrespublika
ltn.    -    leitenantas
m.    -    metai
men.    -    menuo
MGB    -    Ministerstvo GosudarstvenojBezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija
mjr.    -    majoras
mstl.    -    miestelis
MVD    -    Ministerstvo Vnutrenich Del- Vidaus reikalų ministerija
NKGB    -    Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas
NKVD    -    Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas 
Nr.    -    numeris
P., psl.    -    puslapis
p.    -    ponas, ponia
plk.    -    pulkininkas
psk.    -    puskarininkis
r.    -    rajonas
red.    -    redakcija
rn.    -    rinktinė
sl.    -    slapyvardis
sr.    -    sritis
SSRS    -    Sovietų socialistinių respublikų sąjunga
Š.    -    šaltinis
T., t.    -    tomas
TRMA    -    Tremties ir Rezistencijos muziejaus archyvas
V.    -    Vilnius
val.    -    valanda
VGP    -    Vyriausias ginkluotojųjų pajėgų
VLIK    -    Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
vls.    -    valsčius
vnk.    -    vienkiemis
vršl.    -    viršila
ž.    -    žuvęs
žr.    -    žiūrėti