LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 26 T. 1999 m. - Turinys, metrika

ISSN 1392-0421
LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS  26

TURINYS

Dokumentai, faktai, komentarai Pietų Lietuva
Partizanų statutai (2). Parengė Mindaugas Luobikis.......... 5
Bendrasis pasipriešinimas: paskutiniaisiais okupacijos metais
Balys Gajauskas. Laiškai iš Kučino ........................ 19
Atsiminimai, liudijimai Pietų Lietuva
Albina Treigytė. Toks mano likimas ........................ 41
Kęstutis Lakickas. Amžina šlovė didvyriams! ............... 61
Pijus Krušinskas. Pakaunės partizanai ..................... 71
Rytų Lietuva
Laisvės kovos ir tragedijos Biržų rajone. Parengė Erena
Aukštuolienė .............................................. 80

Janina Jalinskaitė-Kluonienė. Kovok! ..................... 102
Referatai, straipsniai
Juozas Matusevičius. Sovietinės valdžios ir okupacinės kariuomenės
padaryta žala lietuvių kultūros paveldui 1940-1941 metais  125

Biografijos
Bonifacas Ulevičius. Kario dalia ......................... 153
Rezistencijos Enciklopedijos puslapius verčiant .......... 162
Atmintis
Petras Girdzijauskas. Kęstutėnų patriarchas .............. 187
Laiškai, kronika Recenzijos
Vidmantas Vitkauskas. Dar viena knyga apie Pasipriešinimo
metus .................................................... 192

Naujos Laisvės kovų archyvo bibliotekos knygos ........... 198

Asmenvardžių rodyklė ..................................... 209

Vietovardžių rodyklė ..................................... 219

PDF:   fotografinė kopija: 

Kaunas, 1999

UDK 947.45/084/
La-148

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS

ISTORIJOS ŽURNALAS

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas, Povilas Jakučionis, Andrius Dručkus Antanas Lukša (pirmininkas) 
Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Modesta Baublytė, Vilija Jakučiūnaitė,Irma Džiugienė, Bonifacas Ulevičius, Vitalija Vitkutė

IŠLEISTAS RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Dėkojame už paramą

Lietuvių Fondui

(Lemontas, JAV)


Viršelyje: Juozas Lukša

Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 26. □ © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. □ SL176. □ Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės ai. 39, LT-3000 Kaunas, tel. 32 32 14. □ Redakcija, Vytauto pr. 46, LT-3000 Kaunas, tel. 32 31 79. □ Spaudė: UAB "Detalė". Spl 98, Savanorių pr.287, LT-3009 Kaunas, tel. (27) 772335; (219) 54212; (257) 52139; (258) 55254. □ Užsakymo Nr. □ Tiražas 2000 egz. 8 sp. 1.

 

SANTRUMPOS

a.    -    amžius

a.sl. - agentūrinis slapyvardis

aps.    -    apskritis

B.    -    byla

Bb - Baudžiamos bylos BDPS - Bendrasis Demokratinis Pasipriešinimo Sąjūdis 

d.    -    diena

dr.    -    daktaras

egz.    -    egzempliorius

eil.    -    eilutė

F.    -    fondas

g.    -    gimęs, gimimo

gen.    -    generolas

GULAG- Gosudarstvennojc uprav-lenije lagerej - Centrinė SSSR lagerių valdyba, visas kalinimo vietų tinklas 

HES    -    hidroelektrinė stotis

j.    - jaunesnysis

JAV    -    Jungtinės Amerikos Valstijos

K.    -    Kaunas

k.    -    kaimas

kap.    -    kapeikos

KGB    -    Komitet Gusudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas

kpt.    -    kapitonas

L.    -    lapas

LAF    -    Lietuvių aktyvistų fondas

LYA    -    Lietuvos ypatingasis archyvas

LLA    -    Lietuvos Laisvės Armija

LLK    -    Lietuvos Laisvės Kovotojai

LKA    -    Laisvės kovų archyvas

LKMA    -    Lietuvos katalikų mokslo akademija

LKP    -    Lietuvos komunistų partija

LKT    -    Liaudies komisarų taryba

LSSR    -    Lietuvos sovietų socialistinėrespublika

ltn.    -    leitenantas

m.    -    metai

mėn.    -    mėnuo

MGB    -    Ministerstvo Gosudarstvenoj

Bezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija 

mjr.    -    majoras

mstl.    -    miestelis

MVD - Ministerstvo Vnutrcnich Del - Vidaus reikalų ministerija 

NKGB - Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas

NKVD - Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas 

Nr.    -    numeris

P., psl.    -    puslapis

p.    -    ponas, ponia

plk.    -    pulkininkas

psk.    -    puskarininkis

pvz.    -    pavyzdžiai

r.    -    rajonas

red.    -    redakcija, redakcijos

rn.    -    rinktinė

rub.    -    rubliai

skyr.    -    skyrius

sl.    -    slapyvardis

sr.    -    sritis

SSRS - Sovietų socialistinių respublikų sąjunga

Š.    -    šaltinis

Šv., šv. - šventas, šventasis

T., t.    -    tomas

TV    -    televizija

V.    -    Vilnius

val.    -    valanda

VGPS - Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų štabas

VLIK - Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

vls.    -    valsčius

vnk.    -    vienkiemis

vršl.    -    viršila