PO TO, KAI RAŠĖME

LKA Nr.12 pastebėtos klaidos:

7 psl. (parašas po nuotrauka) Jonas Čeponis-Tauragis.

64 psl Tauragis-Jonas Čeponis. Turi būti: Juozas Čeponis.

9 psl. Patikslinta kautynių Virtukų miške data: 1945 07 19.

265 psl. Nuotraukoje trečias iš dešinės, priekyje Vytautas Puišys, žuvęs 1951 06 10. Turi būti Jonas Vilčinskas-Algirdas, žuvęs 1953 06.

141 psl. Eigulys Šimbaras. Turi būti Šimboras. Per žeminės užpuolimą, Globių miške 1950 12 12 partizanai nušovė Šimborą, Jurbarko VSM skyriaus viršininką Julių Tuminską ir vilkšunį. Iš partizanų žuvo Marija ir Antanas Šimkai ir Antanas Undraitis-Paganinis, o Fabijonas Norkus-Daukantas išbėgo. Palaikai buvo numesti Jurbarko VRS kieme. Užkasimo vieta nežinoma. Partizanų žuvimo vietoje 1990 12 01 pastatytas kryžius.

144 psl. Kukanauskas-Žaibas, Dikas. Turi būti Izidorius Kukanauskas-Perkū-nas, kilimo iš Naujininkų km.

146 psl. Juozas Kisielius-Gerviukas. Turi būti Juozas Kisielius-Geniukas.

Laisvės Kovų Archyve N r.13 pastebėtos klaidos

124    psl. "Papasakojo Stasys Plienatis-Voldemaras."

Pirmoje pastraipoje, po sakinio "Mūsų buvo apie 12 vyrų" praleistas sakinys- Vadas-Leonas (?) Ivanauskas.

Antroje pastraipoje, trečioje eilutėje išspausdinta "Rimšos nuomone". Turi būti- "Rimšos namuose."

Toliau spausdinama "Be to, jis rūpinosi"... Turi būti- "Bet ir jis rūpinosi".

125    psl. Pirma pastraipa pradedama "Šovė į sargybinį..." Reiktų " vienas mūsų šovė, į

Toliau išspausdinta: 'Tas guli vartosi, laukia..." Turi būti- "Tas guli, vartosi, šaukia.."

Paskutiniai puslapio žodžiai "Polobaukščių kaime žuvo". Turi būti- "Palabaukščių kaime..."

126    psl. Priešpaskutinėje eilutėje rašoma "Stražnys". Turi būti-"Strainys."

128 psl. Supainiotas autoriaus vardas- ne Algirdas, o Juozas Mocius.

Justino Lelešiaus-Grafo dienoraščio klaidų atitaisymas

(Parengė B.Ulevičius)

26 psl. Nuotraukoje pirmoje eilėje 3-as Juozas Armonaitis-Triupas; 9-as Saliamonas Rudzevičius-Žemutis.

31 psl. Nuotraukoje: pirmoje eilėje 2-as Kunigaikščio žmona Elena Bancevičiūtė-Vabalienė, mokytoja; 3-as Žalgirio rinktinės vadas Jurgis Ilgūnas-Šarūnas

35 psl. Nuotraukoje 4-as Alfonsas Arlauskas-Teras; 9-as Jonas Miliauskas-Trenvilis; 10-as Jonas Žiurys-Žilvitis.

153 psl. 5 eil. iš viršaus turi būti: -šiandien ir tu ir daugelis jau būtų pražuvę.

183 psl. 14 eil. iš apačios Vitas Puišys.

187 psl 11 eil. iš apačios Bronius Abramaitis-Abramavičius.

189 psl. 10 eil. iš apačios Albinas Kižinaitis.

189 psl. 14 eil. iš apačios Paželstvos km.

193 psl. 6 eil. iš apačios Juozas Rašytinis.

195 psl. 3 eil. iš viršaus Domicėlė Didžpinigytė.

197 psl. 6 eil. iš viršaus 1944m. gale.

202 psl. 10 eil. iš viršaus Janina Kazelytė.

205    psl. 12 eil iš apačios Kebliškių km.

206    psl. 16 eil. iš viršaus Gulbiniškių km.

208 psl. 15 eil. iš apačios Nykštukas.

211 psl. 11 eil. iš apačios: "Ją sudarė Žalgirio rinktinės Arlausko ir Dariaus-Girėno kuopos ir_."

214 psl. 6 eil. iš viršaus "... J.Krikščiūnu."

223 psl. 15 eil. iš viršaus "... atvežtas į Prienus."

167    psl. 1 eil. iš apačios Šarvas, tai Jurgis Račyla g. 1917m. Požėrų km., Veiverių valsč., Marijampolės apskr. Lietuvos kariuomenės puskarininkis, partizanas nuo 1944m. rudens, 61 kuopos vadas. 1947m. rudenį paskirtas 62 kuopos vadu. Žuvo 1947 12 24 Šilėnų km., Veiverių valsč., Marijampolės apskr. Partizanai su ryšininkais 1948m. pradžioje išvogė užkastą Šarvo lavoną ir palaidojo Digrių km. kapinėse.

168    psl. iš viršaus Stasys Jakštavičius-Katinas, Diedukas g. 1912m. Ju-deikių km., Žagarės valsč., Šiaulių apskr. Vokiečių okupacijos metais tarnavo baudžiamojoje policijoje. Nuo 1944m. pabaigos Arlausko būrio partizanas, nuo 1945m.- būrio vadas. 1946m. būrys įsijungė į Tauro apygardos Žalgirio rinktinę ir Katinas buvo paskirtas Arlausko kuopos vadu. 1947m. pradžioje paskirtas naujai organizuotos Birutės rinktinės štabo viršininku. Pasižymėjo kaip energingas ir sumanus vadas. 1947 09 Kaune pateko į pasalą ir buvo suimtas. Tardymo metu daug išdavė. Jo parodymais 1947 09 24 buvo likviduotas Birutės rinktinės štabas. Žuvo 6 pareigūnai, tame tarpe ir šio dienoraščio autorius. Nuteistas 25 metams kalėti.

LKA Nr. 14 p. 71, lentelės Nr. 2 pastaba buri būti: "realus skaičius apie 25 tūkst".

LKA Nr. 13-14 buvo spausdinama A.Vokietaičio apžvalga "Lietuviškoji rezistencija". Deja, suklydome dėl autorystės-tekstas priklauso K.Drungos-Valiulio plunksnai Atsiprašome skaitytojų ir prašome, pastebėjus klaidų ir netikslumų, rašyti ir padėti atitaisyti