LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 14 T. 1995 m. - Turinys, metrika

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA ISTORIJOS SEKCIJA

     T u r i n y s

DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI
Dalia Kuodytė. Lietuvos Laisvės Armija ir jos reikšmė
      pokario pasipriešinimui ............................................ 5

Lietuvos Laisvės Armijos dokumentų rinkinys (parengė Dalia Kuodytė) ..... 14
Vytautas Indrašius. Pasipriešinimas sovietiniams
      okupantams Zarasų krašte 1944-1945m. .............................. 50

Valdas Striužas. Labanoro girios (Kiauneliškio) kautynės ................ 60
Algis Kašėta. Antisovietinio pasipriešinimo mastai Lietuvoje 1944-1953m . 65
REPRESINĖS STRUKTŪROS
Iš 4-osios Vėtravo divizijos veiklos 1950 metais
      (parengė Juozas Starkauskas) ...................................... 78

Čekistų žvalgybininkų pažyma apie Lukiškių kalėjimą
      (parengė Juozas Starkauskas) ..................................... 119

ANTINACINIS PASIPRIEŠINIMAS
Algirdas Vokietaitis. Lietuviškoji rezistencija.(Tęsinys.Pradžia Nr.13.) 128
ATSIMINIMAI, LIUDIJIMAI, SVARSTYMAI
Juozas Kojelis. Leitenantas Adolfas Eidimtas ........................... 159
LLA Žemaičių legionas. Adolfo Kubiliaus grupė (užrašė Zenonas Jaška) ... 165
Su Adolfo Kubiliaus parašiutininkais (užrašė Zenonas Jaška) ............ 191
Bronius Petkevičius. Generolas leitenantas Motiejus Pečiulionis ........ 199
LITERATŪRINIS PUSLAPIS
Savisaugos batalionų karių laiškai (parengė Rimantas Zizas) ............ 262
SUMMARIES .............................................................. 271
PO TO, KAI RAŠĖME ...................................................... 277
PAVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ ...................................... 278

PDF:   fotografinė kopija: 

LAISVĖS

KOVŲ  ARCHYVAS

14

Kaunas, 1995

UDK 947.45/084/
La-148

Redakcinė kolegija

Balys GAJAUSKAS Česlovas KIŠONAS Antanas LUKŠA

Vyr. redaktorė

Dalia KUODYTĖ

Redakcija

Ona BALČYTIENĖ, Inga BOGOMOLOVAITĖ, Nijolė GAŠKAITĖ, Vilija JAKUČIŪNAITĖ, Kęstutis KASPARAS, Jolanta KASPARIENĖ, Algis KAŠĖTA, Valdemaras MAČIUKEVIČIUS, Dalius STANCIKAS, Juozas STARKAUSKAS, Bonifacas ULEVIČIUS,
Vitalija VITKUTĖ, Regimantas ŽILYS

© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1995

Dėkojame rėmėjams:

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI,
LIETUVIŲ FONDUI ČIKAGOJE

Reprodukcijos Regimanto Žilio

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 14

Eina šešis kartus per metus

SL 176.1995 04 28.18 sp.l. Tir. 5000 egz. Užsakymas Nr. 341
Leidėjas - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.
Laisvės alėja 39, 3000 Kaunas.
Spausdino Adomo Jakšto spaustuvė, Girelės g. 22, 4230 Kaišiadorys.