PAŽINKIME SUSIVIENIJIMĄ LIETUVIŲ AMERIKOJE

Mūsų naujakuriai, patekę į šią šalį, tuo yra laimingesni už kitus savo likimo draugais, kad jie čia iš karto pateko į nusistovėjusį lietuvių ateivių gyvenimą ir rado visą eilę stiprių lietuviškų organizacijų. Šių laikų mūsų ateiviai, patekę į kitus kraštus, turėjo viską pradėti iš naujo. Jungtinių Valstybių naujakuriams— lietuviams lieka tik prisiderinti ir prisidėti prie esamos visuomeninės veiklos ir naudotis lietuviškų organizacijų teikiamom naudom. Tačiau ne visi naujieji ateiviai spėjo gerai pažinti lietuvių sukurtas ir žymių nuopelnų turinčias organizacijas. Tokių organizacijų, kurias arčiau privalu pažinti visiems sąmoningiems lietuviams, be abejo, yra trumpai vadinamas SLA — Susivienijimas Lietuvių Amerikoje.

Kaip ir daugelio lietuviškų užsimojimų iniciatorių ir įkvėpėjų tarpe matome dr. Joną Šliupą, kurio pastangomis Brooklyne buvo sušauktas 1886 metais balandžio 17 dieną lietuvių darbuotojų susirinkimas. Tame susirinkime buvo nutarta sujungti esamas “lietuviškas draugystes” į vieną bendrą organizaciją, kuri bendromis jėgomis veiktų pirmoje eilėje “lietuvybės labui” ir taip pat teiktų lietuviams visokeriopą paramą.

Jau pačioje pradžioje SLA veteranai pasistatė sau didžius ir, atsižvelgiant į anų laikų sunkumus, istorinės reikšmės mūsų išeivijos gyvenime turėjusius tikslus.

Organizacijos kasoje buvo vos šimtas dolerių, o tos kasos valdytojai jau daro nutarimą — leisti knygas, pirmučiausia — lietuvišką gramatiką. Atvažiuodavo anais laikais į Ameriką kaimo berneliai, daugumoje neraštingi. Jiems reikalingos mokyklos. Ir apie jas Susivienijimas galvojo ir dirbo, kiek tik leido anų laikų sąlygos.

Tautiniu žvilgsniu čia lietuviai buvo skriaudžiami. Jie patekdavo į lenkiškas parapijas. Ir lenkai kunigai stengėsi čia baigti lenkinimo darbą, kuris tuo metu kaip tik Lietuvoje sulenkėjusių kunigų buvo varomas. Reikėjo lietuvius ištraukti iš lenkiškųjų parapijų. Manot, tai buvo lengva ? Kaip tik, labai sunku. Nes lenkai darydavo įtakos į vietinius katalikų vyskupus, kad lietuviams nuo lenkų nebūtų leidžiama atsiskirti. Lietuviai išeidami iš lenkiškų parapijų, sumažintų jų pajamas. O ten, kur užkliudomi kišeniaus reikalai, ten lenkų klebonai visados būna jautrūs ... Vienas SLA seimų tada nutarė, kad visos kuopos aukotų lietuviškoms bažnyčioms statyti.

Susivienijimas buvo toji visus bendram darbui jungsianti ir skatinanti lietuvių veiklą organizacija, kuri visais laikais vaidindavo svarbiausi vaidmenį lietuvių viešame gyvenime.

Pakanka tik priminti, jog viename pirmųjų Susivienijimo seimų, būtent 1888 metais Mahanoy City buvo padarytas pasiūlymas įsteigti “viečną nepajudinamą skarbą”, į kurį visi lietuviai nuolatos mokėtų tam tikrą mokestį, o iš jo būtų imami pinigai svarbiems lietuvybės reikalams. Galbūt, kai kas šiandien nusišypsos dėl to “įnešimo” savotiškumo, bet rimtai pagalvojus anų laikų patriotai SLA seime kažin ar tik ne plačiau galvojo .. . negu dabartiniai darbuotojai, kurie lig šiai dienai nesuorganizavo tokio “skarbo, iš kurio būtų lietuvystei pagalba.. .

Šiandien ypatingai mums skamba pirmųjų SLA darbuotojų nusakyti šios organizacijos tikslai. Ten skaitome:

“ ... Kožnas lietuvninkas prigulintis ing Susivienijimą, privalo išlaikyti savo naciją, priduot pagalbą nelaimėje būnančiam savo broliui, vest dievobaimingą gyvenimą ir duot gerą priklodą nuo savęs, taipgi naujai pribuvusiam broliui iš Lietuvos duoti pagalbą”.

Jeigu pridėsim, kad Susivienijmui gali priklausyt įvairių įsitikinimų ir įvairių religijų lietuviai, tai turėsim pilną SLA krypties vaizdą. Jam buvo ir dabar yra visi lietuviai lygūs ir pageidaujami.

Iš senųjų lietuvių laikraščių ir atsiminimų anksčiau čia atvykusių brolių mes žinome, kad pirmieji mūsų ateiviai čia labai nedrąsiai ir nejaukiai jausdavosi. Jie bijojo pasisakyti kas esą ir bijojo viešai lietuviškai prasitarti. Iš čia dalinai ir paeina tolimesnių kartų nutautėjimas.

SLA darbuotojai, tai matydami, darė visa, kad savo brolius padaryti labiau savo jėgom pasitikinčius ir drąsesnius. SLA seimai būdavo didelė visų lietuvių iškilmė. Seimų metu įvykdavo įspūdingi paradai gatvėse ir puošnūs posėdžiai viešbučių salėse. Ypatingai didelės iškilmės buvo surengtos Chicagoje 1906 metais. Eisenoje gatvėse, kaip sako tų laikų laikraščiai, dalyvavo 13 atskirų draugysčių, pati eisena išsitiesė per dešimtį blokų, vienų karietų buvo 70, dvi karietos buvo pakinkytos po ketvertą arklių ... — iškilmingame posėdyje kalbėjo ne tik patys lietuviai darbuotojai, bet ir amerikiečiai politikai.

Būdama nešališka, demokratiniais principai tvarkoma organizacija SLA per visą savo gyvavimą, nors ir daug turėjo kenkėjų, nuolatos augo ir plėtėsi. Ir šiandien SLA kuopas rasime kiekvienoje lietuvių kolonijoje. SLA veikia ne tik Jungtinėse Valstybėse, bet ir Kanadoje. Ypatingai Susivienijimas daug dėmesio kreipia naujakuriams, kurie turėtų šia organizacija plačiau susidomėti. SLA apdrauda yra patikimiausia ir lietuviams paranki.

Pr. Ašoklis

GYDYTOJAI SVEIKINA

Savo gimines, pažįstamus, draugus ir pacijentus su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir

NAUJAIS METAIS sveikina

DR. V. PAPROCKAS

* * *

DR. P. L. BAGDANAVIČIUS

185 Clinton Avenue, Brooklyn, N. Y.

Sveikina visus KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

** *

DR. JANINA SNIEŠKA,

408 Jay St., Brooklyn, N. Y.

Sveikina visus KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir

NAUJŲJŲ METŲ proga

* * *

DR. B. VENCIUSDANTŲ GYDYTOJAS 

499 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Sveikina pacijentus ir pažįstamus ŠVENČIŲ proga