Karys 1971m. 7-8 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7 (1474)  RUGPJŪTIS - RUGSĖJAS – SEPTEMBER  1971 

Jurgis Juodis— Laisvės Auka, aliejus, J. Tamošaičio nuotr. (virš.)

Nr. 8 (1475)  SPALIS – OCTOBER 1971 

D. Armalis — Šaulių Kultūrinę savaitę Dainavoje užbaigiant, birželio 20 d., pagerbiami 1941 m. žuvę sukilėliai. Iš k.: F. Blauz-dys, I. Sventickaitė, L. Šulcas, J. Beržanskaitė, J. Šostakas ir skautas V. Rėklys. (Tautinė vėliava atvežta iš Lietuvos. Manoma, kad buvo Laisvės kovotojų mūšių laukuose.) — Viršelis

   T U R I N Y S

Jonas Rūtenis — Antroji Intrada

J. Miškinis — Rugsėjo Aštuntoji

D. Stasiulis — Delegacija Kybartuose

J. Rapšys — Vokietijos 1939-1945 m. karo aviacija

K. Škirpa — 5 DLK Kęstučio pulko kovos

Kalpas Uoginius — Lietuvos policija okupacijos metu

TREMTIES TRIMITAS

V.Tylonis — Ideologinės apraiškos

J. Šepetys — Šaulių paskirtis tremtyje

V. Mingėla — Amerikos lietuvių parama šauliams

K. Daugvydas — Šauliai Nepriklausomybės kovose

J. Narūnė — Prasminga mūsų jaunystė

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Karinės Žinios

Kronika

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITTS “Tremties Trimitas”
S. KAUNELIENĖ “šaulė Tremtyje”

BALYS BRAZDŽIONIS "Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje”
BRONIUS BALČIŪNAS “Karinės Žinios” 

Leidžia : L. V. S. RAMOVĖ N.Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore — M. ŠIMKUS,
 Chicago J. STANKŪNAS,
Cleveland F. EIDIMTAS,
Los Angeles O. ŽADVYDAS,

Australą— V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

BOSTON, MASS. — S. J. Minkus
CHICAGO, ILL. — L. Griauzdė, “Gifts International”, “Parama”
ETROIT, MICH. — V. Perminas
GRAND RAPIDS, MICH.—J. Belinis
LOS ANGELES, CALIF. — V. Prižgintas
WOODHAVEN, N.Y. — “Romuva”
WATERBURY, CONN. — “Spauda”

KANADOJE

HAJVDLTON, ONT. — J. Orvidas
TORONTO, ONT. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
MONTREAL, QUE. — “Parish Library”

ANGLIJOJE

“DAINORA” — 14 Priory Road, Kew Surry

AUSTRALIJOJE

S. Slavickas — 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas — 3 Wall Street, Norwood 5067

Prenumerata JAV-bėse ir užsienyje: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, atskiro nr. kaina — 8ct.

Pinigus siųsti šiuo adresu: KARYS, 916 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 1122 I, U.S.A.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription *8.00 per year. Single copy 80 cents • SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.