Karys 1970m. 9-10 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 9 (1466)    LAPKRITIS - NOVEMBER    1970 

Dail. V. Kosciuška — Generolas Silvestras Žukauskas — (viršelis)

Nr. 10 (1467)    GRUODIS - DECEMBER    1970 

Šalčio sukaustyti Trakų pilies mūrai ... (viršelis)

   T U R I N Y S

J. Mikštas— Lietuvos kovotojui

J. Miškinis— Karžygiai

A. Gustaitis— Radvilo Našlaitėlio žemėlapis

P. Narvydas— Ruošėmės kariauti

A. Skopas— Slaptoji spauda Viešintose

B. B.— Sovietų klaida ties Berlynu?

B. Raugas— Gyventi per mirtį

K. Ališauskas— Žvilgsnis į lietuvių-lenkų karą 1920 m.

K. K. Morkūnas— Paskutinėmis Nepriklausomybės dienomis Kybartuose

B. B.— Revoliucija per koegzistenciją

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠATIS “Tremties Trimitas”
K. KODATIENĖ "Saulė Tremtyje”
BALYS BRAZDŽIONIS “Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje”
BRONIUS BALČIŪNAS "Karinės žinios” 

Leidžia : L. V. S. RAMOVĖ N. Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore — M. ŠIMKUS,
Chicago — J. STANKŪNAS,
Cleve'and — F. EIDIMTAS,
Los Angeles — O. ŽADVYDAS,
Philadelphia — A. IMPOLĖNAS.
Australija — V. ŠALKŪNAS

- PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

BOSTON, MASS. — S. J. Minkus
CHICAGO, ILL. — M. Ambraziejus, “Gifts International”, “Marginiai”, “Parama”
DETROIT, MICH. — V. Perminas
GRAND RAPIDS, MICH.—J. Belinis 
KENOSHA, WIS. — B. Juška
LOS ANGELES, CALIF. — V. Prižgintas
NEWARK, N.J. — Kazys Trečiokas
OMAHA, NEBR. — J. Kantanavičius 
WOODHAVEN, N.Y. — “Romuva” 
WATERBURY, CONN. — "Spauda”

KANADOJE

HAMILTON, ONT. — J. Orvidas
TORONTO, ONT. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
MONTREAL, QUE. — “Parish library”

ANGLIJOJE

“DAINORA” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE

S. Slavickas — 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas —- 3 Wall Street, Norwood 5067

VENEZUELOJE

Kun. A. Perkumas, SDB — Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas


THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”—916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $7.00 per year. Single copy 70 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.