SANTARVĖS KARO MISIJOS LIETUVOJE

POVILAS DIRKIS

Prieš 46 metus, Lietuvai vos spėjus atsikelti iš po Pasaul. karo griuvėsių ir Santarvės karui su vokiečiais pasibaigus, Lietuvą pradėjo lankyti amerikiečių, prancūzų ir anglų misijos. Man, buvusiam tuo metu Kauno Karo Komendantūros karininkui — ūkio pareigūnui, teko su jomis susipažinti, nes reikėjo jas sutikti, apgyvendinti, maistu aprūpinti ir kiekvieną jų iš Kauno išlydėti. Visų misijų buvo vienas ir tas pats tikslas: ištirti Lietuvą ir jai padėti.

1919 m. kovo 15 d. pirmoji misija atvyko iš JAV, vadovaujama majoro Ross ir susidedanti iš narių kpt. E. J. Jenkins, kpt. Hollister ir korespondento E. Tobenkin.

Tų pačių metų gegužės 13 d. atvyko kita JAV misija, davovaujama E. J. Dowley, bei W. Green. Pirmosios uždavinys buvo maisto teikimas, o antrosios — ekonominiai klausimai. Jos nebuvo įgaliotos nei tartis, nei veikti, bet vien tik parinkti žinių santarvės centrui Paryžiuje, patiekiant savo nuomonę ir patarimus, kas, jų nuomone, turėtų būti daroma.

Pirmoji misija Lietuvos kariuomenei yra daug padėjusi maistu. Antrosios patarimu, Lietuva gavo šešių milijonų dolerių vertės Europon atgabento iš JAV turto. Mat, pasibaigus karui, pasiliko daug nesunaudoto maisto, rūbų, avalinės ir amunicijos. Šį turtą gabenti atgal į JAV neapsimokėjo. Tos misijos sprendimu tas turtas buvo duotas pigiausiomis kainomis ir išsimokėtinai.

Tų pačių metų kovo 19 d. į Kauną atvyko Prancūzijos Karo misija, vadovaujama plk. Reboul. Ji buvo žadėjusi pasakišką pagalbą Lietuvai, kad pastaroji galėtų suorganizuoti didelę kariuomenę. Tačiau,iš tų didelių pažadų, primetė likučių penkių milijonų frankų sumai. Žinant tuometinę franko vertę, tai buvo nedaug.

Pirmoji Amerikos Maitinimo komisija su Lietuvos Apsaugos ministerijos štabu, prie ministerijos rūmų Kaune.

Amerikiečiai misijos pareigūnai Lietuvoje.


Vėliausiai į Lietuvą atvyko Anglų misija — 1919 m. liepos mėn., vadovaujama kpt. West ir Brodie. Tos misijos pritarimu, Lietuva iš Anglijos gavo turto už šešiolika tūkstančių svarų sterlingų. Be to, tos komisijos vadovui kpt. G. Brodie tarpininkaujant, tarp lietuvių ir lenkų įvyko laikinos karo paliaubos.

Nors Lietuva dėka tų misijų atkuto, bet su jomis turėjo daug ir vargo, nes reikėjo jas globoti, saugoti ir, kas be ko, joms ir pataikauti.

LIETUVOS IR AMERIKOS RAUDONASIS KRYŽIUS

Lietuvos Raudonasis Kryžius buvo įsteigtas 1919 m. sausio 12 d. Jo valdybą sudarė: dr. J. Alekna, dr. R. Šliupas, prof. J. Makauskis ir dr. V. Ingelevičius. Pradžia jo veiklos buvo labai sunki, nes nebuvo galimybės iš kur gauti vaistų ir tvarstomosios medžiagos. Tarptautinis Raudonasis Kryžius dar vis nenorėjo pripažinti įsisteigusio Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir užtat nėjo į pagalbą. Lietuvos Raudonasis Kryžius pradėjo organizuoti draugiją, išleido atsišaukimą į visuomenę, kad remtų Lietuvos Raudonąjį Kryžių aukomis ir kitokiomis gėrybėmis, kurias būtų galima panaudoti ligoninėse esantiems sergantiems ir Nepriklausomybės kovose sužeistiems kariams. Tačiau ir tos pastangos trūkumų nepašalino. Reikalas išsisprendė tik 1919 m. vėlai rudenį, kuomet į Kauną iš JAV atvyko Raudonojo Kryžiaus sanitarinė misija, vadovaujama dr. Ryan. Ši misija buvo skirta visoms Baltijos valstybėms. Jos nuolatinė būstinė buvo Rygoje Kauno skyriui vadovavo tūlas C. S. Paine. Sanitarinis turtas buvo gabenamas per Berlyną, iš kur dr. Waldas pristatinėjo jį Kaunan. Sanitarinio bei mediciniško turto 1919-20 m. Lietuvai buvo pristatyta už 156,190.99 dolerių.

Apskaičiuojama, kad, bendrai, per visą tą laiką nuo 1919 iki 1922 m. į Baltijos valstybes Amerikos Raudonasis Kryžius pristatė turto už 8 milijonus dolerių.

Dr. Ryan veikla, ypač Lietuvos atžvilgiu, buvo labai nuoširdi ir neįkainuojamos vertės. Dėka suteiktos pagalbos fronte buvo įsteigtos kelios lauko ligoninės, aprūpintos medikamentais, baldais ir net mašinomis. Dr. Ryan Lietuvos vyriausybė, už nuopelnus, buvo apdovanojusi Vyčio Kryžiumi, viena ligoninė buvo pavadinta jo vardu ir jo paveikslas kabojo Karo Muzėjaus didžiojoje salėje greta kitų žymių ir nusipelniusių vyrų.

Dr. Ryan jau 42 metai nebėra gyvųjų tarpe. Jis mirė 1923 m. Persijoje nuo užkrėtimo. Už dr. Ryan vėlę tuo metu Kaune Įgulos bažnyčioje buvo laikomos pamaldos, kuriose dalyvavo vyriausybės nariai ir Kauno įgulos vadovybė, išreikšdami mirusiam geradariui paskutinę pagarbą.

Prancūzų Karo misija Lietuvoje.