Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

   Kpt. R. Paukštaitis, 28 metų amžiaus, jau treti metai kapitono laipsnyje, eina Kanados karinėse jėgose ryšių pulko adjutanto pareigas. Jis numatęs siekti dar augštesnę karjerą.. Linkime jam sėkmės!

   Vincas Gelgotas, buvo parvykęs į Clevelandą pas savo artimuosius atostogų ir po to išvyko į Kaliforniją, kur atlieka karinę prievolę kariuomenės ligoninėje.

—    Linas Stonys, baigęs inžineriją Brooklyne, gavo bakalauro laipsnį ir išvyko savanoriu į marinus karinės prievolės atlikti. Dabar jis yra Pietinėje Karolinoje. Kalėdoms žada atvykti atostogų.

—    Kazys Palšiūnas, aktyvus Omahos ramovėnų skyriaus ir LB narys, paliko ši pasaulį, tesulaukęs vos tik 51 metų amžiaus.

—  Faridas Maslauskas, iš Čikagos, nuo spalio mėn. 15 d. yra pakeltas į korporalo laipsnį. P. A. Maslauskas tarnauja malūnsparnių dalinyje šiaurinėje Karolinoje, tačiau suranda laiko lankyti ir toliau prekybinius mokslus.

—    Petras Rudėnas ilgą laiką tarnavo lietuvių kuopose Vokietijoje, atvykęs į Čikagą, pradėjo verstis radijo ir televizijų amatu.

   Vladas Spirauskas Worchesterio ligoninėje, staiga, mirė. Buvo Lietuvos kariuomenės majoras. Tesulaukė tik 63 metų mažiaus. Paliko tris brolius: Česlovą, Joną ir Juozą.

   Inž. Almantas Melžys atliko karinę tarnybą JAV daliny, Vokietijoje; dabar dirba Patersone, N. J. Jis yra kilęs iš Brocktono.

   Serž. Zigmas Krasauskas, strateginės oro komandos narys, kuri yra pasiruošusi kiekvieną minutę atremti priešo puolimus, dabar yra Bunker Hill, Ind., karo stovyklojse.

   Stasys Karaška dirba RCA žinyboje, o jo du broliai, ltn. Maksimas ir serž. Jonas, tarnauja JAV kariuomenėje, vienas V. Vokietijoje, kitas Korėjoje.

   Vaclovas Zlotoravičlus, Lietuvos kariuomenės majoras, Amerikoje išgyvenęs 13 metų, atsiskyrė iš gyvųjų tarpo Čikagoje.

 B. Vrublevičius, buvęs ilgus metus Prancūzijos Svetimšalių legione, dabar rašo savo atsiminimus “Nepriklausomoje Lietuvoje”, leidžiamoje Montrealyje.

   Kpt. Jonas Petraitis Kauno ligoninėje baigė šios žemės kelionę. Nuo 1941 m. jis buvo Sibire. Grįžo palaužta sveikata. Velionies sesuo, Paltarokienė, gyv. Cicero, o brolis Vytas gyvena Arkansase.

— Dr. Biežis, veiklus Čikagos organizacijų narys, buvęs JAV karys, buvo pagerbtas Imigrantų tarnybos lygos Čikagoje. Jo sūnus žuvo II Pas. kare. Dr. Biežis šiuo metu yra Dainų šventės renginio pirmininkas, kuri įvyks 1966 m. liepos 3 d. Čikagoje.

—    Pfc Stasys Daniliauskas, gyv. Čikagoje, įstojo savanoriu 4 metams į JAV karo aviaciją (Airborne Special Forces). Dabar, kurį laiką, jis bus Oklahomoje, o po kelių mėnesių išvyksta į Pietų Vietnamą.

—    Albertas Kalinauskas, II Pas. ka ro veteranas ir 797 Amerikos Legiono posto vadas, mirė š. m. spalio 4 d. Jis daug darbavosi Wyomingo Klonio organizacijose, LRKSA, Dainos chore ir kt.

—    Tomas Pieža neseniai įstojo į JAV kariuomenę savanoriu. Jis yra žinomų Stasio ir Onos Piežų sūnus.

—    P. Senkus - Senkevičius, buvęs gusarų pulko leitenantas ir Kauno raitosios policijos viršininkas, pasitraukė iš gyvųjų tarpo. Gyveno Toronte.

A. A. PLK. PETRAS KUTKA

1965 m. gruodžio 22 d. St. Charles, III., mirė Petras Kutka, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

Velionis gimė 1897 m. sausio 26 d. Ramualdavo vsd., Debeikių vis., Utenos apskrityje. 1918 m. Vilniuje baigė matininkų mokyklą. Persikėlė į Kauną ir stojo į Lietuvos kariuomenę. Baigė Karo mokyklą, II laidą. Dalyvavo kovose dėl Lietuvos laisvės. 1926 m. baigė Augštuosius Karo Technikos kursus. 1934-1940 m. buvo Karo Technikos dalių štabo viršininku ir lektoriumi Vytauto Didžiojo Augštojoje karo mokykloje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Mokytojavo tremtinių gimnazijose ir 1948-49 m. buvo amatų mokyklos direktoriumi Diepholze. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno St. Charles, III. kartu su šeima.

Lietuvos nepriklausomybės laikais bendradarbiavo karinėje spaudoje. Yra parašęs geležinkelių tarnybos kariuomenei mokyti vadovėlį.

Mirė staiga, širdies liga, 7:30 val. vakaro. Palaidotas Čikagoje, gruodžio 27 d., švento Kazimiero kapinėse.

K. Alš.

A. A. M J R. TEISININKAS MEČISLOVAS REIKALA

mirė 1965 m. gruodžio 21 d. Čikagoje.

Velionis buvo kilęs iš Pagirių valsčiaus, Ukmergės apskrities. Pirmojo Pasaulinio karo metu buvo mobilizuotas į rusų kariuomenę. Betarnaudamas rusų kariuomenėje baigė Karo mokyklą ir tapo pakeltas karininku. Į Lietuvos kariuomenę stojo 1919 metais. Jo brolis Julijonas Reikalą (mirė 1940 m. Šiauliuose) taipogi tarnavo Lietuvos kariuomenėje, yra žinomas Pagirių partizanų vadas 1919 m. ir 4 pėst. pulko vado padėjėjas 1919-1920 m.

A. a. Mečislovas Reikala, kovoms dėl Lietuvos laisvės pasibaigus, pasiliuosavo iš kariuomenės. Kurį laiką buvo Kauno Sunkiųjų Darbų kalėjimo viršininku, vėliau, ilgą laiką, prokuroro padėjėju. Į JAV atvyko iš Vokietijos ir gyveno Čikagoje.

K. Alš.


— Okupuotoj Lietuvoj Sovietai ir po 25 metų vergijos nenustoja žudę lietuvius, ypač partizanus ir buvusius karius. Be keturių Rokiškyje sušaudytų buvusių partizanų, dabar dar nuteisė Česlavą Stašaitį ir Antaną Džiaugį po 15 metų kalėjimo.

   Vladas Ramojus, gyv. Čikagoje, parašė knygą, kurioje sužymėti 130 žuvusieji partizanai tikromis jų pavardėmis, kovoję prieš okupantą tarp 1945-1953 metų. Daug pavardžių nuslėpė, nes bolševikai gali keršyti jų šeimoms. Knyga netrukus išeis iš spaudos.

—    Algis Augaitis dabar atlieka JAV kariuomenėje tarnybą Paryžiuje, kur laisvu laiku ten susieina su lietuvių jaunimu.

—    Ltn. Juozas Kulikauskas sausio mėn. 1 d. Čikagoje šventė savo vedybinio gyvenimo 50 m. sukaktj.

—    Inž. Vincas Dambrauskas yra pakeltas į JAV armijos majorus ir apdovanotas Marshallio medaliu už geriausiai baigtą mokslą JAV generalinio štabo akademijoje. Jis iš 400 laimėjo pirmąją vietą.

—    St. Ripskis, kilęs iš Čikagos, dabar atlieka JAV karinę tarnybą V. Vokietijoje ir yra gavęs leitenanto laipsnį.

—    Kpt. Jonas Šimutis, šiuo metu einąs atsakingas pareigas vienoje Tolimųjų Rytų karinėje aviacijos bazėje, yra pakeltas į majoro laipsnį. Jis yra “Draugo” red. L. šimučio sūnus.

   Kpt. K. Paukštys, žymus veikėjas, staiga mirė Čikagoje. Jis priklausė inžinierių, profesorių, Ramovės ir kt. organizacijoms.

   Juozas Bliujus išėjo savanoriu į JAV kariuomenę. Tėveliai gražiai jį išleido ir linki jam sėkmės. Cicero yra apsilankę atostogom Jonas Gudaitis, Ričardas Kisielius ir Juozas Šumakeris, kurie ilgą laiką kovojo Pietų Vietname ir yra gavę atžymėjimo ženklus.

   Ltn. Audris Endrijonas šiuo metu yra Pleiku bazėje Pietų Vietname. Čikagos birutininkės jį ir kitus ten esančius lietuvius karius sveikino Kalėdų ir N. Metų šventėmis. Jie labai dėkoja sveikinusiems.

Aviacijos kpt. Charles Yerkes, kilęs iš Čikagos, už pasižymėjimus aviacijoj P. Vietname gavo kryžių.

   Dominikas Nargelė, kovojąs P. Vietname, yra pakeltas į kapitonus. Jis tarnauja marinų dalinyje.

   Valteris Milleris,kilęs iš Čikagos, žuvo P. Vietname ties Marble Head kalnu, einant smarkioms kovoms.

   Plk. ltn. Audickas yra P. Vietname, kur daug dirba ir kovoja prieš bolševikus.

—    Aviacijos kpt. Bronius Kuzmickas-Kuzma mirė vos sulaukęs 55 m. amžiaus Naujoje Zelandijoje.

—    Lietuvos kar. majoras Mečys Reikala staiga mirė Čikagoje.

—    Mjr. Antanas Andriūnas, Lietuvos kariuomenės gusaras, mirė Medeline. Kolumbijoje. Jo mirtį daugelis labai apgailestavo, nes ten jis turėjo jojimo mokyklą, kurioj, be lietuvių, mokėsi daug kolumbiečių.

—    Vincas Krilavičius, gerai pažįstamas Worcesterio lietuviams, baigęs augšt. mokyklą, ištarnavo 21 metus JAV kariuomenėje, mirė tesulaukęs vos 48 m. amžiaus.

—    Alf. Milukas, kuris nesenai atvyko iš anapus geležinės uždangos, pranešė, kad Lietuvos gen. Jonas Juodišius mirė vergų stovykloj Sibire, Vorkutoj. Ten mirė gen. Žilys ir mjr. Polujanskas.

—    Kpt. Jonas Algirdas Petraitis, tarnavęs gusarų pulke, mirė Lietuvoje, Kauno ligoninėje 1965 m. spalių mėn. 9 d. Rusams užėjus 1941 m., buvo suimtas ir išvežtas į Sibirą, iš kur grįžo į Lietuvą su visai palaužta sveikata. Velionis paliko seserį Paltarokienę, gyvenančią Cicero mieste ir brolį Vytą, gyvenantį Arkansas.

Kaiserslautern. LB apylinkės branduolį nuo seno sudaro 8593 LS Inžinerijos Tiltų Priežiūros kuopa. Ji šiemet švenčia savo gyvavimo 15 metų sukaktį. Kuopa buvo įsteigta 1950 m. rugpiūčio 24 d. Pirmasis jos vadas buvo kpt. Jonas K. Valiūnas, vėliau kpt. Jonas Baltrušaitis, o nuo 1959 m. sausio 12 d. jai vadovauja kpt. Juozas Venckus.

Nuo 1959 m. kovo mėn. kuopoje veikia Vasario 16 Gimnazijai remti būrelis nr. 70, per tą laiką įteikęs gimnazijai DM 6,470. Šalia būrelio nuolatinių aukų, kuopos vyrai gimnazijai papildomai dar yra paaukoję DM. 825., o naujųjų rūmų statybai DM. 1,200. Ligoniams yra suaukota DM. 3,841.40.

Kuopos sukaktis buvo paminėta lapkričio 26 d., 1965, dalyvaujant visiems nariams.

Lietuviškos dainos ir žodžio koncertai:    Hamburge, Liubecke ir Lebenstedte koncertavo dainininkė Janina Liustikaitė ir deklamatorius Albinas Gedvila. Kadangi parengimai buvo surišti su Lietuvos kariuomenės šventės minėjimu, tai Hamburge atatinkamą paskaitą laikė savanoris - kūrėjas mjr. Juozas Černius, pamaldas atlaikė Osnabruecko lietuvių klebonas kun. Petras Girčius.

Kalavinskas, Vladas mirė 1965 m. gruodžio 7 d. Kaiserslauterne, kur tarnavo latvių LS kuopoje. Buvo gimęs 1921 m. lapkričio 18 d. Atliekamu laiku gražiai drožinėdavo lietuviškus kryžius.

Lukšaitis Bronius mirė 1965 lapkričio 4 d. Mainze. Pastaruoju metu dirbo 2040 LS kuopoje Darmstadte, o iki šių metų pradžios tarnavo karininku 4204 LS lietuvių kuopoje Uhlerhome. Lietuvoje buvo 9 pėstininkų pulko leitenantas. Buvo gimęs 1908 m. liepos 7 d. Mockų km., Lazdijų apskr.

Pielikis Vladas mirė 1965 m. rugpiūčio 8 d. Huettenfelde, lietuvių suvažiavime. Palaidotas Schwetzingene, nes ten tarnavo 8591 LS lietuvių kuopoje. Buvo gimęs 1923 spalio 14 d. Adomėnuose.

Skeberdis Stasys mirė 1965 lapkričio 15 d. Muenchene. Buvo gimęs 1890 m. rugpiūčio 1 d. Kilučiuose, Biržų apskr. Nepriklausomoje Lietuvoje dirbo Kauno Savivaldybėje ir kariuomenės intendantūroje. Likosi žmona Kotryna ir PLB Muencheno apylinkės valdybos narys sūnus Emilis su šeima.

(Iš PLB Vokietijos Kr. Vald. Informacijų)