Karys 1963m. 9-10 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 9 (1396)    LAPKRITIS - NOVEMBER    1963 

J. Juodis— Vytis skyde ...Viršelis

Nr. 10 (1397)    GRUODIS - DECEMBER    1963 

J. Rūtenis— Partizanų motinos ...(viršelis)

TURINYS

Balys Auginas — Laisvės šauklys

K. Ališauskas — Lietuvos kariuomenės pirmieji žygiai

A. Budreckis — Lietuvos kariuomenės kūrimasis

O. Urbonas — D. Šiaurės karo frontas Lietuvoje

V. Jonikas — Baladė apie sukilimą

V. Jablonskis — “Nelaimė”

A. Valeška — Mindaugo krikštas (pav.)

Z. Raulinaitis — Hunų žygis į Prūsus

J. Skardis — Pasikalbėjimai su Stalinu

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Kronika

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas —Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas
Administratorius —Leonas Bileris

Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė —Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:

Mike Maksvytis, Chicago, Ill.;
Lionginas Leknickas, Cleveland, Ohio;
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.;
Vl. Rušas, Toronto, Ont. Canada;
V. Šalkūnas, Australija

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md. — M. Šimkus
Boston, Mass. — "Baltic Florists” 
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. — H. Naujoks, J. Karvelis, M. Maksvytis, “Marginiai”, K. Rožanskas, J. Virpša.
Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas
Detroit, Mich. — V. Perminas 
Grand Rapids, Mich.— J. Belinis 
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. — P. Saladžius 
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. —J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. — August. Kuolas, V.Rusas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew, Surrey

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas —   9 Cowper Street,St. Hilda, Vic.
A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis— 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
M. Urbonas, 9 Sixth Ave., Woodville Gardens, So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB — Escuelas Prof. Salesianas Avda. Miranda, Boleita, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”—916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.