Karys 1962m. 5-6 - Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 (1382)  GEGUŽIS MAY 1962 

Maironio paminklo detalė ...  viršelis

Nr. 6 (1383)    BIRŽELIS - LIEPA - JUNE    1962 

Ramovės ir Birutės D-jos suvažiavimo dalyviai .... Viršelis

 T U R I N Y S

P. Dirkis — Jubilėjiniai Maironio metai

A. J. Tallat-Kelpša — Tankas

B. Auginas — Paskutiniai žingsniai

P. Mačiulis — Pirmaisiais 2 pėst. pulko metais

V. Kareiva — Kareiviai (novelė)

A. Žygmantas — Pirmoji jūrų galybė—Kreta

P. L. — Prieš trisdešimt metų

K. M. J. Šarūnas — Pirmavimas erdvėje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

E. Čekienė — Birželio prasmė lietuviui

J. Gražulienė — Paskutinis pasimatymas

S. Dirmantas — Kalba iškilmingame posėdyje

Ramovės suvažiavimas

K. Uoginius — Prisimink raudonąjį birželį

P. Genys — Tarnybos Lietuvos kariuomenėje pradžia

Al. A. — Plk. O. Urbonui 70 metų

Kronika

R e d a k t o r i u s —Zigmas Raulinaitis
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas

A d m i n i s t r a t o r i u s —Leonas Bileris
Leidžia —L.V.S. Ramovė New Yorko Skyrius

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginas, V. Augustinas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, J. Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Rūtenis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Vėgėlis, B. Vrublevičius.


Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Justinas Liaukus— Karinės Žinios

ATSTOVAI:
Mike Maksvytis,Chicago, Ill.;
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.;
Lionginas Leknickas,Cleveland, Ohio;
VI. Rušas,Toronto, Canada;
V. Šalkūnas, Australija;
Morkus Šimkus,Baltimore, Md.;
K. Trečiokas,Newark, N.J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. —J. Karvelis, M. Maksvytis, “Marginiai”, J Memėnas, K. Rožanskas Cleveland,
Ohio — V. Ročiūnas 
Detroit, Mich. —“Neringa”, V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis 
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. —P.Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. —J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. —V. Aušrotas, August. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 49 Thomton Avenue, London W, 4

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas — 9 Cowper Street, St. Hilda, Vic.
A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB, Seminario Salesiano Altamira, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”—916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.