TANKAS

Šarvuotos kavalerijos būrys garbės sargyboje    (U.S. Army)

Algis J. Tallat-Kelpša, Captain USA Armor.

1962 metų vasario mėn. KARIO numeryje, Karinių Žinių skyriuje, tilpo komentaras su keletą įdomių pastabų, kurios ne tiek savo teigimais, kiek bendru tonu pranašauja tanko, kaip kovos ginklo, galą. Esą nebėra tokio šarvo, kurio kokiu nors ginklu nebūtų įmanoma pramušti, ir dabar tankas “turįs gelbėtis ne storindamas savo šarvus, bet spartindamas savo greitį ir ugnies jėgą”. Aišku tai yra grynai logiška tiesa, jau paaiškėjusi nuo tų laikų, kai pirmieji tankai, buvo pavartoti kovos lauke. Dabar, praslinkus keliasdešimt metų, visi žinome, ką tankas parodė Antrojo Pasaulinio karo metu, kaip jis tebėra vertinamas šiandien, ir kaip didžiosios kariuomenės rungtyniauja naujų ir tobulesnių tankų išvystyme.

Norėčiau pabrėžti, kad aš pats nesu ypatingas tanko gynėjas, ir net kartais esu kaltinamas kaip “norįs kavalerijai grąžinti arklius” (maloni svajonė) ir, mano nuomone, dabartiniai tankai verkiant prašosi plataus tobulinimo, tačiau reikia skaitytis su faktais, kurie atkakliai rodo, kad tanko dienos, toli gražu, nėra suskaitytos.

Pirmiausia, pabandykime tanką apibūdinti. Tankas faktinai tėra judanti “platforma” pabūklui. Kuo didesnis pabūklas, tuo didesnė tanko ugnies jėga. Kuo judresnė “platforma”, tuo naudingesnis yra pabūklas. Aišku, “platformai” reikia “vežimo” ir įgulos, kurie turi būti pridengti, taigi reikia “skydo” — šarvo. Amžina problema susidaro iš klausimo kaip visa tai išbalansuoti. Dideliam pabūklui reikia didelės “platformos”, didelei “platformai” — sunkaus “vežimo”, o sunkus tankas nėra judrus. Tas pats ir su šarvu: kuo šarvas storesnis, tuo tankas sunkesnis, o judrumas tankui paprastai vertas tiek kiek ir šarvas. Gi, vieni labai vertina šarvą ir pabūklo kalibrą, o kiti judrumą; taigi, gerinant vieną savybę, dažnai nukenčia kita. Todėl nepažeidžiamo tanko nebuvo ir nebus, nežiūrint kaip gerai visos savybės būtų išbalansuotos, tačiau gerų tankų, kaip ir blogų, jau senai netrūko ir netruks..

Toliau, apžvelkime kaip tankas yra vartojamas. Savaime aišku, tanką rasime, beveik be išimčių Šarvuočių dalyse.1 Gi Šarvuočių dalys susidaro iš tankų bei šarvuotos kavalerijos vienetų. Čia minima organizacija yra U.S. Armijos, tačiau tiesioginių panašumų yra visose moderniose kariuomenėse. Pagrindiniai vienetai yra batalionai. Tankų kuopa turi 17 tankų; batalione yra 3 ar 4 tankų kuopos. Tankų batalionai organiškai priklauso divizijoms, išskyrus paskirus batalionus priklausančius korpams, kurie, tačiau, kovos uždaviniams, paprastai, irgi būna priskiriami kitų dalių, dažniausiai divizijų, rėmimui. Šarvuotoje divizijoje randame keturis tankų batalionus, vieną šarvuotos kavalerijos batalioną, keturis šarvuotų-motorizuotų pėstininkų batalionus, keturis šarvuotos-motorizuotos artilerijos batalionus, bei kitus remiančius ir tarnybos dalinius (inžinerijos batalionas, ryšių batalionas, aviacijos kuopa, ir t.t.). Pažymėtina, kad pulkai nebeegzistuoja, išskyrus tradicinius dalinių pavadinimus; batalionai tiesioginiai priklauso divizijoms ir kiekvienam kovos uždaviniui yra priskiriami prie vienos iš “kovos komandų” balansuojant šarvuočius, pėstininkus, ir artileriją, pagal esamą reikalą. Šiuometinėje pėstininkų divizijoje randame vieną tankų ir vieną šarvuotos kavalerijos batalioną, bet dabar U.S. Armija pradeda perorganizavimą, po kurio divizijoje bus neaprėžtas skaičius tankų ar pėstininkų batalionų; divizijos pavadinimas priklausys nuo to kas sudarys daugumą, šarvuočiai ar pėstininkai. Žinoma, į kiekvieną diviziją dar įeis artilerijos ir kiti atatinkami vienetai. Visa tai pabrėžia reikalą pritapti prie nuolatos besikeičiančios situacijos, stengiantis išlaikyti judrumą ir organizacijos lankstumą. Tas taip pat rodo, kad pėstininkai, šarvuočiai, ir artilerija vienas be kito neapsieina, ir kad tankų parama yra reikalinga vis didesnėse proporcijose.

Didelį Šarvuočių dalių nuošimtį sudaro šarvuota kavalerija. Bendrai paėmus, bet koks šarvuotos kavalerijos dalinys turi didesnę ugnies jėgą negu atatinkamo dydžio kitos ginklo rūšies dalinys; vietoje arklių, net ir pats mažiausias kavalerijos vienetas - būrys, turi tankų, artilerijos, ir motorizuotų šaulių elementus. Kavalerijos būryje randame motorizuotų žvalgų skyrių (4 kulkosvaidžiais ginkluoti džypai), tankų skyrių (2 tankai), šarvuotų pėstininkų grandį (1 šarvuotis), ir mortyros grandį (1 šarvuotyje įtaisyta 4.2” mortyra). Kuopoje yra trys toki būriai, o batalione, pagal paskirtį, būna 3 ar 4 kuopos. Šarvuotoje kavalerijoje dar tebėra pulkas kaip taktinis vienetas (paprastai priskirtas prie korpo), nes faktinai tai yra miniatiūrinė šarvuota divizija. Tokiame pulke yra trys batalionai, ir kiekviename jų, be trijų kavalerijos kuopų, dar būna nuosava aviacijos kuopa2 Tokiame pulke yra trys batalionai ir kiekviename jų, be trijų kavalerijos kuopų, dar yra po vieną tankų kuopą ir 105 mm šarvuo-tų-motorizuotų gaubicų bateriją. Be to, pulkas turi savo nuosavą aviacijos kuopą. Ir čia, nors tankai skaičiumi nesudaro daugumos, ir turi būti remiami kitų ginklų, jie vistiek sudaro šarvuotos kavalerijos stuburkaulį.

šarvuotos kavalerijos tankai žygyje    (U.S. Army)

 

Naujoji 155 mm M 196 šarvuota - motorizuota amfibinė gaubica    (U.S. Army)

 

Naujasis lengvas plaukiantis šarvuotis M 114, numatomas ¡vesti šarvuotos Kavalerijos dalyse. (U.S. Army)

 

Amfibinis šarvuotis M 113, šarvuoty pėstininkų, kavalerijos, štabų kilnojimui, tinka sunkvežimio ir ambuiansodarbui.   (U.S. Army)

 

Kaip bežiūrėtum, be tanko neapsieinama. Tiktai tankas sugeba pristatyti tokią milžinišką ugnies jėgą į pačias priekines kovos linijas. Tegalima nagrinėti tiktai šių dienų tanko savybes ir kokios jos bus išvystytos ateityje.

Modernus šių dienų tankas sveria nuo 35 iki 60 tonų, yra ginkluotas nuo 76 mm iki 120 mm pabūklu, ir dviem ar trim kulkosvaidžiais, kurių bent vienas yra įmontuotas lygiagreičiai pagrindiniam pabūklui, o kitas, dvigubai didesnio kalibro, tanko viršuje. Toks tankas yra aptarnaujamas 4-5 žmonių įgulos. Tokių panašių bruožų tankus vartoja ir U.S. ir Raudonoji armija, o Amerikos, ir Rusijos sąjungininkai tenkinasi senesniais amerikietiškais ar rusiškais modeliais. Anglai ir prancūzai, nors ir dažnai pasirodo su savo naujais modeliais, į gamybą jų beveik taip ir neleidžia. Būtų sunku išspręsti dažnai kylantį klausimą, kurie tankai amerikiečių ar rusų, yra pranašesni. Nors detalės ir skiriasi, ir vieni ir kiti turi panašias ypatybes, kurių taip stengiamasi atsikratyti: svoris yra per didelis, permetimas lėktuvais neįmanomas, tankai neplūduriuoja vandenyje, upių forsavimas ne visada galimas. Rusai vartoja didesnio kalibro pabūklus, tačiau tų pabūklų charakteristika ir taikymo aparatūra yra dažnai kritikuojamos; tokios kritikos apie amerikiečių pabūklus gi neatsiranda, o, be to, amerikiečių taikymo aparatūra pasižymi ypatingu tikslumu. Reikia manyti, jog amerikiečių tankai yra pranašesni, nors techniškai ir daug komplikuotesni negu rusų. Jie reikalauja geriau apmokyto personalo, bei daugiau priežiūros; tačiau, iš kitos pusės, beveik visas laisvas pasaulis dar dabar sėkmingai tebevartoja daugiau kaip penkiolikos metų senumo Antrojo Pas. karo gamybos amerikietiškus tankus ir šarvuočius, nors, paprastai, nesugeba ar negali jų prižiūrėti ir remontuoti pagal U.S. Armijos standartus.

Tačiau, kaip tankas atrodys ateityje?

Šarvai priklausys nuo metalurgijos, bei kitų mokslų, sugebėjimo išvystyti naujas medžiagas. Tikimasi, kad netolimoje ateityje šarvas, nors ir sunkiai prašaunamas, bus daug lengvesnis, taip kad tankai bus lengvai transportuojami lėktuvais, bei galės plūduriuoti ir savo jėga plaukti. Pranašaujama, kad tanko paviršių bus galima padengti celių koriu; tos celės tai būtų sprogstami užtaisai, jaučią atlekiantį sviedinį, kurie patys iššautų sunaikindami priešo sviedinį, jam dar nepalietus tanko paviršiaus. Taigi, galimybių netrūksta, ir šarvas, koks jis bebūtų, bus vartojamas įgulos apsaugai, jeigu ir ne nuo tiesioginės ugnies, tai bent nuo atominių ginklų karščio ir radiacijos.

Patranka tikrai neliks pagrindinis tanko pabūklas. Nors įvairios raketos ir nėra dar pakankamai ištobulintos, tačiau aišku, kad greitai atsiras tinkamas ginklas, kurio sviedinį bus galima valdyti ir po iššovimo, kas ne tik palengvins visą šaudymo procedūrą, bet, taip pat, suteiks didesnes galimybes sunaikinti taikinį.

Tanko judrumas bus neribotas. Nors optimistai tvirtina, kad tankas, galės skraidyti bent trumpuose atstumuose, kaip helikopteris, logiškiau atrodo kita galimybė: tai vežimas judąs ant oro sluogsnio pakilęs porą pėdų nuo žemės paviršiaus. Toks autovežimis jau išrastas, ir galimas dalykas, kad ateityje, ne tik tankai, bet ir visi autovežimiai judės be ratų. Toks autovežimis nereikalauja jokio kelio ir juda virš bet kurio paviršiaus, net ir virš vandens.

Tad ateitis, greičiausia, iškels tanką į dar didesnes augštybes. Bet negalima pranašauti greito galo ir šiandieniniam tankui. Tankų vartojimas ne tik nuolatos plinta, bet ir kiti kovos autovežimiai įgauna vis daugiau ir daugiau tanko savybių, t.y. turi vikšrus ir šarvus. Motorizuoti artilerijos pabūklai, nors jau senai varomi vikšrais, visada būdavo atviri, dabar jie jau šarvuoti iš visų pusių. Šarvuotų pėstininkų šarvuočiai taipogi yra pilnai šaruoti “sunkvežimiai” ant vikšrų. Tiesa, palyginus su tankais, šių autovežimių šarvai yra ploni, bet jie vistiek apsaugo įgulą nuo lengvų ginklų, artilerijos ugnies ir atominių ginklų karščio ir radiacijos. Dauguma jų yra gaminami iš aliuminijaus ir yra pakankamai lengvi, kad galėtų sava jėga plaukti. Net ir plačiai mėgiamas džypas U.S. Armijos kovos daliniuose bus pakeistas mažu vikšriniu, keliais kulkosvaidžiais ginkluotu, šarvuočiu, kuris galės pasiekti net apie 60 mylių į val. greitį.

—o—

Kalbant apie tankus, nesinori baigti plačiau nepaminėjus šį tą apie U.S. Armijos šarvuotus autovežimius.

Pagrindinis U.S. Armijos kovos tankas yra, taip vadinamas, Generolo Pattono tipas. Daugumoje tai yra, vadinami, M48 modeliai su 90 mm pabūklu ir benzininiu motoru.Tačiau dabar jau į dalinius yra skirstomas naujas M60 modelis vartojantis naują 105 mm pabūklą ir dyzelinį motorą. Šis naujas pabūklas, bei motoras, gali būti įmontuoti ir į M48 tankus, kas juos automatiškai paverstų naujais modeliais. Pažymėtina, kad U.S. Armija pabrėžia, jog M60 yra tiktai laikinas modelis, gami-

Pattono tipo tankas M 48 A 2

(U.S. Army)

 

Naujas Pattono tankas M 60 su 150 mm pabūklu. Visuose gamybos modeliuosesunk. kulkosvaidis įmontuotas specialiam bokštelyje.    (U.S. Army)


namas tik iš reikalo, ir kad naujas, lengvesnis, stipresnis, ir, reikia manyti, plaukiantis ir dar geriau ginkluotas tankas bus paleistas į gamybą tuojau kai moksliniai tyrinėjimai pasieks Armijos reikalaujamus rezultatus. Pattono tipo tankai pasižymi savo vikrumu-judrumu ir ypatinga optine taikymo aparatūra, kuri turi automatinį kalkulatorių. Be pagrindinio pabūklo jie turi du kulkosvaidžius: vieną .30" kalibro įmontuotą lygiagrečiai patrankai ir .50" kulkosvaidį įmontuotą bokšte, tanko viršuje. Tankas yra aptarnaujamas keturių vyrų įgulos, kurią sudaro: vadas (pagrindinis stebėtojas), pabūklo šaulys, vairuotojas, ir pabūklo užtaisytojas. Įgula tarp savęs susikalba vidujiniu ryšių tinklu, o be to, kiekvienas įgulos narys gali valdyti radio siųstuvus —priimtuvus, kurių paprastai būna bent du. Tankas išvysto virš 70 arklio jėgų ir vartoja pilnai automatinę transmisiją. Be specialaus aprėdo gali veikti iki 4 pėdų gilumo vandenyje ir taipogi įlipti į 60% šlaitą. Greitis — virš 40 mylių. Patton tipo tankai sveria apie 50 tonų ir U.S. Armija juos klasifikuoja kaip vidutinio svorio. Sunkių tankų U.S. Armija nevartoja. Marinų Korpo prašoma Armija buvo išvysčiusi ir pagaminusi sunkų tanką. Armija tebevartoja jį tolesniems bandymams. Marinai nuo jo atsisakė po keletos metų dėl per didelio svorio. Lengvi tankai U.S. Armijoje irgi mažai tebevartojami, nes Patton tankai parodė tiek daug gerų lengvo tanko savybių.

Kai kurie šarvuotos kavalerijos daliniai tebevartoja M41 lengvą tanką, kuris buvo pradėtas gaminti Korėjos karo metu. Jis turi 76 mm patranką ir sveria apie 25 tonas. Šis tankas daugiau nebegaminamas, ir neatrodo, kad U.S. Armija per daug skubėtų įsigyti naujo tipo lengvą tanką, dalinai dėl pasitenkinimo Pattono tipo tankais.

Šalia tanko, U.S. Armija labai plačiai vartoja šarvuotą autovežimį, kuris esmėje yra lyg dėžė ant vikšrų, ir veža į kovą grandį pėstininkų. Jis turi vieną .50” kulkosvaidį; pėstininkai kautynėms turi iš jo išlipti. Šis autovežimis, nors ir šarvuotas, gali sava jėga plaukti. Jis taip pat yra vartojamas pervežti krūviams (pav. šiuo šarvuočiu per upę galima perplukdyti džypą), judriems štabams, ir net kaip ambulansas kovos lauke. Tokie šarvuočiai būna priskirti prie visų šarvuotų pėstininkų dalių.

Motorizuoti artilerijos pabūklai taipogi vis panašėja į tanką. Praeityje, keliais atvejais, gaubicos buvo montuojamos tiesiai į tankus, nors jų paskirtis buvo visai skirtinga nuo tankų pabūklų, ir normaliai, artilerija vartojo atvirus, kad ir vikšrinius autovežimus. Čia reiktų prisiminti, kad tankų pabūklai gali būti pavartoti kaip artilerija, bet tanko sviedinio, turinčio milžinišką pramušamąją jėgą, greitis yra nepalyginamai didesnis už artilerijos sviedinio greitį, todėl šaudant nepaliaujamomis salvėmis, kaip artilerijoje, tanko patrankos vamzdis daug greičiau susidėvėtų. Dėl to artilerijos pabūklai yra paprastai montuojami į specialius autovežimius. Tuo būdu U.S. Armija vartoja motorizuotas — šarvuotas 105 mm, 155 mm, ir 8” patrankas ir gaubicas, kurios yra bent dalinai šarvuotos.

Nauji 105 mm ir 155 mm modeliai (M195 ir M196) jau yra nors ir lengvai, bet pilnai šarvuoti, gali savo jėga plaukti, ir savo išvaizda labai primena tanką.

Be šių autovežimių dar yra visa eilė vikšrinių bent dalinai šarvuotų autovežimių vartojamų begalinei daugybei uždavinių: nuo raketų platformų iki šarvuotų žvalgų “arklių”, kurie kovoje pakeis jau gerokai “apdėvėtą” džypą.

Taigi tankas ir jo “giminaičiai” šiandien viešpatauja kovos lauke. Ir po tiek šimtų metų, išstūmęs seną karžygį arklį, kažin ar tankas kada nusileis kokiam kitam mechaniškam milžinui.

1    Verčiu:    Cavalry — Kavalerija, Infantry — Pėstininkai, Armor — šarvuočiai.

2    Visi organizacijos aprašymai praleidžia štabų ir pagelbines sekcijas bei dalinius neturinčius tiesioginio ryšio su aprašoma tema.

Tankų kuopa — ginkluota M48 Pattono tipo tankais    (U.S. Army)