Karys 1958 m. 3-4

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 3 (1340)  KOVAS MARCH 1958 

Iz. Girtis — Vlado Putvio paminklas atidengtas V. D. Karo Muzėjaus sodelyje 1938 m ..  Viršelis

Nr. 4 (1341)    BALANDIS - APRIL 1958 

Lietuvos bajorai 17 a. gale; tų laikų piešinys iššvedų archyvų ..  Viršelis

 S

O. Urbonas — Karolis XII ir kautynės ties Klišovu 1702 m. *

Lietuvos žemėlapis iš 1635 m. *

H. Apuokas — Mačiau žuvusį Amerikos ltn. S. J. Harris *

S. Jakštas — Stasys Butkus — Sukaktuvininkas *

A. Bernotas — Čypiškė — novelė *

P. Dirkis — Vienos sukakties akivaizdoje *

Poezija:  J. Aistis — Adagio, E. Tumienė — Himnas žemei *

K. Tautkus — Kryžius ir kalavijas *

V. Mingėla — Naujas daktaras T. Žiūraitis, O. P. *

E. Čekienė — Mūsų kūrėjai literatūros vakare *

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Kariai ir Jaunimas

Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Veteranų veikla

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, J. Kiaunė, A. Levickis, Marių Žuvėdra, Nelė Mazalaitė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšanas, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, J. Tumas, O. Urbonas, Kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Šileris *

L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai: Laisvajame Pasaulyje,
Romas Kezys — Kariai ir Jaunimas,
Justinas Liaukus — Karinės žinios, 
L. š. S. T. — Tremties Trimitas. 
Kunigunda Kodatienė—Šaulė Tremtyje

Iz. Girtis — Vlado Putvio paminklas atidengtas V. D. Karo

Muzėjaus sodelyje 1938    m..................................................................... Viršelis

ATSTOVAI: Albinas Baranauskas, Vokietija. Balys Brazdžionis, Chicago, Ill. Andrius Mart, Cieminis, Rochester, N. Y. N. Cininas, Sydney, Australija. Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr. Jonas Citavičius, Cleveland, Ohio. V. Šalkūnas, Australija. Morkus Šimkus, Baltimore, Md. Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas,
Boston, Mass.—“Baltic Florists”,
Brockton, Mass.—A. Mantautas, 
Chicago, III.—J. Karvelis, “Marginiai”, Ramanauskas.
Cleveland, Ohio—V. Ročiūnas,
Detroit, Mich.—VI. Mingėla, “Neringa”, V. Perminas,
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Omaha, Nebr.—Elz. Ribokienė, 
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokos, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius, A. Sabalis,
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas,
London, Ont.—Vyt. Repšys,
St. Catherines, Ont.—J. Vyšniauskas,
Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas,
“Parish Librery”, J. Smolskis. Br. Žolpys,
Montreal, Que.—“Parish Library”,A. Žukas.

ANGLIJOJE:

J.    Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks.
D. Daunoraitė, 49 Thomton Ave., London, West 4, Great Britain.
K.    Rożanskas, 35 Storer St., Nottingham.
Santarvė, 46 Aberdare, Gdns., London. N. W. 6, Gt. Britain.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St..St. Kilda, Vic.
N. Cininas, 97 Boyd St., Cabramatta, NSW.
E. Stašys, 72 Canterbury Rd., Canterbury, Suburb, NSW.
Pr. Zenkevičius, 181 Victoria St.,N. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias, Apartado 369,Caracas, Venezuela. SA.

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas, Kaiserslautern. Postschliessfach 232, W. Germany.


THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents. Entered as second-class matter at the Post Office, Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.