Lietuvos žemėlapis iš 1635 m.

KARIO redakcijos įsigytas Lietuvos žemėlapis, spausdintas 1635 m. Jansoniaus. Smulkesnį aprašymą žiūr. 76 psl.

Žemėlapio deš. apatiniame kampe yra toks jo pavadinimas: (Visi įrašai lotynų kalboje)

Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės ir kitų. šalių prie jos gulinčių aprašymas Šviesiausio ir Kilniausio Kunigaikščio ir pono D. Mykalojaus Kristoforo Radvilos, Olykos ir Nesviežiaus kunigaikščio, Šventosios Romos Imperijos kunigaikščio, Sylovicų ir Miro grafo ir Šventojo Jeruzalės karsto kareivio ir t.t. pastangomis ir rūpesniu į šviesą išleistas.

Viršuje pavadinimo įdėtas paaiškinimas:

Skaitytojui pasveikinimas. Ši Dniepro ruožą kad prie mūsų geografijos lentelės (žemėlapio) pridėtume, du dalykai ypatingai paveikė: pirma, kad šios upės ilgumą parodytume, nes išskyrus Dunojų ir Volgą, kurios tik versmės Europoje yra, taigi ne Europos, bet Azijos upė esanti rodosi, ilgesnės ir didesnės Europa neturi; antra, kad senovinės Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos ribas, ypač Didžiojo Kunigaikščio Vytauto laikais parodytume; šis daugelyje kovų laimingai su totoriais kovodamas, kai kurias tvirtoves, kurių dabar griuvėsiai tebestovi, pastatė ir sutvirtino, kad juo lengviau savo valdžią pratęsti ir priešą toliau nustumti galėtų; kodėl gi toje pačioje lentelėje šio Dniepro ruožo ištisai nepridėjome ta priežastis yra. jog ištęstų mūsų geografijos lentelę, kad Vengrijos, Moldavijos, Transilvanijos ir Valachijos dalį pratęsti ir į lentelę įrašyti turėtume. Naudinga bus skaitytojui, koks yra šios šalies stovis sužinoti. Šalis yra lygi ir derlinga, bet dėl nuolatinių skytų užpuolimų dyka, kurie visada gręsia jos turtams, ir kai kada už Čerkasų nužygiavę

Voluiniją plėšia, daugybe žmonių, turtus jų išplėšę, į vergiją nusivesdami. O grįžtant jiems su grobiu kazokai dažnai sutinka ir visus turtus, jei juos perplaukiančius upę ką randa, atima.

Viršuje, žemiau LIVONIA PARS įrašo paaiškinta:

Lyvai į Lenkijos karaliaus Zigmanto Augusto ištikimybe ir priklausomybę, maskolių ginklų ir tyronijos prispausti, Positolijoj priimami 1552 metais.

Dešinėje nuo to paaiškinimo įrašas:

1569 metais prie Utos pilies nužudyta yra maskolių kariuomenės 30,000 žmonių vadovaujant Sinisciui a. Mykalojui Radvilai Dubingių ir Biržų kunigaikščiui Zigmanto Augusto valdžioje.

Greta jo:

Vitebskas saugiausia visos Lietuvos tvirtovė prieš maskolių puolimus.

Žemėlapio dešinėje viršuje prie Smolensko vaizduo-

Maskolių įsiveržimus, lietuviai sulaiko ir atmuša. jama raitininkų kova ir įrašyta:

Žemiau raitelių:

Šio tilto vieną pusę mūsiškiai, kitą gi maskoliai stato ir taiso.

Ir dar kiek žemiau:

Čia Ostrogo kunigaikščio Konstantino sumušta yra 40,000 maskolių kariuomenė valdant Zigmantui Pirmajam 1504 metais.

(Už vertimą iš lotynų kalbos Redakcija dėkinga p. K. Kepalui).