Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Dr. Balys Marčiulionis, neseniai iš Europos atvykęs ekonomistas, kurį laiką pabuvęs New Yorke, persikėlė į Pennsylvaniją, kur ekonominius mokslus dėstys netoli Pittsburgho esančioje šv. Vincento kolegijoje. Marčiulionis daktaro laipsnį įsigijo Vokietijos universitetuose. Lietuvoje ekonominius dalykus dėstė Šiaulių Prekybos institute.

Plk. Kostas Žukas parašė savo atsiminimų knygą “žvilgsnis praeitin”; knygos kalbą išlygina Stasys Barzdukas; išleis “Liet. enciklopedijos” leidėjas J. Kapočius. Knyga bus tokio formato, kaip Krėvės raštai, turės apie 500 puslapių. Pasirodys apie Naujus Metus.

Buvo pagerbti lietuviai kariai

Amsterdamo Lietuvių Klubas yra įvedęs gražią tradiciją: kiekvienerių metų lapkričio pradžioje pagerbia I ir II Pasauliniuose karuose žuvusius lietuvius karius ir mirusius veteranus, šiemet žuvusius karius pagerbė lapkričio 10 d. iškilmingomis pamaldomis Šv. Kazimiero bažnyčioje. Organizuotai dalyvavo žuvusių karių motinos ir dauguma klubo narių. Be to, atvyko žuvusius ir uniformuotų karių būrys.

“Ramiai! Ginklu gerbk!” pasigirdo būrio vado komanda, ir tuo momentu, kariams lydint, į bažnyčią buvo iškilmingai įneštos JAV ir Lietuvos vėliavos bei du gražūs vainikai.

Famaldas laikė ir trumpą pamokslą lietuviškai ir angliškai pasakė kun. K. Balčys, pažymėdamas, kaip lietuviai turi laikytis lietuviškų tradicijų ir lietuvybės. Bažnyčioje degė tiek žvakių, kiek yra žuvę šios parapijos karių. Po pamaldų kun. K. Balčys skaitė kiekvieno žuvusio pavardę ir po to buvo gesinama viena žvakė. Dalyviams tai padarė didelį įspūdį.

Kariuomenės sukaktis buvo paminėta ir Čikagos lietuvių radijo valandėlių. Per Margučio radiją P. Dirkis lapkričio 21 d. tarė žodį apie karius, o lapkričio 23 d. S. Barčus radijas Lietuvos kariuomenės minėjimui paskyrė 15 minučių. Jos metu gražią kalbą pasakė Balys Brazdžionis.

Juozas Vaičeliūnas, “Tėvynės sargyboje” knygos autorius, kiekvienais metais labai prasmingai sunaudoja savo atostogas ekskursinėms kelionėms ir tuo būdu įsigyja vis daugiau žinių ir patyrimo įvairiose srityse. Vienais metais padarė ekskursinę kelionę į Čikagą, o šiemet buvo nuvažiavęs net iki Miami, Floridoje.

A. a. Frank J. Bernesky,54 metų, II Pasaulinio karo veteranas, gyv. 302 E. Market St., Wilkes-Barre, Pa., mirė spalių 17-tą Sunmount Veterans ligoninėj, Tupper Lake, N. Y.; pašarvotas buvo direktoriaus Leagaus įstaigoje; palaidotas spalių 21-mą iš Švč. Trejybės bažnyčios Luzerne šv. Onos parapijos kapinėse, Lehman. Velionis buvo gimęs Wilkes-Barre, Pa. Jis buvo Pearl Harbcre, kai dėl pasalingos japonų atakos J.A.V. stojo karan. Priklausė prie Wilkes Barre American Legion Post 132. Paliko 3 seseris.

Vienas iš 152 asmenų,kuriems buvo pripažinti laipsniai ir diplomai Western universitete, London, Ont., buvo aviacijos karininkas Eugenijus R. Dzendolet iš RCAF Vancouveryje, B.C., Canada. Eugenijus anksčiau mokėsi Penhold, Alberta, kur gavo aviacijos komandieriaus laipsnį.

Laurynas Vilkas,baigęs tarnybą kariuomenėje, grįžo į namus, 3638 S. Lowe ave. Paskutinius vienerius metus jis buvo Turkijoje, iš kur net keturis kartus telefonu buvo pašaukęs namiškius Čikagoje. Būdamas kariuomenėje, jis turėjo progos aplankyti Afriką, o taip pat Graikiją, Italiją, Šveicariją, Prancūziją.

Atominis karas

Tokia tema lapkričio 9 d. JAV kariuomenės majoras dr. F. Kaunas, Cicero, šv. Antano parapijos salėje skaitė paskaitą.

Pirmiausiai prelegentas nusakė pagrindines žinias iš fizikos apie atominę energiją. Toliau nupasakojo apie nuostolius dviejų pirmųjų atominių bombų, išmestų 1945 m. Japonijoje. Žuvusių 55% buvę nuo smogiamosios jėgos, 30% nuo nudegimų radioaktyviais spinduliais, likę 15% dėl kitų priežasčių. Bet šiuo metu tarp bandomų atomo ir vandenilio bombų Sovietų, Amerikos ir Anglijos, esama ir daug galingesnio veikimo, bet taip pat esama priemonių ir nuo jų apsisaugoti. Pirmoj eilėj gerai apsaugo švinas, gelžbetoninės slėptuvės, vanduo ir visa eilė kitų priemonių. Paskui pademonstravo dvi garsines, spalvotas filmas iš Amerikos kariuomenės atominių pratimų ir pirmos pagalbos suteikimo.

Paskaita buvo pradėta punktualiai skelbtu laiku. Ruošė Bendruomenės apylinkės valdyba. Įėjimas buvo nemokamas. Išsiskirstydami žmonės pageidavo daugiau tokių aktualių paskaitų.

Stepas Paulauskas