Karys 1956m. Nr.1 - Turinys, metrika


 

Dail. V. Raulinaitis — Vytis  ...  Viršelis

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybes kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1317)    SAUSIS - JANUARY    1956

TURINYS

L. S. Ramovės Centro Valdyba — Sveikinimas *

Dr. V. Sruogienė — Kunigaikštis Jonušas Radvila *

M. Jūra — Darbo Karys *

Plk. inž. J. Vėbra — Lietuvos kario gairės ateičiai *

B. Klimas — Kpt. R. Marcinkaus mirtis nelaisvėje *

Z. Raulinaitis — Iš didelio rašto išėjo iš krašto *

V. Mingėla — Vladas Andriukaitis—Andrius Varguolis *

V. Andriukaitis — Svečias iš amžinybės *

Ksenofonas — 10.000 žygis *

V. Augustinas — Vėliavų paradas — nuotrauka *

Tremties Trimitas *

Kariai ir jaunimas *

Karinės žinios *

Karinė spauda *

Kuprinės pabiros *

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

Vinjetės — dail. V. Raulinaitis

Redaktorius Zigmas Raulinaitis Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

*

Administratorius Leonas Bileris *

Leidžia Kario leidykla

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys — Kariai ir Jaunimas,

Justinas Liaukus — Karinės žinios. 

L. š. S. T.— Tremties Trimitas.

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, G. Botyrius, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, V. Karečkaitė, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, J. Lukas, P. Mačiulaitis, Marių žuvėdra, kan. J. Meškauskas, S. Miglinas, J. Mikštas, J. Mikuckis, VI. Mingėla, T. Papartis, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, T. Žiūraitis, O. P.


ATSTOVAI: Albinas Baranauskas, Kaiserslautern, Vokietija. Balys Brazdžionis, Chicago, Ill,Andrius Mart. Ciemi-nis, Rochester, N. Y. Petras Jaudegis, Omaha, Nebr. Vytautas Kamantas, Cleveland, Ohio. V. Šalkūnas, Carlton, Australija. Morkus Šimkus, Baltimore, Md. Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md. K. Bradūnas, Boston, Mass.—“Baltic Florists”, Brooklyn, N. Y.—“Laima”,

Chicago, III.—J. Karvelis, P. švelnis, “Terra” — A. Urbonas, Cleveland, Ohio—V. Rocevičius, Detroit, Mich.—“Neringa”,

Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,

Los Angeles, Calif__V. Prižgintas,

Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, Newark, N. J.—Kazys Trečiokas, Rochester, N. Y.—P. Saladžius, Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,

St. Catherines, Ont.—J. Vyšniauskas, Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės Žiburių” Knygynas, Verdun, Montreal, Que. — "Parish Library”.

ANGLIJOJE;

D. Daunoraitė, 49 Thornton Ave., London, N. W. 6, Gr. Britain.

K. Rožanskas, 4 Bailey St., Old Basford, Nottingham.

Santarvė, 46 Abeidare Gdns., London, N. W. 6, Gr. Britain.


AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda, Vic.

V. šalkūnas, 240 Lygon St., Carlton, N. 3, Vic.

E. Stašys, 17 Beimore Ave., Beimore, Sydney, NSW.

VENEZUELOJE:

Sr. V.Mažeika, Apartado 369, Caracas, Venezuela, SA

VOKIETIJOJE:

Alb.Baranauskas, 2040 Labor Service Co., Kaiserslautern, Postfach 556

Įvairių autorių straipsniai skelbiami KARYJE, nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

KARYS išleidžiamas 10 dienų prieš kiekvieno mėnesio pradžių. Jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją dvi savaites prieš išleidimą.

Rankraščiai redakcijoje nesaugomi.

Prenumerata JAV ir užsienyje: Metams — $5.00, pusm. — $3.00

atsk. nr. — 55c. Skelbimai pagal susitarimą. Pinigus siųsti šiuo adresu:

L. BILERIS, c/o KARYS,

916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U. S. A.

Keisdami adresą nedelsdami praneškite KARIUI, pažymėdami naująjį ir senąjį adresą.

THE WARIOR, magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except August by “KARYS”, 916 Willoughby Avc., Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $5.00 per year. Single copy 55 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.