Karys 1955m. Nr.8 - Turinys, metrika

Viršelyje: J. Matejko, Vytautas Didysis.

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Ameri kos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 8 (1313)  RUGSĖJIS, SEPTEMBER1955

   T U R I N Y S

Dr. V. Sruogienė — Lucko Suvažiavimas     225

M. Rėklaitis — J. A. V. Pėst. Bat. ir Kuopos Organizacija  228

T.  Papartis    —    Išdavikas Gavo Rykščių  233

O.  Urbonas    —    Lietuvos Kavalerija Senovėje  235

V.  Mingėla    —    Žmonių Nuostoliai Karuose     237

V.  Maželis    —    Jogailis Paminklas (Nuotrauka)  239

H. Sienkievičius    —    Kryžiuočiai  240

Marių Žuvėdra — Pergalė be Karžygio  245

J. L. — Tankai Atominiame Kare  243

Karinės Žinios  249

Karinė Spauda  250

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje  252

Kuprinės Pabiros  255

 

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Subscription .5.00 per year. Single copy 50 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION:    680

Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

*

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

*

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis— Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys— Kariai ir Jaunimas,

Justinas Liaukus— Karinės žinios

*

Bendradarbiai

K. Ališauskas, J. Apyrubis, P. Alšėnas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, G. Botyrius, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, V. Karečkaitė, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, J. Lukas, P. Mačiulaitis, Marių Žuvėdra, kan. J. Meškauskas, S. Miglinas, J. Mikštas, J. Mikuckis, VI. Mingėla. T. Papartis, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skaržinskas, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, V. Vilkutaitytė-Gedvi-lienė, T. Žiūraitis, O. P.

*

Administratorius Leonas Bileris *

Atstovai

Albinas Baranauskas,Kaiserslautern, Vokietija.

Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.

Andrius Mart. Cieminis, Rochester. N. Y.

Petras Jaudegis, Omaha, Nebr Vytautas Kamantas, Cleveland. Ohio Morkus Šimkus, Baltimore, Md. Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.— K. Bradūnas, Boston, Mass.— "Baltic Florists”, Brooklyn, N. Y.—"Laima”

Chicago, Ill.— J. Karvelis, P. Švelnis, Cleveland, Ohio — V. Rocevičius. Detroit, Mich.—"Neringa”,

Grand Rapids, Mich.— J. Belinis. Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius, Newark, N. J.— K. Trečiokas, Rochester, N. Y.— P. Saladžius, Waterbury, Conn.— V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.— J. Pleinys,

Toronto, Ont.— V. Aušrotas, A. Kuolas. "Tėviškės žiburių” Knygynas, Verdun, Montreal, Que.—‘‘Parish Library”.

ANGLIJOJE:

Nottingham — K. Bivainis.

London— D. Daunoraitė.

AUSTRALIJOJE:

Carlton, Vic.—V. Šalkūnas.

N. Geelong, Vic.—“L. K. Fondo Sp. Kioskas",

St. Kilda, Vic.— N. Butkunas.

VENEZUELA:

Caracas— Dr. V. Mažeika.

Įvairių autorių straipsniai, skelbiami KARYJE, nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

*

KARYS išleidžiamas 10 dienų prieš kiekvieno mėnesio pradžią. Jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją dvi savaites prieš išleidimą.

*

Rankraščiai redakcijoje nesaugomi.

*

Leidžia Kario leidykla

Prenumerata JAV ir užsienyje:

Metams — $5.00, pusm. — $3.00,

atsk. nr. — 50c. Skelbimai pagal susitarimą.

Adresas:    KARYS, 680 Bushwick

Ave., Brooklyn 21, N. Y.