Kuprinės pabiros

PAVASARĖJANT...

Šypsos saule vis meiliau,
Lyg šelmė mergaitė, 
Brendam ginčuos vis giliau, 
Kelnes pasiraitę.

O politikos bala —
Be galo, be krašto . . .
Bolševikinė smala 
Dergia mūsų naštą.

Meilės mėnuo po dangum,
Skiedra skiedron glaudžias,
O Perkūnas: bum, bum, bum!...
Sumauroja graudžiai.

Ant atomo pyksta jis:
Ką tie, varlės, daro .. .
Peklos atsklendė duris —
Kiek velnių ant dvaro!...

Pats didžiausias — po ūsu,
Aukso epaletais,
Sakosi — draugas visų,
Alkanų, skylėtų.

Jis štai žvalgosi meiliau,
Kur kokia gražuolė,
Pasipuošusi dailiau,
Jo glėbin nepuola.

Čia supliaukši botagu,
Čia vėl laižo ūsą:
Esu tėvas ubagų
Ir gailiuosi jūsų.

Midaus upės pas mane,
Šunys šilkuos miega. 
Juodos ikros kupina,
Pinigų kaip sniego ...

Pažiūrėkit, kiek draugų
Mano batą seka.
Mano saulėj nuo speigų —
Ne vienas apako . . .

Laisvai gimsta čia visi,
Laisvi auga, šoka.
Ir batuoti, ir basi —
Mokesčius sumoka . . .

Pusę svieto jau turiu,
Visur mane myli.
Tiesos durtuvu veriu,
Jei koks aklas tyli.. .

Tuoj sumalsiu į žemes
Kiekvieną pikčiurną!. . .

Ir nueina viens "išmest”
Vodkos gerą “bumą”.

Velnias — velniu ir padvės.
Velniai jo nematė!
Rengias vyrai iš peties
Gaudyti gyvatę.

Nepatogu, kai šliužų
Visur pilna, raitos.
O pavasaris atūš
Toks smarkus, įkaitęs .. .

Mirksi saulė vis meiliau,
Toly — kažkoks rūkas ...
Pakalbėsime vėliau,

Jūsų Dagiliukas

Taikinių nurodymas

Du kariai šokių vakarėlyje:

—    Jonai, einam išvesti šokiui anas dvi merginas.

— Nematau kurias?

— Dešiniau per du pirštus nuo krosnies kėdė, už kėdės — merginos.

—    Kairėje seržantas ruda barzda. — Teisingai!

—    Na, tai eiva.

Kai širdis geidžia...

Gydytojas:

—    Perdaug gausus alaus vartojimas. Tai kenkia širdžiai.

Alkoholikas:

—    Tai kodėl jinai to alaus taip geidžia?. . .

Švietimo pamokoje

Instruktorius:

—    Kokie žmonės dažniausiai nugali visas gyvenime pasitaikančias kliūtis?

—    Šarvuotininkai, — atsako užklaustasis kareivis.

— Tai kuo tu labiau tiki: banku ar savo žmona?...

AMERIKOS LIETUVIAI ROMANUOSE

ŠIRDIES RŪMAI— Tai nepaprastas naujas romanas, kuriame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose... Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdinta; kaina 4 doleriai.

ŠLIUPTARNIAI— pirmutinė tokia teisinga, atvira, įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas, apie Amerikos lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie jų sunkumus, vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio šviesesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai graži spauda; kaina 3 doleriai.

Abidvi knygos sykiu tik už 6 dolerius! Persiuntimo lėšas apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

Vyt. Augustino Lietuvos vaizdų knygą TĖVYNE LIETUVA dar galima užsisakyti, rašant šiuo adresu: Mr. P. Ališauskas,107-17 118th St., Richmond Hill, N.Y. Kaina tik 5 dol., kuriuos siųsti kartu su užsakymu.

KLAIDOS ATITAISYMAS

Šio nr. viršelio 2-me puslapyje, DRAUGO dienraščio skelbime, įsibrovė nemaloni klaida: adreso nr. turi būti ne 2345, bet 2334 So. Oakley Ave.