PASAULIO LIETUVIŲ SPAUDA APIE MŪSŲ KARIUOMENĘ KARIUS IR PARTIZANUS

(1951    periodikos straipsnių bibliografija)*)

*Nors šiemet sukaks jau 12 metų, kai buvau paleistas iš kariuomenės atsargon, tačiau drausme dar užsiliko. Tad ir KA RIO redaktoriaus kvietimą-paraginimą, parašyti mūsų kariuomenę, karius ir partizanus liečiančių straipsnių bibliografija, atlikau skubiai, be eilės. Gal būt dėl Skubotumo atsiras trūkumų. Juos tikiuosi papildyti ateityje, kai KARYJE bus reguliariai dedama tokia pat bibliografija.

Aleksandras Ružancovas,-Liet. Bibliogr. Tanybos Vadovas ir “Knygų Lentynos" Redaktorius

Prieš porą metų pasaulio lietuvių spaudoje tik retkarčiais kada rasdavome šia tema vieną kitą straipsnelį. Vėliau — dažnėjo. Pagaliau 1950 m. stojus savo senojon sargybon mūsų KARIUI — šie reikalai visiškai pasikeitė. Šiandien jau nuolatos, o ypač atitinkamomis progomis, apstu medžiagos šiais mums svarbiais klausimais.

Redakcija

A. D.: Laisvės nevertas, kas negina jos. Darbininkas (JAV), 59/5.

Anaras: Partizanai, tikrovė ir iliuzijos. Naujienos (JAV), 160/1, 4.

Bačiulis, S.: Kaip bolševikai nušovė kpt. Pilvelį. Draugas (JAV), 185/5.

Biržiška, Vaclovas:    Pas generolą Mannerheimą prieš 34 metus. Keleivis (JAV), 12/4; 1831 metų sukilimas Lietuvoje. Keleivis (JAV), 54- 47.

Brazdžionis, P.: Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos. Draugas (JAV), 273/3, 5.

Budrys, Jonas: Apie Klaipėdos ir jos krašto grąžinimą Lietuvai. Nepriklausoma Lietuva (Kanada), Nr. Nr. 6-8; Klaipėdos krašto ir miesto atvadavimas. Nepriklausoma Lietuva (Kanada), Nr. Nr. 2-3; Klaipėdos sukilimas. Naujienos Nr. Nr. 30-31.

Buturlovas, Algirdas:    Pritrūkus šovinių, kariaujama akmenimis. Laiškas iš Korėjos. Dirva (JAV), 47/4.

Girvilas-Matusevičius, K.:    Juozas

Balčiūnas-Švaistas (plk. ltn.) Naujienos (JAV), 94/5.

Grigaliūnas-Glovackis, Vincas, ats. gen.: Pirmuosius mūsų pulkus prisimenant. Draugas (JAV), 125/5; Pradžią kovų su bolševikais prisiminus. Kolumbijos Lietuvis (Kolumbija), 2/9-10; 1919 m. vasario 16 d. A. Panemunėje ir Kaune. Laikas (Argentina), 41/2; Žiupsnelis atsiminimų iš 1919 m. karo su bolševikais. Kolumbijos Lietuvis (Kolumbija) 3/46- 48.

Grigaravičius, Stasys:    Sukilimas Lietuvoje prieš 120 metų. Keleivis (JAV), Nr. Nr. 40-44.

J. Kareivis: Dar dėl lapkričio 23 dienos. Keleivis (JAV), 48/7.

Jakubėnas, Vladas: Pilietybės įstatymas ir tautiniai legionai. Naujienos (JAV), 108/4, 109/4.

Jaunas Kareivis: Lietuvos kariuomenė. Naujienos (JAV), 239/8.

Jonaitis, A., ats. mjr.:    Lapkričio23-ioji. Dirva (JAV), 47/8.

Kareivis-Savanoris: Dėl “Kariuomenės šventės”. Keleivis (JAV), 47/7.

Kerpė, P.: Karininkija ir piliečių pareigos. Lapkričio 23 dienos proga. Keleivis (JAV), 47/4, 48/4.

Klajūnas, Jonas: Karinė žvalgyba. Naujienos (JAV), 113/4, 114/4.

Lanskoronskis, J., plk.: Lietuviškų dalinių steigimas. Draugas (JAV), 274/3.

Lietuvos kariuomenė. Eglutė (JAV), 9/257-259.

Linius, K.: Istorinis paradas Vilniuje. Naujienos (JAV), 277/2.

M. L. S.: Faktai apie Klaipėdos atvadavimą. Naujienos (JAV), Nr. Nr. 129-135.

Misiulis, Vincas, dr.:    Prisimenanta. a. savanorį-kūrėją, laisvės kovų invalidą Joną Karutį. Laisvoji Lietuva (Kanada), 5/10-16.

Mišauskas, R.: Mano pirmas šuolis su parašiutu. Draugas (JAV), 176/5; Parašiutininkai ypatingai paskirčiai. Draugas (JAV), 276/2; šuolis iš lėktuvo į jūrą. Parašiutininko nuotykiai tarp plėšrių žuvų. Draugas (JAV), 293/3.

Mosėdiškis: Lapkričio 23-sios proga. Laisvoji Lietuva (Kanada) 20/1.

Našlaitis, J.: Lietuvos partizanai. Aidai (JAV), 2/72-76.

P. J.buvęs karininkas: Kaip jūs drįstate? Keleivis (JAV), 50/7.

P. L.: Kariuomenės šventės minėjimo prasmė. Margutis (JAV), 11/5-7.

Paulauskas, Stepas: Lapkričio 23 dienai. Nepriklausoma Lietuva (Kanada) 42/5.

Putvytė, Em.: Partizanų ir šaulių vadas Putvis. Draugas (JAV) 200, II d./6.

Rapšys, J. gen. št. plk.: Lietuvos karo aviacija kovoje dėl krašto laisvės. Draugas (JAV), 41/2.

Rastenis, V.: Karys nepilietis. Dirva (JAV), 43/8.

Raštikis, Stasys, gen.:VYTAUTO DIDŽIOJO Karo Muziejus rusų ir vokiečių okupacijų metais. Dirva (JAV), Nr. Nr. 19-34.

Rauklaukis, K.:    Suomių spaudaapie generolą Plechavičių. Darbininkas (JAV), 24/2.

Rėklaitis, M., gen.: Maskvos pasiruošimas 1940 m. okupuoti Lietuvą (atsiminimų žiupsnelis). Margutis (JAV), 4/14-17; Trisdešimt treji metai. Naujienos (JAV), 276/5.

(Bus daugiau)