LIETUVIAI DIDŽIAJAM NEW YORKE

Šiame didžiausiame pasaulio mieste, su daugiau kaip astuoniais milijonais gyventojų, dabartinis apytikris lietuvių skaičius siekia arti 40.000. Didžiausia jų dalis apsigyvenusi Brooklyne, kur šiuo metu spiečiasi visas centrinis veikimas.

Įvairiais etapais ir skaičiais šitame uosto mieste, praplaukę pro Laisvės Stovylą, iš savo vargo ar okupacijų ir priespaudos paliestosios tėvynės, Lietuvos vaikai čia susirado pastogę ir duoną. Jie čia kūrė šeimas, parapijas ir organizacijas savo sielos ir kultūros reikalams.

Jau beveik ištisas šimtmetis, kai New Yorke gyvena lietuviai, tačiau į didesnius, organizuotus vienetus, į pirmąsias savo draugijas jie pradeda burtis tik apie 1870 metus. Tada čia kaip tik buvo atplūdusi didžioji išeivijos banga iš Tėvynės, kur buvo prasidėję persekiojimai už dalyvavimą sukilime prieš rusus. Istoriniai New Yorko šaltiniai prieš 300 metų mini Kurcijaus pavardę, tardami, kad jis buvęs lietuvis mokytojas. Taigi, jei šis ir nebuvo pats pirmasis, tai tikrai vienas pirmųjų mūsų tautos atstovų tada, kai kūrėsi New Yorko miestas.

Dirbdami dažniausiai patį sunkųjį darbą, lietuviai, kaip ir kitos tautybės, per tą laiką prisidėjo prie šio miesto išaugimo. Būdami ištikimi savo naujajai tėvynei, jie mintimis ir darbais visuomet buvo su kovojančia, kenčiančia ir besidžiaugiančia Tėvyne Lietuva. Iš New Yorko uosto, kaip tekančia upe, plaukė jų pagalba Lietuvoje gyvenantiems giminėms ir pažįstamiems, besikuriančiai Lietuvos valstybei. Iš čia plieninio paukščio sparnais prieš 18 metų pakilo Darius ir Girėnas, kaip amerikiečių pasiaukojimo ir meilės jaunajai Lietuvai simbolis. Iš čia šimtai laivų vežė ir atgalios parveždavo tūkstančiuslietuvių, kurie ne tik iš New Yorko, bet ir visos Amerikos, čia savo jaunystę praleidę, jau suaugę ar pasenę, dar grįždavo pasižiūrėti gimtojo krašto.

Antrasis pas. karas, atblokšdamas į Amerikos žemyną apie 35,000 lietuvių, vien New Yorke įkūrė apie 3,000. Tai vis nenutraukiamas broliškos meilės ryšys, kuriuo senieji lietuviai čia juos atitraukė, sudarydami darbo ir buto garantijas. Senoji New Yorko lietuvių šeima pagausėjo ypač kultūros darbuotojais, kurie turės papildyti jau retėjančias senųjų veikėjų gretas.

Šiame skyriuje stengtasi pateikti bent stambesniuosius newyorkiečių veiklos bruožus.

LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS

New Yorke oficialiai pradėjo veikti nuo 1923 m. birželio 1 d., kai Lietuvos vyriausybė Julių Bielskį paskyrė čia pirmuoju Lietuvos konsulariniu agentu. Tų pačių metų liepos 12 d. jis buvo provisionaliai pripažintas JAV State Departamento, o liepos 16 d. įstaiga pradeda veikti 38 Park Row patalpose, New Yorke.

Faktinai J. Bielskis Lietuvą New Yorke jau atstovavo nuo 1921 m., kaip jos įgaliotinis finansų reikalams, o vėliau Lietuvos pasiuntinybės Washingtone įpareigotas vizuoti pasus vykstantiesiems į Lietuvą.

1924 m. kovo mėn. J. Bielskis gauna Lietuvos Respublikos konsulo New Yorke, o 1926 m. Enrikas Rabinavičius — Generalinio Konsulo titulą.

Po E. Rabinavičiaus per 7 metus šiose pareigose buvo P. Žadeikis, vėliau laikinai jas ėjo P. Daužvardis, nuo J. Bielskio čia visą laiką buvęs vicekonsulu. 1936 m. rugsėjo mėn. gen. konsulu paskirtas J. Budrys, kuris ir dabar šias pareigas eina.. Vicekonsulais yra V. Stašinskas ir A. Simutis. Dabartinis Konsulato adresas 41 W. 82 St., New York, N. Y. Šiose patalpose Konsulatas yra nuo 1940 m. spalio mėn. Telefonas,TR 7-4552.

VOICE OF AMERICA

Voice of Americalietuvių skyrių suorganizavo ir transliacijas pradėjo 1951 m. vasario 16 d. Skyriaus vedėjas yra K. Jurgėla, pirma buvęs Informacijos Biuro vedėjas. Jo pavaduotojas J. B. Laučka ir plk.

K. Grinius. Kiti nuolatiniai bendradarbiai:    inž. P. Laba

nauskas, L. Dambriūnas ir dr. V. A. Dambrava.

FREE EUROPE

Laisvosios EuroposLietuvių skyrius pradėjo veikti 1951 m. birželio 1 d. Organizacijos tikslas — bendradarbiaujant su už geležinės uždangos esančių tautų atstovais Amerikoje, su Lietuvos pasiuntinybe Washingto-ne ir visais lietuviais, talkininkauti Centro Komitetui Lietuvos laisvinimo darbe. Skyriaus pirmininkas yra V. Sidzikauskas, sekr. dr. A. Trimakas, ižd. K. Bielinis, nariai: adv. M. Tolišius, dr. Br. Nemickas, adv. Vyt. Vaitiekūnas, J. Audėnas ir Pr. Vainauskas.

N. Y. LIET. TARYBA

New Yorko Lietuvių Tarybą sudaro New Yorke esančios katalikų, tautininkų, sandariečių, socialistų ir nepartinės organizacijos. Taryba pradėjo veikti 1942 m. šūkiu: “Amerikos pergalė, laisvas pasaulis, Nepriklausoma Lietuva!” Kiekviena organizacija Taryboje turi po du atstovus. Tarybos valdybos pirmuoju pirmininku buvo kun. N. Pakalnis; prieš trejetą metų, renkant pirmininką, taikoma, kad juo būtų paeiliui keturių srovių atstovai. Šiemet pirmininkauja P. Mikalauskas, sandarietis.

Lietuviškosios parapijos

Aušros Vartų Parapija,32 Dominick St., New York City, įkurta 1905 m. gruodžio mėn. Pirmasis klebonas buvo Juozas Šeštokas. Pradžioje pamaldos buvo laikomos Švč. Trejybės (airių) parapijos rūsyje, o 1911 m. pastatyta bažnyčia. Vėliau nupirkta ir klebonija. Parapijoje yra darbavęsi šie kunigai: J. Keidošius iš Baltimores, J. Kidyla, S. J., A. Paulėkas, ir keli airiai. Šiuo metu klebonauja kun. Jurgis Gurinskas, 1941 m. atvykęs iš Lietuvos, buvęs Kybartų gimnazijos kapelionas.

Parapija savo metu buvo labai gausi, vėliau sumažėjo, nes, augant New Yorko miestui, žemutinė jo dalis, kur dabar yra parapija, tapo grynai biznio centru. Daugelis gyvenamų namų buvo nugriauta ir jų vieton pastatyti dideli prekybos bei transporto kompanijų namai. Todėl daugelis lietuvių, kaip ir kitų gyventojų, buvo priversti išsikelti. Dabar šiai parapijai priklauso žymi dalis lietuvių, gyvenančių Bronx, anksčiau buvusių šiame rajone. Prie parapijos dabar prisidėjo ir dalis naujai atvykusiųjų, kurie yra apsigyvenę New Yorke.

Apreiškimo Parapija,259 No Fifth St., Brooklyne, anksčiau priklausė vokiečiams, kurie čia parapiją buvo įsikūrę jau 1865 m. 1914 m., vokiečiams jau beveik išsikrausčius į kitas miesto dalis, 1.000 lietuvių pasirašė raštą vyskupijai, prašydami leidimo steigti atskirą lietuvišką parapiją su sava mokykla. Tais pačiais metais parapija pavesta lietuviams, kuriems uždėta prievolė ir išmokėti nemažas parapijos skolas. Pirmasis klebonas buvo kun. N. Petkus. Šiuo metu klebonauja kun. N. Pakalnis. Prie parapijos veikia mokykla, kurioje dėsto seserys dominikonės. Parapija turi didelę gražią salę, kurioje vyksta įvairūs parengimai. Tai parapija, kurioje gausiausiai prisiglaudė naujai atvykę iš Europos lietuviai tremtiniai.

Angelų ,Karalienės Parapija, 213 S. Fourth St., Brooklyne, įkurta 1888 m. Pirma veikė Šv. Jurgio vardu, 1894 m. pavadinta Švč. Panelės Marijos Angelų Karalienės vardu. Pirmasis klebonas buvo kun. M. Juodišius, o vėliau kun. V. Kriaučiūnas. Pirmosios pamaldos vyko rūsyje N. 10th St. ir Bedford Ave., vėliau 214 Grand St. ir 1899 m. iš tenai persikelta į dabartines patalpas.

Šiuo metu klebonauja kun.J. Aleksiūnas. Parapija turi porą salių, kuriose vyksta įvairūs parengimai ir susirinkimai.

Šv. Jurgio Parapija,207 York St., Brooklyn, suorganizuota 1909 m. Iki 1914 m. pamaldos buvo laikomos kaimyninėje šv. Onos bažnyčioje. Dabartinė bažnyčia pradėta statyti 1914 m. ir pašventinta 1915 m. Pirmasis klebonas buvo kun. A. P. Kodis. Dabartinis — kun. A. Petrauskas. Parapija savo mokyklos neturi. Vaikus tikybos moko pranciškietės.

Viešpaties Jėzaus Atsimainymo Parapija,64-14 56th Road, Maspeth, L. I., įsteigta 1908 m. kun. N. J. Petkaus. Dabar klebonauja prel. J. Balkūnas. Prie bažnyčios yra salė susirinkimams. Seserys pranciškietės turi misiją. Veikia katekizacijos ir liet. kalbos mokyklėlė.

Prie visų šių parapijų veikia bažnytinės organizacijos.

Kunigų Vienybėįsteigta 1909 m. geg. 5 d. pirmajame kunigų suvažiavime New Yorke Kunigų Sąjungos vardu. 1920 m. vardas pakeistas į Kunigų Vienybę. Jos pirmasis pirmininkas ir organizatorius buvo kun. A. Stasiukynas. Šiuo metu, pagal pernai rudenį New Yorke įvykusio seimo rinkimus, pirmininkas yra prel. J. Balkūnas, sekr. kun. V. Dabušis. Organizacija apjungia lietuvius kunigus Amerikoje pastoracijos darbo koordinavo tikslu. Organizacija steigė ir rėmė liet. spaudą ir kt. kultūrinę ir tautinę veiklą lietuvių kolonijose. Gyvai ir materialiai rėmė Argentinos, Brazilijos ir Lietuvos par. bažnyčias.

Lietuvių Evangelikų parapijaNew Yorke įsikūrė 1951 m. pabaigoje ir apjungia po II Pas. karo čia atvykusius lietuvius. Prieš tai čia gyvenę lietuviai evangelikai naudojosi svetimtaučių parapijos patarnavimu. Naujai įkurtoji parapija vedama dr. Dagio ir savo pamaldas bei susirinkimus turi St. John parapijoje, Brooklyne, Maujer St.

BENDRASIS AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDAS (BALF)

įkurtas 1944 m. pradžioje, apjungiąs visas Amerikos lietuvių organizacijas, teikiant pagalbą II Pas. karo pasėkoje už Lietuvos ribų atsiradusiems lietuviams. Būdamas JAV Valstybės Departamento pripažinta užsienių šalpos organizacija, BALF savo veiklą vykdo, naudodamasis JAV vyriausybės, tarptautinių organizacijų parama ir Amerikos visuomenės, ypač lietuvių aukomis. Siuntė ir tebesiunčia paramą lietuviams Vokietijoje ir kt. Vakarų Europos kraštuose. Rūpinasi jų emigracijos reikalais, ypač daug padėjo sudarant darbo ir buto garantijas atvykti į JAV.

BALF veiklą koordinuoja 21 direktorius, o pirmininku yra kan. dr. J. B. Končius. Centro adresas: 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. Tel. EV 7-1422.

Didžiojo New Yorko Lietuvių Tremtinių Draugijaįsikūrusi 1947 m., apjungia New Yorke ir jo apylinkėse įsikūrusius II pas. karo pasėkoje atsiradusius lietuvius. Dabartinėje valdyboje yra: inž. A. Novickis—pirm., V.Alksninis — vicepirm., kun. V. Pikturna — sekr. A., Skėrys ir kan. Meškauskas — iždininkai ir A. Bendorius — narys.

Draugija dalyvauja New Yorko Lietuvių Taryboje, rūpinasi kultūrine veikla.

Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugija Brooklyneįsikūrė 1951 m. pabaigoje. Šiuo metu dar teveikia jos laikinė valdyba. Draugijos tikslas: aktyviai remti Mažosios Lietuvos lietuvių kovą dėl šio krašto išsilaisvinimo iš svetimųjų jungo ir jo įsijungimo į bendrą Lietuvos kūną.    *

Amerikos Lietuvių Sąjungos 1 skyrius įsteigtas 1949 m. liepos mėn. Pirm. J. Ginkus.

Labai veiklus skyrius. Ruošia kultūrines pramogas ir įvairius minėjimus.

*

Amerikos Liet. Sąjungos 11 skyrius, įsteigtas 1949 m. rudenį. Pirm. V. Abraitis.

*

Tautininkų Klubas,tautinė kultūrinė organizacija, įkurta 1928 m. Jos kūrėjai yra J. O. Sirvydas, J. Sagys, Pr. Narvydas, J. Andrius ir B. Gerulis. Savo patalpas turi 337 Union Avenue, Brooklyne.

*

Tautinių korporacijų sambūrispradėjęs veikti 1949 m. rudenį. Jame yra: Neo Lituania, Filia Lituania, Jaunoji Lietuva, Viltis, Ramovė (ats. karininkų studentų) korporacijoms priklausę studentai. Susiburta kultūriniam darbui ir bičiuliškiems santykiams palaikyti. Pirmininkauja J. Kiaunė. Per N. Lituanijos sukakties minėjimą pernai paminėta ir sambūrio dvejų metų veikla.

*

Lietuvių Katalikų Federacijaapjungia visas katalikų veikiančias organizacijas ir koordinuoja jų veiklą. Valdybos pirm. St. Lukas.

*

Sandarosdvi kuopos šiuo metu veikia D. New Yorke. Tai I-oji kuopa, gausingiausia, pirm. inž. A. Novickis ir 30-oji, pirm. S. Vitaitis.

*

Lietuvių Darbininkų Draugija(LDD) čia turi savo 7 kuopą, vad. Glavesko ir Socialdemokratų S-gos 19 kuopa. vad. Buivydo.

Mokyklos ir jaunimas

Šeštadieninė lituanistikos mokykla įsikūrė 1950 m. kovo 4 d. Šiais mokslo metais pavadinta Maironio vardo mokykla. Dirba Apreiškimo parapijos mokyklos patalpose. Mokinių pradžioje buvo 100, dabar 200. Mokytojavo 5, dabar 12 mokytojų. Pradžioje vadovavo dr. A. Šerkšnas, vėliau Pr. Naujokaitis, dabar A. Bendorius. Pamokos vyksta šeštadieniais nuo 9 iki 1 val. popiet. Viso yra šešios klasės ir apima mokinius nuo vaikų darželio, pradinės mokyklos iki gimnazijos programos kurso.

Šiais metais veikia ir vaikų darželis, vedamas J. Gerdvilie-nės. Mokinių tėvų komitetas rūpinasi mokyklos ūkiniais reikalais.

LITUANISTIKOS INSTITUTAS

1951 m. gruodžio pradžioje pradėjęs savo darbą. Veikia kaip Čikagoje esančiojo Lietuvių Profesorių Draugijos įkurtojo Lituanistikos Instituto padalinys. Jo klausytojais pradžioje įsirašė 25 asmens iš D. New Yorko, bet ateityje jais galės būti ir bet kurioje pasaulio šalyje gyvenantieji lietuviai, nes paskaitos bus siuntinėjamos raštu.

Dr. VI. Viliamas yra Instituto Valdybos pirmininkas. Prie Instituto organizuojama biblioteka. Institutą organizavo A. Bendoriaus vadovaujama komisija.

Ateitininkai

Šiuo metu New Yorke yra visos Amerikos lietuvių ateitininkų centras. Centro Sendraugių valdybos pirmininkas J. B. Laučka. New Yorko sendraugių pirmininkas — dr. Br. Radzivanas, studentų ateitininkų — J. Rygelis ir moksleivių — P. Botyrius.

Visos organizacijos savo veikloje naudojasi Apreiškimo parapijos ir Angelų Karalienės parapijos salių patalpomis. Ruošiama atskira ramovė Angelų Karalienės par. patalpose.

Anksčiau katalikiškasis jaunimas ateitininkų organizacijoje veikė bendrai, o pagal 1951 m. rugsėjo mėn. Rochesterio ateitininkų suvažiavimo nutarimą, tolimesnis veikimas nukreiptas per tris paskiras sąjungas: sendraugių, studentų ir moksleivių.

Skautai

1949 m. rudenį pradėjo kurtis atskiros skiltys ir draugovės, kurios 1950 m. sausio mėn. susiorganizavo į tuntą. Tuntą šiuo metu sudaro: “Birutės” skaučių draugovė, dabartinė draugininke A. Dubauskaitė; Vyr. skaučių skiltis, skiltininkė Ž. Mickeliūnaitė; skautų vyčių draugovė, draugininkas sktn. A. Samušis; Skautų draugovė “Šarūnas”, vyr. skiltininkas A. Zelenkevičius; jaun. skaučių draugovė, draugininke J. Šaltenytė.

Tunto vadovybėje yra: tuntininkė vyr. sktn. E. Putvytė, tuntininkės pavaduotojas psktn.L. Noreika. Dvasios vadas yra kun. J. Pakalniškis.

Sueigos vyksta Apreiškimo parapijos ir Angelų Karalienės parapijos salėse. Skautai yra suruošę visą eilę minėjimų, laužų, iškilų. Talkininkauja BALFui ir kt. lietuviškoms organizacijoms.

“Šviesa”

Lietuvių Kultūrinis Sambūris “Šviesa”, įsikūręs prieš penkerius metus Vokietijoje, Tiubingene, apjungia jaunimą, besirūpinantį kultūros ugdymu, lietuviškumo puoselėjimu ir, pirmoje eilėje, talkininkavimu kovoje už tautos laisvę. Pradžioje rūpinosi tik studentais, bet vėliau atsisakyta grynai akademinių rėmų. Dabar nariais gali būti asmens ir neturį akademinių kvalifikacijų.

Savo skyrius turi plačiai po visą pasaulį. New Yorke yra centro valdyba, kurios pirmininkas yra dr. J. Petkevičius. New Yorko skyriaus pirmininkas yra J. Kiznis.

Vyčiai,jaunimo organizacija, įkurta 1913 m. Bostone, savo veiklą išplėtė po visą Ameriką. New Yorke vyčių kuopos veikia prie parapijų, visos sudarydamos kartu New Yorko ir New Jersey apskritį. Jos valdybos pirmininkas yra J. Boley-Bolevičius. Centro valdybos pirm.A.    Wesey-Vasiliauskas, Great Neck, N. Y.

MOTERŲ DRAUGIJOS

Moterų Vienybėviena seniausių moterų organizacijų, pernai minėjo 15 metų sukaktį. Organizacijos tikslas — kultūrinė veikla ir lietuviškojo tautinio darbo rėmimas. Ruošia tradicinius N. Metų sutikimus ir Pavasario Balius. Savo veiklai aptarti renkasi du kartus per mėnesį. Pernai suruošė Vincės Jonuškaitės 25 metų dainos sukakties koncertą Carnegie Rec. Hali. Pirm. O. Valaitienė.

Pabaltijo Moterų Tarybasavo centrą New Yorke įkūrė 1949 m. Nuo to laiko įsikūrė ir veikia Lietuvių Atstovybė, kurios pirm. yra adv. B. Novickienė ir narės L. Dirkienė ir S. Narkeliūnaitė. Atstovės yra Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Kanadoje, Australijoje ir didesniosiose lietuvių kolonijose. Tikslas: remti Lietuvos laisvinimo darbą. Priklauso Generalinei Moterų Klubų Federacijai, apjungiančiai 11 milijonų moterų Amerikoje ir pasaulyje.

Common Cause moterų organizacijoje,kuri rūpinasi už geležinės uždangos esančių tautų laisvinimo reikalais, lietuves atstovauja Vincė Jonuškaitė,B. Darlys ir M. Kižytė.

Moterų Sąjunga,atskiromis kuopomis veikianti prie parapijų, sudaro bendrą apskritį su New Jersey. Pirm. A. Liudvinaitienė. Pilnas Sąjungos vardas: Amerikos Lietuvių Romos Katalikių Moterų Sąjunga.

PAŠALPOS DRAUGIJOS

Susivienijimas Liet. Amerikoje(Lithuanian Alliance ofAmerica), SLA, 307 W. 30th St., New York, N. Y. pernai minėjo savo 65 m. veiklos sukaktį. Tai pati didžiausia lietuvių brolybės organizacija. Susivienijimo kuopos veikia JAV ir Kanadoje. Apsidrausti galima nuo $100.000 iki $5,000.00. Ligoje pašalpa mokama $9.00 ir $12.00. SLA dabar apjungia per 15,000 lietuvių.

Švento Jurgio Lietuvių Draugystėįkurta 1893 m. Brooklyne. Savišalpos tikslais apjungia vyrus auklėti broliškai meilei, draugiškumui, teikti savitarpinei paramai draugijos nariams ir jų šeimoms. Prieš kelioliką metų narių skaičius siekė iki 1,500, šiuo metu turima 560. Susirinkimai vyksta Am. Liet. Piliečių Klube, 280 Union Ave.

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas,280 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y., įsteigtas 1907 m. Demokratinė pašalpinė vyrų organizacija. Nuo 1931 m. įsikūręs nuosavose patalpose. Yra salė, tinkama draugijų susirinkimams, vestuvėms ir kitokiems pokyliams. Valdybos pirmininkas — K. Kreivėnas, Klubo reikalų vedėjas — J. Zakarauskas. Tel. EV 4-9672.

Liet. Rymo Kat. Susivienijimas,pašalpinė organizacija, jos skyriai veikia prie visų parapijų.

KARIŲ ORGANIZACIJOS

Amerikos Lietuvių Legiono Dariaus ir Girėno Postas Nr. 1 veikia nuo 1937 m., apjungdamas Amerikos ir Lietuvos buvusius karius ir karinių organizacijų narius. 1949 m. posto eiles papildė naujai atvykusieji lietuviai tremtiniai. Postui vadovauja P. Mikalauskas.

Amerikos Legiono Lietuvių Postas,įsikūręs 1949 m. Jame dalyvauja JAV kariuomenės karo veteranai lietuvių kilmės. Posto vadas A. Nassau, pavaduotojas V. Bukšnaitis, raštinės vedėjas D. Klinga.

“Ramovės” Brooklyno skyriusįsikūręs 1949 m. ApjungiaLietuvos kariuomenės karius. Šiemet skyriui vadovauja gen. št. plk. Iz. Kraunaitis, kpt. V. Žukas, ltn. Z. Raulinaitis, ltn. V. Vilkutaitis ir ltn. L. Bileris.

SPAUDA

“Aidai”,pasaulio lietuvių mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gyvenimo žurnalas. Red. A. Vaičiulaitis. Adresas: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

“Ateitis”,Lietuvių katalikiškojo jaunimo žurnalas, vyr. red. P. Jurkus. Adresas: 680 Bush-wick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

“Darbininkas”,Amerikos lietuvių laikraštis, išeina dukart per savaitę. 1951 m. sujungtas su Brooklyno “Amerika”, Pittsburgho “Lietuvių Žiniomis” ir Bostono “Darbininku”. Vyr. red. S. Sužiedėlis. Adresas: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

“Karys”,Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas, įsteigtas 1919 m. Lietuvoje, atgaivintas Amerikoje 1950 m. Vyr. red. kpt. S. Urbonas. Adresas: 156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

“Tėvynė”,savaitraštis, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje organas. Red. Leo ,M. Vasil. Adresas: 307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

“Vienybė”,tautinės minties savaitraštis, pernai minėjęs 65 m. sukaktį. Leidėjas-red. J. Tysliava. Adresas:    412 BedfordAve., Brooklyn, N. Y.

Liet. Informacijų Biuras, ALT Centro Tarybos žinioje, New Yorke pradėjo veikti 1944 m. pradžioje. Vedėju iki 1951 m. rudenio buvo K. Jurgėla. Po jo, paskirta M. Kižytė, čia dirbusi nuo pat įkūrimo. Perėmęs iš Liet. Tautinės Tarybos informacinių biuletenių apie Lietuvą leidimą anglų kalba, juos ir toliau tebeleidžia. Adresas: 233 Broadway, Tel. BE 3-1398.

LEIDYKLOS

“Gabija”,340 Union Avenue, Brooklyn. Tel. EV 8-6163. Įsikūrusi Vokietijoje 1947 m. rugsėjo mėn. Švabų Gmiunde. Amerikoje atsikūrė 1949 m. rudenį. Vokietijoje išleista 40,000 egz. bendro tiražo įvairių leidinių. Amerikoje — 13,250 egz. knygų.

Prie leidyklos veikia Knygos Bičiulių Klubas. Atskirai leidžiamos knygos jaunimui. Aprūpina liet. spauda viso pasaulio lietuvius. Skaitytojų informacijai periodiškai leidžia knygų katalogus. Norėdama apjungti visų sričių liet. rašytojus, leidžia žurnalą “Gabija”, kurį redaguoja St. Zobarskas. Žurnalas išeina 4 kartus per metus. “Gabijos” — Liet. Spaudos Centro vedėjas J. Sodaitis.

“Vaga”,Vokietijoje išleidusi vokiečių kalba lietuvių rašytojų noveles, pernai atsikūrė Brooklyne. Čia jau išleido du pirmuosius savo leidinius, jų tarpe Vyt. Augustino vaizdų knygą “Tėvynė Lietuva”.

“Patria”— J. Lenktaičio Vilniuje, o vėliau Vokietijoje veikusi knygų leidykla, šiuo metu įsikūrusi New Yorko pašonėje, Stamforde, Conn. Leidžia knygas ir turi savo nuosavą spaustuvę su moderniomis mašinomis.

“Pašvaistė”,B. Jacikevičiaus lietuviškų gaidų leidykla. Įkurta 1948 m. Vokietijoje, Giunzburg b. Ulm, Amerikoje veikia nuo 1949 m. Iš viso išleista apie 20 įvairių gaidų, pavienių ir rinkinių. Brooklyne turi įsigijusi modernius ingraviravimo įrankius. Be savo darbo, atlieka užsakymus ir kitiems. Adresas: 563 Hemlock St., Brooklyn 8, N. Y. Taip pat atstovauja Vokietijoje “Tremties” laikraščio išleistas lietuviškas knygas.

Ks. Strumskio liet. gaidų leidyklaįsteigta 1917 m. Pirmieji leidiniai: St. Šimkaus “Kur bakūžė samanota” ir kt. jo dainos, J. Žilevičiaus, A. Naujalio, A.Vanagaičio ir vėliausiai išleistos K. V. Banaičio, St. Gailevičiaus ir kt. Tai pati seniausia liet. gaidų leidykla Brooklyne, lietuvių muzikiniame gyvenime suvaidinusi svarbų vaidmenį.

RAŠYTOJAI — ŽURNALISTAI

Tik nedidelė dalis šios rūšies kultūrininkų dirba savo tiesioginį darbą arba yra susiradę pragyvenimą giminingose profesijose.

Iš moterų Didžiajame New Yorke ar jo apylinkėse gyvena: Nelė Mazalaitė, Kotryna Grigaitytė ir Audronė-Balčiūnienė. Išskyrus J. Tysliavą, kuris čia gyvena jau kelioliką metų, visi kiti naujai atvykę iš tremties: St. Zobarskas, J. Petrėnas, L. Žitkevičius, A. Rimydis, A. Vaičiulaitis, A. Škėma, A. Landsbergis, J. ir A. Mekai (dabar Alfonsas išvykęs į JAV kariuomenę), V. Lėtas, V. Bražėnas, P. Jurkus, A. Gražiūnas,T. Andriekus, O. F. M., P. Gaubys, V. Jonikas.

Žurnalistai yra susibūrę į Liet. Žurn. Sąjungos New Yorko skyrių. Be tų, kurie jau suminėti rašytojų eilėse, dar šie žurnalistai čia gyvena: A. Merkelis, S. Sužiedėlis, S. Urbonas, Pr. Naujokaitis, Vyt. Arūnas, S. Narkeliūnaitė, A. Šalčius, Br. Kulys, J. Sodaitis, A. Sodaitis, D. Penikas, St. Butkus, dr. Br. Nemickas, Vyt. Augustinas, Vyt. Maželis, Valakas. Iš vietinių, čia jau seniau įsikūrusių, pažymėtina uoli liet. spaudos bendradarbė Pranė Lapienė, V. Tysliavienė, P. Juknys, K. Paulauskas, J. Steponaitis, L. Vasil, V. Jankauskas.

Lietuvių Scenos Darbuotojų Sąjungaapjungia įvairių sričių menininkus, vietinius ir naujakurius, įsikūrusi 1949 m. Valdybos pirmininkas A. Vasiliauskas.

SPAUSTUVES

Tėvų Pranciškonųspaustuvėje, esančioje prie jų vienuolyno, 680 Bushwick Ave., Brooklyne 21, N. Y., šiuo metu spausdinama didžiuma spaudos. Jų pačių leidiniai:    Darbininkas,

Aidaiir Šv. Pranciškaus Varpelis. Savo leidinius čia spausdina Gabija, Vaga, čia išeina Karys, Ateitis ir kt. Spaustuvė turi nuosavas modernias spausdinimo mašinas ir atlieka įvairius užsakymus Didžiojo New Yorko ir tolimų apylinkių lietuvių organizacijoms ir įstaigoms.

Nuosavas raidžiųrinkimo mašinas-linotipus turi savaitraščiai: Vienybė ir Tėvynė, bet tik savo reikalams, jokių užsakymų iš šalies nepriima.

MENININKAI

DAINININKAI

Amerikiečiai lietuviai: Polyna Stoška, buv. Metropolitan Operos solistė; Anna Kaskas, buv. Metropolitan Operos solistė; Suzana Griškaitė, Fl. Korsakaitė, Lionė Mathews, Violeta Cypas, Violeta Tamkiūtė, Marijona Kižytė, A. Ramoškaitė (vėliau nuėjusi bendradarbiauti su raudonaisiais), Barbara Darlys: Iš vyrų: Pr. Stankūnas, anksčiau dainavęs, šiuo metu turįs savo dainavimo studiją New Yorke; Al. Vasiliauskas,; Algirdas Brazis, Metropolitan Operos solistas, čikagietis, pradėjęs dainuoti ten 1951 m. rudenį.

Lietuvos operos solistai ir iš Lietuvos dainininkai: VI. Grigaitienė, V. Jonuškaitė, J. Ven-cevičaitė, A. Kutkus, VI. Ivanauskas, Fel. Pupėnaitė-Vasiliauskienė, R. Mainelytė.

M. Nainytė-Dobužinskienė, Br. Jacikevičienė, M. Strumskienė, K. Kriaučiūnas, A. Skarulytė, Kiburiūtė, O. Kairytė-Ginkienė ir kt.

MUZIKAI, PIANISTAI, CHORVEDŽIAI

Juozas Žilevičius, nuo 1929 m. gyvenąs New Yorko kaimynystėje — Elizabethe ir aktyviai veikiąs New Yorko muzikiniame gyvenime; K. V. Banaitis, Julius Štarka, Sofija Levickienė, Aleksas Mrozinskas, Vytautas Bacevičius, Julija Rajauskaitė, Alg. Kačanauskas, T. Šidlauskas, Jonas Žukas, Aid. Kepalaitė, Myk. Liuberskis, Ksaveras Strumskis, Povilas Sakas, Antanas Visminas, Jonas Brundza, Pranas Dulkė.

DRAMOS AKTORIAI Ant. Škėma, K. Vasiliauskas, Tosca Daubaraitė, A. Dauguvietytė, Vit. Žukauskas, Vyt. Kidolis. Jaunųjų prieauglis ruošiamas A. Škėmos įkurtoje ir dabar V. Žukausko vedamoje Brooklyno Vaidintojų Trupėje.

DAILININKAI J. Subačius, amerikietis lietuvis, Viačeslovas Dobužinskis, Vladimiras Dobužinskis, V. K. Jonynas, Vyt. Kašuba, Košubienė, Č. Janušas, P. Osmolskis, Pr. Lapė, B. Vilkutaitytė-Gedvilienė, V. Adamkevičius.

Vitkus, Arbitblatas, Petraitis, Paškevičius, Dokolskaitė-Paškevičienė, Ingelevičienė, Peldavičiūtė-Montvidienė, Ir. Dovydovaitė, broliai Mažeikos (komercinio meno) ir kt.

Šokėjai:A. Čiurlytė, A. Lie-pinas, St. Modzeliauskas, A. Šlepetytė.

DAINA IR MUZIKA

CHORAI

Operetės Choras,seniausias choras Brooklyne. Apie 20 metų chorą vedė Ks. Strumskis. Buvo suruošta apie 50 spektaklių, įvairių operečių, jų tarpe buvo pastatytos visos M. Petrausko ir St. Šimkaus parašytosios. Vėliau choro vedėjas buvo Bukšnaitis, Tamkiūtė, V.

K. Banaitis. Nuo 1951 m. vasario 16 d. diriguoja Mykolas Liuberskis. Chore yra apie 50 narių, daugiausia lietuviai naujakuriai.

Yra mišrus, vyrų ir moterų choras. Dalyvauja visuose didesniuose vietos parengimuose, ruošia savo koncertus ir koncertuoja kitose kolonijose.

Povilo SakoApreiškimo parapijos choras, jo vedamas nuo 1947 m., šalia religinių, atlieka ir pasaulinio turinio dalykus. Kasmet rengia tradicinius bažnytinės ir pasaulinės muzikos koncertus. Koncertuoja ir kitų kolonijų lietuviams.

Antanas Visminasveda Viešpaties Atsimainymo par. chorą.

Jonas Brundzadirba su Šv. Jurgio par. choru nuo 1923 m.

Prano Dulkėsvedamas Angelų Karalienės par. choras gyvuoja nuo 1928 m. Kasmet ruošiami koncertai su vaidinimais. Choras turi pasaulinį ir bažnytinį repertuarą. Dalyvauja lietuvių didesniuosiuose parengimuose. Anksčiau koncertuodavo ir amerikiečių publikai moterų rudens parodose, per radiją ir kt.

KITI MENINIAI VIENETAI:

V. Tamkiūtės - Pranckienės Harmonijos ansamblis jau keliolika metų koncertuoja new-yorkiečiams per radiją ir parengimuose.

Alg. Kačanauskovedamas vyrų balsų kvartetas, įsikūręs 1951 m. pabaigoje. Dainuoja koncertuose ir per radiją.

ORKESTRAI:

Ad. Jezavitoradijo orkestras gyvuoja 20 metų. Groja įvairiuose lietuvių parengimuose ir per radiją. Adresas: Ad. Jezavitas, 495 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Joe Thomas-Tamašauskoorkestras groja šokių muziką.

Neseniai susiorganizavę yra Macelio ir Kačanausko džiazo orchestrai, kurie groja mažesniuose newyorkiečių subuvimuose. Nuo seniau čia muzikinį vienetą sudaręs P. Vedegys su J. Bekeriu, groja per radiją ir koncertuose.

RADIJO PROGRAMOS

Juozo Ginkausradijo valanda gyvuoja per 20 metų. Buvo pradėta sporto žiniomis, o dabar išplėsta ir transliuoja įvairius visuomenės pranešimus, naujienas, muziką ir lietuvių pramonininkų skelbimus. Šiuo metu transliuojama iš WWRL, 1600 kc šeštadieniais nuo 2-3 val. J. Ginkus vedėjas, Ad. Je-zavitas tvarko muziką, J. Valakas — pranešimų vedėjas.

Jokūbo Stukovadovaujama radijo valanda pereitais metais minėjo 10 metų savo veiklos sukaktį. Vadinama “Lietuvos Atsiminimų” radijo valanda yra remiama “Rūtos” meno ansamblio. Transliuojama šeštadieniais 4:45-5:30 val. iš WEVD radijos toties, 1330 kc, 5000 W.

Petro Lisauskoradijo programa, porą metų transliavusi taip vadinamą Biznierių Programą iš WBVD radijo stoties, 1951 metų gruodžio paskutinėmis dienomis sustabdė savo veiklą. Ateityje žada jungtis prie J. Stuko programos, praplečiant ją iki valandos laiko.

Salės,kuriose daugiausia vyksta minėjimai ar parengimai: Liet. Piliečių Klubas, 280 Union Ave., Brooklyne, Alliance Hall, 195 Grand St., Brooklyne; Apreiškimo par. salė — šalia bažnyčios, 259 N. 5th St., Angelų Karalienės par. salės, šalia bažnyčios, 213 S. 4th St., kiek mažesnė, bet susirinkimams ir pobūviams tinkama —Povilanskienės salė, 158 Grand St.; Grand Paradise (naujai atremontuotos dvi salės), 230 Grand St.; Šv. Stanislovo par. salė, Greenpointe; Labor Lyceum, Lost Battalion Hall ir kt.

New Yorke: Webster Hall, 119 E. 11th St., kur įvyksta metiniai Vienybės savaitraščio koncertai ir New Yorko Lietuvių Tarybos bei kt. organizacijų ruošiami parengimai ir Vasario 16 minėjimai; organizacijų seimai daugiausia vyksta viešbučių New Yorker, Statler, Mc-Alpin ir kt. salėse. Paskutiniais metais visa eilė koncertų įvyko ir Carnegie Hall, kur taip pat buvo jungtinis New Yorko lietuvių ir estų suruoštasis birželio trėmimų liūdnosios sukakties minėjimas.

SPORTININKAI

Lietuvių Atletų Klubas,įkurtas 1903 m. 168 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y. Šiuo metu veikia krepšinio ir stalo teniso komandos. Sporto vadovas A. Vakselis.

Šachmatininkų sekcija prie Atletų Klubo susiorganizavo 1950 m. pradžioje. Buriasi profesionalai ir mėgėjai. Labai veiklūs. Valdybos pirm. Ed. Staknys, sekr. J. Vilpišauskas. Neseniai iš Bostono į Brooklynu atsikėlė gyventi šachmatų meisteris K. Škėma.

Lietuvių Sporto Klubasįsikūrė 1950 m. pavasarį. Veikia futbolo komanda. Dalis žaidėjų yra ir Atl. Klubo nariai. Treneris yra K. Brazauskas, valdybos pirm. P. Katinas, sekr. J. Atkočius. Pasitarimams renkasi Vyt. Belecko ir Grunskio svetainėse.

PROFES. SAMBŪRIAI

Lietuvių Inžinierių ir Architektų Draugijaįsteigta 1949 m. Jos rūpesčiu sušauktas suvažiavimas New Yorke 1951 m. ir įsteigta Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga. Dabar New Yorke vietoje buvusios Draugijos veikia tos sąjungos skyrius. Adresas: Am. Liet. Inž. ir Arch. S-gos skyriaus Valdyba, c/o J. G. Sage-vich, 95-09 Woodhaven Court, Ozone Park 16, N. Y. Telefonas, VI 9-5035.

New Yorke veikia ir Sąjungos Centro Valdyba. Adresas: ALIAS Centro Valdyba, c/o K. Krulikas, 563 Hemlock St., Brooklyn 8, N. Y.

New Yorko lietuviai mokytojai1950 m. kovo 10 d. susibūrė į savo profesinę organizaciją — Lietuvių Mokytojų Sąjungą. Joje yra per 70 narių. Valdybos pirm. Br. Kulys, sekr. A: Dimavičius, nariai, J. Kiaunė, M. Ulėnienė ir A. Jankauskaitė.

Lietuviai siuvėjaituri savo atskirą lokalą bendroje amerikiečių unijoje. Liet. siuvėjų 54 vyriškų drabužių siuvyklų lo-kalas įkurtas 1901 m. lapkričio mėn. Pernai iškilmingai paminėta 50 metų veiklos sukaktis. Nuo pat įsikūrimo iki šių dienų remia pinigais visus lietuviškus reikalus labiau, negu kiti lietuviški vienetai. Lokalo delegatas yra Vyt. Ubara.

Siuvėjų kontraktorių Sąjungaoficialiai įkurta 1901 m. Praktiškai su savo dirbtuvėmis gyvuoja nuo 1913 m. Jų dirbtuvėse pragyvenimą užsidirba apie 2000 asmenų. Sąjungos pirmininkas P. Atkočaitis.

GYDYTOJAI

Lietuvių Med. Gydytojų Darugijaįsikūrusi 1951 m. Jos nariai yra visi tremtiniai med. gydytojai. Draugijos Valdybos pirm. prof. V. Kanauka, vice-pirm. dr. V. Tercijonas ir dr. Paprockas.

Dantų gydytojaitremtiniai sudaro atskirą Draugiją. Pirm. dr. Letukienė.

Dr. Aldona Šliupaitė,179 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y. Tel. EV 7-7110.

Valandos: 1-2 ir 6-8 kasdien ir susitarus. Šventadieniais nedirbama.

Dr. Janina Snieška,dantų gydytoja, 408 Jay St., Room 306, kampas Fulton St. (miesto centre). Ofiso tel. UL 8-8789. Namų tel. TAylor 7-8231. Valandos: 9-12 ryte ir 2-7 vakare ir susitarus. Ketvirtadieniais visą dieną ir šeštadieniais popiet uždaryta.

Dr. Vaclovas Paprockas,1357 Bushwick Ave. Ofiso tel. GL 5-3094. Namų tel. GL 3-4445. Važiuoti Jamaica Line iki Chaun-cey St. Valandos: 12:30-2 ir susitarus. Sekmadieniais uždaryta.

Dr. Juozas Paulonis,1357 Bushwick Ave. Ofiso tel. GL 5-3094.

Peter Gustaitis,Jr. M. D., 87-20 85th St., Woodhaven, L. I., N. Y. Valandos: 2-3 popiet, 6-8 vakare. Ketvirtadieniais ir šeštadieniais tik susitarus. Tel. Virginia 9-6125.

Dr. Bladas K. Vencius,dantų gydytojas, 499 Grand St. Tel.

ofiso STagg 2-0706 ir namų JA-maica 6-3834. Valandos 9-12 ryte, 2-9 vakare. Penktadieniais uždaryta.

Dr. A. Petrika, dantų gydytojas, 221 So. 4th St., Telefonas EV 7-6868. Valandos 9-12 ryte ir 1-8 vakare. Penktadieniais uždaryta.

Dr. John Waluk,161 N. 6th St., Brooklyn, N. Y. Tel. EV 8-9229. Valandos: 8-10 ryte ir 1-2 popiet, 6-8 vakare, šventadieniais susitarus.

P. J. Bagdanavičius, M. D. (gydytojas ir chirurgas), 185 Clinton Ave., Brooklyn 5, N. Y. Vai. Kasdien 2-4 ir 6-9. Šeštadieniais 10-12 ryto ir susitarus.

ADVOKATAI

Anthony J. Weslan-Vizlans-kas,16 Court St., Brooklyn, N. Y. Tel. MAin 5-1260.

St Briedis, jr.,197 Haveme-yer St., Brooklyn 11, N. Y. Tel. EV 7-9394.

Wm. J. Drake (Dragūnas), 85-03 Wareham PL, Jamaica Estates 3, N. Y. Tel. JA 3-7722.

Alfred J. Wentz,225 S. 4th St., Brooklyn 11, N. Y. Telefonas EV 7-8067.

Frank T. Alexis,110-18 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. Tel. VI 7-8110.

Adv. John W. Anseli,41-40 74th St., Jackson Heights, N. Y. Tel. NE 9-5972.

Adv. St. P. Zubavičius,111 Ainslie St., Brooklyn 11, N. Y.

Adv. Clem. A. Vokietaitis,15 Park Row, New York. Ofiso tel. WO 2-3497, namų NE 9-5689.

Apdraudos agentai:   JuozasAmbraziejus, Grand St. ir Bedford Ave. kampas, V. R. Valantiejus, 54-41 72nd St., Maspeth,

L. I., Juozas Vastūnas, 1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.; J. P. Mačiulis, 8656 85th Street, Woohaven, N. Y.; A. S. Trečiokas, 314 Walnut St., Newarke, jis apdraudžia nekilnojamą nuosavybę, yra laivų ir oro linijų agentas, taipgi turi paskolos agentūrą ir yra notary public.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Juozas Garšva,231 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. Telefonas EV 8-9770. Koplyčia laidotuvėms.

Stephen Aromiskis (Armakauskas),423 Metropolitan, Ave., Brooklyn, N. Y. Telefonas EV 7-4335. Koplyčia laidotuvėms.

Mathew P. Balias Funeral Home.Mathew P. Ballas, direktorius, Alb. Baltrūnas-Balton, reikalų vedėjas, 660 Grand St. Tel. STagg 2-5043.

Shalins Funeral Home,laidotuvių direktoriai., F. W. Shalins, Jr. 84-02 Jamaica Avenue. Tel. VI 7-4499. J. B. Shalins, Woodhaven, N Y. Koplyčia laidotuvėms.

Rogers Funeral HomeP. Radzevičius direktorius. Tel. ST 2-4409. Koplyčia laidotuvėms.

PLAČIAU ŽINOMI LIETUVIAI PRAMONININKAI IR BIZNIERIAI

Siuvyklos:P. Atkočaičio, A. Matulio, M. Riaubos, J. Šimėno, P. Mičiulio ir kt.

Kepyklos:A. Balčiūno “Varpo” kepykla, 36-40 Stagg St., Brooklyne, ir V. Luko, Scholes Baking, Inc., 532 Grand Street, Brooklyne.

Mėsos gaminiai:Antano Vikriko krautuvė, 123-125 Grand St., Brooklyne, Nuobaros-Vaitkaus — Keap ir Grand Sts. kampas; K. Šimanskas ir Ch. Mičelis, 483 Grand St., turi mėsos ir maisto produktų krautuvę.

Juozo Ginkaus saldainių krautuvė gyvuoja jau per 30 metų, 495 Grand St.; anglių bendrovę turi Petras Lisauskas, aliejumi aprūpina ir juo kūrenti krosnis įrengia J. Klasčius. Norkus turi fabrikėlį, gaminantį stikliukus laikrodžiams, Am-brozaičio su Vasiliauskais nedidelėje radijo reikmenų dirbtuvėje dauguma dirba naujai atvykusiųjų lietuvių.

Vyt. Zelenkevičius, 563 Hemlock St., atidarė radijo taisymo dirbtuvę.

Geriausiai lietuviai įsistiprinę SALIŪNŲ SRITYJE. Vienapie Grand Streetą yra per šimtą lietuvių saliūnų laikytojų. Populiariausi jų Povilanskienės, J. Baltaičio, Zubbs-Zeidato. Platesniu mastu šioje srityje reiškiasi Kazys ir Alvina Buivydai, kurie New Yorke turi kabaretą, vadinamą “Alliance Crystal Coctail Bar”, 80 St. Marks Place (tarp 8th St. ir 1st Ave.), New Yorke, ir Vytautas Beleckas, turįs “Winter Garden Tavern”, 1883 Madison Street, Brooklyne, su baru, restoranu ir sale šeimyniniams pobūviams.

W. J. Downer (Daunoras) yra pirmasis lietuvis vaistininkas Amerikoje. Jo krautuvė — 229 Bedford Ave., Brooklyne.

Frank A. Urbonovaistinė yra Maspethe, Grand Ave. ir 61st St.

Naujai atvykusieji tremtiniai pamažu pradeda imtis savarankiško darbo. Jau kelinti metai veikia Jono Galmino dirbtuvė, 258 Wythe Ave. Grandstrytyje įsikūrė Andrulio baldų dirbtuvė. Du lietuviai: Vilius Pitkunigis ir Julius Jacyna atidarėprekybos atstovybes. Pirmasis aprūpina baldais, namų apyvokos laiktais ir dulkių siurbliais, antrasis turi tik dulkių siurblių atstovybę.

Visame D. New Yorke darbuojasi du profesionalai fotografai: Rapolas Kručas, 65-23 Grand Ave., Maspethe ir Don Šulaitis, 600 Willoguby Ave., Brooklyn 6, N. Y.

Grand St. savo dirbtuves turi laikrodininkai J. Sutkaitis ir A. Andriuškevičius. 322 Union Avė., pirmiau buvusi Keap St., yra Ks. Strumskio likerių krautuvė, pradėta 1935    m.; ties

Lituanica aikšte, lietuviškais kopūstais garsi “Lituanica Sq.” valgykla.

Liet. filmų bendrovė,įkurta Don Šulaičio ir brolių Jono ir Adolfo Mekų. Filmuojami visi svarbesnieji lietuvių parengimai. Numatyta didžiulė filmą apie lietuvių įsikūrimą Amerikoje.

 

ARTIMIAUSIEJI TALKININKAI

New Yorko lietuvių organizacinėje veikloje aktyviai talkininkauja ir visa eilė asmenų, kurie, nors ir patys čia negyvena, bet priklauso čia veikiančioms organizacijoms ir užima jose vadovaujančias vietas. Iš jų labiausiai minėtini:

Kun. J. Čekavičius,iš Long Island, kelerius metus buvęs New Yorko Tremtinių Draugijos pirm., iš Europos atkvietęs per 300 asmenų, parūpindamas jiems darbo ir buto garantijas.

Alena Devenienė,iš Water-town, Conn., ilgametė BALFo direktorė ir valdybos narė, Imigracijos reikalų vedėja. Tremtinių įkurdinimo reikalais lankėsi Europoje.

Pranė Lapienė,iš Stony Brook, L. I., spaudos darbuotoja, visuomenininke, parsikvietusi ir pas save globojusi visą eilę lietuvių rašytojų ir kt. kultūrininkų. Jos vasarvietė vasaromis sutraukia gražiausią lietuvišką publiką poilsio ir kultūrinių pramogų, vykstant profesinių grupių išvažiavimams ir koncertams.

Albinas S. Trečiokas,iš New-arko, N. J., daugelio didžiųjų organizacijų, ALTo, BALFo iždininkas, tautinių organizacijų pirmininkas, aktyvus Amerikos Lietuvių Tarybos Lietuvai vaduoti, o ir vėliau jai remti narys, ir buvęs ilgametis Vienybės korporacijos reikalų vedėjas, vadovauja liet. tautinių organizacijų veiklai.

Prof. Juozas Žilevičius,iš Elizapeth, N. J., nuo 1929 m. gyvenąs New Yorko pašonėje ir gyvai besireiškiąs lietuvių muzikos gyvenime, New Jersey dainų švenčių organizatorius ir nuolatinis jungtinių chorų dirigentas, New Yorko muzikos vienetams talkininkaująs ir savo parašytais muzikos kūriniais.

KARIO AKIRAČIO Skyrių vėl tęsime, pradedant š. m. 2-ju nr.

Red.

 

Kultūrinė RAMOVĖS veikla Philadelphijoje


A. L. S-gos RAMOVES skyrius Philadelphijoje įsikūrė 1950. XI. 23. Skyriuje jau yra susitelkęs gražus lietuvių karių būrys. Reikia manyti, kad tiek skyriaus veikla, tiek narių skaičius, didės ir augs.

Skyriaus valdybą sudaro:    pirm.plk. A. Butkūnas, vicepirm. plk. ltn. dipl. inž. A. Jurskis ir gen. št. mjr. A. Impulevičius, iždin. mjr. J. Nakas ir sekret, kpt. A. Gaigalas.

Skyrius aktingai dalyvauja visuomeniniam darbe ir jau keletą kartų yra sėkmingai pasirodęs, ypač praėjusiais metais. Bene pirmąjį kartą šioje kolonijoje surengė tokį Vasario 16-sios minėjimą per vietos radiją. Minėjimas truko apie valandą. Vasarą surengė gegužynę. Programa buvo gan įdomi. Pelnas buvo paskirtas mūsų karo invalidams paremti ir kt. kultūriniams tikslams.

Pr. mt. lapkričio 11 d. įvyko svarbus valdybos posėdis, kuriame buvo svarstytas Sąjungos Statutas ir Lapkričio 23-sios minėjimo surengimo reikalai. S-gos statuto reikalui buvo išrinkta komisija, pirmininkaujama plk. Liormano. Aptarta ir kom-jos parengta medžiaga buvo išsiųsta Centro Valdybai.

Gruodžio 1 d. skyrius surengė platų kariuomenės šventės minėjimą, kuris praėjo gražiu pasisekimu ir labai jautria, pakilia nuotaika. Juo labiau, kad kolonija savo tarpe turi keletą mūsų vyresniųjų karininkų, Nepriklausomybės kovų dalyvių, ir eilę mūsų garbingųjų karo invalidų, Centro Valdybos narių. Skyrius gražiai bendradarbiauja su vietos meninėmis pajėgomis. Puikiame koncerte dalyvavo op. sol. Juzė Augaitytė, L. Kaulakio vedamas choras ir Irenos Karalienės vadovaujama tautinių šokių grupė.

Praėjusių metų rudenį šią lietuvių koloniją ištiko skaudi nelaimė — sudegė šv. Kazimiero parapijos bažnyčia. Nekalbant jau apie kitus nuostolius, yra didelis smūgis ir visam kultūriniam darbui, šios parapijos globoje gimė, augo ir plėtėsi visų jaunųjų ateivių organizacijų, taigi ir ramovėnų, darbas. Tačiau lietuviškoji visuomenė nenuleidžia rankų. Dedamos visos pastangos atstatyti šios parapijos bažnyčią, kuri daugelį metų yra globojusi ir stiprinusi vietos lietuvius.

Drauge su naujųjų metų pradžia— gyvinama ir RAMOVES skyriaus veikla. Nariai gan gausiai lankosi skyriaus susirinkimuose, o pastaruoju metu — gausiai remia ir populiarina visoje kolonijoje mūsų karių-veteranų KARIO žurnalą

Sausio 20 d. įvyko skyriaus narių visuotinis sus-mas. Jame apžvelgtas praėjusių metų darbų balansas, parengtas kultūrinės veiklos planas šiems metams ir išrinkta nauja skyriaus valdyba; taip pat keltos aktualios mintys, kad ir Centro Valdyba greičiau spręstų svarbiuosius S-gos reikalus, pvz., statuto klausimą.

Gražų visuomeninės veiklos pavyzdį ramovėnai davė praėjusiais metais, rengiant Vasario 16-sios minėjimą per radiją. Narių dar buvo negausu, kasa — tuščia. Kad įgyvendintų šį sumanymą, keli valdybos nariai sumetė po dešimtinę, ir minėjimas buvo tinkamai suorganizuotas, gražiai atliktas.

Reikia pastebėti, kad ramovėnai aktyvūs bendroje šios kolonijos visuomeninėje veikloje; ar tai N. Metų sutikimo, ar vaikų eglutės rengimas, ar kiti vietos bendruomenės reikalai. Tai rodo, kad ramovėnai gražiai sugyvena ir bendradarbiauja su kitomis vietos organizacijomis.

S.

LAPKRIČIO 23-OJI BELGIJOJ IR BREMEN—GROHN STOVYKLOJE

Pradedant dar 1947 m., Belgijoje kasmet būdavo paminima mūsų Kariuomenės šventės diena. Nors ir sumažėjusiomis jėgomis, Lapkričio 23-oji buvo švenčiama Liege-Tilleur ir praėjusiais metais. Minėjimo metu kalbėjo Liet. Bendruomenės Kult. Reikalų Tvarkytojas Pr. Sekmokas ir Jon. Dėdinas. Lietuviškosios vargo mokyklos auklėtiniai pastatė scenos vaizdelį. “Prie Nežinomojo Kareivio Kapo”.

Pereinamojoj Bremen-Grohn stovykloje surengtas Kar. šventės minėjimas prasidėjo iškilmingomis pamaldomis. Kun. Šarka savo gražiame pamoksle pabrėžė, kad mes dabar naudojamės mūsų karių palikimu, todėl ir patys privalome visomis priemonėmis kovoti, kad Tėvų žemė atgautų laisvę, kad sugrįžtų į namus ištremtieji, kad mūsų žuvusieji kariai galėtų ramiai ilsėtis, jausdami, kad jų kova ir mirtis turėjo didžios prasmės.

Taip pat įvyko akademija ir atsisveikinimas su išvykstančiais į užjūrius. Atsisveikinime žodį tarė P. Kaminskas, paskaitą skaitė dr. A. Palaitis, deklamavo B. Petronytė. Karių vardu kalbėjo VI. Norgėla ir Alg. Rusinąs.

Stepas Paulauskas

BROOKLYNO BIRUTININKĖS

...1951 m. gruodžio 8 d., Vyt. Belecko svetainėje įvyko steigiamasis Kunig. Birutės Kar. šeimų Moterų Dr-jos susirinkimas. Dalyvavo apie 10 Dr-jos atgaivinimo iniciatorių. Laik. Valdybon išrinkta: Popeliučkienė, Spirauskienė ir Vilkutaitienė. Artimiausieji skyriaus veiklos tikslai — globoti ligonius, mūsų karo invalidus ir remti Vokietijoje pasilikusius karius, jų šeimas ir visus lietuvius. Būtų gražu, kad skyrius susilauktų kuogausiau narių, o veiklos sritis yra labai aiški, svarbi ir gyvybiškai reikalinga —- padėti varge ar nelaimėje atsidūrusiam savo artimui.

Sn.

VYTAUTO AUGUSTINO LIETUVOS VAIZDAI

Vytautas Augustinas, TĖVYNĖ LIETUVA — OUR COUNTRY LITHUANIA. New York, 1951 m. Išleido Jungtinėse Amerikos Valstybėse leidykla VAGA. Spaudė Tėvų Pranciškonų spaustuvė, Brooklyn, N. Y.

Prieš akis guli didelio formato turtingos išvaizdos 120 psl. knyga, kurioje telpa per 100 įvairių Lietuvos vietovių bei pastatų foto paveikslų. Beversdamas tos knygos puslapius pajunti, jog štai ant stalo guli tavoji tėvynė Lietuva. Vaizduotėje atgyja realūs nepriklausomojo laikotarpio Lietuvos vaizdai: čia tavo šalies senoji sostinė Vilnius, su savo puikia architektūra, ana gražusis Kaunas, kurio modernioji statyba prilygsta visų kultūringųjų šalių pastatams, o ten vėl Klaipėda, mūsų uostas — langas į platųjį pasaulį. Be šių trijų pagrindinių miestų vaizdų, gausu paveikslų, vaizduojančių nepriklausomos Lietuvos ekonominius bei kultūrinius laimėjimus. Tik ją vartydamas susidarysi tikrą šios knygos vertę ir pasijusi vėl esąs laisvoje Lietuvoje.

Knygos pradžioje randame autoriaus Augustino žodį, ilgoką Dr. Br. Nemicko apžvalginį straipsnį, leidėjų patiektą anglų kalboje, ir A. Bendoriaus žvilgsnį į tėvynę lietuvių kalboje. Po paveikslais parašai lietuvių ir anglų kalbomis. Anglų kalbos pavartojimas knygai suteikia reprezentacinės bei propagandinės reikšmės. Anot autoriaus, ir laisvosios šalies pilietis gali patirti, jog Lietuva, “kol kvėpavo laisvu oru, buvo taipgi civilizuota ir kultūringa...”

Tokios retenybės knygų sandėliuose nestovi. Keliems mėnesiams praėjus, šią knygą beužtiksi tik tose šeimose, kurios bus suspėjusies ją laiku įsigyti.