Balandžio 25-27 d. žuvę partizanai

Vytauto ir Algimanto apygardų partizanai Ramuldavos girioje. 1950 09 16.
I    eilėje iš kairės: Albertas Pakenis-Jūreivis, Antanas Bagočiūnas-Dūmas, Antanas Matuliauskas-Adaska.
II    eilėje iš kairės: Kazimieras Ivanauskas-Aras, Povilas Budreika-Debesis, Algirdas Varnas-Gaidelis, Povilas Jankauskas-Alksnis, Teodoras Kviklys-Klajūnas, Povilas Tunkevičius-Kastantas, neatpažintas.
III    eilėje iš kairės: Bronius Puodžiūnas-Garsas, Balys Žukauskas-Žaibas, Vytautas Guobužas-Viesulas, Jonas Baltakys-Prancūzas, Teofilis Limba-Sakalas, Janina Valevičiūtė-Astra, Bronius Morkūnas-Diemedis, Bronė Matuliauskaitė-Rožė, Antanas Morkūnas-Jaunutis, Vladas Matuliauskas-Riešutas, Vytautas Pačinskas-Audra, neatpažintas (GAM)

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Jauniaus būrio partizanų šeima: Ona Talantaitė-Katinienė-Jonukas ir Juozas Katinas-Šernas (VŽM)

Algimanto apygardos partizanai Šimonių girioje 1947 m.
I    eilėje sėdi iš kairės: Juozas Katinas-Šernas, Antanas Matuliauskas-Adaska, Vytautas Česnakavičius-Daujotas.
II    eilėje stovi iš kairės: Balys Žukauskas-Princas, Birutė Kiaulevičiūtė-Neužmirštuolė, Ona Talantaitė-Jonukas, Joana Railaitė-Slučkienė-Neringa, Balys Ramanauskas-Narutis,
III    eilėje stovi iš kairės: Antanas Starkus-Montė, Antanas Slučka-Šarūnas, Pranas Levandavičius-Vyturys, neatpažintas (GAM)

 

BALTAKYS Jonas, Jurgio-Vilkas, Prancūzas, gim. 1920 m. Zabelynės k., Andrioniškio vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 12 ha žemės. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Jauniaus būrio partizanas. Žuvo 1949 m. balandžio 27 d. Šimonių girioje, netoli Žliobiškių k., Viešintų vls. Palaikai buvo užkasti prie Viešintų mstl. žydų kapinių, 1994 m. perlaidoti Viešintų mstl. kapinėse.

KATINAS Juozas-Šernas, gim. Sedeikių k., Šimonių vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Jauniaus būrio partizanas. Žuvo 1949 m. balandžio 27 d. Šimonių girioje, netoli Žliobiškių k., Viešintų vls. Palaikai buvo užkasti netoli Viešintų mstl. žydų kapinių, 1994 m. perlaidoti Viešintų mstl. kapinėse.

KIAULEVIČIŪTĖ Birutė, Vlado-Neužmirštuolė, gim. 1927 m. Andrioniškio mstl., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 25 ha žemės, tėvas buvo pašto tarnautojas. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Jauniaus būrio partizanė. Žuvo 1949 m. balandžio 27 d. Šimonių girioje, netoli Zliobiškių k., Viešintų vls. Palaikai buvo užkasti prie Viešintų mstl. žydų kapinių, 1994 m. perlaidoti Viešintų mstl. kapinėse.

RAILAITĖ Zuzana, Antano-Lakštingala, gim. 1927 m. Čerelių k., Pagirių vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo apie 30 ha žemės. Baigė gimnaziją, buvo Sedeikių pradžios m-klos mokytoja. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Jauniaus būrio partizanė. Žuvo 1949 m. balandžio 27 d. Šimonių girioje, netoli Žliobiškių k., Viešintų  vls. Palaikai buvo užkasti prie Viešintų mstl. žydų kapinių, 1994 m. perlaidoti Viešintų mstl. kapinėse. 

TALANTAITĖ-KATINIENĖ Ona, Kazio-Jonu-kas, gim. Kaupiniškių k., Troškūnų vls., mokytoja. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Jauniaus būrio partizanė. Žuvo 1949 m. balandžio 27 d. Šimonių girioje, netoli Žliobiškių k., Viešintų vls. Palaikai buvo užkasti prie Viešintų mstl. žydų kapinių, 1994 m. perlaidoti Viešintų mstl. kapinėse. 

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

 

Čėsna Petras. 1919-1945.04.25. Palaidotas Mikališkės k. Žuvo Beliūno raiste.

Čiupkevičius Petras iš Molupio k. Sasnavos vlsč. 1926- 1945.04.25.    Žuvo Beliūno raiste. Palaidotas Mikališkės k.

Gylys Jonas iš Molupio k. ?-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

Jurkša Antanas iš Jurkšų k. 1918-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

Jurkša Stanislovas. G. Jurkšų k. 1922-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

Kasperavičius Vladas iš Guobų k. 1922-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

Kazakevičius Albinas iš Gyviškių(?). 1920-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste

Kilius Stasys - Berželis. 1909-1947.04.25. Žalgirio rinktinė.

Kubilius Vincas iš Molupio k. Sasnavos vlsč. 1924- 1945.04.25. Žuvo Beliūno reiste.

Kvasauskas Antanas iš Raišupėlio k. 1921-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

Kvietinskas Jonas iš Sarginės k. Šilavoto vlsč. Marijampolės apskr. Žuvo 1945.04.25.

Liukaitis Jonas. 1915-1947.04.25. Gyveno Šilininkų k. Kidulių vlsč. Mokėsi Šilininkų pradžios mokykloje, tarnavo Lietuvos kariuomenėje Seredžiuje. Karo metu suimtas, kalėjo Komijos lageriuose. Grįžęs išėjo į mišką. Žuvo Aukštosios Plynios miške, vad. Liaušgiriu. Palaidotas Šiaudinės evangelikų kapinėse.

Mickevičius iš Nendriniškių k. ?-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

Mieldažys Albinas iš Jiestrakio k. Šilavoto k. Žuvo 1945.04.25.

Milčius Stasys iš Kidulių. 1908-1947.04.25. Žuvo prie Slavikų kartu su broliais A. ir J. Neverauskais ir A. Jasaičiu.

Milius Stasys - Berželis. G. 1909 m. Judrių k. Kidulių vlsč. Siuvėjas. 1941 m. dalyvavo sukilime. Partizanauti pradėjo 1945 m. Žuvo su draugais 1947.04.25 Aukštosios Plynios miške prie bunkerio (apsupti susisprogdino). Užkasti Šiaudinėje Liuteronų evangelikų kapinėse. 

Mockaitis Jonas - Marsas. Partizanas nuo 1946.10.10 iki 1947.04.25. Žuvo Laužgirio miške. Žalgirio rinktinė.

Nevirauskas Antanas - Šaltneris, Žalnierius. G. 1922 m. Jotiškių k. Kidulių vlsč. Žuvo 1947.04.25 Aukštosios Plynios miške, Laužgirio mūšyje, kartu su broliu Jonu, Laukaičiu ir A. Jasaičiu.

Nevirauskas Jonas - Osvaldas. G. 1920 m. Jotiškių k. Kidulių vlsč. Žuvo 1947.04.25 Aukštosios Plynios miške Laužgirio mūšyje kartu su broliu Antanu.

Paplauskas Kazys iš Naujasodžio k. Šilavoto vlsč. Žuvo 1945.04.25.

Raibikis Mykolas iš Šilgalių k. Vilkavjškio apskr. 1914— 1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.  

Rudmickas Antanas - Vanagas, Vėtra. G. 1921 m. Paužnykių k. Plokščių vlsč. Žuvo 1949.04.25 pas Stanienę Bunikėlių k. Vienas iš 5 žuvusių brolių.

Seliokas Stanislovas - Kropas. G. Česavos k. 1922- 1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

Strolys Jonas iš Pagyviškių k. 1918-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste.

Štrimaitis Vitas. 1920-1945.04.25. Palaidotas Mikališkės k. Žuvo Beliūno raiste.

Urbaitis Stasys. 1922-1945.04.25. Iš Paežerėlio vlsč. Naujųjų Vedegiškių k. Žuvo Beliūno raiste. Geležinio Vilko rinktinė.

Vaičiulaitis Kazimieras. ?-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste. Geležinio Vilko rinktinė.

Vaičiulevičius Kazys - Kardas(7). Iš Kazlų Rūdos vlsč. Čeminės k. Žuvo prie Jiestrakio 1945.04.25(7).

Vaičiulis Stasys iš Ąžuolų Būdos k. 1917-1945.04.25. Žuvo Beliūno raiste. Palaidotas Mikališkėj.

Viščiulis Juozas. 1922-1945.04.25. Palaidotas Mikališkės k.

Lapinskas Kazys - Lokys. 1926-1945.04.26. Žuvo Igliaukos apylinkėse pas Gumauską. Kartu žuvo vokietis Stukas. Geležinio Vilko rinktinė.

Mockapetris Simonas iš Bieklaukio k. Prienų vlsč. Žuvo 1945.04.26.

Navasaitis Mykolas - Ainis iš Šarkbūdės k. Igliškėlių vlsč. 1914-1945.04.26. Žuvo Mačiuliškių k.

Žitkus Simonas iš Igliškėlių vlsč. Pajiesio k. 1919— 1945.04.26. Žuvo Geležinių k.

Pečiulis Antanas - Baritonas iš Mockų k. Sangrūdos vlsč. 1923-1947.04.27. Partizanuose nuo 1946 m. Vytauto rinktinės štabo darbuotojas, Buktos mūšio ir „Blynų baliaus" dalyvis. Susisprogdino Gulbiniškių k. kartu su Kunigaikščiu ir Pušele.

Vabalas Vytautas - Kunigaikštis, Grambolis iš Lazdijų vlsč. Grikapalio k. Gyveno Lasavičių dvare, t. y. Veisiejų vlsč. Vytautų k. 1919-1947.04.27. Vytauto rinktinės štabo viršininkas. Žuvo Štreimiko sodyboje Gulbiniškių k., Liudvinavo apyl. štabo bunkeryje su Pušele ir Baritonu.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Minkauskas, Kostas-Karklas (1913-1948-04-26)

Gimė Dvareliškių kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. Stojo į partizanų gretas, palikdamas jauną žmoną su šešiais mažais vaikais. Dainavos apygardos P. K. Margio grupės partizanas. Jo būrio vadas Jonas Žiūkas-Šturmas (g. 1922 metais). Jų bazavimosi vietos: Vėžiongirės miškas, Gojaus miškas, Jiezno, Stakliškių apylinkės. 1948 metų balandžio 26 dieną vietinių gyventojų buvo išduoti ir apsuptyje, besikaudami žuvo: Karklas, Šturmas, Jaunutis, Dobilas - Antanas Bunevičius. Keliems pavyko pabėgti. Žuvusiųjų kūnai niekinti Butrimonių miestelyje, ant grindinio.

Žiūkas, Jonas-Šturmas (1922-1948-04-26)

Gimė Vėžionių kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. Turėjo puskarininkio laipsnį. Buvo išsilavinęs, kultūringas jaunuolis. 1945 metais stoja į partizanų gretas. Jis priklausė Dzūkų rinktinei. P. K. Margio tėvūnijos partizanų būrio vadas. Jo būrys dažniausiai buvodavo Jiezno, Stakliškių, Butrimonių apylinkėse. 1948 metų balandžio 26 dieną vietinis Stakliškių kaimo išdavikas, apsirengęs moteriškais drabužiais, nuvyko į Butrimonis ir atvedė stribus, rusus. Saulei leidžiantis namai buvo apsupti, įvyko susišaudymas. Susišaudymo metu žuvo partizanai: Šturmas, K. Minkauskas-Karklas, J. Vaitkevičius-Jaunutis. Jų kūnai buvo niekinami Butrimonyse.

https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

 

NORVAIŠA Vaclovas, žuvo 1948 04 26. Spėjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilėje.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

llnickas (Iliniauskas, Elinauskas) Povilas, sl. Verpetas, g. 1914 Žeimių vlsč. 1944 samdinys Petrogrado k., Pažaislio vlsč., pas Makarevičius. DKR Žvirblio būrio partizanas. Suimtas 1945 12 08, parodomajame teisme Kaune, Petrašiūnuose 1946 01 20 nuteistas mirties bausme, 04 26 sušaudytas.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

KUČINSKAS JONAS - Lazdynas, g.1915 m. Zamotiškio k., Utenos vls. Su broliu Augustinu partizanaut išėjo 1944 m. rudenį. Septynių partizanų grupė užsuko pas Padbuožės Pakalnį pailsėti. 1945 04 27 grupė buvo apsupta. Vilius Pakalnis žuvo, o J.Kučinskas buvo sužeistas ir nusišovė. Kitiems pavyko pabėgti.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

 

Povilas Pečkus-Žąsinas

Jonas Baltakys- Jauniaus būrio vadas

Zuzana Railaitė-Lakštingala

Šešių partizanų (Jono Baltakio, Juozo Karvelio, Povilo Pečkaus (buv. mokytojo), Birutės Kiaulevičiūtės (buv. mokytojos), Onos Talantaitės-Katinienės, Zuzanos Railaitės (buv. mokytojos), žuvusių 1949 04 27 (...), palaikai buvo užkasti pelkėtame griovyje, dabar pelkė.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-15-1995.pdf

 

Jurevičius Albertas, 1924-1947 04 27;

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-24-1998.pdf

Prabulis Juozas-Kiaunė, Negras, g.1920 m. Pėdiškių k., Krosnos vls., Marijampolės aps. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanas. Žuvo 1947 m. balandžio 27 d. Krasenkos k., Krosnos vls., pas Bubnį.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-29-2001.pdf