Vasario 12 d. žuvę partizanai

Norėčiau paminėti dviejų Lietuvos partizanų žūties 70-ąsias metines. Nuotraukoje mano senelis Lietuvos partizanas Kerevičius Albinas - Mėnulis, Kęstučio tėvonijos 3- iosios grandies vadas ir Bindokas Antanas - Džimas, Džimis. Abudu kilę iš Bartninkų vlsč. Vilkaviškio r. Žuvo 1950 m. vasario 12 d. Obelupių k. Alvito vlsč., Eidukevičynėje per NKVD vykdomą operaciją. Gali būti, kad susisprogdino patys. Palaidojimo vieta nežinoma. Gal atsilieps kas nors daugiau žinančių apie šiuos partizanus ir jų žūtį. Sėkmės Jums, pagarbiai Aida Kerevičiūtė-Motekūnienė https://www.facebook.com/aida.motekuniene

Merginos gal būt ryšininkės. Nuotrauka buvo nusiųsta ištremtai šeimai. Mirties aplinkybės nelabai žinomos. Teko laimė pabendrauti su bendražygiais a.a. Antanu Ambriulevičiumi ir Alfonsu Pumeriu. Taip su ponia Leonavičiene, dviejų partizanų Donato ir Algio motina. Labai dėkingi esame p. Vilutienei.

Čia dar viena labai brangi nuotrauka iš tremties partizano Kerevičiaus motina, žmona, duktė prie mažojo sūnelio kapo.

Albinas Kerevčius-Mėnulis

Albinas Kerevičius buvo Vartų kaimo seniūnas, namuose yra prisiglaudę sužeisti partizanai, močiūtė išslaugė ne vieną, taip pat ir Donatą Leonavičių. Jau nepriklausomybės metais pas mus padėkoti močiutei atvyko p. Leonavičienė. Dėl tokio partizanų rėmimo ir bendradarbiavimo nebuvo kito kelio. Be to žmogus jis buvo tikintis, ramus, patikimas, jau keturiasdešimtmetis, (g.1908m.) vyras dėl ko gerbiamas ginklo brolių. Vyriausias sūnus šeimoje, paveldėjęs tėvų ūkį. Trijų vaikų tėvas. Išgyveno tik mano mama. Šeima Sibire gaudavo jo per kitus asmenis persiųstus siuntinius. Kai nustojo gauti, suprato, kad žuvo. Galėjo pasitraukti į vakarus, turėjo tokią galimybę. Galime tik spėlioti kodėl to nepadarė. 

Čia Kerevičių šeimos fotografija.

(Nuotraukas ir tekstus pateikė ponia Aida Kerevičiūtė-Motekūnienė)

 

Bindokas Antanas - Džimas, Džimis. G. Ožkabalių k. Bartninkų vlsč. 1914-1950.02.12. Pasižymėjo prie Gižų pieninės. Žuvo Obelių k. Alvito vlsč., Eidukevičynėj. Kartu žuvo A. Kerevičius-Mėnulis.

Kalinauskas Antanas. G. Putriškių k. Igliškėlių vlsč. 1921-1951.02.12. Geležinio Vilko rinktinė, Ąžuolo tėvonija. Užkastas Marijampolėje, Vytauto g. 19 kieme. 

Kerevičius Albinas - Mėnulis. G. Vartų (Pagermuvės?) k. Bartninkų vlsč. 1910-1950.02.12. Kęstučio tėvonijos 3-iosios grandies vadas. Žuvo Obelupių k. Alvito vlsč. Kartu žuvo A. Bindokas-Džimas.

Skatikas Vytautas iš Starkų k. Pilviškių vlsč. 1927(?)- 1945.02.12. Žuvo Zanavykijoje. Partizanavo trumpai.

 http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Šiaučiulis, Tauro b. Ž.1947 02 12.

http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

KOKINS JANIS, g. 1924 m. Daugpilio rj. Struopų k. Tarnavo vokiečių kariuo menėje. 1944 m. pabėgo ir slapstėsi prie Utenos, Nemeikščių k., netoli Povilo Streižio sodybos. 1945 02 12 čekistai užtiko bunkerį ir įmetė granatą. P.Streižys ir VI.Vaškelis žuvo, o J.Kokins prikankinę nušovė ir ten pat užkasė. 1989 m. J.Kokins giminės perlaidojo Struopų kapinėse, Vecpilio apyl.

RUKŠĖNAS VLADAS, g. 1906 m. Rukšėnų k., Linkmenų vls. Ūkininkas. 1945 02 12 nušautas Lamėsto k., palaidotas Saldutiškio kapinėse. Šeima ištremta.

STREIŽYS POVILAS, g.1908 m. Nemeikščių k., Utenos vls. Buvo ūkininkas. 1935 m. baigė žemės ūkio mokyklą, kultūrino pievas, pasistatė linamynę. 1941 m. bolševikai ištrėmė tėvus. Vokiečių okupacijos metais ūkininkavo. Praėjus frontui, net nesislapstė, tik nuėjo 1945 02 12 į netoliese buvusį bunkerį ir, užtiktas čekistų, su ten buvusiais partizanais V.Vaškeliu, latviu J.Kokins žuvo. Žuvusieji buvo užkasti prie bunkerio. 1989 m. palaikai perkelti į naująsias Utenos kapines.

VAŠKELIS VLADAS, g. 1922 m. Nemeikščių k., Utenos vls. Partizanas. Žuvo bunkeryje prie Nemeikščių 1945 02 12 kartu su P.Streižiu ir latviu J.Kokins. Užkasti žuvimo vietoje. 1989 m. palaikai perkelti į naująsias Utenos kapines.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm