Vasario 11 d. žuvę partizanai

Kazimieraičio rinktinės Vanago grupės partizanai.
Iš kairės: Juozas Voveris-Špokas, Jonas Baranauskas-Balandis, Jonas Jarusevičius-Papartis ir Bronius Paleckas-Šturmas. 1949 m. vasara.
(Genocido aukų muziejus)

Baranauskas Jonas-Balandis gimė 1927 m. Alytaus apskrities Merkinės valsčiaus Mantviliškių kaime. Dainavos apygardos Vanago grupės partizanas. Žuvo su bendražygiais Vincu Vinkevičiumi-Žvalgu ir Banadu Šidlausku-Sekliu 1951 m. vasario 11d. Varėnos rajono Dabravolės kaime 

 

Žuvę Dainavos apygardos partizanai. Iš kairės:
Juozas Jančius-Rytas, Vincas Bartaška-Vaidotos, Vincas Busila-Ramunis, ryšininkas ir rėmėjas Juozas Karauskas,
 Stasys Keršulis-Švyturys, Juozas Zdanavičius-Trispalvis. Kūnai išniekinti 1948 m. vasario 11 d. Lazdijuose.
(Genocido aukų muziejus)

Bartaška Vincas-Vaidotas gimė 1917 m. Seinų apskrities Rudaminos valsčiaus Mikniškių kaime. Partizanas nuo 1944 m. Priklausė Tauro apygardos Perkūno rinktinei, vėliau Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos Žilvičio būriui. Žuvo 1948 m. vasario 11d. Šeštokų valsčiaus Naujosios Kirsnos kaime kartu su bunkerio laikytoju J. Karausku ir dar keturiais bendražygiais. Kūnai buvo išniekinti Lazdijuose 

Busila Vincas-Ramunis gimė 1921 m. Seinų apskrities Rudaminos valsčiaus Mikniškių kaime. Tauro apygardos Perkūno rinktinės, vėliau Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos Žilvičio būrio partizanas. Žuvo 1948 m. vasario 11 d. Šeštokų valsčiaus Naujosios Kirsnos kaime kartu su bunkerio laikytoju J. Karausku ir dar keturiais bendražygiais. Kūnai buvo išniekinti Lazdijuose

Jančius Juozas-Rytas gimė 1922 m. Seinų apskrities Lazdijų valsčiaus Pakirsnių kaime. Priklausė Tauro apygardos Perkūno rinktinei, vėliau - Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos Žilvičio būriui. Žuvo 1948 m. vasario 11d. Šeštokų valsčiaus Naujosios Kirsnos kaime kartu su bunkerio laikytoju J. Karausku ir dar keturiais bendražygiais. Kūnai buvo išniekinti Lazdijuose

Karauskas Juozas gimė 1905 m. balandžio 21d. Seinų apskrities Rudaminos valsčiuje. Dirbo darbininku, staliumi. 1932 m. sukūrė šeimą, turėjo 5 vaikus. Nuo 1945 m. palaikė ryšius su partizanais: aprūpindavo juos maisto produktais, teikė žinias. Jo sodyboje Šeštokų valsčiaus Naujosios Kirsnos kaime buvo įrengtas Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos Br. Šalaševičiaus-Žilvičio vadovaujamo partizanų būrio bunkeris. 1948 m. vasario 11d. MGB kariuomenės 562-ojo atskiro šaulių bataliono kareiviams apsupus sodybą įvyko kautynės, kurių metu žuvo J. Karauskas ir penki tuo metu sodyboje buvę partizanai — S. Keršulis-Švyturys, V. Busila-Ramunis, V. Bartaška-Vaidotas, J. Jančius-Rytas ir J. Zdanavičius-Trispalvis. Kūnai buvo išniekinti Lazdijuose

Keršulis Stasys-Švyturys gimė 1926 m. Seinų apskrities Rudaminos valsčiaus Kirsnelės kaime. Priklausė Tauro apygardos Perkūno rinktinei, vėliau Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos Žilvičio būriui. Žuvo 1948 m. vasario 11 d. Šeštokų valsčiaus Naujosios Kirsnos kaime kartu su bunkerio laikytoju J. Karausku ir dar keturiais bendražygiais. Kūnai buvo išniekinti Lazdijuose

Skurskis Juozas-Laisvūnas gimė 1917 m. Utenos apskrities Daugailių valsčiaus Vidnapolio kaime. 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. Partizanas nuo 1944 m. Nuo 1945 m. pavasario - Sakalo rinktinės štabo narys, Kęstučio kuopos vadas. Nuo 1946 m. birželio 30 d. -Vytauto apygardos Liūto rinktinės organizacinio skyriaus viršininkas. Nuo 1947 m. gruodžio - Rytų Lietuvos (Kalnų) srities vado J. Kimšto-Žalgirio adjutantas, artimiausias jo pagalbininkas. Žuvo išduotas kartu su bendražygiais Baliu Deveikiu-Beržu ir srities štabo ryšininke Veronika Deveikyte-Ramune 1949 m. vasario 11d. Utenos apskrities Vidžiūnų kaime įrengtame bunkeryje

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

– Prieš 60 metų, 1953 m. vasario 11 d., Ramygalos r. Dovydų miške žuvo LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, LLKS Tarybos prezidiumo narys ir Visuomeninės dalies viršininkas, periodinio vyriausiosios vadovybės leidinio „Prie rymančio Rūpintojėlio“ redaktorius, partizanų pulkininkas Juozas Šibaila-Merainis, Diedukas ir jo pavaduotojas Povilas Žilys-Klevas, Audrūnas.

https://genocid.lt/centras/lt/1942/a/

Gudaitis Antanas - Žvirblis iš Baganskų k. ? - 1948    02 11. Būrio vadas.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Gudaitis Antanas -Žvirblis iš Maliejiškės k. Jankų vlsč. 1926-1948.02.11. Gyveno Lodiškės k. Partizanuose nuo 1945 m. Būrio vadas.

 Kalasauskas (?) - Garnys iš Rėkiaviškio k. Sasnavos vlsč. 1915-1947.02.11. Žuvo tėviškėje.

Ratkelis Petras - Strazdas iš Stuomenų k. 1926- 1947.02.11. Žuvo Rėkiaviškio k. Sasnavos vlsč. Geležinio Vilko rinktinė.

Zalieckas Jonas - Beržas iš Želsvos k. 1912-1948.02.11. Vytauto rinktinės 44 kuopos partizanas. Sužeistas Norvertavo k., mirė vežamas į ligoninę. Dagilio brolis. Mūšyje, kuriame jis buvo sužeistas, žuvo V. Iršius-Skroblas.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Povilas Žilys-Pilypas, Pasvalio vls., Daručių k., Viktorijos b. Ž.1953 02 11.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

1952 m. naktį į vasario 11d. stribų ir milicininkų apsuptą Paberžio bunkerį puolė 20 MGB kareivių; po neilgo susišaudymo partizanai padegė bunkerį ir bandė pasitraukti naudodamiesi dūmų uždanga, tačiau apsupties žiedas buvo pernelyg glaudus. Žuvo Adolfas Grigonis-Paberžis, jo brolis Pranas-Narbutas ir Bronius Laurikėnas-Uosis. Iš apsupties ištrūko tik Stasys Guiga-Tarzanas; 

https://partizanai.org/failai/html/tigro-rinktine.htm

JONUŠKA EDVARDAS, Anupro, g. 1922 m. Komisaraukos (Kintaprūdės) vnk., netoli Sudeikių. 1945 02 11 skrebai jį pamatė netoli Sudeikių ir, atėmę iš Juozo Pakalnio roges, puolė vytis. Automatų serijom nukirto kojas, paskui partizaną pribaigė.

SAMSONAS KAZIMIERAS, g.1913 m. Kemešio k., Saldutiškio vls. Buvo jaunalietuvis, šaulys. Dirbo savo ūkyje, o žiemą - miško paruošose. Prasidėjus vyrų gaudynėms į frontą, slapstėsi su M. Skurkiu ir P. Uboniu savo rūsyje. Buvo išduoti, ir visi trys 1945 02 11 žuvo. Palaidotas buvo Indubakių kapinaitėse. Apie 1989 m. palaikai perkelti į Saldutiškio kapines.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm