Vytautas Vitalius Gavėnas - Vampyras, Granitas

Vytautas Vitalius Gavėnas gimė 1922 m. balandžio 22 d. Marijampolės aps. Marijampo­lės vls. Ožkasvilių k. ūkininkų šeimoje. Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. Nuo 1940 m. pabaigos dalyvavo pogrindinėje antisovietinėje veikloje, turėjo slapyvardį Rambynas.

1941 m. gegužės mėn. organizaciniais reikalais išvyko į Vokietiją. Grįžtant sovietinių pasie­niečių buvo suimtas. Kalintas Marijampolės kalėjime. Prasidėjus Vokietijos–SSRS karui buvo išlaisvintas Birželio sukilėlių ir dirbo Vyriausiajame Lietuvos ginkluotųjų pajėgų, vėliau – Lietuvos aktyvistų fronto štabe. 1942–1943 m. mokėsi Kauno aukštesniojoje ekonominėje pre­kybos mokykloje, bet dėl antinacinės veiklos mokslą turėjo nutraukti.

1944 m. V. V. Gavėnas ėmė telkti Marijampolės aps. Ožkasvilių, Valavičių, Širvydų ir kitų kaimų vyrus partizaninei kovai. 1944 m. vasarą iš partizanų būrių suformavo Vytauto rink­tinę ir jai vadovavo. 1945 m. birželio 25 d., žuvus broliui Vladui ir dar dviem partizanams, slapta suorganizavo jų laidotuves, dalyvavo gedulingose pamaldose ir prisiekė kovoti iki per­galės arba mirties.

1945 m. liepos 19 d. V. V. Gavėnas Skardupiuose (10 km į piet va ka rius nuo Ma ri jam po­ lės) pas kleboną Antaną Ylių susitiko su aviacijos kpt. Leonu Tauniu, vyr. ltn. Albinu Ratkeliu ir Jonu Pileckiu. Buvo aptarti partizanų būrių bendradarbiavimo, organizacijos, spaudos ir partizanų štabo įkūrimo klausimai. Tų pačių metų rugpjūčio 15 d., įkūrus Tauro apygardą, V. V. Gavėnas paskirtas apygardos štabo baudžiamojo skyriaus viršininku. 1945 m. rugpjūčio 15 d. yra laikoma ir Vytauto rinktinės, kuriai vadovavo V. V. Gavėnas, įkūrimo data. Rinktinė buvo padalyta į keturias kuopas. Vadovaujant V. V. Gavėnui, Vytauto rinktinė garsėjo gera organizacija ir drausme. 1946 m. jam buvo suteiktas jaunesniojo puskarininkio, po mėnesio – puskarininkio, metų pabaigoje – viršilos laipsnis. 1947 m. rugpjūčio mėn. perkeltas į Žalgirio rinktinę, o spalio mėnesį – į Tauro apygardos štabą šios rinktinės vado teisėmis. 1948 m. gegužės mėn. tapo vėl Vytauto rinktinės vadu. V. V. Gavėnas padėjo ruošti visas Juozo Lukšos­ Skirmanto keliones už geležinės uždangos.

Vytauto rinktinės partizanai dažnai užeidavo pas Vilkaviškio aps. Gižų vls. Vižaidų k. gy­ventoją Vladą Sauką. Jo sesuo Stasė ir jis pats buvo aktyvūs ryšininkai, kuriais V. V. Gavėnas visiškai pasitikėjo. Ryšininkų sodyba buvo tapusi susitikimų punktu. Deja, abu Saukos buvo užverbuoti saugumo. S. Saukaitei buvo pavesta išaiškinti Vytauto rinktinės štabo žvalgus, ry­šininkus ir partizanų slėptuves. 1950 m. MGB kabinetuose buvo nutarta likviduoti partizanus Saukų namuose. Suderinus datą su saugumu, prie sodybos MGB Vilkaviškio aps. skyriaus darbuotojai, vadovaujami ltn. Pozdniakovo, surengė pasalą. 1950 m. vasario 9 d. į agento sodybą atėjo Tauro apygardos štabo pareigūnas ir Vytauto rinktinės vadas V. V. Gavėnas­ Vampyras, Granitas, jo adjutantas Stasys Ališauskas­Kalinys ir rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkas Albinas Švedas­Radastas. Vakarieniaujant S. Saukaitė įpylė į gėrimą iš brolio gauto specialaus preparato. Buvo tikimasi užmigusius partizanus paimti gyvus. Pavargę vyrai sulipo ant aukšto miegoti. V. Sauka kreida lubose apibrėžė partizanų poilsio vietą – čekistų žiniai.

Preparatui pradėjus veikti, Kaliniui ir Radastui pasidarė bloga ir juodu leidosi žemyn. Tai išgirdę kareiviai pradėjo šaudyti. S. Ališauskas­Kalinys su A. Švedu­Radastu žuvo, o V. V. Ga­vėnas­Vampyras, Granitas buvo sužeistas. Matydamas, kad neišsigelbės, jis nusišovė.

Liudininkų teigimu žuvusiųjų palaikai galėjo būti užkasti Marijampolėje prie Šešupės upės esančiose žvyrduobėse (šiuo metu vieta vadinama „Ramybės lauku“).

V. V. Gavėnui­Vampyrui, Granitui 2000 m. gegužės 8 d. pripažintas kario savanorio sta­tusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. gegužės 15 d. dekretu jis apdovanotas Vy­čio Kryžiaus 4­ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius), LR krašto apsaugos ministerijos 2000 m. gegužės 29 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

Vytautas Vitalius Gavėnas-Vampyras. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo nariai. 1946 m. rugsėjo 15 d.

Iš kairės: Žvalgybos skyriaus viršininkas Albinas Ratkelis-Oželis, rinktinės vadas Vytautas Vitalius Gavėnas-Vampyras, Granitas, rinktinės Organizacinio skyriaus viršininkas Karijotas (slapyv.). Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje buvusioje Saukų sodyboje 1950 m. vasario 9 d. žuvusiems Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadui Vytautui Vitaliui Gavėnui-Vampyrui, Granitui, jo adjutantui Stasiui Ališauskui-Kaliniui ir rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkui Albinui Švedui-Radastui atminti.

Bendras Tipinio atminimo ženklo ir vieno iš įrašų jame vaizdas. Vilkaviškio r. Šeimenos sen. Vižaidų k.

Aut. dizaineris R. Navickas. Pastatytas 1999 m. R. Trimonienės nuotr., 2005 m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2015/201502_gavenas_biogr.pdf