Sausio 29-30 d. žuvę partizanai

Prisikėlimo apygardos partizanai Stasys Vaitkus-Gediminas (kairėje) -
vilki savadarbe uniforma, ginkluotos 1940 m. modelio Tokarevo automatiniu šautuvu,
ir Viktoras Bakanauskas-Vytautas - vilki ketvirtojo dešimtmečio Lietuvos kariuomenės puskarininkio uniforma,
ant kurios užrištas Lietuvos laisvės armijos -Vanagų raištis, ginkluotas 1940 m. modelio Dekteriovo pistoletu-kulkosvaidžiu.
(Šiaulių .Aušros" muziejus)

Bakanauskas Viktoras-Vytautas gimė Šilavote. Partizanas nuo 1944 m. Partizanavo Kęstučio, vėliau Prisikėlimo apygardose. Nuo 1948 m. — Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio, saugojusio rinktinės štabą, vadas, nuo 1949 m. — Maironio rinktinės štabo viršininkas. 1949 m. leido partizanų Maironio rinktinės Mindaugo tėvūnijos laikraštį „Kova dėl laisvės". Žuvo 1950 m. sausio 30 d. Grinkiškio valsčiuje netoli Pašušvio kaimo kartu su bendražygiais Zigmu Zakarka ir Stefanija Martišiūte

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

BAKAS Antanas, Antano, g. 1929 Nedolėje, Betygalos v., ūkininkų šeimoje. Palaikė ryšį su partizanais. Nuo 1949 perėjo į aktyvų pasipriešinimą. Žuvo 1949 01 29 Lenčių miške, Kėdainių r. Iš viso žuvo 7 partizanai. 

 

DAUKŠA Stasys, Vytolio — Tautvydas, g. 1913 Martynaičiuose, Grinkiškio v. Žuvo 1949 01 29 mūšyje Lenčių miške. Iš viso žuvo septyni partizanai.

 

LITVINAS Petras, Petro, g. 1918 Martynaičiuose, Grinkiškio v. 1948 pabėgo nuo trėmimo. Partizanas. Žuvo 1949 01 29 Lenčių miške, Ariogalos apyl. Iš viso žuvo 7 partizanai.

MYKOLAITIS Julius, Kazio - Karvelis, g. 1927 Ruseiniuose, Josvainių v. Žuvo 1949 01 29 Lenčių miške, Ariogalos apyl.

 

NOREIKA Kazys, Leono - Sakalas, g. 1913 Maižiškiuose, Šiluvos v., ūkininkų šeimoje. Baigęs gimnaziją, dirbo prekyboje. 1939, grąžinus Vilnių, dirbo policijoje. Nuo 1943 LLA karys. Slapstėsi nuo vokiečių , vėliau nuo sovietų. Žuvo 1949 01 29 Lenčių miške, Ariogalos apyl. Iš viso žuvo 7 partizanai.

PALIŪNAS Antanas, Jono (Ryto pusbrolis) - Baublys, g. 1915 Tilindžiuose, Betygalos v. Dirbo tėvų ūkyje. Partizanas nuo 1944 rudens. Žuvo 1949 01 29 Lenčių miške. Iš viso žuvo 7 partizanai. 

 

VAITEKŪNAS Zigmas, Tado, g. 1929 Šetkaimyje, Betygalos v., ūkininkų šeimoje. Priklausė slaptai Betygalos moksleivių organizacijai.. Pasitraukė į mišką. Žuvo 1949 01 29 Lenčių miške kautynėse. Iš viso žuvo 7 partizanai.

 


Viktoras BAKANAUSKAS (kairėje)

BAKANAUSKAS Viktoras - Vytautas, kilęs iš Šilavoto. Maironio rinktinės vadas. Žuvo 1950 01 30 prie Pašušvio, Z. Zakarkos sodyboje, kartu su S. Martišiūte ir Z. Zakarka.

 

MARTIŠIŪTĖ Stefa, g. 1926 Tautušiuose, Raseinių apskr. Žuvo 1950 01 30 prie Pašušvio (Grinkiškio), Zakarkos sodyboje. Kartu žuvo V. Bakanauskas ir Z. Zakarka.


ZAKARKA Zigmas, žuvo 1950 01 30 savo sodyboje prie Pašušvio (Grinkiškio) kartu su V. Bakanausku ir S. Martišiūte.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Sausio 29 d. Kazlų Rūdos miške prie Naudžių kaimo Birutės rinktinės Dariaus ir Girėno kuopos partizanų būrys pateko į okupacinės kariuomenės dalinio pasalą. Garbingoje kovoje žuvo: Antanas Balasevičius-Čigonas iš Dievogalos, Antanas Marčiūnas-Vaidila, g.1926 m., iš Digrių, Petras Dagilis-Žaibas, Antanas Šiaurys-Strazdas, 22 m., iš Naudžių kaimo.

Pirmą kovos krikštą jaunasis partizanas Vincas Morkūnas-Audra gavo Daukšiagirės kautynėse 1945 m. sausio 30 d. Audra su Viesulo ir Jono Marčiulionio-Audronio partizanais dalyvavo sunkiose kautynėse su NKVD daliniu Alšininkų apylinkėse. Šiame mūšyje žuvo kautynių vadas Jonas Marčiulionis-Audronis, būrio vadas Vincas Rūkas-Aras, Milenka-Balandis, skyriaus vadas Juozas Bajoras-Žaibas iš Kuktiškių k., Juozas Palionis-Sakalas iš Grikpėdės k., Jiezno vls., ir Gvazdikas.

https://partizanai.org/failai/html/suvalkijos-partizanai.htm

 

Balsys Juozas. ? - 1945 01 29. Žalgirio rinkt.

Šiaurys Antanas - Strazdas. ? - 1947 01 29. Žuvo prie Naudžių. Žalgirio rinkt.

Popiera Bronius - Meška iš Dambraukos k. 1932 -    1952 01 30. Žuvo Varnabūdės miške.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Balčius Juozas. Partizanas nuo 1945.01.02. Žuvo 1945.01.29. Žalgirio rinktinė.

Balsevičius (Balasevičius) Antanas - Švendrys, Čigonas iš Dievogalos k. 7-1947.01.29, Žalgirio rinktinė. Žuvo Kazlų Rūdos miške.

Dagilis Petras - Sakalas, Žaibas iš Jonučių k. Garliavos vlsč. 1929-1947.01.29. Žuvo miške prie Agurkiškės, Kazlų Rūdos vlsč. Sužeidęs stribą, išėjo į mišką ir po mėnesio žuvo.

Gevrinas (Gavrinas) Antanas, Vinco s.,-Strazdas iš Naudžių k. 1921-1947.01.29. Žuvo Pirmųjų Girininkų k.

Juozaitis Vitas - Žaibas iš Pajiesio k. Garliavos vlsč. 1929-1947.01.29. Žuvo Naudžių k.

Katilius Juozas, Jurgio s., - Litauras. G. Rūdos k. Gižų vlsč. 1921.01.21-1949.01.29. Vytauto rinktinė, 42-oji kuopa. Žuvo Rūdos k. pas Klimavičių (nušovė stribas Dragūnas).

Marčiūnas Antanas - Vaidila iš Digrių k. Garliavos vlsč. 1926-1947.01.29.    Žuvo prie Naudžių k. Šakių vlsč.

Alenka (Milenka, Mileika) - Balandis. 1915(?)~ 1945.01.30. Žuvo Alšininkuose. Skyrininkas. Geležinio Vilko rinktinė.

Bajoras Juozas - Žaibas iš Kukiškių k. Jiezno vlsč. 1918(?)-1945.01.30. Žuvo Alšininkuose. Geležinio Vilko rinktinė.

Kurtinys Kazimieras - Milžinas, Ąžuolas iš Jasena-vos k. Šilavoto vlsč. 1922-1952.01.30. Į partizanus išėjo 1950.05. Žuvo Varnabūdės miške. Kartu žuvo 2 broliai Popieros ir L. Vokietaitis-Žvejys. Dešinio tėvonijos vadas.

Marčiulionis Jonas - Aras, Audronis iš Pašventupio k. Pakuonio vlsč. 1917-1945.01.30. Vadovavo kautynėms Alininkuose, kur ir žuvo. Geležinio Vilko rinktinė. Užkastas Jiezne, ožkų ganykloje.

Milenka (Mileika?) Antanas - Balandis. 1915(?)- 1945.01.30. Žuvo Alšininkuose. Geležinio Vilko rinktinės skyrininkas.

Palionis Juozas - Sakalas iš Grikapėdžio k. Jiezno vlsč. 1924-1945.01.30. Žuvo Alšininkuose. Geležinio Vilko rinktinė.

Popiera Bronius - Meška iš Dambaukos k. 1933- 1952.01.30. Žuvo Varnabūdės miške.

Popiera Kazimieras - Gegužis, Klajūnas iš Dambaukos k. 1931-1952.01.30. Žuvo Varnabūdės miške.

Rūkas Vincas - Aras. 1925-1945.01.30. Iš Būdos k. Birštono vlsč. Žuvo Alšininkuose. Geležinio Vilko rinktinė.

Vokietaitis Leonas - Žvejys iš Gudelių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1932-1952.01.30. Žuvo Varnabūdės miške. Į partizanus išėjo 1950 m.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Ona Baltrūnaitė, Obelių vls., Kubiliškių k., Vyties b. Ž.1949 01 29.

Jonas Baltušis, Obelių vls., Kubiliškių k., Vyties b. Ž.1949 01 29.

Juozas Kublickis, Rokiškio vls., 'Rimosonių k., LLA b. Ž.1946 01 29.

Edvardas Vaičėnas-Edzka, Obelių vls., Vaičėnų k., Vyties b. Ž.1949 01 29.

Kazys Janis, Troškūnų vls., Milaikiškio k., Šarūno b. Ž.1946 01 30.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

Daukša Stasys-Tautvydas, Vytolio, g. 1913 m. Martinaičių k. Grinkiškio vls. Žuvo mūšyje 1949 01 29 Lenčių miške (su septyniais vyrais).

Litvinas Petras, Petro, g.1918 m. Martinaičių k. Grinkiškio vls. 1948 m. pabėgo nuo išvežimo pas partizanus. Žuvo mūšyje 1949 01 29 Lenčių miške (viso 7 vyrai).

Noreika Kazys-Sakalas, Leono, g.1913 m. Maižiškių k. Šiluvos vls., ūkininko šeimoje. Baigęs gimnaziją, dirbo prekyboje. 1939 m. grąžinus Vilnių, dirbo policijoje. Nuo 1943 m., kaip LLA narys, slėpėsi nuo vokiečių, o 1944 m. - nuo sovietų. Partizanas. Žuvo 1949 01 29 Lenčių miške (viso 7 vyrai).

Paliūnas Antanas-Baublys, Juozo, g.1915 m. Tilindžių k. ūkininko šeimoje, 16 ha žemės. Išsilavinimas pradinis. Iki 1944 m. dirbo tėvų ūkyje Tilindžių k. Betygalos vls. Partizanas. 1944 m. rudenį įsitraukė į aktyvų pasipriešinimą. 1949 01 29 mūšyje Lenčių miške žuvo kartu su septyniais vyrais.

Vaitekūnas Zigmas, Tado, g.1929 m. Šėtkaimio k. Betygalos vls. ūkininko šeimoje (18 ha). Slaptos Betygalos moksleivių organizacijos narys. Daugumą suėmė ir teisė. Zigmas pasitraukė į mišką. Žuvo 1949 01 29 Lenčių miško kautynėse kartu su 7 vyrais.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

 

Ivaškevičius Antanas, Vinco s., nukautas 1950 01 30.

Goberis Aloyzas, Petro s., nukautas 1950 01 30.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

 

Gečiauskas Petras, sl. Garvežys, g. Kavoliukų k., Veprių vlsč. B rinktinės Kranto būrio partizanas. Žuvo 1950 01 30.

Mitkevičius Juozas, Juozo, sl. Kapitonas, Kęstutis, g. Budilių k., Semeliškių vlsč. A rinktinės partizanas. Žuvo 1947 01 30 Strėvos miške.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Bronius Dieninis Antaniokas. Vyties kuopos partizanas. Žuvo 1945 m. sausio 29 d 

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/A-Druckus-Laukit-sugrisim.pdf

 

Selė Maciulevičiūtė žuvo 1947 01 30-31d. Šakalinės km. apylinkėse,

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-18-1996.pdf

 

Virpša Jonas, g.1911 m. Paorijų k., Kidulių vls., Šakių aps. Buvęs policininkas. 1945 m. sausio mėn. suimtas. Gegužės 5 d. pabėgo, įstojo į kpt.J.Valčio kuriamą partizanų dalinį ir buvo paskirtas būrio vadu, o rugpjūčio mėn. po legalizacijos paskirtas Kidulių vls. savigynos dalinio vadu.

Gruodžio mėn. buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme. 1947 m. sausio 30 d. sušaudytas.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-25-1999.pdf