Sausio 23 d. žuvę partizanai

Šatrijos rinktinės partizanai. Pirmoje eilėje (sėdi) iš kairės - Juozas Gudliauskas-Ežys, antros - Jonas Griguola-Ažuolas, trečias - neatpažintas. Antroje eilėje iš kairės pirma - Jadvyga Rekašiūtė, antras - Jonas Laucevičius-Girėnas, trečia - Leontina Platakytė-Žibutė, ketvirtas - Mykolas Kleiba-Dagys, penkta - Aniceta Vainoraitė-Severiutė, šeštas - Vladas Montvydas-Žemaitis, septintas - Zigmantas Vainoras, aštunta - Kazimiera Vaičekauskaitė, devintas - neatpažintos, dešimtas - Viktoras Bubliauskas-Būras, vienuoliktas - neatpažintas, dvyliktas - Jonas Vaičekauskas-Kovarnis.
(Z. Paulauskaitės asmeninė kolekcija)

Kleiba Mykolas-Dagys gimė 1927 m. Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanas. Žuvo 1951 m. sausio 23 d.

Vainoraitė Aniceta-Severiutė gimė 1928 m. Telšių apskrities Plungės valsčiaus Gomantlaukio kaime. Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanė. Žuvo 1951 m. sausio 23 d. Rietavo rajono Želaičių kaime kartu su broliu Zigmantu ir M. Kleiba-Dagiu

Vainoras Zigmantas gimė 1931 m. Telšių apskrities Plungės valsčiaus Gomantlaukio kaime. 1949 m. įstojo į Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų gretas. Žuvo 1951 m. sausio 23 d. Rietavo rajono Želaičių kaime kartu su seserimi Aniceta-Severiute ir M. Kleiba-Dagiu

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 
 

Dar tragiškesnis Dzūkijos partizanų ryšininkės Monikos Plytnikaitės-Turskienės likimas. 1951 01 23 suimant bandė nusišauti, bet nesėkmingai kulka sužeidė galvą, bet žaizda nebuvo mirtina. Paguldyta į Alytaus ligoninę atgavusi sąmonę drąsioji partizanė įvykdė priesaiką iki galo. Kai sargyba nusisuko, ji suvalgė termometrą ir mirė.

https://partizanai.org/failai/html/lietuvos_partizanai.htm

 

Sližauskas Petras - Arūnas, Šturmas. G. 1929 m. Marijampolėje. Išsilavinimas - 3 gimnazijos klasės. Marijampolės rezervinio Vytenio būrio narys, slapyvardžiu Šturmas. Geležinio Vilko rinktinės partizanas nuo 1946 m. pavasario. Nuo 1947    m. pr. Geležinio Vilko rinktinės žvalgybos skyriaus viršininkas. Metų pab. paskirtas rinktinės būrio vadu. Žuvo 1948.01.23 Baraginės k. Marijampolės vlsč. Kartu žuvo J. Žukauskas-Uranas.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Kazys Katelis, Putėnų k., ž.1948 01 23 Merkio b.

Juozas Misiūnas, Tiltagalio k., ž.1948 01 23.

Bonifacas Dūda-Pisorius, Kupiškio vls., Milaišių k., būrio vadas. Ž.1949 01 23.

Kazys Katelis, Subačiaus vls., Putinų k., Vytenio b. Ž.1948 01 23.

Juozas Misiūnas, Subačiaus vls., Tiltagalio k., Gailiūno b. Ž.1948 01 23.

Jonas Nesteikis, Rokiškio vls., Saulių k., Gedimino b. Ž.1947 01 23.

Jonas Rimkus-Lokys, Rokiškio vls., Šienaraiščio k., Perkūno b. Ž.1948 01 23.

Antanas Šiaudynis. Ž.1948 01 23.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

ŠVECKUS ANTANAS, gimęs Vijeikių k., Utenos vls. Partizanas. Ieškodamas partizanams ginklų, ėjo pas B.Žalnierių į Aviniškio kaimą, pateko į pasalą ir 1945 01 23 žuvo.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Aleksandravičius Adolfas, Miko, g. 1924 Kaišiadoryse. DKR partizanas. Suimtas 1945. Geležinkelio Karo tribunolo 1945 12 08 nuteistas mirties bausme. 1946 01 23 nužudytas NKGB vidaus kalėjime Vilniuje. Palaikai užkasti masinėje kapavietėje Tuskulėnuose

Mastauskas Stasys, Stasio, sl. Dagilis, g. 1917 Civiškių k., Žaslių vlsč. Nuo 1945 02 -DKR 2-o (Kariūno) bataliono Pirato būrio partizanas. Registravosi 1945 08 su visu būriu. Suimtas 1945 10. Geležinkelio karo tribunolo 1945 12 08 nuteistas sušaudyti. 1946 01 23 nužudytas NKGB vidaus kalėjime Vilniuje. Palaikai užkasti masinėje kapavietėje Tuskulėnuose.

Tveraga Česlovas Jonas, Mykolo, sl. Vilkas, Mykolo-Aro ir Onos brolis, g. 1921 Rusių Rago k., Musninkų vlsč. 1940 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1941 nesitraukė į Rusiją o iš vokiečių nelaisvės pabėgo. 1944 - VR karys, nuo pavasario LLA narys. Su Žaliuoju Velniu organizavo DKR, 1944 07 - būrio, 2-o bataliono orgbūrio, 12 01 - reikalų kuopos, 1945 03 - 3-os kuopos, skirtos 5-os LLA apylinkės štabo veikimui ir apsaugai, vadas ir štabo Ginkluotės skyriaus, Partizanų paskirstymo ir ryšių punkto viršininkas. Paimtas gyvas 1945 07 10. Parodomajame teisme Musninkuose nuteistas mirties bausme. 1946 01 23 nužudytas MGB vidaus kalėjime Vilniuje. Palaikai užkasti masinėje kapavietėje Tuskulėnuose.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Jonas Pavilonis-Tarzanas iš Elmininkų k., Anykščių vls., Jovaro kuopos partizanas. Žuvo 1948 m. sausio 23 d. Vaješių k., Anykščių vls.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-27-2000.pdf